ORDIN nr. 2.095 din 17 decembrie 2008privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2008
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Nr. 2.095 din 17 decembrie 2008
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 890 din 17 decembrie 2008
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 31 decembrie 2008  Văzând referatele de aprobare nr. 13.023 din 17 decembrie 2008 al Agenţiei Naţionale de Programe şi nr. D.G. 3.047 din 17 decembrie 2008 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 şi 258 bis din 2 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În anexa 1, secţiunea B, la litera E - Prescrierea şi eliberarea medicamentelor şi a materialelor sanitare specifice decontate în cadrul programelor, partea introductivă a punctului 32 şi litera b) a acestuia se modifică şi vor avea următorul cuprins:"32. Prescrierea şi eliberarea medicamentelor antidiabetice, a medicamentelor oncologice specifice şi a medicamentelor specifice necesare tratamentului stării posttransplant în ambulatoriu, se realizează astfel:....................................................................... b) Tiazolidindionele şi combinaţiile acestora, eliberate la preţ de decontare, se aprobă de către comisia de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, pe baza referatului cuprins în anexa nr. 3C, la propunerea medicului diabetolog sau a medicului cu competenţă/atestat în diabet. Referatul se completează în două exemplare pe care medicul diabetolog le transmite spre aprobare comisiei de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. În termen de 7 zile comisia va lua o decizie în funcţie de îndeplinirea criteriilor de eligibilitate conform protocolului. Iniţierea tratamentului cu tiazolidindione şi combinaţiile acestora pentru pacienţii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate se face numai cu încadrarea în sumele alocate în acest sens. În termen de două zile se trimite un exemplar al referatului medicului care l-a transmis. Celălalt exemplar se păstrează la nivelul casei de asigurări de sănătate pentru analiza şi validarea prescripţiei medicale în vederea decontării. Pe baza referatului aprobat medicul va întocmi prescripţia medicală, cu obligativitatea menţionării perioadei pentru care a făcut prescrierea, maximum 90 de zile, şi o înmânează, împreună cu referatul, asiguratului. Acesta îl păstrează pe toată perioada de valabilitate a referatului, pe care îl prezintă farmaciei în vederea eliberării medicamentelor."2. În anexa nr. 2, tabelul de la litera A "Programe naţionale de evaluare, profilaxie şi tratament finanţate de Ministerul Sănătăţii Publice" se modifică şi va avea următorul cuprins:"A. PROGRAME NAŢIONALE DE EVALUARE, PROFILAXIE ŞI TRATAMENT FINANŢATE DE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
                                                                 - mii lei -
  Denumire program Buget de stat Venituri proprii Buget total Din care: transfer FNUASS
  I. Programele naţionale privind bolile transmisibile, din care: Credite de angajament Credite bugetare 85.701 85.701 49.577 49.577 135.278 135.278
  II. Programele naţionale privind bolile netransmisibile, din care: Credite de angajament Credite bugetare 313.789 246.789 932.918 750.573 1.246.707 997.362 1.062.701 880.356
  III. Programul naţional de promovare a sănătăţii, din care: Credite de angajament Credite bugetare 2.023 2.023 20.000 20.000 22.023 22.023
  IV. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului, din care: Credite de angajament Credite bugetare 32.945 32.945 0 0 32.945 32.945
  V. Programul naţional de tratament în străinătate, din care: Credite de angajament Credite bugetare 8.200 8.200 0 0 8.200 8.200
  VI. Programul naţional de asistenţă comunitară şi acţiuni pentru sănătate, din care: Credite de angajament Credite bugetare 18.662 18.662 15.264 15.264 33.926 33.926
  VII. Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice*), din care: Credite de angajament Credite bugetare 0 0 20.726 20.726 20.726 20.726
  VIII. Programul naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară, din care: Credite de angajament Credite bugetare 0 0 472.027 436.527 472.027 436.527 471.027 435.527
  TOTAL PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE, din care: Credite de angajament Credite bugetare 461.320 394.320 1.510.512 1.292.667 1.971.832 1.686.987 1.533.728 1.315.883
  -----------
      *) Programul se desfiinţează începând cu luna august 2008."
  3. În anexa nr. 2, la litera A.I "Programele naţionale privind bolile transmisibile", punctul 2 "Programul naţional de boli transmisibile (infecţie HIV, tuberculoză, hepatite virale, infecţii cu transmitere sexuală şi alte boli transmisibile prioritare)", subpunctul 2.2 "Subprogramul de supraveghere şi control al infecţiei HIV", subtitlul "Unităţi care derulează subprogramul", liniuţa a 8-a "Spitalul Municipal de Boli Infecţioase nr. 1 Târgu Mureş - centru regional HIV/SIDA" se modifică şi va avea următorul cuprins:"- Spitalul Clinic Judeţean Mureş - Secţia de Boli Infecţioase I".4. În anexa nr. 2, la litera A.II "Programele naţionale privind bolile netransmisibile", punctul 1 "Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul "Indicatori de evaluare", litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) indicatori de eficienţă:- cost mediu/pacient prevenţie moarte subită prin endoprotezare: 55.000 lei."5. În anexa nr. 2, la litera A.II "Programele naţionale privind bolile netransmisibile", punctul 2 "Programul naţional de oncologie", subtitlul "Activităţi", nota de la punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"NOTĂ: Refuzul de a efectua vaccinarea se face prin declaraţie scrisă a reprezentantului legal al elevei, cu asumarea consecinţelor ce decurg din acesta."6. În anexa nr. 2, la litera A.II "Programele naţionale privind bolile netransmisibile", punctul 4 "Programul naţional de diabet zaharat", subtitlul "Indicatori de evaluare", litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) indicatori de eficienţă - trimestrial:- cost mediu consumabile pentru pompe de insulină/persoană/an - 4.000 lei;- cost mediu pompă de insulină - 9.000 lei;- cost mediu/persoană evaluată/an (hemoglobina glicată) - 19 lei;- cost mediu/bolnav tratat cu antidiabetice orale/an - 300 lei;- cost mediu/bolnav tratat cu insulină/an - 1.500 lei;- cost mediu/bolnav tratat cu antidiabetice orale şi insulină/an - 1.552,89 lei;- cost mediu/copil cu diabet zaharat insulinodependent* automonitorizat - 120 lei/lună;- cost mediu/adult cu diabet zaharat insulinodependent* automonitorizat - 48 lei/lună;- cost secretariat tehnic - 2.000.000 lei.* NOTĂ: În sensul prezentului ordin, bolnavii cu diabet zaharat insulinodependent cuprind toate categoriile de bolnavi cu diabet zaharat care necesită tratament cu insulină."7. În anexa nr. 2, la litera A.II "Programele naţionale privind bolile netransmisibile", punctul 7 "Programul naţional de boli endocrine", subtitlul "Unităţi care derulează programul", liniuţa a 5-a "Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş" se modifică şi va avea următorul cuprins:"- Spitalul Clinic Judeţean Mureş"8. În anexa nr. 2, la litera B, tabelul de la punctul I "Programul naţional de sănătate cu scop curativ" se modifică şi va avea următorul cuprins:
      "I. PROGRAMUL NAŢIONAL CU SCOP CURATIV
                                                                   - mii lei -
  Denumire program/subprogram Credite de anga- jament an 2008, din care: Transfe- ruri din bugetul MSP Credite bugetare an 2008, din care: Transfe- ruri din bugetul MSP
  Programul naţional de boli transmisibile, din care:
  - Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere 137.993 0 137.993 0
  - Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză 14.915 0 14.915 0
  Programul naţional de boli cardiovasculare 63.100 15.000 61.600 13.500
  Programul naţional de oncologie 729.870 641.308 586.725 498.163
  Programul naţional de boli neurologice, din care:
  - Subprogramul de tratament al bolnavilor cu scleroză multiplă 67.682 0 67.682 0
  - Subprogramul de tratament al surdităţii congenitale prin implant cohlear şi proteză auditivă BAHA 5.400 5.400 5.400 5.400
  Programul naţional de diabet zaharat 354.503 330.893 322.803 299.193
  Programul naţional de hemofilie, talasemie şi alte boli rare 22.500 22.500 22.500 22.500
  Programul naţional de boli endocrine 7.757 0 7.757 0
  Programul naţional de ortopedie 33.233 0 33.233 0
  Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 47.600 47.600 41.600 41.600
  Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică 464.657 0 464.657 0
  Programul naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară 471.027 471.027 435.527 435.527
  TOTAL: 2.420.237 1.533.728 2.202.392 1.315.883"
  9. În anexa nr. 2, la litera B.I "Programul naţional de sănătate cu scop curativ", punctul 4 "Programul naţional de boli neurologice", litera a), subtitlul "Activităţi" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Activităţi:- asigurarea în spital şi în ambulatoriu a tratamentului cu interferon beta 1a, interferon beta 1b, glatiramer acetat şi natalizumab pentru bolnavii cu scleroză multiplă".10. În anexa nr. 2, la litera B.I "Programul naţional de sănătate cu scop curativ", punctul 4 "Programul naţional de boli neurologice", litera a), subtitlul "Criterii de eligibilitate" şi subtitlul "Criterii de schimbare a tratamentului cu un alt medicament imunomodulator" se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Criterii de eligibilitate:Vor fi incluşi bolnavii cu:- formă recurent remisivă şi scor EDSS - sindrom clinic izolat (CIS) cu diagnostic de certitudine de scleroză multiplă (Avonex, Betaferon);- formă recurent remisivă şi scor EDSS 3,5-5,5 (Copaxone, Rebif, Betaferon);- formă secundar progresivă şi scor EDSS - formă secundar progresivă cu recăderi şi scor EDSS 3,5-5,5 (Betaferon, Rebif);- formă recurent remitentă - formă înalt activă, respectiv mai mult de 3 pusee pe an (Tysabri).Vor fi excluşi bolnavii:- cu reacţii adverse greu de suportat;- cu imobilizare definitivă în fotoliu rulant (scor EDSS 7);- care refuză tratamentul;- femei gravide sau care alăptează;- apariţia unor afecţiuni hematologice grave, hepatice grave, neoplazii sau infecţii cu germeni condiţionat patogeni.Criterii de schimbare a tratamentului cu un alt medicament imunomodulator:- agravarea constantă a stării clinice sub tratament;- apariţia de reacţii secundare severe sau greu de tolerat sub tratament;- scăderea complianţei bolnavului sub un anumit tratament imunomodulator;- schimbarea formei clinice evolutive sub un anumit tratament imunomodulator;- apariţia tulburărilor depresive severe la pacienţi trataţi cu interferon (pot fi trataţi cu copaxone);- formă înalt agresivă cu mai mult de 3 pusee pe an."11. În anexa nr. 2, la litera B.I "Programul naţional de sănătate cu scop curativ", punctul 7 "Programul naţional de boli endocrine", subtitlul "Unităţi care derulează programul", liniuţa a 6-a "Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş" se modifică şi va avea următorul cuprins:"- Spitalul Clinic Judeţean Mureş".12. În anexa nr. 2, la litera B.I "Programul naţional de sănătate cu scop curativ", punctul 8 "Programul naţional de ortopedie", subtitlul "Unităţi care derulează programul", liniuţa a 11-a de la punctul 2 "Spitalul Clinic Judeţean Târgu Mureş" se modifică şi va avea următorul cuprins:"- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş".13. În anexa nr. 2, la litera B.I "Programul naţional de sănătate cu scop curativ", punctul 8 "Programul naţional de ortopedie", subtitlul "Unităţi care derulează programul", punctul 2 se completează cu o nouă liniuţă cu următorul cuprins:"- Spitalul Clinic Judeţean Mureş".14. În anexa nr. 3C, nota de subsol se modifică şi va avea următorul cuprins:"*) După caz: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casa de asigurări de sănătate, Agenţia Naţională de Transplant şi centre acreditate pentru activitate de transplant."  +  Articolul II (1) Pentru asigurarea continuităţii tratamentului bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sănătate se prelungeşte aplicabilitatea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru trimestrul I al anului 2009. (2) Sumele alocate din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în trimestrul I al anului 2009 pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate se stabilesc la nivelul mediilor lunare ale prevederilor anului 2008. (3) Serviciile medicale acordate în cadrul Programului naţional de evaluare a stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară de către furnizorii de servicii medicale, rămase nedecontate la finele anului 2008, se vor deconta în perioada 1 ianuarie-31 martie 2009 din fondurile prevăzute pentru Programul naţional de evaluare a stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară. (4) Cheltuielile angajate în cadrul programelor naţionale de sănătate din creditele de angajament aprobate în bugetul anului 2008 se plătesc din creditele bugetare aprobate în anul 2009 pentru programele naţionale de sănătate.  +  Articolul IIIAgenţia Naţională pentru Programe de Sănătate, direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, autorităţile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, precum şi instituţiile publice şi unităţile sanitare nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Vasile Ciurchea-------