HOTĂRÂRE nr. 1.679 din 10 decembrie 2008privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 29 decembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. V alin. (1) din Legea nr. 215/2008 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru pagubele produse de exemplarele din speciile de faună sălbatică de interes cinegetic, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ale aceleiaşi legi, culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor.  +  Articolul 2 (1) Paguba produsă de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice, denumită în continuare pagubă, în înţelesul prezentei hotărâri, constă în modificarea integrităţii fizice şi/sau a caracteristicilor fiziologice ale exemplarelor din speciile de floră din culturile agricole şi a vegetaţiei forestiere din fondul forestier şi din afara acestuia, după caz, precum şi a animalelor domestice, rezultată din acţiunea asupra acestora a exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic, care: a) afectează producţia, în cazul culturilor agricole; b) produc vătămarea cu grad de manifestare puternic sau foarte puternic, stabilit potrivit normelor tehnice în vigoare, a culturilor silvice; c) determină îmbolnăvirea sau moartea animalelor domestice. (2) În înţelesul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) culturi agricole - culturile de plante agricole sau ornamentale, inclusiv semănăturile şi seminţişurile din aceste plante, culturile de plante legumicole din sere şi solarii, livezile de pomi fructiferi, viile, păşunile, izlazurile, fâneţele; b) culturi silvice - semănăturile, seminţişurile, puieţii şi lăstarii din specii forestiere, plantajele silvice, pepinierele, culturile de răchită şi cele cu arbuşti ornamentali şi fructiferi, arboretele în curs de regenerare naturală sau artificială, arboretele cu vârste mai mici de 15 ani sau cu înălţimi mai mici de 10 metri şi pomi de Crăciun.  +  Articolul 3 (1) Constatarea pagubelor, evaluarea acestora şi stabilirea răspunderii civile se realizează de către o comisie special constituită în acest scop, denumită în continuare comisie, din care fac parte: a) un reprezentant al aparatului de specialitate al primarului unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia s-a sesizat paguba; b) un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile; c) un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) Conducătorii instituţiilor prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a-şi desemna reprezentanţi care să participe în comisii. (3) La constatarea pagubelor pot participa reprezentanţi ai gestionarului faunei de interes cinegetic din cuprinsul fondului cinegetic şi ai structurii de administrare a ariei protejate neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă, după cum paguba a fost produsă în fondul cinegetic sau în aria protejată.  +  Articolul 4 (1) Constatarea pagubei se face la cererea scrisă a persoanei păgubite, depusă la primăria localităţii pe teritoriul căreia s-a produs paguba. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune în termen de 24 de ore de la data la care persoana păgubită a descoperit paguba. (3) Convocarea comisiei prevăzute la art. 3 se realizează prin grija primarului, în termen de 24 ore de la data înregistrării cererii persoanei păgubite. (4) Comisia se întruneşte pentru constatarea pagubelor în termen de 48 de ore de la data convocării. (5) Termenele stabilite pe ore, prevăzute la alin. (2)-(4), încep să curgă de la ora 00,00 a zilei următoare, iar termenul care cuprinde sau se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se prelungeşte până la sfârşitul zilei de lucru următoare.  +  Articolul 5 (1) Deciziile în comisie se iau cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi, iar în caz de paritate de voturi, votul decisiv aparţine reprezentantului aparatului de specialitate al primarului. (2) În toate cazurile, constatarea pagubelor se realizează în prezenţa persoanei păgubite sau a unui reprezentant legal al acesteia.  +  Articolul 6 (1) Stabilirea cuantumului despăgubirilor se realizează de către comisie în funcţie de cheltuielile efectuate de către persoana păgubită până la data producerii pagubei cu înfiinţarea şi întreţinerea culturii agricole sau silvice, sau, după caz, în funcţie de valoarea de piaţă, în cazul animalelor domestice. (2) Constatarea şi evaluarea pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole sau silvice se consemnează de către comisie într-un proces-verbal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1. (3) Constatarea şi evaluarea pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic animalelor domestice se consemnează de către comisie într-un proces-verbal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2. (4) Pentru stabilirea nivelului cheltuielilor prevăzute la alin. (1), comisia trebuie să aibă în vedere următoarele: a) în cazul culturilor agricole, semănăturilor şi seminţişurilor silvice, calculaţiile de producţie emise de autoritatea publică centrală care răspunde de agricultură; b) în cazul culturilor silvice, metodologia prevăzută la art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2007; c) în cazul animalelor domestice, valoarea medie de piaţă comunicată Comisiei Europene de către autoritatea publică centrală care răspunde de agricultură, valabilă la data producerii pagubei, sau valoarea de achiziţie a animalului/animalelor, dacă aceasta este mai mare decât valoarea medie de piaţă, dovedită cu înscrisuri. (5) Procesele-verbale încheiate potrivit prevederilor alin. (2) şi (3) se aprobă prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în a cărui rază de competenţă s-a produs paguba. (6) Decizia prevăzută la alin. (5) poate fi contestată potrivit art. 7 şi 8 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (7) Deţinerea în proprietate a culturilor agricole, silvice şi a animalelor domestice se verifică de către comisia de constatare şi evaluare a pagubei, în condiţiile legii.  +  Articolul 7Pentru constatarea şi evaluarea pagubelor, comisia întocmeşte un dosar care trebuie să cuprindă: a) cererea persoanei păgubite; b) documentele prin care au fost convocaţi membrii comisiei, persoana păgubită, precum şi reprezentantul prevăzut la art. 3 alin. (3); c) înscrisuri pentru dovedirea îndeplinirii obligaţiilor ce revin persoanei păgubite şi/sau gestionarului faunei cinegetice de pe cuprinsul fondului cinegetic, conform pct. II şi III din anexa nr. 1, respectiv pct. II şi III din anexa nr. 2; d) probe administrate de comisie privind producerea şi constatarea pagubei: fotografii, înregistrării video, declaraţii ale martorilor şi alte asemenea probe; e) procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubei prevăzut la art. 6 alin. (2) şi (3).  +  Articolul 8 (1) Despăgubirile pentru pagubele produse de către exemplare din speciile de faună de interes cinegetic, prevăzute în anexele la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă potrivit prevederilor art. 13 din aceeaşi lege. (2) Proprietarii culturilor agricole, silvice sau proprietarii de animale domestice, precum şi gestionarii fondurilor cinegetice trebuie să îndeplinească obligaţiile pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.  +  Articolul 9În situaţia în care gestionarul faunei cinegetice de pe cuprinsul fondului cinegetic este solicitat, potrivit legii, să recolteze exemplare din speciile înscrise în anexa nr. 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, acesta are obligaţia să recolteze exemplarele respective.  +  Articolul 10 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (3), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei; c) nerespectarea de către gestionarul faunei cinegetice de pe cuprinsul fondului cinegetic a obligaţiei prevăzute la art. 8 alin. (1), în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei prevăzute la art. 6 alin. (5), în condiţiile în care aceasta nu este contestată, cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei şi cu suspendarea licenţei, ca sancţiune contravenţională complementară, până la îndeplinirea obligaţiei; d) nerespectarea prevederilor art. 9, în situaţia producerii de pagube, cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei. (2) Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute la alin. (1) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul silvic împuternicit al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi de către personalul împuternicit din cadrul structurilor proprii ale Gărzii Naţionale de Mediu, în limitele de competenţă.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 13Prevederile art. 10 alin. (1) şi ale art. 11 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 748/2002 pentru aprobarea Normelor privind protecţia culturilor agricole, silvice şi a animalelor domestice împotriva pagubelor ce pot fi cauzate de vânat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 24 iulie 2002, se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Dacian CioloşMinistrul mediului şi dezvoltării durabile,Attila KorodiMinistrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 10 decembrie 2008.Nr. 1.679.  +  Anexa 1 PROCES-VERBALde constatare şi evaluare a pagubelor produse de speciile defaună de interes cinegetic culturilor agricole şi silviceNr. ........../..........I. Comisia de constatare şi evaluare a pagubelor, constituită din:1. ......................... - reprezentantul comunei, oraşului ...............;2. ........................ - reprezentantul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;3. ........................ - reprezentantul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură,în prezenţa asistenţilor:1. ........................ - reprezentantul gestionarului faunei cinegetice, în cazul fondurilor cinegetice;2. ........................ - reprezentantul administraţiei ariei protejate, în cazul suprafeţelor ariilor protejate în care vânătoarea nu este admisă;3. ........................ - persoana păgubită, identificată cu B.I./C.I. .........................,ca urmare a sesizării din data de ...................., înregistrată cu nr. .......... la Primăria ..............., ne-am deplasat la locul denumit ........................., proprietatea (dl/d-na) .............................., unde am constatat şi am stabilit următoarele:La data de .................... s-au produs pagube de către exemplare din specia/speciile ......................, după cum urmează:
  din care:
  Nr. Cultura agricolă/silvicăLocalitatea Localizarea Suprafaţa afectatăGradul de
  crt. topo/amenajistică - ha - Total Parţialvătămare %
  (O.S., U.P., u.a.) - ha -- ha -
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  Determinarea gradului de vătămare s-a făcut în prezenţa proprietarului culturii.II. Modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin proprietarului culturii pentru prevenirea pagubelor:
  Obligaţia Modul de îndeplinire, documentele încheiate Numărul de înregistrare
  Declararea şi înregistrarea, potrivit legii, a suprafeţei pe care sunt înfiinţate culturi agricole/silvice
  Asigurarea pazei în perioadele în care culturile agricole/silvice sunt frecventate de vânat
  Amplasarea mijloacelor de îndepărtat exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic
  III. Modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin, după caz, gestionarului faunei cinegetice, administraţiei ariei protejate sau primăriei, pentru prevenirea pagubelor:
  Obligaţia Modul de îndeplinire, documentele încheiate Numărul de înregistrare
  Recoltarea integrală a numărului de exemplare aprobat pentru sezonul de vânătoare anterior producerii pagubei
  Asigurarea şi administrarea hranei complementare pentru exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, în scopul menţinerii acestora în zonele de hrănire şi pentru abaterea de la culturile agricole sau silvice
  Executarea de acţiuni de îndepărtare a exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic din zonele expuse
  Solicitarea, în condiţiile legii, a aprobărilor necesare pentru suplimentarea cotelor de recoltă şi pentru vânarea, în afara perioadelor legale de vânare
  Vânarea cu prioritate, în condiţiile legii, în zonele expuse producerii pagubelor, a acelor exemplare din speciile de faună de interes cinegetic care produc pagube sau care reprezintă un potenţial pericol de producere a pagubelor
  IV. Situaţia culturilor agricole/silvice la data constatării pagubelor:1. stadiul de dezvoltare (fenofaza) şi starea de vegetaţie în momentul producerii pagubei ......................2. aspecte de vătămare (dăunare) ...............................................................................3. starea fitosanitară a culturilor agricole/silvice ...........................................................V. Cheltuielile estimate a fi realizate până la producerea pagubei:
    Cultura agricolă/silvicăLucrareaSuprafaţa - ha -Tarif lei/haValoarea cheltuielilor
             
             
             
             
  VI. Stabilirea despăgubirilor:A. În cazul culturilor agricole:
  Din care, pe specii:
  Specificare Total U.M
  1. Suprafaţa afectată ha
  2. Gradul de dăunare %
  3. Cheltuieli estimate a fi realizate până la producerea pagubei pe ha lei
  4. Valoarea pagubei pe ha (rând 2 x rând 3) lei
  5. Total valoare pagubă (rând 1 x rând 4) lei
  B. În cazul culturilor silvice:
  Din care, pe specii:
  Specificare Total U.M
  1. Nr. de exemplare afectate ha
  2. Gradul de dăunare %
  3. Valoarea factorului "k" specific
  4. Valoarea medie a masei lemnoase pe picior lei/m3
  5. Valoarea pagubei lei
  Având în vedere cele prezentate, răspunderea civilă pentru pagubele constatate şi evaluate potrivit prezentului proces-verbal (nu) revine ............................... .Drepturile de despăgubire cuvenite se vor vira în contul nr. ....................., deschis la ................, sau prin mandat poştal pe adresa ................................... .Prin plata despăgubirii se sting orice pretenţii în legătură cu paguba mai sus menţionată.Procesul-verbal s-a încheiat în ... exemplare, cate unul pentru fiecare participant nominalizat la pct. I.COMISIA (numele, funcţia, instituţia reprezentantă, semnătura):1. .........................................................................;2. .........................................................................;3. ........................................................................ .ASISTENŢI (numele, funcţia, instituţia reprezentantă, semnătura):1. .........................................................................;2. .........................................................................;3. ........................................................................ .
   +  Anexa 2 PROCES-VERBALde constatare şi evaluare a pagubelor produse de speciile defaună de interes cinegetic animalelor domesticeNr. ........../..........I. Comisia de constatare şi evaluare a pagubelor, constituită din:1. ........................ - reprezentantul comunei, oraşului ...............;2. ........................ - reprezentantul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;3. ........................ - reprezentantul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură,în prezenţa asistenţilor:1. ........................ - reprezentantul gestionarului faunei cinegetice, în cazul fondurilor cinegetice;2. ........................ - reprezentantul administraţiei ariei protejate, în cazul suprafeţelor ariilor protejate în care vânătoarea nu este admisă;3. ........................ - persoana păgubită, identificată cu B.I./C.I. .........................,ca urmare a sesizării din data de ...................., înregistrata cu nr. .......... la Primăria ..............., ne-am deplasat la locul denumit ........................., proprietatea (dl/d-na) .............................., unde am constatat şi am stabilit următoarele:La data de .................... s-au produs pagube de către exemplare din specia/speciile ...................., după cum urmează:
    Nr. crt.SpeciaRasaSexulVârstaNumărul matricolGreutatea - în viu (kg/cap)Observaţii
       
    1.                
    2.                
    3.                
    4.                
    5.                
    6.                
    7.                
    8.                
    9.                
    10.                
  II. Modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin proprietarului pentru prevenirea pagubelor
  Obligaţia Modul de îndeplinire, documentele încheiate Numărul de înregistrare
  Declararea şi înregistrarea animalelor domestice, potrivit legii
  Asigurarea pazei în perioadele în care animalele se află la păşunat sau la diferite munci
  Păşunarea în locurile admise, potrivit legii
  Adăpostirea pe timpul nopţii a animalelor în locuri împrejmuite şi păzite
  Deplasarea animalelor pe traseele stabilite împreună cu persoana juridică ce gestionează fauna cinegetică şi cu administratorul suprafeţei respective de fond funciar
  III. Modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin, după caz, gestionarului faunei cinegetice, administraţiei ariei protejate sau primăriei, pentru prevenirea pagubelor:
    ObligaţiaModul de îndeplinire, documentele încheiateNumărul de înregistrare
    Recoltarea integrală a numărului de exemplare aprobat pentru sezonul de vânătoare anterior producerii pagubei  
    Asigurarea şi administrarea hranei complementare pentru exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, în scopul menţinerii acestora în zonele de hrănire  
    Executarea de acţiuni de îndepărtare a exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic din zonele expuse  
    Solicitarea, în condiţiile legii, a aprobărilor necesare pentru suplimentarea cotelor de recoltă şi pentru vânarea în afara perioadelor legale de vânare  
    Vânarea cu prioritate, în condiţiile legii, în zonele expuse producerii pagubelor, a acelor exemplare din speciile de faună de interes cinegetic care produc pagube sau care reprezintă un potenţial pericol de producere a pagubelor  
  IV. Cauza rănirii/decesului animalelor:1. răni provocate de .......................................................;2. actul constatator al organelor sanitare .................................;3. data când a fost anunţat medicul veterinar ..............................;4. medicul veterinar a văzut sau nu cadavrul animalului ................... .Sacrificarea de necesitate:Cine a dispus sacrificarea animalului ..................................... data ............................. motivele ...................................Cantitatea de carne rezultată .................... kg valoare .............. lei;- vândută ........................... kg valoare .................................... lei;- reţinută .......................... kg valoare .................................... lei;- confiscată ........................ kg valoare .................................... lei.Specificaţi motivele pentru care a fost confiscată carnea: ..............................................Pielea - valoare: .............................. calitatea la livrare: ..........................V. Stabilirea despăgubirilor:
    SpecificareU.M.Specia şi categoriaTotal
             
    1.Număr de animale afectatecap            
    2.Valoarea reală a animaluluilei            
    3.Valoarea pagubei (rând 1 x rând 2)lei            
    4.Valoarea recuperărilorlei            
    5.Valoarea despăgubirii acordate (rând 3 - rând 4)lei            
  Drepturile de despăgubire cuvenite se vor vira în contul nr. .................., deschis la ......................, sau prin mandat poştal pe adresa ........................... .Prin plata despăgubirii se sting orice pretenţii în legătură cu paguba mai sus menţionată.Procesul-verbal s-a încheiat în ... exemplare, câte unul pentru fiecare participant nominalizat la punctul I.COMISIA (numele, funcţia, instituţia reprezentantă, semnătura):1. .........................................................................;2. .........................................................................;3. ........................................................................ .ASISTENŢI (numele, funcţia, instituţia reprezentantă, semnătura):1. .........................................................................;2. .........................................................................;3. ........................................................................ .
   +  Anexa 3 OBLIGAŢIIce revin proprietarilor culturilor agricole şi silvice şi ai animalelordomestice, pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplareledin speciile de faună de interes cinegetic  +  Articolul 1Pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, proprietarii culturilor agricole şi silvice au următoarele obligaţii: a) să declare şi să înregistreze suprafeţele pe care sunt înfiinţate culturile agricole, potrivit legii; b) să aibă elaborate amenajamente silvice în vigoare, potrivit legii; c) să solicite în scris persoanei juridice care gestionează fauna de interes cinegetic întreprinderea de acţiuni pentru prevenirea pagubelor la culturile agricole şi/sau vegetaţiei forestiere, în perioadele în care acestea sunt frecventate pentru hrană de exemplare din speciile de faună de interes cinegetic; d) să amplaseze în culturile agricole sau silvice expuse mijloace de îndepărtat exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic (fixe sau mişcătoare), fizice ori chimice, permise de lege, cu ajutorul cărora vor alunga sau vor împiedica pătrunderea exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic în interiorul culturilor.  +  Articolul 2Obligaţiile ce revin proprietarilor de animale domestice pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic sunt: a) să declare şi să înregistreze animalele domestice potrivit legii; b) să asigure paza animalelor domestice aflate la păşunat sau la diferite munci; c) să folosească pentru păşunatul animalelor domestice numai acele suprafeţe admise, potrivit legii, la păşunat; d) să adăpostească, pe timp de noapte, animalele domestice numai în locuri împrejmuite şi păzite; e) să deplaseze animalele domestice prin pădure spre locurile de păşunat şi adăpat, numai pe traseele stabilite în acest scop, de comun acord, cu persoana juridică ce gestionează fauna de interes cinegetic din perimetrul respectiv şi cu administratorul suprafeţei respective de fond forestier.  +  Articolul 3Persoanele prevăzute la art. 1 şi 2 fac dovada îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de prezenta hotărâre prin următoarele: a) documente specifice, potrivit legii, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) şi la art. 2 lit. a); b) dovada transmiterii solicitării pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 lit. c); c) constatarea, la faţa locului, de către comisia de constatare şi evaluare a pagubei a existenţei mijloacelor de speriat sau de îndepărtat exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 lit. d); d) deţinerea numărului maxim de câini pentru pază, admis în condiţiile Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 2 lit. b) şi d); e) contractul de păşunat încheiat cu proprietarul terenului respectiv, în care se prevăd suprafeţele admise la păşunat, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 2 lit. c). f) constatarea, la faţa locului, de către comisia de constatare şi evaluare a pagubei a asigurării condiţiilor de adăpostire pe timp de noapte a animalelor domestice, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 2 lit. d). g) aprobarea prevăzută de lege pentru trecerea animalelor domestice prin fondul forestier, pentru situaţia prevăzută la art. 2 lit. e). h) existenţa cel puţin a unei persoane răspunzătoare cu asigurarea pazei şi a condiţiilor de adăpostire pe timpul nopţii, în cazul turmelor şi cirezilor aflate la păşunat, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 2 lit. b) şi d).  +  Articolul 4Modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la art. 1 şi 2 se consemnează în procesul-verbal de constatare a pagubelor de către comisia constituită în acest scop.  +  Anexa 4 OBLIGAŢIIce revin gestionarilor fondurilor cinegetice pentru prevenireapagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciilede faună de interes cinegetic  +  Articolul 1Gestionarii fondurilor cinegetice sunt obligaţi să întreprindă următoarele acţiuni pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic: a) să fi recoltat integral numărul de exemplare aprobat pentru specia/speciile care au produs pagube pe sezonul de vânătoare anterior producerii acestora; b) să asigure şi să administreze hrana complementară pentru exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, cel puţin jumătate din cantităţile de hrană complementară prevăzute în contractele de gestionare a fondurilor cinegetice pe raza cărora s-a produs paguba, în scopul menţinerii acestora în zonele de hrănire şi pentru abaterea de la culturile agricole sau din vegetaţia forestieră în care s-ar putea produce pagube; c) să execute acţiuni de îndepărtare a exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic din zonele expuse, pe care le aduce la cunoştinţa structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cu cel puţin 24 de ore anterioare desfăşurării acestora; d) să solicite, în condiţiile legii, aprobările necesare pentru reaşezarea, suplimentarea cotelor de recoltă şi pentru vânarea în afara perioadelor legale a acelor exemplare din speciile de faună de interes cinegetic care produc pagube culturilor agricole, vegetaţiei forestiere şi animalelor domestice; e) să vâneze cu prioritate, în condiţiile legii, în locurile unde se produc pagube, acele exemplare din speciile de faună de interes cinegetic care produc pagube sau care reprezintă un potenţial pericol de producere a pagubelor.  +  Articolul 2Se consideră că gestionarii fondurilor cinegetice şi-au îndeplinit obligaţiile ce le revin pentru prevenirea pagubelor doar dacă fac dovada că au realizat toate acţiunile prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3Gestionarii fondurilor cinegetice fac dovada îndeplinirii acţiunilor prevăzute la art. 1 astfel: a) prin numărul de exemplare recoltate, raportat la numărul de exemplare aprobat pentru recoltare, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 lit. a); b) prin procese-verbale de administrare a hranei complementare în locurile destinate pentru hrănire şi abatere, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 lit. b); c) prin procese-verbale încheiate cu ocazia desfăşurării acţiunilor de îndepărtare a exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic din zonele periclitate, în perioadele în care acestea sunt frecventate de vânat pentru hrană, şi cu scrisorile înaintate structurilor teritoriale ale administratorului anterior executării acestora, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 lit. c); d) prin solicitarea scrisă şi transmisă în vederea obţinerii aprobărilor necesare recoltării, prin autorizaţiile de vânătoare eliberate pentru împuşcare şi prin împuşcarea efectivă a exemplarelor respective, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 1 lit. d) şi e). În situaţia în care gestionarul constată că nu poate recolta exemplarele pentru care a obţinut aprobare, deoarece acestea nu mai frecventează zonele respective, notifică structura teritorială de specialitate competentă a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru a încheia un act de constatare în acest sens.----