ORDIN nr. 681 din 12 decembrie 2008 (*actualizat*)privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative(actualizat până la data de 23 septembrie 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 23 septembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 221 din 15 septembrie 2009.În vederea eficientizării activităţii de achiziţii publice de bunuri şi servicii, desfăşurată de structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, şi pentru aplicarea unitară a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:  +  Articolul 1În Ministerul Internelor şi Reformei Administrative achiziţiile publice de bunuri şi servicii se realizează la nivel centralizat, teritorial şi local, astfel: a) la nivel centralizat, de către Baza de Aprovizionare şi Depozitare Armament, Geniu, Chimic Codlea, Direcţia generală management logistic şi administrativ, Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei pentru toate unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi Direcţia generală medicală pentru unităţile sanitare ale ministerului; b) la nivel teritorial, de către instituţiile ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari de credite sau ordonatori terţiari din finanţarea directă a ordonatorului principal, pentru nevoile proprii, pentru unităţile din structură şi pentru cele cărora le asigură suportul logistic; c) la nivel local, de către structurile ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite, pentru nevoile proprii şi pentru unităţile cărora le asigură suportul logistic.  +  Articolul 2 (1) Produsele şi serviciile a căror achiziţie se realizează la nivel centralizat sunt cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 1. (2) Specificaţiile tehnice ale produselor prevăzute la lit. B din anexa nr. 1 se elaborează de către specialiştii Direcţiei generale management operaţional, pe baza propunerilor înaintate de inspectoratele generale sau de alte unităţi beneficiare, după caz, şi se aprobă de către directorul general al Direcţiei generale management operaţional. (3) Produsele de competenţa Direcţiei generale medicale, nominalizate în anexa nr. 1 lit. C, achiziţionate la nivel centralizat, atât pentru aceasta, cât şi pentru unităţile sanitare ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, se stabilesc prin dispoziţii ale directorului general al acestei direcţii, vizate pentru control financiar preventiv propriu de către directorul general al Direcţiei generale financiare. (4) Specificaţiile tehnice ale produselor prevăzute la lit. D din anexa nr. 1 se elaborează de către specialiştii Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, pe baza propunerilor înaintate de inspectoratele generale sau de alte unităţi beneficiare, după caz, şi se aprobă de către directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei.  +  Articolul 3 (1) Produsele şi serviciile a căror achiziţie se realizează la nivel teritorial şi/sau local şi ale căror specificaţii tehnice se avizează de către directorii generali ai direcţiilor generale centrale de specialitate, respectiv Direcţia generală management logistic şi administrativ, Direcţia generală medicală şi Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, fiecare pe domeniul său de competenţă, şi se aprobă de către ordonatorul de credite care realizează achiziţia sunt cuprinse în listele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3. (2) Armamentul, muniţiile şi materialele explozive destinate dotării, îndeplinirii misiunilor şi efectuării pregătirii şi instruirii personalului structurilor Aparatului Central sunt achiziţionate de către Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor. (3) Specificaţiile tehnice ale produselor prevăzute la alin. (2) se elaborează de către Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor, pe baza propunerilor înaintate de structurile beneficiare, se avizează de către directorul general al Direcţiei generale management logistic şi administrativ şi se aprobă de către directorul Bazei Centrale pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor. (4) Specificaţiile tehnice ale produselor de competenţa Direcţiei generale management logistic şi administrativ şi Direcţiei generale medicale, prevăzute la alin. (1), sunt elaborate, după caz, la nivelul ordonatorilor secundari de credite pentru aparatul propriu şi pentru ordonatorii terţiari din subordine şi la nivelul ordonatorilor terţiari de credite din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite, fiind întocmite în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 4 (1) Specificaţiile tehnice ale produselor de resortul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor, prevăzute în anexa nr. 3 lit. E, se elaborează la nivelul ordonatorilor secundari sau terţiari de credite, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5a, şi se avizează de către directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, prin aplicarea ştampilei "AVIZAT TEHNIC". (2) Specificaţiile tehnice elaborate de către ordonatorii terţiari de credite aflaţi în subordinea ordonatorului secundar de credite se avizează din punct de vedere tehnic de către directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, după avizarea acestora de către organele de specialitate din structura ordonatorului secundar. (3) Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei este abilitată să emită semestrial cataloage de specificaţii tehnice pentru produse şi servicii din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, denumit în continuare TIC. Specificaţiile tehnice trimise spre avizare către Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei trebuie să îndeplinească minimum cerinţele consemnate în cataloagele semestriale.  +  Articolul 5Specificaţiile tehnice ale produselor cuprinse în listele prevăzute în anexele nr. 2, 3 şi 4 se aprobă de către ordonatorul de credite al structurii achizitoare.  +  Articolul 6Avizarea specificaţiilor tehnice ale produselor şi serviciilor prevăzute în anexa nr. 4 se acordă de către ordonatorii secundari de credite sau de către ordonatorii terţiari de credite din finanţarea directă a ordonatorului principal, după caz.  +  Articolul 7Ordonatorii secundari de credite pot stabili competenţe structurilor din subordine pe linia realizării achiziţiilor de bunuri şi servicii, la nivel local, cu respectarea prevederilor prezentului ordin referitoare la elaborarea şi avizarea specificaţiilor tehnice.  +  Articolul 8Bunurile şi serviciile care nu se regăsesc în listele prevăzute în anexele nr. 1-4 se achiziţionează la nivel local.  +  Articolul 9 (1) Direcţia generală de informaţii şi protecţie internă şi Direcţia generală anticorupţie achiziţionează produsele şi serviciile destinate obţinerii, verificării, prelucrării, stocării, protecţiei şi valorificării informaţiilor şi îndeplinirii atribuţiilor specifice, iar specificaţiile tehnice ale acestora se avizează de către directorii generali ai acestor structuri. (2) Specificaţiile tehnice ale produselor destinate obţinerii, verificării, prelucrării, stocării, protecţiei şi valorificării informaţiilor şi îndeplinirii atribuţiilor specifice ale unor structuri stabilite la nivelul conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră se avizează de către inspectorii generali, fiecare pe domeniul său de competenţă. (3) Specificaţiile tehnice ale echipamentelor de domeniul TIC, care nu sunt destinate obţinerii, verificării, prelucrării, stocării, protecţiei şi valorificării informaţiilor pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, achiziţionate de structurile menţionate la alin. (1) şi (2), se avizează de către directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei.  +  Articolul 10Tehnica şi bunurile materiale necesare structurilor ministerului, care constituie rezerve proprii, precum stocuri de siguranţă, rezerve de înlocuire, rezerve de mobilizare şi rezerve operative, se achiziţionează la nivel centralizat, teritorial şi local, conform prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-4, precum şi anexele nr. 5 şi 5a fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul internelor şireformei administrative,Liviu Radu,secretar de statBucureşti, 12 decembrie 2008.Nr. 681.  +  Anexa 1 LISTAproduselor şi serviciilor a căror achiziţiese realizează la nivel centralizatA. Baza de Aprovizionare şi Depozitare Armament, Geniu, Chimic Codlea1. analize fizico-chimice şi verificări prin trageri în poligon pentru muniţii, mijloace explozive, chimice şi de dare a focului.B. Direcţia generală management logistic şi administrativI. Produse de natura echipamentului1. sigilii metalice cu stema României.C. Direcţia generală medicalăI. Produse pentru activitatea medicală:1. medicamente, substanţe dezinfectante, seruri şi vaccinuri, materiale sanitare pentru asigurarea stocurilor de rezerve proprii la mobilizare şi uz curent, pentru asigurarea situaţiilor de urgenţă şi pentru asigurarea prevenţiei;2. dispozitive medicale/aparatură medicală.II. Servicii de susţinere a activităţii medicaleD. Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei1. radiorelee, staţii complexe de radio;2. aparatură, mijloace, echipamente de comunicaţii şi prelucrare a datelor destinate apărării ţării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;3. aparatură de multiplexare, comutare şi terminală pentru transmisii voce, date, fax cu posibilitate de protecţie, criptare, secretizare a comunicaţiilor, inclusiv autospeciale ce conţin aceste tipuri de echipamente;4. echipamente pentru criptarea şi decriptarea semnalelor analogice şi digitale;5. echipamente, aparatură şi materiale din categoria cifrului de stat;6. aparatură complexă de măsură, control şi aparatură specifică pentru măsurarea şi analiza semnalelor secundare emise de aparatura de prelucrare a datelor şi informaţiilor de telecomunicaţii, inclusiv aparatura criptografică;7. staţii radio de bază, digitale în banda Ultra High Frequency - UHF TETRA, staţii radio repetoare analogice convenţionale în banda Very High Frequency - VHF, inclusiv sistemele de antene aferente;8. terminale radio digitale TETRA şi TETRAPOL fixe, mobile şi portabile;9. elemente de reţea aferente sistemelor de comunicaţii digitale mobile TETRA;10. dispecerate complexe de comunicaţii;11. radiorelee, staţii în unde scurte, echipamente pentru transmisii de date, terminale de satelit pentru interconectarea şi extensia locală a punctelor de radiocomunicaţii şi a nodurilor de transmisii cu posibilităţi de criptare a semnalelor, inclusiv autospeciale ce conţin aceste tipuri de echipamente;12. mijloace de determinare a poziţiei autospecialelor aflate în deplasare;13. receptoare de trafic, panoramice, de bandă largă pentru analiza complexă şi criptografică a semnalelor analogice digitale;14. echipamente protejate la emisii secundare destinate prelucrării datelor în procese criptografice;15. instalaţii, mijloace tehnice şi materiale folosite pentru protecţia semnalelor secundare provenind de la echipamente de prelucrare a datelor şi informaţiilor specifice;16. echipamente de calcul de mare putere destinate stocării, analizei şi prelucrării datelor în formă criptată;17. echipamente destinate protejării informaţiilor electronice în stare de stocare, transport şi prelucrare;18. echipamente omologate prin structurile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;19. aparatură pentru măsurători geodezice şi topografice: teodolite, staţii totale (tahimetre electronice), receptoare Global Positioning System - GPS cu o frecvenţă (L1), receptoare GPS cu două frecvenţe (L1, L2), receptoare GPS de navigaţie, nivele, soft de specialitate pentru prelucrarea datelor topogeodezice culese în teren;20. servicii de consultanţă pentru proiectarea, realizarea şi implementarea sistemelor informatice şi/sau de comunicaţii integrate;21. sisteme informatice şi/sau de comunicaţii integrate - sisteme care au fie acoperire naţională, fie se realizează la nivel regional.Sunt incluse în această categorie doar în contextul naţional sau regional (minimum două judeţe) extinderile existente în oricare dintre situaţiile: a) se foloseşte infrastructura de comunicaţii realizată prin eforturile unităţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative; b) se foloseşte infrastructura de comunicaţii ori se beneficiază de servicii de comunicaţii asigurate de instituţii ale statului; c) se foloseşte/folosesc infrastructură ori servicii de comunicaţii prin prestaţia unor operatori comerciali.Nu intră în această categorie achiziţia de echipamente destinată reţelelor locale de calculatoare.22. servicii de tip Virtual Private Network - VPN, asigurate de la operatorii de telecomunicaţii autorizaţi;-------------Pct. 22 de la litera D din anexa 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 221 din 15 septembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 23 septembrie 2009.23. servicii de telefonie mobilă;-------------Pct. 23 de la litera D din anexa 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 221 din 15 septembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 23 septembrie 2009.24. servicii de telefonie fixă.-------------Pct. 24 de la litera D din anexa 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 221 din 15 septembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 23 septembrie 2009.  +  Anexa 2 LISTAcu produsele şi serviciile care se achiziţionează la nivel teritorialale căror specificaţii tehnice se avizează de către directorul generalal Direcţiei generale management logistic şi administrativA. Produse şi servicii de resortul armament şi tehnică specialăI. Armament:1. pistoale;2. pistoale de semnalizare;3. revolvere;4. pistoale automate;5. pistoale mitralieră;6. puşti mitralieră;7. mitraliere;8. puşti cu lunetă;9. puşti diferite calibre;10. arme calibrul 12 şi arme-lansator, toate tipurile;11. aruncătoare de grenade;12. aruncătoare de grenade antitanc;13. accesorii armament;14. materiale de întreţinere (uleiuri şi unsori).II. Muniţii:1. cartuşe de infanterie;2. cartuşe de iluminare-semnalizare;3. grenade de mână;4. grenade pentru aruncător;5. lovituri pentru aruncător;6. muniţie de manevră, marcare a focului, inerte şi de exerciţiu;7. cartuşe încărcate cu substanţă iritant-lacrimogenă;8. cartuşe cu bile de cauciuc;9. grenade iritant-lacrimogene şi acustice.III. Materiale explozive:1. trotil;2. explozivi plastici;3. capse detonante;4. aprinzători;5. fitil de amorsare;6. fitil detonant.IV. Mijloace specifice de ordine publică:1. pulverizatoare de capacitate mărită cu substanţă iritant-lacrimogenă;2. scuturi şi căşti antiglonţ;3. veste antiglonţ;4. scuturi şi căşti de protecţie.V. Aparatură optică de observare şi ochire:1. aparatură electronooptică de observare şi ochire pe timp de zi şi pe timp de noapte;2. telemetre;3. goniometre;4. aparatură de conducere a focului.VI. Tehnică de geniu şi protecţie civilă:1. detectoare de mine şi metale;2. detectoare de substanţe explozive;3. mijloace de detecţie a persoanelor surprinse sub dărâmături;4. tehnică şi echipamente de protecţie antischijă;5. aparate cu raze X pentru controlul nedistructiv al bagajelor şi trimiterilor poştale;6. disruptoare;7. muniţie pentru disruptoare;8. rezervoare de apă;9. costume de scafandru autonom;10. costume de lucru în apă;11. costume de înot modernizat;12. bărci pneumatice;13. motopropulsoare pentru bărci pneumatice;14. tehnică şi utilaje de geniu;15. costume, complete şi plase de mascare;16. mijloace individuale de protecţie.VII. Tehnică şi materiale de control şi protecţie nucleară, bacteriologică şi chimică - N.B.C.:1. semnalizatoare de radiaţii;2. indicatoare de radioactivitate;3. radiometre-roentgenometre;4. complete dozimetrice;5. detectoare de substanţe toxice de luptă;6. avertizoare automate de substanţe toxice de luptă;7. laboratoare chimice de campanie;8. laborator chimic mobil pentru analiza fizico-chimică a gradului de poluare a apelor;9. contaminometru alfa, beta, gamma;10. complete individuale de protecţie a omului şi animalelor de serviciu;11. complete de decontaminare chimică, biologică şi radioactivă;12. grenade şi lumânări fumigene;13. mijloace chimice de marcare a focului;14. grenade incendiare;15. detector de gaze.VIII. Tehnică destinată supravegherii şi controlului frontierei:1. echipament de fotografiat şi filmat folosind aparatura de vedere pe timp de noapte;2. echipament portabil de supraveghere a frontierei pe principiul termoviziunii;3. servicii de reparaţie şi întreţinere a echipamentelor portabile de supraveghere a frontierei pe principiul termoviziunii.IX. Tehnică şi materiale pentru determinarea şi probarea faptelor infracţionale:1. aparatură de examinare şi expertizare documente;2. aparatură şi echipament de iluminat;3. aparatură de microfilmat;4. aparatură pentru reproduceri fotografice;5. microscoape şi stereomicroscoape;6. truse criminalistice şi pentru testarea stupefiantelor, testere pentru determinarea consumului de droguri;7. aparatură şi sisteme pentru supravegherea traficului rutier şi aparatură pentru determinarea vitezei de deplasare a autovehiculelor/aparatură radar;8. etilometre şi alcoolteste.B. Produse de resortul intendenţeiI. Produse de resortul echipamentului:1. materii prime - stofe, tercoturi, ţesături impermeabile sau imperrespirante;2. insigne de identificare şi insigne pentru legitimaţii;3. corturi militare, foi de cort, raniţe, saci pentru merinde;4. maşini şi utilaje pentru dotarea spălătoriilor - maşini de spălat, stors, uscat şi călcat industrial - şi a atelierelor de croitorie.II. Produse de resortul hrănirii:1. bucătării auto rulante;2. bucătării portative în lăzi izoterme.  +  Anexa 3 LISTAcu produsele ale căror specificaţii tehnice se avizează de cătredirectorii generali ai direcţiilor generale centrale de specialitate,indiferent de nivelul de competenţă pentru achiziţieA. Produse de resortul echipamentului:1. articole de echipament din compunerea uniformei de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu a poliţiştilor (coifură, îmbrăcăminte, lenjerie, încălţăminte, echipament divers şi accesorii);2. articole de echipament din compunerea uniformei de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu a cadrelor militare (coifură, îmbrăcăminte, lenjerie, încălţăminte, echipament divers, epoleţi şi accesorii);3. articole de echipament din compunerea uniformei de oraş, de clasă şi de instruire a studenţilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ (coifură, îmbrăcăminte, lenjerie, încălţăminte, echipament divers, cazarmament şi accesorii);4. articole de echipament din compunerea uniformei de oraş şi de instrucţie a soldaţilor şi gradaţilor voluntari (coifură, îmbrăcăminte, lenjerie, încălţăminte, echipament divers, cazarmament şi accesorii);5. sigilii metalice fără stema României.B. Produse de resortul hrănirii:1. utilaje frigorifice (dulapuri, camere frigorifice, congelatoare etc.);2. marmite izoterme;3. bidoane aluminiu a un litru pentru apă;4. gamele;5. plite sau maşini aragaz cu butelie şi accesorii;6. trusă de tacâmuri individuală.C. Produse de resort medical:1. dispozitive medicale de natura mijloacelor fixe, achiziţionate de unităţile sanitare ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.D. Produse de resortul autovehicule, nave şi aeronave:1. autovehicule şi remorci (toate categoriile);2. nave şi mijloace plutitoare;3. aeronave.E. Produsele de resortul comunicaţiilor şi informaticii:I. Echipamente pentru reţele WAN (Wide Area Network) şi LAN (Local Area Network):1. cabinete metalice (dulapuri de tip rack pentru echipamente TIC);2. routere;3. switchuri cu management centralizat;4. modemuri tehnologie x DSL (Digital Subscriber Line);5. surse de tensiune neîntreruptibilă montabile în cabinete metalice (rack-mountable).II. Echipamente de lucru şi subansamble de resortul IT:1. servere;2. staţii grafice;3. staţii de lucru;4. staţii de lucru portabile;5. PDA;6. echipamente de captură imagine şi sunet;7. echipamente pentru stocarea datelor;8. imprimante (mijloace fixe);9. echipamente multifuncţionale.III. Software:1. sisteme de operare;2. software de bază (sisteme de programe utilitare);3. software de aplicaţie;4. soluţii software de management sisteme informatice;5. soluţii software pentru securitatea sistemelor informatice.IV. Produse de resortul comunicaţiilor:1. centrale telefonice digitale sub 100 linii;2. aparate telefonice de tip digitale, Integrated Services Digital Network - ISDN, Digital Enhanced Cordless Telecommunications - DECT, Internet Protocol - IP folosite în reţelele de telefonie fixă;3. modemuri tehnologie x Digital Subscriber Line - XDSL cu interfeţe G 703;4. soluţii de contorizare a convorbirilor telefonice;5. echipamente de măsură şi control pentru comunicaţii telefonice (cupru, F.O.);6. terminale radio analogice convenţionale în banda VHF fixe, mobile şi portabile;7. centrale de sesizare şi alarmare contra efracţiei.V. Servicii:1. consultanţă pentru achiziţii de echipamente sau lucrări în domeniul TIC;-------------Poziţia 2 de la pct. V, litera E din anexa 3 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 221 din 15 septembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 23 septembrie 2009.  +  Anexa 4 LISTAcu produsele şi serviciile a căror achiziţie se realizeazăla nivel teritorial şi ale căror specificaţii tehnice se aprobăde către structura achizitoareA. Produse şi servicii de resortul armament şi tehnică specialăI. Mijloace specifice de ordine publică:1. complete de reîncărcare a pulverizatoarelor de capacitate mărită cu substanţă iritant-lacrimogenă.II. Armament:1. arme albe;2. piese de schimb pentru armament;3. cătuşe metalice.III. Aparatură optică de observare şi ochire:1. raportoare artileristice;2. piese de schimb pentru aparatură optică de observare şi ochire.IV. Tehnică de geniu şi protecţie civilă:1. endoscoape şi stetoscoape;2. instalaţii de filtroventilaţie;3. lopată mică de infanterie;4. piese de schimb pentru tehnica de geniu;5. sirenă de alarmă;6. set de oglinzi pentru inspecţia autovehiculelor.V. Tehnică şi materiale de control şi protecţie N.B.C.:1. complete de materiale consumabile pentru aparatura de control nuclear şi chimic;2. complete meteorologice de campanie;3. măşti contra gazelor, filtrante şi izolante pentru om şi animale de serviciu;4. complet containerizat de decontaminare a personalului;5. complet containerizat de decontaminare a terenului şi tehnicii;6. complet containerizat de decontaminare a echipamentului;7. pachete de decontaminare individuală a personalului;8. complete de materiale consumabile pentru tehnica de decontaminare;9. complete pentru reparat tehnica şi materialele chimice şi mijloace de protecţie a omului şi animalelor de serviciu;10. piese de schimb pentru tehnica şi materialele de control şi protecţie N.B.C.;11. trusă de instruire cu substanţe toxice;12. trusă pentru verificarea plenitudinii decontaminării;13. trusă pentru determinarea clorului activ.VI. Tehnică şi materiale pentru determinarea şi probarea faptelor infracţionale:1. aparatură foto;2. aparatură foto de laborator;3. lămpi electronice blitz;4. lămpi cu raze ultraviolete - U.V.;5. aparatură de proiecţie filme, diapozitive şi înscrisuri;6. sisteme de implementare şi comparare automată a amprentelor;7. aparatură pentru realizarea portretului robot;8. aparatură pentru determinarea comportamentului simulat al persoanelor cercetate;9. aparatură pentru analize fizico-chimice şi de biologie judiciară destinată laboratoarelor criminalistice (gazcromatograf, spectrofotometru, sistem de determinare a amprentei genetice, echipamente pentru analiza şi detectarea drogurilor etc.);10. aparatură pentru relevarea urmelor în câmpul infracţional (aparat electrostatic pentru ridicarea urmelor de pe covoare, aparatură pentru ridicarea microurmelor, polilight, aparat pentru evidenţierea urmelor scrisului în baza energiei statice etc.);11. piese de schimb pentru tehnica şi materialele pentru determinarea şi probarea faptelor infracţionale;12. consumabile pentru tehnica şi materialele pentru determinarea şi probarea faptelor infracţionale;13. mijloace audiovideo şi receptoare radio-tv.VII. Materiale de pregătire pentru luptă, de întreţinere şi reparaţii:1. truse de instrucţie;2. lucrări de reparaţii armament şi aparatură de detecţie şi semnalizare N.B.C. la operatorii economici din afara Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.VIII. Tehnică şi materiale pentru nave şi mijloace plutitoare:1. radare de navigaţie şi sisteme integrate de navigaţie;2. hărţi electronice de navigaţie;3. GPS-uri şi Diferential Global Positioning System - DGPS-uri navalizate;4. girocompasuri şi compasuri electromagnetice;5. lochuri;6. sonde ultrason;7. transponder pentru căutare şi salvare SART (Society for Assisted Reproductive Technology) şi AIS (Automatic Identification System);8. radiogoniometre;9. pilot automat de navigaţie;10. mijloace de salvare colective şi individuale;11. motoare inboard şi outboard;12. sisteme integrate de comunicaţii navalizate - GMDSS (Global Maritime Distress Safety System);13. sisteme navalizate de observare pe timp de noapte;14. staţii de comunicaţii navalizate;15. echipament specific pentru echipele de abordaj şi control al navelor;16. receptoare NAVTEX (Navigational Telex);17. staţie meteo navalizată;18. simulatoare de navigaţie, radiocomunicaţii navale şi managementul propulsiei navelor;19. instalaţii şi kituri pentru întreţinerea navelor şi mijloacelor plutitoare;20. radiobaliză EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacons);21. binoclu navalizat;22. instalaţii de avertizare optico-acustică pentru mijloacele de mobilitate navală;23. compresor pentru încărcarea buteliilor de scufundare;24. remorcă specializată pentru transportul ambarcaţiunilor;25. sisteme mobile/fixe de lansare/scoatere a ambarcaţiunilor la/de la apă;26. software pentru simulatoarele de navigaţie, radiocomunicaţii navale şi managementul propulsiei navelor.IX. Materiale specifice activităţii de arhivă:1. aparatură şi materiale pentru restaurare-conservare documente;2. aparatură şi materiale pentru legătorie;3. aparatură specifică de urmărire şi asigurare a microclimatului în depozitele de arhivă;4. aparatură şi materiale necesare facsimilării documentelor de arhivă;5. aparatură şi materiale specifice activităţii de microfilmare şi de asigurare/conservare microfilme;6. materiale pentru transportul documentelor de arhivă/al microfilmelor.  +  Anexa 5      ANTET Specificaţia tehnică nr. ............                                         Exemplar nr. 1                                        (Se returnează autorităţii achizitoare.)                    Avizat Aprob        Directorul general al direcţiei Şeful structurii achizitoare,        generale de specialitate*1) .................................       ................................. (grad, nume)              (grad, nume)             De acord, rog a aviza           Adjunct pentru logistică,                  (similar)          ......................               (grad, nume)            Denumirea produsului definit prin specificaţia tehnică                         - conţinut -________________________________________________________________________________   Întocmit   ...................___________ 1*) Se acordă de către Direcţia generală management logistic şi administrativ şi Direcţia generală medicală.  +  Anexa 5a     ANTET                                                Aprob                                       Ordonator de credite,                                  .............................                                            (grad, nume)                                           Rog aprobaţi               Şeful structurii de comunicaţii şi tehnologia informaţiei*1),                                      ......................                                         (grad, nume)                             SPECIFICAŢIE TEHNICĂ              Denumirea produsului definit prin specificaţie tehnică┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│ Caracteristica tehnică │ Parametri │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘    Întocmit,    (funcţia, gradul şi numele)___________*1) Se completează denumirea exactă a structurii de comunicaţii şi tehnologia informaţiei.----