ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 (*actualizată*)privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici(actualizată până la data de 28 octombrie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------Având în vedere că actualul cadru legal a creat premisele funcţionării în paralel a două sisteme de conducere a operatorilor economici, primul aplicabil societăţilor comerciale, în general, instituit de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia administrarea executivă este delegată directorilor care îşi exercită atribuţiile în temeiul unui contract de mandat, iar cel de-al doilea incident regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, precum şi societăţilor la care statul sau o autoritate administrativă este acţionar majoritar, instituit de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, conform căruia atribuţiile de conducere sunt exercitate de conducători în baza unui contract de performanţă, anexă la contractul individual de muncă,ţinând cont de faptul că existenţa unui regim diferenţiat pentru o anumită categorie de operatori economici nu se justifică, fiind, dimpotrivă, de natură a crea disfuncţionalităţi în derularea activităţii societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat,luând în considerare specificul anumitor categorii de societăţi comerciale,în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau majoritar, precum şi filialelor acestora, denumite în continuare operatori economici.  +  Articolul 2 (1) Directorii generali/directorii asigură conducerea operatorilor economici prevăzuţi la art.1, în baza unui contract de mandat încheiat în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Contractul de mandat este acordul de voinţă încheiat între operatorul economic, reprezentat de consiliul de administraţie, şi directorul general/directorul operatorului economic, care are ca obiect îndeplinirea unor obiective şi criterii de performanţă aprobate de către acţionari, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau majoritar, respectiv de către conducerea ministerelor, autorităţilor publice centrale sau locale în subordinea, coordonarea sau autoritatea cărora se află, în cazul regiilor autonome*).-----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 135 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. (3) La nivelul operatorului economic, în contractul de mandat, alături de criteriile de performanţă specifice, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificate privind reducerea creanţelor şi plăţilor restante, a pierderilor, a cheltuielii la 1.000 lei venituri, precum şi creşterea productivităţii muncii, calculată potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 3Criteriile şi obiectivele înscrise în contractul de mandat se actualizează anual, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli.  +  Articolul 3^1 (1) Directorul general/directorul beneficiază de o remuneraţie lunară acordată prin contractul de mandat, compusă din: a) o sumă fixă egală cu indemnizaţia lunară acordată prin lege pentru funcţia de subsecretar de stat; b) o sumă acordată în funcţie de importanţa activităţii, responsabilitatea funcţiei şi nivelul subvenţiilor, transferurilor, inclusiv al celor de capital, rambursărilor de credite acordate, aprobată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor, autorităţilor publice centrale, sau, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor publice locale*). (2) Directorul general/directorul beneficiază prin contractul de mandat de concediu de odihnă anual şi indemnizaţia aferentă, diurnă şi cheltuieli de delegare în interesul serviciului, concediu medical conform legii şi zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice, căsătorie, naşterea unui copil sau în caz de deces al unui membru de familie, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil unităţii respective.-----------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 135 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.  +  Articolul 3^2 (1) Remuneraţia lunară a directorului general/ directorului stabilită prin contractul de mandat în condiţiile art. 3^1 alin. (1) este unica formă de recompensare în bani a activităţii depuse de persoana respectivă. (2) Directorului general/directorului nu i se pot acorda prin contractul de mandat alte beneficii, de orice formă, în afara celor prevăzute la art. 3^1 alin. (2).-----------Art. 3^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 135 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.  +  Articolul 4 (1) Remuneraţia lunară a directorului general/directorului se diminuează proporţional cu gradul global de neîndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de mandat, dar nu mai mult de 30% din nivelul acesteia.(1^1) În cazul îndeplinirii pe perioada cumulată de la începutul anului a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de mandat, la sfârşitul anului sumele reţinute conform alin. (1) se restituie directorului general/directorului.-----------Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 135 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. (2) După aprobarea situaţiilor financiare anuale, conducătorului operatorului economic i se poate acorda un premiu anual de cel mult 12 remuneraţii brute lunare, proporţional cu gradul global de depăşire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de mandat. (3) Premiul anual prevăzut la alin. (2) nu se acordă în situaţia în care la sfârşitul exerciţiului financiar anual operatorul economic înregistrează pierdere.-----------Alin. (3) al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 135 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.  +  Articolul 5Conducătorii ministerelor, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, organelor administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, precum şi ai altor instituţii publice care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici au următoarele obligaţii: a) să aprobe sau să supună aprobării, după caz, bugetele de venituri şi cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare; b) să dispună măsuri pentru urmărirea lunară a execuţiei contractelor de mandat şi pentru aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă; c) să aprobe acordarea premiilor anuale în limita şi în condiţiile prevăzute prin contractul de mandat şi prin prevederile art. 4 alin. (2) din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 6Ministerele, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, organele administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, prezintă spre consultare sindicatelor de ramură bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici prevăzuţi la art. 1.  +  Articolul 7 (1) Fundamentarea fondului de salarii anual, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, se va face pe baza indicelui de creştere a câştigului salarial mediu brut lunar, care nu va putea fi mai mare de 60% din indicele de creştere a productivităţii muncii, calculat în unităţi valorice comparabile sau în unităţi fizice, după caz. (2) Suplimentar faţă de creşterea prevăzută la alin. (1) se va putea acorda o creştere a câştigului salarial mediu pe baza economiilor rezultate din reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri, dar nu mai mult decât indicele de creştere a productivităţii muncii. (3) Indicele productivităţii muncii va putea fi calculat în unităţi fizice pentru activitatea de bază, dacă aceasta reprezintă mai mult de 50% din totalul veniturilor din activitatea de bază. (4) Pentru operatorii economici-filiale, a căror activitate depinde de contractele cu societatea-mamă în proporţie mai mare de 60% din activitate, drepturile salariale se acordă în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), dar nu mai mult decât creşterea acordată pentru societatea-mamă. (5) În cazuri justificate, prin hotărâre a Guvernului, pot fi stabiliţi alţi indicatori specifici de fundamentare a fondului de salarii.  +  Articolul 8Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică societăţilor financiar-bancare şi de asigurări, precum şi societăţii comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A.  +  Articolul 9Contractele de performanţă încheiate în baza dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, precum şi contractele de mandat încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă încetează sau se modifică, după caz.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 7 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruBucureşti, 18 iunie 2008.Nr. 79.________