ORDIN nr. 688 din 16 decembrie 2008privind desemnarea structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi stabilirea responsabilităţilor acestora în implementarea Legii nr. 291/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională şi relocarea ulterioară a acestora, semnat la Bucureşti la 8 mai 2008, şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 31 decembrie 2008    Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) din Acordul dintre Guvernul României şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională şi relocarea ulterioară a acestora, semnat la Bucureşti la 8 mai 2008, şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia, ratificat prin Legea nr. 291/2008, denumit în continuare Acordul, şi ale Legii nr. 291/2008,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (4) din Legea nr. 291/2008ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se desemnează următoarele structuri din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative cu responsabilităţi în aplicarea prevederilor Acordului: a) Oficiul Român pentru Imigrări, denumit în continuare ORI; b) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, denumit în continuare IGPF.  +  Articolul 2Se desemnează ORI ca structură competentă pentru aplicarea dispoziţiilor art. 3 şi 4 din Legea nr. 291/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională şi relocarea ulterioară a acestora, semnat la Bucureşti la 8 mai 2008, şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia. În acest sens, ORI are următoarele atribuţii principale: a) eliberează documente temporare de identitate, valabile pentru o perioadă de 6 luni, persoanelor care fac obiectul Acordului, pe timpul şederii legale a acestora pe teritoriul României, conform modelului prevăzut în anexă şi, după caz, prelungeşte valabilitatea acestora; b) procedează la fotografierea persoanelor care fac obiectul Acordului şi înregistrarea datelor cu caracter personal; c) amprentează persoanele cărora, în aplicarea dispoziţiilor Acordului, li s-a acordat acces pe teritoriul României, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 291/2008.  +  Articolul 3În aplicarea prevederilor Acordului, ORI are următoarele atribuţii specifice: a) decide cu privire la acordarea accesului pe teritoriu, cu exceptarea de la regimul de vize a persoanelor aflate în nevoie urgentă de protecţie, pe baza listei prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) din Acord, a prezentării situaţiei şi motivelor care fac necesară evacuarea de urgenţă, după efectuarea verificărilor specifice din care să rezulte că persoanele cuprinse în listă nu prezintă pericol pentru securitatea naţională sau ordinea publică din România; b) solicită Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, denumit în continuare ICNUR, dacă este cazul, informaţii suplimentare necesare procesării listei prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) din Acord; c) întreprinde demersurile necesare pentru a se comunică ICNUR, în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) din Acord, lista persoanelor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi admise pe teritoriul României; d) dacă este cazul, întreprinde demersurile necesare pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 3 alin. (3) lit. b) din Acord; e) în baza datelor furnizate de ICNUR şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, denumită în continuare OIM, comunică IGPF lista prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. b) din Acord, detaliile zborului (data şi ora sosirii, numărul zborului şi aeroportul), precum şi orice alte date necesare; f) în situaţia prevăzută la art. 3 alin. (4) din Acord, întreprinde demersurile necesare pentru notificarea ICNUR şi OIM şi dispune măsurile necesare pentru urgentarea măsurilor în vederea relocării imediate a persoanei/persoanelor în cauză, în condiţiile prevăzute de lege; g) notifică ICNUR, cu 15 zile înainte de expirarea valabilităţii documentelor temporare de identitate eliberate persoanelor care fac obiectul Acordului, cu privire la data expirării termenului de 6 luni, în vederea urgentării procedurii de relocare; h) ţine evidenţa şi, dacă este cazul, comunică ICNUR lista persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (5) din Acord, în scopul urgentării relocării acestora; i) dispune măsurile necesare pentru notificarea ICNUR şi OIM, în condiţiile prevăzute la art. 11 din Acord, cu privire la suspendarea aplicării acestuia; j) duce la îndeplinire prevederile art. 3 alin. (6) din Acord; k) menţine ordinea publică în spaţiile puse la dispoziţie pentru cazarea persoanelor care fac obiectul prezentului Acord; l) se asigură că persoanele care fac obiectul Acordului au acces la serviciile de asistenţă furnizate de ICNUR şi OIM; m) întocmeşte şi transmite către ICNUR şi, după caz, OIM, lunar până la data de 5, factura aferentă lunii anterioare, pentru suportarea cheltuielilor care revin acestor organizaţii, conform prevederilor Acordului şi aranjamentelor de lucru pentru implementarea Acordului; n) asigură, prin directorul general, preşedinţia Comitetului de coordonare al implementării Acordului; la reuniunile Comitetului de coordonare participă directorul Direcţiei azil şi integrare din cadrul ORI şi, dacă este necesar, reprezentanţi ai altor structuri din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 4În aplicarea prevederilor Acordului IGPF are următoarele atribuţii specifice: a) transmite datele comunicate de ORI potrivit art. 3 lit. e) punctului pentru trecerea frontierei şi dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea formalităţilor pentru trecerea frontierei de stat; b) asigură sprijinul şi asistenţa necesare pentru efectuarea cu celeritate a formalităţilor de intrare, respectiv, ieşire în/din România a persoanelor care fac obiectul Acordului, în vederea relocării ulterioare.  +  Articolul 5 (1) Conţinutul documentului temporar de identitate este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Documentul prevăzut la alin. (1) trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii: a) are forma unui card şi conţine elemente de securizare; b) dacă identitatea străinului nu a fost stabilită cu precizie, pe document se va menţiona "Identitate declarată", iar dacă identitatea a fost stabilită, se va menţiona "Identitate dovedită"; c) documentul cuprinde fotografia străinului, care trebuie să conţină elemente de securizare. (3) Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă ale documentului prevăzut la alin. (1) se adaptează în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.  +  Articolul 6Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 16 decembrie 2008.Nr. 688.  +  Anexa DOCUMENT TEMPORAR DE IDENTITATEpentru străinii admişi pe teritoriulRomâniei din motive umanitareDescrierea documentului de identitateRubricaţia:1. Organul emitent: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVEOFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI2. Titlul documentului: DOCUMENT DE IDENTITATE PENTRU STRĂINII ADMIŞI TEMPORAR PE TERITORIUL ROMÂNIEI DIN MOTIVE UMANITARE3. Numărul documentului: rubrica va conţine elemente speciale de siguranţă.4. Numele şi prenumele: se vor indica numele şi prenumele titularului, în această ordine.5. Statul de origine: va fi menţionat statul al cărui cetăţean este străinul sau statul de reşedinţă a acestuia.6. Data naşterii: va cuprinde ziua, luna şi anul naşterii străinului.7. Sexul: simbolizat prin litera F sau M8. Reşedinţa în România: se va indica reşedinţa completă a străinului în România.9. Locul/Data eliberării: se vor indica formaţiunea pentru imigrări şi localitatea unde a fost emis documentul, precum şi data eliberării, care va conţine ziua, luna şi anul.10. Valabilitate: se va indica data până la care documentul este valabil.Acest document este eliberat în baza Acordului dintre Guvernul României şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională şi relocarea ulterioară a acestora, semnat la Bucureşti la 8 mai 2008, ratificat prin Legea nr. 291/2008.NOTĂ:Denumirile rubricilor se înscriu în limbile română şi engleză.-------