ORDIN nr. 1.102 din 19 decembrie 2008privind avizarea spaţiilor destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2009  Având în vedere:- Referatul de aprobare nr. 43.278 din 19 decembrie 2008 al secretarului de stat coordonator al Departamentului legislaţia muncii şi dialog social;- prevederile art. 108 alin. (3) lit. b), alin. (4) lit. b), alin. (5) lit. a), alin. (6) lit. b) şi alin. (8) din Legea privind regimul armelor şi al muniţiilor nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 56 alin. (2) lit. d), art. 69 alin. (4), art. 108 alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările şi completările ulterioare;- Avizul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative nr. 18.633 din 18 decembrie 2008,în temeiul art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentul ordin stabileşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească spaţiile de depozitare a muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, în vederea avizării de către inspectoratul teritorial de muncă. (2) Prezentul ordin se aplică persoanelor juridice de drept privat care, potrivit Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, deţin spaţii destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au semnificaţiile următoare: a) avizare - procedura obligatorie prin care inspectoratul teritorial de muncă atestă în scris persoanelor juridice de drept privat prevăzute la art. 1 alin. (2) că spaţiile de depozitare a muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie deţinute de acestea îndeplinesc condiţiile minime stabilite de reglementările în vigoare, prealabilă procedurii de autorizare de către organele competente de poliţie prevăzută de Lege; b) siguranţă - luarea unor măsuri care să prevină utilizarea muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie contrar reglementărilor în vigoare şi ordinii publice; c) capsă pentru muniţie - elementul de muniţie ce conţine substanţe explozive sau amestec exploziv de substanţe, care se iniţiază sub acţiunea unui factor mecanic, electric ori termic destinat aprinderii încărcăturii de azvârlire; d) pulberi pentru muniţie - substanţele sau amestecurile de substanţe destinate să dea naştere la reacţii chimice instantanee, cu degajare de căldură şi gaze la temperatură ridicată, care să nu deterioreze arma de foc, folosită ca încărcătura de azvârlire; e) spaţiu de depozitare - construcţia special amenajată sub formă de magazie, depozit, destinată păstrării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie şi care constă în una sau mai multe încăperi. (2) Termenii şi expresiile definite la alin. (1) se completează cu termenii definiţi la art. 2 din Lege.  +  Capitolul II Condiţii pentru depozitarea muniţiei, capselor sau pulberilor pentru muniţie  +  Articolul 3 (1) Spaţiile de depozitare trebuie să asigure condiţiile optime pentru păstrarea sau depozitarea îndelungată, să asigure realizarea deplinei siguranţe şi măsuri pentru apărarea împotriva incendiilor. (2) Spaţiile de depozitare nu pot fi utilizate în alt scop decât cel pentru care sunt destinate. (3) Spaţiile de depozitare trebuie astfel dimensionate încât să asigure dispunerea dulapurilor metalice, rastelelor, lăzilor sau stelajelor în conformitate cu prevederile prezentului ordin, precum şi căile de acces.  +  Articolul 4 (1) Spaţiile de depozitare trebuie să fie construite din materiale incombustibile, să aibă o singură uşă de acces confecţionată din metal sau din materiale rezistente la foc, prevăzută cu încuietori duble independente. (2) Cheile de la intrare se păstrează la gestionarul spaţiului de depozitare care atunci când părăseşte acest loc de muncă are obligaţia de a încuia uşa de acces. (3) Al doilea rând de chei se păstrează în cutie închisă, în altă încăpere decât cea de depozitare. (4) În cazul în care este asigurată pază permanentă, al doilea rând de chei se păstrează de paznic în cutie închisă şi sigilată.  +  Articolul 5 (1) La uşi trebuie instalate grilaje metalice, iar la ferestre grilaje metalice şi plase din sârmă, indiferent de etajul la care sunt situate încăperile. (2) La uşile de acces confecţionate din metal cu o grosime de cel puţin 5 mm, montarea grilajelor nu este obligatorie. (3) Ferestrele trebuie prevăzute cu geamuri mate sau vopsite în alb, pentru protecţie împotriva razelor solare.  +  Articolul 6 (1) Spaţiile de depozitare trebuie prevăzute cu sisteme de protecţie şi alarmare împotriva efracţiei şi cu sisteme de supraveghere video, conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Spaţiile de depozitare trebuie să fie prevăzute cu un sistem acustic de alarmare în caz de incendiu.  +  Articolul 7Se interzice accesul în spaţiile de depozitare cu obiecte generatoare de flacără deschisă sau rechizite de fumat.  +  Articolul 8În spaţiile de depozitare se interzice efectuarea de lucrări care nu au legătură cu manevrarea şi depozitarea muniţiilor, capselor şi pulberilor pentru muniţie.  +  Articolul 9Spaţiile de depozitare trebuie să fie prevăzute cu instalaţii împotriva supratensiunilor atmosferice şi electricităţii statice.  +  Articolul 10 (1) Pardoseala spaţiilor de depozitare trebuie să fie confecţionată din materiale incombustibile, să fie plană şi să nu prezinte fisuri. (2) Pentru combaterea şi stingerea incendiilor, în spaţiile de depozitare trebuie să existe mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor care să poată fi accesibile în orice moment.  +  Articolul 11 (1) Spaţiile de depozitare trebuie asigurate cu iluminat corespunzător. (2) Cuplarea, respectiv decuplarea iluminatului electric se fac de la întrerupătoare amplasate în afara încăperii de depozitare. (3) Corpurile de iluminat trebuie să fie în construcţie antiexplozivă.  +  Articolul 12 (1) În spaţiile de depozitare se vor menţine o temperatură şi o umiditate care nu trebuie să depăşească valorile admise de depozitare stabilite de producător. (2) În cazul în care prin instrucţiunile producătorului trebuie menţinută temperatura în anumite limite, spaţiile de depozitare vor fi prevăzute cu instalaţii de încălzire cu apă sau prin introducerea de aer cald şi, respectiv, introducerea de aer rece. (3) Pentru controlul temperaturii şi al umidităţii, spaţiile de depozitare trebuie prevăzute cu termometru, care se amplasează la două treimi din înălţimea încăperii şi, respectiv, higrometru. (4) Cazanele pentru încălzirea apei sau aburului şi agentul pentru încălzirea acestora trebuie să fie amplasate la o distanţă de cel puţin 10 metri faţă de spaţiul de depozitare.  +  Articolul 13 (1) În situaţia în care în spaţiul de depozitare se află şi arme, muniţia, capsele sau pulberile pentru muniţie se păstrează în dulapuri, seifuri metalice ori lăzi metalice prevăzute cu încuietori. (2) Dulapurile trebuie permanent încuiate, deschizându-se numai atunci când este necesară efectuarea unor operaţiuni. (3) Fiecare cheie etichetată cu numărul dulapului pe care îl deserveşte se păstrează la persoana care are în gestiune încăperea respectivă. (4) Dublurile de la cheile dulapurilor, etichetate, se păstrează în cutie metalică închisă la persoana care are în gestiune spaţiul de depozitare.  +  Articolul 14Se admite depozitarea muniţiei şi a armelor în aceleaşi dulapuri metalice, dacă acestea, prin construcţie, sunt prevăzute cu compartimente şi uşi separate, prevăzute cu încuietoare.  +  Articolul 15Cartuşele se păstrează în ambalajul original sau în unitatea cea mai mică de ambalare, în conformitate cu instrucţiunile producătorului.  +  Articolul 16Capsele pentru muniţie se păstrează în ambalajul original sau în unitatea cea mai mică de ambalare a producătorului, în seifuri, dulapuri sau lăzi metalice prevăzute cu încuietoare, amplasate într-o încăpere separată de cele în care se păstrează cartuşe sau pulberi pentru muniţie.  +  Articolul 17Pulberile pentru muniţie se păstrează în dulapuri sau seifuri metalice prevăzute cu încuietori, amplasate într-o încăpere separată de cele în care se păstrează muniţie sau capse pentru muniţie.  +  Capitolul III Procedura de avizare  +  Articolul 18 (1) Avizul se acordă persoanelor juridice de drept privat prevăzute la art. 1 alin. (2), care îndeplinesc condiţiile prevăzute la cap. II, pentru fiecare spaţiu de depozitare. (2) Avizul se solicită inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia se află spaţiul de depozitare, care eliberează documentul conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (3) Valabilitatea avizului prevăzut la alin. (1) este de un an.  +  Articolul 19 (1) În vederea avizării, deţinătorul spaţiului de depozitare trebuie să depună un dosar care va cuprinde următoarele documente: a) cerere de solicitare; b) certificat de înmatriculare emis de oficiul registrului comerţului; c) certificat constatator pentru activitatea desfăşurată, emis în conformitate cu prevederile legale; d) un memoriu tehnic care conţine descrierea spaţiului de depozitare, a modului de depozitare, a cantităţilor de muniţie, capse sau pulberi pentru muniţie, pentru care se solicită avizarea şi amplasarea lor; e) schiţa locului de amplasare a spaţiului de depozitare, cu indicarea distanţelor faţă de diverse obiective învecinate; f) schiţa de detaliu a spaţiului de depozitare; g) planul de prevenire şi protecţie, elaborat în baza evaluării riscurilor, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; h) instrucţiunile proprii, elaborate în conformitate cu specificul activităţii desfăşurate, conform prevederilor Legii nr. 319/2006. (2) Avizul inspectoratului teritorial de muncă sau, după caz, refuzul motivat privind neavizarea spaţiului de depozitare se emite în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii dosarului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 20 (1) Modificarea spaţiului de depozitare avizat în condiţiile art. 19 alin. (2) se poate realiza numai după obţinerea unui nou aviz al inspectoratului teritorial de muncă. (2) Modificările se fac numai în baza unui proiect de execuţie elaborat de către un proiectant autorizat.  +  Articolul 21 (1) Solicitările privind reînnoirea avizului se soluţionează pe baza constatărilor efectuate de inspectoratul teritorial de muncă asupra îndeplinirii condiţiilor iniţiale pentru care a fost acordat avizul. (2) Reînnoirea avizului se face prin aplicarea vizelor anuale, pe fila verso a avizului. Termenul de soluţionare prevăzut la art. 19 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 22Inspectoratul teritorial de muncă poate suspenda până la remedierea deficienţelor constatate sau poate anula, după caz, avizul atunci când se constată că deţinătorii nu au respectat condiţiile în baza cărora a fost eliberat avizul.  +  Articolul 23În situaţia în care operatorul economic îşi desfăşoară activitatea de depozitare pentru muniţii, capse sau pulberi pentru muniţii şi pe teritoriul altor judeţe, acesta este obligat să obţină avizul de la fiecare inspectorat teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea de depozitare.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 24Soluţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) şi, după caz, la art. 21 alin. (2) sunt supuse controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 25Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuBucureşti, 19 decembrie 2008.Nr. 1.102.  +  Anexa - faţă -ROMÂNIAMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSEInspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului ..........AVIZNr. ..... din .......În temeiul art. 108 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, se avizează spaţiul de depozitare a muniţiilor, capselor şi pulberilor pentru muniţie, situat în ......(adresa completă)........,deţinut de .........(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare ale acesteia).........Inspector-şef ITM al Judeţului,.................................- verso -REÎNNOIRI ANUALE
  Nr. crt. Anul Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului ........................ Numele şi prenumele inspectorului şi semnătura
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  ------------