ORDIN nr. 6.297 din 17 decembrie 2008pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2009
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 30 decembrie 2008    Având în vedere prevederile art. 141 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5, 7, 9 şi 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2009, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.---------- Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Candidaţii ale căror specializări nu se regăsesc în Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2009 vor primi acceptul de participare la concursurile de ocupare a posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar dacă profilul postului/catedrei vacante coincide cu profilul specializării absolvite şi specializarea înscrisă pe diploma candidatului poate să fie asimilată uneia dintre specializările incluse în acest centralizator. În aceste situaţii, acceptul de participare la concursurile de ocupare a posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar se acordă de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.  +  Articolul 3Direcţia generală managementul resurselor umane, Direcţia generală management învăţământ preuniversitar, Direcţia generală strategii şi programe universitare, Direcţia generală management învăţământ în limbile minorităţilor şi relaţia cu Parlamentul din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi inspectoratele şcolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,Anton AntonBucureşti, 17 decembrie 2008.Nr. 6.297.----------