ORDIN nr. 3.756 din 22 decembrie 2008privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii ianuarie 2009
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 30 decembrie 2008  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.509/2008, ale Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2005 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, ale Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României și ale Convenției nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1În vederea finanțării și refinanțării datoriei publice în luna ianuarie 2009, se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.000 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  Articolul II din ORDINUL nr. 96 din 19 ianuarie 2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 38 din 21 ianuarie 2009, prevede:
  „Articolul II
  Valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark, în sumă de 4.000 milioane lei, anunțată conform prevederilor art. 1 din Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.756/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii ianuarie 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 30 decembrie 2008, se majorează cu suma de 2.500 milioane lei”.
   +  Articolul 2Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Eugen Teodorovici,
  secretar de stat
  București, 22 decembrie 2008.Nr. 3.756.  +  Anexa nr. 1PROSPECT DE EMISIUNEal certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna ianuarie 2009  +  Articolul 1În vederea finanțării și refinanțării datoriei publice în luna ianuarie 2009, Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:
  Cod ISIN Data licitației Data emisiunii Data scadenței Nr. de zile Valoarea emisiunii - lei -
  RO0909CTN0W2 5.01.2009 7.01.2009 6.02.2009 30 1.000.000.000
  RO0909CTN0T8 14.01.2009 16.01.2009 17.04.2009 91 2.000.000.000
  RO0909CTN0U6 19.01.2009 21.01.2009 20.02.2009 30 1.000.000.000
  RO0909CTN027 22.01.2009 26.01.2009 27.04.2009 91 1.500.000.000
  RO0909CTN019 28.01.2009 30.01.2009 31.07.2009 182 500.000.000
  (la 21-01-2009, Articolul 1 din Anexa nr. 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 19 ianuarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 21 ianuarie 2009 ) Notă
  Articolul II din ORDINUL nr. 96 din 19 ianuarie 2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 38 din 21 ianuarie 2009, prevede:
  „Articolul II
  Valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark, în sumă de 4.000 milioane lei, anunțată conform prevederilor art. 1 din Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.756/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii ianuarie 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 30 decembrie 2008, se majorează cu suma de 2.500 milioane lei”.
   +  Articolul 2Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.  +  Articolul 3Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu.  +  Articolul 4Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane fizice și juridice.  +  Articolul 5(1) Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Naționale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2005 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare.(3) Numărul de tranșe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restricționat.(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, în calitate de clienți ai dealerilor primari.(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Naționale a României nr. 13/2005, cu modificările și completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anunțate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.(6) Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.  +  Articolul 6Prețul și randamentul se vor determina utilizându-se următoarele formule: d x r P = 1 - ───────── 360 Y = r/P,în care:P = prețul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;d = numărul de zile până la scadență;r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.  +  Articolul 7Ofertele de cumpărare se depun la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, până la ora 12,00.  +  Articolul 8Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.  +  Articolul 9Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat - SaFIR.  +  Articolul 10Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.  +  Articolul 11Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.
   +  Anexa nr. 2PROSPECT DE EMISIUNEal obligațiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna ianuarie 2009  +  Articolul 1În vederea finanțării și refinanțării datoriei publice în luna ianuarie 2009, Ministerul Economiei și Finanțelor anunță lansarea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadența la 3 și 5 ani, cu următoarele caracteristici:
  Cod ISIN*) Data licitației Data emisiunii Data scadenței Maturitate Nr. de ani Rata cupon - % - Dobânda acumulată - lei/ titlu - Valoarea nominală totală - lei -
  RO0914DBN049 8.01.2009 12.01.2009 5.03.2014 5 11,00 943,29 500.000.000
  RO0912DBN050 Anulată.
  (la 14-01-2009, Licitația din data de 22 ianuarie 2009 pentru emisiunea de obligațiuni de stat de tip benchmark seria RO0912DBN050 a fost anulată de Articolul II din ORDINUL nr. 18 din 9 ianuarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2009 ) Notă *) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială "Bursa de Valori București" - S.A., aceste serii se tranzacționează simultan pe piața secundară administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială "Bursa de Valori București" - S.A.
   +  Articolul 2Valoarea nominală totală a emisiunii de obligațiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.  +  Articolul 3Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.  +  Articolul 4Dobânda (cuponul) se plătește anual la data de 25 octombrie, începând cu 25 octombrie 2009 și terminând cu 25 octombrie 2012 inclusiv, pentru obligațiunile de stat de tip benchmark cu scadența la 3 ani, și la data de 5 martie, începând cu 5 martie 2009 și terminând cu 5 martie 2014, pentru obligațiunile de stat de tip benchmark cu scadența la 5 ani, fiind determinată conform formulei:D = VN x r/ frecvența anuală a cuponului (1),în care:D= dobânda (cupon);VN= valoarea nominală;r = rata cuponului.  +  Articolul 5Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preț multiplu. Cotația de preț va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.  +  Articolul 6Obligațiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților, persoane fizice și juridice.  +  Articolul 7(1) Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Naționale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2005 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare.(3) Numărul cotațiilor de preț nu este restricționat.(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, în calitate de clienți ai dealerilor primari.(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Naționale a României nr. 13/2005, cu modificările și completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anunțate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat prețului la care s-au adjudecat ofertele competitive.(6) Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.  +  Articolul 8Ofertele de cumpărare se depun la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, până la ora 12,00.  +  Articolul 9Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi, la sediul Băncii Naționale a României, de către comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.  +  Articolul 10Evenimentele de plată aferente obligațiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat - SaFIR.  +  Articolul 11Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.  +  Articolul 12Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.
  -----------