ORDIN nr. 2.103/889/2008pentru modificarea Normelor metodologice privind modalitatea de constituire și utilizare a fondului destinat stimulării personalului din Ministerul Sănătății Publice, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și structurile teritoriale ale acestora, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.418/2006 și Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 534/2006
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • Nr. 2.103 din 18 decembrie 2008
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 889 din 17 decembrie 2008
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008  Având în vedere referatele de aprobare nr. 13.082/2008 al Ministerului Sănătății Publice și nr. DG 3.046 din 17 decembrie 2008 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) și ale art. 285 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății publice și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind modalitatea de constituire și utilizare a fondului destinat stimulării personalului din Ministerul Sănătății Publice, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și structurile teritoriale ale acestora, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.418/2006 și Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 534/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 29 noiembrie 2006, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Fondul destinat stimulării personalului, ce se poate acorda personalului Ministerului Sănătății Publice, personalului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al structurilor teritoriale ale acestora, se constituie prin virarea unei părți de 50% din fondul total de stimulare constituit prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra sumelor încasate la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de Agenția Națională de Administrare Fiscală.(2) Fondul destinat stimulării personalului se mai constituie și prin reținerea unei cote de 15% din sumele încasate la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din executare silită și din majorările de întârziere aferente.(3) În sensul celor menționate la alin. (2), sunt supuse procedurii de executare silită persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de Agenția Națională de Administrare Fiscală.2. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Stimulentele acordate personalului din Ministerul Sănătății Publice, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, autoritățile de sănătate publică și din casele de asigurări de sănătate reprezintă venituri impozabile asimilate salariilor, iar asupra lor se calculează contribuțiile sociale obligatorii prevăzute de lege pentru angajatori și salariați.3. La articolul 12, alineatul (2) se abrogă.4. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Președintele Casei Naționale de
  Asigurări de Sănătate,
  Vasile Ciurchea
   +  Anexă(Anexa la normele metodologice)
  MONOGRAFIE
  privind modul de înregistrare în evidența contabilă
  a utilizării fondului destinat stimulării personalului
  Evidențierea drepturilor bănești cuvenite angajaților, reprezentând sume acordate din fondul pentru stimularea personalului 647 4281
  Înregistrarea contribuțiilor angajatorilor pentru sumele acordate din fondul pentru stimularea personalului 647 % 4311 4313 4317 4371 4315
  Înregistrarea reținerilor din sumele acordate personalului 4281 % 4312 4314 4372 444
  Virarea reținerilor către terți % 4311 4312 4313 4314 4315 4317 4371 4372 444 550
  Alimentarea cardurilor angajaților, reprezentând sume acordate din fondul pentru stimularea personalului 4281 550