LEGE nr. 154 din 15 iulie 1998 (*actualizată*)privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică(actualizată până la data de 5 decembrie 2008*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege creează cadrul legislativ pentru: a) dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale în sectorul bugetar şi de monitorizare a aplicării acestora; b) dezvoltarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal, prin stabilirea, între limite, a salariilor de baza în sectorul bugetar, în vederea promovării performantei individuale; c) remunerarea persoanelor care ocupa funcţii de demnitate publica.  +  Articolul 2Dispoziţiile prezentei legi se aplica persoanelor care ocupa funcţii de demnitate publica, precum şi persoanelor angajate pe baza de contract individual de munca în sectorul bugetar.  +  Articolul 3In sensul prezentei legi, funcţia de demnitate publica este acea funcţie publica care se ocupa prin mandat obţinut direct, prin alegeri organizate, sau indirect, prin numire, potrivit legii.  +  Articolul 4 (1) Gestiunea sistemului de stabilire a salariului de baza se asigura de către ordonatorul principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual şi în numărul de posturi stabilit prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale. (2) Stabilirea salariilor de baza individuale se face potrivit normelor de evaluare a performantei individuale.  +  Capitolul II Sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar  +  Articolul 5 (1) Salariile de baza în sectorul bugetar se stabilesc pe baza următoarelor elemente: a) valoarea de referinţa universala, care se exprima în lei şi care este baza unica de determinare a valorii de referinţa, proprie fiecărui sector de activitate bugetară; b) indicatorii de prioritate intersectoriala, exprimaţi în procente, diferenţiaţi pe domenii de activitate; c) valori de referinţa sectoriala, exprimate în lei, rezultate din înmulţirea valorii de referinţa universala cu indicatorii de prioritate intersectoriala, utilizate ca:- baza de calcul pentru configurarea grilelor de intervale specifice sectorului respectiv;- baza de calcul pentru salariile de baza corespunzătoare grilelor de salarizare specifice;- baza de calcul al cuantumului indemnizaţiei lunare; d) grila de intervale pentru stabilirea salariilor de baza, pentru funcţiile specifice fiecărui sector de activitate. (2) Valoarea de referinţa universala, indicatorii de prioritate intersectoriala şi valorile de referinţa sectoriala sunt prevăzute în anexa nr. I.  +  Articolul 6 (1) Grila de intervale pentru stabilirea salariilor de baza pentru un sector de activitate bugetară se compune din intervalele de valori prevăzute pentru fiecare funcţie de execuţie, grad profesional sau treapta profesională. (2) Un interval este definit de coeficienţii de multiplicare care, înmulţiţi cu valoarea de referinţa sectoriala specifica, vor reprezenta limitele între care se stabilesc salariile de baza.  +  Articolul 7Grilele de intervale pentru stabilirea salariilor de baza specifice fiecărui domeniu de activitate sunt prevăzute în anexele nr. IV-VIII.  +  Articolul 8 (1) Salariul de baza pentru personalul cu funcţii de conducere este cel corespunzător funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale, la care se adauga o indemnizaţie de conducere, diferenţiată în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere, care face parte din salariul de baza. (2) Indemnizaţiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de baza al funcţiei de execuţie şi sunt prevăzute în anexa nr. IX. (3) Indemnizaţiile de conducere se acorda în cadrul plafoanelor prevăzute de prezenta lege, pentru funcţiile de conducere aprobate potrivit structurii organizatorice, conform normelor în vigoare de organizare a instituţiilor la care se referă. (4) Indemnizaţia de conducere se acorda şi persoanelor care conduc sau coordonează programe/proiecte pe perioada de derulare a acestora, prevăzute în programul de activitate al instituţiei respective.  +  Capitolul III Mecanismul de reglare a sistemului de stabilire a salariilor de baza  +  Articolul 9Prin legea bugetului de stat se stabilesc: valoarea de referinţa universala şi evoluţia acesteia în raport cu creşterea estimată a preţurilor de consum, cu indicatorii de prioritate intersectoriala şi cu valorile de referinţa sectoriala, ţinând seama de priorităţile rezultate din obiectivele, proiectele, programele propuse de ordonatorii principali de credite, precum şi de evoluţia salariilor din alte sectoare de activitate decât cele bugetare.  +  Capitolul IV Modul de stabilire a salariilor de baza  +  Articolul 10Ordonatorii principali de credite calculează nivelurile salariilor de baza ce corespund grilelor de intervale prevăzute în anexele nr. IV-VIII din prezenta lege şi valorii de referinţa sectoriala rezultate potrivit art. 9, rotunjite din o mie în o mie de lei în favoarea salariatului.  +  Articolul 11Ordonatorii de credite bugetare stabilesc salariile de baza ale personalului din unităţile respective, pe baza metodologiei pentru aplicarea criteriilor de stabilire a salariilor de baza, cu respectarea limitelor de salarii de baza ce corespund grilei de intervale specifice sectorului de activitate din care aceştia fac parte, transmise de ordonatorii principali de credite.  +  Articolul 12 (1) Criteriile de stabilire a salariilor de baza între limite, normele de evaluare a performantelor profesionale individuale şi metodologiile de aplicare a acestora, elaborate cu consultarea sindicatelor sau a reprezentanţilor angajaţilor, se aproba prin hotărâre a Biroului permanent al fiecărei Camere a Parlamentului sau prin hotărâre a Guvernului, după caz, la propunerea ordonatorilor principali de credite bugetare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (2) Pentru structurile administraţiei publice locale, metodologiile prevăzute la alin. (1) se propun de către Departamentul pentru Administraţie Publica Locală, cu consultarea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale. (3) Perioada în care persoanele prevăzute la art. 19 au ocupat funcţii de demnitate publica constituie vechime în munca şi în specialitate.  +  Articolul 13Salariul de baza al unui salariat se reevalueaza anual de către angajator, cu respectarea limitelor prevăzute pentru gradul profesional sau treapta profesională în care acesta este încadrat.  +  Articolul 14 (1) Indemnizaţia de conducere se stabileşte, la încadrarea în funcţie, de către conducătorul instituţiei publice, în raport cu complexitatea activităţii desfăşurate în cadrul acesteia. (2) Indemnizaţia de conducere poate fi reevaluata anual, în raport cu rezultatele obţinute de structura condusă în realizarea obiectivelor, programelor şi proiectelor, după aprobarea bugetului instituţiei publice respective.  +  Articolul 15Salariile de baza şi indemnizaţiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, sa se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile cu salariile, în vederea realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor stabilite.  +  Capitolul V Modul de distribuire a fondurilor bugetare destinate cheltuielilor cu salariile în sectorul bugetar  +  Articolul 16Fondurile bugetare destinate cheltuielilor cu salariile se aloca fiecărui ordonator principal de credite, pe baza obiectivelor, proiectelor sau programelor, după caz, corespunzătoare perioadei de planificare bugetară.  +  Articolul 17 (1) La fundamentarea fondurilor bugetare destinate cheltuielilor cu salariile, necesare realizării obiectivelor, proiectelor sau programelor, după caz, ordonatorii principali de credite vor previziona volumul de munca, perioadele de realizare, numărul de personal şi salariile individuale aferente, corespunzătoare sarcinilor. (2) Pentru activităţile curente din atribuţiile prevăzute pentru instituţiile publice respective şi necuprinse în proiecte sau programe, fondurile bugetare destinate cheltuielilor cu salariile se fundamentează pe baza numărului de salariaţi stabilit pentru realizarea acestora şi a salariilor realizate în perioada anterioară, corectate cu evoluţia programata pe perioada următoare.  +  Articolul 18In limita fondurilor bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite defalca, pentru aparatul propriu şi pentru unităţile subordonate, sumele destinate cheltuielilor salariale, în vederea realizării sarcinilor programate.  +  Capitolul VI Indemnizaţii pentru persoanele care ocupa funcţii de demnitate publica  +  Articolul 19Persoanele care ocupa funcţii de demnitate publica au dreptul, pentru activitatea desfăşurata, la o indemnizaţie lunară, stabilită în conformitate cu prevederile anexei nr. II.  +  Articolul 20 (1) Indemnizaţia lunară, prevăzută la art. 19, este unica forma de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina în raport cu venitul salarial. (2) Cuantumul indemnizaţiei lunare se stabileşte pe baza valorii de referinţa sectoriala, înmulţită cu coeficientul de multiplicare prevăzut în anexa nr. II, rotunjit din o mie în o mie de lei în favoarea persoanei respective. Valoarea de referinţa sectoriala este cea prevăzută în anexa nr. I. (3) Indemnizaţiile lunare calculate potrivit alin. (2) sunt în suma bruta şi sunt impozabile, potrivit legii.  +  Capitolul VII Categorii de personal cu sisteme de salarizare specifice  +  Articolul 21Persoanele care ocupa funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publica au dreptul, pentru activitatea desfăşurata, la un salariu de baza lunar, stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. III.  +  Articolul 22 (1) Salariul de baza lunar, prevăzut la art. 21, este o suma fixa care include şi indemnizaţia de conducere; venitul salarial lunar pentru persoanele prevăzute la art. 21 se compune din salariul de baza lunar şi din celelalte drepturi salariale acordate personalului din instituţiile publice, potrivit legii. (2) Cuantumul salariului de baza lunar se determina prin înmulţirea valorii de referinţa sectoriala, prevăzută în anexa nr. I, cu coeficientul de multiplicare, prevăzut în anexa nr. III, rotunjit din o mie în o mie de lei în favoarea persoanei respective. (3) Venitul salarial calculat potrivit alin. (1) şi (2) este în suma bruta şi este impozabil, potrivit legii.  +  Articolul 23Abrogat.------------Art. 23 a fost abrogat de art. 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 23 februarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 23 februarie 2000.  +  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii  +  Articolul 24 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, compensaţiile acordate prin hotărârile Guvernului de indexare a salariilor se includ în salariul de baza. Fiecărui salariat i se va menţine salariul de baza avut, inclusiv compensaţiile acordate, cu excepţia celor care se situează sub nivelul minim al funcţiei şi gradului profesional sau al treptei profesionale avute, care vor fi încadraţi la nivelul minim al intervalului respectiv. (2) După aprobarea metodologiei prevăzute la art. 12 din prezenta lege şi cu respectarea prevederilor alin. (1), se procedează la reevaluarea salariului de baza al fiecărui salariat, pentru primul an de aplicare a legii. (3) Dispoziţiile legale referitoare la alte drepturi salariale, cum sunt sporurile pentru condiţii de munca, sporul pentru vechimea în munca, alte sporuri, precum şi premiile şi stimulentele, acordate persoanelor ale căror salarii de baza se stabilesc potrivit grilelor de salarizare prevăzute în anexele nr. III-VIII, rămân în vigoare. (4) Valoarea de referinţa universala prevăzută în anexa nr. I este stabilită pentru luna iunie 1998, urmând a fi corectată lunar cu creşterile salariale aprobate de către Guvern pentru lunile următoare, în raport cu evoluţia preţurilor de consum în anul 1998.  +  Articolul 25Urmărirea aplicării prezentei legi se asigura de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor, potrivit competentelor ce le revin.  +  Articolul 26 (1) In aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale: a) elaborează metodologia-cadru pentru gestionarea resurselor umane în administraţia publica centrala, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii; metodologia-cadru constituie baza elaborării metodologiilor prevăzute la art. 12; b) monitorizează respectarea prevederilor prezentei legi şi propune Guvernului măsuri pentru îmbunătăţirea eficientei utilizării resurselor de munca în sectorul public. (2) In aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Finanţelor: a) stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare a prevederilor art. 9; b) elaborează metodologia de fundamentare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale ordonatorilor principali de credite, bazate pe obiective, proiecte sau programe, după caz, inclusiv pe normele referitoare la utilizarea resurselor umane; c) controlează, în ministere şi în celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice şi în instituţiile bugetare din subordinea acestora, execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate; în cazul constatării depăşirii cheltuielilor cu salariile pentru o perioada data, poate dispune sistarea deschiderii creditelor bugetare pentru perioada următoare, respectiv poate dispune imputarea sumelor cheltuite nejustificat, persoanelor vinovate.  +  Articolul 27Prevederile prezentei legi se aplica şi personalului civil încadrat în structurile unor ministere cu atribuţii privind apărarea, ordinea publica şi siguranţa naţionala.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale  +  Articolul 28Prezenta lege nu se aplica: a) personalului de specialitate juridică prevăzut în Legea nr. 303/2004privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia funcţiilor de demnitate publica numite, altele decât cele ocupate de judecători şi procurori detaşaţi;---------------Lit. a) a art. 28 a fost modificată de art. IX al Titlului XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. b) preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului general ai Academiei Române; salariile de baza ale acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Statutului Academiei Române; c) personalului diplomatic şi consular de cariera; d) personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publica şi siguranţa naţionala. Salarizarea personalului militar şi unele drepturi salariale ale personalului civil se stabilesc prin lege specială.  +  Articolul 29La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga prevederile din actele normative cuprinse în anexa nr. X, precum şi orice alte dispoziţii contrare cu privire la salarizarea personalului din sectorul bugetar.  +  Articolul 30Anexele nr. I-X fac parte integrantă din prezenta lege.Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVASILE LUPUAceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN SORIN DUMITRESCU  +  Anexa I --------------------------------------------------| Valoarea de referinţa universala = 2.444.000 lei | ---------------------------------------------------------------Valoarea de referinţă universală a fost modificată de alin. (1) al art. 13 din LEGEA nr. 216 din 26 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 26 aprilie 2001.          ELEMENTELE SISTEMULUI DE STABILIRE A SALARIILOR DE BAZA ------------------------------------------------------------------------------Nr. Activităţi Indicatori de Valori de Grilele cucrt. (subsisteme) prioritate referinţa coeficienţi                                    intersectoriala sectoriala*) de multipli-                                                          - lei - care (ierar-                                                                    hizare) sunt                                                                    cuprinse in: ------------------------------------------------------------------------------ 1. Funcţii de demnitate publica alese 0,62 637.000 Anexa nr. II/1-------------Nr. crt. 1 din anexa I a fost modificat de alin. (4) al art. 12 din LEGEA nr. 76 din 4 mai 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 5 mai 2000. 2. Funcţii de demnitate publica numite 0,62 637.000 Anexa nr. II/2-------------Nr. crt. 2 din anexa I a fost modificat de alin. (4) al art. 12 din LEGEA nr. 76 din 4 mai 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 5 mai 2000. 3. Funcţii asimilate cu funcţiile de    demnitate publica 0,62 637.000 Anexa nr. III-------------Nr. crt. 3 din anexa I a fost modificat de alin. (4) al art. 12 din LEGEA nr. 76 din 4 mai 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 5 mai 2000. 4. Autorităţi autonome 0,55 637.000 Anexa nr. IV 5. Administraţia publica centrala de    specialitate (ministere, alte organe    din subordinea Guvernului ori a    ministerelor, serviciile Presedentiei,    aparatul de lucru al Guvernului si    aparatul Parlamentului) 0,55 637.000 Anexa nr. V 6. Administraţia publica locală    (prefecturi, consilii, primării si    servicii publice subordonate) 0,55 637.000 Anexa nr. VI 7. Abrogat.------------Nr. crt. 7 din anexa I a fost abrogat de art. 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 23 februarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 23 februarie 2000. 8. Sănătate 0,53 614.000 Anexa nr. VII/2 9. Cercetare ştiinţifică 0,53 614.000 Anexa nr. VII/310. Cultura 0,53 614.000 Anexa nr. VII/411. Culte 0,53 614.000 Anexa nr. VII/512. Sport 0,52 603.000 Anexa nr. VII/613. Autoritatea vamală 0,52 603.000 Anexa nr. VII/714. Navigaţie 0,52 603.000 Anexa nr. VII/815. Agricultura 0,52 603.000 Anexa nr. VII/916. Cadastru 0,52 603.000 Anexa nr. VII/1017. Protecţia mediului 0,52 603.000 Anexa nr. VII/1118. Aviaţia sportiva 0,52 603.000 Anexa nr. VII/1219. Funcţii de execuţie din alte unităţi    bugetare de subordonare centrala 0,45 522.000 Anexa nr. VIII/120. Alte funcţii comune din sectorul    bugetar 0,45 522.000 Anexa nr. VIII/2 ------------------------------------------------------------------------------    *) Valoarea de referinţa sectoriala rezulta prin aplicarea indicatorului de prioritate intersectoriala asupra valorii de referinţa universala, rotunjita la o mie de lei prin adaos, şi se aplica în luna iunie.  +  Anexa II/1(valabilă la 01.10.2008)  +  Capitolul IIndemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, alese în funcţie potrivit prevederilor Constituţiei României────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Indemnizaţia - lei -crt. ────────────────────────────                                                          aprilie octombrie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          Preşedinţia României  1. Preşedintele României 9.056 9.555                         Parlamentul României  2. Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei     Deputaţilor 8.357 8.817  3. Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 7.698 8.122  4. Secretarii şi Chestorii Senatului şi ai     Camerei Deputaţilor 7.244 7.643  5. Preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului     şi Camerei Deputaţilor 7.244 7.643  6. Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului     şi Camerei Deputaţilor 7.244 7.643  7. Vicepreşedinţii comisiilor permanente ale Senatului     şi Camerei Deputaţilor 6.794 7.168  8. Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi     Camerei Deputaţilor 6.710 7.080  9. Senatori, deputaţi 6.629 6.994────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------------Cap. I din Anexa II/1 a fost modificat de anexa VII/1b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (3) al art. 3 din acelaşi act normativ.FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE DIN CADRULORGANELOR AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALEIndemnizaţii pentru persoanele alese în funcţie potrivit prevederilor Constituţiei României┌───┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│Nr.│ Funcţia │ Indemnizaţia - lei - ││crt. ├────────────┬──────────┤│ │ │ aprilie │ octombrie│├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│ │ PRIMĂRII ŞI CONSILII │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│10.│Primar general al Capitalei │ 7.244 │ 7.643 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│11.│Viceprimar al Capitalei │ 6.047 │ 6.380 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│12.│Preşedinte al consiliului judeţean (categoria I) │ 6.267 │ 6.612 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│13.│Preşedinte al consiliului judeţean (categoria II)│ 6.235 │ 6.578 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│14.│Vicepreşedinte al consiliului judeţean │ │ ││ │(categoria I) │ 5.631 │ 5.941 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│15.│Vicepreşedinte al consiliului judeţean │ │ ││ │(categoria II) │ 5.561 │ 5.867 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│16.│Primar de municipiu (cu peste 320000 locuitori) │ 5.908 │ 6.233 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│17.│Primar de municipiu (categoria I) │ 5.406 │ 5.704 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│18.│Primar de municipiu (categoria II) │ 4.920 │ 5.191 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│19.│Primar de municipiu (categoria III) │ 4.542 │ 4.792 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│20.│Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 │ │ ││ │locuitori) │ 5.188 │ 5.474 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│21.│Viceprimar de municipiu (categoria I) │ 4.690 │ 4.948 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│22.│Viceprimar de municipiu (categoria II) │ 4.255 │ 4.490 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│23.│Viceprimar de municipiu (categoria III) │ 3.874 │ 4.088 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│24.│Primar de oraş (categoria I) │ 4.179 │ 4.409 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│25.│Primar de oraş (categoria II) │ 4.034 │ 4.256 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│26.│Primar de oraş (categoria III) │ 3.926 │ 4.142 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│27.│Viceprimar de oraş (categoria I) │ 3.460 │ 3.651 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│28.│Viceprimar de oraş (categoria II) │ 3.322 │ 3.505 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│29.│Viceprimar de oraş (categoria III) │ 3.253 │ 3.432 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│30.│Primar de comună (cu peste 15.000 locuitori) │ 3.139 │ 3.312 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│31.│Primar de comună (categoria I) │ 2.768 │ 2.921 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│32.│Primar de comună (categoria II) │ 2.630 │ 2.775 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│33.│Primar de comună (categoria III) │ 2.493 │ 2.631 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│34.│Viceprimar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) │ 2.561 │ 2.702 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│35.│Viceprimar de comună (categoria I) │ 2.354 │ 2.484 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│36.│Viceprimar de comună (categoria II) │ 2.284 │ 2.410 │├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤│37.│Viceprimar de comună (categoria III) │ 2.215 │ 2.337 │└───┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘** *Indemnizaţiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 108/2005privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 331/2005.---------------Nr. crt. 10-37 din Cap. I al anexei II/1 au fost modificate de anexa VII/3b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (3) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa II/2-------------la 01.10.2008-------------FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITEIndemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, numite în funcţii potrivit legii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Indemnizaţia - lei -crt. ────────────────────────────                                                         aprilie octombrie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          Guvernul României  1. Prim-ministru 8.357 8.817  2. Ministru de stat 7.698 8.122  3. Ministru 7.244 7.643  4. Ministru delegat 7.244 7.643  5. Secretar de stat membru al Guvernului 6.629 6.994  6. Secretar de stat 6.342 6.691  7. Subsecretar de stat 5.353 5.648                       Consiliul Legislativ  8. Preşedinte consiliu 7.244 7.643  9. Preşedinte de secţie 6.794 7.168                         Avocatul Poporului 10. Avocatul poporului 7.244 7.643                          Curtea de Conturi 11. Preşedinte 8.357 8.817 12. Vicepreşedinte 7.369 8.122*)-----------Nr. crt. 12 din anexa II/2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 199 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 5 decembrie 2008. 13. Preşedinte Autoritatea de audit - 8.122*)-----------Nr. crt. 13 din anexa II/2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 199 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 5 decembrie 2008. 13^1.Vicepreşedinte Autoritatea de audit - 7.643*)-----------Nr. crt. 13^1 din anexa II/2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 199 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 5 decembrie 2008. 14. Consilier conturi 6.629 6.994                  Secretariatul general al Guvernului 15. Secretar general al Guvernului 6.629 6.994 16. Secretar general adjunct al Guvernului 6.342 6.691 17. Consilier de stat 6.342 6.691                        Administraţia Prezidenţială 18. Consilier prezidenţial 7.244 7.643 19. Consilier de stat 6.342 6.691                         Parlamentul României 20. Secretar general la Camera Deputaţilor şi la      Senat 6.629 6.994 21. Secretar general adjunct la Camera Deputaţilor      şi la Senat 6.342 6.691                         Consiliul Concurenţei 22. Preşedinte 8.357 8.817 23. Vicepreşedinte 7.369 7.775 24. Consilier de concurenţă 6.794 7.168                  Consiliul Naţional al Audiovizualului 25. Preşedinte 7.244 7.643 26. Membri 6.342 6.691                     Cancelaria Primului - Ministru 27. Şeful Cancelariei Primului-Ministru 7.244 7.643 28. Consilier de stat la Cancelaria Primului-Ministru 6.342 6.691         Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor         Securităţii 29. Preşedinte 7.244 7.643 30. Vicepreşedinte 6.629 6.994 31. Secretar al Consiliului 6.629 6.994 32. Membri 6.342 6.691────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Indemnizaţiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998.-----------------Anexa II/2 a fost înlocuită cu anexa VII/2b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (3) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa III------------la 01.10.2008-------------FUNCŢII ASIMILATE CU FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂIndemnizaţii pentru personalul din instituţii publice din subordinea Guvernului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Indemnizaţia - lei -crt. ────────────────────────────                                                         aprilie octombrie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Instituţii publice din subordinea Guvernului*)  1. Conducătorul instituţiei 4.613 4.867     (preşedinte, director general, şef oficiu, etc.)  2. Adjunctul conducătorului instituţiei 3.915 4.131     (vicepreşedinte, director general adjunct, etc.)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----    *) Instituţiile publice şi denumirile funcţiilor de conducere utilizatese stabilesc prin hotărâre a Guvernului.** *Indemnizaţiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998.-----------------Anexa III a fost înlocuită cu anexa VIII/b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (3) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa IV/2Abrogată---------------Anexa IV/2 a fost abrogată de alin. (2) al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 160 din 13 octombrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 18 octombrie 2000.  +  Anexa IV/3----------la 01.10.2008-------------CONSILIUL CONCURENŢEISalarii de bază pentru funcţiile de execuţie despecialitate specifice ale Consiliului Concurenţei                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Inspector de concurenţă gradul I S 1.094 2.476 1.155 2.6132 Inspector de concurenţă gradul II S 988 2.240 1.043 2.3643 Inspector de concurenţă gradul III S 882 2.004 931 2.1154 Inspector de concurenţă asistent S 638 1.441 674 1.521────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.--------------Anexa IV/3 a fost înlocuită cu anexa IIIb din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa V----------la 01.10.2008-------------ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidenţiale^1), aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate*)A. Funcţii de conducere                                                                            lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                        aprilie octombrie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Secretar general S 3.325 3.508 2 Secretar general adjunct S 2.992 3.157────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA: Se utilizează în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.                            B. Funcţii de execuţie                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       a) Funcţii de execuţie pe       grade profesionale1 Consilier, expert, inspector    de specialitate, revizor contabil,    auditor; gradul IA S 725 1.648 765 1.7392 Consilier, expert, inspector de    specialitate, revizor contabil,    auditor; gradul I S 660 1.443 697 1.5233 Consilier, expert, inspector de    specialitate, revizor contabil    auditor; gradul II S 608 1.308 642 1.3804 Referent de specialitate, inspector    de specialitate, revizor contabil;    gradul III S 587 1.173 620 1.2385 Referent de specialitate, inspector    de specialitate, revizor contabil;    gradul IV S 576 1.052 608 1.1106 Referent, inspector, revizor    contabil; debutant S 547 - 578 -7 Tehnician-economist, secretar    superior, referent, interpret    relaţii, interpret profesional,    subinginer; gradul IA SSD 597 1.443 630 1.5238 Tehnician-economist, secretar    superior, referent, interpret    relaţii, interpret profesional,    subinginer; gradul I SSD 587 1.173 620 1.2389 Tehnician-economist, secretar    superior, referent, interpret    relaţii, interpret profesional,    subinginer; gradul II SSD 576 1.052 608 1.11010 Tehnician-economist, secretar    superior, referent, interpret    relaţii, interpret profesional,    subinginer; gradul III SSD 565 954 597 1.00711 Tehnician-economist, secretar    superior, referent, interpret    relaţii, interpret profesional,    subinginer; debutant SSD 540 - 563 -     b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios12 Consilier juridic gradul IA S 725 1.648 765 1.73913 Consilier juridic gradul I S 660 1.443 697 1.52314 Consilier juridic gradul II S 608 1.308 642 1.38015 Consilier juridic gradul III S 587 1.173 620 1.23816 Consilier juridic gradul IV S 576 1.052 608 1.11017 Consilier juridic debutant S 547 - 578 -18 Referent IA M 597 842 630 88919 Referent I M 587 733 620 77420 Referent II M 576 681 608 71921 Referent III M 565 597 597 63022 Referent IV M 555 567 586 59923 Referent debutant M 540 - 563 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----*) Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la cap. I. lit. B se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale, inclusiv centrelor regionale din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevăzuţi la cap. II din Anexa nr. II, precum şi funcţiilor de la cabinetul primarului municipiului reşedinţă de judeţ şi de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor.II. Salarii de bază pentru funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale^1) Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului                        A. Funcţii de conducere specifice                                                                          lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                        aprilie octombrie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Şef departament, director general S 2.870 3.028────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2 Şef birou senatorial, şef cabinet S 660 1.463 697 1.5443 Şef birou senatorial, stenodacti-    lograf, şef cabinet, referent SSD 597 1.443 630 1.5234 Şef birou senatorial, stenodacti-    lograf, şef cabinet, referent M 544 1.052 574 1.1105 Şef birou senatorial, stenodacti-    lograf, şef cabinet, referent PL 544 1.206 574 1.2736 Director de cabinet S 1.117 2.624 1.179 2.7697 Consilier S 1.117 2.624 1.179 2.7698 Expert S 1.084 2.390 1.144 2.5229 Consultant S 741 1.612 782 1.70110 Secretar cabinet, secretar    dactilograf, curier M 544 884 574 933    personal (şofer)------------    Nr. crt. 10 de la lit. B din Cap. II din anexa V a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 177 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----*) Se utilizează şi pentru cabinetul demnitarului, cancelaria prefectului, cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti.^1) Administraţia Prezidenţială poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmează să beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.III Funcţii specifice unor ministere1. MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR a) Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritorialeGarda Financiară - personal militarizat                                                                            lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                        aprilie octombrie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Comisar general S 3.025 3.192────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                             Funcţii de execuţie      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale1 Comisar principal IA S 725 1.648 765 1.7392 Comisar principal I S 660 1.443 697 1.5233 Comisar principal II S 608 1.308 642 1.3804 Comisar principal III S 587 1.173 620 1.2385 Comisar principal IV S 576 1.139 608 1.2026 Comisar debutant S 547 - 578 -7 Comisar principal I S.S.D. 587 1.308 620 1.3808 Comisar principal II S.S.D. 576 1.173 608 1.2389 Comisar principal III S.S.D. 565 1.052 597 1.11010 Comisar debutant S.S.D. 540 - 563 -     b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale11 Comisar IA M 597 884 630 93312 Comisar I M 576 784 608 82813 Comisar II M 565 715 597 75514 Comisar III M 555 647 586 68315 Comisar debutant M 540 - 563 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                 Audit intern                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Auditor - ofiţer S 1.677 2.364 1.770 2.4952 Auditor - expert S 1.169 1.855 1.234 1.9583 Auditor - inspector S 829 1.516 875 1.6004 Auditor - asistent S 660 1.349 697 1.424────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            b) Funcţii specifice din serviciile publice deconcentrate.               Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice              unităţilor subordonate Ministerului Economiei şi Finanţelor                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Casier trezorier I M 565 682 597 7202. Casier trezorier II; agent fiscal,    operator rol, numărător bani; I M;G 555 598 586 6313. Casier trezorier, agent fiscal,    operator rol, numărător bani;    debutant M; G 540 - 563 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        2. MINISTERUL PENTRU IMM, COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale1. Ministru consilier S 725 2.645*) 765 2.791*)2. Consilier economic S 681 1.445 719 1.5253. Secretar economic I S 619 1.310 654 1.3834. Secretar economic II S 576 1.173 608 1.2385. Secretar economic III S 565 1.052 597 1.110────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----    *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.               b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale1 Referent transmitere I M 576 734 608 7752 Referent transmitere II M 565 666 597 7033 Referent transmitere III M 555 598 586 6314 Referent debutant M 540 - 563 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                      3. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT                             Funcţii de execuţie                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    Funcţii de execuţie pe grade profesionale1. Instructor sportiv, referent    sportiv; gradul I SSD 587 1.173 620 1.2382. Instructor sportiv, referent sportiv;    gradul II SSD 576 1.052 608 1.1103. Instructor sportiv, referent sportiv;    gradul III SSD 565 954 597 1.0074. Instructor sportiv, referent sportiv;    debutant SSD 540 - 563 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  4. MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE                     Funcţii specifice Arhivelor Naţionale                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale1. Arhivist gradul IA S 725 1.648 765 1.7392. Arhivist gradul I S 660 1.443 697 1.5233. Arhivist gradul II S 608 1.308 642 1.3804. Arhivist gradul III S 587 1.173 620 1.2385. Arhivist gradul IV S 576 1.052 608 1.1106. Arhivist debutant S 547 - 578 -7. Arhivist gradul IA SSD 597 1.443 630 1.5238. Arhivist gradul I SSD 587 1.173 620 1.2389. Arhivist gradul II SSD 576 1.052 608 1.11010. Arhivist gradul III SSD 565 954 597 1.00711. Arhivist debutant SSD 540 - 563 -               b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale12. Arhivar IA M 597 842 630 88913. Arhivar I M 587 733 620 77414. Arhivar II M 576 681 608 71915. Arhivar III M 565 597 597 63016. Arhivar debutant M 540 - 563 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE                Funcţii specifice din aparatul propriu şi din                          serviciile deconcentrate                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale1. Asistent-şef S 725 1.648 765 1.7392. Asistent-şef SSD 642 1.383 678 1.460                b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale3. Asistent-şef PL 601 1.212 635 1.2794. Asistent-şef M 587 1.112 620 1.174────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6. CONSILIERI PENTRU AFACERI EUROPENEDIN AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE┌────┬───────────────────────────┬───────┬────────────────────┐│Nr. │ │ Nivel │ Salariul de bază ││crt.│ Funcţia │studii │ iunie-decembrie ││ │ │ ├────────┬───────────┤│ │ │ │minim │ maxim │├────┼───────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┤│ 1. │Consilier pentru afaceri │ │ │ ││ │europene │ S │ 2.154 │ 3.232 │└────┴───────────────────────────┴───────┴────────┴───────────┘--------------Pct. 6 din anexa V a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 24 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2008.* *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.V la Legea nr. 154/1998--------------Anexa V a fost înlocuită cu anexa Ib din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa VI----------la 01.10.2008-------------ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂConsilii, primării şi servicii publice din subordinea acestoraI. Salarii de bază pentru activitatea de specialitateFuncţii de execuţie                                                                           lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul decrt. studiilor de bază bază                                                   ─────────────────────────────                                                     aprilie octombrie                                                   ─────────────────────────────                                                   minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale1 Consilier, inspector de specialitate,    revizor contabil, arhitect, auditor;    gradul IA S 608 1.253 642 1.3222 Consilier, inspector de specialitate,    revizor contabil, arhitect, auditor;    gradul I S 597 1.107 630 1.1683 Referent de specialitate, inspector    de specialitate, revizor contabil,    arhitect; gradul II S 587 963 620 1.0164 Referent de specialitate, inspector    de specialitate, revizor contabil,    arhitect; gradul III S 576 873 608 9225 Referent, inspector, revizor    contabil, arhitect; debutant S 547 - 578 -6 Conductor arhitect IA, referent IA,    inspector IA, subinginer IA SSD 587 892 620 9427 Conductor arhitect I, referent I,    inspector I, subinginer I SSD 576 769 608 8128 Conductor arhitect II, referent II,    inspector II, subinginer II SSD 565 693 597 7329 Conductor arhitect, referent,    subinginer, inspector ; debutant SSD 540 - 563 -   b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios10 Consilier juridic gradul IA S 725 1.398 765 1.47511 Consilier juridic gradul I S 660 1.253 697 1.32212 Consilier juridic gradul II S 597 1.107 630 1.16813 Consilier juridic gradul III S 587 963 620 1.01614 Consilier juridic gradul IV S 576 839 608 88615 Consilier juridic debutant S 547 - 578 -       c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale16 Referent, inspector; IA M 587 819 620 86517 Referent, inspector; I M 576 764 608 80718 Referent, inspector; II M 565 691 597 73019 Referent, inspector; III M 555 637 586 67320 Referent, inspector; debutant M 540 - 563 -------------Nr. crt. 20 de la lit. c) a Cap. I din anexa VI a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 177 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008.21 Agent agricol I M 565 679 597 71722 Agent agricol II M;G 555 637 586 67323 Agent agricol III M;G 544 587 574 62024 Agent agricol debutant M;G 540 - 563 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la prezenta anexă se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul primarului comunei, oraşului şi municipiului, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor.II. Salarii de bază pentru funcţii din aparatul consiliilor1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Salariul de bazăcrt. - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Secretar     aprilie 3.325     octombrie 3.508────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 2. Consilii judeţene────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Salariul de bază - lei -crt. ---------------------------                                                   Categoria I Categoria II────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2 Secretar         aprilie 3.166 2.951         octombrie 3.341 3.114────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Salariul de bază - lei -crt. -------------------------------------------                                   Cu peste Categoria                                   320.000 ---------------------------                                   locuitori*) I II III────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3 Municipii     Secretar            aprilie 2.632 2.383 2.170 1.958            octombrie 2.777 2.515 2.290 2.066────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----    *) Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4 Oraşe     Secretar            aprilie - 1.753 1.675 1.634            octombrie - 1.850 1.768 1.724────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Salariul de bază - lei -crt. -------------------------------------------                                  Cu peste Categoria                                  15.000 --------------------------------                                  locuitori I II III                                                între între până la                                            7.001-15.000 3.001-7.000 3.000                                             locuitori locuitori locuitori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5 Comune     Secretar            aprilie 1.629 1.307 1.227 1.188            octombrie 1.719 1.379 1.295 1.254────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:1 Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului.2 În cazul secretarului unităţilor administrativ teritoriale, care în mod excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanţă, se diminuează cu 10%.** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VI la Legea nr. 154/1998.--------------Anexa VI a fost înlocuită cu anexa IIb din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.Anexa VII/1Abrogată-------------Anexa VII/1 a fost abrogată de art. 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 23 februarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 23 februarie 2000.  +  Anexa VII/2(valabil la 01.10.2003)SĂNĂTATE1. Unităţi sanitare şi de asistenta socială,altele decât cele cliniceA. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Medic primar S 4.517.000 9.202.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) S 5.559.000 13.802.000  2 Medic specialist S 3.867.000 6.590.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) S 4.517.000 8.597.000  3 Medic S 2.943.000 5.776.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) S 3.558.000 7.986.000  4 Medic stagiar S 2.800.000 -    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) S 3.327.000 -  5 Farmacist primar*) S 3.867.000 6.902.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) S 4.382.000 10.647.000  6 Farmacist specialist S 3.358.000 5.776.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) S 3.867.000 7.634.000  7 Farmacist S 2.943.000 4.559.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) S 3.140.000 7.040.000  8 Farmacist stagiar S 2.800.000 -    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) S 3.088.000 -  9 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;    principal S 3.052.000 6.860.000 10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;    specialist S 2.998.000 5.419.000 11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 2.943.000 4.515.000 12 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;    debutant S 2.800.000 - 13 Dentist principal SSD 2.943.000 5.057.000 14 Dentist SSD 2.889.000 4.471.000 15 Dentist debutant SSD 2.650.000 - 16 Asistent medical principal*****) SSD 2.943.000 5.132.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) SSD 3.379.000 6.380.000 17 Asistent medical*****) SSD 2.889.000 4.590.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) SSD 3.107.000 5.386.000 18 Asistent medical debutant*****) SSD 2.650.000 -    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) SSD 2.943.000 - 19 Asistent medical principal**) PL 2.889.000 5.057.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) PL 2.943.000 6.229.000 20 Asistent medical**) PL 2.834.000 4.515.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) PL 2.889.000 5.235.000 21 Asistent medical debutant**) PL 2.600.000 -    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) PL 2.834.000 - 22 Asistent medical principal**) M 2.889.000 4.696.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) M 2.943.000 5.595.000 23 Asistent medical**) M 2.834.000 3.974.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) M 2.889.000 4.515.000 24 Asistent medical debutant**) M 2.600.000 -    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) M 2.834.000 - 25 Tehnician dentar principal***) M 2.889.000 4.877.000 26 Tehnician dentar***) M 2.834.000 4.154.000 27 Tehnician dentar debutant***) M 2.600.000 - 28 Sora medicală principala****) M 2.889.000 4.333.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) M 2.943.000 5.419.000 29 Sora medicală****) M 2.834.000 3.613.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) M 2.889.000 3.974.000 30 Sora medicală debutanta****) M 2.600.000 -    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) M 2.834.000 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.**) Se aplica şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social sieducator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar dinprofilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica siprotezare auditivă, care au studii de acest nivel.***) Se aplica şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile:utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare auditivă.****) Se aplica şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceulsanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar,autopsier, registrator medical, statistician medical, instructorC.F.M, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistentsocial, educator-puericultor.*****) Se aplica următoarelor funcţii: asistent medical specialist;tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie siradiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medicalspecializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie;asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgentemedico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentarspecializat, asistent de profilaxie stomatologica; asistent igienistpentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care austudii de acest nivel.B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimenteleparaclinice medico-sanitare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 31 Biolog, biochimist, chimist, fizician;    principal S 3.867.000 6.860.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) S 4.382.000 10.647.000 32 Biolog, biochimist, chimist, fizician;    specialist S 3.358.000 5.419.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) S 3.867.000 7.634.000 33 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2.943.000 4.515.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) S 3.140.000 5.419.000 34 Biolog, biochimist, chimist, fizician;    debutant S 2.800.000 -    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) S 3.088.000 - 35 Psiholog, logoped, sociolog, profesor    C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;    principal. S 2.998.000 5.327.000 36 Psiholog, logoped, sociolog, profesor    C.F.M., kinetoterapeut, asistent social S 2.943.000 4.877.000 37 Psiholog, logoped, sociolog, profesor    C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;    debutant.. S 2.800.000 - 38 Profesor C.F.M., biolog, chimist;    principal*) SSD 2.943.000 5.057.000 39 Profesor C.F.M., biolog, chimist;*) SSD 2.889.000 4.471.000 40 Profesor C.F.M. biolog, chimist;    debutant*) SSD 2.650.000             C. Salarii de baza pentru personalul auxiliar sanitar 41 Infirmiera, agent D.D.D. G 2.780.000 2.889.000 42 Infirmiera, agent D.D.D.; debutant G 2.550.000 43 Brancardier, băieş, namolar, spalatoreasa,    îngrijitoare G 2.725.000 2.889.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) G 2.780.000 3.793.000 44 Ambulantier**) 2.834.000 3.974.000 45 Sofer autosanitara I***) 2.834.000 3.613.000 46 Sofer autosanitara II***) 2.780.000 3.251.000 47 Sofer autosanitara III***) 2.725.000 2.889.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Se aplica şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social sicosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomaînvăţământul superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2-3 aniînvăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.**) Se ocupa prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiilede încadrare pentru funcţia de sofer autosanitara I, poseda diploma deabsolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătăţiinr. 388/1992 şi are 2 ani vechime în funcţia de sofer autosanitara I.***) Se aplica nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilorautosanitarelor din serviciile de ambulanta judeţene şi al municipiuluiBucureşti, iar nivelurile de salarizare II şi III, şoferilorautosanitarelor din alte unităţi sanitare.II. Unităţi clinice, institute şi centre medicale*1)A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Medic primar S 5.154.000 11.134.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) S 6.186.000 15.223.000  2 Medic specialist S 4.517.000 8.663.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) S 5.154.000 10.468.000  3 Medic rezident anul VI-VII S 6.448.000 -  4 Medic rezident anul IV-V S 6.027.000 -    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) S 6.728.000 -  5 Medic rezident anul III S 5.326.000 -    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) S 6.027.000 -  6 Medic rezident anul II S 4.626.000 -    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) S 5.326.000 -  7 Medic rezident anul I S 3.924.000 -    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) S 4.626.000 -  8 Farmacist primar*) S 3.867.000 9.022.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) S 4.769.000 11.640.000  9 Farmacist specialist S 3.224.000 7.218.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) S 3.611.000 9.294.000 10 Farmacist rezident anul III S 4.626.000 - 11 Farmacist rezident anul II S 4.206.000 - 12 Farmacist rezident anul I S 3.785.000 - 13 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;    principal S 3.052.000 9.022.000 14 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;    specialist S 2.943.000 7.218.000 15 Asistent medical principal****) SSD 2.943.000 6.754.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) SSD 3.445.000 8.275.000 16 Asistent medical****) SSD 2.889.000 6.031.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) SSD 2.998.000 6.648.000 17 Asistent medical principal**) PL 2.889.000 6.678.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) PL 3.434.000 8.123.000 18 Asistent medical**) PL 2.834.000 5.957.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) PL 2.943.000 6.498.000 19 Asistent medical principal**) M 2.889.000 5.776.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) M 3.197.000 7.218.000 20 Asistent medical**) M 2.834.000 5.235.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) M 2.889.000 5.776.000 21 Sora medicală principala***) M 2.889.000 5.235.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) M 2.998.000 6.678.000 22 Sora medicală***) M 2.834.000 4.515.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) M 2.889.000 5.235.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Salarii de baza pentru personalul despecialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 23 Biolog, biochimist, chimist, fizician; S 3.867.000 9.022.000    principal    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) S 4.769.000 11.640.000 24 Biolog, biochimist, chimist, fizician; S    specialist S 3.224.000 7.218.000    - din anatomia patologica şi medicina    legală*2) S 3.611.000 9.294.000 25 Psiholog, logoped, sociolog, profesor S 2.998.000 8.663.000    C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;    principal 26 Profesor C. F. M. principal SSD 2.943.000 6.678.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*1) Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare dinunităţile clinice, din institutele şi centrele medicale, care esteconfirmat în gradele profesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1-12şi lit. B nr. crt. 23-25*2) Salariul de baza la limita maxima cuprinde şi salariul de baza maimare, prevăzut la pct.2 din Nota la anexa nr.2 la Hotărârea Guvernuluinr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica şi medicinalegală, care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie.*) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.**) Se aplica şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social sieducator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar dinprofilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica siprotezare auditivă, care au studii de acest nivel.***) Se aplica şi funcţiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceusanitar.****) Se aplica următoarelor funcţii: asistent medical specialist;tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie siradiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medicalspecializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie;asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgentemedico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentarspecializat, asistent de profilaxie stomatologica; asistent igienistpentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care austudii de acest nivel.NOTA:1. Salariul de baza pentru personalul medical cuprinde la cap. II şi sporulpentru institute, centre medicale, clinici universitare prevăzut laart. 8 lit.b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993cu modificările sicompletările ulterioare.2. Salarizarea fizicienilor principali din compartimentul (laboratorul) deigiena radiaţiilor nucleare din cadrul direcţiilor de sănătate publica,din centrele universitare, care îşi desfăşoară activitatea şi în unităţisanitare clinice, se stabileşte pe baza salariilor de baza din cap. II"Unităţi clinice, institute şi centre medicale" - litera B.xx xSalariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personaluluicare a fost salarizat potrivit anexei nr.VII/2 la Legea nr. 154/1998.-------------Anexa VII/2 a fost înlocuită cu anexa IV/1b din ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 191 din 12 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 24 decembrie 2002, conform alin. (3) al art. 14 din acelaşi act normativ.  +  Anexa IV/11b------------la 01.04.2008--------------ASISTENŢĂ SOCIALĂUNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ       A. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate                                                                                   -lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei- Salariul de bazacrt. studiilor ────────────────────── ──────────────────                                                             aprilie octombrie                                                       ────────────────────── ──────────────────                                                         minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Asistent social, psiholog,   psihopedagog, logoped,   kinetoterapeut, sociolog, educator   specializat; principal S 700 1.066 735 1.1202 Asistent social, psiholog,   psihopedagog, logoped, kinetoterapeut,   sociolog, educator specializat S 650 975 683 1.0243 Asistent social, psiholog,   psihopedagog, logoped, kinetoterapeut,   sociolog, educator specializat; debutant S 630 - 662 -4 Medic primar S 1.300 1.761 1.365 1.8505 Medic specialist S 1.200 1.513 1.260 1.5896 Medic S 780 1.274 819 1.3387 Medic stagiar S 750 - 788 -8 Fiziokinetoterapeut, bioinginer   medical; principal S 750 1.315 788 1.3819 Fiziokinetoterapeut, bioinginer   medical; specialist S 720 1.039 756 1.09110 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 670 867 704 91111 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;   debutant S 630 - 662 -12 Profesor C.F.M principal S 700 1.066 735 1.12013 Profesor C.F.M, S 650 975 683 1.02414 Profesor C.F.M debutant S 630 - 662 -15 Asistent social, asistent medical***),   educator puericultor, educator   specializat; principal S.S.D. 700 1.026 735 1.07816 Asistent social, asistent   medical***), educator puericultor,   educator specializat S.S.D. 650 918 683 96417 Asistent social, asistent medical***),   educator puericultor,   educator specializat; debutant S.S.D. 600 - 630 -18 Profesor C.F.M. principal S.S.D. 700 1.012 683 1.06319 Profesor C.F.M. S.S.D. 600 894 630 93920 Profesor C.F.M. debutant S.S.D. 570 - 599 -21 Asistent social, asistent medical,   educator puericultor, educator   specializat, pedagog de recuperare;   principal PL 630 1.012 662 1.06322 Asistent social, asistent medical,   educator puericultor,   educator specializat, pedagog de   recuperare PL 600 904 630 95023 Asistent social, asistent medical,   educator puericultor,   educator specializat, pedagog de   recuperare; debutant PL 570 - 599 -24 Asistent social, asistent medical*),   educator puericultor; principal M 630 940 683 98725 Asistent social, asistent medical*),   educator puericultor M 600 794 630 83426 Asistent social, asistent medical*),   educator puericultor; debutant M 550 - 578 -27 Sora medicală principală**) M 600 845 630 88828 Sora medicală**) M 570 706 599 74229 Sora medicală debutantă**) M 540 - 557 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*)Se aplică şi funcţiilor de educator specializat, lucrător social instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, masor.**) Se aplică şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenţă, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M.***) Se aplică următoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician superior de radiologie radioterapie şi radiodiagnostic; asistent medical specializat; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medico-social.         B. Salarii de bază pentru funcţii auxiliare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei- Salariul de bazacrt. studiilor ────────────────────── ──────────────────                                                             aprilie octombrie                                                       ────────────────────── ──────────────────                                                         minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Infirmiera, agent D.D.D. G 564 590 593 6202 Infirmiera, agent D.D.D.; debutant G 545 - 565 -3 Brancardier, băieş, nămolar,  spălătoreasă, îngrijitoare G 540 561 557 590──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ1. Personalul medico-sanitar din Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă se salarizează potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unităţile clinice, institutele şi centrele medicale, preluând după caz şi alte funcţii din domeniul uinităţilor sanitare, altele decât cele clinice.2. Personalul din sistemul serviciilor sociale care lucrează în mod direct cu persoanele fără adăpost, (persoanele care trăiesc în stradă, precum şi cele găzduite în adăposturi de noapte şi centre de găzduire temporară) beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază. Mărimea concretă a sporului şi condiţiile de acordare se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor.3. Angajarea şi promovarea personalului încadrat pe funcţii de specialitate în unităţi de asistenţă socială şi în unităţi de asistenţă medico-socială, se face potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.4. Funcţiile din prezenta anexă pot fi completate şi cu alte funcţii medico-sanitare prevăzute în unităţi sanitare publice neclinice." Notă

    ──────────
     +  Anexa VII/3-------------la 01.10.2008---------------CERCETAREUNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARESalarii de bază pentru funcţiile de specialitate din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Cercetător ştiinţific principal gradul I S 789 2.398 833 2.530 2 Cercetător ştiinţific principal gradul II S 680 2.243 718 2.367 3 Cercetător ştiinţific principal gradul III S 648 1.750 684 1.847 4 Cercetător ştiinţific S 638 1.354 674 1.429        b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate 5 Asistent de cercetare ştiinţifică S 627 1.065 662 1.124 6 Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 540 - 563 -        c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare             ştiinţifică, pe trepte profesionale 7 Asistent I M 627 852 662 899 8 Asistent II M 586 727 619 767 9 Asistent III M 565 672 597 70910 Asistent stagiar M 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:Funcţiile prevăzute la poziţiile nr. 1 - 4, utilizate în unităţile de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române, sunt echivalate cu funcţiile didactice din învăţământul superior, după cum urmează: cercetător ştiinţific principal gradul I cu profesor universitar; cercetător ştiinţific principal gradul II cu conferenţiar universitar; cercetător ştiinţific principal gradul III cu şef de lucrări (lector universitar) şi cercetător ştiinţific cu asistent universitar.Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.--------------Anexa VII/3 a fost înlocuită cu anexa IV/1b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa VII/4-------------la 01.10.2008----------------CULTURĂUNITĂŢI DE CULTURĂI. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din unităţile teatrale, muzicale şi de cinematografie*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet,    concertist, instrumentist), actor, pictor    scenograf, consultant artistic, coregraf,    concert-maestru*), artist instrumentist I; S     gradul IA 848 1.725 895 1.820     gradul I 595 1.519 628 1.603     gradul II 586 1.134 619 1.197     gradul III 574 1.017 606 1.073     gradul IV 565 899 597 949     gradul V 554 831 585 877     debutant 540 - 563 - 2 Dirijor cor, artist liric, artist liric operă; S     gradul IA 823 1.676 869 1.769     gradul I 577 1.476 609 1.558     gradul II 569 1.102 601 1.163     gradul III 560 988 591 1.043     gradul IV 549 873 580 922     gradul V 544 808 574 853     debutant 540 - 563 - 3 Maestru (balet-dans, cor, corepetitor),    producător delegat, impresar artistic, regizor    scenă (culise); S     gradul I 554 1.228 585 1.296     gradul II 544 1.030 574 1.087     gradul III 540 881 566 930 4 Şef orchestră, artist instrumentist II,    maestru de studii (balet, canto), secretar    literar (muzical, public relations), operator    imagine (sunet), sufleor operă,    artist circ, balerin operă; S     gradul I 575 1.112 607 1.174     gradul II 564 997 596 1.052     gradul III 554 881 585 930     gradul IV 544 816 574 861     debutant 540 - 563 - 5 Balerin, dansator, acompaniator, corepetitor,    actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor    teatru, artist plastic, machior, peruchier,    montor imagine, editor imagine; S     gradul I 564 949 596 1.002     gradul II 554 865 585 913     gradul III 544 816 574 861     debutant 540 - 563 -            b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 6 Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans,    corepetitor), concert-maestru, maestru de    studii balet, maestru lumini-sunet,    impresar artistic;        I 555 816 585 861        II 550 700 574 739        III 545 618 569 652        debutant 540 - 563 - 7 Solist (vocal, balet, concertist instrumentist),    actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;        I 555 816 585 861        II 550 700 574 739        III 545 618 569 652        debutant 540 - 563 - 8 Maestru artist circ, artist circ, maestru    (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă,    instrumente de suflat);        I 565 997 597 1.052        II 560 881 585 930        III 555 816 580 861        IV 550 700 574 739        V 545 633 569 668        debutant 540 - 563 - 9 Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor    mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor    teatru, artist plastic, machior, peruchier,    montor imagine, operator imagine, editor    imagine, regizor scenă (culise),    secretar platou;        I 555 715 585 755        II 550 667 574 704        III 545 600 569 633        debutant 540 - 563 -10 Regizor scenă (culise), secretar platou; M        I 555 715 585 755        II 550 667 574 704        III 545 600 569 633        debutant 540 - 563 -11 Supraveghetor sală, controlor bilete,    garderobier, plasator M;G 540 567 563 599    c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale12 Muncitor calificat I 660 851 693 894                        II 650 809 683 850                        III 630 754 662 792                        IV 610 708 641 744                        V 580 654 609 687                        VI 560 642 588 675──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----*) La salarizarea funcţiei de concert-maestru se utilizează gradele profesionale IA, I, II şi III.II. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din presă, edituri, informare documentară*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist    comentator, corespondent în străinătate; S       gradul IA 575 1.328 607 1.402       gradul I 564 997 596 1.052       gradul II 554 881 585 930       gradul III 544 816 574 861       debutant 540 - 563 - 2. Şef agenţie publicitate, administrator    (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter,    corespondent local); S       gradul I*) 564 964 596 1.018       gradul II 554 865 585 913       gradul III 544 799 574 843       debutant 540 - 563 - 3. Secretar (tehnic) de redacţie,    documentarist, traducător, caricaturist,    desenator artistic, corector, tehnoredactor; S       gradul I 564 949 596 1.002       gradul II 554 865 585 913       gradul III 544 816 574 861       debutant 540 - 563 - 4. Redactor, secretar de redacţie; SSD       gradul I 565 881 597 930       gradul II 554 816 585 861       gradul III 544 700 574 739       debutant 540 - 563 -           b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 5. Redactor, secretar (tehnic) de redacţie,    documentarist, traducător, caricaturist,    desenator artistic, corector, tehnoredactor; M       treapta IA 575 816 607 861       treapta I 555 715 585 755       treapta II 545 667 574 704       debutant 540 - 563 - 6. Laborant foto, retuşor foto, fotograf; M;G       treapta I 555 700 585 739       treapta II 550 618 574 652       treapta III 545 567 569 599       debutant 540 - 563 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----*) Nivelul de salarizare nu se aplică funcţiilor de administrator (publicaţii, editură).III. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din muzee şi biblioteciFuncţii de execuţie*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,    bibliotecar, arheolog, arhitect; S       gradul IA 564 1.328 596 1.402       gradul I 554 914 585 965       gradul II 544 831 574 877       debutant 540 - 563 - 2. Biolog, fizician, chimist; principal S 737 1.306 778 1.378    Biolog, fizician, chimist; specialist 641 1.031 677 1.088    Biolog, fizician, chimist 563 861 594 909    Biolog, fizician, chimist; debutant 540 - 566 - 3. Sociolog, psiholog; principal S 577 1.023 609 1.080    Sociolog, psiholog 566 936 598 988    Sociolog, psiholog; debutant 541 - 571 - 4. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,    bibliotecar-arhivist, bibliotecar; SSD      gradul I 565 997 597 1.052      gradul II 554 816 585 861      gradul III 544 700 574 739      debutant 540 - 563 -          b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 5. Bibliotecar P.L.      treapta I 555 902 585 952      treapta II 550 763 574 805      treapta III 545 681 569 719      debutant 540 - 563 - 6. Restaurator*), conservator, trezorier,    gestionar custode sală; M      treapta I 555 816 580 861      treapta II 550 715 574 755      treapta III 545 667 569 704      debutant 540 - 563 - 7. Bibliotecar M      treapta IA 555 816 580 861      treapta I 550 715 574 755      treapta II 545 667 569 704      debutant 540 - 563 - 8. Supraveghetor muzeu, mânuitor carte M;G 540 567 563 599─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----*) În instituţiile muzeale din domeniul tradiţiei populare pot fi încadraţi şi absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi profesional.IV. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din case de cultură, cămine culturale şi alte instituţii de cultură*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Referent; S     gradul I 564 949 596 1.002     gradul II 554 865 585 913     gradul III 544 816 574 861     debutant 540 - 563 - 2. Referent; SSD     gradul I 565 881 597 930     gradul II 554 816 585 861     gradul III 544 700 574 739     debutant 540 - 563 -         b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 3. Referent;     treapta IA 555 816 580 861     treapta I 550 715 574 755     treapta II 545 667 569 704     debutant 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Persoanele încadrate în unităţile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu aprobarea nominală a ministrului culturii şi cultelor, funcţii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.2. Salariile de bază pentru salariaţii teatrelor naţionale, ai celor la care spectacolele se desfăşoară preponderent în limba unei minorităţi naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale şi muzeelor de importanţă naţională stabilite potrivit legii, bibliotecilor naţionale, ai Bibliotecii Academiei Române şi ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca, precum şi ai Filarmonicii "George Enescu"- Bucureşti, pentru activitatea de importanţă naţională desfăşurată în aceste instituţii, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin buget, cu excepţia personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti care beneficiază în continuare de prevederile Legii nr. 102/2004privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti.3. Pe funcţiile noi introduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2005, cu modificările ulterioare, vor putea fi promovate persoanele încadrate în instituţiile publice respective, care îndeplinesc condiţia de studii prevăzută pentru noile funcţii, în condiţiile art. 7 alin. (2) şi art. 8 din prezenta ordonanţă.Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.--------------Anexa VII/4 a fost înlocuită cu anexa IV/2b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa VII/5------------la 01.10.2008-----------------CULTESalarii de bază pentru personalul clerical *)------*) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unităţile bugetare.Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat să certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.Funcţii de execuţie*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Preot     gradul I S 565 1.197 597 1.263     gradul II S 554 997 585 1.052     definitiv S 544 899 574 949     debutant S 540 - 563 - 2 Preot     gradul I M 544 865 574 913     definitiv M 542 831 569 877     debutant M 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.--------------Anexa VII/5 a fost înlocuită cu anexa IV/3b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa VII/6------------la 01.10.2008-------------SPORTUNITĂŢI SPORTIVEI. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Secretar federaţie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**), expert sportiv;    gradul IA 586 1.238 619 1.307 2 Secretar federaţie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**), expert sportiv;    gradul I 575 1.060 607 1.119 3 Secretar federaţie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**), expert sportiv;    gradul II 565 947 597 1.000 4 Secretar federaţie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**); gradul III,    instructor sportiv gradul I 554 865 585 913 5 Secretar federaţie, antrenor federal;    gradul IV, instructor sportiv gradul II 544 800 574 844 6 Instructor sportiv debutant 540 - 563 -        b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 7 Instructor sportiv I, referent I 565 800 597 844 8 Instructor sportiv II, referent II 554 717 585 757 9 Instructor sportiv III, referent III 544 670 574 70710 Instructor sportiv debutant 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.**) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.II. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**) 1 Expert sportiv gradul IA 659 1.271 696 1.341 2 Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 593 1.179 626 1.244 3 Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 565 1.010 597 1.066 4 Antrenor categoria III, referent sportiv    gradul III 560 970 591 1.024 5 Antrenor categoria IV, referent sportiv    gradul IV 554 899 585 949 6 Antrenor categoria V 549 801 580 846 7 Antrenor debutant, referent sportiv debutant 544 - 574 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.--------------Anexa VII/6 a fost înlocuită cu anexa IV/4b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa VII/7-----------la 01.10.2008--------------AUTORITATEA VAMALĂDIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILORSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate  +  Capitolul IAparatul central*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert vamal S 933 2.178 985 2.298 2 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IA S 795 1.854 839 1.956 3 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul I S 738 1.726 779 1.821 4 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul II S 684 1.595 722 1.683 5 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul III S 629 1.463 664 1.544 6 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IV S 620 1.335 655 1.409 7 Inspector vamal, referent de specialitate;    debutant S 610 - 644 - 8 Referent gradul I S.S.D. 642 1.500 678 1.583 9 Referent gradul II S.S.D. 587 1.368 620 1.44410 Referent gradul III S.S.D. 576 1.238 608 1.30711 Referent debutant S.S.D. 566 - 598 -          b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale12 Referent IA M 601 1.400 635 1.47713 Referent I M 575 1.269 607 1.33914 Referent II M 565 1.141 597 1.20415 Referent III M 554 1.011 585 1.06716 Referent IV M 544 881 574 93017 Referent debutant M 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul IIDirecţia Generală a VămilorDirecţia de supraveghere şi control vamal, Direcţia de supraveghere pentru zonele vamale specialeSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert vamal S 1.112 2.440 1.174 2.575 2 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IA S 947 2.211 1.000 2.333 3 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul I S 892 2.082 942 2.197 4 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul II S 821 1.919 867 2.025 5 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul III S 754 1.756 796 1.853 6 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IV S 740 1.595 781 1.683 7 Inspector vamal, referent de specialitate;    debutant S 732 - 773 - 8 Referent gradul I S.S.D. 782 1.821 826 1.922 9 Referent gradul II S.S.D. 711 1.660 751 1.75210 Referent gradul III S.S.D. 693 1.500 732 1.58311 Referent debutant S.S.D. 685 - 723 -         b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale12 Referent IA M 738 1.726 779 1.82113 Referent I M 670 1.564 707 1.65114 Referent II M 615 1.433 649 1.51215 Referent III M 554 1.303 585 1.37516 Referent IV M 544 1.174 574 1.23917 Referent debutant M 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul IIIDirecţia regională vamalăSalarii de bază pentru activitatea de specialitate*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert vamal S 821 1.919 867 2.025 2 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IA S 740 1.595 781 1.683 3 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul I S 629 1.463 664 1.544 4 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul II S 554 1.303 590 1.375 5 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul III S 544 1.174 574 1.239 6 Inspector vamal, referent de specialitate;    debutant S 540 - 563 - 7 Referent gradul I S.S.D. 555 1.269 590 1.339 8 Referent gradul II S.S.D. 550 1.141 585 1.204 9 Referent gradul III S.S.D. 545 1.042 569 1.10010 Referent debutant S.S.D. 540 - 563 -          b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale11 Referent IA M 554 1.141 585 1.20412 Referent I M 548 1.042 580 1.10013 Referent II M 544 947 574 1.00014 Referent III M 542 817 569 86215 Referent debutant M 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul IVBirouri vamaleSalarii de bază pentru activitatea de specialitateA. Funcţii de execuţie de categoria A*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert vamal S sau 738 1.726 779 1.821                                                 şcoală vamală 2 Inspector vamal principal S sau 601 1.400 635 1.477                                                 şcoală vamală 3 Inspector vamal gradul I S sau 564 1.269 596 1.339                                                 şcoală vamală 4 Inspector vamal gradul II S sau 554 1.141 585 1.204                                                 şcoală vamală 5 Inspector vamal gradul III S sau 544 1.011 574 1.067                                                 şcoală vamală 6 Inspector vamal debutant S sau 540 - 563 -                                                 şcoală vamală 7 Inspector vamal Şcoală vamală 554 1.156 585 1.220                                                   sau SSD 8 Controlor vamal gradul I Şcoală vamală 544 1.011 574 1.067                                                   sau SSD 9 Controlor vamal gradul II Şcoală vamală 542 881 569 930                                                   sau SSD10 Agent vamal debutant Şcoală vamală 540 - 563 -                                                   sau SSD            b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale11 Controlor vamal I M 549 1.042 580 1.10012 Controlor vamal II M 544 947 574 1.00013 Controlor vamal III M 542 817 569 86214 Controlor vamal debutant M 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Funcţii de execuţie de categoria B*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Inspector pentru datoria    vamală principal S 601 1.400 635 1.477 2 Inspector pentru datoria    vamală gradul I S 564 1.269 596 1.339 3 Inspector pentru datoria    vamală gradul II S 554 1.141 585 1.204 4 Inspector pentru datoria    vamală gradul III S 544 1.011 574 1.067 5 Inspector pentru datoria    vamală debutant S 540 - 563 - 6 Inspector pentru datoria vamală Şcoală vamală 554 1.156 585 1.220                                                 sau SSD 7 Controlor pentru datoria Şcoală vamală 544 1.011 574 1.067    vamală gradul I sau SSD 8 Controlor pentru datoria Şcoală vamală 542 881 569 960    vamală gradul II sau SSD 9 Controlor pentru datoria Şcoală vamală 540 - 563 -    vamală debutant sau SSD        b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale10 Controlor pentru datoria vamală I M 549 1.042 580 1.10011 Controlor pentru datoria vamală II M 544 947 574 1.00012 Controlor pentru datoria vamală III M 542 817 569 86213 Controlor pentru datoria M 540 - 563 -    vamală debutant──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.--------------Anexa VII/7 a fost înlocuită cu anexa IV/5b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa VII/8-----------la 01.10.2008---------------NAVIGAŢIEUNITĂŢI NAVALE ŞI CĂPITĂNII DE PORTURISalarii de bază pentru funcţiile de specialitate*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Comandant instructor S 564 1.303 596 1.375  2. Şef mecanic instructor S 554 947 585 1.000               a) Funcţii de execuţie pe nave maritime  3. Comandant S 564 1.190 596 1.256  4. Şef mecanic S 554 963 585 1.016  5. Căpitan secund, şef mecanic secund,      şef electrician S 544 817 574 862  6. Ofiţer punte, ofiţer mecanic,      ofiţer electrician S 544 766 574 809  7. Ofiţer aspirant S 540 - 563 -               b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale  8. Căpitan dragor M 544 800 574 844  9. Căpitan M 544 735 574 776 10. Şef mecanic M 544 717 574 757 11. Dragor-şef M 544 703 574 742 12. Ofiţer punte M 540 670 563 707 13. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 540 656 563 693 14. Dragor M 540 607 563 641 15. Ofiţer punte, ofiţer mecanic,      ofiţer electrician, dragor; aspirant M 540 - 563 -                          c) Funcţii de execuţie comune pe nave 16. Şef staţie RTG M 544 703 574 742 17. Ofiţer RTG I M 540 637 563 673 18. Ofiţer RTG II M 540 589 563 622 19. Şef echipaj 540 687 563 725 20. Conducător şalupă, şef timonier,      ajutor ofiţer mecanic 540 637 563 673 21. Electrician, motorist, motopompist,      timonier, marinar 540 607 563 641 22. Electrician, motorist, motopompist,      timonier, marinar; debutant 540 - 563 - 23. Scafandru autonom 544 766 574 809 24. Scafandru greu 544 703 574 742 25. Scafandru debutant 540 - 563 -  d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi                 - Funcţii de execuţie pe grade profesionale - 26. Căpitan de port specialist S 575 963 607 1.016 27. Căpitan de port gradul I S 565 810 597 855                 - Funcţii de execuţie pe trepte profesionale \'ad 28. Căpitan de port gradul II M 554 735 585 776 29. Ofiţer de port gradul I M 544 703 574 742 30. Ofiţer de port gradul II M 540 637 563 673 31. Ofiţer de port debutant M 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Căpităniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevăzute la lit. a) - c) din prezenta anexă, în funcţie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.NOTĂ:Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în prezenta anexă se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi se utilizează de către toate unităţile, indiferent de subordonare.Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.--------------Anexa VII/8 a fost înlocuită cu anexa IV/6b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa VII/9--------AGRICULTURĂLaboratoare centrale: pentru controlul calităţii seminţelor, pentrucontrolul sanitar-veterinar de diagnostic, pentru controlulalimentelor de origine animala,pentru controlul ştiinţific al produselor biologice şi medicamentelorde uz veterinar, pentru carantina fitosanitară, precum şi unităţicu şi fără personalitate juridică subordonate direcţiilor generalepentru agricultură şi alimentaţie, direcţiilor sanitar-veterinareşi pentru siguranţa alimentelor judeţene┌────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬────────────────┐│Nr. │ Funcţia │ Nivelul │Salariul de bază│Salariul de bază││crt.│ │studiilor│ -lei- │ -lei- │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┬───────┼────────┬───────┤│ │ │ │ minim │ maxim │ minim │ maxim │├────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┼────────┴───────┼────────┴───────┤│ │de la 01.04.2008│de la 01.10.2008│├────────────────────────────────────────────────────────┼────────┬───────┼────────┬───────┤│ a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale │ │ │ │ │├────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 1. │Inginer*), expert │ S │ 601│ 1367│ 635│ 1442│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 2. │Inginer*), gradul I │ S │ 590│ 957│ 623│ 1010│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 3. │Inginer*), gradul II │ S │ 579│ 837│ 611│ 883│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 4. │Inginer*), gradul III │ S │ 569│ 804│ 601│ 848│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 5. │Inginer*), debutant │ S │ 542│ 0│ 571│ 0│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 6. │Medic primar veterinar**) │ S │ 601│ 1537│ 635│ 1622│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 7. │Medic veterinar gradul I │ S │ 590│ 1094│ 623│ 1155│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 8. │Medic veterinar gradul II │ S │ 579│ 957│ 611│ 1010│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 9. │Medic veterinar gradul III │ S │ 569│ 804│ 601│ 848│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│10. │Medic veterinar debutant │ S │ 542│ 0│ 571│ 0│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│11. │Subinginer, asistent veterinar, │ SSD │ 579│ 957│ 611│ 1010││ │conductor tehnic; I │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│12. │Subinginer, asistent veterinar, │ SSD │ 569│ 770│ 601│ 812││ │conductor tehnic; II │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│13. │Subinginer, asistent veterinar, │ SSD │ 559│ 719│ 590│ 758││ │conductor tehnic; III │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│14. │Subinginer, asistent veterinar, │ SSD │ 540│ 0│ 570│ 0││ │conductor tehnic; debutant │ │ │ │ │ │├────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale │ │ │ │ │├────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│15. │Tehnician***), IA │ M │ 569│ 823│ 601│ 868│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│16. │Tehnician***), I │ M │ 559│ 702│ 590│ 741│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│17. │Tehnician***), II │ M │ 547│ 635│ 577│ 670│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│18. │Tehnician***), debutant │ M │ 540│ 0│ 570│ 0│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│19. │Asistent veterinar I, tehnician │ M │ 569│ 823│ 601│ 868││ │veterinar IA │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│20. │Asistent veterinar II, tehnician │ M │ 559│ 737│ 590│ 777││ │veterinar I │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│21. │Asistent veterinar III, tehnician │ M │ 547│ 668│ 577│ 705││ │veterinar II │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│22. │Asistent veterinar, tehnician │ M │ 540│ 0│ 570│ 0││ │veterinar; debutant │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│23. │Agent veterinar I │ Şcoală │ 547│ 635│ 577│ 670││ │ │ profesi-│ │ │ │ ││ │ │ onală │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│24. │Agent veterinar II │ Şcoală │ 540│ 565│ 570│ 596││ │ │ profesi-│ │ │ │ ││ │ │ onală │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│25. │Agent veterinar debutant │ Şcoală │ 540│ 0│ 570│ 0││ │ │ profesi-│ │ │ │ ││ │ │ onală │ │ │ │ │└────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┘-----*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultură, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.**) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.***) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultură, zootehnie şi altele).Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.----------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 2 din ORDONANŢA nr. 16 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2008, salariile de bază ale personalului contractual din sistemul sanitar-veterinar pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2008 sunt prevăzute în anexele nr. Ia-IIIa.Salariile de bază pentru perioada 1 aprilie-30 septembrie 2008, majorate cu 4,5% faţă de nivelul avut la 31 martie 2008, şi pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2008, majorate cu 5,5% faţă de nivelul avut la 30 septembrie 2008, sunt prevăzute în anexele nr. Ib-IIIb.Anexa VII/9 a fost înlocuită cu anexa IIb din ORDONANŢA nr. 16 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2008, conform dispoziţiilor prevăzute mai sus.  +  Anexa VII/10------------la 01.10.2008----------------OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUISalarii de bază pentru funcţiile de specialitate*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  1. Inginer cadastru gradul IA S 575 1.303 607 1.375  2. Inginer cadastru gradul I S 564 913 596 964  3. Inginer cadastru gradul II S 554 832 585 878  4. Inginer cadastru gradul III S 544 766 574 809  5. Inginer cadastru debutant S 540 - 563 -  6. Subinginer cadastru I SSD 554 913 585 964  7. Subinginer cadastru II SSD 544 785 574 829  8. Subinginer cadastru III SSD 542 687 569 725  9. Subinginer cadastru debutant SSD 540 - 563 -                     b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 10. Tehnician cadastru IA M 549 785 580 829 11. Tehnician cadastru I M 544 670 574 707 12. Tehnician cadastru II M 542 607 569 641 13. Tehnician cadastru debutant M 540 - 563 - 14. Operator cadastru I M;G 544 607 574 641 15. Operator cadastru II M;G 542 554 569 585 16. Operator cadastru debutant M;G 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.--------------Anexa VII/10 a fost înlocuită cu anexa IV/8b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa VII/11------------la 01.10.2008-----------------PROTECŢIA MEDIULUIAGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEIBIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  1. Inspector de specialitate expert,      inginer expert *) S 575 1.303 607 1.375  2. Inspector de specialitate, inginer *);      gradul I S 564 913 596 964  3. Inspector de specialitate, inginer *);      gradul II S 554 800 585 844  4. Inspector de specialitate, inginer *);      gradul III S 544 766 574 809  5. Inspector, inginer *); debutant S 540 - 563 -  6. Subinginer I SSD 554 913 585 964  7. Subinginer II SSD 544 735 574 776  8. Subinginer III SSD 542 687 569 725  9. Subinginer debutant SSD 540 - 563 -                       b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 10. Tehnician, observator condiţii      mediu; IA **) M 549 785 580 829 11. Tehnician, observator condiţii      mediu; I **) M 544 670 574 707 12. Tehnician, observator condiţii      mediu; II **) M 542 607 569 641 13. Tehnician, observator condiţii      mediu; debutant **) M 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii. Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.**) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii.Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.--------------Anexa VII/11 a fost înlocuită cu anexa IV/9b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa VII/12------------la 01.10.2008-------------AVIAŢIA SPORTIVĂAEROCLUBUL ROMÂNIEISalarii de bază pentru funcţiile de specialitate1. Personal navigant şi tehnic navigaint profesionistFuncţii de execuţie*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Personal navigant şi tehnic      navigant profesionist           clasa I 564 1.303 596 1.375           clasa a II-a 554 936 585 988           clasa a III-a 544 817 574 862           clasa a IV-a 542 766 569 809           clasa a V-a 540 - 563 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.2. Personal tehnic aeronautic*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale  1. Inginer de aviaţie S           clasa I 575 1.303 607 1.375           clasa a II-a 565 931 597 983           clasa a III-a 554 817 585 862           clasa a IV-a 544 766 574 809           debutant 540 - 563 -  2. Tehnician de aviaţie M           clasa I 565 785 597 829           clasa a II-a 554 717 585 757           clasa a III-a 544 656 574 693           clasa a IV-a 542 607 569 641           debutant 540 - 563 -  3. Mecanic de aviaţie Şcoala tehnică           clasa I de aviaţie sau 570 832 602 878           clasa a II-a echivalentă 565 717 597 757           clasa a III-a 554 637 585 673           clasa a IV-a 542 607 569 641           debutant 540 - 563 -  4. Mecanic pentru întreţinerea      aparatelor de lansare la zbor M;      (turn de paraşutism, automosor, Şcoală      plior paraşute, deltaplanism, etc) profesională           clasa I 565 785 597 829           clasa a I-a 554 687 585 725           clasa a III-a 544 637 574 673           clasa a IV-a 542 607 569 641           debutant 540 - 563 -  5. Maistru de aviaţie Şcoală de           clasa I maiştri 554 849 585 896           clasa a II-a aviaţie 544 785 574 829           clasa a III-a 540 670 563 707──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Personal operativ aeronauticFuncţii de execuţie*Font 8*                                                                                      lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bază Salariul de bazăNr. Funcţia Nivelul aprilie octombriecrt. studiilor ──────────────────────────────────                                                                minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  1. Meteorolog aeronautic specialist S          gradul I 575 1.303 607 1.375          gradul II 564 931 596 983          gradul III 554 817 585 862          gradul IV 544 766 574 809          debutant 540 - 563 -                    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale  2. Meteorolog aeronautic M+curs            I de calificare 544 703 574 742            II 542 637 569 673            debutant 540 - 563 -  3. Controlor trafic dirijare M+curs            I de calificare 544 785 574 829            II 542 703 569 742            III 540 637 563 673  4. Dispecer operaţiuni zbor M+curs                                               de calificare            I 554 717 602 878            II 544 656 597 757            III 542 607 585 673            debutant 540 - 569 ---------------    Nr. crt. 4 de la lit. b) a pct. 3 din anexa VII/12 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 177 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Criteriile de încadrare şi de avansare în clase a personalului navigant, tehnic navigant şi tehnic aeronautic şi, respectiv în grade şi trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.2. În cazul pierderii licenţei de zbor pentru calificarea deţinută, din cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine încadrarea în clasa deţinută, ca instructor la sol.Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.--------------Anexa VII/12 a fost înlocuită cu anexa IV/10b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa VIII/1------------la 01.10.2008-------------FUNCŢII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITĂŢI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALĂ,PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE,INVESTIŢII DIN ACTIVITĂŢILE CUPRINSE ÎN ANEXELE IV/1 - IV/11 ŞIDIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNTI. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate                                                                              -lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza Salariul de bazacrt. studiilor ────────────────────── ──────────────────                                                             aprilie octombrie                                                       ────────────────────── ──────────────────                                                            minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Consilier, expert, inspector de specialitate,     auditor; gradul I, inginer, economist;     specialist IA S 800 1.372 840 1.441 2 Referent de specialitate, inspector de     specialitate, auditor; gradul II, economist,     referent, inginer; gradul I S 780 1.097 819 1.152 3 Referent de specialitate, inspector de     specialitate; gradul III, economist,     referent, inginer; gradul II S 700 1.021 735 1.073 4 Referent de specialitate, inspector de     specialitate; gradul IV, economist,     referent, inginer; gradul III S 680 944 714 992 5 Referent, inspector, inginer, economist;     debutant S 650 - 683 - 6 Referent, subinginer, conductor arhitect,     arhivist, tehnician-economist; I SSD 780 1.034 819 1.086 7 Referent, subinginer, conductor arhitect,     arhivist 5 tehnician-economist; II SSD 750 955 788 1.003 8 Referent, subinginer, conductor arhitect,     arhivist, tehnician-economist; III SSD 670 851 704 894 9 Referent, subinginer, conductor arhitect,     arhivist, tehnician-economist; debutant SSD 640 - 672 -      b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios10 Consilier juridic gradul IA S 800 1.372 840 1.44111 Consilier juridic gradul I S 780 1.097 819 1.15212 Consilier juridic gradul II S 700 1.021 735 1.07313 Consilier juridic gradul III S 680 944 714 99214 Consilier juridic debutant S 650 - 683 -     c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale15 Tehnician, merceolog, contabil referent; IA M 730 847 767 89016 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 700 787 735 82717 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 680 709 714 74518 Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 620 650 651 68319 Tehnician, merceolog, contabil, referent;     debutant M 610 - 641 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire superioarăSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate                                                                                       -lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza Salariul de bazacrt. studiilor ────────────────────── ──────────────────                                                             aprilie octombrie                                                       ────────────────────── ──────────────────                                                            minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert-consultant IA S 800 1.359 840 1.427 2 Expert-consultant I S 750 1.185 784 1.245 3 Expert-consultant II S 680 1.065 714 1.119──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────III. Unităţi de perfecţionare a personalului cupregătire medie şi centre de calificare şi recalificareSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate                                                                                       -lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza Salariul de bazacrt. studiilor ────────────────────── ──────────────────                                                             aprilie octombrie                                                       ────────────────────── ──────────────────                                                            minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert gradul I S 800 1.185 840 1.245 2 Expert gradul II S 750 1.011 788 1.062 3 Expert gradul III S 680 935 714 982 4 Expert debutant S 650 - 683 -      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 5 Instructor I M 700 902 735 948 6 Instructor II M 680 771 714 810 7 Instructor III M 620 706 651 742 8 Instructor debutant M 610 - 641 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTASalariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică şi funcţiilor de specialitate din şcoala populară de artă.IV. ProiectareSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate                                                                                   -lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza Salariul de bazacrt. studiilor ────────────────────── ──────────────────                                                             aprilie octombrie                                                       ────────────────────── ──────────────────                                                            minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Proiectant gradul I S 756 1.314 794 1.380 2. Proiectant gradul II S 743 1.149 781 1.207 3. Proiectant gradul III S 730 996 767 1.046 4. Proiectant gradul IV S 717 913 753 959 5. Proiectant debutant S 680 - 714 - 6. Subinginer cartograf I S.S.D. 701 974 737 1.023 7. Subinginer cartograf II S.S.D. 688 891 723 936 8. Subinginer cartograf III S.S.D. 675 779 709 818 9. Subinginer cartograf debutant S.S.D. 663 - 697 -       b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale10. Tehnician proiectant I M 680 887 714 93211. Tehnician proiectant II*) M 676 758 710 79612. Tehnician proiectant III*) M 670 694 704 72913. Tehnician proiectant debutant*) M 650 - 683 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Salariul de bază prevăzut pentru această funcţie se utilizează şi la      funcţia de desenator tehnic cartografV. Unităţi de informaticăSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate                                                                                  -lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza Salariul de bazacrt. studiilor ────────────────────── ──────────────────                                                             aprilie octombrie                                                       ────────────────────── ──────────────────                                                            minim maxim minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Analist, programator, inginer de sistem; IA S 800 1.372 840 1.441 2 Analist programator, inginer de sistem; I S 780 1.301 819 1.367 3 Analist, programator, inginer de sistem; II S 750 1.165 788 1.224 4 Analist, programator, inginer de sistem; III S 700 1.012 735 1.063 5 Analist, programator, inginer de sistem; IV S 680 927 714 974 6 Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 650 - 683 - 7 Informatician, conductor tehnic; I SSD 780 1.034 819 1.086 8 Informatician, conductor tehnic; II SSD 750 947 788 995 9 Informatician, conductor tehnic; III SSD 670 827 704 86910 Informatician, conductor tehnic; debutant SSD 640 - 672 -      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale11 Analist (programator) ajutor IA M 730 941 767 98912 Analist (programator) ajutor I M 700 871 735 91513 Analist (programator) ajutor II M 680 787 714 82714 Analist (programator) ajutor III M 660 722 693 75915 Analist (programator) debutant M 610 - 641 -16 Operator, controlor date; I M 692 871 727 91517 Operator, controlor date; II M 677 787 711 82718 Operator, controlor date; III M 667 722 701 75919 Operator, controlor date; IV M 630 656 662 68920 Operator, controlor date; debutant M 610 - 641 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────VI. Administraţia publică localăServicii publice de salvamont din subordinea consiliilor judeţene şi localeSalarii de bază pentru funcţiile specifice din serviciile publice de salvamont                                                                               -lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza Salariul de bazacrt. studiilor ────────────────────── ──────────────────                                                             aprilie octombrie                                                       ────────────────────── ──────────────────                                                            minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Salvator montan gradul I 715 1.274 751 1.338 2 Salvator montan gradul II 702 956 738 1.004 3 Salvator montan gradul III 680 791 714 831──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc    prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al ministrului    internelor şi reformei administrative.NOTA1. Pentru activitatea desfăşurată în condiţii de încordare psihică foarte ridicată, personalul încadrat pe funcţia de salvator montan beneficiază de un spor de până la 25% din salariul de bază.2. Categoriile de personal, condiţiile de acordare şi mărimea concretă a sporului pentru încordare psihică, în limita prevăzută la pct. 1, se stabilesc de către ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.--------------Anexa VIII/1 a fost înlocuită cu anexa V/1b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa VIII/2------------la 01.10.2008--------------ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETARSalarii de bază pentru personalul din activitatea desecretariat-administrativ, gospodărire,întreţinere-reparaţii şi de deservire*1)Funcţii de execuţie pe trepte profesionale                                                                                       -lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza Salariul de bazacrt. studiilor ────────────────────── ──────────────────                                                             aprilie octombrie                                                       ────────────────────── ──────────────────                                                            minim maxim minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Stenodactilograf IA*) M 657 851 690 894 2 Stenodactilograf I M 637 754 669 792 3 Stenodactilograf II M 620 690 651 725 4 Stenodactilograf debutant M 581 - 611 - 5 Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 637 833 669 875 6 Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 620 738 651 775 7 Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 610 673 641 707 8 Secretar-dactilograt dactilograf; debutant M; G 581 - 611 - 9 Secretar, secretar-dactilograf; I**) M; G 620 708 651 74410 Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 610 646 641 67911 Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M; G 581 - 611 -12 Administrator I M 637 893 669 94113 Administrator II M 620 817 651 85814 Administrator III M 610 738 641 77515 Şef depozit I M 620 809 651 85016 Şef depozit II M 610 738 641 77517 Casier, magaziner; I M 620 789 651 82918 Casier, magaziner; II M;G 610 708 641 74419 Casier, magaziner; debutant M; G 581 - 611 -20 Funcţionar, arhivar; I M 637 771 669 81021 Funcţionar, arhivar; II M 620 708 651 74422 Funcţionar, arhivar; III M 610 646 641 67923 Funcţionar, arhivar; debutant M 581 - 611 -24 Şef formaţie pază, pompieri 599 708 629 74425 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard,    bufetier, manipulant bunuri, curier; I 610 642 641 67526 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard,    bufetier, manipulant bunuri, curier; II 599 625 629 65727 Maistru I 620 871 651 91528 Maistru II 610 809 641 85029 Şofer ***) 620 888 651 93330 Muncitor calificat I 660 851 693 89431 Muncitor calificat II 650 809 683 85032 Muncitor calificat III 630 754 662 79233 Muncitor calificat IV 610 708 641 74434 Muncitor calificat V 580 654 609 68735 Muncitor calificat VI 560 642 588 67536 Muncitor necalificat 540 625 557 657──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *1) Se utilizează în administraţia publică şi în unităţile subordonate    acesteia, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat.    *) Se utilizează în ministere şi celelalte instituţii centrale ale    administraţiei publice.    **) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile    bugetare.    ***) Se utilizează în Parlament, în ministere, în celelalte instituţii   centrale ale administraţiei publice, în instituţia prefectului, servicii   deconcentrate, administraţia publică locală şi în unităţile bugetare.NOTĂ:1. În unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice încadrarea şoferilor se face ţinându-se seama de importanţa activităţii şi de autovehiculul pe care îl deservesc.2. Şoferii din administraţia publică centrală beneficiază de majorarea salariului de bază cu 20%.------------Nota din anexa VIII/2 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 177 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008.** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.--------------Anexa VIII/2 a fost înlocuită cu anexa V/2b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa IX/1------------la 01.10.2008--------------INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE COMUNE┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ │ │Indemnizaţia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ │ procente din ││crt.│ Funcţia │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director general, inspector de stat şef │ 55 ││ 2 │Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct │ 50 ││ 3 │Director, inspector şef │ 50 ││ 4 │Director adjunct, inspector şef adjunct │ 40 ││ 5 │Contabil şef │ 40 ││ 6 │Inginer şef │ 40 ││ 7 │Şef serviciu, şef secţie, şef serviciu contencios │ 30 ││ 8 │Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu │ 25 ││ 9 │Şef formaţie muncitori │ 15 │└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘--------------Anexa IX/1 a fost înlocuită cu anexa VI/1b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa IX/2------------la 01.10.2008--------------INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE SPECIFICE┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ │ │Indemnizaţia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ │ procente din ││crt.│ Funcţia │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │A. Serviciile Parlamentului, Administraţiei │ ││ │Prezidenţiale, Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi │ ││ │ Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de │ ││ │Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului│ ││ │ Legislativ, Consiliului Concurenţei, Avocatului │ ││ │ Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a │ ││ │ Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, │ ││ │ Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional │ ││ │ al Audiovizualului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Şef departament, director general │ 55 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director, şef sector, şef compartiment │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Director adjunct, şef sector adjunct, şef compartiment │ 40 ││ │ adjunct │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Şef serviciu, şef secţie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 5 │Şef birou, şef oficiu, şef atelier │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi │ ││ │ unităţile teritoriale de specialitate din subordinea │ ││ │ acestora │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ a) aparatul propriu │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 1. Ministerul Economiei şi Finanţelor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.1. Garda Financiară - aparatul central │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Comisar general adjunct │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Comisar şef divizie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 2. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Funcţia*) │ procente din ││ │ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │minim maxim│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Inspector general │ 45 55 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Inspector principal de specialitate │ 45 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997│ │privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi ││ │ completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ │ procente din ││crt.│ Funcţia │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ b) servicii publice deconcentrate │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 1. Ministerul Economiei şi Finanţelor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.1. Garda Financiară - aparatul teritorial │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Comisar şef secţie │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Comisar şef secţie adjunct │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Comisar şef secţie divizie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.2. Direcţii generale ale finanţelor publice │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ - Administraţia finanţelor publice a municipiului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director administraţie financiară │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director adjunct administraţie financiară │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ - Administraţia finanţelor publice a oraşului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Şef administraţie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ - Administraţia finanţelor publice a comunei │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Şef administraţie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Funcţia │ procente din ││ │ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │minim maxim│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 2. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului │ ││ │ 2.1. Inspectoratul şcolar*) │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Inspector şcolar general │ 45 55 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Inspector şcolar general adjunct │ 35 45 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Inspector şcolar de specialitate │ 30 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Inspector şcolar │ 25 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997│ │privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi ││ │ completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Funcţia │ procente din ││ │ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ c) aparatul propriu al administraţiei publice locale şi│ ││ │ serviciile publice din subordinea acesteia │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │1. Prefecturi, consilii judeţene, Primăria Municipiului ││ │Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ││ │ şi sectoarele municipiului Bucureşti, consilii locale │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │1.1. La nivel de judeţ, la municipiul Bucureşti şi la ││ │sectoarele municipiului Bucureşti, la municipiile de ││ │categoria I │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ 1 │Şef departament*), arhitect şef**) │ 55 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Arhitect - şef adjunct***) │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Şef filială, şef corp control comercial I │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Şef corp control comercial II │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │1.2. La nivel de municipii, altele decat cele de ││ │ categoria I şi la oraş │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ 1 │Şef corp control comercial I, arhitect - şef****) │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Şef corp control comercial II │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │1.3. La nivel de comună │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ 1 │Şef percepţie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Şef birou │ 15 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │1.4. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi ││ │responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din ││ │salariul de bază │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ 1 │Persoană cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi│ 15 ││ │amenajării teritoriului şi al autorizării executării │ ││ │lucrărilor de construcţii*****) │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │*) Se utilizează numai la Consiliul General al Municipiului Bucureşti. ││ │**) Se utilizează la nivel de judeţ, la Primăria Municipiului Bucureşti, ││ │la sectoarele Municipiului Bucureşti, şi la municipiile de toate ││ │categoriile. ││ │***) Se utilizează numai la Primăria Municipiului Bucureşti ││ │****) Se utilizează la oraşe. ││ │*****) Se utilizează la comune. │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ │ d) din unităţi subordonate ministerelor şi altor organe│ ││ │ de specialitate │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ Funcţia │ procente din ││crt.│ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 1. Ministerul Culturii şi Cultelor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.1. Funcţiile de conducere din activitatea redacţională│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Redactor - Şef │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Redactor - şef adjunct │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Şef redacţie, secretar general de redacţie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini sau │ ││ │activităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte│ ││ │din salariul de bază │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Artiştii lirici opera, artiştii lirici, coriştii operă, │ 10 ││ │ coriştii, balerinii, artiştii instrumentişti, │ ││ │instrumentiştii, dansatorii, care desfăşoara activitate │ ││ │solistică. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Artiştii instrumentişti şi instrumentiştii care │ 10 ││ │desfăşoară activitate de şef de partidă. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist │ 15 ││ │instrumentist, dirijor cor academic │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 2. Agenţia Naţională pentru Sport │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.1. Funcţii de conducere din federaţii sportive │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Preşedinte federaţie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Secretar general federaţie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.2. Funcţii de conducere din alte unităţi sportive │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.2.1. Cluburi │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Preşedinte club │ 20 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Vicepreşedinte club │ 10 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.2.2. Complex sportiv │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Şef complex sportiv │ 10 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ Funcţia │ procente din ││crt.│ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 3. Ministerul Transporturilor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.1. Unităţi navale şi căpitănii de porturi │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ Funcţiile de conducere din unităţile navale şi │ ││ │ căpităniile de porturi │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Căpitan şef port │ 20 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Şef grup scafandri │ 10 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.2. Pentru activitatea de imersiune, desfaşurată │ ││ │potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din Hotărârea │ ││ │Guvernului nr. 281/1993, cu modificările şi completările│ ││ │ ulterioare, se acordă o indemnizaţie de 9 lei/ora de │ ││ │scufundare, începând cu data 01.04.2008 şi respectiv, │ ││ │de 10 lei/ora de scufundare, începând cu data de │ ││ │01.10.2008. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3. Aviaţie sportiva │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3.1. Funcţiile de conducere specifice activităţii │ ││ │ de zbor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Comandant detaşament zbor │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Comandant aeroclub teritorial │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Comandant adjunct aeroclub teritorial │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Şef sector zbor aeroclub teritorial │ 15 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3.2. Funcţiile de conducere specifice activităţii │ ││ │ tehnic aeronautice │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Şef grupa lucrări - reparaţii (LR) │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Şef sector tehnic │ 15 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3.3. Funcţiile de conducere specifice activităţii │ ││ │operativ-aeronautice │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director zbor │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director tehnic │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Şef serviciu informare zbor - meteo - navigaţie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3.4. Indemnizaţia de zbor pentru personalul navigant │ ││ │şi tehnic navigant profesionist, precum şi indemnizaţia │ ││ │de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din │ ││ │ Aeroclubul României │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ Activitatea pentru care se acordă: │ Indemnizaţia ││ │ │ -limita maximă-│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Misiuni prevăzute în Codul aerian │-65 lei/ora/zbor││ │ │ începând cu ││ │ │ 01.04.2008 ││ │ │-69 lei/ora/zbor││ │ │ începând cu ││ │ │ 01.10.2008 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Misiuni prevăzute în Codul aerian │-51 lei /start ││ │ │sau tur de pista││ │ │ -începând cu ││ │ │ 01.04.2008 ││ │ │-54 lei /start ││ │ │sau tur de pista││ │ │ -începând cu ││ │ │ 01.10.2008 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Salturi cu paraşuta │126 lei /salt ││ │ │ -începând cu ││ │ │ 01.04.2008 ││ │ │133 lei /salt ││ │ │ -începând cu ││ │ │ 01.10.2008 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizări │8 lei/lansare ││ │ │ sau aterizare ││ │ │ -începând cu ││ │ │ 01.04.2008 ││ │ │9 lei/lansare ││ │ │ sau aterizare ││ │ │ -începând cu ││ │ │ 01.10.2008 │└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘NOTA:1. Indemnizaţia de zbor la bază pentru zboruri de acrobaţie şi înalta acrobaţie aeriană va fi echivalată, astfel:1 oră zbor acrobaţie = 2 ore zbor normal1 oră zbor înalta acrobaţie = 4 ore zbor normalZborul în formaţie este echivalent cu zborul de înalta acrobaţie.2. Indemnizaţia de zbor la bază, acordată personalului navigant şi tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de bază şi constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.3. Criteriile pentru acordarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni, în limitele maxime prevăzute, precum şi majorarea cu până la 60% a indemnizaţiei pentru zborurile ce se execută în condiţii deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubului României. Valoarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni va fi stabilită prin criterii, astfel încât să nu depăşească alocaţia bugetară pe anul în curs.┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ │ │Indemnizaţia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Funcţia │ procente din ││ │ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 4. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │4.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Şef oficiu*), inspector şef*) │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Şef staţie, şef fermă, şef centru, şef circumscripţie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │*) Se utilizează la oficiile sau inspectoratele cu │ ││ │personalitate juridică, după caz. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │4.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, │ ││ │activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei │ ││ │de bază, care fac parte din salariul de bază │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │- Medicii veterinari încadraţi în activităţile prevăzute│10% din salariul││ │în Anexa nr. IV/7b la prezenta ordonanţă, autorizaţi │ de bază al ││ │să exercite atribuţii de inspector al poliţiei sanitar- │ funcţiei de ││ │veterinare. │ execuţie ││ │ │ îndeplinite │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │Mărimea concretă a sporului se stabileşte de organul │ ││ │care îl autorizează. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Funcţia │ procente din ││ │ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 5. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │5.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Inspector şef*) │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │*) Se utilizează la agenţiile de supraveghere a │ ││ │ protecţiei mediului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 6. Academia Română │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │6.1. Funcţii de conducere specifice din activitatea de │ ││ │cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi │ ││ │ proiectare. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director institut │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Secretar ştiinţific, director centru │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 7. Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │7.1. Funcţii de conducere specifice în unităţile de │ ││ │perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi │ ││ │centre de calificare şi recalificare │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director centru de perfecţionare │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director adjunct centru de perfecţionare │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Director centru de calificare şi recalificare │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Şef centru de calificare │ 15 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizaţia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Funcţia │ procente din ││ │ │salariul de bază││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maximă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ C. Autoritatea vamală │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Şef birou vamal │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Şef adjunct birou vamal │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Şef tură, şef sector │ 20 │└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘--------------Anexa IX/2 a fost înlocuită cu anexa VI/2b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa XPREVEDERI DIN UNELE ACTE NORMATIVE CARE SE ABROGA1. Prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale şi gradaţii, indemnizaţii de conducere, ponderea funcţiilor de conducere prevăzute la art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 13, art. 24, art. 25, art. 28 alin. (2) şi alin. (3), art. 30, art. 33, art. 37, art. 39 şi la art. 41, precum şi anexa nr. 7 pct. 2 din nota, anexa nr. 8 şi pct. 1, 3 şi 7 din nota, anexa nr. 9 şi nota de la cap. II, pct. 1 din nota la cap. III lit. B şi pct. 1 şi 2 de la cap. III lit. C, din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi al personalului Presedentiei, Guvernului şi a celorlalte organe ale puterii executive, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 14 iulie 1993.2. Art. 1 alin. (3), art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, cu excepţia alin. (3), art. 11, art. 21 alin. (1) şi (2), art. 29, art. 33 alin. (1) şi (2), art. 36 anexele nr. 1-4 şi art. 37 alin. (2) din Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996.3. Art. 27 din Legea audiovizualului nr. 48/1992*******), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 25 mai 1992.4. Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza, precum şi prevederile cuprinse în notele referitoare la salariile de baza din anexele nr. I/1 - I/4; I/5 nr. crt. 2, I/6 şi I/7; II/1 - II/6; III/1 şi III/2 (cu excepţia pct. 8 din nota), III/3, precum şi anexele nr. V/1, V/1A, V/2 - V/10A, V/11 (cu excepţia cap. IV Corpul gardienilor publici) şi V/12 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 29 august 1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 134/1994 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 8 august 1996, se abroga pentru personalul salarizat prin prezenta lege. Prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, precum şi prevederile referitoare la majorarea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor de baza în cazul unor activităţi de producţie organizate în subordinea consiliilor locale şi judeţene, a unor ministere, reglementate prin hotărâri ale Guvernului.5. Articolul unic pct. 2 şi 3 din Legea nr. 20/1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 12 aprilie 1994.6. Prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale şi gradaţii, indemnizaţii de conducere, ponderea funcţiilor de conducere, cuprinse la art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 [cu excepţia alin. (7) şi (8)] art. 6, art. 7 alin. (3) şi (4) şi la art. 33 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 25 iunie 1993, pentru personalul salarizat prin prezenta lege.7. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 560/1994 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 21 septembrie 1994********).8. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. I pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 42/1994 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 509/1993 privind funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Siseşti", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 24 februarie 1994**************).9. Prevederile art. 1 pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 0366 din 28 iunie 1994 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 0282/1993 cu privire la salarizarea personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Paza şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi ale art. 23 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 0282/1993.10. Art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 7, cu excepţia alin. (1), art. 10 alin. (3), art. 19, art. 24, art. 25, art. 27, art. 28 şi art. 31 (anexele nr. 1-3) din Legea nr. 50/1995 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 31 mai 1995. Prevederile referitoare la Curtea de Conturi din art. 52 din Legea nr. 50/1996********************) privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 24 iunie 1996. Se abroga prevederile referitoare la Curtea de Conturi şi Curtea Constituţională din art. 22 alin. (1), art. 36 şi cap. I şi IIA din anexa la Legea nr. 56/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, ale magistraţilor-asistenţi şi ale celorlalte categorii de personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 iulie 1996.11. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 220/1995 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995*********).12. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995*).13. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 222/1995 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995**).14. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 223/1995 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995**********).15. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 225/1995 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Roman de Metrologie Legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995***).16. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 213/1995 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Statistica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 14 aprilie 1995****).17. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 214/1995 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoza, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 18 aprilie 1995*****).18. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 215/1995 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Informatica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 18 aprilie 1995******).19. Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 275/1995 privind majorarea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor în unele unităţi bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 10 mai 1995.20. Prevederile referitoare la sistemul de salarizare a personalului din instituţiile publice de cultura cuprinse la art. 3, precum şi cele cuprinse în normele metodologice emise potrivit art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, şi art. 3^1 din Legea nr. 86/1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, pentru personalul salarizat prin prezenta lege.21. Prevederile referitoare la sistemul de salarizare a personalului din unităţile sportive cuprinse la art. 3 şi la art. 4, precum şi cele cuprinse în normele metodologice emise potrivit art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/1996, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a unităţilor sportive finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste unităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobată prin Legea nr. 59/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 5 iulie 1996, pentru personalul salarizat prin prezenta lege.22. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 12 noiembrie 1996***********).23. Art. I pct. 20, anexa nr. 2, cap. A, precum şi prevederile referitoare la funcţiile de conducere utilizate pentru alt personal decât cel de specialitate juridică din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie şi din Ministerul Justiţiei, din cap. B, din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 30 iulie 1997. Prevederile referitoare la sporul de vechime pentru funcţiile de demnitate publica numite, cuprinse la art. 31 din Legea nr. 50/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 24 iunie 1996.24. Art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, cu excepţia alin. (3), art. 22, art. 28, art. 30, cu excepţia anexei nr. 4, din Legea nr. 66/1997 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, precum şi a personalului burselor de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 23 aprilie 1997************).25. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 30 octombrie 1997***************).26. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 287/1998 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 22 mai 1998****************).27. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 4 alin. (1) şi art. 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor şi a Corpului de arbitri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 18 martie 1997*************).28. Prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 76/1997 privind majorarea salariilor de baza pentru unele categorii de personal din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 26 noiembrie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 85/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 27 aprilie 1998.29. Prevederile referitoare la salarizarea, promovarea în grade, trepte profesionale şi gradaţii a personalului prevăzut la art. 21, art. 41, art. 45, art. 46, art. 62, art. 79, art. 112 şi art. 117, precum şi anexele nr. 1-3 din Ordonanţa Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998******************).** *Reglementările cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, Legea nr. 40/1991, republicată, şi Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, cu modificările ulterioare, privind stabilirea salariilor de baza se menţin în vigoare în vederea salarizării personalului încadrat în activităţile cărora nu li se aplica prevederile prezentei legi.Celelalte reglementări cu privire la nivelul salariilor, stabilirea gradaţiilor pentru personalul prevăzut în prezenta lege, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.-------------*) HOTĂRÂREA nr. 221 din 10 aprilie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 20 aprilie 1995 a fost abrogată de art. 11 din HOTĂRÂREA nr. 368 din 11 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 26 mai 1999.**) HOTĂRÂREA nr. 222 din 10 aprilie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 19 aprilie 1995 a fost abrogată de art. 19 din HOTĂRÂREA nr. 573 din 7 septembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 11 septembrie 1998.***) HOTĂRÂREA nr. 225 din 10 aprilie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 20 aprilie 1995 a fost abrogată de ORDONANŢA nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999.****) HOTĂRÂREA nr. 213 din 10 aprilie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 14 aprilie 1995 a fost abrogată de art. 11 din HOTĂRÂREA nr. 677 din 30 septembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 6 octombrie 1998.*****) HOTĂRÂREA nr. 214 din 10 aprilie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 18 aprilie 1995 a fost abrogată de art. 9 din HOTĂRÂREA nr. 55 din 29 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 30 ianuarie 1999.******) HOTĂRÂREA nr. 215 din 10 aprilie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 18 aprilie 1995 a fost abrogată de art. 14 din HOTĂRÂREA nr. 973 din 23 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 31 decembrie 1998.*******) LEGEA nr. 48 din 21 mai 1992, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 25 mai 1992 a fost abrogată de art. 99 din LEGEA nr. 504 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 22 iulie 2002.********) HOTĂRÂREA nr. 560 din 19 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 septembrie 1994 a fost abrogată de art. 14 din HOTĂRÂREA nr. 886 din 13 septembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 21 septembrie 2001.*********) HOTĂRÂREA nr. 220 din 10 aprilie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 20 aprilie 1995 a fost abrogată de art. 10 din HOTĂRÂREA nr. 300 din 8 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 martie 2001.**********) HOTĂRÂREA nr. 223 din 10 aprilie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 19 aprilie 1995 a fost abrogată de art. 12 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 7 septembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 18 septembrie 2000.***********) HOTĂRÂREA nr. 1.038 din 28 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 12 noiembrie 1996 a fost abrogată de art. 21 din HOTĂRÂREA nr. 590 din 21 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 29 iunie 2001.************) LEGEA nr. 66 din 21 aprilie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 23 aprilie 1997 a fost abrogată de art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 13 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 4 aprilie 2002.*************) HOTĂRÂREA nr. 60 din 10 martie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 martie 1997 a fost abrogată art. 14 din HOTĂRÂREA nr. 846 din 28 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 6 septembrie 2001.**************) HOTĂRÂREA nr. 509 din 23 septembrie 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 15 octombrie 1993 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.180 din 24 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 18 noiembrie 2002.***************) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 24 octombrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 30 octombrie 1997 şi republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 18 iunie 1999 a fost abrogată de art. 49 din LEGEA nr. 630 din 27 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 9 decembrie 2002.*****************) HOTĂRÂREA nr. 287 din 27 mai 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 28 mai 1998 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.627 din 23 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 27 ianuarie 2004.*******************) ORDONANŢA nr. 16 din 29 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 30 ianuarie 1998 a fost abrogată de art. 36 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 23 martie 2004.********************) LEGEA nr. 50 din 21 iunie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 24 iunie 1996 şi republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 18 noiembrie 1999 a fost abrogată de art. 30 din ORDONANŢA nr. 8 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 31 ianuarie 2007.-------