ORDIN nr. 6.219 din 17 decembrie 2008privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.656/2004
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2008    Având în vedere prevederile art. 141 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările,ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.656/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 1 februarie 2005, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Unităţile de învăţământ particular pot organiza concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante titularizabile şi netitularizabile, pe tot parcursul anului, cu condiţia publicării acestora în presa locală, centrală, precum şi la sediul inspectoratului şcolar, cu cel puţin 30 de zile înainte de organizarea concursului."2. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Nu au dreptul să participe la concurs persoanele lipsite de acest drept, pe durata stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală."3. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă, ai învăţământului superior de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de studii academice postuniversitare, cu diplomă de studii aprofundate sau studii postuniversitare de specializare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau ai învăţământului mediu/postliceal care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective, conform Centralizatorului. Pentru aceste posturi didactice/catedre proba scrisă se susţine în specializarea/specializările postului didactic/catedrei, conform Centralizatorului, după programa specifică pentru concursul naţional, elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului."4. La articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de educatoare/învăţători din unităţile de învăţământ, clase sau grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale, concursul constă în susţinerea unei probe scrise cu subiecte mixte de limba şi literatura română şi limba şi literatura maternă în care urmează să se facă predarea, în pondere egală, după programele specifice pentru concursul naţional, pentru educatoare şi învăţători. Candidaţii care susţin o astfel de probă scrisă şi obţin cel puţin nota 5,00 (cinci) sunt repartizaţi numai pe posturi didactice vacante de educatoare/învăţători la unităţi de învăţământ, clase sau grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale."5. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Pentru ocuparea catedrelor de specialitate din unităţile cu profil artistic (specializările muzică, arta actorului şi coregrafie), proba practică se desfăşoară conform anexei nr. 1."6. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Lucrarea scrisă se desfăşoară în ziua stabilită de fiecare unitate de învăţământ particular care organizează concurs, începând cu ora 10,00. Candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs cel mai devreme la ora 8,00 şi cel mai târziu la ora 9,00. După primirea subiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore, timp ce nu poate fi depăşit. Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru."7. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Recorectarea lucrărilor se face după instrucţiunile prevăzute la cap. V, în termen de cel mult 24 de ore de la termenul-limită de înregistrare a contestaţiei. Nota acordată de comisia de contestaţii se consideră admisă şi definitivă, dacă diferenţa dintre nota acordată de comisia de contestaţii şi nota stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 0,50 puncte, nota acordată de comisia de contestaţii este definitivă. În cazul în care diferenţa dintre nota acordată de comisia de contestaţii şi nota acordată de comisia de evaluare este de cel mult 0,50 puncte, diferenţă ce poate fi în plus sau în minus, este definitivă nota acordată de comisia de evaluare. În situaţia lucrărilor cu nota iniţială între 4,50-4,99, respectiv 6,50-6,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, respectiv cele de 6,50 şi 6,99 sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota finală este cea atribuită la recorectare."8. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Lucrările de concurs şi borderourile de corectare se păstrează în arhiva unităţilor organizatoare timp de 3 ani, iar celelalte documente, conform normativelor în vigoare."9. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Nerespectarea prevederilor legale de către persoanele implicate în organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unităţile de învăţământ preuniversitar particular atrage răspunderea administrativ-disciplinară, civilă sau penală, după caz."  +  Articolul IIDirecţia generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi inspectoratele şcolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Anton AntonBucureşti, 17 decembrie 2008.Nr. 6.219.__________