ORDIN nr. 600 din 23 septembrie 2008pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008  Având în vedere:- Decizia CE nr. 5811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operaţional de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul "Convergenţă" în România;- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale,în baza art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă următoarele acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, după cum urmează:- Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est;- Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucureşti-Ilfov;- Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest;- Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Vest;- Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia;- Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Centru;- Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Est;- Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Muntenia;- Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;- Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;- Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic.  +  Articolul 2Acordurile de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane sunt incluse în anexele nr. 1-11*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.------- Notă *) Anexele nr. 1-11 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 3Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 99/2008 privind aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013".p. Ministrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Valer Bindea,secretar de statBucureşti, 23 septembrie 2008.Nr. 600.  +  Anexa 1 ACORD DE DELEGARE DE FUNCŢIIprivind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul OperaţionalSectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar regionalpentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor UmaneRegiunea Nord-EstPREAMBULPrezentul Acord este încheiat având în vedere prevederile:- Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999;- Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;- H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;- H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;- H.G. nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, cu modificările şi completările ulerioare;- O.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;- O.G. nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare;- H.G. nr. 1.306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 29/2007;- Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificările şi completările ulterioareÎn contextul gestionării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) pentru eficienta implementare a acestuia şi în vederea creşterii capacităţii de absorbţie generală a Fondului Social European este necesară delegarea unor funcţii ale Autorităţii de Management către Organisme Intermediare. Autoritatea de Management va rămâne totuşi responsabilă pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor delegate, precum şi a operaţiunilor finanţate prin instrumentele structurale.Pentru stabilirea funcţiilor care sunt delegate prin prezentul Acord s-au avut în vedere, tipurile de proiecte care urmează a fi implementate şi capacitatea administrativă şi expertiza în domeniu pe care o are Organismul Intermediar. În acest context, Autoritatea de Management a stabilit şi modalitatea de control pe care o va exercita în legătură cu îndeplinirea funcţiilor delegate.  +  Capitolul I PREVEDERI GENERALE  +  Articolul 1Părţile şi acordul de voinţăMinisterul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (MMFES), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (în continuare AM), având sediul în Bucureşti, Calea Plevnei 46-48, sector 1, reprezentat de doamna Cristina IOVA, director general, pe de o parte,şiOrganismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar (în continuare OI), având sediul în Piatra Neamţ, Str. General Dăscălescu nr. 15, cod poştal 610191, judeţul Neamţ, reprezentat de domnul Cristian ABABEI, director executiv, pe de altă parte,au convenit asupra următorului Acord privind responsabilităţile şi atribuţiile părţilor în pregătirea implementării şi în implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România.  +  Articolul 2Definiţii şi interpretare2.1. DefiniţiiÎn cadrul prezentului Acord, termenii de mai jos au înţelesul următor:2.1.1. "Acord de delegare de funcţii" desemnează prezentul document precum şi anexele sale, care fac parte integrantă din acesta şi reprezintă acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România, semnat între organismul intermediar şi autoritatea de management.2.1.2. "Autoritate de Audit" desemnează autoritatea publică, la nivel naţional, responsabilă cu verificarea operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru fiecare program operaţional, independentă funcţional de Autoritatea de Management şi de Autoritatea de Certificare şi Plată. În România, pentru toate programele operaţionale, Autoritatea de Audit funcţionează pe lângă Curtea de Conturi.2.1.3. "Autoritate de Certificare şi Plată" reprezintă structura organizatorică în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.2.1.4. "Autoritate de Management", în continuare AM, desemnează Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, care are responsabilitatea gestionării şi implementării asistenţei financiare nerambursabile alocate POSDRU.2.1.5. "Axă prioritară" reprezintă una dintre priorităţile strategiei dintr-un program operaţional constând într-un grup de operaţiuni corelate şi care au obiective specifice măsurabile.2.1.6. "Beneficiar" reprezintă organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercială din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritorială, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional. În contextul schemelor de ajutor prevăzute în Articolul 87 al Tratatului, beneficiarii sunt întreprinderi publice sau private care implementează un proiect individual şi care primesc ajutor public.2.1.7. "Cerere de finanţare" reprezintă formularul completat de către solicitant, în vederea obţinerii asistenţei financiare nerambursabile din POSDRU.2.1.8. "Cerere de propuneri de proiecte" desemnează o invitaţie publică adresată de către AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanţi, în vederea depunerii cererilor de finanţare, în cadrul unei axe prioritare sau unui domeniu major de intervenţie al axelor prioritare din POSDRU.2.1.9. "Cheltuieli eligibile" reprezintă cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumentele structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului, conform reglementărilor legale comunitare şi naţionale în vigoare.2.1.10. "Contract de finanţare" reprezintă documentul juridic prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operaţional şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor.2.1.11. "Comitet de Monitorizare" este organismul deliberativ, fără personalitate juridică, care asigură urmărirea eficacităţii şi calităţii implementării asistenţei financiare nerambursabile prin POSDRU, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie.2.1.12. "Departamentul pentru Luptă Antifraudă", în continuare DLAF, desemnează structura fără personalitate juridică, din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, instituţie de contact a Oficiului European de Luptă Antifraudă, care asigură coordonarea luptei antifraudă şi protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.2.1.13. "Document cadru de implementare a programului operaţional" desemnează documentul elaborat de autoritatea de management şi aprobat prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autorităţii de management, prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operaţional.2.1.14. "Domeniu major de intervenţie" reprezintă sfera de activitate dintr-o axă prioritară, în cadrul căruia se pot finanţa diferite operaţiuni cu obiective similare.2.1.15. "Ghidul solicitantului" reprezintă un îndrumar privind completarea corectă a unei cereri de finanţare de către solicitanţii de finanţare nerambursabilă în cadrul programului operaţional, incluzând informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor şi reglementarea unor aspecte detaliate privind implementarea proiectelor.2.1.16. "Instrucţiune" reprezintă o dispoziţie obligatorie transmisă în scris de AM către OI în vederea implementării acesteia de către OI, care detaliază o procedură şi/sau care aduce modificări/completări unei proceduri privind implementarea POSDRU.2.1.17. "Neregulă" reprezintă reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciază bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită.2.1.18. "Oficiul European de Luptă Antifraudă", în continuare OLAF, desemnează organismul independent, din cadrul Comisiei Europene, care răspunde de combaterea fraudei împotriva bugetului Uniunii Europene.2.1.19. "Operaţiune" înseamnă un proiect sau un grup de proiecte selecţionat de către autoritatea de management a programului operaţional în cauză sau sub responsabilitatea acesteia, în conformitate cu criteriile stabilite de comitetul de monitorizare şi implementat de unul sau mai mulţi beneficiari, care permite atingerea obiectivelor axei prioritare la care se referă.2.1.20. "Organism intermediar", în continuare OI, reprezintă organismul public sau privat, care îşi desfăşoară activitatea sub responsabilitatea autorităţii de management sau care îndeplineşte responsabilităţi în numele autorităţii de management în relaţia cu beneficiarii care implementează operaţiuni.2.1.21. "Părţi" desemnează instituţiile semnatare ale prezentului Acord de delegare de funcţii.2.1.22. "Plan multianual de evaluare" reprezintă documentul de planificare multianuală a activităţilor de evaluare de natură strategică şi/sau operaţională privitoare la un program operaţional şi care urmează a fi realizate în perioada de implementare a acestuia.2.1.23. "Prefinanţare" reprezintă sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumentele structurale către un beneficiar, dacă acest transfer nu se realizează în cadrul unui proiect care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prin plată directă sau prin plată indirectă, de regulă în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabilă/responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor.2.1.24. "Program operaţional" reprezintă un document prezentat de un stat membru şi adoptat de Comisie care defineşte o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de priorităţi, pentru a cărui realizare se face apel la un fond sau în cadrul obiectivului de convergenţă, la Fondul de Coeziune şi la FEDR.2.1.25. "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane", în continuare POSDRU, desemnează Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, document aprobat de Comisia Europeană, elaborat de România, care conţine o strategie de dezvoltare şi un set de axe prioritare şi domenii majore de intervenţie, pentru a fi implementate cu finanţare de la Fondul Social European.2.1.26. "Proiect strategic" reprezintă proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsă între echivalentul în lei a 500.000 - 5.000.000 euro, respectiv 1.850.000 - 18.500.000 lei, implementat la nivel naţional, sectorial sau mulţi-regional.2.1.27. "Proiect de grant" reprezintă proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsă între echivalentul în lei a 50.000 - 500.000 euro, respectiv 185.000 - 1.849.999 lei, implementat la nivel mulţi-regional, regional sau local.2.1.28. "Sistemul Unic de management al informaţiei privind instrumentele structurale din cadrul obiectivului convergenţă" (SMIS) reprezintă sistemul informatic centralizat, dezvoltat de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu toate structurile utilizatoare, pentru a asigura colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizării, verificărilor, auditului şi evaluării programelor din cadrul obiectivului convergenţă, în conformitate cu art 60 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.2.1.29. "Unitate de Plată" reprezintă structura din cadrul unei autorităţi publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operaţional, având responsabilitatea transferării către beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi a sumelor pentru acoperirea plăţii taxei pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, precum şi către contractori a sumelor aferente finanţării proiectelor de asistenţă tehnică, după caz. În sensul prezentului Acord, Unitatea de plată desemnează organismul cu responsabilităţi pentru efectuarea plăţilor pentru POSDRU din cadrul MMFES, respectiv Direcţia Management Financiar din cadrul AMPOSDRU.2.2. Interpretare2.2.1. În acest Acord de delegare de funcţii, în afara cazurilor în care contextul cere altfel, singularul presupune pluralul şi invers, masculinul presupune femininul şi invers, iar referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.2.2.2. Nici o prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii nu poate fi interpretată ca reprezentând o derogare faţă de alte obligaţii legale ce revin părţilor ca urmare a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.2.2.3. În cazul în care există contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, pe de o parte, şi cele ale legislaţiei naţionale sau comunitare în vigoare, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.2.2.4. În prezentul Acord de delegare de funcţii, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoară referinţă şi nu vor afecta interpretarea prezentului acord de delegare de funcţii.  +  Capitolul II OBIECTUL ŞI DURATA ACORDULUI DE DELEGARE DE FUNCŢII  +  Articolul 3Obiectul Acordului de delegare de funcţii3.1. Obiectul prezentului Acord îl reprezintă delegarea unor funcţii şi a responsabilităţii îndeplinirii lor, privind gestionarea POSDRU, de la AM la OI, prin stabilirea cadrului de implementare a POSDRU, a drepturilor şi obligaţiilor şi a responsabilităţilor ce revin fiecărei părţi, precum şi stabilirea relaţiilor între părţile semnatare.3.2. În îndeplinirea funcţiilor delegate, OI este responsabil cu gestionarea proiectelor de grant din cadrul următoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie din POSDRU:- Axa Prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor", respectiv:- Domeniul Major de Intervenţie 3.1. "Promovarea culturii antreprenoriale"- Domeniul Major de Intervenţie 3.2. "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii"- Axa Prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare", respectiv:- Domeniul Major de Intervenţie 5.1. "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare"- Axa Prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", respectiv:- Domeniul Major de Intervenţie 6.2. "Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii"- Domeniul Major de Intervenţie 6.3. "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii"3.3. Proiectele strategice finanţate în cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2 sunt gestionate la nivelul AM.  +  Articolul 4Durata Acordului de delegare de funcţii4.1. Prezentul Acord intră în vigoare la data aprobării acestuia prin Ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi rămâne valabil pe întreaga perioadă a implementării POSDRU, inclusiv 3 ani de la data închiderii oficiale a POSDRU în România.  +  Capitolul III ANGAJAMENTE ŞI GARANŢII  +  Articolul 5Angajamente comune părţilor5.1. Părţile se angajează să îşi ducă la îndeplinire atribuţiile şi responsabilităţile legate de implementarea POSDRU, respectând principiile transparenţei şi parteneriatului, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, cu regulamentele comunitare şi cu legislaţia naţională în domeniu, precum şi cu procedurile interne. În implementarea responsabilităţilor, părţile se angajează să adopte un sistem de management şi control adecvat, respectând cerinţele specifice din legislaţia europeană şi naţională.5.2. Părţile se angajează să se informeze reciproc şi periodic asupra activităţilor legate de implementarea POSDRU şi să organizeze întâlniri periodice, de regulă trimestrial, în scopul evaluării progresului înregistrat în implementarea POSDRU, precum şi alte întâlniri ori de câte ori este cazul, în vederea analizării oricăror aspecte legate de prezentul Acord de delegare de funcţii.5.3. Părţile se obligă să nu utilizeze informaţiile şi documentele obţinute sau la care au acces în perioada de implementare a POSDRU în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii şi a legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa, accesul la informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter personal.5.4. Părţile se angajează să ţină o evidenţă strictă şi să păstreze toate datele, rapoartele, corespondenţa şi documentele legate de fiecare etapă a implementării POSDRU, inclusiv, dar fără a se limita la, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU timp de minimum 3 ani de la închiderea POSDRU, aşa cum este reglementat de legislaţia comunitară relevantă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora. În acest sens, părţile au obligaţia să asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentă implementării POSDRU, în conformitate cu prevederile art. 60 şi art. 90 ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 şi cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1828/2006.5.5. Părţile au obligaţia de a pune la dispoziţia Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, OLAF/DLAF, Curţii Europene de Audit, Comisiei Europene, sau altor instituţii în drept, orice informaţie sau documente solicitate privind proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului Acord.5.6. Părţile se angajează să elaboreze proceduri interne de lucru pentru implementarea POSDRU şi să îndeplinească atribuţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii.5.7. Angajamentele date de către Părţi prin prezentul Acord de delegare de funcţii vor continua să producă efecte şi ulterior semnării prezentului Acord de delegare de funcţii şi vor fi reînnoite de fiecare dată când acest lucru va fi solicitat, în ceea ce priveşte faptele şi circumstanţele existente la momentul respectiv.  +  Articolul 6Angajamente ale Organismului Intermediar6.1. OI trebuie să asigure, pe cheltuială proprie, personal suficient şi calificat pentru executarea corectă şi la timp a sarcinilor care îi sunt încredinţate, potrivit prevederilor acestui Acord de delegare de funcţii. De asemenea, OI trebuie să asigure respectarea principiului segregării funcţiilor, să identifice funcţiile considerate ca fiind sensibile şi să stabilească o politică adecvată de management a personalului care ocupă astfel de funcţii şi, totodată, să ţină seama de riscurile asociate ale deciziilor luate privind delegarea de competenţe.6.2. OI va furniza spaţiul necesar, mobilierul şi celelalte facilităţi necesare pentru o funcţionare corespunzătoare, astfel încât să fie îndeplinite în bune condiţii activităţile delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii. În acest sens, OI va semna anual o declaraţie de garantare.6.3. OI va elabora şi transmite AM o descriere a sistemului de management şi control, conform prevederilor Regulamentului CE 1083/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului CE 1828/2006 (corrigenda). În cazul în care acest sistem de management şi control prezintă deficienţe, OI va implementa în termenul cel mai scurt orice recomandări făcute de autorităţile naţionale sau europene competente.  +  Articolul 7Garanţii ale Organismului Intermediar7.1. OI confirmă că are capacitatea legală de a încheia şi executa integral prezentul Acord de delegare de funcţii.7.2. OI confirmă că la data încheierii prezentului Acord nu se află în situaţia de a încălca niciuna dintre prevederile legale în vigoare, fie naţionale sau europene, care să ducă la o incompatibilitate sau conflict de interese în implementarea POS DRU.7.3. OI se angajează ca în cazul schimbării contextului existent la data semnării Acordului de delegare de funcţii, care ar putea aduce OI într-una din situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, să informeze imediat AM despre aceasta.  +  Capitolul IV DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  +  Articolul 8Drepturile Autorităţii de Management8.1. Având responsabilitatea finală a implementării POSDRU, AM are dreptul de a solicita orice informaţie sau clarificare OI în legătură cu îndeplinirea oricăreia dintre funcţiile delegate.8.2. AM are dreptul de a evalua periodic capacitatea de îndeplinire a funcţiilor delegate OI, inclusiv performanţa acestuia în implementarea domeniilor de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord de delegare de funcţii. Astfel, AM poate efectua vizite la sediul OI pentru verificarea aplicării procedurilor interne, asigurării segregării funcţiilor la nivelul OI, existenţei sistemului ierarhic de raportare, existenţei sistemului de supervizare, menţinerii unei piste de audit corespunzătoare, păstrării unei evidenţe contabile distincte, introducerii datelor în SMIS, precum şi orice alte atribuţii pe care le are OI în vederea implementării eficiente a POSDRU. Aceste verificări nu vor înlocui sistemul de control intern al OI.8.3. AM poate verifica prin sondaj, utilizarea fondurilor comunitare şi/sau a fondurilor de cofinanţare aferente, în scopul validării cheltuielilor declarate deja eligibile de către OI.8.4. AM are dreptul de a efectua controale pentru stabilirea neregulilor, prejudiciilor şi/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectării legalităţii, conformităţii şi regularităţii utilizării şi administrării fondurilor comunitare şi a fondurilor de cofinanţare aferente.8.5. AM poate emite instrucţiuni privind implementarea POSDRU, care devin obligatorii pentru OI din momentul comunicării în scris a acestora.8.6. AM avizează manualul de proceduri interne al OI, precum şi orice modificări sau completări aduse acestuia, aprobate în prealabil de către reprezentantul legal al OI, în termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea acestora.  +  Articolul 9Obligaţiile Autorităţii de Management9.1. AM elaborează manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU. AM informează OI asupra oricărei modificări a manualului care are impact asupra activităţii acestuia, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data aprobării acesteia.9.2. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la deciziile luate în structurile parteneriale din care acesta nu face parte şi care pot afecta îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.9.3. AM are obligaţia de a furniza, în termen de 15 zile lucrătoare, orice informaţie sau clarificare solicitată de către OI în legătură cu îndeplinirea oricăreia dintre funcţiile delegate.9.4. AM acordă asistenţă de specialitate OI, la solicitarea acestuia, pe probleme legate de implementarea POSDRU şi transmite către OI orice documente şi informaţii necesare în vederea îndeplinirii de către acesta a obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord.9.5. AM organizează reuniuni interinstituţionale în legătură cu implementarea POSDRU, invitând şi OI, dacă subiectele discutate sunt de relevanţă pentru acesta.9.6. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de către Comisia Europeană, care au un impact asupra activităţii OI şi/sau a implementării POSDRU.9.7. AM facilitează OI accesarea şi utilizarea SMIS, precum şi a altor sisteme informatice de management, asigurând şi instruirea corespunzătoare a personalului din cadrul OI, la solicitarea acestuia.  +  Articolul 10Drepturile Organismului Intermediar10.1. OI are dreptul de a solicita AM informaţii suplimentare şi clarificări pentru buna îndeplinire a funcţiilor delegate prin prezentul Acord. Termenul de primire a informaţiilor suplimentare şi clarificărilor de la AM este de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de către AM.10.2. OI are dreptul de a primi de la AM orice modificare adusă manualului de proceduri interne al AM pentru implementarea POSDRU cu impact asupra activităţii OI.10.3. OI poate propune AM modificări ale mecanismelor/manualul de proceduri interne al OI prin care îşi îndeplineşte funcţiile delegate, în vederea îmbunătăţirii/eficientizării acestora.10.4. OI beneficiază de asistenţă de specialitate din partea AM, în orice aspecte privind implementarea POSDRU, furnizându-i-se materialele şi informaţiile relevante necesare îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord de delegare de funcţii.  +  Articolul 11Obligaţiile Organismului Intermediar11.1. OI răspunde pentru îndeplinirea tuturor funcţiilor delegate de AM şi transmite orice informaţie solicitată de către AM în legătură cu îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.11.2. OI trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a urgenta implementarea proiectelor aprobate pentru finanţare în cadrul POSDRU, în special cu privire la realizarea verificărilor cererilor de rambursare primite de la beneficiari, pentru a se evita dezangajarea fondurilor alocate anual (regula n+3/n+2), în conformitate cu prevederile art. 93 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.11.3. În termen de 30 de zile calendaristice de la data semnării prezentului Acord, OI va revizui şi va modifica, după caz, Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru a include atribuţiile delegate prin prezentul Acord. Fişele de post ale funcţiilor prevăzute în cadrul OI vor fi întocmite pentru a răspunde noilor atribuţii delegate de AM, cu respectarea principiului segregării funcţiilor, al standardelor privind delegarea de competenţă şi funcţiile sensibile. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi fişele de post vor fi transmise AM spre avizare.11.4. OI are obligaţia de a duce la îndeplinire toate instrucţiunile emise de AM privind implementarea POSDRU, în termenul prevăzut în conţinutul acestora.11.5. OI este obligat să dezvolte manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, pentru îndeplinirea funcţiilor care îi sunt delegate şi să îl trimită spre avizare AM, urmând a îndeplini aceste funcţii în conformitate cu manualul de proceduri interne pentru implementarea POSDRU aprobat. În cazul în care AM, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau alte organisme abilitate formulează recomandări cu privire la procedurile dezvoltate, după caz, OI va încorpora toate aceste recomandări în termenul cel mai scurt.11.6. OI se asigură că personalul acestuia cunoaşte, respectă şi pune în aplicare prevederile manualului de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a funcţiilor delegate.11.7. OI are obligaţia de a pune la dispoziţia AM orice informaţie şi/sau document solicitat în legătură cu proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, şi va lua toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfăşurare a activităţilor de control ale AM, inclusiv a vizitelor acesteia la sediul OI.11.8. În conformitate cu art. 5.4, OI are obligaţia să asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentă implementării domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pista de audit este considerată adecvată dacă:- permite reconcilierea sumelor totale certificate către Comisia Europeană cu înregistrările contabile detaliate şi documentele justificative existente la nivelul ACP, AM, OI şi beneficiarilor, cu privire la operaţiunile finanţate în cadrul domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord;- permite verificarea plăţilor din fonduri publice către beneficiari;- permite verificarea modului de aplicare a criteriilor de selecţie, aprobate de Comitetul de Monitorizare POSDRU;- cuprinde pentru fiecare operaţiune, acolo unde este cazul, specificaţiile tehnice şi planul financiar, documentele privind aprobarea finanţării în cadrul schemelor de grant, documentele aferente procedurii de achiziţii publice, rapoartele de progres şi rapoartele privind verificările realizate.11.9. Pentru funcţiile delegate şi pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, OI are obligaţia de a introduce datele relevante în SMIS şi în alte sisteme informatice de management, după caz.  +  Capitolul V DELEGAREA FUNCŢIILOR ŞI MONITORIZAREA ÎNDEPLINIRII ACESTORA  +  Articolul 12Delegarea funcţiilor12.1. Prin prezentul Acord de delegare de funcţii, AM deleagă OI funcţii pentru gestionarea Axelor Prioritare şi domeniilor majore de intervenţie menţionate la Articolul 3.2.12.2. OI nu poate sub-delega funcţii ce sunt în sarcina sa, conform prezentului Acord de delegare de funcţii, unei terţe persoane sau organism, fără acordul expres al AM.12.3. Prezentul Acord rămâne în vigoare în cazul în care una dintre părţi încetează să existe şi atribuţiile sale sunt preluate de către un succesor legal, iar Acordul se transferă de drept acestui succesor. Ambele părţi au obligaţia de a transfera succesorului legal toate atribuţiile prevăzute în prezentul Acord, menţionând stadiul implementării POSDRU, termenele de realizare a activităţilor, dacă este cazul. Până la confirmarea noii entităţi, rămân în sarcina părţii afectate de situaţia de drept menţionată mai sus toate obligaţiile asumate conform prezentului Acord.  +  Articolul 13Monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate13.1. AM asigură monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate OI în vederea implementării POSDRU, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii.13.2. Pe baza informaţiilor transmise de OI, a verificărilor proprii, a rapoartelor de audit, şi a altor documente relevante, AM elaborează un raport anual de monitorizare privind îndeplinirea funcţiilor delegate.13.3. În exercitarea funcţiei de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate, AM are dreptul de a efectua misiuni de verificare la sediul OI în conformitate cu Planul anual de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate. În acest sens, AM are obligaţia de a comunică, în scris, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte, intenţia de a realiza o misiune de verificare la sediul OI. Comunicarea va conţine scopul vizitei, data, locul, ora, numele şi calitatea persoanelor care vor participa la această misiune de verificare şi, de asemenea, documentele care vor fi analizate de către acestea.13.4. OI are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor AM la sediul său, în baza comunicării transmise de către aceasta în termenul şi cu respectarea condiţiilor stabilite prin prezentul Acord de delegare de funcţii şi pune la dispoziţia acestora documentele solicitate.13.5. În funcţie de concluziile privind modul de îndeplinire de către OI a funcţiilor delegate, AM poate decide restrângerea sau retragerea acestora, dacă nu se remediază deficienţele constatate, în termenul solicitat. Restrângerea/retragerea funcţiilor delegate îşi produce efectele de la data comunicării de către AM a deciziei, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi.13.6. Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum şi ale Regulamentului (CE) nr. 1605/2002, AM poate decide restrângerea funcţiilor delegate sau retragerea acestora în cazul în care OI nu implementează recomandările unui organism de audit naţional sau comunitar în care sunt elemente ce dovedesc existenţa unei deficienţe grave în funcţionarea sistemului de management şi control al OI.  +  Capitolul VI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR  +  Articolul 14Responsabilităţile Autorităţii de Management14.1. AM este responsabilă de managementul POSDRU, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind responsabilităţile prevăzute la articolul 60 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului şi la articolul 17 din H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale.14.2. AM este responsabilă pentru gestionarea proiectelor strategice din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie specificate la articolul 3.2. din prezentul Acord.  +  Articolul 15Responsabilităţile Unităţii de Plată FSE15.1. În cadrul Direcţiei Generale AMPOSDRU funcţionează Unitatea de Plată FSE (UP FSE), cu responsabilităţile prevăzute în legislaţia naţională.15.2. UP FSE este responsabilă de transferarea către beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi a sumelor pentru acoperirea plăţii taxei pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din FSE în cadrul POSDRU, precum şi către contractori a sumelor aferente finanţării proiectelor de asistenţă tehnică, după caz.  +  Articolul 16Responsabilităţile Organismului Intermediar16.1. OI este responsabil pentru gestionarea la nivel regional a proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu prevederile prezentului Acord şi legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind funcţiile prevăzute la articolul 17 din prezentul Acord.  +  Capitolul VII FUNCŢII DELEGATE  +  Articolul 17Funcţiile delegate Organismului Intermediar17.1. Pentru gestionarea proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2, OI este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor funcţii:- Programare17.2. Colaborează cu AM la elaborarea şi amendarea POSDRU şi a Documentului Cadru de Implementare a POSDRU.17.3. Colaborează cu AM la elaborarea criteriilor de evaluare şi selecţie a proiectelor, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.17.4. Colaborează cu AM la elaborarea condiţiilor generale ale Ghidului Solicitantului.17.5. Elaborează condiţiile specifice ale Ghidurilor Solicitantului pentru pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord, şi le transmite AM spre avizare.17.6. Elaborează corrigenda de modificare a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi le transmite AM spre avizare.17.7. Colaborează cu AM la elaborarea planului anual de lucru şi la elaborarea schemelor de ajutor de stat.- Evaluare la nivel de program17.8. Furnizează AM şi experţilor evaluatori toate informaţiile necesare pentru realizarea evaluărilor la nivel de program.- Monitorizare şi raportare la nivel de program17.9. Desemnează membri pentru Comitetul de Monitorizare POSDRU. Participă la reuniunile CM POSDRU.17.10. Elaborează şi transmite AM rapoarte semestriale de implementare defalcate pe fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.17.11. Contribuie prin furnizarea de informaţii la elaborarea de către AM a Rapoartelor Anuale de Implementare şi a Raportului Final de Implementare a POSDRU; OI va furniza orice alte informaţii necesare în vederea analizării stadiului implementării POSDRU, în legătură cu domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.- Informare şi publicitate17.12. Colaborează cu AM la elaborarea şi revizuirea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu cerinţele de informare şi publicitate prevăzute în regulamentele specifice.17.13. Elaborează şi revizuieşte Planul Anual de Comunicare pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord şi îl transmite AM spre avizare.17.14. Implementează măsurile specifice de informare şi publicitate cuprinse în Planul Anual de Comunicare şi în Planul de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, corespunzător domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.17.15. Raportează trimestrial AM progresul înregistrat în implementarea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013 şi a Planului Anual de Comunicare.17.16. Dezvoltă şi actualizează cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI în legătură cu implementarea domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, cu informarea AM.17.17. Publică pe pagina de internet a OI lista beneficiarilor, în conformitate cu prevederile regulamentelor relevante.- Lansare cereri de propuneri de proiecte17.18. Lansează la nivel regional cereri de propuneri de proiecte, conform planului anual de lucru aprobat de AM.17.19. Asigură publicitatea adecvată lansării cererilor de propuneri de proiecte.- Birou de informare (helpdesk)17.20. Completează registrul de helpdesk cu solicitările potenţialilor beneficiari/beneficiari, precum şi cu răspunsurile aferente elaborate de OI.17.21. Asigură măsuri de informare a potenţialilor beneficiari privind depunerea cererii de finanţare şi privind criteriile de selecţie ce vor fi utilizate.17.22. Asigură măsuri de informare a beneficiarilor privind implementarea proiectelor.17.23. Elaborează şi transmite AM spre informare lista celor mai frecvente întrebări pentru cererile de propuneri de proiecte lansate de OI. Publică lista celor mai frecvente întrebări pe pagina de internet a OI.17.24. Asigură publicarea listei celor mai frecvente întrebări elaborată de AM pe pagina de internet a OI.17.25. Organizează şi actualizează baza de date cu potenţialii beneficiari pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.- Evaluare şi selecţie proiecte17.26. Numeşte membrii evaluatori, preşedintele şi secretarul Comitetelor de Evaluare organizate la nivelul OI.17.27. Primeşte, în vederea evaluării, cererile de finanţare înregistrate de AM în format electronic.17.28. Organizează şi asigură buna desfăşurare a sesiunilor de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare, în conformitate cu metodologia de evaluare stabilită de AM.17.29. Selectează cererile de finanţare depuse de către potenţialii beneficiari, în conformitate cu criteriile de evaluare şi selecţie aprobate de către Comitetul de Monitorizare POSDRU.17.30. Transmite către AM, spre aprobare, lista proiectelor admise şi respinse şi aflate pe lista de rezerve, în termenul şi condiţiile prevăzute de procedura aplicabilă.17.31. Înregistrează eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de evaluare şi selecţie.17.32. Numeşte membrii în Comitetele de Soluţionare a Contestaţiilor organizate la nivelul AM.17.33. Elaborează şi transmite beneficiarilor deciziile privind aprobarea, respingerea sau punerea pe lista de rezervă a cererilor de finanţare primite.17.34. Numeşte membri evaluatori în cadrul Comitetelor de Evaluare organizate de AM.- Contractare17.35. Verifică documentele suport transmise de beneficiari în vederea încheierii contractelor de finanţare.17.36. Pregăteşte dosarele proiectelor de contract şi semnează contractele de finanţare, împreună cu documentele aferente angajării bugetare.17.37. Analizează şi decide aprobarea sau respingerea propunerilor beneficiarilor de modificare a contractelor de finanţare.17.38. Întocmeşte şi semnează actele adiţionale pentru contractele de finanţare; informează AM privind actele adiţionale încheiate.17.39. Efectuează vizite speciale, după caz, în vederea soluţionării solicitărilor de reziliere a contractelor primite de la beneficiari.17.40. Organizează întâlniri de clarificare cu beneficiarii în cazul solicitării acestora de reziliere a contractelor de finanţare.17.41. Elaborează şi transmite beneficiarilor scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului şi Procesul verbal de reziliere, dacă e cazul.17.42. Transmite AM scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului, Procesul verbal de reziliere şi nota de debit, dacă e cazul.17.43. Înregistrează în SMIS şi în alte sisteme informatice de management informaţiile cuprinse în contractele de finanţare, precum şi orice modificare a contractelor de finanţare.- Monitorizarea proiectelor17.44. Asigură monitorizarea tehnică şi financiară a proiectelor contractate de OI.17.45. Verifică raportul tehnico-financiar întocmit de beneficiari. Efectuează misiuni de verificare la faţa locului.17.46. Elaborează şi transmite AM scrisoare de aprobare a rapoartelor tehnico-financiare primite de la beneficiari, în vederea procesării plăţilor.17.47. Introduce datele tehnice din rapoartele tehnico-financiare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.48. Elaborează şi transmite AM spre avizare planul anual pentru misiunile la faţa locului (vizite de monitorizare).17.49. Elaborează raportul vizitei de monitorizare şi îl înregistrează în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.50. Monitorizează îndeplinirea de către beneficiar a măsurilor corective stabilite ca urmare a vizitelor de monitorizare.- Management financiar17.51. Colaborează cu AM în activitatea de planificare financiară, furnizând informaţii financiare necesare.17.52. Asigură funcţia de angajare şi de lichidare a cheltuielilor, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, precum şi cu Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 29/2007.17.53. Verifică cererile de prefinanţare şi documentele suport. Introduce datele din cererea de prefinanţare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.54. Verifică cererile de rambursare şi documentele suport primite de la beneficiari şi validează cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari. Introduce datele din cererile de rambursare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.55. Întocmeşte şi transmite AM situaţia centralizată a cererilor de rambursare validate, pe surse de finanţare, axă prioritară şi domeniu major de intervenţie.17.56. Întocmeşte şi transmite AM spre avizare planul anual privind verificarea cheltuielilor la faţa locului. Efectuează misiuni de verificare a cheltuielilor la faţa locului în conformitate cu planul anual şi cu procedura relevantă. Cu ocazia verificărilor la faţa locului OI verifică şi dacă beneficiarul ţine o evidenţă contabilă distinctă pentru proiect.17.57. Transmite AM copii ale rapoartelor de verificare la faţa locului.17.58. Înregistrează datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuată, precum şi constatările urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.59. Întocmeşte evidenţa extrabilanţieră şi înregistrează în contabilitate creditele bugetare aprobate, angajamentele bugetare şi angajamentele legale.17.60. Întocmeşte şi transmite AM lunar fişele de cont extrabilanţiere în vederea efectuării reconcilierii cu contabilitatea AM.17.61. Asigură arhivarea în condiţii optime a unei copii a reconcilierii contabile primită de la AM.17.62. Asigură disponibilitatea documentelor utilizate în procesul de validare a cererilor de rambursare, în cazul controlului din partea AM, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene şi a altor organisme abilitate, în condiţiile legislaţiei naţionale şi comunitare.- Control financiar preventiv propriu17.63. Asigură organizarea şi exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu pentru angajamentele legale şi actele adiţionale ulterioare, privitoare la implementarea POSDRU, încheiate de OI.- Control antifraudăOI va desfăşura activităţi specifice de control antifraudă după verificarea de către AM a sistemului de management şi control al OI pentru această funcţie delegată, urmare a unei misiuni de verificare efectuată de AM.17.64. Organizează activitatea de control privind utilizarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza sesizărilor şi alertelor de nereguli primite de la AM, auditul intern/extern, compartimentele OI, alte organe cu atribuţii de control, mass media etc.17.65. Verifică, stabileşte şi individualizează obligaţia de plată, ca urmare a activităţii de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, sub forma unui titlu de creanţă, prin întocmirea procesului verbal de constatare şi a notei de debit.17.66. Transmite AM procesele verbale de constatare şi notele de debit.17.67. Înregistrează datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuată, precum şi constatările urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.68. Sesizează DLAF în cazul descoperirii, în urma desfăşurării activităţii de constatare, a unor indicii privind posibile fraude şi comunică şi AM situaţia constatată.17.69. Comunică DLAF, în urma solicitării acestuia, cu înştiinţarea AM, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control încheiate, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.- Managementul neregulilor17.70. OI întreprinde măsuri de prevenire şi detectare a neregulilor pentru domeniile de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pentru coordonarea acestor activităţi, OI desemnează un ofiţer de nereguli.17.71. Înregistrează în ordine cronologică alertele de neregulă în Registrul raportorului de nereguli al OI şi informează AM în termen de 5 zile lucrătoare.17.72. Elaborează nota de verificare preliminară a sesizării de neregulă conform evidenţelor OI.17.73. Elaborează şi transmite trimestrial AM raportul de nereguli care va conţine neregulile în curs de rezolvare depistate de OI. Transmite AM informaţiile suplimentare solicitate prin "Scrisoarea privind clarificarea neconcordanţelor".17.74. Monitorizează progresul neregulilor, completează registrul de nereguli şi menţine o bază de date adecvată a neregulilor, în conformitate cu procedura relevantă.17.75. Urmare confirmării unei nereguli, întocmeşte raportul de neregulă şi scrisoarea standard şi le transmite directorului OI. Transmite AM raportul de neregulă şi documentele suport şi dosarul de suspiciune de neregulă.17.76. Asigură instruirea personalului OI cu privire la modalitatea de sesizare a unei nereguli.- Achiziţii publice17.77. Transmite AM, în termen de 2 zile de la data semnării unui contract de finanţare şi/sau de la data depunerii acestora de către beneficiari, programele (anuale)/listele de achiziţii care urmează să fie făcute de beneficiari în cadrul proiectelor cofinanţate.17.78. Verifică, pe bază de eşantion, documentaţia de achiziţii publice transmisă de beneficiari, în conformitate cu procedura relevantă.- Verificare ex-ante17.79. Realizează verificarea ex-ante a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi corrigenda aferente acestora, elaborate de OI.17.80. Efectuează verificarea ex-ante a constituirii Comitetului de Evaluare organizat la nivelul OI.17.81. Efectuează verificarea ex-ante a raportului de evaluare întocmit de OI.17.82. Efectuează verificare ex-ante a tuturor contractelor de finanţare şi respectiv dosarelor de contract, a listei beneficiarilor, a tuturor actelor adiţionale la contractele de finanţare încheiate de OI privitoare la implementarea POSDRU.17.83. Realizează verificarea ex-ante a documentelor elaborate de OI, în conformitate cu procedura relevantă.17.84. Elaborează şi transmite AM rapoarte lunare privind documentele respinse în cadrul OI în urma verificării ex-ante.17.85. Urmăreşte implementarea acţiunilor corective stabilite în urma verificărilor ex-ante, aprobate la nivelul OI, şi elaborează stadiul realizării acestora.17.86. Asigură îndeplinirea acţiunilor corective transmise de AM. Elaborează şi transmite AM stadiul realizării acţiunilor corective.17.87. Asigură diseminarea la nivelul OI a raportului trimestrial integrat de sinteză a celor mai frecvente erori şi motive de respingere în urma verificărilor ex-ante, elaborat şi transmis de AM.- Tehnologia informaţiei17.88. Asigură integritatea şi protecţia datelor prin implementarea politicii de securitate IT la nivelul OI (politicii antivirus, politicii de back-up şi politicii de recuperare a datelor în caz de dezastru).17.89. Asigură funcţionarea eficientă a aplicaţiilor şi a bazelor de date utilizate la nivelul OI.17.90. Monitorizează şi garantează calitatea echipamentelor şi a sistemelor informatice, la nivelul OI17.91. Asigură funcţionarea şi utilizarea corectă a sistemului informatic, în acord cu procedurile şi standardul de securitate ISO/IEC 17799.17.92. Asigură operarea corespunzătoare în SMIS-CSNR la nivelul OI.17.93. Asigură mentenanţa paginii de internet a OI şi actualizează cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI pe baza documentelor şi indicaţiilor transmise de ofiţerii de informare şi publicitate.- Managementul riscurilor17.94. Constituie şi asigură funcţionarea Grupului de management al riscurilor organizat la nivelul OI.  +  Capitolul VIII MODIFICAREA, ÎNCETAREA ACORDULUI  +  Articolul 18Modificarea Acordului18.1. Ca regulă generală, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat numai prin acordul scris al Părţilor. Cu titlu de excepţie, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat unilateral de către AM în scris, dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor AM, şi totodată în situaţia unor modificări în legislaţia naţională şi europeană ce ar putea afecta executarea corespunzătoare a prezentul Acord.18.2. Prezentul Acord poate fi modificat prin una din următoarele modalităţi: a) implicit, prin intrarea în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord; b) explicit, prin acordul de voinţă al părţilor.18.3. Modificarea prezentului Acord va lua forma unui Act adiţional, prin care: a) se confirmă situaţia survenită în urma intrării în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau b) se efectuează modificările necesare, conform acordului de voinţă a părţilor.18.4. Modificările aduse prezentului Acord intră în vigoare: a) de la data intrării în vigoare a prevederilor legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau data indicată în acestea, sau b) de la data semnării de către ambele părţi a Actului adiţional de modificare prin acordul de voinţă al părţilor.  +  Articolul 19Încetarea Acordului19.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii încetează: a) Prin închiderea POSDRU, în condiţiile Articolului 4.1. b) Prin acordul de voinţă al părţilor, confirmat în scris. c) În situaţia prevăzută de art 13.5 şi 13.6 din prezentul Acord, în cazul retragerii atribuţiilor delegate. d) La expirarea termenului stipulat la Articolul 22.5.  +  Capitolul IX COMUNICARE  +  Articolul 20Comunicarea între părţi20.1. Întreaga corespondenţă efectuată ca urmare a punerii în aplicare a prezentului Acord de delegare de funcţii trebuie să fie transmisă prin scrisoare recomandată, fax, e-mail sau orice alte mijloace de transmitere care fac posibilă dovedirea primirii de către destinatar.20.2. Orice notificare, avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în aplicarea prezentului Acord de delegare de funcţii se comunică în scris celeilalte părţi în formatul standard, atunci când acesta este prevăzut.20.3. Adresele utilizate pentru comunicarea între părţi sunt următoarele:Pentru AM: Str. Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, Bucureşti, RomâniaPentru OI: Str. General Dăscălescu nr. 15, cod poştal 610191, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, România20.4. În cazul modificării acestor adrese, părţile se vor informa reciproc.  +  Capitolul X RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR, ETICA  +  Articolul 21Răspunderea părţilor21.1. Nici una dintre părţi nu este şi nu va fi ţinută răspunzătoare pentru daunele sau prejudiciile cauzate celeilalte părţi de un terţ pe parcursul derulării POSDRU şi în legătură cu acesta.21.2. Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasă a obligaţiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului Acord.21.3. În cazul constatării de către departamentele/instituţiile îndreptăţite, a nerealizării unui proiect sau a neexecutării culpabile a unei funcţii delegate, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părţile semnatare ale acestui Acord, aceasta atrage răspunderea financiară a părţii aflate în culpă.  +  Articolul 22Forţa Majoră22.1. Nici una dintre părţile acestui Acord nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului Acord, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.22.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să-i comunice în scris celeilalte părţi acest fapt, în termen de 48 de ore de la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.22.3. Partea care invocă forţa majoră este obligată să facă dovada acesteia, în termenul cel mai scurt prin notificare scrisă, însoţită de acte doveditoare, emise de autorităţile locale şi/sau centrale, în funcţie de natura evenimentului considerat forţă majoră. Dacă notificarea nu s-a transmis în condiţiile stabilite, partea aflată în culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte părţi, întrucât nu a făcut dovada existenţei cazului de forţă majoră. Cazul de forţă majoră va fi dovedit cu acte ale autorităţilor locale/centrale competente, în funcţie de natura evenimentului considerat forţă majoră.22.4. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în termen de 15 zile calendaristice de la încetare. De îndată ce cauza de forţă majoră a încetat, partea care a invocat-o va relua executarea obligaţiilor care îi revin, conform prezentului Acord.22.5. Dacă în termen de 90 zile de la producere, evenimentul respectiv şi consecinţele lui nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului Acord, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, dar sunt ţinute de a-şi onora toate obligaţiile având termene de îndeplinire până la data apariţiei cazului de forţă majoră.  +  Articolul 23Etica23.1. Părţile se angajează ca personalul implicat în implementarea POSDRU să respecte standardele de etică profesională. Astfel, personalul trebuie să contribuie la funcţionarea corespunzătoare a organismelor din care fac parte şi să ajute la menţinerea reputaţiei privind integritatea şi imparţialitatea acesteia.  +  Capitolul XI LEGISLAŢIA APLICABILĂ  +  Articolul 24Legea aplicabilă acordului24.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii este semnat în România şi este guvernat, interpretat, înţeles şi aplicat în conformitate cu legislaţia română, în afara cazului în care anumite prevederi ale prezentului Acord sunt exceptate de la aplicarea legislaţiei române în favoarea unui act normativ al CE.  +  Articolul 25Soluţionarea litigiilor25.1. Părţile vor depune de bună credinţă toate diligenţele necesare în vederea soluţionării pe cale amiabilă a oricărei dispute, controverse sau neînţelegeri între Părţi ce decurg din sau în legătură cu prezentul Acord de delegare de funcţii.25.2. În situaţia în care nu se poate ajunge la un rezultat privind soluţionarea pe cale amiabilă, orice litigiu care decurge din sau în legătură cu prezentul Acord de delegare de funcţii va fi soluţionat în conformitate cu legislaţia naţională.  +  Capitolul XII PREVEDERI FINALE  +  Articolul 26Independenţa clauzelor26.1. Dacă, în orice moment, orice condiţie sau prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii este declarată şi dovedită ca fiind ilegală, nevalabilă sau inaplicabilă, în întregime sau parţial, în conformitate cu orice lege sau act normativ, acea prevedere sau condiţie va fi considerată ca nefăcând parte din prezentul Acord de delegare de funcţii, iar aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Acord nu va fi afectată, iar în acest scop prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii se declară a fi independente.  +  Articolul 27Publicare în Monitorul Oficial27.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii se publică în Monitorul Oficial al României, partea I.Prezentul Acord de delegare de funcţii a fost încheiat astăzi 11.09.2008, la AMPOSDRU, într-un număr de 2 exemplare, fiecare cu valoare de original, câte 1 exemplar pentru fiecare dintre părţi.
       
    Nume, FuncţieNume, Funcţie
       
    Cristina IOVACristian ABABEI
    Director generalDirector executiv
       
    Semnătura _________________Semnătura _________________
       
    Data 11.09.2008Data 11.09.2008
   +  Anexa 2 ACORD DE DELEGARE DE FUNCŢIIprivind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul OperaţionalSectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar regionalpentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor UmaneRegiunea Bucureşti-IlfovPREAMBULPrezentul Acord este încheiat având în vedere prevederile:- Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999;- Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;- H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;- H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;- H.G. nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, cu modificările şi completările ulerioare;- O.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;- O.G. nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare;- H.G. nr. 1.306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 29/2007;- Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificările şi completările ulterioareÎn contextul gestionării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) pentru eficienta implementare a acestuia şi în vederea creşterii capacităţii de absorbţie generală a Fondului Social European este necesară delegarea unor funcţii ale Autorităţii de Management către Organisme Intermediare. Autoritatea de Management va rămâne totuşi responsabilă pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor delegate, precum şi a operaţiunilor finanţate prin instrumentele structurale.Pentru stabilirea funcţiilor care sunt delegate prin prezentul Acord s-au avut în vedere, tipurile de proiecte care urmează a fi implementate şi capacitatea administrativă şi expertiza în domeniu pe care o are Organismul Intermediar. În acest context, Autoritatea de Management a stabilit şi modalitatea de control pe care o va exercita în legătură cu îndeplinirea funcţiilor delegate.  +  Capitolul I PREVEDERI GENERALE  +  Articolul 1Părţile şi acordul de voinţăMinisterul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (MMFES), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (în continuare AM), având sediul în Bucureşti, Calea Plevnei 46-48, sector 1, reprezentat de doamna Cristina IOVA, director general, pe de o parte,şiOrganismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Bucureşti-Ilfov, în calitate de Organism Intermediar (în continuare OI), având sediul în Bucureşti, Str. Spătaru Preda nr. 12, cod poştal 050188, reprezentat de domnul Mihai Alexandru BOTEZATU, director executiv, pe de altă parte,au convenit asupra următorului Acord privind responsabilităţile şi atribuţiile părţilor în pregătirea implementării şi în implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România.  +  Articolul 2Definiţii şi interpretare2.1. DefiniţiiÎn cadrul prezentului Acord, termenii de mai jos au înţelesul următor:2.1.1. "Acord de delegare de funcţii" desemnează prezentul document precum şi anexele sale, care fac parte integrantă din acesta şi reprezintă acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România, semnat între organismul intermediar şi autoritatea de management.2.1.2. "Autoritate de Audit" desemnează autoritatea publică, la nivel naţional, responsabilă cu verificarea operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru fiecare program operaţional, independentă funcţional de Autoritatea de Management şi de Autoritatea de Certificare şi Plată. În România, pentru toate programele operaţionale, Autoritatea de Audit funcţionează pe lângă Curtea de Conturi.2.1.3. "Autoritate de Certificare şi Plată" reprezintă structura organizatorică în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.2.1.4. "Autoritate de Management", în continuare AM, desemnează Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, care are responsabilitatea gestionării şi implementării asistenţei financiare nerambursabile alocate POSDRU.2.1.5. "Axă prioritară" reprezintă una dintre priorităţile strategiei dintr-un program operaţional constând într-un grup de operaţiuni corelate şi care au obiective specifice măsurabile.2.1.6. "Beneficiar" reprezintă organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercială din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritorială, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional. În contextul schemelor de ajutor prevăzute în Articolul 87 al Tratatului, beneficiarii sunt întreprinderi publice sau private care implementează un proiect individual şi care primesc ajutor public.2.1.7. "Cerere de finanţare" reprezintă formularul completat de către solicitant, în vederea obţinerii asistenţei financiare nerambursabile din POSDRU.2.1.8. "Cerere de propuneri de proiecte" desemnează o invitaţie publică adresată de către AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanţi, în vederea depunerii cererilor de finanţare, în cadrul unei axe prioritare sau unui domeniu major de intervenţie al axelor prioritare din POSDRU.2.1.9. "Cheltuieli eligibile" reprezintă cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumentele structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului, conform reglementărilor legale comunitare şi naţionale în vigoare.2.1.10. "Contract de finanţare" reprezintă documentul juridic prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operaţional şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor.2.1.11. "Comitet de Monitorizare" este organismul deliberativ, fără personalitate juridică, care asigură urmărirea eficacităţii şi calităţii implementării asistenţei financiare nerambursabile prin POSDRU, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie.2.1.12. "Departamentul pentru Luptă Antifraudă", în continuare DLAF, desemnează structura fără personalitate juridică, din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, instituţie de contact a Oficiului European de Luptă Antifraudă, care asigură coordonarea luptei antifraudă şi protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.2.1.13. "Document cadru de implementare a programului operaţional" desemnează documentul elaborat de autoritatea de management şi aprobat prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autorităţii de management, prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operaţional.2.1.14. "Domeniu major de intervenţie" reprezintă sfera de activitate dintr-o axă prioritară, în cadrul căruia se pot finanţa diferite operaţiuni cu obiective similare.2.1.15. "Ghidul solicitantului" reprezintă un îndrumar privind completarea corectă a unei cereri de finanţare de către solicitanţii de finanţare nerambursabilă în cadrul programului operaţional, incluzând informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor şi reglementarea unor aspecte detaliate privind implementarea proiectelor.2.1.16. "Instrucţiune" reprezintă o dispoziţie obligatorie transmisă în scris de AM către OI în vederea implementării acesteia de către OI, care detaliază o procedură şi/sau care aduce modificări/completări unei proceduri privind implementarea POSDRU.2.1.17. "Neregulă" reprezintă reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciază bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită.2.1.18. "Oficiul European de Luptă Antifraudă", în continuare OLAF, desemnează organismul independent, din cadrul Comisiei Europene, care răspunde de combaterea fraudei împotriva bugetului Uniunii Europene.2.1.19. "Operaţiune" înseamnă un proiect sau un grup de proiecte selecţionat de către autoritatea de management a programului operaţional în cauză sau sub responsabilitatea acesteia, în conformitate cu criteriile stabilite de comitetul de monitorizare şi implementat de unul sau mai mulţi beneficiari, care permite atingerea obiectivelor axei prioritare la care se referă.2.1.20. "Organism intermediar", în continuare OI, reprezintă organismul public sau privat, care îşi desfăşoară activitatea sub responsabilitatea autorităţii de management sau care îndeplineşte responsabilităţi în numele autorităţii de management în relaţia cu beneficiarii care implementează operaţiuni.2.1.21. "Părţi" desemnează instituţiile semnatare ale prezentului Acord de delegare de funcţii.2.1.22. "Plan multianual de evaluare" reprezintă documentul de planificare multianuală a activităţilor de evaluare de natură strategică şi/sau operaţională privitoare la un program operaţional şi care urmează a fi realizate în perioada de implementare a acestuia.2.1.23. "Prefinanţare" reprezintă sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumentele structurale către un beneficiar, dacă acest transfer nu se realizează în cadrul unui proiect care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prin plată directă sau prin plată indirectă, de regulă în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabilă/responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor.2.1.24. "Program operaţional" reprezintă un document prezentat de un stat membru şi adoptat de Comisie care defineşte o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de priorităţi, pentru a cărui realizare se face apel la un fond sau în cadrul obiectivului de convergenţă, la Fondul de Coeziune şi la FEDR.2.1.25. "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane", în continuare POSDRU, desemnează Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, document aprobat de Comisia Europeană, elaborat de România, care conţine o strategie de dezvoltare şi un set de axe prioritare şi domenii majore de intervenţie, pentru a fi implementate cu finanţare de la Fondul Social European.2.1.26. "Proiect strategic" reprezintă proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsă între echivalentul în lei a 500.000 - 5.000.000 euro, respectiv 1.850.000 - 18.500.000 lei, implementat la nivel naţional, sectorial sau mulţi-regional.2.1.27. "Proiect de grant" reprezintă proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsă între echivalentul în lei a 50.000 - 500.000 euro, respectiv 185.000 - 1.849.999 lei, implementat la nivel mulţi-regional, regional sau local.2.1.28. "Sistemul Unic de management al informaţiei privind instrumentele structurale din cadrul obiectivului convergenţă" (SMIS) reprezintă sistemul informatic centralizat, dezvoltat de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu toate structurile utilizatoare, pentru a asigura colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizării, verificărilor, auditului şi evaluării programelor din cadrul obiectivului convergenţă, în conformitate cu art 60 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.2.1.29. "Unitate de Plată" reprezintă structura din cadrul unei autorităţi publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operaţional, având responsabilitatea transferării către beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi a sumelor pentru acoperirea plăţii taxei pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, precum şi către contractori a sumelor aferente finanţării proiectelor de asistenţă tehnică, după caz. În sensul prezentului Acord, Unitatea de plată desemnează organismul cu responsabilităţi pentru efectuarea plăţilor pentru POSDRU din cadrul MMFES, respectiv Direcţia Management Financiar din cadrul AMPOSDRU.2.2. Interpretare2.2.1. În acest Acord de delegare de funcţii, în afara cazurilor în care contextul cere altfel, singularul presupune pluralul şi invers, masculinul presupune femininul şi invers, iar referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.2.2.2. Nici o prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii nu poate fi interpretată ca reprezentând o derogare faţă de alte obligaţii legale ce revin părţilor ca urmare a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.2.2.3. În cazul în care există contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, pe de o parte, şi cele ale legislaţiei naţionale sau comunitare în vigoare, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.2.2.4. În prezentul Acord de delegare de funcţii, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoară referinţă şi nu vor afecta interpretarea prezentului acord de delegare de funcţii.  +  Capitolul II OBIECTUL ŞI DURATA ACORDULUI DE DELEGARE DE FUNCŢII  +  Articolul 3Obiectul Acordului de delegare de funcţii3.1. Obiectul prezentului Acord îl reprezintă delegarea unor funcţii şi a responsabilităţii îndeplinirii lor, privind gestionarea POSDRU, de la AM la OI, prin stabilirea cadrului de implementare a POSDRU, a drepturilor şi obligaţiilor şi a responsabilităţilor ce revin fiecărei părţi, precum şi stabilirea relaţiilor între părţile semnatare.3.2. În îndeplinirea funcţiilor delegate, OI este responsabil cu gestionarea proiectelor de grant din cadrul următoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie din POSDRU:- Axa Prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor", respectiv:- Domeniul Major de Intervenţie 3.1. "Promovarea culturii antreprenoriale"- Domeniul Major de Intervenţie 3.2. "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii"- Axa Prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare", respectiv:- Domeniul Major de Intervenţie 5.1. "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare"- Axa Prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", respectiv:- Domeniul Major de Intervenţie 6.2. "Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii"- Domeniul Major de Intervenţie 6.3. "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii"3.3. Proiectele strategice finanţate în cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2 sunt gestionate la nivelul AM.  +  Articolul 4Durata Acordului de delegare de funcţii4.1. Prezentul Acord intră în vigoare la data aprobării acestuia prin Ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi rămâne valabil pe întreaga perioadă a implementării POSDRU, inclusiv 3 ani de la data închiderii oficiale a POSDRU în România.  +  Capitolul III ANGAJAMENTE ŞI GARANŢII  +  Articolul 5Angajamente comune părţilor5.1. Părţile se angajează să îşi ducă la îndeplinire atribuţiile şi responsabilităţile legate de implementarea POSDRU, respectând principiile transparenţei şi parteneriatului, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, cu regulamentele comunitare şi cu legislaţia naţională în domeniu, precum şi cu procedurile interne. În implementarea responsabilităţilor, părţile se angajează să adopte un sistem de management şi control adecvat, respectând cerinţele specifice din legislaţia europeană şi naţională.5.2. Părţile se angajează să se informeze reciproc şi periodic asupra activităţilor legate de implementarea POSDRU şi să organizeze întâlniri periodice, de regulă trimestrial, în scopul evaluării progresului înregistrat în implementarea POSDRU, precum şi alte întâlniri ori de câte ori este cazul, în vederea analizării oricăror aspecte legate de prezentul Acord de delegare de funcţii.5.3. Părţile se obligă să nu utilizeze informaţiile şi documentele obţinute sau la care au acces în perioada de implementare a POSDRU în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii şi a legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa, accesul la informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter personal.5.4. Părţile se angajează să ţină o evidenţă strictă şi să păstreze toate datele, rapoartele, corespondenţa şi documentele legate de fiecare etapă a implementării POSDRU, inclusiv, dar fără a se limita la, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU timp de minimum 3 ani de la închiderea POSDRU, aşa cum este reglementat de legislaţia comunitară relevantă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora. În acest sens, părţile au obligaţia să asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentă implementării POSDRU, în conformitate cu prevederile art. 60 şi art. 90 ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 şi cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1828/2006.5.5. Părţile au obligaţia de a pune la dispoziţia Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, OLAF/DLAF, Curţii Europene de Audit, Comisiei Europene, sau altor instituţii în drept, orice informaţie sau documente solicitate privind proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului Acord.5.6. Părţile se angajează să elaboreze proceduri interne de lucru pentru implementarea POSDRU şi să îndeplinească atribuţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii.5.7. Angajamentele date de către Părţi prin prezentul Acord de delegare de funcţii vor continua să producă efecte şi ulterior semnării prezentului Acord de delegare de funcţii şi vor fi reînnoite de fiecare dată când acest lucru va fi solicitat, în ceea ce priveşte faptele şi circumstanţele existente la momentul respectiv.  +  Articolul 6Angajamente ale Organismului Intermediar6.1. OI trebuie să asigure, pe cheltuială proprie, personal suficient şi calificat pentru executarea corectă şi la timp a sarcinilor care îi sunt încredinţate, potrivit prevederilor acestui Acord de delegare de funcţii. De asemenea, OI trebuie să asigure respectarea principiului segregării funcţiilor, să identifice funcţiile considerate ca fiind sensibile şi să stabilească o politică adecvată de management a personalului care ocupă astfel de funcţii şi, totodată, să ţină seama de riscurile asociate ale deciziilor luate privind delegarea de competenţe.6.2. OI va furniza spaţiul necesar, mobilierul şi celelalte facilităţi necesare pentru o funcţionare corespunzătoare, astfel încât să fie îndeplinite în bune condiţii activităţile delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii. În acest sens, OI va semna anual o declaraţie de garantare.6.3. OI va elabora şi transmite AM o descriere a sistemului de management şi control, conform prevederilor Regulamentului CE 1083/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului CE 1828/2006 (corrigenda). În cazul în care acest sistem de management şi control prezintă deficienţe, OI va implementa în termenul cel mai scurt orice recomandări făcute de autorităţile naţionale sau europene competente.  +  Articolul 7Garanţii ale Organismului Intermediar7.1. OI confirmă că are capacitatea legală de a încheia şi executa integral prezentul Acord de delegare de funcţii.7.2. OI confirmă că la data încheierii prezentului Acord nu se află în situaţia de a încălca niciuna dintre prevederile legale în vigoare, fie naţionale sau europene, care să ducă la o incompatibilitate sau conflict de interese în implementarea POS DRU.7.3. OI se angajează ca în cazul schimbării contextului existent la data semnării Acordului de delegare de funcţii, care ar putea aduce OI într-una din situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, să informeze imediat AM despre aceasta.  +  Capitolul IV DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  +  Articolul 8Drepturile Autorităţii de Management8.1. Având responsabilitatea finală a implementării POSDRU, AM are dreptul de a solicita orice informaţie sau clarificare OI în legătură cu îndeplinirea oricăreia dintre funcţiile delegate.8.2. AM are dreptul de a evalua periodic capacitatea de îndeplinire a funcţiilor delegate OI, inclusiv performanţa acestuia în implementarea domeniilor de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord de delegare de funcţii. Astfel, AM poate efectua vizite la sediul OI pentru verificarea aplicării procedurilor interne, asigurării segregării funcţiilor la nivelul OI, existenţei sistemului ierarhic de raportare, existenţei sistemului de supervizare, menţinerii unei piste de audit corespunzătoare, păstrării unei evidenţe contabile distincte, introducerii datelor în SMIS, precum şi orice alte atribuţii pe care le are OI în vederea implementării eficiente a POSDRU. Aceste verificări nu vor înlocui sistemul de control intern al OI.8.3. AM poate verifica prin sondaj, utilizarea fondurilor comunitare şi/sau a fondurilor de cofinanţare aferente, în scopul validării cheltuielilor declarate deja eligibile de către OI.8.4. AM are dreptul de a efectua controale pentru stabilirea neregulilor, prejudiciilor şi/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectării legalităţii, conformităţii şi regularităţii utilizării şi administrării fondurilor comunitare şi a fondurilor de cofinanţare aferente.8.5. AM poate emite instrucţiuni privind implementarea POSDRU, care devin obligatorii pentru OI din momentul comunicării în scris a acestora.8.6. AM avizează manualul de proceduri interne al OI, precum şi orice modificări sau completări aduse acestuia, aprobate în prealabil de către reprezentantul legal al OI, în termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea acestora.  +  Articolul 9Obligaţiile Autorităţii de Management9.1. AM elaborează manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU. AM informează OI asupra oricărei modificări a manualului care are impact asupra activităţii acestuia, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data aprobării acesteia.9.2. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la deciziile luate în structurile parteneriale din care acesta nu face parte şi care pot afecta îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.9.3. AM are obligaţia de a furniza, în termen de 15 zile lucrătoare, orice informaţie sau clarificare solicitată de către OI în legătură cu îndeplinirea oricăreia dintre funcţiile delegate.9.4. AM acordă asistenţă de specialitate OI, la solicitarea acestuia, pe probleme legate de implementarea POSDRU şi transmite către OI orice documente şi informaţii necesare în vederea îndeplinirii de către acesta a obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord.9.5. AM organizează reuniuni interinstituţionale în legătură cu implementarea POSDRU, invitând şi OI, dacă subiectele discutate sunt de relevanţă pentru acesta.9.6. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de către Comisia Europeană, care au un impact asupra activităţii OI şi/sau a implementării POSDRU.9.7. AM facilitează OI accesarea şi utilizarea SMIS, precum şi a altor sisteme informatice de management, asigurând şi instruirea corespunzătoare a personalului din cadrul OI, la solicitarea acestuia.  +  Articolul 10Drepturile Organismului Intermediar10.1. OI are dreptul de a solicita AM informaţii suplimentare şi clarificări pentru buna îndeplinire a funcţiilor delegate prin prezentul Acord. Termenul de primire a informaţiilor suplimentare şi clarificărilor de la AM este de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de către AM.10.2. OI are dreptul de a primi de la AM orice modificare adusă manualului de proceduri interne al AM pentru implementarea POSDRU cu impact asupra activităţii OI.10.3. OI poate propune AM modificări ale mecanismelor/manualul de proceduri interne al OI prin care îşi îndeplineşte funcţiile delegate, în vederea îmbunătăţirii/eficientizării acestora.10.4. OI beneficiază de asistenţă de specialitate din partea AM, în orice aspecte privind implementarea POSDRU, furnizându-i-se materialele şi informaţiile relevante necesare îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord de delegare de funcţii.  +  Articolul 11Obligaţiile Organismului Intermediar11.1. OI răspunde pentru îndeplinirea tuturor funcţiilor delegate de AM şi transmite orice informaţie solicitată de către AM în legătură cu îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.11.2. OI trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a urgenta implementarea proiectelor aprobate pentru finanţare în cadrul POSDRU, în special cu privire la realizarea verificărilor cererilor de rambursare primite de la beneficiari, pentru a se evita dezangajarea fondurilor alocate anual (regula n+3/n+2), în conformitate cu prevederile art. 93 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.11.3. În termen de 30 de zile calendaristice de la data semnării prezentului Acord, OI va revizui şi va modifica, după caz, Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru a include atribuţiile delegate prin prezentul Acord. Fişele de post ale funcţiilor prevăzute în cadrul OI vor fi întocmite pentru a răspunde noilor atribuţii delegate de AM, cu respectarea principiului segregării funcţiilor, al standardelor privind delegarea de competenţă şi funcţiile sensibile. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi fişele de post vor fi transmise AM spre avizare.11.4. OI are obligaţia de a duce la îndeplinire toate instrucţiunile emise de AM privind implementarea POSDRU, în termenul prevăzut în conţinutul acestora.11.5. OI este obligat să dezvolte manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, pentru îndeplinirea funcţiilor care îi sunt delegate şi să îl trimită spre avizare AM, urmând a îndeplini aceste funcţii în conformitate cu manualul de proceduri interne pentru implementarea POSDRU aprobat. În cazul în care AM, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau alte organisme abilitate formulează recomandări cu privire la procedurile dezvoltate, după caz, OI va încorpora toate aceste recomandări în termenul cel mai scurt.11.6. OI se asigură că personalul acestuia cunoaşte, respectă şi pune în aplicare prevederile manualului de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a funcţiilor delegate.11.7. OI are obligaţia de a pune la dispoziţia AM orice informaţie şi/sau document solicitat în legătură cu proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, şi va lua toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfăşurare a activităţilor de control ale AM, inclusiv a vizitelor acesteia la sediul OI.11.8. În conformitate cu art. 5.4, OI are obligaţia să asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentă implementării domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pista de audit este considerată adecvată dacă:- permite reconcilierea sumelor totale certificate către Comisia Europeană cu înregistrările contabile detaliate şi documentele justificative existente la nivelul ACP, AM, OI şi beneficiarilor, cu privire la operaţiunile finanţate în cadrul domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord;- permite verificarea plăţilor din fonduri publice către beneficiari;- permite verificarea modului de aplicare a criteriilor de selecţie, aprobate de Comitetul de Monitorizare POSDRU;- cuprinde pentru fiecare operaţiune, acolo unde este cazul, specificaţiile tehnice şi planul financiar, documentele privind aprobarea finanţării în cadrul schemelor de grant, documentele aferente procedurii de achiziţii publice, rapoartele de progres şi rapoartele privind verificările realizate.11.9. Pentru funcţiile delegate şi pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, OI are obligaţia de a introduce datele relevante în SMIS şi în alte sisteme informatice de management, după caz.  +  Capitolul V DELEGAREA FUNCŢIILOR ŞI MONITORIZAREA ÎNDEPLINIRII ACESTORA  +  Articolul 12Delegarea funcţiilor12.1. Prin prezentul Acord de delegare de funcţii, AM deleagă OI funcţii pentru gestionarea Axelor Prioritare şi domeniilor majore de intervenţie menţionate la Articolul 3.2.12.2. OI nu poate sub-delega funcţii ce sunt în sarcina sa, conform prezentului Acord de delegare de funcţii, unei terţe persoane sau organism, fără acordul expres al AM.12.3. Prezentul Acord rămâne în vigoare în cazul în care una dintre părţi încetează să existe şi atribuţiile sale sunt preluate de către un succesor legal, iar Acordul se transferă de drept acestui succesor. Ambele părţi au obligaţia de a transfera succesorului legal toate atribuţiile prevăzute în prezentul Acord, menţionând stadiul implementării POSDRU, termenele de realizare a activităţilor, dacă este cazul. Până la confirmarea noii entităţi, rămân în sarcina părţii afectate de situaţia de drept menţionată mai sus toate obligaţiile asumate conform prezentului Acord.  +  Articolul 13Monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate13.1. AM asigură monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate OI în vederea implementării POSDRU, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii.13.2. Pe baza informaţiilor transmise de OI, a verificărilor proprii, a rapoartelor de audit, şi a altor documente relevante, AM elaborează un raport anual de monitorizare privind îndeplinirea funcţiilor delegate.13.3. În exercitarea funcţiei de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate, AM are dreptul de a efectua misiuni de verificare la sediul OI în conformitate cu Planul anual de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate. În acest sens, AM are obligaţia de a comunică, în scris, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte, intenţia de a realiza o misiune de verificare la sediul OI. Comunicarea va conţine scopul vizitei, data, locul, ora, numele şi calitatea persoanelor care vor participa la această misiune de verificare şi, de asemenea, documentele care vor fi analizate de către acestea.13.4. OI are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor AM la sediul său, în baza comunicării transmise de către aceasta în termenul şi cu respectarea condiţiilor stabilite prin prezentul Acord de delegare de funcţii şi pune la dispoziţia acestora documentele solicitate.13.5. În funcţie de concluziile privind modul de îndeplinire de către OI a funcţiilor delegate, AM poate decide restrângerea sau retragerea acestora, dacă nu se remediază deficienţele constatate, în termenul solicitat. Restrângerea/retragerea funcţiilor delegate îşi produce efectele de la data comunicării de către AM a deciziei, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi.13.6. Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum şi ale Regulamentului (CE) nr. 1605/2002, AM poate decide restrângerea funcţiilor delegate sau retragerea acestora în cazul în care OI nu implementează recomandările unui organism de audit naţional sau comunitar în care sunt elemente ce dovedesc existenţa unei deficienţe grave în funcţionarea sistemului de management şi control al OI.  +  Capitolul VI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR  +  Articolul 14Responsabilităţile Autorităţii de Management14.1. AM este responsabilă de managementul POSDRU, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind responsabilităţile prevăzute la articolul 60 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului şi la articolul 17 din H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale.14.2. AM este responsabilă pentru gestionarea proiectelor strategice din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie specificate la articolul 3.2. din prezentul Acord.  +  Articolul 15Responsabilităţile Unităţii de Plată FSE15.1. În cadrul Direcţiei Generale AMPOSDRU funcţionează Unitatea de Plată FSE (UP FSE), cu responsabilităţile prevăzute în legislaţia naţională.15.2. UP FSE este responsabilă de transferarea către beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi a sumelor pentru acoperirea plăţii taxei pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din FSE în cadrul POSDRU, precum şi către contractori a sumelor aferente finanţării proiectelor de asistenţă tehnică, după caz.  +  Articolul 16Responsabilităţile Organismului Intermediar16.1. OI este responsabil pentru gestionarea la nivel regional a proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu prevederile prezentului Acord şi legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind funcţiile prevăzute la articolul 17 din prezentul Acord.  +  Capitolul VII FUNCŢII DELEGATE  +  Articolul 17Funcţiile delegate Organismului Intermediar17.1. Pentru gestionarea proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2, OI este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor funcţii:- Programare17.2. Colaborează cu AM la elaborarea şi amendarea POSDRU şi a Documentului Cadru de Implementare a POSDRU.17.3. Colaborează cu AM la elaborarea criteriilor de evaluare şi selecţie a proiectelor, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.17.4. Colaborează cu AM la elaborarea condiţiilor generale ale Ghidului Solicitantului.17.5. Elaborează condiţiile specifice ale Ghidurilor Solicitantului pentru pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord, şi le transmite AM spre avizare.17.6. Elaborează corrigenda de modificare a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi le transmite AM spre avizare.17.7. Colaborează cu AM la elaborarea planului anual de lucru şi la elaborarea schemelor de ajutor de stat.- Evaluare la nivel de program17.8. Furnizează AM şi experţilor evaluatori toate informaţiile necesare pentru realizarea evaluărilor la nivel de program.- Monitorizare şi raportare la nivel de program17.9. Desemnează membri pentru Comitetul de Monitorizare POSDRU. Participă la reuniunile CM POSDRU.17.10. Elaborează şi transmite AM rapoarte semestriale de implementare defalcate pe fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.17.11. Contribuie prin furnizarea de informaţii la elaborarea de către AM a Rapoartelor Anuale de Implementare şi a Raportului Final de Implementare a POSDRU; OI va furniza orice alte informaţii necesare în vederea analizării stadiului implementării POSDRU, în legătură cu domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.- Informare şi publicitate17.12. Colaborează cu AM la elaborarea şi revizuirea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu cerinţele de informare şi publicitate prevăzute în regulamentele specifice.17.13. Elaborează şi revizuieşte Planul Anual de Comunicare pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord şi îl transmite AM spre avizare.17.14. Implementează măsurile specifice de informare şi publicitate cuprinse în Planul Anual de Comunicare şi în Planul de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, corespunzător domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.17.15. Raportează trimestrial AM progresul înregistrat în implementarea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013 şi a Planului Anual de Comunicare.17.16. Dezvoltă şi actualizează cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI în legătură cu implementarea domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, cu informarea AM.17.17. Publică pe pagina de internet a OI lista beneficiarilor, în conformitate cu prevederile regulamentelor relevante.- Lansare cereri de propuneri de proiecte17.18. Lansează la nivel regional cereri de propuneri de proiecte, conform planului anual de lucru aprobat de AM.17.19. Asigură publicitatea adecvată lansării cererilor de propuneri de proiecte.- Birou de informare (helpdesk)17.20. Completează registrul de helpdesk cu solicitările potenţialilor beneficiari/beneficiari, precum şi cu răspunsurile aferente elaborate de OI.17.21. Asigură măsuri de informare a potenţialilor beneficiari privind depunerea cererii de finanţare şi privind criteriile de selecţie ce vor fi utilizate.17.22. Asigură măsuri de informare a beneficiarilor privind implementarea proiectelor.17.23. Elaborează şi transmite AM spre informare lista celor mai frecvente întrebări pentru cererile de propuneri de proiecte lansate de OI. Publică lista celor mai frecvente întrebări pe pagina de internet a OI.17.24. Asigură publicarea listei celor mai frecvente întrebări elaborată de AM pe pagina de internet a OI.17.25. Organizează şi actualizează baza de date cu potenţialii beneficiari pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.- Evaluare şi selecţie proiecte17.26. Numeşte membrii evaluatori, preşedintele şi secretarul Comitetelor de Evaluare organizate la nivelul OI.17.27. Primeşte, în vederea evaluării, cererile de finanţare înregistrate de AM în format electronic.17.28. Organizează şi asigură buna desfăşurare a sesiunilor de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare, în conformitate cu metodologia de evaluare stabilită de AM.17.29. Selectează cererile de finanţare depuse de către potenţialii beneficiari, în conformitate cu criteriile de evaluare şi selecţie aprobate de către Comitetul de Monitorizare POSDRU.17.30. Transmite către AM, spre aprobare, lista proiectelor admise şi respinse şi aflate pe lista de rezerve, în termenul şi condiţiile prevăzute de procedura aplicabilă.17.31. Înregistrează eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de evaluare şi selecţie.17.32. Numeşte membrii în Comitetele de Soluţionare a Contestaţiilor organizate la nivelul AM.17.33. Elaborează şi transmite beneficiarilor deciziile privind aprobarea, respingerea sau punerea pe lista de rezervă a cererilor de finanţare primite.17.34. Numeşte membri evaluatori în cadrul Comitetelor de Evaluare organizate de AM.- Contractare17.35. Verifică documentele suport transmise de beneficiari în vederea încheierii contractelor de finanţare.17.36. Pregăteşte dosarele proiectelor de contract şi semnează contractele de finanţare, împreună cu documentele aferente angajării bugetare.17.37. Analizează şi decide aprobarea sau respingerea propunerilor beneficiarilor de modificare a contractelor de finanţare.17.38. Întocmeşte şi semnează actele adiţionale pentru contractele de finanţare; informează AM privind actele adiţionale încheiate.17.39. Efectuează vizite speciale, după caz, în vederea soluţionării solicitărilor de reziliere a contractelor primite de la beneficiari.17.40. Organizează întâlniri de clarificare cu beneficiarii în cazul solicitării acestora de reziliere a contractelor de finanţare.17.41. Elaborează şi transmite beneficiarilor scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului şi Procesul verbal de reziliere, dacă e cazul.17.42. Transmite AM scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului, Procesul verbal de reziliere şi nota de debit, dacă e cazul.17.43. Înregistrează în SMIS şi în alte sisteme informatice de management informaţiile cuprinse în contractele de finanţare, precum şi orice modificare a contractelor de finanţare.- Monitorizarea proiectelor17.44. Asigură monitorizarea tehnică şi financiară a proiectelor contractate de OI.17.45. Verifică raportul tehnico-financiar întocmit de beneficiari. Efectuează misiuni de verificare la faţa locului.17.46. Elaborează şi transmite AM scrisoare de aprobare a rapoartelor tehnico-financiare primite de la beneficiari, în vederea procesării plăţilor.17.47. Introduce datele tehnice din rapoartele tehnico-financiare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.48. Elaborează şi transmite AM spre avizare planul anual pentru misiunile la faţa locului (vizite de monitorizare).17.49. Elaborează raportul vizitei de monitorizare şi îl înregistrează în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.50. Monitorizează îndeplinirea de către beneficiar a măsurilor corective stabilite ca urmare a vizitelor de monitorizare.- Management financiar17.51. Colaborează cu AM în activitatea de planificare financiară, furnizând informaţii financiare necesare.17.52. Asigură funcţia de angajare şi de lichidare a cheltuielilor, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, precum şi cu Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 29/2007.17.53. Verifică cererile de prefinanţare şi documentele suport. Introduce datele din cererea de prefinanţare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.54. Verifică cererile de rambursare şi documentele suport primite de la beneficiari şi validează cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari. Introduce datele din cererile de rambursare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.55. Întocmeşte şi transmite AM situaţia centralizată a cererilor de rambursare validate, pe surse de finanţare, axă prioritară şi domeniu major de intervenţie.17.56. Întocmeşte şi transmite AM spre avizare planul anual privind verificarea cheltuielilor la faţa locului. Efectuează misiuni de verificare a cheltuielilor la faţa locului în conformitate cu planul anual şi cu procedura relevantă. Cu ocazia verificărilor la faţa locului OI verifică şi dacă beneficiarul ţine o evidenţă contabilă distinctă pentru proiect.17.57. Transmite AM copii ale rapoartelor de verificare la faţa locului.17.58. Înregistrează datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuată, precum şi constatările urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.59. Întocmeşte evidenţa extrabilanţieră şi înregistrează în contabilitate creditele bugetare aprobate, angajamentele bugetare şi angajamentele legale.17.60. Întocmeşte şi transmite AM lunar fişele de cont extrabilanţiere în vederea efectuării reconcilierii cu contabilitatea AM.17.61. Asigură arhivarea în condiţii optime a unei copii a reconcilierii contabile primită de la AM.17.62. Asigură disponibilitatea documentelor utilizate în procesul de validare a cererilor de rambursare, în cazul controlului din partea AM, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene şi a altor organisme abilitate, în condiţiile legislaţiei naţionale şi comunitare.- Control financiar preventiv propriu17.63. Asigură organizarea şi exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu pentru angajamentele legale şi actele adiţionale ulterioare, privitoare la implementarea POSDRU, încheiate de OI.- Control antifraudăOI va desfăşura activităţi specifice de control antifraudă după verificarea de către AM a sistemului de management şi control al OI pentru această funcţie delegată, urmare a unei misiuni de verificare efectuată de AM.17.64. Organizează activitatea de control privind utilizarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza sesizărilor şi alertelor de nereguli primite de la AM, auditul intern/extern, compartimentele OI, alte organe cu atribuţii de control, mass media etc.17.65. Verifică, stabileşte şi individualizează obligaţia de plată, ca urmare a activităţii de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, sub forma unui titlu de creanţă, prin întocmirea procesului verbal de constatare şi a notei de debit.17.66. Transmite AM procesele verbale de constatare şi notele de debit.17.67. Înregistrează datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuată, precum şi constatările urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.68. Sesizează DLAF în cazul descoperirii, în urma desfăşurării activităţii de constatare, a unor indicii privind posibile fraude şi comunică şi AM situaţia constatată.17.69. Comunică DLAF, în urma solicitării acestuia, cu înştiinţarea AM, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control încheiate, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.- Managementul neregulilor17.70. OI întreprinde măsuri de prevenire şi detectare a neregulilor pentru domeniile de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pentru coordonarea acestor activităţi, OI desemnează un ofiţer de nereguli.17.71. Înregistrează în ordine cronologică alertele de neregulă în Registrul raportorului de nereguli al OI şi informează AM în termen de 5 zile lucrătoare.17.72. Elaborează nota de verificare preliminară a sesizării de neregulă conform evidenţelor OI.17.73. Elaborează şi transmite trimestrial AM raportul de nereguli care va conţine neregulile în curs de rezolvare depistate de OI. Transmite AM informaţiile suplimentare solicitate prin "Scrisoarea privind clarificarea neconcordanţelor".17.74. Monitorizează progresul neregulilor, completează registrul de nereguli şi menţine o bază de date adecvată a neregulilor, în conformitate cu procedura relevantă.17.75. Urmare confirmării unei nereguli, întocmeşte raportul de neregulă şi scrisoarea standard şi le transmite directorului OI. Transmite AM raportul de neregulă şi documentele suport şi dosarul de suspiciune de neregulă.17.76. Asigură instruirea personalului OI cu privire la modalitatea de sesizare a unei nereguli.- Achiziţii publice17.77. Transmite AM, în termen de 2 zile de la data semnării unui contract de finanţare şi/sau de la data depunerii acestora de către beneficiari, programele (anuale)/listele de achiziţii care urmează să fie făcute de beneficiari în cadrul proiectelor cofinanţate.17.78. Verifică, pe bază de eşantion, documentaţia de achiziţii publice transmisă de beneficiari, în conformitate cu procedura relevantă.- Verificare ex-ante17.79. Realizează verificarea ex-ante a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi corrigenda aferente acestora, elaborate de OI.17.80. Efectuează verificarea ex-ante a constituirii Comitetului de Evaluare organizat la nivelul OI.17.81. Efectuează verificarea ex-ante a raportului de evaluare întocmit de OI.17.82. Efectuează verificare ex-ante a tuturor contractelor de finanţare şi respectiv dosarelor de contract, a listei beneficiarilor, a tuturor actelor adiţionale la contractele de finanţare încheiate de OI privitoare la implementarea POSDRU.17.83. Realizează verificarea ex-ante a documentelor elaborate de OI, în conformitate cu procedura relevantă.17.84. Elaborează şi transmite AM rapoarte lunare privind documentele respinse în cadrul OI în urma verificării ex-ante.17.85. Urmăreşte implementarea acţiunilor corective stabilite în urma verificărilor ex-ante, aprobate la nivelul OI, şi elaborează stadiul realizării acestora.17.86. Asigură îndeplinirea acţiunilor corective transmise de AM. Elaborează şi transmite AM stadiul realizării acţiunilor corective.17.87. Asigură diseminarea la nivelul OI a raportului trimestrial integrat de sinteză a celor mai frecvente erori şi motive de respingere în urma verificărilor ex-ante, elaborat şi transmis de AM.- Tehnologia informaţiei17.88. Asigură integritatea şi protecţia datelor prin implementarea politicii de securitate IT la nivelul OI (politicii antivirus, politicii de back-up şi politicii de recuperare a datelor în caz de dezastru).17.89. Asigură funcţionarea eficientă a aplicaţiilor şi a bazelor de date utilizate la nivelul OI.17.90. Monitorizează şi garantează calitatea echipamentelor şi a sistemelor informatice, la nivelul OI17.91. Asigură funcţionarea şi utilizarea corectă a sistemului informatic, în acord cu procedurile şi standardul de securitate ISO/IEC 17799.17.92. Asigură operarea corespunzătoare în SMIS-CSNR la nivelul OI.17.93. Asigură mentenanţa paginii de internet a OI şi actualizează cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI pe baza documentelor şi indicaţiilor transmise de ofiţerii de informare şi publicitate.- Managementul riscurilor17.94. Constituie şi asigură funcţionarea Grupului de management al riscurilor organizat la nivelul OI.  +  Capitolul VIII MODIFICAREA, ÎNCETAREA ACORDULUI  +  Articolul 18Modificarea Acordului18.1. Ca regulă generală, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat numai prin acordul scris al Părţilor. Cu titlu de excepţie, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat unilateral de către AM în scris, dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor AM, şi totodată în situaţia unor modificări în legislaţia naţională şi europeană ce ar putea afecta executarea corespunzătoare a prezentul Acord.18.2. Prezentul Acord poate fi modificat prin una din următoarele modalităţi: a) implicit, prin intrarea în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord; b) explicit, prin acordul de voinţă al părţilor.18.3. Modificarea prezentului Acord va lua forma unui Act adiţional, prin care: a) se confirmă situaţia survenită în urma intrării în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau b) se efectuează modificările necesare, conform acordului de voinţă a părţilor.18.4. Modificările aduse prezentului Acord intră în vigoare: a) de la data intrării în vigoare a prevederilor legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau data indicată în acestea, sau b) de la data semnării de către ambele părţi a Actului adiţional de modificare prin acordul de voinţă al părţilor.  +  Articolul 19Încetarea Acordului19.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii încetează: a) Prin închiderea POSDRU, în condiţiile Articolului 4.1. b) Prin acordul de voinţă al părţilor, confirmat în scris. c) În situaţia prevăzută de art 13.5 şi 13.6 din prezentul Acord, în cazul retragerii atribuţiilor delegate. d) La expirarea termenului stipulat la Articolul 22.5.  +  Capitolul IX COMUNICARE  +  Articolul 20Comunicarea între părţi20.1. Întreaga corespondenţă efectuată ca urmare a punerii în aplicare a prezentului Acord de delegare de funcţii trebuie să fie transmisă prin scrisoare recomandată, fax, e-mail sau orice alte mijloace de transmitere care fac posibilă dovedirea primirii de către destinatar.20.2. Orice notificare, avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în aplicarea prezentului Acord de delegare de funcţii se comunică în scris celeilalte părţi în formatul standard, atunci când acesta este prevăzut.20.3. Adresele utilizate pentru comunicarea între părţi sunt următoarele:Pentru AM: Str. Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, Bucureşti, RomâniaPentru OI: Str. Spătaru Preda nr. 12, cod poştal 050188, Bucureşti, România20.4. În cazul modificării acestor adrese, părţile se vor informa reciproc.  +  Capitolul X RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR, ETICA  +  Articolul 21Răspunderea părţilor21.1. Nici una dintre părţi nu este şi nu va fi ţinută răspunzătoare pentru daunele sau prejudiciile cauzate celeilalte părţi de un terţ pe parcursul derulării POSDRU şi în legătură cu acesta.21.2. Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasă a obligaţiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului Acord.21.3. În cazul constatării de către departamentele/instituţiile îndreptăţite, a nerealizării unui proiect sau a neexecutării culpabile a unei funcţii delegate, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părţile semnatare ale acestui Acord, aceasta atrage răspunderea financiară a părţii aflate în culpă.  +  Articolul 22Forţa Majoră22.1. Nici una dintre părţile acestui Acord nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului Acord, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.22.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să-i comunice în scris celeilalte părţi acest fapt, în termen de 48 de ore de la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.22.3. Partea care invocă forţa majoră este obligată să facă dovada acesteia, în termenul cel mai scurt prin notificare scrisă, însoţită de acte doveditoare, emise de autorităţile locale şi/sau centrale, în funcţie de natura evenimentului considerat forţă majoră. Dacă notificarea nu s-a transmis în condiţiile stabilite, partea aflată în culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte părţi, întrucât nu a făcut dovada existenţei cazului de forţă majoră. Cazul de forţă majoră va fi dovedit cu acte ale autorităţilor locale/centrale competente, în funcţie de natura evenimentului considerat forţă majoră.22.4. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în termen de 15 zile calendaristice de la încetare. De îndată ce cauza de forţă majoră a încetat, partea care a invocat-o va relua executarea obligaţiilor care îi revin, conform prezentului Acord.22.5. Dacă în termen de 90 zile de la producere, evenimentul respectiv şi consecinţele lui nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului Acord, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, dar sunt ţinute de a-şi onora toate obligaţiile având termene de îndeplinire până la data apariţiei cazului de forţă majoră.  +  Articolul 23Etica23.1. Părţile se angajează ca personalul implicat în implementarea POSDRU să respecte standardele de etică profesională. Astfel, personalul trebuie să contribuie la funcţionarea corespunzătoare a organismelor din care fac parte şi să ajute la menţinerea reputaţiei privind integritatea şi imparţialitatea acesteia.  +  Capitolul XI LEGISLAŢIA APLICABILĂ  +  Articolul 24Legea aplicabilă acordului24.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii este semnat în România şi este guvernat, interpretat, înţeles şi aplicat în conformitate cu legislaţia română, în afara cazului în care anumite prevederi ale prezentului Acord sunt exceptate de la aplicarea legislaţiei române în favoarea unui act normativ al CE.  +  Articolul 25Soluţionarea litigiilor25.1. Părţile vor depune de bună credinţă toate diligenţele necesare în vederea soluţionării pe cale amiabilă a oricărei dispute, controverse sau neînţelegeri între Părţi ce decurg din sau în legătură cu prezentul Acord de delegare de funcţii.25.2. În situaţia în care nu se poate ajunge la un rezultat privind soluţionarea pe cale amiabilă, orice litigiu care decurge din sau în legătură cu prezentul Acord de delegare de funcţii va fi soluţionat în conformitate cu legislaţia naţională.  +  Capitolul XII PREVEDERI FINALE  +  Articolul 26Independenţa clauzelor26.1. Dacă, în orice moment, orice condiţie sau prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii este declarată şi dovedită ca fiind ilegală, nevalabilă sau inaplicabilă, în întregime sau parţial, în conformitate cu orice lege sau act normativ, acea prevedere sau condiţie va fi considerată ca nefăcând parte din prezentul Acord de delegare de funcţii, iar aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Acord nu va fi afectată, iar în acest scop prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii se declară a fi independente.  +  Articolul 27Publicare în Monitorul Oficial27.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii se publică în Monitorul Oficial al României, partea I.Prezentul Acord de delegare de funcţii a fost încheiat astăzi 11.09.2008, la AMPOSDRU, într-un număr de 2 exemplare, fiecare cu valoare de original, câte 1 exemplar pentru fiecare dintre părţi.
       
    Nume, FuncţieNume, Funcţie
       
    Cristina IOVAMihai Alexandru BOTEZATU
    Director generalDirector executiv
       
    Semnătura ____________________Semnătura ____________________
    Data 11.09.2008Data 11.09.2008
   +  Anexa 3 ACORD DE DELEGARE DE FUNCŢIIprivind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul OperaţionalSectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar regionalpentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor UmaneRegiunea VestPREAMBULPrezentul Acord este încheiat având în vedere prevederile:- Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999;- Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;- H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;- H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;- H.G. nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, cu modificările şi completările ulerioare;- O.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;- O.G. nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare;- H.G. nr. 1.306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 29/2007;- Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificările şi completările ulterioareÎn contextul gestionării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) pentru eficienta implementare a acestuia şi în vederea creşterii capacităţii de absorbţie generală a Fondului Social European este necesară delegarea unor funcţii ale Autorităţii de Management către Organisme Intermediare. Autoritatea de Management va rămâne totuşi responsabilă pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor delegate, precum şi a operaţiunilor finanţate prin instrumentele structurale.Pentru stabilirea funcţiilor care sunt delegate prin prezentul Acord s-au avut în vedere, tipurile de proiecte care urmează a fi implementate şi capacitatea administrativă şi expertiza în domeniu pe care o are Organismul Intermediar. În acest context, Autoritatea de Management a stabilit şi modalitatea de control pe care o va exercita în legătură cu îndeplinirea funcţiilor delegate.  +  Capitolul I PREVEDERI GENERALE  +  Articolul 1Părţile şi acordul de voinţăMinisterul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (MMFES), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (în continuare AM), având sediul în Bucureşti, Calea Plevnei 46-48, sector 1, reprezentat de doamna Cristina IOVA, director general, pe de o parte,şiOrganismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Vest, în calitate de Organism Intermediar (în continuare OI), având sediul în Timişoara, Str. B-dul Mihai Viteazul nr. 30, cod poştal 300222, judeţul Timiş, reprezentat de doamna Valeria MINCIU, director executiv, pe de altă parte,au convenit asupra următorului Acord privind responsabilităţile şi atribuţiile părţilor în pregătirea implementării şi în implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România.  +  Articolul 2Definiţii şi interpretare2.1. DefiniţiiÎn cadrul prezentului Acord, termenii de mai jos au înţelesul următor:2.1.1. "Acord de delegare de funcţii" desemnează prezentul document precum şi anexele sale, care fac parte integrantă din acesta şi reprezintă acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România, semnat între organismul intermediar şi autoritatea de management.2.1.2. "Autoritate de Audit" desemnează autoritatea publică, la nivel naţional, responsabilă cu verificarea operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru fiecare program operaţional, independentă funcţional de Autoritatea de Management şi de Autoritatea de Certificare şi Plată. În România, pentru toate programele operaţionale, Autoritatea de Audit funcţionează pe lângă Curtea de Conturi.2.1.3. "Autoritate de Certificare şi Plată" reprezintă structura organizatorică în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.2.1.4. "Autoritate de Management", în continuare AM, desemnează Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, care are responsabilitatea gestionării şi implementării asistenţei financiare nerambursabile alocate POSDRU.2.1.5. "Axă prioritară" reprezintă una dintre priorităţile strategiei dintr-un program operaţional constând într-un grup de operaţiuni corelate şi care au obiective specifice măsurabile.2.1.6. "Beneficiar" reprezintă organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercială din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritorială, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional. În contextul schemelor de ajutor prevăzute în Articolul 87 al Tratatului, beneficiarii sunt întreprinderi publice sau private care implementează un proiect individual şi care primesc ajutor public.2.1.7. "Cerere de finanţare" reprezintă formularul completat de către solicitant, în vederea obţinerii asistenţei financiare nerambursabile din POSDRU.2.1.8. "Cerere de propuneri de proiecte" desemnează o invitaţie publică adresată de către AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanţi, în vederea depunerii cererilor de finanţare, în cadrul unei axe prioritare sau unui domeniu major de intervenţie al axelor prioritare din POSDRU.2.1.9. "Cheltuieli eligibile" reprezintă cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumentele structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului, conform reglementărilor legale comunitare şi naţionale în vigoare.2.1.10. "Contract de finanţare" reprezintă documentul juridic prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operaţional şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor.2.1.11. "Comitet de Monitorizare" este organismul deliberativ, fără personalitate juridică, care asigură urmărirea eficacităţii şi calităţii implementării asistenţei financiare nerambursabile prin POSDRU, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie.2.1.12. "Departamentul pentru Luptă Antifraudă", în continuare DLAF, desemnează structura fără personalitate juridică, din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, instituţie de contact a Oficiului European de Luptă Antifraudă, care asigură coordonarea luptei antifraudă şi protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.2.1.13. "Document cadru de implementare a programului operaţional" desemnează documentul elaborat de autoritatea de management şi aprobat prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autorităţii de management, prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operaţional.2.1.14. "Domeniu major de intervenţie" reprezintă sfera de activitate dintr-o axă prioritară, în cadrul căruia se pot finanţa diferite operaţiuni cu obiective similare.2.1.15. "Ghidul solicitantului" reprezintă un îndrumar privind completarea corectă a unei cereri de finanţare de către solicitanţii de finanţare nerambursabilă în cadrul programului operaţional, incluzând informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor şi reglementarea unor aspecte detaliate privind implementarea proiectelor.2.1.16. "Instrucţiune" reprezintă o dispoziţie obligatorie transmisă în scris de AM către OI în vederea implementării acesteia de către OI, care detaliază o procedură şi/sau care aduce modificări/completări unei proceduri privind implementarea POSDRU.2.1.17. "Neregulă" reprezintă reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciază bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită.2.1.18. "Oficiul European de Luptă Antifraudă", în continuare OLAF, desemnează organismul independent, din cadrul Comisiei Europene, care răspunde de combaterea fraudei împotriva bugetului Uniunii Europene.2.1.19. "Operaţiune" înseamnă un proiect sau un grup de proiecte selecţionat de către autoritatea de management a programului operaţional în cauză sau sub responsabilitatea acesteia, în conformitate cu criteriile stabilite de comitetul de monitorizare şi implementat de unul sau mai mulţi beneficiari, care permite atingerea obiectivelor axei prioritare la care se referă.2.1.20. "Organism intermediar", în continuare OI, reprezintă organismul public sau privat, care îşi desfăşoară activitatea sub responsabilitatea autorităţii de management sau care îndeplineşte responsabilităţi în numele autorităţii de management în relaţia cu beneficiarii care implementează operaţiuni.2.1.21. "Părţi" desemnează instituţiile semnatare ale prezentului Acord de delegare de funcţii.2.1.22. "Plan multianual de evaluare" reprezintă documentul de planificare multianuală a activităţilor de evaluare de natură strategică şi/sau operaţională privitoare la un program operaţional şi care urmează a fi realizate în perioada de implementare a acestuia.2.1.23. "Prefinanţare" reprezintă sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumentele structurale către un beneficiar, dacă acest transfer nu se realizează în cadrul unui proiect care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prin plată directă sau prin plată indirectă, de regulă în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabilă/responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor.2.1.24. "Program operaţional" reprezintă un document prezentat de un stat membru şi adoptat de Comisie care defineşte o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de priorităţi, pentru a cărui realizare se face apel la un fond sau în cadrul obiectivului de convergenţă, la Fondul de Coeziune şi la FEDR.2.1.25. "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane", în continuare POSDRU, desemnează Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, document aprobat de Comisia Europeană, elaborat de România, care conţine o strategie de dezvoltare şi un set de axe prioritare şi domenii majore de intervenţie, pentru a fi implementate cu finanţare de la Fondul Social European.2.1.26. "Proiect strategic" reprezintă proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsă între echivalentul în lei a 500.000 - 5.000.000 euro, respectiv 1.850.000 - 18.500.000 lei, implementat la nivel naţional, sectorial sau mulţi-regional.2.1.27. "Proiect de grant" reprezintă proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsă între echivalentul în lei a 50.000 - 500.000 euro, respectiv 185.000 - 1.849.999 lei, implementat la nivel mulţi-regional, regional sau local.2.1.28. "Sistemul Unic de management al informaţiei privind instrumentele structurale din cadrul obiectivului convergenţă" (SMIS) reprezintă sistemul informatic centralizat, dezvoltat de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu toate structurile utilizatoare, pentru a asigura colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizării, verificărilor, auditului şi evaluării programelor din cadrul obiectivului convergenţă, în conformitate cu art 60 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.2.1.29. "Unitate de Plată" reprezintă structura din cadrul unei autorităţi publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operaţional, având responsabilitatea transferării către beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi a sumelor pentru acoperirea plăţii taxei pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, precum şi către contractori a sumelor aferente finanţării proiectelor de asistenţă tehnică, după caz. În sensul prezentului Acord, Unitatea de plată desemnează organismul cu responsabilităţi pentru efectuarea plăţilor pentru POSDRU din cadrul MMFES, respectiv Direcţia Management Financiar din cadrul AMPOSDRU.2.2. Interpretare2.2.1. În acest Acord de delegare de funcţii, în afara cazurilor în care contextul cere altfel, singularul presupune pluralul şi invers, masculinul presupune femininul şi invers, iar referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.2.2.2. Nici o prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii nu poate fi interpretată ca reprezentând o derogare faţă de alte obligaţii legale ce revin părţilor ca urmare a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.2.2.3. În cazul în care există contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, pe de o parte, şi cele ale legislaţiei naţionale sau comunitare în vigoare, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.2.2.4. În prezentul Acord de delegare de funcţii, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoară referinţă şi nu vor afecta interpretarea prezentului acord de delegare de funcţii.  +  Capitolul II OBIECTUL ŞI DURATA ACORDULUI DE DELEGARE DE FUNCŢII  +  Articolul 3Obiectul Acordului de delegare de funcţii3.1. Obiectul prezentului Acord îl reprezintă delegarea unor funcţii şi a responsabilităţii îndeplinirii lor, privind gestionarea POSDRU, de la AM la OI, prin stabilirea cadrului de implementare a POSDRU, a drepturilor şi obligaţiilor şi a responsabilităţilor ce revin fiecărei părţi, precum şi stabilirea relaţiilor între părţile semnatare.3.2. În îndeplinirea funcţiilor delegate, OI este responsabil cu gestionarea proiectelor de grant din cadrul următoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie din POSDRU:- Axa Prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor", respectiv:- Domeniul Major de Intervenţie 3.1. "Promovarea culturii antreprenoriale"- Domeniul Major de Intervenţie 3.2. "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii"- Axa Prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare", respectiv:- Domeniul Major de Intervenţie 5.1. "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare"- Axa Prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", respectiv:- Domeniul Major de Intervenţie 6.2. "Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii"- Domeniul Major de Intervenţie 6.3. "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii"3.3. Proiectele strategice finanţate în cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2 sunt gestionate la nivelul AM.  +  Articolul 4Durata Acordului de delegare de funcţii4.1. Prezentul Acord intră în vigoare la data aprobării acestuia prin Ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi rămâne valabil pe întreaga perioadă a implementării POSDRU, inclusiv 3 ani de la data închiderii oficiale a POSDRU în România.  +  Capitolul III ANGAJAMENTE ŞI GARANŢII  +  Articolul 5Angajamente comune părţilor5.1. Părţile se angajează să îşi ducă la îndeplinire atribuţiile şi responsabilităţile legate de implementarea POSDRU, respectând principiile transparenţei şi parteneriatului, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, cu regulamentele comunitare şi cu legislaţia naţională în domeniu, precum şi cu procedurile interne. În implementarea responsabilităţilor, părţile se angajează să adopte un sistem de management şi control adecvat, respectând cerinţele specifice din legislaţia europeană şi naţională.5.2. Părţile se angajează să se informeze reciproc şi periodic asupra activităţilor legate de implementarea POSDRU şi să organizeze întâlniri periodice, de regulă trimestrial, în scopul evaluării progresului înregistrat în implementarea POSDRU, precum şi alte întâlniri ori de câte ori este cazul, în vederea analizării oricăror aspecte legate de prezentul Acord de delegare de funcţii.5.3. Părţile se obligă să nu utilizeze informaţiile şi documentele obţinute sau la care au acces în perioada de implementare a POSDRU în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii şi a legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa, accesul la informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter personal.5.4. Părţile se angajează să ţină o evidenţă strictă şi să păstreze toate datele, rapoartele, corespondenţa şi documentele legate de fiecare etapă a implementării POSDRU, inclusiv, dar fără a se limita la, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU timp de minimum 3 ani de la închiderea POSDRU, aşa cum este reglementat de legislaţia comunitară relevantă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora. În acest sens, părţile au obligaţia să asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentă implementării POSDRU, în conformitate cu prevederile art. 60 şi art. 90 ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 şi cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1828/2006.5.5. Părţile au obligaţia de a pune la dispoziţia Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, OLAF/DLAF, Curţii Europene de Audit, Comisiei Europene, sau altor instituţii în drept, orice informaţie sau documente solicitate privind proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului Acord.5.6. Părţile se angajează să elaboreze proceduri interne de lucru pentru implementarea POSDRU şi să îndeplinească atribuţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii.5.7. Angajamentele date de către Părţi prin prezentul Acord de delegare de funcţii vor continua să producă efecte şi ulterior semnării prezentului Acord de delegare de funcţii şi vor fi reînnoite de fiecare dată când acest lucru va fi solicitat, în ceea ce priveşte faptele şi circumstanţele existente la momentul respectiv.  +  Articolul 6Angajamente ale Organismului Intermediar6.1. OI trebuie să asigure, pe cheltuială proprie, personal suficient şi calificat pentru executarea corectă şi la timp a sarcinilor care îi sunt încredinţate, potrivit prevederilor acestui Acord de delegare de funcţii. De asemenea, OI trebuie să asigure respectarea principiului segregării funcţiilor, să identifice funcţiile considerate ca fiind sensibile şi să stabilească o politică adecvată de management a personalului care ocupă astfel de funcţii şi, totodată, să ţină seama de riscurile asociate ale deciziilor luate privind delegarea de competenţe.6.2. OI va furniza spaţiul necesar, mobilierul şi celelalte facilităţi necesare pentru o funcţionare corespunzătoare, astfel încât să fie îndeplinite în bune condiţii activităţile delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii. În acest sens, OI va semna anual o declaraţie de garantare.6.3. OI va elabora şi transmite AM o descriere a sistemului de management şi control, conform prevederilor Regulamentului CE 1083/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului CE 1828/2006 (corrigenda). În cazul în care acest sistem de management şi control prezintă deficienţe, OI va implementa în termenul cel mai scurt orice recomandări făcute de autorităţile naţionale sau europene competente.  +  Articolul 7Garanţii ale Organismului Intermediar7.1. OI confirmă că are capacitatea legală de a încheia şi executa integral prezentul Acord de delegare de funcţii.7.2. OI confirmă că la data încheierii prezentului Acord nu se află în situaţia de a încălca niciuna dintre prevederile legale în vigoare, fie naţionale sau europene, care să ducă la o incompatibilitate sau conflict de interese în implementarea POS DRU.7.3. OI se angajează ca în cazul schimbării contextului existent la data semnării Acordului de delegare de funcţii, care ar putea aduce OI într-una din situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, să informeze imediat AM despre aceasta.  +  Capitolul IV DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  +  Articolul 8Drepturile Autorităţii de Management8.1. Având responsabilitatea finală a implementării POSDRU, AM are dreptul de a solicita orice informaţie sau clarificare OI în legătură cu îndeplinirea oricăreia dintre funcţiile delegate.8.2. AM are dreptul de a evalua periodic capacitatea de îndeplinire a funcţiilor delegate OI, inclusiv performanţa acestuia în implementarea domeniilor de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord de delegare de funcţii. Astfel, AM poate efectua vizite la sediul OI pentru verificarea aplicării procedurilor interne, asigurării segregării funcţiilor la nivelul OI, existenţei sistemului ierarhic de raportare, existenţei sistemului de supervizare, menţinerii unei piste de audit corespunzătoare, păstrării unei evidenţe contabile distincte, introducerii datelor în SMIS, precum şi orice alte atribuţii pe care le are OI în vederea implementării eficiente a POSDRU. Aceste verificări nu vor înlocui sistemul de control intern al OI.8.3. AM poate verifica prin sondaj, utilizarea fondurilor comunitare şi/sau a fondurilor de cofinanţare aferente, în scopul validării cheltuielilor declarate deja eligibile de către OI.8.4. AM are dreptul de a efectua controale pentru stabilirea neregulilor, prejudiciilor şi/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectării legalităţii, conformităţii şi regularităţii utilizării şi administrării fondurilor comunitare şi a fondurilor de cofinanţare aferente.8.5. AM poate emite instrucţiuni privind implementarea POSDRU, care devin obligatorii pentru OI din momentul comunicării în scris a acestora.8.6. AM avizează manualul de proceduri interne al OI, precum şi orice modificări sau completări aduse acestuia, aprobate în prealabil de către reprezentantul legal al OI, în termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea acestora.  +  Articolul 9Obligaţiile Autorităţii de Management9.1. AM elaborează manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU. AM informează OI asupra oricărei modificări a manualului care are impact asupra activităţii acestuia, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data aprobării acesteia.9.2. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la deciziile luate în structurile parteneriale din care acesta nu face parte şi care pot afecta îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.9.3. AM are obligaţia de a furniza, în termen de 15 zile lucrătoare, orice informaţie sau clarificare solicitată de către OI în legătură cu îndeplinirea oricăreia dintre funcţiile delegate.9.4. AM acordă asistenţă de specialitate OI, la solicitarea acestuia, pe probleme legate de implementarea POSDRU şi transmite către OI orice documente şi informaţii necesare în vederea îndeplinirii de către acesta a obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord.9.5. AM organizează reuniuni interinstituţionale în legătură cu implementarea POSDRU, invitând şi OI, dacă subiectele discutate sunt de relevanţă pentru acesta.9.6. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de către Comisia Europeană, care au un impact asupra activităţii OI şi/sau a implementării POSDRU.9.7. AM facilitează OI accesarea şi utilizarea SMIS, precum şi a altor sisteme informatice de management, asigurând şi instruirea corespunzătoare a personalului din cadrul OI, la solicitarea acestuia.  +  Articolul 10Drepturile Organismului Intermediar10.1. OI are dreptul de a solicita AM informaţii suplimentare şi clarificări pentru buna îndeplinire a funcţiilor delegate prin prezentul Acord. Termenul de primire a informaţiilor suplimentare şi clarificărilor de la AM este de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de către AM.10.2. OI are dreptul de a primi de la AM orice modificare adusă manualului de proceduri interne al AM pentru implementarea POSDRU cu impact asupra activităţii OI.10.3. OI poate propune AM modificări ale mecanismelor/manualul de proceduri interne al OI prin care îşi îndeplineşte funcţiile delegate, în vederea îmbunătăţirii/eficientizării acestora.10.4. OI beneficiază de asistenţă de specialitate din partea AM, în orice aspecte privind implementarea POSDRU, furnizându-i-se materialele şi informaţiile relevante necesare îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord de delegare de funcţii.  +  Articolul 11Obligaţiile Organismului Intermediar11.1. OI răspunde pentru îndeplinirea tuturor funcţiilor delegate de AM şi transmite orice informaţie solicitată de către AM în legătură cu îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.11.2. OI trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a urgenta implementarea proiectelor aprobate pentru finanţare în cadrul POSDRU, în special cu privire la realizarea verificărilor cererilor de rambursare primite de la beneficiari, pentru a se evita dezangajarea fondurilor alocate anual (regula n+3/n+2), în conformitate cu prevederile art. 93 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.11.3. În termen de 30 de zile calendaristice de la data semnării prezentului Acord, OI va revizui şi va modifica, după caz, Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru a include atribuţiile delegate prin prezentul Acord. Fişele de post ale funcţiilor prevăzute în cadrul OI vor fi întocmite pentru a răspunde noilor atribuţii delegate de AM, cu respectarea principiului segregării funcţiilor, al standardelor privind delegarea de competenţă şi funcţiile sensibile. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi fişele de post vor fi transmise AM spre avizare.11.4. OI are obligaţia de a duce la îndeplinire toate instrucţiunile emise de AM privind implementarea POSDRU, în termenul prevăzut în conţinutul acestora.11.5. OI este obligat să dezvolte manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, pentru îndeplinirea funcţiilor care îi sunt delegate şi să îl trimită spre avizare AM, urmând a îndeplini aceste funcţii în conformitate cu manualul de proceduri interne pentru implementarea POSDRU aprobat. În cazul în care AM, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau alte organisme abilitate formulează recomandări cu privire la procedurile dezvoltate, după caz, OI va încorpora toate aceste recomandări în termenul cel mai scurt.11.6. OI se asigură că personalul acestuia cunoaşte, respectă şi pune în aplicare prevederile manualului de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a funcţiilor delegate.11.7. OI are obligaţia de a pune la dispoziţia AM orice informaţie şi/sau document solicitat în legătură cu proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, şi va lua toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfăşurare a activităţilor de control ale AM, inclusiv a vizitelor acesteia la sediul OI.11.8. În conformitate cu art. 5.4, OI are obligaţia să asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentă implementării domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pista de audit este considerată adecvată dacă:- permite reconcilierea sumelor totale certificate către Comisia Europeană cu înregistrările contabile detaliate şi documentele justificative existente la nivelul ACP, AM, OI şi beneficiarilor, cu privire la operaţiunile finanţate în cadrul domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord;- permite verificarea plăţilor din fonduri publice către beneficiari;- permite verificarea modului de aplicare a criteriilor de selecţie, aprobate de Comitetul de Monitorizare POSDRU;- cuprinde pentru fiecare operaţiune, acolo unde este cazul, specificaţiile tehnice şi planul financiar, documentele privind aprobarea finanţării în cadrul schemelor de grant, documentele aferente procedurii de achiziţii publice, rapoartele de progres şi rapoartele privind verificările realizate.11.9. Pentru funcţiile delegate şi pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, OI are obligaţia de a introduce datele relevante în SMIS şi în alte sisteme informatice de management, după caz.  +  Capitolul V DELEGAREA FUNCŢIILOR ŞI MONITORIZAREA ÎNDEPLINIRII ACESTORA  +  Articolul 12Delegarea funcţiilor12.1. Prin prezentul Acord de delegare de funcţii, AM deleagă OI funcţii pentru gestionarea Axelor Prioritare şi domeniilor majore de intervenţie menţionate la Articolul 3.2.12.2. OI nu poate sub-delega funcţii ce sunt în sarcina sa, conform prezentului Acord de delegare de funcţii, unei terţe persoane sau organism, fără acordul expres al AM.12.3. Prezentul Acord rămâne în vigoare în cazul în care una dintre părţi încetează să existe şi atribuţiile sale sunt preluate de către un succesor legal, iar Acordul se transferă de drept acestui succesor. Ambele părţi au obligaţia de a transfera succesorului legal toate atribuţiile prevăzute în prezentul Acord, menţionând stadiul implementării POSDRU, termenele de realizare a activităţilor, dacă este cazul. Până la confirmarea noii entităţi, rămân în sarcina părţii afectate de situaţia de drept menţionată mai sus toate obligaţiile asumate conform prezentului Acord.  +  Articolul 13Monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate13.1. AM asigură monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate OI în vederea implementării POSDRU, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii.13.2. Pe baza informaţiilor transmise de OI, a verificărilor proprii, a rapoartelor de audit, şi a altor documente relevante, AM elaborează un raport anual de monitorizare privind îndeplinirea funcţiilor delegate.13.3. În exercitarea funcţiei de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate, AM are dreptul de a efectua misiuni de verificare la sediul OI în conformitate cu Planul anual de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate. În acest sens, AM are obligaţia de a comunică, în scris, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte, intenţia de a realiza o misiune de verificare la sediul OI. Comunicarea va conţine scopul vizitei, data, locul, ora, numele şi calitatea persoanelor care vor participa la această misiune de verificare şi, de asemenea, documentele care vor fi analizate de către acestea.13.4. OI are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor AM la sediul său, în baza comunicării transmise de către aceasta în termenul şi cu respectarea condiţiilor stabilite prin prezentul Acord de delegare de funcţii şi pune la dispoziţia acestora documentele solicitate.13.5. În funcţie de concluziile privind modul de îndeplinire de către OI a funcţiilor delegate, AM poate decide restrângerea sau retragerea acestora, dacă nu se remediază deficienţele constatate, în termenul solicitat. Restrângerea/retragerea funcţiilor delegate îşi produce efectele de la data comunicării de către AM a deciziei, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi.13.6. Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum şi ale Regulamentului (CE) nr. 1605/2002, AM poate decide restrângerea funcţiilor delegate sau retragerea acestora în cazul în care OI nu implementează recomandările unui organism de audit naţional sau comunitar în care sunt elemente ce dovedesc existenţa unei deficienţe grave în funcţionarea sistemului de management şi control al OI.  +  Capitolul VI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR  +  Articolul 14Responsabilităţile Autorităţii de Management14.1. AM este responsabilă de managementul POSDRU, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind responsabilităţile prevăzute la articolul 60 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului şi la articolul 17 din H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale.14.2. AM este responsabilă pentru gestionarea proiectelor strategice din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie specificate la articolul 3.2. din prezentul Acord.  +  Articolul 15Responsabilităţile Unităţii de Plată FSE15.1. În cadrul Direcţiei Generale AMPOSDRU funcţionează Unitatea de Plată FSE (UP FSE), cu responsabilităţile prevăzute în legislaţia naţională.15.2. UP FSE este responsabilă de transferarea către beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi a sumelor pentru acoperirea plăţii taxei pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din FSE în cadrul POSDRU, precum şi către contractori a sumelor aferente finanţării proiectelor de asistenţă tehnică, după caz.  +  Articolul 16Responsabilităţile Organismului Intermediar16.1. OI este responsabil pentru gestionarea la nivel regional a proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu prevederile prezentului Acord şi legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind funcţiile prevăzute la articolul 17 din prezentul Acord.  +  Capitolul VII FUNCŢII DELEGATE  +  Articolul 17Funcţiile delegate Organismului Intermediar17.1. Pentru gestionarea proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2, OI este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor funcţii:- Programare17.2. Colaborează cu AM la elaborarea şi amendarea POSDRU şi a Documentului Cadru de Implementare a POSDRU.17.3. Colaborează cu AM la elaborarea criteriilor de evaluare şi selecţie a proiectelor, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.17.4. Colaborează cu AM la elaborarea condiţiilor generale ale Ghidului Solicitantului.17.5. Elaborează condiţiile specifice ale Ghidurilor Solicitantului pentru pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord, şi le transmite AM spre avizare.17.6. Elaborează corrigenda de modificare a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi le transmite AM spre avizare.17.7. Colaborează cu AM la elaborarea planului anual de lucru şi la elaborarea schemelor de ajutor de stat.- Evaluare la nivel de program17.8. Furnizează AM şi experţilor evaluatori toate informaţiile necesare pentru realizarea evaluărilor la nivel de program.- Monitorizare şi raportare la nivel de program17.9. Desemnează membri pentru Comitetul de Monitorizare POSDRU. Participă la reuniunile CM POSDRU.17.10. Elaborează şi transmite AM rapoarte semestriale de implementare defalcate pe fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.17.11. Contribuie prin furnizarea de informaţii la elaborarea de către AM a Rapoartelor Anuale de Implementare şi a Raportului Final de Implementare a POSDRU; OI va furniza orice alte informaţii necesare în vederea analizării stadiului implementării POSDRU, în legătură cu domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.- Informare şi publicitate17.12. Colaborează cu AM la elaborarea şi revizuirea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu cerinţele de informare şi publicitate prevăzute în regulamentele specifice.17.13. Elaborează şi revizuieşte Planul Anual de Comunicare pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord şi îl transmite AM spre avizare.17.14. Implementează măsurile specifice de informare şi publicitate cuprinse în Planul Anual de Comunicare şi în Planul de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, corespunzător domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.17.15. Raportează trimestrial AM progresul înregistrat în implementarea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013 şi a Planului Anual de Comunicare.17.16. Dezvoltă şi actualizează cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI în legătură cu implementarea domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, cu informarea AM.17.17. Publică pe pagina de internet a OI lista beneficiarilor, în conformitate cu prevederile regulamentelor relevante.- Lansare cereri de propuneri de proiecte17.18. Lansează la nivel regional cereri de propuneri de proiecte, conform planului anual de lucru aprobat de AM.17.19. Asigură publicitatea adecvată lansării cererilor de propuneri de proiecte.- Birou de informare (helpdesk)17.20. Completează registrul de helpdesk cu solicitările potenţialilor beneficiari/beneficiari, precum şi cu răspunsurile aferente elaborate de OI.17.21. Asigură măsuri de informare a potenţialilor beneficiari privind depunerea cererii de finanţare şi privind criteriile de selecţie ce vor fi utilizate.17.22. Asigură măsuri de informare a beneficiarilor privind implementarea proiectelor.17.23. Elaborează şi transmite AM spre informare lista celor mai frecvente întrebări pentru cererile de propuneri de proiecte lansate de OI. Publică lista celor mai frecvente întrebări pe pagina de internet a OI.17.24. Asigură publicarea listei celor mai frecvente întrebări elaborată de AM pe pagina de internet a OI.17.25. Organizează şi actualizează baza de date cu potenţialii beneficiari pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.- Evaluare şi selecţie proiecte17.26. Numeşte membrii evaluatori, preşedintele şi secretarul Comitetelor de Evaluare organizate la nivelul OI.17.27. Primeşte, în vederea evaluării, cererile de finanţare înregistrate de AM în format electronic.17.28. Organizează şi asigură buna desfăşurare a sesiunilor de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare, în conformitate cu metodologia de evaluare stabilită de AM.17.29. Selectează cererile de finanţare depuse de către potenţialii beneficiari, în conformitate cu criteriile de evaluare şi selecţie aprobate de către Comitetul de Monitorizare POSDRU.17.30. Transmite către AM, spre aprobare, lista proiectelor admise şi respinse şi aflate pe lista de rezerve, în termenul şi condiţiile prevăzute de procedura aplicabilă.17.31. Înregistrează eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de evaluare şi selecţie.17.32. Numeşte membrii în Comitetele de Soluţionare a Contestaţiilor organizate la nivelul AM.17.33. Elaborează şi transmite beneficiarilor deciziile privind aprobarea, respingerea sau punerea pe lista de rezervă a cererilor de finanţare primite.17.34. Numeşte membri evaluatori în cadrul Comitetelor de Evaluare organizate de AM.- Contractare17.35. Verifică documentele suport transmise de beneficiari în vederea încheierii contractelor de finanţare.17.36. Pregăteşte dosarele proiectelor de contract şi semnează contractele de finanţare, împreună cu documentele aferente angajării bugetare.17.37. Analizează şi decide aprobarea sau respingerea propunerilor beneficiarilor de modificare a contractelor de finanţare.17.38. Întocmeşte şi semnează actele adiţionale pentru contractele de finanţare; informează AM privind actele adiţionale încheiate.17.39. Efectuează vizite speciale, după caz, în vederea soluţionării solicitărilor de reziliere a contractelor primite de la beneficiari.17.40. Organizează întâlniri de clarificare cu beneficiarii în cazul solicitării acestora de reziliere a contractelor de finanţare.17.41. Elaborează şi transmite beneficiarilor scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului şi Procesul verbal de reziliere, dacă e cazul.17.42. Transmite AM scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului, Procesul verbal de reziliere şi nota de debit, dacă e cazul.17.43. Înregistrează în SMIS şi în alte sisteme informatice de management informaţiile cuprinse în contractele de finanţare, precum şi orice modificare a contractelor de finanţare.- Monitorizarea proiectelor17.44. Asigură monitorizarea tehnică şi financiară a proiectelor contractate de OI.17.45. Verifică raportul tehnico-financiar întocmit de beneficiari. Efectuează misiuni de verificare la faţa locului.17.46. Elaborează şi transmite AM scrisoare de aprobare a rapoartelor tehnico-financiare primite de la beneficiari, în vederea procesării plăţilor.17.47. Introduce datele tehnice din rapoartele tehnico-financiare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.48. Elaborează şi transmite AM spre avizare planul anual pentru misiunile la faţa locului (vizite de monitorizare).17.49. Elaborează raportul vizitei de monitorizare şi îl înregistrează în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.50. Monitorizează îndeplinirea de către beneficiar a măsurilor corective stabilite ca urmare a vizitelor de monitorizare.- Management financiar17.51. Colaborează cu AM în activitatea de planificare financiară, furnizând informaţii financiare necesare.17.52. Asigură funcţia de angajare şi de lichidare a cheltuielilor, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, precum şi cu Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 29/2007.17.53. Verifică cererile de prefinanţare şi documentele suport. Introduce datele din cererea de prefinanţare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.54. Verifică cererile de rambursare şi documentele suport primite de la beneficiari şi validează cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari. Introduce datele din cererile de rambursare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.55. Întocmeşte şi transmite AM situaţia centralizată a cererilor de rambursare validate, pe surse de finanţare, axă prioritară şi domeniu major de intervenţie.17.56. Întocmeşte şi transmite AM spre avizare planul anual privind verificarea cheltuielilor la faţa locului. Efectuează misiuni de verificare a cheltuielilor la faţa locului în conformitate cu planul anual şi cu procedura relevantă. Cu ocazia verificărilor la faţa locului OI verifică şi dacă beneficiarul ţine o evidenţă contabilă distinctă pentru proiect.17.57. Transmite AM copii ale rapoartelor de verificare la faţa locului.17.58. Înregistrează datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuată, precum şi constatările urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.59. Întocmeşte evidenţa extrabilanţieră şi înregistrează în contabilitate creditele bugetare aprobate, angajamentele bugetare şi angajamentele legale.17.60. Întocmeşte şi transmite AM lunar fişele de cont extrabilanţiere în vederea efectuării reconcilierii cu contabilitatea AM.17.61. Asigură arhivarea în condiţii optime a unei copii a reconcilierii contabile primită de la AM.17.62. Asigură disponibilitatea documentelor utilizate în procesul de validare a cererilor de rambursare, în cazul controlului din partea AM, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene şi a altor organisme abilitate, în condiţiile legislaţiei naţionale şi comunitare.- Control financiar preventiv propriu17.63. Asigură organizarea şi exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu pentru angajamentele legale şi actele adiţionale ulterioare, privitoare la implementarea POSDRU, încheiate de OI.- Control antifraudăOI va desfăşura activităţi specifice de control antifraudă după verificarea de către AM a sistemului de management şi control al OI pentru această funcţie delegată, urmare a unei misiuni de verificare efectuată de AM.17.64. Organizează activitatea de control privind utilizarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza sesizărilor şi alertelor de nereguli primite de la AM, auditul intern/extern, compartimentele OI, alte organe cu atribuţii de control, mass media etc.17.65. Verifică, stabileşte şi individualizează obligaţia de plată, ca urmare a activităţii de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, sub forma unui titlu de creanţă, prin întocmirea procesului verbal de constatare şi a notei de debit.17.66. Transmite AM procesele verbale de constatare şi notele de debit.17.67. Înregistrează datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuată, precum şi constatările urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.68. Sesizează DLAF în cazul descoperirii, în urma desfăşurării activităţii de constatare, a unor indicii privind posibile fraude şi comunică şi AM situaţia constatată.17.69. Comunică DLAF, în urma solicitării acestuia, cu înştiinţarea AM, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control încheiate, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.- Managementul neregulilor17.70. OI întreprinde măsuri de prevenire şi detectare a neregulilor pentru domeniile de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pentru coordonarea acestor activităţi, OI desemnează un ofiţer de nereguli.17.71. Înregistrează în ordine cronologică alertele de neregulă în Registrul raportorului de nereguli al OI şi informează AM în termen de 5 zile lucrătoare.17.72. Elaborează nota de verificare preliminară a sesizării de neregulă conform evidenţelor OI.17.73. Elaborează şi transmite trimestrial AM raportul de nereguli care va conţine neregulile în curs de rezolvare depistate de OI. Transmite AM informaţiile suplimentare solicitate prin "Scrisoarea privind clarificarea neconcordanţelor".17.74. Monitorizează progresul neregulilor, completează registrul de nereguli şi menţine o bază de date adecvată a neregulilor, în conformitate cu procedura relevantă.17.75. Urmare confirmării unei nereguli, întocmeşte raportul de neregulă şi scrisoarea standard şi le transmite directorului OI. Transmite AM raportul de neregulă şi documentele suport şi dosarul de suspiciune de neregulă.17.76. Asigură instruirea personalului OI cu privire la modalitatea de sesizare a unei nereguli.- Achiziţii publice17.77. Transmite AM, în termen de 2 zile de la data semnării unui contract de finanţare şi/sau de la data depunerii acestora de către beneficiari, programele (anuale)/listele de achiziţii care urmează să fie făcute de beneficiari în cadrul proiectelor cofinanţate.17.78. Verifică, pe bază de eşantion, documentaţia de achiziţii publice transmisă de beneficiari, în conformitate cu procedura relevantă.- Verificare ex-ante17.79. Realizează verificarea ex-ante a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi corrigenda aferente acestora, elaborate de OI.17.80. Efectuează verificarea ex-ante a constituirii Comitetului de Evaluare organizat la nivelul OI.17.81. Efectuează verificarea ex-ante a raportului de evaluare întocmit de OI.17.82. Efectuează verificare ex-ante a tuturor contractelor de finanţare şi respectiv dosarelor de contract, a listei beneficiarilor, a tuturor actelor adiţionale la contractele de finanţare încheiate de OI privitoare la implementarea POSDRU.17.83. Realizează verificarea ex-ante a documentelor elaborate de OI, în conformitate cu procedura relevantă.17.84. Elaborează şi transmite AM rapoarte lunare privind documentele respinse în cadrul OI în urma verificării ex-ante.17.85. Urmăreşte implementarea acţiunilor corective stabilite în urma verificărilor ex-ante, aprobate la nivelul OI, şi elaborează stadiul realizării acestora.17.86. Asigură îndeplinirea acţiunilor corective transmise de AM. Elaborează şi transmite AM stadiul realizării acţiunilor corective.17.87. Asigură diseminarea la nivelul OI a raportului trimestrial integrat de sinteză a celor mai frecvente erori şi motive de respingere în urma verificărilor ex-ante, elaborat şi transmis de AM.- Tehnologia informaţiei17.88. Asigură integritatea şi protecţia datelor prin implementarea politicii de securitate IT la nivelul OI (politicii antivirus, politicii de back-up şi politicii de recuperare a datelor în caz de dezastru).17.89. Asigură funcţionarea eficientă a aplicaţiilor şi a bazelor de date utilizate la nivelul OI.17.90. Monitorizează şi garantează calitatea echipamentelor şi a sistemelor informatice, la nivelul OI17.91. Asigură funcţionarea şi utilizarea corectă a sistemului informatic, în acord cu procedurile şi standardul de securitate ISO/IEC 17799.17.92. Asigură operarea corespunzătoare în SMIS-CSNR la nivelul OI.17.93. Asigură mentenanţa paginii de internet a OI şi actualizează cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI pe baza documentelor şi indicaţiilor transmise de ofiţerii de informare şi publicitate.- Managementul riscurilor17.94. Constituie şi asigură funcţionarea Grupului de management al riscurilor organizat la nivelul OI.  +  Capitolul VIII MODIFICAREA, ÎNCETAREA ACORDULUI  +  Articolul 18Modificarea Acordului18.1. Ca regulă generală, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat numai prin acordul scris al Părţilor. Cu titlu de excepţie, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat unilateral de către AM în scris, dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor AM, şi totodată în situaţia unor modificări în legislaţia naţională şi europeană ce ar putea afecta executarea corespunzătoare a prezentul Acord.18.2. Prezentul Acord poate fi modificat prin una din următoarele modalităţi: a) implicit, prin intrarea în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord; b) explicit, prin acordul de voinţă al părţilor.18.3. Modificarea prezentului Acord va lua forma unui Act adiţional, prin care: a) se confirmă situaţia survenită în urma intrării în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau b) se efectuează modificările necesare, conform acordului de voinţă a părţilor.18.4. Modificările aduse prezentului Acord intră în vigoare: a) de la data intrării în vigoare a prevederilor legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau data indicată în acestea, sau b) de la data semnării de către ambele părţi a Actului adiţional de modificare prin acordul de voinţă al părţilor.  +  Articolul 19Încetarea Acordului19.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii încetează: a) Prin închiderea POSDRU, în condiţiile Articolului 4.1. b) Prin acordul de voinţă al părţilor, confirmat în scris. c) În situaţia prevăzută de art 13.5 şi 13.6 din prezentul Acord, în cazul retragerii atribuţiilor delegate. d) La expirarea termenului stipulat la Articolul 22.5.  +  Capitolul IX COMUNICARE  +  Articolul 20Comunicarea între părţi20.1. Întreaga corespondenţă efectuată ca urmare a punerii în aplicare a prezentului Acord de delegare de funcţii trebuie să fie transmisă prin scrisoare recomandată, fax, e-mail sau orice alte mijloace de transmitere care fac posibilă dovedirea primirii de către destinatar.20.2. Orice notificare, avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în aplicarea prezentului Acord de delegare de funcţii se comunică în scris celeilalte părţi în formatul standard, atunci când acesta este prevăzut.20.3. Adresele utilizate pentru comunicarea între părţi sunt următoarele:Pentru AM: Str. Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, Bucureşti, RomâniaPentru OI: Str. B-dul Mihai Viteazul nr. 30, cod poştal 300222, Timişoara, judeţul Timiş, România20.4. În cazul modificării acestor adrese, părţile se vor informa reciproc.  +  Capitolul X RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR, ETICA  +  Articolul 21Răspunderea părţilor21.1. Nici una dintre părţi nu este şi nu va fi ţinută răspunzătoare pentru daunele sau prejudiciile cauzate celeilalte părţi de un terţ pe parcursul derulării POSDRU şi în legătură cu acesta.21.2. Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasă a obligaţiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului Acord.21.3. În cazul constatării de către departamentele/instituţiile îndreptăţite, a nerealizării unui proiect sau a neexecutării culpabile a unei funcţii delegate, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părţile semnatare ale acestui Acord, aceasta atrage răspunderea financiară a părţii aflate în culpă.  +  Articolul 22Forţa Majoră22.1. Nici una dintre părţile acestui Acord nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului Acord, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.22.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să-i comunice în scris celeilalte părţi acest fapt, în termen de 48 de ore de la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.22.3. Partea care invocă forţa majoră este obligată să facă dovada acesteia, în termenul cel mai scurt prin notificare scrisă, însoţită de acte doveditoare, emise de autorităţile locale şi/sau centrale, în funcţie de natura evenimentului considerat forţă majoră. Dacă notificarea nu s-a transmis în condiţiile stabilite, partea aflată în culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte părţi, întrucât nu a făcut dovada existenţei cazului de forţă majoră. Cazul de forţă majoră va fi dovedit cu acte ale autorităţilor locale/centrale competente, în funcţie de natura evenimentului considerat forţă majoră.22.4. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în termen de 15 zile calendaristice de la încetare. De îndată ce cauza de forţă majoră a încetat, partea care a invocat-o va relua executarea obligaţiilor care îi revin, conform prezentului Acord.22.5. Dacă în termen de 90 zile de la producere, evenimentul respectiv şi consecinţele lui nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului Acord, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, dar sunt ţinute de a-şi onora toate obligaţiile având termene de îndeplinire până la data apariţiei cazului de forţă majoră.  +  Articolul 23Etica23.1. Părţile se angajează ca personalul implicat în implementarea POSDRU să respecte standardele de etică profesională. Astfel, personalul trebuie să contribuie la funcţionarea corespunzătoare a organismelor din care fac parte şi să ajute la menţinerea reputaţiei privind integritatea şi imparţialitatea acesteia.  +  Capitolul XI LEGISLAŢIA APLICABILĂ  +  Articolul 24Legea aplicabilă acordului24.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii este semnat în România şi este guvernat, interpretat, înţeles şi aplicat în conformitate cu legislaţia română, în afara cazului în care anumite prevederi ale prezentului Acord sunt exceptate de la aplicarea legislaţiei române în favoarea unui act normativ al CE.  +  Articolul 25Soluţionarea litigiilor25.1. Părţile vor depune de bună credinţă toate diligenţele necesare în vederea soluţionării pe cale amiabilă a oricărei dispute, controverse sau neînţelegeri între Părţi ce decurg din sau în legătură cu prezentul Acord de delegare de funcţii.25.2. În situaţia în care nu se poate ajunge la un rezultat privind soluţionarea pe cale amiabilă, orice litigiu care decurge din sau în legătură cu prezentul Acord de delegare de funcţii va fi soluţionat în conformitate cu legislaţia naţională.  +  Capitolul XII PREVEDERI FINALE  +  Articolul 26Independenţa clauzelor26.1. Dacă, în orice moment, orice condiţie sau prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii este declarată şi dovedită ca fiind ilegală, nevalabilă sau inaplicabilă, în întregime sau parţial, în conformitate cu orice lege sau act normativ, acea prevedere sau condiţie va fi considerată ca nefăcând parte din prezentul Acord de delegare de funcţii, iar aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Acord nu va fi afectată, iar în acest scop prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii se declară a fi independente.  +  Articolul 27Publicare în Monitorul Oficial27.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii se publică în Monitorul Oficial al României, partea I.Prezentul Acord de delegare de funcţii a fost încheiat astăzi 11.09.2008, la AMPOSDRU, într-un număr de 2 exemplare, fiecare cu valoare de original, câte 1 exemplar pentru fiecare dintre părţi.
       
    Nume, FuncţieNume, Funcţie
       
    Cristina IOVAValeria MINCIU
    Director generalDirector executiv
       
    Semnătura ____________________Semnătura ____________________
    Data 11.09.2008Data 11.09.2008
   +  Anexa 4 ACORD DE DELEGARE DE FUNCŢIIprivind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul OperaţionalSectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar regionalpentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor UmaneRegiunea Nord-VestPREAMBULPrezentul Acord este încheiat având în vedere prevederile:- Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999;- Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;- H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;- H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;- H.G. nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, cu modificările şi completările ulerioare;- O.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;- O.G. nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare;- H.G. nr. 1.306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 29/2007;- Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificările şi completările ulterioareÎn contextul gestionării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) pentru eficienta implementare a acestuia şi în vederea creşterii capacităţii de absorbţie generală a Fondului Social European este necesară delegarea unor funcţii ale Autorităţii de Management către Organisme Intermediare. Autoritatea de Management va rămâne totuşi responsabilă pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor delegate, precum şi a operaţiunilor finanţate prin instrumentele structurale.Pentru stabilirea funcţiilor care sunt delegate prin prezentul Acord s-au avut în vedere, tipurile de proiecte care urmează a fi implementate şi capacitatea administrativă şi expertiza în domeniu pe care o are Organismul Intermediar. În acest context, Autoritatea de Management a stabilit şi modalitatea de control pe care o va exercita în legătură cu îndeplinirea funcţiilor delegate.  +  Capitolul I PREVEDERI GENERALE  +  Articolul 1Părţile şi acordul de voinţăMinisterul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (MMFES), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (în continuare AM), având sediul în Bucureşti, Calea Plevnei 46-48, sector 1, reprezentat de doamna Cristina IOVA, director general, pe de o parte,şiOrganismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar (în continuare OI), având sediul în Cluj-Napoca, Str. Someşului nr. 42, cod poştal 400145, judeţul Cluj, reprezentat de domnul Cristian DOGAR, director executiv, pe de altă parte,au convenit asupra următorului Acord privind responsabilităţile şi atribuţiile părţilor în pregătirea implementării şi în implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România.  +  Articolul 2Definiţii şi interpretare2.1. DefiniţiiÎn cadrul prezentului Acord, termenii de mai jos au înţelesul următor:2.1.1. "Acord de delegare de funcţii" desemnează prezentul document precum şi anexele sale, care fac parte integrantă din acesta şi reprezintă acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România, semnat între organismul intermediar şi autoritatea de management.2.1.2. "Autoritate de Audit" desemnează autoritatea publică, la nivel naţional, responsabilă cu verificarea operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru fiecare program operaţional, independentă funcţional de Autoritatea de Management şi de Autoritatea de Certificare şi Plată. În România, pentru toate programele operaţionale, Autoritatea de Audit funcţionează pe lângă Curtea de Conturi.2.1.3. "Autoritate de Certificare şi Plată" reprezintă structura organizatorică în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.2.1.4. "Autoritate de Management", în continuare AM, desemnează Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, care are responsabilitatea gestionării şi implementării asistenţei financiare nerambursabile alocate POSDRU.2.1.5. "Axă prioritară" reprezintă una dintre priorităţile strategiei dintr-un program operaţional constând într-un grup de operaţiuni corelate şi care au obiective specifice măsurabile.2.1.6. "Beneficiar" reprezintă organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercială din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritorială, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional. În contextul schemelor de ajutor prevăzute în Articolul 87 al Tratatului, beneficiarii sunt întreprinderi publice sau private care implementează un proiect individual şi care primesc ajutor public.2.1.7. "Cerere de finanţare" reprezintă formularul completat de către solicitant, în vederea obţinerii asistenţei financiare nerambursabile din POSDRU.2.1.8. "Cerere de propuneri de proiecte" desemnează o invitaţie publică adresată de către AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanţi, în vederea depunerii cererilor de finanţare, în cadrul unei axe prioritare sau unui domeniu major de intervenţie al axelor prioritare din POSDRU.2.1.9. "Cheltuieli eligibile" reprezintă cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumentele structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului, conform reglementărilor legale comunitare şi naţionale în vigoare.2.1.10. "Contract de finanţare" reprezintă documentul juridic prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operaţional şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor.2.1.11. "Comitet de Monitorizare" este organismul deliberativ, fără personalitate juridică, care asigură urmărirea eficacităţii şi calităţii implementării asistenţei financiare nerambursabile prin POSDRU, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie.2.1.12. "Departamentul pentru Luptă Antifraudă", în continuare DLAF, desemnează structura fără personalitate juridică, din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, instituţie de contact a Oficiului European de Luptă Antifraudă, care asigură coordonarea luptei antifraudă şi protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.2.1.13. "Document cadru de implementare a programului operaţional" desemnează documentul elaborat de autoritatea de management şi aprobat prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autorităţii de management, prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operaţional.2.1.14. "Domeniu major de intervenţie" reprezintă sfera de activitate dintr-o axă prioritară, în cadrul căruia se pot finanţa diferite operaţiuni cu obiective similare.2.1.15. "Ghidul solicitantului" reprezintă un îndrumar privind completarea corectă a unei cereri de finanţare de către solicitanţii de finanţare nerambursabilă în cadrul programului operaţional, incluzând informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor şi reglementarea unor aspecte detaliate privind implementarea proiectelor.2.1.16. "Instrucţiune" reprezintă o dispoziţie obligatorie transmisă în scris de AM către OI în vederea implementării acesteia de către OI, care detaliază o procedură şi/sau care aduce modificări/completări unei proceduri privind implementarea POSDRU.2.1.17. "Neregulă" reprezintă reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciază bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită.2.1.18. "Oficiul European de Luptă Antifraudă", în continuare OLAF, desemnează organismul independent, din cadrul Comisiei Europene, care răspunde de combaterea fraudei împotriva bugetului Uniunii Europene.2.1.19. "Operaţiune" înseamnă un proiect sau un grup de proiecte selecţionat de către autoritatea de management a programului operaţional în cauză sau sub responsabilitatea acesteia, în conformitate cu criteriile stabilite de comitetul de monitorizare şi implementat de unul sau mai mulţi beneficiari, care permite atingerea obiectivelor axei prioritare la care se referă.2.1.20. "Organism intermediar", în continuare OI, reprezintă organismul public sau privat, care îşi desfăşoară activitatea sub responsabilitatea autorităţii de management sau care îndeplineşte responsabilităţi în numele autorităţii de management în relaţia cu beneficiarii care implementează operaţiuni.2.1.21. "Părţi" desemnează instituţiile semnatare ale prezentului Acord de delegare de funcţii.2.1.22. "Plan multianual de evaluare" reprezintă documentul de planificare multianuală a activităţilor de evaluare de natură strategică şi/sau operaţională privitoare la un program operaţional şi care urmează a fi realizate în perioada de implementare a acestuia.2.1.23. "Prefinanţare" reprezintă sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumentele structurale către un beneficiar, dacă acest transfer nu se realizează în cadrul unui proiect care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prin plată directă sau prin plată indirectă, de regulă în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabilă/responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor.2.1.24. "Program operaţional" reprezintă un document prezentat de un stat membru şi adoptat de Comisie care defineşte o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de priorităţi, pentru a cărui realizare se face apel la un fond sau în cadrul obiectivului de convergenţă, la Fondul de Coeziune şi la FEDR.2.1.25. "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane", în continuare POSDRU, desemnează Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, document aprobat de Comisia Europeană, elaborat de România, care conţine o strategie de dezvoltare şi un set de axe prioritare şi domenii majore de intervenţie, pentru a fi implementate cu finanţare de la Fondul Social European.2.1.26. "Proiect strategic" reprezintă proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsă între echivalentul în lei a 500.000-5.000.000 euro, respectiv 1.850.000-18.500.000 lei, implementat la nivel naţional, sectorial sau mulţi-regional. 2.1.27 "Proiect de grant" reprezintă proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsă între echivalentul în lei a 50.000-500.000 euro, respectiv 185.000-1.849.999 lei, implementat la nivel mulţi-regional, regional sau local.2.1.28. "Sistemul Unic de management al informaţiei privind instrumentele structurale din cadrul obiectivului convergenţă" (SMIS) reprezintă sistemul informatic centralizat, dezvoltat de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu toate structurile utilizatoare, pentru a asigura colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizării, verificărilor, auditului şi evaluării programelor din cadrul obiectivului convergenţă, în conformitate cu art 60 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.2.1.29. "Unitate de Plată" reprezintă structura din cadrul unei autorităţi publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operaţional, având responsabilitatea transferării către beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi a sumelor pentru acoperirea plăţii taxei pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, precum şi către contractori a sumelor aferente finanţării proiectelor de asistenţă tehnică, după caz. În sensul prezentului Acord, Unitatea de plată desemnează organismul cu responsabilităţi pentru efectuarea plăţilor pentru POSDRU din cadrul MMFES, respectiv Direcţia Management Financiar din cadrul AMPOSDRU.2.2. Interpretare2.2.1. În acest Acord de delegare de funcţii, în afara cazurilor în care contextul cere altfel, singularul presupune pluralul şi invers, masculinul presupune femininul şi invers, iar referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.2.2.2. Nici o prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii nu poate fi interpretată ca reprezentând o derogare faţă de alte obligaţii legale ce revin părţilor ca urmare a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.2.2.3. În cazul în care există contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, pe de o parte, şi cele ale legislaţiei naţionale sau comunitare în vigoare, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.2.2.4. În prezentul Acord de delegare de funcţii, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoară referinţă şi nu vor afecta interpretarea prezentului acord de delegare de funcţii.  +  Capitolul II OBIECTUL ŞI DURATA ACORDULUI DE DELEGARE DE FUNCŢII  +  Articolul 3Obiectul Acordului de delegare de funcţii3.1. Obiectul prezentului Acord îl reprezintă delegarea unor funcţii şi a responsabilităţii îndeplinirii lor, privind gestionarea POSDRU, de la AM la OI, prin stabilirea cadrului de implementare a POSDRU, a drepturilor şi obligaţiilor şi a responsabilităţilor ce revin fiecărei părţi, precum şi stabilirea relaţiilor între părţile semnatare.3.2. În îndeplinirea funcţiilor delegate, OI este responsabil cu gestionarea proiectelor de grant din cadrul următoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie din POSDRU:- Axa Prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor", respectiv:- Domeniul Major de Intervenţie 3.1. "Promovarea culturii antreprenoriale"- Domeniul Major de Intervenţie 3.2. "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii"- Axa Prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare", respectiv:- Domeniul Major de Intervenţie 5.1. "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare"- Axa Prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", respectiv:- Domeniul Major de Intervenţie 6.2. "Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii"- Domeniul Major de Intervenţie 6.3. "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii"3.3. Proiectele strategice finanţate în cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2 sunt gestionate la nivelul AM.  +  Articolul 4Durata Acordului de delegare de funcţii4.1. Prezentul Acord intră în vigoare la data aprobării acestuia prin Ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi rămâne valabil pe întreaga perioadă a implementării POSDRU, inclusiv 3 ani de la data închiderii oficiale a POSDRU în România.  +  Capitolul III ANGAJAMENTE ŞI GARANŢII  +  Articolul 5Angajamente comune părţilor5.1. Părţile se angajează să îşi ducă la îndeplinire atribuţiile şi responsabilităţile legate de implementarea POSDRU, respectând principiile transparenţei şi parteneriatului, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, cu regulamentele comunitare şi cu legislaţia naţională în domeniu, precum şi cu procedurile interne. În implementarea responsabilităţilor, părţile se angajează să adopte un sistem de management şi control adecvat, respectând cerinţele specifice din legislaţia europeană şi naţională.5.2. Părţile se angajează să se informeze reciproc şi periodic asupra activităţilor legate de implementarea POSDRU şi să organizeze întâlniri periodice, de regulă trimestrial, în scopul evaluării progresului înregistrat în implementarea POSDRU, precum şi alte întâlniri ori de câte ori este cazul, în vederea analizării oricăror aspecte legate de prezentul Acord de delegare de funcţii.5.3. Părţile se obligă să nu utilizeze informaţiile şi documentele obţinute sau la care au acces în perioada de implementare a POSDRU în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii şi a legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa, accesul la informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter personal.5.4. Părţile se angajează să ţină o evidenţă strictă şi să păstreze toate datele, rapoartele, corespondenţa şi documentele legate de fiecare etapă a implementării POSDRU, inclusiv, dar fără a se limita la, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU timp de minimum 3 ani de la închiderea POSDRU, aşa cum este reglementat de legislaţia comunitară relevantă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora. În acest sens, părţile au obligaţia să asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentă implementării POSDRU, în conformitate cu prevederile art. 60 şi art. 90 ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 şi cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1828/2006.5.5. Părţile au obligaţia de a pune la dispoziţia Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, OLAF/DLAF, Curţii Europene de Audit, Comisiei Europene, sau altor instituţii în drept, orice informaţie sau documente solicitate privind proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului Acord.5.6. Părţile se angajează să elaboreze proceduri interne de lucru pentru implementarea POSDRU şi să îndeplinească atribuţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii.5.7. Angajamentele date de către Părţi prin prezentul Acord de delegare de funcţii vor continua să producă efecte şi ulterior semnării prezentului Acord de delegare de funcţii şi vor fi reînnoite de fiecare dată când acest lucru va fi solicitat, în ceea ce priveşte faptele şi circumstanţele existente la momentul respectiv.  +  Articolul 6Angajamente ale Organismului Intermediar6.1. OI trebuie să asigure, pe cheltuială proprie, personal suficient şi calificat pentru executarea corectă şi la timp a sarcinilor care îi sunt încredinţate, potrivit prevederilor acestui Acord de delegare de funcţii. De asemenea, OI trebuie să asigure respectarea principiului segregării funcţiilor, să identifice funcţiile considerate ca fiind sensibile şi să stabilească o politică adecvată de management a personalului care ocupă astfel de funcţii şi, totodată, să ţină seama de riscurile asociate ale deciziilor luate privind delegarea de competenţe.6.2. OI va furniza spaţiul necesar, mobilierul şi celelalte facilităţi necesare pentru o funcţionare corespunzătoare, astfel încât să fie îndeplinite în bune condiţii activităţile delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii. În acest sens, OI va semna anual o declaraţie de garantare.6.3. OI va elabora şi transmite AM o descriere a sistemului de management şi control, conform prevederilor Regulamentului CE 1083/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului CE 1828/2006 (corrigenda). În cazul în care acest sistem de management şi control prezintă deficienţe, OI va implementa în termenul cel mai scurt orice recomandări făcute de autorităţile naţionale sau europene competente.  +  Articolul 7Garanţii ale Organismului Intermediar7.1. OI confirmă că are capacitatea legală de a încheia şi executa integral prezentul Acord de delegare de funcţii.7.2. OI confirmă că la data încheierii prezentului Acord nu se află în situaţia de a încălca niciuna dintre prevederile legale în vigoare, fie naţionale sau europene, care să ducă la o incompatibilitate sau conflict de interese în implementarea POS DRU.7.3. OI se angajează ca în cazul schimbării contextului existent la data semnării Acordului de delegare de funcţii, care ar putea aduce OI într-una din situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, să informeze imediat AM despre aceasta.  +  Capitolul IV DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  +  Articolul 8Drepturile Autorităţii de Management8.1. Având responsabilitatea finală a implementării POSDRU, AM are dreptul de a solicita orice informaţie sau clarificare OI în legătură cu îndeplinirea oricăreia dintre funcţiile delegate.8.2. AM are dreptul de a evalua periodic capacitatea de îndeplinire a funcţiilor delegate OI, inclusiv performanţa acestuia în implementarea domeniilor de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord de delegare de funcţii. Astfel, AM poate efectua vizite la sediul OI pentru verificarea aplicării procedurilor interne, asigurării segregării funcţiilor la nivelul OI, existenţei sistemului ierarhic de raportare, existenţei sistemului de supervizare, menţinerii unei piste de audit corespunzătoare, păstrării unei evidenţe contabile distincte, introducerii datelor în SMIS, precum şi orice alte atribuţii pe care le are OI în vederea implementării eficiente a POSDRU. Aceste verificări nu vor înlocui sistemul de control intern al OI.8.3. AM poate verifica prin sondaj, utilizarea fondurilor comunitare şi/sau a fondurilor de cofinanţare aferente, în scopul validării cheltuielilor declarate deja eligibile de către OI.8.4. AM are dreptul de a efectua controale pentru stabilirea neregulilor, prejudiciilor şi/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectării legalităţii, conformităţii şi regularităţii utilizării şi administrării fondurilor comunitare şi a fondurilor de cofinanţare aferente.8.5. AM poate emite instrucţiuni privind implementarea POSDRU, care devin obligatorii pentru OI din momentul comunicării în scris a acestora.8.6. AM avizează manualul de proceduri interne al OI, precum şi orice modificări sau completări aduse acestuia, aprobate în prealabil de către reprezentantul legal al OI, în termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea acestora.  +  Articolul 9Obligaţiile Autorităţii de Management9.1. AM elaborează manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU. AM informează OI asupra oricărei modificări a manualului care are impact asupra activităţii acestuia, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data aprobării acesteia.9.2. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la deciziile luate în structurile parteneriale din care acesta nu face parte şi care pot afecta îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.9.3. AM are obligaţia de a furniza, în termen de 15 zile lucrătoare, orice informaţie sau clarificare solicitată de către OI în legătură cu îndeplinirea oricăreia dintre funcţiile delegate.9.4. AM acordă asistenţă de specialitate OI, la solicitarea acestuia, pe probleme legate de implementarea POSDRU şi transmite către OI orice documente şi informaţii necesare în vederea îndeplinirii de către acesta a obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord.9.5. AM organizează reuniuni interinstituţionale în legătură cu implementarea POSDRU, invitând şi OI, dacă subiectele discutate sunt de relevanţă pentru acesta.9.6. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de către Comisia Europeană, care au un impact asupra activităţii OI şi/sau a implementării POSDRU.9.7. AM facilitează OI accesarea şi utilizarea SMIS, precum şi a altor sisteme informatice de management, asigurând şi instruirea corespunzătoare a personalului din cadrul OI, la solicitarea acestuia.  +  Articolul 10Drepturile Organismului Intermediar10.1. OI are dreptul de a solicita AM informaţii suplimentare şi clarificări pentru buna îndeplinire a funcţiilor delegate prin prezentul Acord. Termenul de primire a informaţiilor suplimentare şi clarificărilor de la AM este de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de către AM.10.2. OI are dreptul de a primi de la AM orice modificare adusă manualului de proceduri interne al AM pentru implementarea POSDRU cu impact asupra activităţii OI.10.3. OI poate propune AM modificări ale mecanismelor/manualul de proceduri interne al OI prin care îşi îndeplineşte funcţiile delegate, în vederea îmbunătăţirii/eficientizării acestora.10.4. OI beneficiază de asistenţă de specialitate din partea AM, în orice aspecte privind implementarea POSDRU, furnizându-i-se materialele şi informaţiile relevante necesare îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord de delegare de funcţii.  +  Articolul 11Obligaţiile Organismului Intermediar11.1. OI răspunde pentru îndeplinirea tuturor funcţiilor delegate de AM şi transmite orice informaţie solicitată de către AM în legătură cu îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.11.2. OI trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a urgenta implementarea proiectelor aprobate pentru finanţare în cadrul POSDRU, în special cu privire la realizarea verificărilor cererilor de rambursare primite de la beneficiari, pentru a se evita dezangajarea fondurilor alocate anual (regula n+3/n+2), în conformitate cu prevederile art. 93 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.11.3. În termen de 30 de zile calendaristice de la data semnării prezentului Acord, OI va revizui şi va modifica, după caz, Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru a include atribuţiile delegate prin prezentul Acord. Fişele de post ale funcţiilor prevăzute în cadrul OI vor fi întocmite pentru a răspunde noilor atribuţii delegate de AM, cu respectarea principiului segregării funcţiilor, al standardelor privind delegarea de competenţă şi funcţiile sensibile. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi fişele de post vor fi transmise AM spre avizare.11.4. OI are obligaţia de a duce la îndeplinire toate instrucţiunile emise de AM privind implementarea POSDRU, în termenul prevăzut în conţinutul acestora.11.5. OI este obligat să dezvolte manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, pentru îndeplinirea funcţiilor care îi sunt delegate şi să îl trimită spre avizare AM, urmând a îndeplini aceste funcţii în conformitate cu manualul de proceduri interne pentru implementarea POSDRU aprobat. În cazul în care AM, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau alte organisme abilitate formulează recomandări cu privire la procedurile dezvoltate, după caz, OI va încorpora toate aceste recomandări în termenul cel mai scurt.11.6. OI se asigură că personalul acestuia cunoaşte, respectă şi pune în aplicare prevederile manualului de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a funcţiilor delegate.11.7. OI are obligaţia de a pune la dispoziţia AM orice informaţie şi/sau document solicitat în legătură cu proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, şi va lua toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfăşurare a activităţilor de control ale AM, inclusiv a vizitelor acesteia la sediul OI.11.8. În conformitate cu art. 5.4, OI are obligaţia să asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentă implementării domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pista de audit este considerată adecvată dacă:- permite reconcilierea sumelor totale certificate către Comisia Europeană cu înregistrările contabile detaliate şi documentele justificative existente la nivelul ACP, AM, OI şi beneficiarilor, cu privire la operaţiunile finanţate în cadrul domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord;- permite verificarea plăţilor din fonduri publice către beneficiari;- permite verificarea modului de aplicare a criteriilor de selecţie, aprobate de Comitetul de Monitorizare POSDRU;- cuprinde pentru fiecare operaţiune, acolo unde este cazul, specificaţiile tehnice şi planul financiar, documentele privind aprobarea finanţării în cadrul schemelor de grant, documentele aferente procedurii de achiziţii publice, rapoartele de progres şi rapoartele privind verificările realizate.11.9. Pentru funcţiile delegate şi pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, OI are obligaţia de a introduce datele relevante în SMIS şi în alte sisteme informatice de management, după caz.  +  Capitolul V DELEGAREA FUNCŢIILOR ŞI MONITORIZAREA ÎNDEPLINIRII ACESTORA  +  Articolul 12Delegarea funcţiilor12.1. Prin prezentul Acord de delegare de funcţii, AM deleagă OI funcţii pentru gestionarea Axelor Prioritare şi domeniilor majore de intervenţie menţionate la Articolul 3.2.12.2. OI nu poate sub-delega funcţii ce sunt în sarcina sa, conform prezentului Acord de delegare de funcţii, unei terţe persoane sau organism, fără acordul expres al AM.12.3. Prezentul Acord rămâne în vigoare în cazul în care una dintre părţi încetează să existe şi atribuţiile sale sunt preluate de către un succesor legal, iar Acordul se transferă de drept acestui succesor. Ambele părţi au obligaţia de a transfera succesorului legal toate atribuţiile prevăzute în prezentul Acord, menţionând stadiul implementării POSDRU, termenele de realizare a activităţilor, dacă este cazul. Până la confirmarea noii entităţi, rămân în sarcina părţii afectate de situaţia de drept menţionată mai sus toate obligaţiile asumate conform prezentului Acord.  +  Articolul 13Monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate13.1. AM asigură monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate OI în vederea implementării POSDRU, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii.13.2. Pe baza informaţiilor transmise de OI, a verificărilor proprii, a rapoartelor de audit, şi a altor documente relevante, AM elaborează un raport anual de monitorizare privind îndeplinirea funcţiilor delegate.13.3. În exercitarea funcţiei de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate, AM are dreptul de a efectua misiuni de verificare la sediul OI în conformitate cu Planul anual de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate. În acest sens, AM are obligaţia de a comunică, în scris, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte, intenţia de a realiza o misiune de verificare la sediul OI. Comunicarea va conţine scopul vizitei, data, locul, ora, numele şi calitatea persoanelor care vor participa la această misiune de verificare şi, de asemenea, documentele care vor fi analizate de către acestea.13.4. OI are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor AM la sediul său, în baza comunicării transmise de către aceasta în termenul şi cu respectarea condiţiilor stabilite prin prezentul Acord de delegare de funcţii şi pune la dispoziţia acestora documentele solicitate.13.5. În funcţie de concluziile privind modul de îndeplinire de către OI a funcţiilor delegate, AM poate decide restrângerea sau retragerea acestora, dacă nu se remediază deficienţele constatate, în termenul solicitat. Restrângerea/retragerea funcţiilor delegate îşi produce efectele de la data comunicării de către AM a deciziei, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi.13.6. Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum şi ale Regulamentului (CE) nr. 1605/2002, AM poate decide restrângerea funcţiilor delegate sau retragerea acestora în cazul în care OI nu implementează recomandările unui organism de audit naţional sau comunitar în care sunt elemente ce dovedesc existenţa unei deficienţe grave în funcţionarea sistemului de management şi control al OI.  +  Capitolul VI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR  +  Articolul 14Responsabilităţile Autorităţii de Management14.1. AM este responsabilă de managementul POSDRU, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind responsabilităţile prevăzute la articolul 60 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului şi la articolul 17 din H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale.14.2. AM este responsabilă pentru gestionarea proiectelor strategice din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie specificate la articolul 3.2. din prezentul Acord.  +  Articolul 15Responsabilităţile Unităţii de Plată FSE15.1. În cadrul Direcţiei Generale AMPOSDRU funcţionează Unitatea de Plată FSE (UP FSE), cu responsabilităţile prevăzute în legislaţia naţională.15.2. UP FSE este responsabilă de transferarea către beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi a sumelor pentru acoperirea plăţii taxei pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din FSE în cadrul POSDRU, precum şi către contractori a sumelor aferente finanţării proiectelor de asistenţă tehnică, după caz.  +  Articolul 16Responsabilităţile Organismului Intermediar16.1. OI este responsabil pentru gestionarea la nivel regional a proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu prevederile prezentului Acord şi legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind funcţiile prevăzute la articolul 17 din prezentul Acord.  +  Capitolul VII FUNCŢII DELEGATE  +  Articolul 17Funcţiile delegate Organismului Intermediar17.1. Pentru gestionarea proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2, OI este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor funcţii:- Programare17.2. Colaborează cu AM la elaborarea şi amendarea POSDRU şi a Documentului Cadru de Implementare a POSDRU.17.3. Colaborează cu AM la elaborarea criteriilor de evaluare şi selecţie a proiectelor, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.17.4. Colaborează cu AM la elaborarea condiţiilor generale ale Ghidului Solicitantului.17.5. Elaborează condiţiile specifice ale Ghidurilor Solicitantului pentru pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord, şi le transmite AM spre avizare.17.6. Elaborează corrigenda de modificare a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi le transmite AM spre avizare.17.7. Colaborează cu AM la elaborarea planului anual de lucru şi la elaborarea schemelor de ajutor de stat.- Evaluare la nivel de program17.8. Furnizează AM şi experţilor evaluatori toate informaţiile necesare pentru realizarea evaluărilor la nivel de program.- Monitorizare şi raportare la nivel de program17.9. Desemnează membri pentru Comitetul de Monitorizare POSDRU. Participă la reuniunile CM POSDRU.17.10. Elaborează şi transmite AM rapoarte semestriale de implementare defalcate pe fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.17.11. Contribuie prin furnizarea de informaţii la elaborarea de către AM a Rapoartelor Anuale de Implementare şi a Raportului Final de Implementare a POSDRU; OI va furniza orice alte informaţii necesare în vederea analizării stadiului implementării POSDRU, în legătură cu domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.- Informare şi publicitate17.12. Colaborează cu AM la elaborarea şi revizuirea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu cerinţele de informare şi publicitate prevăzute în regulamentele specifice.17.13. Elaborează şi revizuieşte Planul Anual de Comunicare pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord şi îl transmite AM spre avizare.17.14. Implementează măsurile specifice de informare şi publicitate cuprinse în Planul Anual de Comunicare şi în Planul de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, corespunzător domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.17.15. Raportează trimestrial AM progresul înregistrat în implementarea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013 şi a Planului Anual de Comunicare.17.16. Dezvoltă şi actualizează cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI în legătură cu implementarea domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, cu informarea AM.17.17. Publică pe pagina de internet a OI lista beneficiarilor, în conformitate cu prevederile regulamentelor relevante.- Lansare cereri de propuneri de proiecte17.18. Lansează la nivel regional cereri de propuneri de proiecte, conform planului anual de lucru aprobat de AM.17.19. Asigură publicitatea adecvată lansării cererilor de propuneri de proiecte.- Birou de informare (helpdesk)17.20. Completează registrul de helpdesk cu solicitările potenţialilor beneficiari/beneficiari, precum şi cu răspunsurile aferente elaborate de OI.17.21. Asigură măsuri de informare a potenţialilor beneficiari privind depunerea cererii de finanţare şi privind criteriile de selecţie ce vor fi utilizate.17.22. Asigură măsuri de informare a beneficiarilor privind implementarea proiectelor.17.23. Elaborează şi transmite AM spre informare lista celor mai frecvente întrebări pentru cererile de propuneri de proiecte lansate de OI. Publică lista celor mai frecvente întrebări pe pagina de internet a OI.17.24. Asigură publicarea listei celor mai frecvente întrebări elaborată de AM pe pagina de internet a OI.17.25. Organizează şi actualizează baza de date cu potenţialii beneficiari pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.- Evaluare şi selecţie proiecte17.26. Numeşte membrii evaluatori, preşedintele şi secretarul Comitetelor de Evaluare organizate la nivelul OI.17.27. Primeşte, în vederea evaluării, cererile de finanţare înregistrate de AM în format electronic.17.28. Organizează şi asigură buna desfăşurare a sesiunilor de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare, în conformitate cu metodologia de evaluare stabilită de AM.17.29. Selectează cererile de finanţare depuse de către potenţialii beneficiari, în conformitate cu criteriile de evaluare şi selecţie aprobate de către Comitetul de Monitorizare POSDRU.17.30. Transmite către AM, spre aprobare, lista proiectelor admise şi respinse şi aflate pe lista de rezerve, în termenul şi condiţiile prevăzute de procedura aplicabilă.17.31. Înregistrează eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de evaluare şi selecţie.17.32. Numeşte membrii în Comitetele de Soluţionare a Contestaţiilor organizate la nivelul AM.17.33. Elaborează şi transmite beneficiarilor deciziile privind aprobarea, respingerea sau punerea pe lista de rezervă a cererilor de finanţare primite.17.34. Numeşte membri evaluatori în cadrul Comitetelor de Evaluare organizate de AM.- Contractare17.35. Verifică documentele suport transmise de beneficiari în vederea încheierii contractelor de finanţare.17.36. Pregăteşte dosarele proiectelor de contract şi semnează contractele de finanţare, împreună cu documentele aferente angajării bugetare.17.37. Analizează şi decide aprobarea sau respingerea propunerilor beneficiarilor de modificare a contractelor de finanţare.17.38. Întocmeşte şi semnează actele adiţionale pentru contractele de finanţare; informează AM privind actele adiţionale încheiate.17.39. Efectuează vizite speciale, după caz, în vederea soluţionării solicitărilor de reziliere a contractelor primite de la beneficiari.17.40. Organizează întâlniri de clarificare cu beneficiarii în cazul solicitării acestora de reziliere a contractelor de finanţare.17.41. Elaborează şi transmite beneficiarilor scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului şi Procesul verbal de reziliere, dacă e cazul.17.42. Transmite AM scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului, Procesul verbal de reziliere şi nota de debit, dacă e cazul.17.43. Înregistrează în SMIS şi în alte sisteme informatice de management informaţiile cuprinse în contractele de finanţare, precum şi orice modificare a contractelor de finanţare.- Monitorizarea proiectelor17.44. Asigură monitorizarea tehnică şi financiară a proiectelor contractate de OI.17.45. Verifică raportul tehnico-financiar întocmit de beneficiari. Efectuează misiuni de verificare la faţa locului.17.46. Elaborează şi transmite AM scrisoare de aprobare a rapoartelor tehnico-financiare primite de la beneficiari, în vederea procesării plăţilor.17.47. Introduce datele tehnice din rapoartele tehnico-financiare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.48. Elaborează şi transmite AM spre avizare planul anual pentru misiunile la faţa locului (vizite de monitorizare).17.49. Elaborează raportul vizitei de monitorizare şi îl înregistrează în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.50. Monitorizează îndeplinirea de către beneficiar a măsurilor corective stabilite ca urmare a vizitelor de monitorizare.- Management financiar17.51. Colaborează cu AM în activitatea de planificare financiară, furnizând informaţii financiare necesare.17.52. Asigură funcţia de angajare şi de lichidare a cheltuielilor, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, precum şi cu Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 29/2007.17.53. Verifică cererile de prefinanţare şi documentele suport. Introduce datele din cererea de prefinanţare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.54. Verifică cererile de rambursare şi documentele suport primite de la beneficiari şi validează cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari. Introduce datele din cererile de rambursare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.55. Întocmeşte şi transmite AM situaţia centralizată a cererilor de rambursare validate, pe surse de finanţare, axă prioritară şi domeniu major de intervenţie.17.56. Întocmeşte şi transmite AM spre avizare planul anual privind verificarea cheltuielilor la faţa locului. Efectuează misiuni de verificare a cheltuielilor la faţa locului în conformitate cu planul anual şi cu procedura relevantă. Cu ocazia verificărilor la faţa locului OI verifică şi dacă beneficiarul ţine o evidenţă contabilă distinctă pentru proiect.17.57. Transmite AM copii ale rapoartelor de verificare la faţa locului.17.58. Înregistrează datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuată, precum şi constatările urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.59. Întocmeşte evidenţa extrabilanţieră şi înregistrează în contabilitate creditele bugetare aprobate, angajamentele bugetare şi angajamentele legale.17.60. Întocmeşte şi transmite AM lunar fişele de cont extrabilanţiere în vederea efectuării reconcilierii cu contabilitatea AM.17.61. Asigură arhivarea în condiţii optime a unei copii a reconcilierii contabile primită de la AM.17.62. Asigură disponibilitatea documentelor utilizate în procesul de validare a cererilor de rambursare, în cazul controlului din partea AM, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene şi a altor organisme abilitate, în condiţiile legislaţiei naţionale şi comunitare.- Control financiar preventiv propriu17.63. Asigură organizarea şi exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu pentru angajamentele legale şi actele adiţionale ulterioare, privitoare la implementarea POSDRU, încheiate de OI.- Control antifraudăOI va desfăşura activităţi specifice de control antifraudă după verificarea de către AM a sistemului de management şi control al OI pentru această funcţie delegată, urmare a unei misiuni de verificare efectuată de AM.17.64. Organizează activitatea de control privind utilizarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza sesizărilor şi alertelor de nereguli primite de la AM, auditul intern/extern, compartimentele OI, alte organe cu atribuţii de control, mass media etc.17.65. Verifică, stabileşte şi individualizează obligaţia de plată, ca urmare a activităţii de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, sub forma unui titlu de creanţă, prin întocmirea procesului verbal de constatare şi a notei de debit.17.66. Transmite AM procesele verbale de constatare şi notele de debit.17.67. Înregistrează datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuată, precum şi constatările urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.68. Sesizează DLAF în cazul descoperirii, în urma desfăşurării activităţii de constatare, a unor indicii privind posibile fraude şi comunică şi AM situaţia constatată.17.69. Comunică DLAF, în urma solicitării acestuia, cu înştiinţarea AM, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control încheiate, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.- Managementul neregulilor17.70. OI întreprinde măsuri de prevenire şi detectare a neregulilor pentru domeniile de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pentru coordonarea acestor activităţi, OI desemnează un ofiţer de nereguli.17.71. Înregistrează în ordine cronologică alertele de neregulă în Registrul raportorului de nereguli al OI şi informează AM în termen de 5 zile lucrătoare.17.72. Elaborează nota de verificare preliminară a sesizării de neregulă conform evidenţelor OI.17.73. Elaborează şi transmite trimestrial AM raportul de nereguli care va conţine neregulile în curs de rezolvare depistate de OI. Transmite AM informaţiile suplimentare solicitate prin "Scrisoarea privind clarificarea neconcordanţelor".17.74. Monitorizează progresul neregulilor, completează registrul de nereguli şi menţine o bază de date adecvată a neregulilor, în conformitate cu procedura relevantă.17.75. Urmare confirmării unei nereguli, întocmeşte raportul de neregulă şi scrisoarea standard şi le transmite directorului OI. Transmite AM raportul de neregulă şi documentele suport şi dosarul de suspiciune de neregulă.17.76. Asigură instruirea personalului OI cu privire la modalitatea de sesizare a unei nereguli.- Achiziţii publice17.77. Transmite AM, în termen de 2 zile de la data semnării unui contract de finanţare şi/sau de la data depunerii acestora de către beneficiari, programele (anuale)/listele de achiziţii care urmează să fie făcute de beneficiari în cadrul proiectelor cofinanţate.17.78. Verifică, pe bază de eşantion, documentaţia de achiziţii publice transmisă de beneficiari, în conformitate cu procedura relevantă.- Verificare ex-ante17.79. Realizează verificarea ex-ante a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi corrigenda aferente acestora, elaborate de OI.17.80. Efectuează verificarea ex-ante a constituirii Comitetului de Evaluare organizat la nivelul OI.17.81. Efectuează verificarea ex-ante a raportului de evaluare întocmit de OI.17.82. Efectuează verificare ex-ante a tuturor contractelor de finanţare şi respectiv dosarelor de contract, a listei beneficiarilor, a tuturor actelor adiţionale la contractele de finanţare încheiate de OI privitoare la implementarea POSDRU.17.83. Realizează verificarea ex-ante a documentelor elaborate de OI, în conformitate cu procedura relevantă.17.84. Elaborează şi transmite AM rapoarte lunare privind documentele respinse în cadrul OI în urma verificării ex-ante.17.85. Urmăreşte implementarea acţiunilor corective stabilite în urma verificărilor ex-ante, aprobate la nivelul OI, şi elaborează stadiul realizării acestora.17.86. Asigură îndeplinirea acţiunilor corective transmise de AM. Elaborează şi transmite AM stadiul realizării acţiunilor corective.17.87. Asigură diseminarea la nivelul OI a raportului trimestrial integrat de sinteză a celor mai frecvente erori şi motive de respingere în urma verificărilor ex-ante, elaborat şi transmis de AM.- Tehnologia informaţiei17.88. Asigură integritatea şi protecţia datelor prin implementarea politicii de securitate IT la nivelul OI (politicii antivirus, politicii de back-up şi politicii de recuperare a datelor în caz de dezastru).17.89. Asigură funcţionarea eficientă a aplicaţiilor şi a bazelor de date utilizate la nivelul OI.17.90. Monitorizează şi garantează calitatea echipamentelor şi a sistemelor informatice, la nivelul OI17.91. Asigură funcţionarea şi utilizarea corectă a sistemului informatic, în acord cu procedurile şi standardul de securitate ISO/IEC 17799.17.92. Asigură operarea corespunzătoare în SMIS-CSNR la nivelul OI.17.93. Asigură mentenanţa paginii de internet a OI şi actualizează cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI pe baza documentelor şi indicaţiilor transmise de ofiţerii de informare şi publicitate.- Managementul riscurilor17.94. Constituie şi asigură funcţionarea Grupului de management al riscurilor organizat la nivelul OI.  +  Capitolul VIII MODIFICAREA, ÎNCETAREA ACORDULUI  +  Articolul 18Modificarea Acordului18.1. Ca regulă generală, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat numai prin acordul scris al Părţilor. Cu titlu de excepţie, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat unilateral de către AM în scris, dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor AM, şi totodată în situaţia unor modificări în legislaţia naţională şi europeană ce ar putea afecta executarea corespunzătoare a prezentul Acord.18.2. Prezentul Acord poate fi modificat prin una din următoarele modalităţi: a) implicit, prin intrarea în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord; b) explicit, prin acordul de voinţă al părţilor.18.3. Modificarea prezentului Acord va lua forma unui Act adiţional, prin care: a) se confirmă situaţia survenită în urma intrării în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau b) se efectuează modificările necesare, conform acordului de voinţă a părţilor.18.4. Modificările aduse prezentului Acord intră în vigoare: a) de la data intrării în vigoare a prevederilor legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau data indicată în acestea, sau b) de la data semnării de către ambele părţi a Actului adiţional de modificare prin acordul de voinţă al părţilor.  +  Articolul 19Încetarea Acordului19.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii încetează: a) Prin închiderea POSDRU, în condiţiile Articolului 4.1. b) Prin acordul de voinţă al părţilor, confirmat în scris. c) În situaţia prevăzută de art 13.5 şi 13.6 din prezentul Acord, în cazul retragerii atribuţiilor delegate. d) La expirarea termenului stipulat la Articolul 22.5.  +  Capitolul IX COMUNICARE  +  Articolul 20Comunicarea între părţi20.1. Întreaga corespondenţă efectuată ca urmare a punerii în aplicare a prezentului Acord de delegare de funcţii trebuie să fie transmisă prin scrisoare recomandată, fax, e-mail sau orice alte mijloace de transmitere care fac posibilă dovedirea primirii de către destinatar.20.2. Orice notificare, avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în aplicarea prezentului Acord de delegare de funcţii se comunică în scris celeilalte părţi în formatul standard, atunci când acesta este prevăzut.20.3. Adresele utilizate pentru comunicarea între părţi sunt următoarele:Pentru AM: Str. Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, Bucureşti, RomâniaPentru OI: Str. Someşului nr. 42, cod poştal 400145, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România20.4. În cazul modificării acestor adrese, părţile se vor informa reciproc.  +  Capitolul X RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR, ETICA  +  Articolul 21Răspunderea părţilor21.1. Nici una dintre părţi nu este şi nu va fi ţinută răspunzătoare pentru daunele sau prejudiciile cauzate celeilalte părţi de un terţ pe parcursul derulării POSDRU şi în legătură cu acesta.21.2. Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasă a obligaţiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului Acord.21.3. În cazul constatării de către departamentele/instituţiile îndreptăţite, a nerealizării unui proiect sau a neexecutării culpabile a unei funcţii delegate, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părţile semnatare ale acestui Acord, aceasta atrage răspunderea financiară a părţii aflate în culpă.  +  Articolul 22Forţa Majoră22.1. Nici una dintre părţile acestui Acord nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului Acord, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.22.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să-i comunice în scris celeilalte părţi acest fapt, în termen de 48 de ore de la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.22.3. Partea care invocă forţa majoră este obligată să facă dovada acesteia, în termenul cel mai scurt prin notificare scrisă, însoţită de acte doveditoare, emise de autorităţile locale şi/sau centrale, în funcţie de natura evenimentului considerat forţă majoră. Dacă notificarea nu s-a transmis în condiţiile stabilite, partea aflată în culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte părţi, întrucât nu a făcut dovada existenţei cazului de forţă majoră. Cazul de forţă majoră va fi dovedit cu acte ale autorităţilor locale/centrale competente, în funcţie de natura evenimentului considerat forţă majoră.22.4. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în termen de 15 zile calendaristice de la încetare. De îndată ce cauza de forţă majoră a încetat, partea care a invocat-o va relua executarea obligaţiilor care îi revin, conform prezentului Acord.22.5. Dacă în termen de 90 zile de la producere, evenimentul respectiv şi consecinţele lui nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului Acord, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, dar sunt ţinute de a-şi onora toate obligaţiile având termene de îndeplinire până la data apariţiei cazului de forţă majoră.  +  Articolul 23Etica23.1. Părţile se angajează ca personalul implicat în implementarea POSDRU să respecte standardele de etică profesională. Astfel, personalul trebuie să contribuie la funcţionarea corespunzătoare a organismelor din care fac parte şi să ajute la menţinerea reputaţiei privind integritatea şi imparţialitatea acesteia.  +  Capitolul XI LEGISLAŢIA APLICABILĂ  +  Articolul 24Legea aplicabilă acordului24.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii este semnat în România şi este guvernat, interpretat, înţeles şi aplicat în conformitate cu legislaţia română, în afara cazului în care anumite prevederi ale prezentului Acord sunt exceptate de la aplicarea legislaţiei române în favoarea unui act normativ al CE.  +  Articolul 25Soluţionarea litigiilor25.1. Părţile vor depune de bună credinţă toate diligenţele necesare în vederea soluţionării pe cale amiabilă a oricărei dispute, controverse sau neînţelegeri între Părţi ce decurg din sau în legătură cu prezentul Acord de delegare de funcţii.25.2. În situaţia în care nu se poate ajunge la un rezultat privind soluţionarea pe cale amiabilă, orice litigiu care decurge din sau în legătură cu prezentul Acord de delegare de funcţii va fi soluţionat în conformitate cu legislaţia naţională.  +  Capitolul XII PREVEDERI FINALE  +  Articolul 26Independenţa clauzelor26.1. Dacă, în orice moment, orice condiţie sau prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii este declarată şi dovedită ca fiind ilegală, nevalabilă sau inaplicabilă, în întregime sau parţial, în conformitate cu orice lege sau act normativ, acea prevedere sau condiţie va fi considerată ca nefăcând parte din prezentul Acord de delegare de funcţii, iar aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Acord nu va fi afectată, iar în acest scop prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii se declară a fi independente.  +  Articolul 27Publicare în Monitorul Oficial27.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii se publică în Monitorul Oficial al României, partea I.Prezentul Acord de delegare de funcţii a fost încheiat astăzi 11.09.2008, la AMPOSDRU, într-un număr de 2 exemplare, fiecare cu valoare de original, câte 1 exemplar pentru fiecare dintre părţi.
       
    Nume, FuncţieNume, Funcţie
       
    Cristina IOVACristian DOGAR
    Director generalDirector executiv
       
    Semnătura ____________________Semnătura ____________________
    Data 11.09.2008Data 11.09.2008
   +  Anexa 5 ACORD DE DELEGARE DE FUNCŢIIprivind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul OperaţionalSectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar regionalpentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor UmaneRegiunea Sud-Vest OlteniaPREAMBULPrezentul Acord este încheiat având în vedere prevederile:- Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999;- Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;- H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;- H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;- H.G. nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, cu modificările şi completările ulerioare;- O.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;- O.G. nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare;- H.G. nr. 1.306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 29/2007;- Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificările şi completările ulterioareÎn contextul gestionării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) pentru eficienta implementare a acestuia şi în vederea creşterii capacităţii de absorbţie generală a Fondului Social European este necesară delegarea unor funcţii ale Autorităţii de Management către Organisme Intermediare. Autoritatea de Management va rămâne totuşi responsabilă pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor delegate, precum şi a operaţiunilor finanţate prin instrumentele structurale.Pentru stabilirea funcţiilor care sunt delegate prin prezentul Acord s-au avut în vedere, tipurile de proiecte care urmează a fi implementate şi capacitatea administrativă şi expertiza în domeniu pe care o are Organismul Intermediar. În acest context, Autoritatea de Management a stabilit şi modalitatea de control pe care o va exercita în legătură cu îndeplinirea funcţiilor delegate.  +  Capitolul I PREVEDERI GENERALE  +  Articolul 1Părţile şi acordul de voinţăMinisterul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (MMFES), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (în continuare AM), având sediul în Bucureşti, Calea Plevnei 46-48, sector 1, reprezentat de doamna Cristina IOVA, director general, pe de o parte,şiOrganismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar (în continuare OI), având sediul în Craiova, Str. Traian Demetrescu nr. 14, cod poştal 200390, judeţul Dolj, reprezentat de doamna Mona Luminiţa TURCITU, director executiv, pe de altă parte,au convenit asupra următorului Acord privind responsabilităţile şi atribuţiile părţilor în pregătirea implementării şi în implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România.  +  Articolul 2Definiţii şi interpretare2.1. DefiniţiiÎn cadrul prezentului Acord, termenii de mai jos au înţelesul următor:2.1.1. "Acord de delegare de funcţii" desemnează prezentul document precum şi anexele sale, care fac parte integrantă din acesta şi reprezintă acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România, semnat între organismul intermediar şi autoritatea de management.2.1.2. "Autoritate de Audit" desemnează autoritatea publică, la nivel naţional, responsabilă cu verificarea operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru fiecare program operaţional, independentă funcţional de Autoritatea de Management şi de Autoritatea de Certificare şi Plată. În România, pentru toate programele operaţionale, Autoritatea de Audit funcţionează pe lângă Curtea de Conturi.2.1.3. "Autoritate de Certificare şi Plată" reprezintă structura organizatorică în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.2.1.4. "Autoritate de Management", în continuare AM, desemnează Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, care are responsabilitatea gestionării şi implementării asistenţei financiare nerambursabile alocate POSDRU.2.1.5. "Axă prioritară" reprezintă una dintre priorităţile strategiei dintr-un program operaţional constând într-un grup de operaţiuni corelate şi care au obiective specifice măsurabile.2.1.6. "Beneficiar" reprezintă organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercială din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritorială, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional. În contextul schemelor de ajutor prevăzute în Articolul 87 al Tratatului, beneficiarii sunt întreprinderi publice sau private care implementează un proiect individual şi care primesc ajutor public.2.1.7. "Cerere de finanţare" reprezintă formularul completat de către solicitant, în vederea obţinerii asistenţei financiare nerambursabile din POSDRU.2.1.8. "Cerere de propuneri de proiecte" desemnează o invitaţie publică adresată de către AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanţi, în vederea depunerii cererilor de finanţare, în cadrul unei axe prioritare sau unui domeniu major de intervenţie al axelor prioritare din POSDRU.2.1.9. "Cheltuieli eligibile" reprezintă cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumentele structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului, conform reglementărilor legale comunitare şi naţionale în vigoare.2.1.10. "Contract de finanţare" reprezintă documentul juridic prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operaţional şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor.2.1.11. "Comitet de Monitorizare" este organismul deliberativ, fără personalitate juridică, care asigură urmărirea eficacităţii şi calităţii implementării asistenţei financiare nerambursabile prin POSDRU, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie.2.1.12. "Departamentul pentru Luptă Antifraudă", în continuare DLAF, desemnează structura fără personalitate juridică, din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, instituţie de contact a Oficiului European de Luptă Antifraudă, care asigură coordonarea luptei antifraudă şi protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.2.1.13. "Document cadru de implementare a programului operaţional" desemnează documentul elaborat de autoritatea de management şi aprobat prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autorităţii de management, prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operaţional.2.1.14. "Domeniu major de intervenţie" reprezintă sfera de activitate dintr-o axă prioritară, în cadrul căruia se pot finanţa diferite operaţiuni cu obiective similare.2.1.15. "Ghidul solicitantului" reprezintă un îndrumar privind completarea corectă a unei cereri de finanţare de către solicitanţii de finanţare nerambursabilă în cadrul programului operaţional, incluzând informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor şi reglementarea unor aspecte detaliate privind implementarea proiectelor.2.1.16. "Instrucţiune" reprezintă o dispoziţie obligatorie transmisă în scris de AM către OI în vederea implementării acesteia de către OI, care detaliază o procedură şi/sau care aduce modificări/completări unei proceduri privind implementarea POSDRU.2.1.17. "Neregulă" reprezintă reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciază bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită.2.1.18. "Oficiul European de Luptă Antifraudă", în continuare OLAF, desemnează organismul independent, din cadrul Comisiei Europene, care răspunde de combaterea fraudei împotriva bugetului Uniunii Europene.2.1.19. "Operaţiune" înseamnă un proiect sau un grup de proiecte selecţionat de către autoritatea de management a programului operaţional în cauză sau sub responsabilitatea acesteia, în conformitate cu criteriile stabilite de comitetul de monitorizare şi implementat de unul sau mai mulţi beneficiari, care permite atingerea obiectivelor axei prioritare la care se referă.2.1.20. "Organism intermediar", în continuare OI, reprezintă organismul public sau privat, care îşi desfăşoară activitatea sub responsabilitatea autorităţii de management sau care îndeplineşte responsabilităţi în numele autorităţii de management în relaţia cu beneficiarii care implementează operaţiuni.2.1.21. "Părţi" desemnează instituţiile semnatare ale prezentului Acord de delegare de funcţii.2.1.22. "Plan multianual de evaluare" reprezintă documentul de planificare multianuală a activităţilor de evaluare de natură strategică şi/sau operaţională privitoare la un program operaţional şi care urmează a fi realizate în perioada de implementare a acestuia.2.1.23. "Prefinanţare" reprezintă sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumentele structurale către un beneficiar, dacă acest transfer nu se realizează în cadrul unui proiect care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prin plată directă sau prin plată indirectă, de regulă în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabilă/responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor.2.1.24. "Program operaţional" reprezintă un document prezentat de un stat membru şi adoptat de Comisie care defineşte o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de priorităţi, pentru a cărui realizare se face apel la un fond sau în cadrul obiectivului de convergenţă, la Fondul de Coeziune şi la FEDR.2.1.25. "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane", în continuare POSDRU, desemnează Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, document aprobat de Comisia Europeană, elaborat de România, care conţine o strategie de dezvoltare şi un set de axe prioritare şi domenii majore de intervenţie, pentru a fi implementate cu finanţare de la Fondul Social European.2.1.26. "Proiect strategic" reprezintă proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsă între echivalentul în lei a 500.000 - 5.000.000 euro, respectiv 1.850.000 - 18.500.000 lei, implementat la nivel naţional, sectorial sau mulţi-regional.2.1.27. "Proiect de grant" reprezintă proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsă între echivalentul în lei a 50.000 - 500.000 euro, respectiv 185.000 - 1.849.999 lei, implementat la nivel mulţi-regional, regional sau local.2.1.28. "Sistemul Unic de management al informaţiei privind instrumentele structurale din cadrul obiectivului convergenţă" (SMIS) reprezintă sistemul informatic centralizat, dezvoltat de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu toate structurile utilizatoare, pentru a asigura colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizării, verificărilor, auditului şi evaluării programelor din cadrul obiectivului convergenţă, în conformitate cu art 60 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.2.1.29. "Unitate de Plată" reprezintă structura din cadrul unei autorităţi publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operaţional, având responsabilitatea transferării către beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi a sumelor pentru acoperirea plăţii taxei pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, precum şi către contractori a sumelor aferente finanţării proiectelor de asistenţă tehnică, după caz. În sensul prezentului Acord, Unitatea de plată desemnează organismul cu responsabilităţi pentru efectuarea plăţilor pentru POSDRU din cadrul MMFES, respectiv Direcţia Management Financiar din cadrul AMPOSDRU.2.2. Interpretare2.2.1. În acest Acord de delegare de funcţii, în afara cazurilor în care contextul cere altfel, singularul presupune pluralul şi invers, masculinul presupune femininul şi invers, iar referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.2.2.2. Nici o prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii nu poate fi interpretată ca reprezentând o derogare faţă de alte obligaţii legale ce revin părţilor ca urmare a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.2.2.3. În cazul în care există contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, pe de o parte, şi cele ale legislaţiei naţionale sau comunitare în vigoare, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.2.2.4. În prezentul Acord de delegare de funcţii, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoară referinţă şi nu vor afecta interpretarea prezentului acord de delegare de funcţii.  +  Capitolul II OBIECTUL ŞI DURATA ACORDULUI DE DELEGARE DE FUNCŢII  +  Articolul 3Obiectul Acordului de delegare de funcţii3.1. Obiectul prezentului Acord îl reprezintă delegarea unor funcţii şi a responsabilităţii îndeplinirii lor, privind gestionarea POSDRU, de la AM la OI, prin stabilirea cadrului de implementare a POSDRU, a drepturilor şi obligaţiilor şi a responsabilităţilor ce revin fiecărei părţi, precum şi stabilirea relaţiilor între părţile semnatare.3.2. În îndeplinirea funcţiilor delegate, OI este responsabil cu gestionarea proiectelor de grant din cadrul următoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie din POSDRU:- Axa Prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor", respectiv:- Domeniul Major de Intervenţie 3.1. "Promovarea culturii antreprenoriale"- Domeniul Major de Intervenţie 3.2. "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii"- Axa Prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare", respectiv:- Domeniul Major de Intervenţie 5.1. "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare"- Axa Prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", respectiv:- Domeniul Major de Intervenţie 6.2. "Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii"- Domeniul Major de Intervenţie 6.3. "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii"3.3. Proiectele strategice finanţate în cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2 sunt gestionate la nivelul AM.  +  Articolul 4Durata Acordului de delegare de funcţii4.1. Prezentul Acord intră în vigoare la data aprobării acestuia prin Ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi rămâne valabil pe întreaga perioadă a implementării POSDRU, inclusiv 3 ani de la data închiderii oficiale a POSDRU în România.  +  Capitolul III ANGAJAMENTE ŞI GARANŢII  +  Articolul 5Angajamente comune părţilor5.1. Părţile se angajează să îşi ducă la îndeplinire atribuţiile şi responsabilităţile legate de implementarea POSDRU, respectând principiile transparenţei şi parteneriatului, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, cu regulamentele comunitare şi cu legislaţia naţională în domeniu, precum şi cu procedurile interne. În implementarea responsabilităţilor, părţile se angajează să adopte un sistem de management şi control adecvat, respectând cerinţele specifice din legislaţia europeană şi naţională.5.2. Părţile se angajează să se informeze reciproc şi periodic asupra activităţilor legate de implementarea POSDRU şi să organizeze întâlniri periodice, de regulă trimestrial, în scopul evaluării progresului înregistrat în implementarea POSDRU, precum şi alte întâlniri ori de câte ori este cazul, în vederea analizării oricăror aspecte legate de prezentul Acord de delegare de funcţii.5.3. Părţile se obligă să nu utilizeze informaţiile şi documentele obţinute sau la care au acces în perioada de implementare a POSDRU în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii şi a legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa, accesul la informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter personal.5.4. Părţile se angajează să ţină o evidenţă strictă şi să păstreze toate datele, rapoartele, corespondenţa şi documentele legate de fiecare etapă a implementării POSDRU, inclusiv, dar fără a se limita la, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU timp de minimum 3 ani de la închiderea POSDRU, aşa cum este reglementat de legislaţia comunitară relevantă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora. În acest sens, părţile au obligaţia să asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentă implementării POSDRU, în conformitate cu prevederile art. 60 şi art. 90 ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 şi cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1828/2006.5.5. Părţile au obligaţia de a pune la dispoziţia Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, OLAF/DLAF, Curţii Europene de Audit, Comisiei Europene, sau altor instituţii în drept, orice informaţie sau documente solicitate privind proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului Acord.5.6. Părţile se angajează să elaboreze proceduri interne de lucru pentru implementarea POSDRU şi să îndeplinească atribuţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii.5.7. Angajamentele date de către Părţi prin prezentul Acord de delegare de funcţii vor continua să producă efecte şi ulterior semnării prezentului Acord de delegare de funcţii şi vor fi reînnoite de fiecare dată când acest lucru va fi solicitat, în ceea ce priveşte faptele şi circumstanţele existente la momentul respectiv.  +  Articolul 6Angajamente ale Organismului Intermediar6.1. OI trebuie să asigure, pe cheltuială proprie, personal suficient şi calificat pentru executarea corectă şi la timp a sarcinilor care îi sunt încredinţate, potrivit prevederilor acestui Acord de delegare de funcţii. De asemenea, OI trebuie să asigure respectarea principiului segregării funcţiilor, să identifice funcţiile considerate ca fiind sensibile şi să stabilească o politică adecvată de management a personalului care ocupă astfel de funcţii şi, totodată, să ţină seama de riscurile asociate ale deciziilor luate privind delegarea de competenţe.6.2. OI va furniza spaţiul necesar, mobilierul şi celelalte facilităţi necesare pentru o funcţionare corespunzătoare, astfel încât să fie îndeplinite în bune condiţii activităţile delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii. În acest sens, OI va semna anual o declaraţie de garantare.6.3. OI va elabora şi transmite AM o descriere a sistemului de management şi control, conform prevederilor Regulamentului CE 1083/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului CE 1828/2006 (corrigenda). În cazul în care acest sistem de management şi control prezintă deficienţe, OI va implementa în termenul cel mai scurt orice recomandări făcute de autorităţile naţionale sau europene competente.  +  Articolul 7Garanţii ale Organismului Intermediar7.1. OI confirmă că are capacitatea legală de a încheia şi executa integral prezentul Acord de delegare de funcţii.7.2. OI confirmă că la data încheierii prezentului Acord nu se află în situaţia de a încălca niciuna dintre prevederile legale în vigoare, fie naţionale sau europene, care să ducă la o incompatibilitate sau conflict de interese în implementarea POS DRU.7.3. OI se angajează ca în cazul schimbării contextului existent la data semnării Acordului de delegare de funcţii, care ar putea aduce OI într-una din situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, să informeze imediat AM despre aceasta.  +  Capitolul IV DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  +  Articolul 8Drepturile Autorităţii de Management8.1. Având responsabilitatea finală a implementării POSDRU, AM are dreptul de a solicita orice informaţie sau clarificare OI în legătură cu îndeplinirea oricăreia dintre funcţiile delegate.8.2. AM are dreptul de a evalua periodic capacitatea de îndeplinire a funcţiilor delegate OI, inclusiv performanţa acestuia în implementarea domeniilor de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord de delegare de funcţii. Astfel, AM poate efectua vizite la sediul OI pentru verificarea aplicării procedurilor interne, asigurării segregării funcţiilor la nivelul OI, existenţei sistemului ierarhic de raportare, existenţei sistemului de supervizare, menţinerii unei piste de audit corespunzătoare, păstrării unei evidenţe contabile distincte, introducerii datelor în SMIS, precum şi orice alte atribuţii pe care le are OI în vederea implementării eficiente a POSDRU. Aceste verificări nu vor înlocui sistemul de control intern al OI.8.3. AM poate verifica prin sondaj, utilizarea fondurilor comunitare şi/sau a fondurilor de cofinanţare aferente, în scopul validării cheltuielilor declarate deja eligibile de către OI.8.4. AM are dreptul de a efectua controale pentru stabilirea neregulilor, prejudiciilor şi/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectării legalităţii, conformităţii şi regularităţii utilizării şi administrării fondurilor comunitare şi a fondurilor de cofinanţare aferente.8.5. AM poate emite instrucţiuni privind implementarea POSDRU, care devin obligatorii pentru OI din momentul comunicării în scris a acestora.8.6. AM avizează manualul de proceduri interne al OI, precum şi orice modificări sau completări aduse acestuia, aprobate în prealabil de către reprezentantul legal al OI, în termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea acestora.  +  Articolul 9Obligaţiile Autorităţii de Management9.1. AM elaborează manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU. AM informează OI asupra oricărei modificări a manualului care are impact asupra activităţii acestuia, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data aprobării acesteia.9.2. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la deciziile luate în structurile parteneriale din care acesta nu face parte şi care pot afecta îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.9.3. AM are obligaţia de a furniza, în termen de 15 zile lucrătoare, orice informaţie sau clarificare solicitată de către OI în legătură cu îndeplinirea oricăreia dintre funcţiile delegate.9.4. AM acordă asistenţă de specialitate OI, la solicitarea acestuia, pe probleme legate de implementarea POSDRU şi transmite către OI orice documente şi informaţii necesare în vederea îndeplinirii de către acesta a obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord.9.5. AM organizează reuniuni interinstituţionale în legătură cu implementarea POSDRU, invitând şi OI, dacă subiectele discutate sunt de relevanţă pentru acesta.9.6. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de către Comisia Europeană, care au un impact asupra activităţii OI şi/sau a implementării POSDRU.9.7. AM facilitează OI accesarea şi utilizarea SMIS, precum şi a altor sisteme informatice de management, asigurând şi instruirea corespunzătoare a personalului din cadrul OI, la solicitarea acestuia.  +  Articolul 10Drepturile Organismului Intermediar10.1. OI are dreptul de a solicita AM informaţii suplimentare şi clarificări pentru buna îndeplinire a funcţiilor delegate prin prezentul Acord. Termenul de primire a informaţiilor suplimentare şi clarificărilor de la AM este de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de către AM.10.2. OI are dreptul de a primi de la AM orice modificare adusă manualului de proceduri interne al AM pentru implementarea POSDRU cu impact asupra activităţii OI.10.3. OI poate propune AM modificări ale mecanismelor/manualul de proceduri interne al OI prin care îşi îndeplineşte funcţiile delegate, în vederea îmbunătăţirii/eficientizării acestora.10.4. OI beneficiază de asistenţă de specialitate din partea AM, în orice aspecte privind implementarea POSDRU, furnizându-i-se materialele şi informaţiile relevante necesare îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord de delegare de funcţii.  +  Articolul 11Obligaţiile Organismului Intermediar11.1. OI răspunde pentru îndeplinirea tuturor funcţiilor delegate de AM şi transmite orice informaţie solicitată de către AM în legătură cu îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.11.2. OI trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a urgenta implementarea proiectelor aprobate pentru finanţare în cadrul POSDRU, în special cu privire la realizarea verificărilor cererilor de rambursare primite de la beneficiari, pentru a se evita dezangajarea fondurilor alocate anual (regula n+3/n+2), în conformitate cu prevederile art. 93 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.11.3. În termen de 30 de zile calendaristice de la data semnării prezentului Acord, OI va revizui şi va modifica, după caz, Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru a include atribuţiile delegate prin prezentul Acord. Fişele de post ale funcţiilor prevăzute în cadrul OI vor fi întocmite pentru a răspunde noilor atribuţii delegate de AM, cu respectarea principiului segregării funcţiilor, al standardelor privind delegarea de competenţă şi funcţiile sensibile. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi fişele de post vor fi transmise AM spre avizare.11.4. OI are obligaţia de a duce la îndeplinire toate instrucţiunile emise de AM privind implementarea POSDRU, în termenul prevăzut în conţinutul acestora.11.5. OI este obligat să dezvolte manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, pentru îndeplinirea funcţiilor care îi sunt delegate şi să îl trimită spre avizare AM, urmând a îndeplini aceste funcţii în conformitate cu manualul de proceduri interne pentru implementarea POSDRU aprobat. În cazul în care AM, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau alte organisme abilitate formulează recomandări cu privire la procedurile dezvoltate, după caz, OI va încorpora toate aceste recomandări în termenul cel mai scurt.11.6. OI se asigură că personalul acestuia cunoaşte, respectă şi pune în aplicare prevederile manualului de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a funcţiilor delegate.11.7. OI are obligaţia de a pune la dispoziţia AM orice informaţie şi/sau document solicitat în legătură cu proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, şi va lua toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfăşurare a activităţilor de control ale AM, inclusiv a vizitelor acesteia la sediul OI.11.8. În conformitate cu art. 5.4, OI are obligaţia să asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentă implementării domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pista de audit este considerată adecvată dacă:- permite reconcilierea sumelor totale certificate către Comisia Europeană cu înregistrările contabile detaliate şi documentele justificative existente la nivelul ACP, AM, OI şi beneficiarilor, cu privire la operaţiunile finanţate în cadrul domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord;- permite verificarea plăţilor din fonduri publice către beneficiari;- permite verificarea modului de aplicare a criteriilor de selecţie, aprobate de Comitetul de Monitorizare POSDRU;- cuprinde pentru fiecare operaţiune, acolo unde este cazul, specificaţiile tehnice şi planul financiar, documentele privind aprobarea finanţării în cadrul schemelor de grant, documentele aferente procedurii de achiziţii publice, rapoartele de progres şi rapoartele privind verificările realizate.11.9. Pentru funcţiile delegate şi pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, OI are obligaţia de a introduce datele relevante în SMIS şi în alte sisteme informatice de management, după caz.  +  Capitolul V DELEGAREA FUNCŢIILOR ŞI MONITORIZAREA ÎNDEPLINIRII ACESTORA  +  Articolul 12Delegarea funcţiilor12.1. Prin prezentul Acord de delegare de funcţii, AM deleagă OI funcţii pentru gestionarea Axelor Prioritare şi domeniilor majore de intervenţie menţionate la Articolul 3.2.12.2. OI nu poate sub-delega funcţii ce sunt în sarcina sa, conform prezentului Acord de delegare de funcţii, unei terţe persoane sau organism, fără acordul expres al AM.12.3. Prezentul Acord rămâne în vigoare în cazul în care una dintre părţi încetează să existe şi atribuţiile sale sunt preluate de către un succesor legal, iar Acordul se transferă de drept acestui succesor. Ambele părţi au obligaţia de a transfera succesorului legal toate atribuţiile prevăzute în prezentul Acord, menţionând stadiul implementării POSDRU, termenele de realizare a activităţilor, dacă este cazul. Până la confirmarea noii entităţi, rămân în sarcina părţii afectate de situaţia de drept menţionată mai sus toate obligaţiile asumate conform prezentului Acord.  +  Articolul 13Monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate13.1. AM asigură monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate OI în vederea implementării POSDRU, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii.13.2. Pe baza informaţiilor transmise de OI, a verificărilor proprii, a rapoartelor de audit, şi a altor documente relevante, AM elaborează un raport anual de monitorizare privind îndeplinirea funcţiilor delegate.13.3. În exercitarea funcţiei de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate, AM are dreptul de a efectua misiuni de verificare la sediul OI în conformitate cu Planul anual de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate. În acest sens, AM are obligaţia de a comunică, în scris, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte, intenţia de a realiza o misiune de verificare la sediul OI. Comunicarea va conţine scopul vizitei, data, locul, ora, numele şi calitatea persoanelor care vor participa la această misiune de verificare şi, de asemenea, documentele care vor fi analizate de către acestea.13.4. OI are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor AM la sediul său, în baza comunicării transmise de către aceasta în termenul şi cu respectarea condiţiilor stabilite prin prezentul Acord de delegare de funcţii şi pune la dispoziţia acestora documentele solicitate.13.5. În funcţie de concluziile privind modul de îndeplinire de către OI a funcţiilor delegate, AM poate decide restrângerea sau retragerea acestora, dacă nu se remediază deficienţele constatate, în termenul solicitat. Restrângerea/retragerea funcţiilor delegate îşi produce efectele de la data comunicării de către AM a deciziei, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi.13.6. Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum şi ale Regulamentului (CE) nr. 1605/2002, AM poate decide restrângerea funcţiilor delegate sau retragerea acestora în cazul în care OI nu implementează recomandările unui organism de audit naţional sau comunitar în care sunt elemente ce dovedesc existenţa unei deficienţe grave în funcţionarea sistemului de management şi control al OI.CAP VIRESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR  +  Articolul 14Responsabilităţile Autorităţii de Management14.1. AM este responsabilă de managementul POSDRU, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind responsabilităţile prevăzute la articolul 60 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului şi la articolul 17 din H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale.14.2. AM este responsabilă pentru gestionarea proiectelor strategice din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie specificate la articolul 3.2. din prezentul Acord.  +  Articolul 15Responsabilităţile Unităţii de Plată FSE15.1. În cadrul Direcţiei Generale AMPOSDRU funcţionează Unitatea de Plată FSE (UP FSE), cu responsabilităţile prevăzute în legislaţia naţională.15.2. UP FSE este responsabilă de transferarea către beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi a sumelor pentru acoperirea plăţii taxei pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din FSE în cadrul POSDRU, precum şi către contractori a sumelor aferente finanţării proiectelor de asistenţă tehnică, după caz.  +  Articolul 16Responsabilităţile Organismului Intermediar16.1. OI este responsabil pentru gestionarea la nivel regional a proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu prevederile prezentului Acord şi legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind funcţiile prevăzute la articolul 17 din prezentul Acord.  +  Capitolul VII FUNCŢII DELEGATE  +  Articolul 17Funcţiile delegate Organismului Intermediar17.1. Pentru gestionarea proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2, OI este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor funcţii:- Programare17.2. Colaborează cu AM la elaborarea şi amendarea POSDRU şi a Documentului Cadru de Implementare a POSDRU.17.3. Colaborează cu AM la elaborarea criteriilor de evaluare şi selecţie a proiectelor, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.17.4. Colaborează cu AM la elaborarea condiţiilor generale ale Ghidului Solicitantului.17.5. Elaborează condiţiile specifice ale Ghidurilor Solicitantului pentru pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord, şi le transmite AM spre avizare.17.6. Elaborează corrigenda de modificare a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi le transmite AM spre avizare.17.7. Colaborează cu AM la elaborarea planului anual de lucru şi la elaborarea schemelor de ajutor de stat.- Evaluare la nivel de program17.8. Furnizează AM şi experţilor evaluatori toate informaţiile necesare pentru realizarea evaluărilor la nivel de program.- Monitorizare şi raportare la nivel de program17.9. Desemnează membri pentru Comitetul de Monitorizare POSDRU. Participă la reuniunile CM POSDRU.17.10. Elaborează şi transmite AM rapoarte semestriale de implementare defalcate pe fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.17.11. Contribuie prin furnizarea de informaţii la elaborarea de către AM a Rapoartelor Anuale de Implementare şi a Raportului Final de Implementare a POSDRU; OI va furniza orice alte informaţii necesare în vederea analizării stadiului implementării POSDRU, în legătură cu domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.- Informare şi publicitate17.12. Colaborează cu AM la elaborarea şi revizuirea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu cerinţele de informare şi publicitate prevăzute în regulamentele specifice.17.13. Elaborează şi revizuieşte Planul Anual de Comunicare pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord şi îl transmite AM spre avizare.17.14. Implementează măsurile specifice de informare şi publicitate cuprinse în Planul Anual de Comunicare şi în Planul de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, corespunzător domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.17.15. Raportează trimestrial AM progresul înregistrat în implementarea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013 şi a Planului Anual de Comunicare.17.16. Dezvoltă şi actualizează cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI în legătură cu implementarea domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, cu informarea AM.17.17. Publică pe pagina de internet a OI lista beneficiarilor, în conformitate cu prevederile regulamentelor relevante.- Lansare cereri de propuneri de proiecte17.18. Lansează la nivel regional cereri de propuneri de proiecte, conform planului anual de lucru aprobat de AM.17.19. Asigură publicitatea adecvată lansării cererilor de propuneri de proiecte.- Birou de informare (helpdesk)17.20. Completează registrul de helpdesk cu solicitările potenţialilor beneficiari/beneficiari, precum şi cu răspunsurile aferente elaborate de OI.17.21. Asigură măsuri de informare a potenţialilor beneficiari privind depunerea cererii de finanţare şi privind criteriile de selecţie ce vor fi utilizate.17.22. Asigură măsuri de informare a beneficiarilor privind implementarea proiectelor.17.23. Elaborează şi transmite AM spre informare lista celor mai frecvente întrebări pentru cererile de propuneri de proiecte lansate de OI. Publică lista celor mai frecvente întrebări pe pagina de internet a OI.17.24. Asigură publicarea listei celor mai frecvente întrebări elaborată de AM pe pagina de internet a OI.17.25. Organizează şi actualizează baza de date cu potenţialii beneficiari pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.- Evaluare şi selecţie proiecte17.26. Numeşte membrii evaluatori, preşedintele şi secretarul Comitetelor de Evaluare organizate la nivelul OI.17.27. Primeşte, în vederea evaluării, cererile de finanţare înregistrate de AM în format electronic.17.28. Organizează şi asigură buna desfăşurare a sesiunilor de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare, în conformitate cu metodologia de evaluare stabilită de AM.17.29. Selectează cererile de finanţare depuse de către potenţialii beneficiari, în conformitate cu criteriile de evaluare şi selecţie aprobate de către Comitetul de Monitorizare POSDRU.17.30. Transmite către AM, spre aprobare, lista proiectelor admise şi respinse şi aflate pe lista de rezerve, în termenul şi condiţiile prevăzute de procedura aplicabilă.17.31. Înregistrează eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de evaluare şi selecţie.17.32. Numeşte membrii în Comitetele de Soluţionare a Contestaţiilor organizate la nivelul AM.17.33. Elaborează şi transmite beneficiarilor deciziile privind aprobarea, respingerea sau punerea pe lista de rezervă a cererilor de finanţare primite.17.34. Numeşte membri evaluatori în cadrul Comitetelor de Evaluare organizate de AM.- Contractare17.35. Verifică documentele suport transmise de beneficiari în vederea încheierii contractelor de finanţare.17.36. Pregăteşte dosarele proiectelor de contract şi semnează contractele de finanţare, împreună cu documentele aferente angajării bugetare.17.37. Analizează şi decide aprobarea sau respingerea propunerilor beneficiarilor de modificare a contractelor de finanţare.17.38. Întocmeşte şi semnează actele adiţionale pentru contractele de finanţare; informează AM privind actele adiţionale încheiate.17.39. Efectuează vizite speciale, după caz, în vederea soluţionării solicitărilor de reziliere a contractelor primite de la beneficiari.17.40. Organizează întâlniri de clarificare cu beneficiarii în cazul solicitării acestora de reziliere a contractelor de finanţare.17.41. Elaborează şi transmite beneficiarilor scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului şi Procesul verbal de reziliere, dacă e cazul.17.42. Transmite AM scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului, Procesul verbal de reziliere şi nota de debit, dacă e cazul.17.43. Înregistrează în SMIS şi în alte sisteme informatice de management informaţiile cuprinse în contractele de finanţare, precum şi orice modificare a contractelor de finanţare.- Monitorizarea proiectelor17.44. Asigură monitorizarea tehnică şi financiară a proiectelor contractate de OI.17.45. Verifică raportul tehnico-financiar întocmit de beneficiari. Efectuează misiuni de verificare la faţa locului.17.46. Elaborează şi transmite AM scrisoare de aprobare a rapoartelor tehnico-financiare primite de la beneficiari, în vederea procesării plăţilor.17.47. Introduce datele tehnice din rapoartele tehnico-financiare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.48. Elaborează şi transmite AM spre avizare planul anual pentru misiunile la faţa locului (vizite de monitorizare).17.49. Elaborează raportul vizitei de monitorizare şi îl înregistrează în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.50. Monitorizează îndeplinirea de către beneficiar a măsurilor corective stabilite ca urmare a vizitelor de monitorizare.- Management financiar17.51. Colaborează cu AM în activitatea de planificare financiară, furnizând informaţii financiare necesare.17.52. Asigură funcţia de angajare şi de lichidare a cheltuielilor, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, precum şi cu Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 29/2007.17.53. Verifică cererile de prefinanţare şi documentele suport. Introduce datele din cererea de prefinanţare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.54. Verifică cererile de rambursare şi documentele suport primite de la beneficiari şi validează cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari. Introduce datele din cererile de rambursare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.55. Întocmeşte şi transmite AM situaţia centralizată a cererilor de rambursare validate, pe surse de finanţare, axă prioritară şi domeniu major de intervenţie.17.56. Întocmeşte şi transmite AM spre avizare planul anual privind verificarea cheltuielilor la faţa locului. Efectuează misiuni de verificare a cheltuielilor la faţa locului în conformitate cu planul anual şi cu procedura relevantă. Cu ocazia verificărilor la faţa locului OI verifică şi dacă beneficiarul ţine o evidenţă contabilă distinctă pentru proiect.17.57. Transmite AM copii ale rapoartelor de verificare la faţa locului.17.58. Înregistrează datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuată, precum şi constatările urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.59. Întocmeşte evidenţa extrabilanţieră şi înregistrează în contabilitate creditele bugetare aprobate, angajamentele bugetare şi angajamentele legale.17.60. Întocmeşte şi transmite AM lunar fişele de cont extrabilanţiere în vederea efectuării reconcilierii cu contabilitatea AM.17.61. Asigură arhivarea în condiţii optime a unei copii a reconcilierii contabile primită de la AM.17.62. Asigură disponibilitatea documentelor utilizate în procesul de validare a cererilor de rambursare, în cazul controlului din partea AM, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene şi a altor organisme abilitate, în condiţiile legislaţiei naţionale şi comunitare.- Control financiar preventiv propriu17.63. Asigură organizarea şi exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu pentru angajamentele legale şi actele adiţionale ulterioare, privitoare la implementarea POSDRU, încheiate de OI.- Control antifraudăOI va desfăşura activităţi specifice de control antifraudă după verificarea de către AM a sistemului de management şi control al OI pentru această funcţie delegată, urmare a unei misiuni de verificare efectuată de AM.17.64. Organizează activitatea de control privind utilizarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza sesizărilor şi alertelor de nereguli primite de la AM, auditul intern/extern, compartimentele OI, alte organe cu atribuţii de control, mass media etc.17.65. Verifică, stabileşte şi individualizează obligaţia de plată, ca urmare a activităţii de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, sub forma unui titlu de creanţă, prin întocmirea procesului verbal de constatare şi a notei de debit.17.66. Transmite AM procesele verbale de constatare şi notele de debit.17.67. Înregistrează datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuată, precum şi constatările urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.68. Sesizează DLAF în cazul descoperirii, în urma desfăşurării activităţii de constatare, a unor indicii privind posibile fraude şi comunică şi AM situaţia constatată.17.69. Comunică DLAF, în urma solicitării acestuia, cu înştiinţarea AM, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control încheiate, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.- Managementul neregulilor17.70. OI întreprinde măsuri de prevenire şi detectare a neregulilor pentru domeniile de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pentru coordonarea acestor activităţi, OI desemnează un ofiţer de nereguli.17.71. Înregistrează în ordine cronologică alertele de neregulă în Registrul raportorului de nereguli al OI şi informează AM în termen de 5 zile lucrătoare.17.72. Elaborează nota de verificare preliminară a sesizării de neregulă conform evidenţelor OI.17.73. Elaborează şi transmite trimestrial AM raportul de nereguli care va conţine neregulile în curs de rezolvare depistate de OI. Transmite AM informaţiile suplimentare solicitate prin "Scrisoarea privind clarificarea neconcordanţelor".17.74. Monitorizează progresul neregulilor, completează registrul de nereguli şi menţine o bază de date adecvată a neregulilor, în conformitate cu procedura relevantă.17.75. Urmare confirmării unei nereguli, întocmeşte raportul de neregulă şi scrisoarea standard şi le transmite directorului OI. Transmite AM raportul de neregulă şi documentele suport şi dosarul de suspiciune de neregulă.17.76. Asigură instruirea personalului OI cu privire la modalitatea de sesizare a unei nereguli.- Achiziţii publice17.77. Transmite AM, în termen de 2 zile de la data semnării unui contract de finanţare şi/sau de la data depunerii acestora de către beneficiari, programele (anuale)/listele de achiziţii care urmează să fie făcute de beneficiari în cadrul proiectelor cofinanţate.17.78. Verifică, pe bază de eşantion, documentaţia de achiziţii publice transmisă de beneficiari, în conformitate cu procedura relevantă.- Verificare ex-ante17.79. Realizează verificarea ex-ante a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi corrigenda aferente acestora, elaborate de OI.17.80. Efectuează verificarea ex-ante a constituirii Comitetului de Evaluare organizat la nivelul OI.17.81. Efectuează verificarea ex-ante a raportului de evaluare întocmit de OI.17.82. Efectuează verificare ex-ante a tuturor contractelor de finanţare şi respectiv dosarelor de contract, a listei beneficiarilor, a tuturor actelor adiţionale la contractele de finanţare încheiate de OI privitoare la implementarea POSDRU.17.83. Realizează verificarea ex-ante a documentelor elaborate de OI, în conformitate cu procedura relevantă.17.84. Elaborează şi transmite AM rapoarte lunare privind documentele respinse în cadrul OI în urma verificării ex-ante.17.85. Urmăreşte implementarea acţiunilor corective stabilite în urma verificărilor ex-ante, aprobate la nivelul OI, şi elaborează stadiul realizării acestora.17.86. Asigură îndeplinirea acţiunilor corective transmise de AM. Elaborează şi transmite AM stadiul realizării acţiunilor corective.17.87. Asigură diseminarea la nivelul OI a raportului trimestrial integrat de sinteză a celor mai frecvente erori şi motive de respingere în urma verificărilor ex-ante, elaborat şi transmis de AM.- Tehnologia informaţiei17.88. Asigură integritatea şi protecţia datelor prin implementarea politicii de securitate IT la nivelul OI (politicii antivirus, politicii de back-up şi politicii de recuperare a datelor în caz de dezastru).17.89. Asigură funcţionarea eficientă a aplicaţiilor şi a bazelor de date utilizate la nivelul OI.17.90. Monitorizează şi garantează calitatea echipamentelor şi a sistemelor informatice, la nivelul OI17.91. Asigură funcţionarea şi utilizarea corectă a sistemului informatic, în acord cu procedurile şi standardul de securitate ISO/IEC 17799.17.92. Asigură operarea corespunzătoare în SMIS-CSNR la nivelul OI.17.93. Asigură mentenanţa paginii de internet a OI şi actualizează cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI pe baza documentelor şi indicaţiilor transmise de ofiţerii de informare şi publicitate.- Managementul riscurilor17.94. Constituie şi asigură funcţionarea Grupului de management al riscurilor organizat la nivelul OI.  +  Capitolul VIII MODIFICAREA, ÎNCETAREA ACORDULUI  +  Articolul 18Modificarea Acordului18.1. Ca regulă generală, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat numai prin acordul scris al Părţilor. Cu titlu de excepţie, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat unilateral de către AM în scris, dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor AM, şi totodată în situaţia unor modificări în legislaţia naţională şi europeană ce ar putea afecta executarea corespunzătoare a prezentul Acord.18.2. Prezentul Acord poate fi modificat prin una din următoarele modalităţi: a) implicit, prin intrarea în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord; b) explicit, prin acordul de voinţă al părţilor.18.3. Modificarea prezentului Acord va lua forma unui Act adiţional, prin care: a) se confirmă situaţia survenită în urma intrării în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau b) se efectuează modificările necesare, conform acordului de voinţă a părţilor.18.4. Modificările aduse prezentului Acord intră în vigoare: a) de la data intrării în vigoare a prevederilor legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau data indicată în acestea, sau b) de la data semnării de către ambele părţi a Actului adiţional de modificare prin acordul de voinţă al părţilor.  +  Articolul 19Încetarea Acordului19.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii încetează: a) Prin închiderea POSDRU, în condiţiile Articolului 4.1. b) Prin acordul de voinţă al părţilor, confirmat în scris. c) În situaţia prevăzută de art 13.5 şi 13.6 din prezentul Acord, în cazul retragerii atribuţiilor delegate. d) La expirarea termenului stipulat la Articolul 22.5.  +  Capitolul IX COMUNICARE  +  Articolul 20Comunicarea între părţi20.1. Întreaga corespondenţă efectuată ca urmare a punerii în aplicare a prezentului Acord de delegare de funcţii trebuie să fie transmisă prin scrisoare recomandată, fax, e-mail sau orice alte mijloace de transmitere care fac posibilă dovedirea primirii de către destinatar.20.2. Orice notificare, avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în aplicarea prezentului Acord de delegare de funcţii se comunică în scris celeilalte părţi în formatul standard, atunci când acesta este prevăzut.20.3. Adresele utilizate pentru comunicarea între părţi sunt următoarele:Pentru AM: Str. Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, Bucureşti, RomâniaPentru OI: Str. Traian Demetrescu nr. 14, cod poştal 200390, Craiova, judeţul Dolj, România20.4. În cazul modificării acestor adrese, părţile se vor informa reciproc.  +  Capitolul X RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR, ETICA  +  Articolul 21Răspunderea părţilor21.1. Nici una dintre părţi nu este şi nu va fi ţinută răspunzătoare pentru daunele sau prejudiciile cauzate celeilalte părţi de un terţ pe parcursul derulării POSDRU şi în legătură cu acesta.21.2. Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasă a obligaţiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului Acord.21.3. În cazul constatării de către departamentele/instituţiile îndreptăţite, a nerealizării unui proiect sau a neexecutării culpabile a unei funcţii delegate, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părţile semnatare ale acestui Acord, aceasta atrage răspunderea financiară a părţii aflate în culpă.  +  Articolul 22Forţa Majoră22.1. Nici una dintre părţile acestui Acord nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului Acord, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.22.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să-i comunice în scris celeilalte părţi acest fapt, în termen de 48 de ore de la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.22.3. Partea care invocă forţa majoră este obligată să facă dovada acesteia, în termenul cel mai scurt prin notificare scrisă, însoţită de acte doveditoare, emise de autorităţile locale şi/sau centrale, în funcţie de natura evenimentului considerat forţă majoră. Dacă notificarea nu s-a transmis în condiţiile stabilite, partea aflată în culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte părţi, întrucât nu a făcut dovada existenţei cazului de forţă majoră. Cazul de forţă majoră va fi dovedit cu acte ale autorităţilor locale/centrale competente, în funcţie de natura evenimentului considerat forţă majoră.22.4. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în termen de 15 zile calendaristice de la încetare. De îndată ce cauza de forţă majoră a încetat, partea care a invocat-o va relua executarea obligaţiilor care îi revin, conform prezentului Acord.22.5. Dacă în termen de 90 zile de la producere, evenimentul respectiv şi consecinţele lui nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului Acord, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, dar sunt ţinute de a-şi onora toate obligaţiile având termene de îndeplinire până la data apariţiei cazului de forţă majoră.  +  Articolul 23Etica23.1. Părţile se angajează ca personalul implicat în implementarea POSDRU să respecte standardele de etică profesională. Astfel, personalul trebuie să contribuie la funcţionarea corespunzătoare a organismelor din care fac parte şi să ajute la menţinerea reputaţiei privind integritatea şi imparţialitatea acesteia.  +  Capitolul XI LEGISLAŢIA APLICABILĂ  +  Articolul 24Legea aplicabilă acordului24.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii este semnat în România şi este guvernat, interpretat, înţeles şi aplicat în conformitate cu legislaţia română, în afara cazului în care anumite prevederi ale prezentului Acord sunt exceptate de la aplicarea legislaţiei române în favoarea unui act normativ al CE.  +  Articolul 25Soluţionarea litigiilor25.1. Părţile vor depune de bună credinţă toate diligenţele necesare în vederea soluţionării pe cale amiabilă a oricărei dispute, controverse sau neînţelegeri între Părţi ce decurg din sau în legătură cu prezentul Acord de delegare de funcţii.25.2. În situaţia în care nu se poate ajunge la un rezultat privind soluţionarea pe cale amiabilă, orice litigiu care decurge din sau în legătură cu prezentul Acord de delegare de funcţii va fi soluţionat în conformitate cu legislaţia naţională.  +  Capitolul XII PREVEDERI FINALE  +  Articolul 26Independenţa clauzelor26.1. Dacă, în orice moment, orice condiţie sau prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii este declarată şi dovedită ca fiind ilegală, nevalabilă sau inaplicabilă, în întregime sau parţial, în conformitate cu orice lege sau act normativ, acea prevedere sau condiţie va fi considerată ca nefăcând parte din prezentul Acord de delegare de funcţii, iar aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Acord nu va fi afectată, iar în acest scop prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii se declară a fi independente.  +  Articolul 27Publicare în Monitorul Oficial27.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii se publică în Monitorul Oficial al României, partea I.Prezentul Acord de delegare de funcţii a fost încheiat astăzi 11.09.2008, la AMPOSDRU, într-un număr de 2 exemplare, fiecare cu valoare de original, câte 1 exemplar pentru fiecare dintre părţi.
       
    Nume, FuncţieNume, Funcţie
       
    Cristina IOVAMona Luminiţa TURCITU
    Director generalDirector executiv
       
    Semnătura ___________________Semnătura ___________________
    Data 11.09.2008Data 11.09.2008
   +  Anexa 6 ACORD DE DELEGARE DE FUNCŢIIprivind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul OperaţionalSectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar regionalpentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor UmaneRegiunea CentruPREAMBULPrezentul Acord este încheiat având în vedere prevederile:- Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999;- Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;- H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;- H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;- H.G. nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, cu modificările şi completările ulerioare;- O.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;- O.G. nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare;- H.G. nr. 1.306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 29/2007;- Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificările şi completările ulterioareÎn contextul gestionării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) pentru eficienta implementare a acestuia şi în vederea creşterii capacităţii de absorbţie generală a Fondului Social European este necesară delegarea unor funcţii ale Autorităţii de Management către Organisme Intermediare. Autoritatea de Management va rămâne totuşi responsabilă pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor delegate, precum şi a operaţiunilor finanţate prin instrumentele structurale.Pentru stabilirea funcţiilor care sunt delegate prin prezentul Acord s-au avut în vedere, tipurile de proiecte care urmează a fi implementate şi capacitatea administrativă şi expertiza în domeniu pe care o are Organismul Intermediar. În acest context, Autoritatea de Management a stabilit şi modalitatea de control pe care o va exercita în legătură cu îndeplinirea funcţiilor delegate.  +  Capitolul I PREVEDERI GENERALE  +  Articolul 1Părţile şi acordul de voinţăMinisterul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (MMFES), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (în continuare AM), având sediul în Bucureşti, Calea Plevnei 46-48, sector 1, reprezentat de doamna Cristina IOVA, director general, pe de o parte,şiOrganismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Centru, în calitate de Organism Intermediar (în continuare OI), având sediul în Alba Iulia, Str. Nicolae Titulescu nr. 10D, cod poştal 510096, judeţul Alba, reprezentat de domnul Tiberiu HENTEA, director executiv, pe de altă parte,au convenit asupra următorului Acord privind responsabilităţile şi atribuţiile părţilor în pregătirea implementării şi în implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România.  +  Articolul 2Definiţii şi interpretare2.1. DefiniţiiÎn cadrul prezentului Acord, termenii de mai jos au înţelesul următor:2.1.1. "Acord de delegare de funcţii" desemnează prezentul document precum şi anexele sale, care fac parte integrantă din acesta şi reprezintă acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România, semnat între organismul intermediar şi autoritatea de management.2.1.2. "Autoritate de Audit" desemnează autoritatea publică, la nivel naţional, responsabilă cu verificarea operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru fiecare program operaţional, independentă funcţional de Autoritatea de Management şi de Autoritatea de Certificare şi Plată. În România, pentru toate programele operaţionale, Autoritatea de Audit funcţionează pe lângă Curtea de Conturi.2.1.3. "Autoritate de Certificare şi Plată" reprezintă structura organizatorică în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.2.1.4. "Autoritate de Management", în continuare AM, desemnează Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, care are responsabilitatea gestionării şi implementării asistenţei financiare nerambursabile alocate POSDRU.2.1.5. "Axă prioritară" reprezintă una dintre priorităţile strategiei dintr-un program operaţional constând într-un grup de operaţiuni corelate şi care au obiective specifice măsurabile.2.1.6. "Beneficiar" reprezintă organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercială din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritorială, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional. În contextul schemelor de ajutor prevăzute în Articolul 87 al Tratatului, beneficiarii sunt întreprinderi publice sau private care implementează un proiect individual şi care primesc ajutor public.2.1.7. "Cerere de finanţare" reprezintă formularul completat de către solicitant, în vederea obţinerii asistenţei financiare nerambursabile din POSDRU.2.1.8. "Cerere de propuneri de proiecte" desemnează o invitaţie publică adresată de către AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanţi, în vederea depunerii cererilor de finanţare, în cadrul unei axe prioritare sau unui domeniu major de intervenţie al axelor prioritare din POSDRU.2.1.9. "Cheltuieli eligibile" reprezintă cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumentele structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului, conform reglementărilor legale comunitare şi naţionale în vigoare.2.1.10. "Contract de finanţare" reprezintă documentul juridic prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operaţional şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor.2.1.11. "Comitet de Monitorizare" este organismul deliberativ, fără personalitate juridică, care asigură urmărirea eficacităţii şi calităţii implementării asistenţei financiare nerambursabile prin POSDRU, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie.2.1.12. "Departamentul pentru Luptă Antifraudă", în continuare DLAF, desemnează structura fără personalitate juridică, din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, instituţie de contact a Oficiului European de Luptă Antifraudă, care asigură coordonarea luptei antifraudă şi protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.2.1.13. "Document cadru de implementare a programului operaţional" desemnează documentul elaborat de autoritatea de management şi aprobat prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autorităţii de management, prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operaţional.2.1.14. "Domeniu major de intervenţie" reprezintă sfera de activitate dintr-o axă prioritară, în cadrul căruia se pot finanţa diferite operaţiuni cu obiective similare.2.1.15. "Ghidul solicitantului" reprezintă un îndrumar privind completarea corectă a unei cereri de finanţare de către solicitanţii de finanţare nerambursabilă în cadrul programului operaţional, incluzând informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor şi reglementarea unor aspecte detaliate privind implementarea proiectelor.2.1.16. "Instrucţiune" reprezintă o dispoziţie obligatorie transmisă în scris de AM către OI în vederea implementării acesteia de către OI, care detaliază o procedură şi/sau care aduce modificări/completări unei proceduri privind implementarea POSDRU.2.1.17. "Neregulă" reprezintă reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciază bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită.2.1.18. "Oficiul European de Luptă Antifraudă", în continuare OLAF, desemnează organismul independent, din cadrul Comisiei Europene, care răspunde de combaterea fraudei împotriva bugetului Uniunii Europene.2.1.19. "Operaţiune" înseamnă un proiect sau un grup de proiecte selecţionat de către autoritatea de management a programului operaţional în cauză sau sub responsabilitatea acesteia, în conformitate cu criteriile stabilite de comitetul de monitorizare şi implementat de unul sau mai mulţi beneficiari, care permite atingerea obiectivelor axei prioritare la care se referă.2.1.20. "Organism intermediar", în continuare OI, reprezintă organismul public sau privat, care îşi desfăşoară activitatea sub responsabilitatea autorităţii de management sau care îndeplineşte responsabilităţi în numele autorităţii de management în relaţia cu beneficiarii care implementează operaţiuni.2.1.21. "Părţi" desemnează instituţiile semnatare ale prezentului Acord de delegare de funcţii.2.1.22. "Plan multianual de evaluare" reprezintă documentul de planificare multianuală a activităţilor de evaluare de natură strategică şi/sau operaţională privitoare la un program operaţional şi care urmează a fi realizate în perioada de implementare a acestuia.2.1.23. "Prefinanţare" reprezintă sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumentele structurale către un beneficiar, dacă acest transfer nu se realizează în cadrul unui proiect care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prin plată directă sau prin plată indirectă, de regulă în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabilă/responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor.2.1.24. "Program operaţional" reprezintă un document prezentat de un stat membru şi adoptat de Comisie care defineşte o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de priorităţi, pentru a cărui realizare se face apel la un fond sau în cadrul obiectivului de convergenţă, la Fondul de Coeziune şi la FEDR.2.1.25. "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane", în continuare POSDRU, desemnează Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, document aprobat de Comisia Europeană, elaborat de România, care conţine o strategie de dezvoltare şi un set de axe prioritare şi domenii majore de intervenţie, pentru a fi implementate cu finanţare de la Fondul Social European.2.1.26. "Proiect strategic" reprezintă proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsă între echivalentul în lei a 500.000 - 5.000.000 euro, respectiv 1.850.000 - 18.500.000 lei, implementat la nivel naţional, sectorial sau mulţi-regional.2.1.27. "Proiect de grant" reprezintă proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsă între echivalentul în lei a 50.000 - 500.000 euro, respectiv 185.000 - 1.849.999 lei, implementat la nivel mulţi-regional, regional sau local.2.1.28. "Sistemul Unic de management al informaţiei privind instrumentele structurale din cadrul obiectivului convergenţă" (SMIS) reprezintă sistemul informatic centralizat, dezvoltat de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu toate structurile utilizatoare, pentru a asigura colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizării, verificărilor, auditului şi evaluării programelor din cadrul obiectivului convergenţă, în conformitate cu art 60 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.2.1.29. "Unitate de Plată" reprezintă structura din cadrul unei autorităţi publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operaţional, având responsabilitatea transferării către beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi a sumelor pentru acoperirea plăţii taxei pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, precum şi către contractori a sumelor aferente finanţării proiectelor de asistenţă tehnică, după caz. În sensul prezentului Acord, Unitatea de plată desemnează organismul cu responsabilităţi pentru efectuarea plăţilor pentru POSDRU din cadrul MMFES, respectiv Direcţia Management Financiar din cadrul AMPOSDRU.2.2. Interpretare2.2.1. În acest Acord de delegare de funcţii, în afara cazurilor în care contextul cere altfel, singularul presupune pluralul şi invers, masculinul presupune femininul şi invers, iar referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.2.2.2. Nici o prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii nu poate fi interpretată ca reprezentând o derogare faţă de alte obligaţii legale ce revin părţilor ca urmare a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.2.2.3. În cazul în care există contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, pe de o parte, şi cele ale legislaţiei naţionale sau comunitare în vigoare, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.2.2.4. În prezentul Acord de delegare de funcţii, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoară referinţă şi nu vor afecta interpretarea prezentului acord de delegare de funcţii.  +  Capitolul II OBIECTUL ŞI DURATA ACORDULUI DE DELEGARE DE FUNCŢII  +  Articolul 3Obiectul Acordului de delegare de funcţii3.1. Obiectul prezentului Acord îl reprezintă delegarea unor funcţii şi a responsabilităţii îndeplinirii lor, privind gestionarea POSDRU, de la AM la OI, prin stabilirea cadrului de implementare a POSDRU, a drepturilor şi obligaţiilor şi a responsabilităţilor ce revin fiecărei părţi, precum şi stabilirea relaţiilor între părţile semnatare.3.2. În îndeplinirea funcţiilor delegate, OI este responsabil cu gestionarea proiectelor de grant din cadrul următoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie din POSDRU:- Axa Prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor", respectiv:- Domeniul Major de Intervenţie 3.1. "Promovarea culturii antreprenoriale"- Domeniul Major de Intervenţie 3.2. "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii"- Axa Prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare", respectiv:- Domeniul Major de Intervenţie 5.1. "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare"- Axa Prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", respectiv:- Domeniul Major de Intervenţie 6.2. "Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii"- Domeniul Major de Intervenţie 6.3. "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii"3.3. Proiectele strategice finanţate în cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2 sunt gestionate la nivelul AM.  +  Articolul 4Durata Acordului de delegare de funcţii4.1. Prezentul Acord intră în vigoare la data aprobării acestuia prin Ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi rămâne valabil pe întreaga perioadă a implementării POSDRU, inclusiv 3 ani de la data închiderii oficiale a POSDRU în România.  +  Capitolul III ANGAJAMENTE ŞI GARANŢII  +  Articolul 5Angajamente comune părţilor5.1. Părţile se angajează să îşi ducă la îndeplinire atribuţiile şi responsabilităţile legate de implementarea POSDRU, respectând principiile transparenţei şi parteneriatului, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, cu regulamentele comunitare şi cu legislaţia naţională în domeniu, precum şi cu procedurile interne. În implementarea responsabilităţilor, părţile se angajează să adopte un sistem de management şi control adecvat, respectând cerinţele specifice din legislaţia europeană şi naţională.5.2. Părţile se angajează să se informeze reciproc şi periodic asupra activităţilor legate de implementarea POSDRU şi să organizeze întâlniri periodice, de regulă trimestrial, în scopul evaluării progresului înregistrat în implementarea POSDRU, precum şi alte întâlniri ori de câte ori este cazul, în vederea analizării oricăror aspecte legate de prezentul Acord de delegare de funcţii.5.3. Părţile se obligă să nu utilizeze informaţiile şi documentele obţinute sau la care au acces în perioada de implementare a POSDRU în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii şi a legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa, accesul la informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter personal.5.4. Părţile se angajează să ţină o evidenţă strictă şi să păstreze toate datele, rapoartele, corespondenţa şi documentele legate de fiecare etapă a implementării POSDRU, inclusiv, dar fără a se limita la, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU timp de minimum 3 ani de la închiderea POSDRU, aşa cum este reglementat de legislaţia comunitară relevantă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora. În acest sens, părţile au obligaţia să asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentă implementării POSDRU, în conformitate cu prevederile art. 60 şi art. 90 ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 şi cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1828/2006.5.5. Părţile au obligaţia de a pune la dispoziţia Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, OLAF/DLAF, Curţii Europene de Audit, Comisiei Europene, sau altor instituţii în drept, orice informaţie sau documente solicitate privind proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului Acord.5.6. Părţile se angajează să elaboreze proceduri interne de lucru pentru implementarea POSDRU şi să îndeplinească atribuţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii.5.7. Angajamentele date de către Părţi prin prezentul Acord de delegare de funcţii vor continua să producă efecte şi ulterior semnării prezentului Acord de delegare de funcţii şi vor fi reînnoite de fiecare dată când acest lucru va fi solicitat, în ceea ce priveşte faptele şi circumstanţele existente la momentul respectiv.  +  Articolul 6Angajamente ale Organismului Intermediar6.1. OI trebuie să asigure, pe cheltuială proprie, personal suficient şi calificat pentru executarea corectă şi la timp a sarcinilor care îi sunt încredinţate, potrivit prevederilor acestui Acord de delegare de funcţii. De asemenea, OI trebuie să asigure respectarea principiului segregării funcţiilor, să identifice funcţiile considerate ca fiind sensibile şi să stabilească o politică adecvată de management a personalului care ocupă astfel de funcţii şi, totodată, să ţină seama de riscurile asociate ale deciziilor luate privind delegarea de competenţe.6.2. OI va furniza spaţiul necesar, mobilierul şi celelalte facilităţi necesare pentru o funcţionare corespunzătoare, astfel încât să fie îndeplinite în bune condiţii activităţile delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii. În acest sens, OI va semna anual o declaraţie de garantare.6.3. OI va elabora şi transmite AM o descriere a sistemului de management şi control, conform prevederilor Regulamentului CE 1083/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului CE 1828/2006 (corrigenda). În cazul în care acest sistem de management şi control prezintă deficienţe, OI va implementa în termenul cel mai scurt orice recomandări făcute de autorităţile naţionale sau europene competente.  +  Articolul 7Garanţii ale Organismului Intermediar7.1. OI confirmă că are capacitatea legală de a încheia şi executa integral prezentul Acord de delegare de funcţii.7.2. OI confirmă că la data încheierii prezentului Acord nu se află în situaţia de a încălca niciuna dintre prevederile legale în vigoare, fie naţionale sau europene, care să ducă la o incompatibilitate sau conflict de interese în implementarea POS DRU.7.3. OI se angajează ca în cazul schimbării contextului existent la data semnării Acordului de delegare de funcţii, care ar putea aduce OI într-una din situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, să informeze imediat AM despre aceasta.  +  Capitolul IV DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  +  Articolul 8Drepturile Autorităţii de Management8.1. Având responsabilitatea finală a implementării POSDRU, AM are dreptul de a solicita orice informaţie sau clarificare OI în legătură cu îndeplinirea oricăreia dintre funcţiile delegate.8.2. AM are dreptul de a evalua periodic capacitatea de îndeplinire a funcţiilor delegate OI, inclusiv performanţa acestuia în implementarea domeniilor de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord de delegare de funcţii. Astfel, AM poate efectua vizite la sediul OI pentru verificarea aplicării procedurilor interne, asigurării segregării funcţiilor la nivelul OI, existenţei sistemului ierarhic de raportare, existenţei sistemului de supervizare, menţinerii unei piste de audit corespunzătoare, păstrării unei evidenţe contabile distincte, introducerii datelor în SMIS, precum şi orice alte atribuţii pe care le are OI în vederea implementării eficiente a POSDRU. Aceste verificări nu vor înlocui sistemul de control intern al OI.8.3. AM poate verifica prin sondaj, utilizarea fondurilor comunitare şi/sau a fondurilor de cofinanţare aferente, în scopul validării cheltuielilor declarate deja eligibile de către OI.8.4. AM are dreptul de a efectua controale pentru stabilirea neregulilor, prejudiciilor şi/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectării legalităţii, conformităţii şi regularităţii utilizării şi administrării fondurilor comunitare şi a fondurilor de cofinanţare aferente.8.5. AM poate emite instrucţiuni privind implementarea POSDRU, care devin obligatorii pentru OI din momentul comunicării în scris a acestora.8.6. AM avizează manualul de proceduri interne al OI, precum şi orice modificări sau completări aduse acestuia, aprobate în prealabil de către reprezentantul legal al OI, în termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea acestora.  +  Articolul 9Obligaţiile Autorităţii de Management9.1. AM elaborează manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU. AM informează OI asupra oricărei modificări a manualului care are impact asupra activităţii acestuia, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data aprobării acesteia.9.2. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la deciziile luate în structurile parteneriale din care acesta nu face parte şi care pot afecta îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.9.3. AM are obligaţia de a furniza, în termen de 15 zile lucrătoare, orice informaţie sau clarificare solicitată de către OI în legătură cu îndeplinirea oricăreia dintre funcţiile delegate.9.4. AM acordă asistenţă de specialitate OI, la solicitarea acestuia, pe probleme legate de implementarea POSDRU şi transmite către OI orice documente şi informaţii necesare în vederea îndeplinirii de către acesta a obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord.9.5. AM organizează reuniuni interinstituţionale în legătură cu implementarea POSDRU, invitând şi OI, dacă subiectele discutate sunt de relevanţă pentru acesta.9.6. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de către Comisia Europeană, care au un impact asupra activităţii OI şi/sau a implementării POSDRU.9.7. AM facilitează OI accesarea şi utilizarea SMIS, precum şi a altor sisteme informatice de management, asigurând şi instruirea corespunzătoare a personalului din cadrul OI, la solicitarea acestuia.  +  Articolul 10Drepturile Organismului Intermediar10.1. OI are dreptul de a solicita AM informaţii suplimentare şi clarificări pentru buna îndeplinire a funcţiilor delegate prin prezentul Acord. Termenul de primire a informaţiilor suplimentare şi clarificărilor de la AM este de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de către AM.10.2. OI are dreptul de a primi de la AM orice modificare adusă manualului de proceduri interne al AM pentru implementarea POSDRU cu impact asupra activităţii OI.10.3. OI poate propune AM modificări ale mecanismelor/manualul de proceduri interne al OI prin care îşi îndeplineşte funcţiile delegate, în vederea îmbunătăţirii/eficientizării acestora.10.4. OI beneficiază de asistenţă de specialitate din partea AM, în orice aspecte privind implementarea POSDRU, furnizându-i-se materialele şi informaţiile relevante necesare îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord de delegare de funcţii.  +  Articolul 11Obligaţiile Organismului Intermediar11.1. OI răspunde pentru îndeplinirea tuturor funcţiilor delegate de AM şi transmite orice informaţie solicitată de către AM în legătură cu îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.11.2. OI trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a urgenta implementarea proiectelor aprobate pentru finanţare în cadrul POSDRU, în special cu privire la realizarea verificărilor cererilor de rambursare primite de la beneficiari, pentru a se evita dezangajarea fondurilor alocate anual (regula n+3/n+2), în conformitate cu prevederile art. 93 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.11.3. În termen de 30 de zile calendaristice de la data semnării prezentului Acord, OI va revizui şi va modifica, după caz, Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru a include atribuţiile delegate prin prezentul Acord. Fişele de post ale funcţiilor prevăzute în cadrul OI vor fi întocmite pentru a răspunde noilor atribuţii delegate de AM, cu respectarea principiului segregării funcţiilor, al standardelor privind delegarea de competenţă şi funcţiile sensibile. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi fişele de post vor fi transmise AM spre avizare.11.4. OI are obligaţia de a duce la îndeplinire toate instrucţiunile emise de AM privind implementarea POSDRU, în termenul prevăzut în conţinutul acestora.11.5. OI este obligat să dezvolte manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, pentru îndeplinirea funcţiilor care îi sunt delegate şi să îl trimită spre avizare AM, urmând a îndeplini aceste funcţii în conformitate cu manualul de proceduri interne pentru implementarea POSDRU aprobat. În cazul în care AM, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau alte organisme abilitate formulează recomandări cu privire la procedurile dezvoltate, după caz, OI va încorpora toate aceste recomandări în termenul cel mai scurt.11.6. OI se asigură că personalul acestuia cunoaşte, respectă şi pune în aplicare prevederile manualului de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a funcţiilor delegate.11.7. OI are obligaţia de a pune la dispoziţia AM orice informaţie şi/sau document solicitat în legătură cu proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, şi va lua toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfăşurare a activităţilor de control ale AM, inclusiv a vizitelor acesteia la sediul OI.11.8. În conformitate cu art. 5.4, OI are obligaţia să asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentă implementării domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pista de audit este considerată adecvată dacă:- permite reconcilierea sumelor totale certificate către Comisia Europeană cu înregistrările contabile detaliate şi documentele justificative existente la nivelul ACP, AM, OI şi beneficiarilor, cu privire la operaţiunile finanţate în cadrul domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord;- permite verificarea plăţilor din fonduri publice către beneficiari;- permite verificarea modului de aplicare a criteriilor de selecţie, aprobate de Comitetul de Monitorizare POSDRU;- cuprinde pentru fiecare operaţiune, acolo unde este cazul, specificaţiile tehnice şi planul financiar, documentele privind aprobarea finanţării în cadrul schemelor de grant, documentele aferente procedurii de achiziţii publice, rapoartele de progres şi rapoartele privind verificările realizate.11.9. Pentru funcţiile delegate şi pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, OI are obligaţia de a introduce datele relevante în SMIS şi în alte sisteme informatice de management, după caz.  +  Capitolul V DELEGAREA FUNCŢIILOR ŞI MONITORIZAREA ÎNDEPLINIRII ACESTORA  +  Articolul 12Delegarea funcţiilor12.1. Prin prezentul Acord de delegare de funcţii, AM deleagă OI funcţii pentru gestionarea Axelor Prioritare şi domeniilor majore de intervenţie menţionate la Articolul 3.2.12.2. OI nu poate sub-delega funcţii ce sunt în sarcina sa, conform prezentului Acord de delegare de funcţii, unei terţe persoane sau organism, fără acordul expres al AM.12.3. Prezentul Acord rămâne în vigoare în cazul în care una dintre părţi încetează să existe şi atribuţiile sale sunt preluate de către un succesor legal, iar Acordul se transferă de drept acestui succesor. Ambele părţi au obligaţia de a transfera succesorului legal toate atribuţiile prevăzute în prezentul Acord, menţionând stadiul implementării POSDRU, termenele de realizare a activităţilor, dacă este cazul. Până la confirmarea noii entităţi, rămân în sarcina părţii afectate de situaţia de drept menţionată mai sus toate obligaţiile asumate conform prezentului Acord.  +  Articolul 13Monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate13.1. AM asigură monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate OI în vederea implementării POSDRU, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii.13.2. Pe baza informaţiilor transmise de OI, a verificărilor proprii, a rapoartelor de audit, şi a altor documente relevante, AM elaborează un raport anual de monitorizare privind îndeplinirea funcţiilor delegate.13.3. În exercitarea funcţiei de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate, AM are dreptul de a efectua misiuni de verificare la sediul OI în conformitate cu Planul anual de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate. În acest sens, AM are obligaţia de a comunică, în scris, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte, intenţia de a realiza o misiune de verificare la sediul OI. Comunicarea va conţine scopul vizitei, data, locul, ora, numele şi calitatea persoanelor care vor participa la această misiune de verificare şi, de asemenea, documentele care vor fi analizate de către acestea.13.4. OI are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor AM la sediul său, în baza comunicării transmise de către aceasta în termenul şi cu respectarea condiţiilor stabilite prin prezentul Acord de delegare de funcţii şi pune la dispoziţia acestora documentele solicitate.13.5. În funcţie de concluziile privind modul de îndeplinire de către OI a funcţiilor delegate, AM poate decide restrângerea sau retragerea acestora, dacă nu se remediază deficienţele constatate, în termenul solicitat. Restrângerea/retragerea funcţiilor delegate îşi produce efectele de la data comunicării de către AM a deciziei, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi.13.6. Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum şi ale Regulamentului (CE) nr. 1605/2002, AM poate decide restrângerea funcţiilor delegate sau retragerea acestora în cazul în care OI nu implementează recomandările unui organism de audit naţional sau comunitar în care sunt elemente ce dovedesc existenţa unei deficienţe grave în funcţionarea sistemului de management şi control al OI.  +  Capitolul VI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR  +  Articolul 14Responsabilităţile Autorităţii de Management14.1. AM este responsabilă de managementul POSDRU, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind responsabilităţile prevăzute la articolul 60 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului şi la articolul 17 din H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale.14.2. AM este responsabilă pentru gestionarea proiectelor strategice din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie specificate la articolul 3.2. din prezentul Acord.  +  Articolul 15Responsabilităţile Unităţii de Plată FSE15.1. În cadrul Direcţiei Generale AMPOSDRU funcţionează Unitatea de Plată FSE (UP FSE), cu responsabilităţile prevăzute în legislaţia naţională.15.2. UP FSE este responsabilă de transferarea către beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi a sumelor pentru acoperirea plăţii taxei pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din FSE în cadrul POSDRU, precum şi către contractori a sumelor aferente finanţării proiectelor de asistenţă tehnică, după caz.  +  Articolul 16Responsabilităţile Organismului Intermediar16.1. OI este responsabil pentru gestionarea la nivel regional a proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu prevederile prezentului Acord şi legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind funcţiile prevăzute la articolul 17 din prezentul Acord.  +  Capitolul VII FUNCŢII DELEGATE  +  Articolul 17Funcţiile delegate Organismului Intermediar17.1. Pentru gestionarea proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2, OI este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor funcţii:- Programare17.2. Colaborează cu AM la elaborarea şi amendarea POSDRU şi a Documentului Cadru de Implementare a POSDRU.17.3. Colaborează cu AM la elaborarea criteriilor de evaluare şi selecţie a proiectelor, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.17.4. Colaborează cu AM la elaborarea condiţiilor generale ale Ghidului Solicitantului.17.5. Elaborează condiţiile specifice ale Ghidurilor Solicitantului pentru pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord, şi le transmite AM spre avizare.17.6. Elaborează corrigenda de modificare a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi le transmite AM spre avizare.17.7. Colaborează cu AM la elaborarea planului anual de lucru şi la elaborarea schemelor de ajutor de stat.- Evaluare la nivel de program17.8. Furnizează AM şi experţilor evaluatori toate informaţiile necesare pentru realizarea evaluărilor la nivel de program.- Monitorizare şi raportare la nivel de program17.9. Desemnează membri pentru Comitetul de Monitorizare POSDRU. Participă la reuniunile CM POSDRU.17.10. Elaborează şi transmite AM rapoarte semestriale de implementare defalcate pe fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.17.11. Contribuie prin furnizarea de informaţii la elaborarea de către AM a Rapoartelor Anuale de Implementare şi a Raportului Final de Implementare a POSDRU; OI va furniza orice alte informaţii necesare în vederea analizării stadiului implementării POSDRU, în legătură cu domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.- Informare şi publicitate17.12. Colaborează cu AM la elaborarea şi revizuirea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu cerinţele de informare şi publicitate prevăzute în regulamentele specifice.17.13. Elaborează şi revizuieşte Planul Anual de Comunicare pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord şi îl transmite AM spre avizare.17.14. Implementează măsurile specifice de informare şi publicitate cuprinse în Planul Anual de Comunicare şi în Planul de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, corespunzător domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.17.15. Raportează trimestrial AM progresul înregistrat în implementarea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013 şi a Planului Anual de Comunicare.17.16. Dezvoltă şi actualizează cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI în legătură cu implementarea domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, cu informarea AM.17.17. Publică pe pagina de internet a OI lista beneficiarilor, în conformitate cu prevederile regulamentelor relevante.- Lansare cereri de propuneri de proiecte17.18. Lansează la nivel regional cereri de propuneri de proiecte, conform planului anual de lucru aprobat de AM.17.19. Asigură publicitatea adecvată lansării cererilor de propuneri de proiecte.- Birou de informare (helpdesk)17.20. Completează registrul de helpdesk cu solicitările potenţialilor beneficiari/beneficiari, precum şi cu răspunsurile aferente elaborate de OI.17.21. Asigură măsuri de informare a potenţialilor beneficiari privind depunerea cererii de finanţare şi privind criteriile de selecţie ce vor fi utilizate.17.22. Asigură măsuri de informare a beneficiarilor privind implementarea proiectelor.17.23. Elaborează şi transmite AM spre informare lista celor mai frecvente întrebări pentru cererile de propuneri de proiecte lansate de OI. Publică lista celor mai frecvente întrebări pe pagina de internet a OI.17.24. Asigură publicarea listei celor mai frecvente întrebări elaborată de AM pe pagina de internet a OI.17.25. Organizează şi actualizează baza de date cu potenţialii beneficiari pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.- Evaluare şi selecţie proiecte17.26. Numeşte membrii evaluatori, preşedintele şi secretarul Comitetelor de Evaluare organizate la nivelul OI.17.27. Primeşte, în vederea evaluării, cererile de finanţare înregistrate de AM în format electronic.17.28. Organizează şi asigură buna desfăşurare a sesiunilor de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare, în conformitate cu metodologia de evaluare stabilită de AM.17.29. Selectează cererile de finanţare depuse de către potenţialii beneficiari, în conformitate cu criteriile de evaluare şi selecţie aprobate de către Comitetul de Monitorizare POSDRU.17.30. Transmite către AM, spre aprobare, lista proiectelor admise şi respinse şi aflate pe lista de rezerve, în termenul şi condiţiile prevăzute de procedura aplicabilă.17.31. Înregistrează eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de evaluare şi selecţie.17.32. Numeşte membrii în Comitetele de Soluţionare a Contestaţiilor organizate la nivelul AM.17.33. Elaborează şi transmite beneficiarilor deciziile privind aprobarea, respingerea sau punerea pe lista de rezervă a cererilor de finanţare primite.17.34. Numeşte membri evaluatori în cadrul Comitetelor de Evaluare organizate de AM.- Contractare17.35. Verifică documentele suport transmise de beneficiari în vederea încheierii contractelor de finanţare.17.36. Pregăteşte dosarele proiectelor de contract şi semnează contractele de finanţare, împreună cu documentele aferente angajării bugetare.17.37. Analizează şi decide aprobarea sau respingerea propunerilor beneficiarilor de modificare a contractelor de finanţare.17.38. Întocmeşte şi semnează actele adiţionale pentru contractele de finanţare; informează AM privind actele adiţionale încheiate.17.39. Efectuează vizite speciale, după caz, în vederea soluţionării solicitărilor de reziliere a contractelor primite de la beneficiari.17.40. Organizează întâlniri de clarificare cu beneficiarii în cazul solicitării acestora de reziliere a contractelor de finanţare.17.41. Elaborează şi transmite beneficiarilor scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului şi Procesul verbal de reziliere, dacă e cazul.17.42. Transmite AM scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului, Procesul verbal de reziliere şi nota de debit, dacă e cazul.17.43. Înregistrează în SMIS şi în alte sisteme informatice de management informaţiile cuprinse în contractele de finanţare, precum şi orice modificare a contractelor de finanţare.- Monitorizarea proiectelor17.44. Asigură monitorizarea tehnică şi financiară a proiectelor contractate de OI.17.45. Verifică raportul tehnico-financiar întocmit de beneficiari. Efectuează misiuni de verificare la faţa locului.17.46. Elaborează şi transmite AM scrisoare de aprobare a rapoartelor tehnico-financiare primite de la beneficiari, în vederea procesării plăţilor.17.47. Introduce datele tehnice din rapoartele tehnico-financiare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.48. Elaborează şi transmite AM spre avizare planul anual pentru misiunile la faţa locului (vizite de monitorizare).17.49. Elaborează raportul vizitei de monitorizare şi îl înregistrează în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.50. Monitorizează îndeplinirea de către beneficiar a măsurilor corective stabilite ca urmare a vizitelor de monitorizare.- Management financiar17.51. Colaborează cu AM în activitatea de planificare financiară, furnizând informaţii financiare necesare.17.52. Asigură funcţia de angajare şi de lichidare a cheltuielilor, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, precum şi cu Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 29/2007.17.53. Verifică cererile de prefinanţare şi documentele suport. Introduce datele din cererea de prefinanţare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.54. Verifică cererile de rambursare şi documentele suport primite de la beneficiari şi validează cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari. Introduce datele din cererile de rambursare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.55. Întocmeşte şi transmite AM situaţia centralizată a cererilor de rambursare validate, pe surse de finanţare, axă prioritară şi domeniu major de intervenţie.17.56. Întocmeşte şi transmite AM spre avizare planul anual privind verificarea cheltuielilor la faţa locului. Efectuează misiuni de verificare a cheltuielilor la faţa locului în conformitate cu planul anual şi cu procedura relevantă. Cu ocazia verificărilor la faţa locului OI verifică şi dacă beneficiarul ţine o evidenţă contabilă distinctă pentru proiect.17.57. Transmite AM copii ale rapoartelor de verificare la faţa locului.17.58. Înregistrează datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuată, precum şi constatările urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.59. Întocmeşte evidenţa extrabilanţieră şi înregistrează în contabilitate creditele bugetare aprobate, angajamentele bugetare şi angajamentele legale.17.60. Întocmeşte şi transmite AM lunar fişele de cont extrabilanţiere în vederea efectuării reconcilierii cu contabilitatea AM.17.61. Asigură arhivarea în condiţii optime a unei copii a reconcilierii contabile primită de la AM.17.62. Asigură disponibilitatea documentelor utilizate în procesul de validare a cererilor de rambursare, în cazul controlului din partea AM, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene şi a altor organisme abilitate, în condiţiile legislaţiei naţionale şi comunitare.- Control financiar preventiv propriu17.63. Asigură organizarea şi exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu pentru angajamentele legale şi actele adiţionale ulterioare, privitoare la implementarea POSDRU, încheiate de OI.- Control antifraudăOI va desfăşura activităţi specifice de control antifraudă după verificarea de către AM a sistemului de management şi control al OI pentru această funcţie delegată, urmare a unei misiuni de verificare efectuată de AM.17.64. Organizează activitatea de control privind utilizarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza sesizărilor şi alertelor de nereguli primite de la AM, auditul intern/extern, compartimentele OI, alte organe cu atribuţii de control, mass media etc.17.65. Verifică, stabileşte şi individualizează obligaţia de plată, ca urmare a activităţii de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, sub forma unui titlu de creanţă, prin întocmirea procesului verbal de constatare şi a notei de debit.17.66. Transmite AM procesele verbale de constatare şi notele de debit.17.67. Înregistrează datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuată, precum şi constatările urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.68. Sesizează DLAF în cazul descoperirii, în urma desfăşurării activităţii de constatare, a unor indicii privind posibile fraude şi comunică şi AM situaţia constatată.17.69. Comunică DLAF, în urma solicitării acestuia, cu înştiinţarea AM, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control încheiate, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.- Managementul neregulilor17.70. OI întreprinde măsuri de prevenire şi detectare a neregulilor pentru domeniile de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pentru coordonarea acestor activităţi, OI desemnează un ofiţer de nereguli.17.71. Înregistrează în ordine cronologică alertele de neregulă în Registrul raportorului de nereguli al OI şi informează AM în termen de 5 zile lucrătoare.17.72. Elaborează nota de verificare preliminară a sesizării de neregulă conform evidenţelor OI.17.73. Elaborează şi transmite trimestrial AM raportul de nereguli care va conţine neregulile în curs de rezolvare depistate de OI. Transmite AM informaţiile suplimentare solicitate prin "Scrisoarea privind clarificarea neconcordanţelor".17.74. Monitorizează progresul neregulilor, completează registrul de nereguli şi menţine o bază de date adecvată a neregulilor, în conformitate cu procedura relevantă.17.75. Urmare confirmării unei nereguli, întocmeşte raportul de neregulă şi scrisoarea standard şi le transmite directorului OI. Transmite AM raportul de neregulă şi documentele suport şi dosarul de suspiciune de neregulă.17.76. Asigură instruirea personalului OI cu privire la modalitatea de sesizare a unei nereguli.- Achiziţii publice17.77. Transmite AM, în termen de 2 zile de la data semnării unui contract de finanţare şi/sau de la data depunerii acestora de către beneficiari, programele (anuale)/listele de achiziţii care urmează să fie făcute de beneficiari în cadrul proiectelor cofinanţate.17.78. Verifică, pe bază de eşantion, documentaţia de achiziţii publice transmisă de beneficiari, în conformitate cu procedura relevantă.- Verificare ex-ante17.79. Realizează verificarea ex-ante a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi corrigenda aferente acestora, elaborate de OI.17.80. Efectuează verificarea ex-ante a constituirii Comitetului de Evaluare organizat la nivelul OI.17.81. Efectuează verificarea ex-ante a raportului de evaluare întocmit de OI.17.82. Efectuează verificare ex-ante a tuturor contractelor de finanţare şi respectiv dosarelor de contract, a listei beneficiarilor, a tuturor actelor adiţionale la contractele de finanţare încheiate de OI privitoare la implementarea POSDRU.17.83. Realizează verificarea ex-ante a documentelor elaborate de OI, în conformitate cu procedura relevantă.17.84. Elaborează şi transmite AM rapoarte lunare privind documentele respinse în cadrul OI în urma verificării ex-ante.17.85. Urmăreşte implementarea acţiunilor corective stabilite în urma verificărilor ex-ante, aprobate la nivelul OI, şi elaborează stadiul realizării acestora.17.86. Asigură îndeplinirea acţiunilor corective transmise de AM. Elaborează şi transmite AM stadiul realizării acţiunilor corective.17.87. Asigură diseminarea la nivelul OI a raportului trimestrial integrat de sinteză a celor mai frecvente erori şi motive de respingere în urma verificărilor ex-ante, elaborat şi transmis de AM.- Tehnologia informaţiei17.88. Asigură integritatea şi protecţia datelor prin implementarea politicii de securitate IT la nivelul OI (politicii antivirus, politicii de back-up şi politicii de recuperare a datelor în caz de dezastru).17.89. Asigură funcţionarea eficientă a aplicaţiilor şi a bazelor de date utilizate la nivelul OI.17.90. Monitorizează şi garantează calitatea echipamentelor şi a sistemelor informatice, la nivelul OI17.91. Asigură funcţionarea şi utilizarea corectă a sistemului informatic, în acord cu procedurile şi standardul de securitate ISO/IEC 17799.17.92. Asigură operarea corespunzătoare în SMIS-CSNR la nivelul OI.17.93. Asigură mentenanţa paginii de internet a OI şi actualizează cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI pe baza documentelor şi indicaţiilor transmise de ofiţerii de informare şi publicitate.- Managementul riscurilor17.94. Constituie şi asigură funcţionarea Grupului de management al riscurilor organizat la nivelul OI.  +  Capitolul VIII MODIFICAREA, ÎNCETAREA ACORDULUI  +  Articolul 18Modificarea Acordului18.1. Ca regulă generală, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat numai prin acordul scris al Părţilor. Cu titlu de excepţie, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat unilateral de către AM în scris, dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor AM, şi totodată în situaţia unor modificări în legislaţia naţională şi europeană ce ar putea afecta executarea corespunzătoare a prezentul Acord.18.2. Prezentul Acord poate fi modificat prin una din următoarele modalităţi: a) implicit, prin intrarea în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord; b) explicit, prin acordul de voinţă al părţilor.18.3. Modificarea prezentului Acord va lua forma unui Act adiţional, prin care: a) se confirmă situaţia survenită în urma intrării în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau b) se efectuează modificările necesare, conform acordului de voinţă a părţilor.18.4. Modificările aduse prezentului Acord intră în vigoare: a) de la data intrării în vigoare a prevederilor legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau data indicată în acestea, sau b) de la data semnării de către ambele părţi a Actului adiţional de modificare prin acordul de voinţă al părţilor.  +  Articolul 19Încetarea Acordului19.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii încetează: a) Prin închiderea POSDRU, în condiţiile Articolului 4.1. b) Prin acordul de voinţă al părţilor, confirmat în scris. c) În situaţia prevăzută de art 13.5 şi 13.6 din prezentul Acord, în cazul retragerii atribuţiilor delegate. d) La expirarea termenului stipulat la Articolul 22.5.  +  Capitolul IX COMUNICARE  +  Articolul 20Comunicarea între părţi20.1. Întreaga corespondenţă efectuată ca urmare a punerii în aplicare a prezentului Acord de delegare de funcţii trebuie să fie transmisă prin scrisoare recomandată, fax, e-mail sau orice alte mijloace de transmitere care fac posibilă dovedirea primirii de către destinatar.20.2. Orice notificare, avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în aplicarea prezentului Acord de delegare de funcţii se comunică în scris celeilalte părţi în formatul standard, atunci când acesta este prevăzut.20.3. Adresele utilizate pentru comunicarea între părţi sunt următoarele:Pentru AM: Str. Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, Bucureşti, RomâniaPentru OI: Str. Nicolae Titulescu nr. 10D, cod poştal 510096, Alba Iulia, judeţul Alba, România20.4. În cazul modificării acestor adrese, părţile se vor informa reciproc.  +  Capitolul X RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR, ETICA  +  Articolul 21Răspunderea părţilor21.1. Nici una dintre părţi nu este şi nu va fi ţinută răspunzătoare pentru daunele sau prejudiciile cauzate celeilalte părţi de un terţ pe parcursul derulării POSDRU şi în legătură cu acesta.21.2. Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasă a obligaţiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului Acord.21.3. În cazul constatării de către departamentele/instituţiile îndreptăţite, a nerealizării unui proiect sau a neexecutării culpabile a unei funcţii delegate, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părţile semnatare ale acestui Acord, aceasta atrage răspunderea financiară a părţii aflate în culpă.  +  Articolul 22Forţa Majoră22.1. Nici una dintre părţile acestui Acord nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului Acord, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.22.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să-i comunice în scris celeilalte părţi acest fapt, în termen de 48 de ore de la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.22.3. Partea care invocă forţa majoră este obligată să facă dovada acesteia, în termenul cel mai scurt prin notificare scrisă, însoţită de acte doveditoare, emise de autorităţile locale şi/sau centrale, în funcţie de natura evenimentului considerat forţă majoră. Dacă notificarea nu s-a transmis în condiţiile stabilite, partea aflată în culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte părţi, întrucât nu a făcut dovada existenţei cazului de forţă majoră. Cazul de forţă majoră va fi dovedit cu acte ale autorităţilor locale/centrale competente, în funcţie de natura evenimentului considerat forţă majoră.22.4. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în termen de 15 zile calendaristice de la încetare. De îndată ce cauza de forţă majoră a încetat, partea care a invocat-o va relua executarea obligaţiilor care îi revin, conform prezentului Acord.22.5. Dacă în termen de 90 zile de la producere, evenimentul respectiv şi consecinţele lui nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului Acord, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, dar sunt ţinute de a-şi onora toate obligaţiile având termene de îndeplinire până la data apariţiei cazului de forţă majoră.  +  Articolul 23Etica23.1. Părţile se angajează ca personalul implicat în implementarea POSDRU să respecte standardele de etică profesională. Astfel, personalul trebuie să contribuie la funcţionarea corespunzătoare a organismelor din care fac parte şi să ajute la menţinerea reputaţiei privind integritatea şi imparţialitatea acesteia.  +  Capitolul XI LEGISLAŢIA APLICABILĂ  +  Articolul 24Legea aplicabilă acordului24.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii este semnat în România şi este guvernat, interpretat, înţeles şi aplicat în conformitate cu legislaţia română, în afara cazului în care anumite prevederi ale prezentului Acord sunt exceptate de la aplicarea legislaţiei române în favoarea unui act normativ al CE.  +  Articolul 25Soluţionarea litigiilor25.1. Părţile vor depune de bună credinţă toate diligenţele necesare în vederea soluţionării pe cale amiabilă a oricărei dispute, controverse sau neînţelegeri între Părţi ce decurg din sau în legătură cu prezentul Acord de delegare de funcţii.25.2. În situaţia în care nu se poate ajunge la un rezultat privind soluţionarea pe cale amiabilă, orice litigiu care decurge din sau în legătură cu prezentul Acord de delegare de funcţii va fi soluţionat în conformitate cu legislaţia naţională.  +  Capitolul XII PREVEDERI FINALE  +  Articolul 26Independenţa clauzelor26.1. Dacă, în orice moment, orice condiţie sau prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii este declarată şi dovedită ca fiind ilegală, nevalabilă sau inaplicabilă, în întregime sau parţial, în conformitate cu orice lege sau act normativ, acea prevedere sau condiţie va fi considerată ca nefăcând parte din prezentul Acord de delegare de funcţii, iar aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Acord nu va fi afectată, iar în acest scop prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii se declară a fi independente.  +  Articolul 27Publicare în Monitorul Oficial27.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii se publică în Monitorul Oficial al României, partea I.Prezentul Acord de delegare de funcţii a fost încheiat astăzi 11.09.2008, la AMPOSDRU, într-un număr de 2 exemplare, fiecare cu valoare de original, câte 1 exemplar pentru fiecare dintre părţi.
       
    Nume, FuncţieNume, Funcţie
       
    Cristina IOVATiberiu HENTEA
    Director generalDirector executiv
       
    Semnătura ____________________Semnătura ____________________
    Data 11.09.2008Data 11.09.2008
   +  Anexa 7 ACORD DE DELEGARE DE FUNCŢIIprivind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul OperaţionalSectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar regionalpentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor UmaneRegiunea Sud-EstPREAMBULPrezentul Acord este încheiat având în vedere prevederile:- Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999;- Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;- H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;- H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;- H.G. nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, cu modificările şi completările ulerioare;- O.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;- O.G. nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare;- H.G. nr. 1.306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 29/2007;- Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificările şi completările ulterioareÎn contextul gestionării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) pentru eficienta implementare a acestuia şi în vederea creşterii capacităţii de absorbţie generală a Fondului Social European este necesară delegarea unor funcţii ale Autorităţii de Management către Organisme Intermediare. Autoritatea de Management va rămâne totuşi responsabilă pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor delegate, precum şi a operaţiunilor finanţate prin instrumentele structurale.Pentru stabilirea funcţiilor care sunt delegate prin prezentul Acord s-au avut în vedere, tipurile de proiecte care urmează a fi implementate şi capacitatea administrativă şi expertiza în domeniu pe care o are Organismul Intermediar. În acest context, Autoritatea de Management a stabilit şi modalitatea de control pe care o va exercita în legătură cu îndeplinirea funcţiilor delegate.  +  Capitolul I PREVEDERI GENERALE  +  Articolul 1Părţile şi acordul de voinţăMinisterul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (MMFES), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (în continuare AM), având sediul în Bucureşti, Calea Plevnei 46-48, sector 1, reprezentat de doamna Cristina IOVA, director general, pe de o parte,şiOrganismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar (în continuare OI), având sediul în Brăila, Str. Calea Călăraşilor nr. 13, cod poştal 810017, judeţul Brăila, reprezentat de doamna Emilia Ioana VOICU, director executiv, pe de altă parte,au convenit asupra următorului Acord privind responsabilităţile şi atribuţiile părţilor în pregătirea implementării şi în implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România.  +  Articolul 2Definiţii şi interpretare2.1. DefiniţiiÎn cadrul prezentului Acord, termenii de mai jos au înţelesul următor:2.1.1. "Acord de delegare de funcţii" desemnează prezentul document precum şi anexele sale, care fac parte integrantă din acesta şi reprezintă acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România, semnat între organismul intermediar şi autoritatea de management.2.1.2. "Autoritate de Audit" desemnează autoritatea publică, la nivel naţional, responsabilă cu verificarea operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru fiecare program operaţional, independentă funcţional de Autoritatea de Management şi de Autoritatea de Certificare şi Plată. În România, pentru toate programele operaţionale, Autoritatea de Audit funcţionează pe lângă Curtea de Conturi.2.1.3. "Autoritate de Certificare şi Plată" reprezintă structura organizatorică în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.2.1.4. "Autoritate de Management", în continuare AM, desemnează Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, care are responsabilitatea gestionării şi implementării asistenţei financiare nerambursabile alocate POSDRU.2.1.5. "Axă prioritară" reprezintă una dintre priorităţile strategiei dintr-un program operaţional constând într-un grup de operaţiuni corelate şi care au obiective specifice măsurabile.2.1.6. "Beneficiar" reprezintă organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercială din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritorială, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional. În contextul schemelor de ajutor prevăzute în Articolul 87 al Tratatului, beneficiarii sunt întreprinderi publice sau private care implementează un proiect individual şi care primesc ajutor public.2.1.7. "Cerere de finanţare" reprezintă formularul completat de către solicitant, în vederea obţinerii asistenţei financiare nerambursabile din POSDRU.2.1.8. "Cerere de propuneri de proiecte" desemnează o invitaţie publică adresată de către AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanţi, în vederea depunerii cererilor de finanţare, în cadrul unei axe prioritare sau unui domeniu major de intervenţie al axelor prioritare din POSDRU.2.1.9. "Cheltuieli eligibile" reprezintă cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumentele structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului, conform reglementărilor legale comunitare şi naţionale în vigoare.2.1.10. "Contract de finanţare" reprezintă documentul juridic prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operaţional şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor.2.1.11. "Comitet de Monitorizare" este organismul deliberativ, fără personalitate juridică, care asigură urmărirea eficacităţii şi calităţii implementării asistenţei financiare nerambursabile prin POSDRU, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie.2.1.12. "Departamentul pentru Luptă Antifraudă", în continuare DLAF, desemnează structura fără personalitate juridică, din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, instituţie de contact a Oficiului European de Luptă Antifraudă, care asigură coordonarea luptei antifraudă şi protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.2.1.13. "Document cadru de implementare a programului operaţional" desemnează documentul elaborat de autoritatea de management şi aprobat prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autorităţii de management, prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operaţional.2.1.14. "Domeniu major de intervenţie" reprezintă sfera de activitate dintr-o axă prioritară, în cadrul căruia se pot finanţa diferite operaţiuni cu obiective similare.2.1.15. "Ghidul solicitantului" reprezintă un îndrumar privind completarea corectă a unei cereri de finanţare de către solicitanţii de finanţare nerambursabilă în cadrul programului operaţional, incluzând informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor şi reglementarea unor aspecte detaliate privind implementarea proiectelor.2.1.16. "Instrucţiune" reprezintă o dispoziţie obligatorie transmisă în scris de AM către OI în vederea implementării acesteia de către OI, care detaliază o procedură şi/sau care aduce modificări/completări unei proceduri privind implementarea POSDRU.2.1.17. "Neregulă" reprezintă reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciază bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită.2.1.18. "Oficiul European de Luptă Antifraudă", în continuare OLAF, desemnează organismul independent, din cadrul Comisiei Europene, care răspunde de combaterea fraudei împotriva bugetului Uniunii Europene.2.1.19. "Operaţiune" înseamnă un proiect sau un grup de proiecte selecţionat de către autoritatea de management a programului operaţional în cauză sau sub responsabilitatea acesteia, în conformitate cu criteriile stabilite de comitetul de monitorizare şi implementat de unul sau mai mulţi beneficiari, care permite atingerea obiectivelor axei prioritare la care se referă.2.1.20. "Organism intermediar", în continuare OI, reprezintă organismul public sau privat, care îşi desfăşoară activitatea sub responsabilitatea autorităţii de management sau care îndeplineşte responsabilităţi în numele autorităţii de management în relaţia cu beneficiarii care implementează operaţiuni.2.1.21. "Părţi" desemnează instituţiile semnatare ale prezentului Acord de delegare de funcţii.2.1.22. "Plan multianual de evaluare" reprezintă documentul de planificare multianuală a activităţilor de evaluare de natură strategică şi/sau operaţională privitoare la un program operaţional şi care urmează a fi realizate în perioada de implementare a acestuia.2.1.23. "Prefinanţare" reprezintă sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumentele structurale către un beneficiar, dacă acest transfer nu se realizează în cadrul unui proiect care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prin plată directă sau prin plată indirectă, de regulă în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabilă/responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor.2.1.24. "Program operaţional" reprezintă un document prezentat de un stat membru şi adoptat de Comisie care defineşte o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de priorităţi, pentru a cărui realizare se face apel la un fond sau în cadrul obiectivului de convergenţă, la Fondul de Coeziune şi la FEDR.2.1.25. "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane", în continuare POSDRU, desemnează Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, document aprobat de Comisia Europeană, elaborat de România, care conţine o strategie de dezvoltare şi un set de axe prioritare şi domenii majore de intervenţie, pentru a fi implementate cu finanţare de la Fondul Social European.2.1.26. "Proiect strategic" reprezintă proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsă între echivalentul în lei a 500.000 - 5.000.000 euro, respectiv 1.850.000 - 18.500.000 lei, implementat la nivel naţional, sectorial sau mulţi-regional.2.1.27. "Proiect de grant" reprezintă proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsă între echivalentul în lei a 50.000 - 500.000 euro, respectiv 185.000 - 1.849.999 lei, implementat la nivel mulţi-regional, regional sau local.2.1.28. "Sistemul Unic de management al informaţiei privind instrumentele structurale din cadrul obiectivului convergenţă" (SMIS) reprezintă sistemul informatic centralizat, dezvoltat de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu toate structurile utilizatoare, pentru a asigura colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizării, verificărilor, auditului şi evaluării programelor din cadrul obiectivului convergenţă, în conformitate cu art 60 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.2.1.29. "Unitate de Plată" reprezintă structura din cadrul unei autorităţi publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operaţional, având responsabilitatea transferării către beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi a sumelor pentru acoperirea plăţii taxei pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, precum şi către contractori a sumelor aferente finanţării proiectelor de asistenţă tehnică, după caz. În sensul prezentului Acord, Unitatea de plată desemnează organismul cu responsabilităţi pentru efectuarea plăţilor pentru POSDRU din cadrul MMFES, respectiv Direcţia Management Financiar din cadrul AMPOSDRU.2.2. Interpretare2.2.1. În acest Acord de delegare de funcţii, în afara cazurilor în care contextul cere altfel, singularul presupune pluralul şi invers, masculinul presupune femininul şi invers, iar referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.2.2.2. Nici o prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii nu poate fi interpretată ca reprezentând o derogare faţă de alte obligaţii legale ce revin părţilor ca urmare a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.2.2.3. În cazul în care există contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, pe de o parte, şi cele ale legislaţiei naţionale sau comunitare în vigoare, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.2.2.4. În prezentul Acord de delegare de funcţii, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoară referinţă şi nu vor afecta interpretarea prezentului acord de delegare de funcţii.  +  Capitolul II OBIECTUL ŞI DURATA ACORDULUI DE DELEGARE DE FUNCŢII  +  Articolul 3Obiectul Acordului de delegare de funcţii3.1. Obiectul prezentului Acord îl reprezintă delegarea unor funcţii şi a responsabilităţii îndeplinirii lor, privind gestionarea POSDRU, de la AM la OI, prin stabilirea cadrului de implementare a POSDRU, a drepturilor şi obligaţiilor şi a responsabilităţilor ce revin fiecărei părţi, precum şi stabilirea relaţiilor între părţile semnatare.3.2. În îndeplinirea funcţiilor delegate, OI este responsabil cu gestionarea proiectelor de grant din cadrul următoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie din POSDRU:- Axa Prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor", respectiv:- Domeniul Major de Intervenţie 3.1. "Promovarea culturii antreprenoriale"- Domeniul Major de Intervenţie 3.2. "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii"- Axa Prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare", respectiv:- Domeniul Major de Intervenţie 5.1. "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare"- Axa Prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", respectiv:- Domeniul Major de Intervenţie 6.2. "Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii"- Domeniul Major de Intervenţie 6.3. "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii"3.3. Proiectele strategice finanţate în cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2 sunt gestionate la nivelul AM.  +  Articolul 4Durata Acordului de delegare de funcţii4.1. Prezentul Acord intră în vigoare la data aprobării acestuia prin Ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi rămâne valabil pe întreaga perioadă a implementării POSDRU, inclusiv 3 ani de la data închiderii oficiale a POSDRU în România.  +  Capitolul III ANGAJAMENTE ŞI GARANŢII  +  Articolul 5Angajamente comune părţilor5.1. Părţile se angajează să îşi ducă la îndeplinire atribuţiile şi responsabilităţile legate de implementarea POSDRU, respectând principiile transparenţei şi parteneriatului, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, cu regulamentele comunitare şi cu legislaţia naţională în domeniu, precum şi cu procedurile interne. În implementarea responsabilităţilor, părţile se angajează să adopte un sistem de management şi control adecvat, respectând cerinţele specifice din legislaţia europeană şi naţională.5.2. Părţile se angajează să se informeze reciproc şi periodic asupra activităţilor legate de implementarea POSDRU şi să organizeze întâlniri periodice, de regulă trimestrial, în scopul evaluării progresului înregistrat în implementarea POSDRU, precum şi alte întâlniri ori de câte ori este cazul, în vederea analizării oricăror aspecte legate de prezentul Acord de delegare de funcţii.5.3. Părţile se obligă să nu utilizeze informaţiile şi documentele obţinute sau la care au acces în perioada de implementare a POSDRU în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii şi a legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa, accesul la informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter personal.5.4. Părţile se angajează să ţină o evidenţă strictă şi să păstreze toate datele, rapoartele, corespondenţa şi documentele legate de fiecare etapă a implementării POSDRU, inclusiv, dar fără a se limita la, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU timp de minimum 3 ani de la închiderea POSDRU, aşa cum este reglementat de legislaţia comunitară relevantă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora. În acest sens, părţile au obligaţia să asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentă implementării POSDRU, în conformitate cu prevederile art. 60 şi art. 90 ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 şi cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1828/2006.5.5. Părţile au obligaţia de a pune la dispoziţia Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, OLAF/DLAF, Curţii Europene de Audit, Comisiei Europene, sau altor instituţii în drept, orice informaţie sau documente solicitate privind proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului Acord.5.6. Părţile se angajează să elaboreze proceduri interne de lucru pentru implementarea POSDRU şi să îndeplinească atribuţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii.5.7. Angajamentele date de către Părţi prin prezentul Acord de delegare de funcţii vor continua să producă efecte şi ulterior semnării prezentului Acord de delegare de funcţii şi vor fi reînnoite de fiecare dată când acest lucru va fi solicitat, în ceea ce priveşte faptele şi circumstanţele existente la momentul respectiv.  +  Articolul 6Angajamente ale Organismului Intermediar6.1. OI trebuie să asigure, pe cheltuială proprie, personal suficient şi calificat pentru executarea corectă şi la timp a sarcinilor care îi sunt încredinţate, potrivit prevederilor acestui Acord de delegare de funcţii. De asemenea, OI trebuie să asigure respectarea principiului segregării funcţiilor, să identifice funcţiile considerate ca fiind sensibile şi să stabilească o politică adecvată de management a personalului care ocupă astfel de funcţii şi, totodată, să ţină seama de riscurile asociate ale deciziilor luate privind delegarea de competenţe.6.2. OI va furniza spaţiul necesar, mobilierul şi celelalte facilităţi necesare pentru o funcţionare corespunzătoare, astfel încât să fie îndeplinite în bune condiţii activităţile delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii. În acest sens, OI va semna anual o declaraţie de garantare.6.3. OI va elabora şi transmite AM o descriere a sistemului de management şi control, conform prevederilor Regulamentului CE 1083/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului CE 1828/2006 (corrigenda). În cazul în care acest sistem de management şi control prezintă deficienţe, OI va implementa în termenul cel mai scurt orice recomandări făcute de autorităţile naţionale sau europene competente.  +  Articolul 7Garanţii ale Organismului Intermediar7.1. OI confirmă că are capacitatea legală de a încheia şi executa integral prezentul Acord de delegare de funcţii.7.2. OI confirmă că la data încheierii prezentului Acord nu se află în situaţia de a încălca niciuna dintre prevederile legale în vigoare, fie naţionale sau europene, care să ducă la o incompatibilitate sau conflict de interese în implementarea POS DRU.7.3. OI se angajează ca în cazul schimbării contextului existent la data semnării Acordului de delegare de funcţii, care ar putea aduce OI într-una din situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, să informeze imediat AM despre aceasta.  +  Capitolul IV DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  +  Articolul 8Drepturile Autorităţii de Management8.1. Având responsabilitatea finală a implementării POSDRU, AM are dreptul de a solicita orice informaţie sau clarificare OI în legătură cu îndeplinirea oricăreia dintre funcţiile delegate.8.2. AM are dreptul de a evalua periodic capacitatea de îndeplinire a funcţiilor delegate OI, inclusiv performanţa acestuia în implementarea domeniilor de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord de delegare de funcţii. Astfel, AM poate efectua vizite la sediul OI pentru verificarea aplicării procedurilor interne, asigurării segregării funcţiilor la nivelul OI, existenţei sistemului ierarhic de raportare, existenţei sistemului de supervizare, menţinerii unei piste de audit corespunzătoare, păstrării unei evidenţe contabile distincte, introducerii datelor în SMIS, precum şi orice alte atribuţii pe care le are OI în vederea implementării eficiente a POSDRU. Aceste verificări nu vor înlocui sistemul de control intern al OI.8.3. AM poate verifica prin sondaj, utilizarea fondurilor comunitare şi/sau a fondurilor de cofinanţare aferente, în scopul validării cheltuielilor declarate deja eligibile de către OI.8.4. AM are dreptul de a efectua controale pentru stabilirea neregulilor, prejudiciilor şi/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectării legalităţii, conformităţii şi regularităţii utilizării şi administrării fondurilor comunitare şi a fondurilor de cofinanţare aferente.8.5. AM poate emite instrucţiuni privind implementarea POSDRU, care devin obligatorii pentru OI din momentul comunicării în scris a acestora.8.6. AM avizează manualul de proceduri interne al OI, precum şi orice modificări sau completări aduse acestuia, aprobate în prealabil de către reprezentantul legal al OI, în termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea acestora.  +  Articolul 9Obligaţiile Autorităţii de Management9.1. AM elaborează manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU. AM informează OI asupra oricărei modificări a manualului care are impact asupra activităţii acestuia, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data aprobării acesteia.9.2. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la deciziile luate în structurile parteneriale din care acesta nu face parte şi care pot afecta îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.9.3. AM are obligaţia de a furniza, în termen de 15 zile lucrătoare, orice informaţie sau clarificare solicitată de către OI în legătură cu îndeplinirea oricăreia dintre funcţiile delegate.9.4. AM acordă asistenţă de specialitate OI, la solicitarea acestuia, pe probleme legate de implementarea POSDRU şi transmite către OI orice documente şi informaţii necesare în vederea îndeplinirii de către acesta a obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord.9.5. AM organizează reuniuni interinstituţionale în legătură cu implementarea POSDRU, invitând şi OI, dacă subiectele discutate sunt de relevanţă pentru acesta.9.6. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de către Comisia Europeană, care au un impact asupra activităţii OI şi/sau a implementării POSDRU.9.7. AM facilitează OI accesarea şi utilizarea SMIS, precum şi a altor sisteme informatice de management, asigurând şi instruirea corespunzătoare a personalului din cadrul OI, la solicitarea acestuia.  +  Articolul 10Drepturile Organismului Intermediar10.1. OI are dreptul de a solicita AM informaţii suplimentare şi clarificări pentru buna îndeplinire a funcţiilor delegate prin prezentul Acord. Termenul de primire a informaţiilor suplimentare şi clarificărilor de la AM este de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de către AM.10.2. OI are dreptul de a primi de la AM orice modificare adusă manualului de proceduri interne al AM pentru implementarea POSDRU cu impact asupra activităţii OI.10.3. OI poate propune AM modificări ale mecanismelor/manualul de proceduri interne al OI prin care îşi îndeplineşte funcţiile delegate, în vederea îmbunătăţirii/eficientizării acestora.10.4. OI beneficiază de asistenţă de specialitate din partea AM, în orice aspecte privind implementarea POSDRU, furnizându-i-se materialele şi informaţiile relevante necesare îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord de delegare de funcţii.  +  Articolul 11Obligaţiile Organismului Intermediar11.1. OI răspunde pentru îndeplinirea tuturor funcţiilor delegate de AM şi transmite orice informaţie solicitată de către AM în legătură cu îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.11.2. OI trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a urgenta implementarea proiectelor aprobate pentru finanţare în cadrul POSDRU, în special cu privire la realizarea verificărilor cererilor de rambursare primite de la beneficiari, pentru a se evita dezangajarea fondurilor alocate anual (regula n+3/n+2), în conformitate cu prevederile art. 93 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.11.3. În termen de 30 de zile calendaristice de la data semnării prezentului Acord, OI va revizui şi va modifica, după caz, Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru a include atribuţiile delegate prin prezentul Acord. Fişele de post ale funcţiilor prevăzute în cadrul OI vor fi întocmite pentru a răspunde noilor atribuţii delegate de AM, cu respectarea principiului segregării funcţiilor, al standardelor privind delegarea de competenţă şi funcţiile sensibile. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi fişele de post vor fi transmise AM spre avizare.11.4. OI are obligaţia de a duce la îndeplinire toate instrucţiunile emise de AM privind implementarea POSDRU, în termenul prevăzut în conţinutul acestora.11.5. OI este obligat să dezvolte manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, pentru îndeplinirea funcţiilor care îi sunt delegate şi să îl trimită spre avizare AM, urmând a îndeplini aceste funcţii în conformitate cu manualul de proceduri interne pentru implementarea POSDRU aprobat. În cazul în care AM, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau alte organisme abilitate formulează recomandări cu privire la procedurile dezvoltate, după caz, OI va încorpora toate aceste recomandări în termenul cel mai scurt.11.6. OI se asigură că personalul acestuia cunoaşte, respectă şi pune în aplicare prevederile manualului de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a funcţiilor delegate.11.7. OI are obligaţia de a pune la dispoziţia AM orice informaţie şi/sau document solicitat în legătură cu proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, şi va lua toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfăşurare a activităţilor de control ale AM, inclusiv a vizitelor acesteia la sediul OI.11.8. În conformitate cu art. 5.4, OI are obligaţia să asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentă implementării domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pista de audit este considerată adecvată dacă:- permite reconcilierea sumelor totale certificate către Comisia Europeană cu înregistrările contabile detaliate şi documentele justificative existente la nivelul ACP, AM, OI şi beneficiarilor, cu privire la operaţiunile finanţate în cadrul domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord;- permite verificarea plăţilor din fonduri publice către beneficiari;- permite verificarea modului de aplicare a criteriilor de selecţie, aprobate de Comitetul de Monitorizare POSDRU;- cuprinde pentru fiecare operaţiune, acolo unde este cazul, specificaţiile tehnice şi planul financiar, documentele privind aprobarea finanţării în cadrul schemelor de grant, documentele aferente procedurii de achiziţii publice, rapoartele de progres şi rapoartele privind verificările realizate.11.9. Pentru funcţiile delegate şi pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, OI are obligaţia de a introduce datele relevante în SMIS şi în alte sisteme informatice de management, după caz.  +  Capitolul V DELEGAREA FUNCŢIILOR ŞI MONITORIZAREA ÎNDEPLINIRII ACESTORA  +  Articolul 12Delegarea funcţiilor12.1. Prin prezentul Acord de delegare de funcţii, AM deleagă OI funcţii pentru gestionarea Axelor Prioritare şi domeniilor majore de intervenţie menţionate la Articolul 3.2.12.2. OI nu poate sub-delega funcţii ce sunt în sarcina sa, conform prezentului Acord de delegare de funcţii, unei terţe persoane sau organism, fără acordul expres al AM.12.3. Prezentul Acord rămâne în vigoare în cazul în care una dintre părţi încetează să existe şi atribuţiile sale sunt preluate de către un succesor legal, iar Acordul se transferă de drept acestui succesor. Ambele părţi au obligaţia de a transfera succesorului legal toate atribuţiile prevăzute în prezentul Acord, menţionând stadiul implementării POSDRU, termenele de realizare a activităţilor, dacă este cazul. Până la confirmarea noii entităţi, rămân în sarcina părţii afectate de situaţia de drept menţionată mai sus toate obligaţiile asumate conform prezentului Acord.  +  Articolul 13Monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate13.1. AM asigură monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate OI în vederea implementării POSDRU, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii.13.2. Pe baza informaţiilor transmise de OI, a verificărilor proprii, a rapoartelor de audit, şi a altor documente relevante, AM elaborează un raport anual de monitorizare privind îndeplinirea funcţiilor delegate.13.3. În exercitarea funcţiei de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate, AM are dreptul de a efectua misiuni de verificare la sediul OI în conformitate cu Planul anual de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate. În acest sens, AM are obligaţia de a comunică, în scris, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte, intenţia de a realiza o misiune de verificare la sediul OI. Comunicarea va conţine scopul vizitei, data, locul, ora, numele şi calitatea persoanelor care vor participa la această misiune de verificare şi, de asemenea, documentele care vor fi analizate de către acestea.13.4. OI are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor AM la sediul său, în baza comunicării transmise de către aceasta în termenul şi cu respectarea condiţiilor stabilite prin prezentul Acord de delegare de funcţii şi pune la dispoziţia acestora documentele solicitate.13.5. În funcţie de concluziile privind modul de îndeplinire de către OI a funcţiilor delegate, AM poate decide restrângerea sau retragerea acestora, dacă nu se remediază deficienţele constatate, în termenul solicitat. Restrângerea/retragerea funcţiilor delegate îşi produce efectele de la data comunicării de către AM a deciziei, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi.13.6. Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum şi ale Regulamentului (CE) nr. 1605/2002, AM poate decide restrângerea funcţiilor delegate sau retragerea acestora în cazul în care OI nu implementează recomandările unui organism de audit naţional sau comunitar în care sunt elemente ce dovedesc existenţa unei deficienţe grave în funcţionarea sistemului de management şi control al OI.  +  Capitolul VI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR  +  Articolul 14Responsabilităţile Autorităţii de Management14.1. AM este responsabilă de managementul POSDRU, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind responsabilităţile prevăzute la articolul 60 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului şi la articolul 17 din H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale.14.2. AM este responsabilă pentru gestionarea proiectelor strategice din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie specificate la articolul 3.2. din prezentul Acord.  +  Articolul 15Responsabilităţile Unităţii de Plată FSE15.1. În cadrul Direcţiei Generale AMPOSDRU funcţionează Unitatea de Plată FSE (UP FSE), cu responsabilităţile prevăzute în legislaţia naţională.15.2. UP FSE este responsabilă de transferarea către beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi a sumelor pentru acoperirea plăţii taxei pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din FSE în cadrul POSDRU, precum şi către contractori a sumelor aferente finanţării proiectelor de asistenţă tehnică, după caz.  +  Articolul 16Responsabilităţile Organismului Intermediar16.1. OI este responsabil pentru gestionarea la nivel regional a proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu prevederile prezentului Acord şi legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind funcţiile prevăzute la articolul 17 din prezentul Acord.  +  Capitolul VII FUNCŢII DELEGATE  +  Articolul 17Funcţiile delegate Organismului Intermediar17.1. Pentru gestionarea proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2, OI este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor funcţii:- Programare17.2. Colaborează cu AM la elaborarea şi amendarea POSDRU şi a Documentului Cadru de Implementare a POSDRU.17.3. Colaborează cu AM la elaborarea criteriilor de evaluare şi selecţie a proiectelor, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.17.4. Colaborează cu AM la elaborarea condiţiilor generale ale Ghidului Solicitantului.17.5. Elaborează condiţiile specifice ale Ghidurilor Solicitantului pentru pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord, şi le transmite AM spre avizare.17.6. Elaborează corrigenda de modificare a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi le transmite AM spre avizare.17.7. Colaborează cu AM la elaborarea planului anual de lucru şi la elaborarea schemelor de ajutor de stat.- Evaluare la nivel de program17.8. Furnizează AM şi experţilor evaluatori toate informaţiile necesare pentru realizarea evaluărilor la nivel de program.- Monitorizare şi raportare la nivel de program17.9. Desemnează membri pentru Comitetul de Monitorizare POSDRU. Participă la reuniunile CM POSDRU.17.10. Elaborează şi transmite AM rapoarte semestriale de implementare defalcate pe fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.17.11. Contribuie prin furnizarea de informaţii la elaborarea de către AM a Rapoartelor Anuale de Implementare şi a Raportului Final de Implementare a POSDRU; OI va furniza orice alte informaţii necesare în vederea analizării stadiului implementării POSDRU, în legătură cu domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.- Informare şi publicitate17.12. Colaborează cu AM la elaborarea şi revizuirea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu cerinţele de informare şi publicitate prevăzute în regulamentele specifice.17.13. Elaborează şi revizuieşte Planul Anual de Comunicare pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord şi îl transmite AM spre avizare.17.14. Implementează măsurile specifice de informare şi publicitate cuprinse în Planul Anual de Comunicare şi în Planul de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, corespunzător domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.17.15. Raportează trimestrial AM progresul înregistrat în implementarea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013 şi a Planului Anual de Comunicare.17.16. Dezvoltă şi actualizează cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI în legătură cu implementarea domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, cu informarea AM.17.17. Publică pe pagina de internet a OI lista beneficiarilor, în conformitate cu prevederile regulamentelor relevante.- Lansare cereri de propuneri de proiecte17.18. Lansează la nivel regional cereri de propuneri de proiecte, conform planului anual de lucru aprobat de AM.17.19. Asigură publicitatea adecvată lansării cererilor de propuneri de proiecte.- Birou de informare (helpdesk)17.20. Completează registrul de helpdesk cu solicitările potenţialilor beneficiari/beneficiari, precum şi cu răspunsurile aferente elaborate de OI.17.21. Asigură măsuri de informare a potenţialilor beneficiari privind depunerea cererii de finanţare şi privind criteriile de selecţie ce vor fi utilizate.17.22. Asigură măsuri de informare a beneficiarilor privind implementarea proiectelor.17.23. Elaborează şi transmite AM spre informare lista celor mai frecvente întrebări pentru cererile de propuneri de proiecte lansate de OI. Publică lista celor mai frecvente întrebări pe pagina de internet a OI.17.24. Asigură publicarea listei celor mai frecvente întrebări elaborată de AM pe pagina de internet a OI.17.25. Organizează şi actualizează baza de date cu potenţialii beneficiari pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.- Evaluare şi selecţie proiecte17.26. Numeşte membrii evaluatori, preşedintele şi secretarul Comitetelor de Evaluare organizate la nivelul OI.17.27. Primeşte, în vederea evaluării, cererile de finanţare înregistrate de AM în format electronic.17.28. Organizează şi asigură buna desfăşurare a sesiunilor de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare, în conformitate cu metodologia de evaluare stabilită de AM.17.29. Selectează cererile de finanţare depuse de către potenţialii beneficiari, în conformitate cu criteriile de evaluare şi selecţie aprobate de către Comitetul de Monitorizare POSDRU.17.30. Transmite către AM, spre aprobare, lista proiectelor admise şi respinse şi aflate pe lista de rezerve, în termenul şi condiţiile prevăzute de procedura aplicabilă.17.31. Înregistrează eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de evaluare şi selecţie.17.32. Numeşte membrii în Comitetele de Soluţionare a Contestaţiilor organizate la nivelul AM.17.33. Elaborează şi transmite beneficiarilor deciziile privind aprobarea, respingerea sau punerea pe lista de rezervă a cererilor de finanţare primite.17.34. Numeşte membri evaluatori în cadrul Comitetelor de Evaluare organizate de AM.- Contractare17.35. Verifică documentele suport transmise de beneficiari în vederea încheierii contractelor de finanţare.17.36. Pregăteşte dosarele proiectelor de contract şi semnează contractele de finanţare, împreună cu documentele aferente angajării bugetare.17.37. Analizează şi decide aprobarea sau respingerea propunerilor beneficiarilor de modificare a contractelor de finanţare.17.38. Întocmeşte şi semnează actele adiţionale pentru contractele de finanţare; informează AM privind actele adiţionale încheiate.17.39. Efectuează vizite speciale, după caz, în vederea soluţionării solicitărilor de reziliere a contractelor primite de la beneficiari.17.40. Organizează întâlniri de clarificare cu beneficiarii în cazul solicitării acestora de reziliere a contractelor de finanţare.17.41. Elaborează şi transmite beneficiarilor scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului şi Procesul verbal de reziliere, dacă e cazul.17.42. Transmite AM scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului, Procesul verbal de reziliere şi nota de debit, dacă e cazul.17.43. Înregistrează în SMIS şi în alte sisteme informatice de management informaţiile cuprinse în contractele de finanţare, precum şi orice modificare a contractelor de finanţare.- Monitorizarea proiectelor17.44. Asigură monitorizarea tehnică şi financiară a proiectelor contractate de OI.17.45. Verifică raportul tehnico-financiar întocmit de beneficiari. Efectuează misiuni de verificare la faţa locului.17.46. Elaborează şi transmite AM scrisoare de aprobare a rapoartelor tehnico-financiare primite de la beneficiari, în vederea procesării plăţilor.17.47. Introduce datele tehnice din rapoartele tehnico-financiare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.48. Elaborează şi transmite AM spre avizare planul anual pentru misiunile la faţa locului (vizite de monitorizare).17.49. Elaborează raportul vizitei de monitorizare şi îl înregistrează în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.50. Monitorizează îndeplinirea de către beneficiar a măsurilor corective stabilite ca urmare a vizitelor de monitorizare.- Management financiar17.51. Colaborează cu AM în activitatea de planificare financiară, furnizând informaţii financiare necesare.17.52. Asigură funcţia de angajare şi de lichidare a cheltuielilor, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, precum şi cu Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 29/2007.17.53. Verifică cererile de prefinanţare şi documentele suport. Introduce datele din cererea de prefinanţare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.54. Verifică cererile de rambursare şi documentele suport primite de la beneficiari şi validează cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari. Introduce datele din cererile de rambursare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.55. Întocmeşte şi transmite AM situaţia centralizată a cererilor de rambursare validate, pe surse de finanţare, axă prioritară şi domeniu major de intervenţie.17.56. Întocmeşte şi transmite AM spre avizare planul anual privind verificarea cheltuielilor la faţa locului. Efectuează misiuni de verificare a cheltuielilor la faţa locului în conformitate cu planul anual şi cu procedura relevantă. Cu ocazia verificărilor la faţa locului OI verifică şi dacă beneficiarul ţine o evidenţă contabilă distinctă pentru proiect.17.57. Transmite AM copii ale rapoartelor de verificare la faţa locului.17.58. Înregistrează datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuată, precum şi constatările urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.59. Întocmeşte evidenţa extrabilanţieră şi înregistrează în contabilitate creditele bugetare aprobate, angajamentele bugetare şi angajamentele legale.17.60. Întocmeşte şi transmite AM lunar fişele de cont extrabilanţiere în vederea efectuării reconcilierii cu contabilitatea AM.17.61. Asigură arhivarea în condiţii optime a unei copii a reconcilierii contabile primită de la AM.17.62. Asigură disponibilitatea documentelor utilizate în procesul de validare a cererilor de rambursare, în cazul controlului din partea AM, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene şi a altor organisme abilitate, în condiţiile legislaţiei naţionale şi comunitare.- Control financiar preventiv propriu17.63. Asigură organizarea şi exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu pentru angajamentele legale şi actele adiţionale ulterioare, privitoare la implementarea POSDRU, încheiate de OI.- Control antifraudăOI va desfăşura activităţi specifice de control antifraudă după verificarea de către AM a sistemului de management şi control al OI pentru această funcţie delegată, urmare a unei misiuni de verificare efectuată de AM.17.64. Organizează activitatea de control privind utilizarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza sesizărilor şi alertelor de nereguli primite de la AM, auditul intern/extern, compartimentele OI, alte organe cu atribuţii de control, mass media etc.17.65. Verifică, stabileşte şi individualizează obligaţia de plată, ca urmare a activităţii de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, sub forma unui titlu de creanţă, prin întocmirea procesului verbal de constatare şi a notei de debit.17.66. Transmite AM procesele verbale de constatare şi notele de debit.17.67. Înregistrează datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuată, precum şi constatările urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.68. Sesizează DLAF în cazul descoperirii, în urma desfăşurării activităţii de constatare, a unor indicii privind posibile fraude şi comunică şi AM situaţia constatată.17.69. Comunică DLAF, în urma solicitării acestuia, cu înştiinţarea AM, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control încheiate, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.- Managementul neregulilor17.70. OI întreprinde măsuri de prevenire şi detectare a neregulilor pentru domeniile de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pentru coordonarea acestor activităţi, OI desemnează un ofiţer de nereguli.17.71. Înregistrează în ordine cronologică alertele de neregulă în Registrul raportorului de nereguli al OI şi informează AM în termen de 5 zile lucrătoare.17.72. Elaborează nota de verificare preliminară a sesizării de neregulă conform evidenţelor OI.17.73. Elaborează şi transmite trimestrial AM raportul de nereguli care va conţine neregulile în curs de rezolvare depistate de OI. Transmite AM informaţiile suplimentare solicitate prin "Scrisoarea privind clarificarea neconcordanţelor".17.74. Monitorizează progresul neregulilor, completează registrul de nereguli şi menţine o bază de date adecvată a neregulilor, în conformitate cu procedura relevantă.17.75. Urmare confirmării unei nereguli, întocmeşte raportul de neregulă şi scrisoarea standard şi le transmite directorului OI. Transmite AM raportul de neregulă şi documentele suport şi dosarul de suspiciune de neregulă.17.76. Asigură instruirea personalului OI cu privire la modalitatea de sesizare a unei nereguli.- Achiziţii publice17.77. Transmite AM, în termen de 2 zile de la data semnării unui contract de finanţare şi/sau de la data depunerii acestora de către beneficiari, programele (anuale)/listele de achiziţii care urmează să fie făcute de beneficiari în cadrul proiectelor cofinanţate.17.78. Verifică, pe bază de eşantion, documentaţia de achiziţii publice transmisă de beneficiari, în conformitate cu procedura relevantă.- Verificare ex-ante17.79. Realizează verificarea ex-ante a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi corrigenda aferente acestora, elaborate de OI.17.80. Efectuează verificarea ex-ante a constituirii Comitetului de Evaluare organizat la nivelul OI.17.81. Efectuează verificarea ex-ante a raportului de evaluare întocmit de OI.17.82. Efectuează verificare ex-ante a tuturor contractelor de finanţare şi respectiv dosarelor de contract, a listei beneficiarilor, a tuturor actelor adiţionale la contractele de finanţare încheiate de OI privitoare la implementarea POSDRU.17.83. Realizează verificarea ex-ante a documentelor elaborate de OI, în conformitate cu procedura relevantă.17.84. Elaborează şi transmite AM rapoarte lunare privind documentele respinse în cadrul OI în urma verificării ex-ante.17.85. Urmăreşte implementarea acţiunilor corective stabilite în urma verificărilor ex-ante, aprobate la nivelul OI, şi elaborează stadiul realizării acestora.17.86. Asigură îndeplinirea acţiunilor corective transmise de AM. Elaborează şi transmite AM stadiul realizării acţiunilor corective.17.87. Asigură diseminarea la nivelul OI a raportului trimestrial integrat de sinteză a celor mai frecvente erori şi motive de respingere în urma verificărilor ex-ante, elaborat şi transmis de AM.- Tehnologia informaţiei17.88. Asigură integritatea şi protecţia datelor prin implementarea politicii de securitate IT la nivelul OI (politicii antivirus, politicii de back-up şi politicii de recuperare a datelor în caz de dezastru).17.89. Asigură funcţionarea eficientă a aplicaţiilor şi a bazelor de date utilizate la nivelul OI.17.90. Monitorizează şi garantează calitatea echipamentelor şi a sistemelor informatice, la nivelul OI17.91. Asigură funcţionarea şi utilizarea corectă a sistemului informatic, în acord cu procedurile şi standardul de securitate ISO/IEC 17799.17.92. Asigură operarea corespunzătoare în SMIS-CSNR la nivelul OI.17.93. Asigură mentenanţa paginii de internet a OI şi actualizează cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI pe baza documentelor şi indicaţiilor transmise de ofiţerii de informare şi publicitate.- Managementul riscurilor17.94. Constituie şi asigură funcţionarea Grupului de management al riscurilor organizat la nivelul OI.  +  Capitolul VIII MODIFICAREA, ÎNCETAREA ACORDULUI  +  Articolul 18Modificarea Acordului18.1. Ca regulă generală, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat numai prin acordul scris al Părţilor. Cu titlu de excepţie, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat unilateral de către AM în scris, dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor AM, şi totodată în situaţia unor modificări în legislaţia naţională şi europeană ce ar putea afecta executarea corespunzătoare a prezentul Acord.18.2. Prezentul Acord poate fi modificat prin una din următoarele modalităţi: a) implicit, prin intrarea în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord; b) explicit, prin acordul de voinţă al părţilor.18.3. Modificarea prezentului Acord va lua forma unui Act adiţional, prin care: a) se confirmă situaţia survenită în urma intrării în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau b) se efectuează modificările necesare, conform acordului de voinţă a părţilor.18.4. Modificările aduse prezentului Acord intră în vigoare: a) de la data intrării în vigoare a prevederilor legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau data indicată în acestea, sau b) de la data semnării de către ambele părţi a Actului adiţional de modificare prin acordul de voinţă al părţilor.  +  Articolul 19Încetarea Acordului19.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii încetează: a) Prin închiderea POSDRU, în condiţiile Articolului 4.1. b) Prin acordul de voinţă al părţilor, confirmat în scris. c) În situaţia prevăzută de art 13.5 şi 13.6 din prezentul Acord, în cazul retragerii atribuţiilor delegate. d) La expirarea termenului stipulat la Articolul 22.5.  +  Capitolul IX COMUNICARE  +  Articolul 20Comunicarea între părţi20.1. Întreaga corespondenţă efectuată ca urmare a punerii în aplicare a prezentului Acord de delegare de funcţii trebuie să fie transmisă prin scrisoare recomandată, fax, e-mail sau orice alte mijloace de transmitere care fac posibilă dovedirea primirii de către destinatar.20.2. Orice notificare, avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în aplicarea prezentului Acord de delegare de funcţii se comunică în scris celeilalte părţi în formatul standard, atunci când acesta este prevăzut.20.3. Adresele utilizate pentru comunicarea între părţi sunt următoarele:Pentru AM: Str. Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, Bucureşti, RomâniaPentru OI: Str. Calea Călăraşilor nr. 13, cod poştal 810017, Brăila, judeţul Brăila, România20.4. În cazul modificării acestor adrese, părţile se vor informa reciproc.  +  Capitolul X RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR, ETICA  +  Articolul 21Răspunderea părţilor21.1. Nici una dintre părţi nu este şi nu va fi ţinută răspunzătoare pentru daunele sau prejudiciile cauzate celeilalte părţi de un terţ pe parcursul derulării POSDRU şi în legătură cu acesta.21.2. Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasă a obligaţiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului Acord.21.3. În cazul constatării de către departamentele/instituţiile îndreptăţite, a nerealizării unui proiect sau a neexecutării culpabile a unei funcţii delegate, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părţile semnatare ale acestui Acord, aceasta atrage răspunderea financiară a părţii aflate în culpă.  +  Articolul 22Forţa Majoră22.1. Nici una dintre părţile acestui Acord nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului Acord, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.22.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să-i comunice în scris celeilalte părţi acest fapt, în termen de 48 de ore de la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.22.3. Partea care invocă forţa majoră este obligată să facă dovada acesteia, în termenul cel mai scurt prin notificare scrisă, însoţită de acte doveditoare, emise de autorităţile locale şi/sau centrale, în funcţie de natura evenimentului considerat forţă majoră. Dacă notificarea nu s-a transmis în condiţiile stabilite, partea aflată în culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte părţi, întrucât nu a făcut dovada existenţei cazului de forţă majoră. Cazul de forţă majoră va fi dovedit cu acte ale autorităţilor locale/centrale competente, în funcţie de natura evenimentului considerat forţă majoră.22.4. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în termen de 15 zile calendaristice de la încetare. De îndată ce cauza de forţă majoră a încetat, partea care a invocat-o va relua executarea obligaţiilor care îi revin, conform prezentului Acord.22.5. Dacă în termen de 90 zile de la producere, evenimentul respectiv şi consecinţele lui nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului Acord, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, dar sunt ţinute de a-şi onora toate obligaţiile având termene de îndeplinire până la data apariţiei cazului de forţă majoră.  +  Articolul 23Etica23.1. Părţile se angajează ca personalul implicat în implementarea POSDRU să respecte standardele de etică profesională. Astfel, personalul trebuie să contribuie la funcţionarea corespunzătoare a organismelor din care fac parte şi să ajute la menţinerea reputaţiei privind integritatea şi imparţialitatea acesteia.  +  Capitolul XI LEGISLAŢIA APLICABILĂ  +  Articolul 24Legea aplicabilă acordului24.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii este semnat în România şi este guvernat, interpretat, înţeles şi aplicat în conformitate cu legislaţia română, în afara cazului în care anumite prevederi ale prezentului Acord sunt exceptate de la aplicarea legislaţiei române în favoarea unui act normativ al CE.  +  Articolul 25Soluţionarea litigiilor25.1. Părţile vor depune de bună credinţă toate diligenţele necesare în vederea soluţionării pe cale amiabilă a oricărei dispute, controverse sau neînţelegeri între Părţi ce decurg din sau în legătură cu prezentul Acord de delegare de funcţii.25.2. În situaţia în care nu se poate ajunge la un rezultat privind soluţionarea pe cale amiabilă, orice litigiu care decurge din sau în legătură cu prezentul Acord de delegare de funcţii va fi soluţionat în conformitate cu legislaţia naţională.  +  Capitolul XII PREVEDERI FINALE  +  Articolul 26Independenţa clauzelor26.1. Dacă, în orice moment, orice condiţie sau prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii este declarată şi dovedită ca fiind ilegală, nevalabilă sau inaplicabilă, în întregime sau parţial, în conformitate cu orice lege sau act normativ, acea prevedere sau condiţie va fi considerată ca nefăcând parte din prezentul Acord de delegare de funcţii, iar aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Acord nu va fi afectată, iar în acest scop prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii se declară a fi independente.  +  Articolul 27Publicare în Monitorul Oficial27.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii se publică în Monitorul Oficial al României, partea I.Prezentul Acord de delegare de funcţii a fost încheiat astăzi 11.09.2008, la AMPOSDRU, într-un număr de 2 exemplare, fiecare cu valoare de original, câte 1 exemplar pentru fiecare dintre părţi.
       
    Nume, FuncţieNume, Funcţie
       
    Cristina IOVAEmilia Ioana VOICU
    Director generalDirector executiv
       
    Semnătura ____________________Semnătura ____________________
    Data 11.09.2008Data 11.09.2008
   +  Anexa 8 ACORD DE DELEGARE DE FUNCŢIIprivind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul OperaţionalSectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar regionalpentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor UmaneRegiunea Sud-MunteniaPREAMBULPrezentul Acord este încheiat având în vedere prevederile:- Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999;- Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;- H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;- H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;- H.G. nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, cu modificările şi completările ulerioare;- O.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;- O.G. nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare;- H.G. nr. 1.306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 29/2007;- Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificările şi completările ulterioareÎn contextul gestionării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) pentru eficienta implementare a acestuia şi în vederea creşterii capacităţii de absorbţie generală a Fondului Social European este necesară delegarea unor funcţii ale Autorităţii de Management către Organisme Intermediare. Autoritatea de Management va rămâne totuşi responsabilă pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor delegate, precum şi a operaţiunilor finanţate prin instrumentele structurale.Pentru stabilirea funcţiilor care sunt delegate prin prezentul Acord s-au avut în vedere, tipurile de proiecte care urmează a fi implementate şi capacitatea administrativă şi expertiza în domeniu pe care o are Organismul Intermediar. În acest context, Autoritatea de Management a stabilit şi modalitatea de control pe care o va exercita în legătură cu îndeplinirea funcţiilor delegate.  +  Capitolul I PREVEDERI GENERALE  +  Articolul 1Părţile şi acordul de voinţăMinisterul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (MMFES), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (în continuare AM), având sediul în Bucureşti, Calea Plevnei 46-48, sector 1, reprezentat de doamna Cristina IOVA, director general, pe de o parte,şiOrganismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar (în continuare OI), având sediul în Călăraşi, Str. Portului nr. 2A, cod poştal 910041, judeţul Călăraşi, reprezentat de doamna Silvia MARIN, director executiv, pe de altă parte,au convenit asupra următorului Acord privind responsabilităţile şi atribuţiile părţilor în pregătirea implementării şi în implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România.  +  Articolul 2Definiţii şi interpretare2.1. DefiniţiiÎn cadrul prezentului Acord, termenii de mai jos au înţelesul următor:2.1.1. "Acord de delegare de funcţii" desemnează prezentul document precum şi anexele sale, care fac parte integrantă din acesta şi reprezintă acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în România, semnat între organismul intermediar şi autoritatea de management.2.1.2. "Autoritate de Audit" desemnează autoritatea publică, la nivel naţional, responsabilă cu verificarea operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru fiecare program operaţional, independentă funcţional de Autoritatea de Management şi de Autoritatea de Certificare şi Plată. În România, pentru toate programele operaţionale, Autoritatea de Audit funcţionează pe lângă Curtea de Conturi.2.1.3. "Autoritate de Certificare şi Plată" reprezintă structura organizatorică în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.2.1.4. "Autoritate de Management", în continuare AM, desemnează Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, care are responsabilitatea gestionării şi implementării asistenţei financiare nerambursabile alocate POSDRU.2.1.5. "Axă prioritară" reprezintă una dintre priorităţile strategiei dintr-un program operaţional constând într-un grup de operaţiuni corelate şi care au obiective specifice măsurabile.2.1.6. "Beneficiar" reprezintă organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercială din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritorială, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional. În contextul schemelor de ajutor prevăzute în Articolul 87 al Tratatului, beneficiarii sunt întreprinderi publice sau private care implementează un proiect individual şi care primesc ajutor public.2.1.7. "Cerere de finanţare" reprezintă formularul completat de către solicitant, în vederea obţinerii asistenţei financiare nerambursabile din POSDRU.2.1.8. "Cerere de propuneri de proiecte" desemnează o invitaţie publică adresată de către AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanţi, în vederea depunerii cererilor de finanţare, în cadrul unei axe prioritare sau unui domeniu major de intervenţie al axelor prioritare din POSDRU.2.1.9. "Cheltuieli eligibile" reprezintă cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumentele structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului, conform reglementărilor legale comunitare şi naţionale în vigoare.2.1.10. "Contract de finanţare" reprezintă documentul juridic prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operaţional şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor.2.1.11. "Comitet de Monitorizare" este organismul deliberativ, fără personalitate juridică, care asigură urmărirea eficacităţii şi calităţii implementării asistenţei financiare nerambursabile prin POSDRU, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie.2.1.12. "Departamentul pentru Luptă Antifraudă", în continuare DLAF, desemnează structura fără personalitate juridică, din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, instituţie de contact a Oficiului European de Luptă Antifraudă, care asigură coordonarea luptei antifraudă şi protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.2.1.13. "Document cadru de implementare a programului operaţional" desemnează documentul elaborat de autoritatea de management şi aprobat prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autorităţii de management, prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operaţional.2.1.14. "Domeniu major de intervenţie" reprezintă sfera de activitate dintr-o axă prioritară, în cadrul căruia se pot finanţa diferite operaţiuni cu obiective similare.2.1.15. "Ghidul solicitantului" reprezintă un îndrumar privind completarea corectă a unei cereri de finanţare de către solicitanţii de finanţare nerambursabilă în cadrul programului operaţional, incluzând informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor şi reglementarea unor aspecte detaliate privind implementarea proiectelor.2.1.16. "Instrucţiune" reprezintă o dispoziţie obligatorie transmisă în scris de AM către OI în vederea implementării acesteia de către OI, care detaliază o procedură şi/sau care aduce modificări/completări unei proceduri privind implementarea POSDRU.2.1.17. "Neregulă" reprezintă reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciază bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită.2.1.18. "Oficiul European de Luptă Antifraudă", în continuare OLAF, desemnează organismul independent, din cadrul Comisiei Europene, care răspunde de combaterea fraudei împotriva bugetului Uniunii Europene.2.1.19. "Operaţiune" înseamnă un proiect sau un grup de proiecte selecţionat de către autoritatea de management a programului operaţional în cauză sau sub responsabilitatea acesteia, în conformitate cu criteriile stabilite de comitetul de monitorizare şi implementat de unul sau mai mulţi beneficiari, care permite atingerea obiectivelor axei prioritare la care se referă.2.1.20. "Organism intermediar", în continuare OI, reprezintă organismul public sau privat, care îşi desfăşoară activitatea sub responsabilitatea autorităţii de management sau care îndeplineşte responsabilităţi în numele autorităţii de management în relaţia cu beneficiarii care implementează operaţiuni.2.1.21. "Părţi" desemnează instituţiile semnatare ale prezentului Acord de delegare de funcţii.2.1.22. "Plan multianual de evaluare" reprezintă documentul de planificare multianuală a activităţilor de evaluare de natură strategică şi/sau operaţională privitoare la un program operaţional şi care urmează a fi realizate în perioada de implementare a acestuia.2.1.23. "Prefinanţare" reprezintă sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumentele structurale către un beneficiar, dacă acest transfer nu se realizează în cadrul unui proiect care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prin plată directă sau prin plată indirectă, de regulă în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabilă/responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor.2.1.24. "Program operaţional" reprezintă un document prezentat de un stat membru şi adoptat de Comisie care defineşte o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de priorităţi, pentru a cărui realizare se face apel la un fond sau în cadrul obiectivului de convergenţă, la Fondul de Coeziune şi la FEDR.2.1.25. "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane", în continuare POSDRU, desemnează Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, document aprobat de Comisia Europeană, elaborat de România, care conţine o strategie de dezvoltare şi un set de axe prioritare şi domenii majore de intervenţie, pentru a fi implementate cu finanţare de la Fondul Social European.2.1.26. "Proiect strategic" reprezintă proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsă între echivalentul în lei a 500.000 - 5.000.000 euro, respectiv 1.850.000 - 18.500.000 lei, implementat la nivel naţional, sectorial sau mulţi-regional.2.1.27. "Proiect de grant" reprezintă proiectul finanţat din POSDRU, cu valoarea cuprinsă între echivalentul în lei a 50.000 - 500.000 euro, respectiv 185.000 - 1.849.999 lei, implementat la nivel mulţi-regional, regional sau local.2.1.28. "Sistemul Unic de management al informaţiei privind instrumentele structurale din cadrul obiectivului convergenţă" (SMIS) reprezintă sistemul informatic centralizat, dezvoltat de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu toate structurile utilizatoare, pentru a asigura colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizării, verificărilor, auditului şi evaluării programelor din cadrul obiectivului convergenţă, în conformitate cu art 60 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.2.1.29. "Unitate de Plată" reprezintă structura din cadrul unei autorităţi publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operaţional, având responsabilitatea transferării către beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi a sumelor pentru acoperirea plăţii taxei pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, precum şi către contractori a sumelor aferente finanţării proiectelor de asistenţă tehnică, după caz. În sensul prezentului Acord, Unitatea de plată desemnează organismul cu responsabilităţi pentru efectuarea plăţilor pentru POSDRU din cadrul MMFES, respectiv Direcţia Management Financiar din cadrul AMPOSDRU.2.2. Interpretare2.2.1. În acest Acord de delegare de funcţii, în afara cazurilor în care contextul cere altfel, singularul presupune pluralul şi invers, masculinul presupune femininul şi invers, iar referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.2.2.2. Nici o prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii nu poate fi interpretată ca reprezentând o derogare faţă de alte obligaţii legale ce revin părţilor ca urmare a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.2.2.3. În cazul în care există contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, pe de o parte, şi cele ale legislaţiei naţionale sau comunitare în vigoare, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.2.2.4. În prezentul Acord de delegare de funcţii, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoară referinţă şi nu vor afecta interpretarea prezentului acord de delegare de funcţii.  +  Capitolul II OBIECTUL ŞI DURATA ACORDULUI DE DELEGARE DE FUNCŢII  +  Articolul 3Obiectul Acordului de delegare de funcţii3.1. Obiectul prezentului Acord îl reprezintă delegarea unor funcţii şi a responsabilităţii îndeplinirii lor, privind gestionarea POSDRU, de la AM la OI, prin stabilirea cadrului de implementare a POSDRU, a drepturilor şi obligaţiilor şi a responsabilităţilor ce revin fiecărei părţi, precum şi stabilirea relaţiilor între părţile semnatare.3.2. În îndeplinirea funcţiilor delegate, OI este responsabil cu gestionarea proiectelor de grant din cadrul următoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenţie din POSDRU:- Axa Prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor", respectiv:- Domeniul Major de Intervenţie 3.1. "Promovarea culturii antreprenoriale"- Domeniul Major de Intervenţie 3.2. "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii"- Axa Prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare", respectiv:- Domeniul Major de Intervenţie 5.1. "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare"- Axa Prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", respectiv:- Domeniul Major de Intervenţie 6.2. "Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii"- Domeniul Major de Intervenţie 6.3. "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii"3.3. Proiectele strategice finanţate în cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2 sunt gestionate la nivelul AM.  +  Articolul 4Durata Acordului de delegare de funcţii4.1. Prezentul Acord intră în vigoare la data aprobării acestuia prin Ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi rămâne valabil pe întreaga perioadă a implementării POSDRU, inclusiv 3 ani de la data închiderii oficiale a POSDRU în România.  +  Capitolul III ANGAJAMENTE ŞI GARANŢII  +  Articolul 5Angajamente comune părţilor5.1. Părţile se angajează să îşi ducă la îndeplinire atribuţiile şi responsabilităţile legate de implementarea POSDRU, respectând principiile transparenţei şi parteneriatului, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii, cu regulamentele comunitare şi cu legislaţia naţională în domeniu, precum şi cu procedurile interne. În implementarea responsabilităţilor, părţile se angajează să adopte un sistem de management şi control adecvat, respectând cerinţele specifice din legislaţia europeană şi naţională.5.2. Părţile se angajează să se informeze reciproc şi periodic asupra activităţilor legate de implementarea POSDRU şi să organizeze întâlniri periodice, de regulă trimestrial, în scopul evaluării progresului înregistrat în implementarea POSDRU, precum şi alte întâlniri ori de câte ori este cazul, în vederea analizării oricăror aspecte legate de prezentul Acord de delegare de funcţii.5.3. Părţile se obligă să nu utilizeze informaţiile şi documentele obţinute sau la care au acces în perioada de implementare a POSDRU în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii şi a legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa, accesul la informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter personal.5.4. Părţile se angajează să ţină o evidenţă strictă şi să păstreze toate datele, rapoartele, corespondenţa şi documentele legate de fiecare etapă a implementării POSDRU, inclusiv, dar fără a se limita la, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU timp de minimum 3 ani de la închiderea POSDRU, aşa cum este reglementat de legislaţia comunitară relevantă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora. În acest sens, părţile au obligaţia să asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentă implementării POSDRU, în conformitate cu prevederile art. 60 şi art. 90 ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 şi cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1828/2006.5.5. Părţile au obligaţia de a pune la dispoziţia Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, OLAF/DLAF, Curţii Europene de Audit, Comisiei Europene, sau altor instituţii în drept, orice informaţie sau documente solicitate privind proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului Acord.5.6. Părţile se angajează să elaboreze proceduri interne de lucru pentru implementarea POSDRU şi să îndeplinească atribuţiile ce le revin conform prezentului Acord de delegare de funcţii.5.7. Angajamentele date de către Părţi prin prezentul Acord de delegare de funcţii vor continua să producă efecte şi ulterior semnării prezentului Acord de delegare de funcţii şi vor fi reînnoite de fiecare dată când acest lucru va fi solicitat, în ceea ce priveşte faptele şi circumstanţele existente la momentul respectiv.  +  Articolul 6Angajamente ale Organismului Intermediar6.1. OI trebuie să asigure, pe cheltuială proprie, personal suficient şi calificat pentru executarea corectă şi la timp a sarcinilor care îi sunt încredinţate, potrivit prevederilor acestui Acord de delegare de funcţii. De asemenea, OI trebuie să asigure respectarea principiului segregării funcţiilor, să identifice funcţiile considerate ca fiind sensibile şi să stabilească o politică adecvată de management a personalului care ocupă astfel de funcţii şi, totodată, să ţină seama de riscurile asociate ale deciziilor luate privind delegarea de competenţe.6.2. OI va furniza spaţiul necesar, mobilierul şi celelalte facilităţi necesare pentru o funcţionare corespunzătoare, astfel încât să fie îndeplinite în bune condiţii activităţile delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii. În acest sens, OI va semna anual o declaraţie de garantare.6.3. OI va elabora şi transmite AM o descriere a sistemului de management şi control, conform prevederilor Regulamentului CE 1083/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului CE 1828/2006 (corrigenda). În cazul în care acest sistem de management şi control prezintă deficienţe, OI va implementa în termenul cel mai scurt orice recomandări făcute de autorităţile naţionale sau europene competente.  +  Articolul 7Garanţii ale Organismului Intermediar7.1. OI confirmă că are capacitatea legală de a încheia şi executa integral prezentul Acord de delegare de funcţii.7.2. OI confirmă că la data încheierii prezentului Acord nu se află în situaţia de a încălca niciuna dintre prevederile legale în vigoare, fie naţionale sau europene, care să ducă la o incompatibilitate sau conflict de interese în implementarea POS DRU.7.3. OI se angajează ca în cazul schimbării contextului existent la data semnării Acordului de delegare de funcţii, care ar putea aduce OI într-una din situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, să informeze imediat AM despre aceasta.  +  Capitolul IV DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  +  Articolul 8Drepturile Autorităţii de Management8.1. Având responsabilitatea finală a implementării POSDRU, AM are dreptul de a solicita orice informaţie sau clarificare OI în legătură cu îndeplinirea oricăreia dintre funcţiile delegate.8.2. AM are dreptul de a evalua periodic capacitatea de îndeplinire a funcţiilor delegate OI, inclusiv performanţa acestuia în implementarea domeniilor de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord de delegare de funcţii. Astfel, AM poate efectua vizite la sediul OI pentru verificarea aplicării procedurilor interne, asigurării segregării funcţiilor la nivelul OI, existenţei sistemului ierarhic de raportare, existenţei sistemului de supervizare, menţinerii unei piste de audit corespunzătoare, păstrării unei evidenţe contabile distincte, introducerii datelor în SMIS, precum şi orice alte atribuţii pe care le are OI în vederea implementării eficiente a POSDRU. Aceste verificări nu vor înlocui sistemul de control intern al OI.8.3. AM poate verifica prin sondaj, utilizarea fondurilor comunitare şi/sau a fondurilor de cofinanţare aferente, în scopul validării cheltuielilor declarate deja eligibile de către OI.8.4. AM are dreptul de a efectua controale pentru stabilirea neregulilor, prejudiciilor şi/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectării legalităţii, conformităţii şi regularităţii utilizării şi administrării fondurilor comunitare şi a fondurilor de cofinanţare aferente.8.5. AM poate emite instrucţiuni privind implementarea POSDRU, care devin obligatorii pentru OI din momentul comunicării în scris a acestora.8.6. AM avizează manualul de proceduri interne al OI, precum şi orice modificări sau completări aduse acestuia, aprobate în prealabil de către reprezentantul legal al OI, în termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea acestora.  +  Articolul 9Obligaţiile Autorităţii de Management9.1. AM elaborează manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU. AM informează OI asupra oricărei modificări a manualului care are impact asupra activităţii acestuia, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data aprobării acesteia.9.2. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la deciziile luate în structurile parteneriale din care acesta nu face parte şi care pot afecta îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.9.3. AM are obligaţia de a furniza, în termen de 15 zile lucrătoare, orice informaţie sau clarificare solicitată de către OI în legătură cu îndeplinirea oricăreia dintre funcţiile delegate.9.4. AM acordă asistenţă de specialitate OI, la solicitarea acestuia, pe probleme legate de implementarea POSDRU şi transmite către OI orice documente şi informaţii necesare în vederea îndeplinirii de către acesta a obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord.9.5. AM organizează reuniuni interinstituţionale în legătură cu implementarea POSDRU, invitând şi OI, dacă subiectele discutate sunt de relevanţă pentru acesta.9.6. AM are obligaţia de a informa OI cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de către Comisia Europeană, care au un impact asupra activităţii OI şi/sau a implementării POSDRU.9.7. AM facilitează OI accesarea şi utilizarea SMIS, precum şi a altor sisteme informatice de management, asigurând şi instruirea corespunzătoare a personalului din cadrul OI, la solicitarea acestuia.  +  Articolul 10Drepturile Organismului Intermediar10.1. OI are dreptul de a solicita AM informaţii suplimentare şi clarificări pentru buna îndeplinire a funcţiilor delegate prin prezentul Acord. Termenul de primire a informaţiilor suplimentare şi clarificărilor de la AM este de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de către AM.10.2. OI are dreptul de a primi de la AM orice modificare adusă manualului de proceduri interne al AM pentru implementarea POSDRU cu impact asupra activităţii OI.10.3. OI poate propune AM modificări ale mecanismelor/manualul de proceduri interne al OI prin care îşi îndeplineşte funcţiile delegate, în vederea îmbunătăţirii/eficientizării acestora.10.4. OI beneficiază de asistenţă de specialitate din partea AM, în orice aspecte privind implementarea POSDRU, furnizându-i-se materialele şi informaţiile relevante necesare îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor prezentului Acord de delegare de funcţii.  +  Articolul 11Obligaţiile Organismului Intermediar11.1. OI răspunde pentru îndeplinirea tuturor funcţiilor delegate de AM şi transmite orice informaţie solicitată de către AM în legătură cu îndeplinirea funcţiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcţii.11.2. OI trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a urgenta implementarea proiectelor aprobate pentru finanţare în cadrul POSDRU, în special cu privire la realizarea verificărilor cererilor de rambursare primite de la beneficiari, pentru a se evita dezangajarea fondurilor alocate anual (regula n+3/n+2), în conformitate cu prevederile art. 93 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.11.3. În termen de 30 de zile calendaristice de la data semnării prezentului Acord, OI va revizui şi va modifica, după caz, Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru a include atribuţiile delegate prin prezentul Acord. Fişele de post ale funcţiilor prevăzute în cadrul OI vor fi întocmite pentru a răspunde noilor atribuţii delegate de AM, cu respectarea principiului segregării funcţiilor, al standardelor privind delegarea de competenţă şi funcţiile sensibile. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi fişele de post vor fi transmise AM spre avizare.11.4. OI are obligaţia de a duce la îndeplinire toate instrucţiunile emise de AM privind implementarea POSDRU, în termenul prevăzut în conţinutul acestora.11.5. OI este obligat să dezvolte manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, pentru îndeplinirea funcţiilor care îi sunt delegate şi să îl trimită spre avizare AM, urmând a îndeplini aceste funcţii în conformitate cu manualul de proceduri interne pentru implementarea POSDRU aprobat. În cazul în care AM, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau alte organisme abilitate formulează recomandări cu privire la procedurile dezvoltate, după caz, OI va încorpora toate aceste recomandări în termenul cel mai scurt.11.6. OI se asigură că personalul acestuia cunoaşte, respectă şi pune în aplicare prevederile manualului de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a funcţiilor delegate.11.7. OI are obligaţia de a pune la dispoziţia AM orice informaţie şi/sau document solicitat în legătură cu proiectele finanţate prin POSDRU, în termenul solicitat, şi va lua toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfăşurare a activităţilor de control ale AM, inclusiv a vizitelor acesteia la sediul OI.11.8. În conformitate cu art. 5.4, OI are obligaţia să asigure existenţa şi evidenţa locaţiei tuturor documentelor care constituie pista de audit aferentă implementării domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pista de audit este considerată adecvată dacă:- permite reconcilierea sumelor totale certificate către Comisia Europeană cu înregistrările contabile detaliate şi documentele justificative existente la nivelul ACP, AM, OI şi beneficiarilor, cu privire la operaţiunile finanţate în cadrul domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord;- permite verificarea plăţilor din fonduri publice către beneficiari;- permite verificarea modului de aplicare a criteriilor de selecţie, aprobate de Comitetul de Monitorizare POSDRU;- cuprinde pentru fiecare operaţiune, acolo unde este cazul, specificaţiile tehnice şi planul financiar, documentele privind aprobarea finanţării în cadrul schemelor de grant, documentele aferente procedurii de achiziţii publice, rapoartele de progres şi rapoartele privind verificările realizate.11.9. Pentru funcţiile delegate şi pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, OI are obligaţia de a introduce datele relevante în SMIS şi în alte sisteme informatice de management, după caz.  +  Capitolul V DELEGAREA FUNCŢIILOR ŞI MONITORIZAREA ÎNDEPLINIRII ACESTORA  +  Articolul 12Delegarea funcţiilor12.1. Prin prezentul Acord de delegare de funcţii, AM deleagă OI funcţii pentru gestionarea Axelor Prioritare şi domeniilor majore de intervenţie menţionate la Articolul 3.2.12.2. OI nu poate sub-delega funcţii ce sunt în sarcina sa, conform prezentului Acord de delegare de funcţii, unei terţe persoane sau organism, fără acordul expres al AM.12.3. Prezentul Acord rămâne în vigoare în cazul în care una dintre părţi încetează să existe şi atribuţiile sale sunt preluate de către un succesor legal, iar Acordul se transferă de drept acestui succesor. Ambele părţi au obligaţia de a transfera succesorului legal toate atribuţiile prevăzute în prezentul Acord, menţionând stadiul implementării POSDRU, termenele de realizare a activităţilor, dacă este cazul. Până la confirmarea noii entităţi, rămân în sarcina părţii afectate de situaţia de drept menţionată mai sus toate obligaţiile asumate conform prezentului Acord.  +  Articolul 13Monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate13.1. AM asigură monitorizarea îndeplinirii funcţiilor delegate OI în vederea implementării POSDRU, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii.13.2. Pe baza informaţiilor transmise de OI, a verificărilor proprii, a rapoartelor de audit, şi a altor documente relevante, AM elaborează un raport anual de monitorizare privind îndeplinirea funcţiilor delegate.13.3. În exercitarea funcţiei de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate, AM are dreptul de a efectua misiuni de verificare la sediul OI în conformitate cu Planul anual de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor delegate. În acest sens, AM are obligaţia de a comunică, în scris, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte, intenţia de a realiza o misiune de verificare la sediul OI. Comunicarea va conţine scopul vizitei, data, locul, ora, numele şi calitatea persoanelor care vor participa la această misiune de verificare şi, de asemenea, documentele care vor fi analizate de către acestea.13.4. OI are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor AM la sediul său, în baza comunicării transmise de către aceasta în termenul şi cu respectarea condiţiilor stabilite prin prezentul Acord de delegare de funcţii şi pune la dispoziţia acestora documentele solicitate.13.5. În funcţie de concluziile privind modul de îndeplinire de către OI a funcţiilor delegate, AM poate decide restrângerea sau retragerea acestora, dacă nu se remediază deficienţele constatate, în termenul solicitat. Restrângerea/retragerea funcţiilor delegate îşi produce efectele de la data comunicării de către AM a deciziei, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi.13.6. Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum şi ale Regulamentului (CE) nr. 1605/2002, AM poate decide restrângerea funcţiilor delegate sau retragerea acestora în cazul în care OI nu implementează recomandările unui organism de audit naţional sau comunitar în care sunt elemente ce dovedesc existenţa unei deficienţe grave în funcţionarea sistemului de management şi control al OI.  +  Capitolul VI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR  +  Articolul 14Responsabilităţile Autorităţii de Management14.1. AM este responsabilă de managementul POSDRU, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind responsabilităţile prevăzute la articolul 60 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului şi la articolul 17 din H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale.14.2. AM este responsabilă pentru gestionarea proiectelor strategice din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie specificate la articolul 3.2. din prezentul Acord.  +  Articolul 15Responsabilităţile Unităţii de Plată FSE15.1. În cadrul Direcţiei Generale AMPOSDRU funcţionează Unitatea de Plată FSE (UP FSE), cu responsabilităţile prevăzute în legislaţia naţională.15.2. UP FSE este responsabilă de transferarea către beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi a sumelor pentru acoperirea plăţii taxei pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din FSE în cadrul POSDRU, precum şi către contractori a sumelor aferente finanţării proiectelor de asistenţă tehnică, după caz.  +  Articolul 16Responsabilităţile Organismului Intermediar16.1. OI este responsabil pentru gestionarea la nivel regional a proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu prevederile prezentului Acord şi legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, îndeplinind funcţiile prevăzute la articolul 17 din prezentul Acord.  +  Capitolul VII FUNCŢII DELEGATE  +  Articolul 17Funcţiile delegate Organismului Intermediar17.1. Pentru gestionarea proiectelor de grant din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la punctul 3.2, OI este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor funcţii:- Programare17.2. Colaborează cu AM la elaborarea şi amendarea POSDRU şi a Documentului Cadru de Implementare a POSDRU.17.3. Colaborează cu AM la elaborarea criteriilor de evaluare şi selecţie a proiectelor, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.17.4. Colaborează cu AM la elaborarea condiţiilor generale ale Ghidului Solicitantului.17.5. Elaborează condiţiile specifice ale Ghidurilor Solicitantului pentru pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord, şi le transmite AM spre avizare.17.6. Elaborează corrigenda de modificare a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi le transmite AM spre avizare.17.7. Colaborează cu AM la elaborarea planului anual de lucru şi la elaborarea schemelor de ajutor de stat.- Evaluare la nivel de program17.8. Furnizează AM şi experţilor evaluatori toate informaţiile necesare pentru realizarea evaluărilor la nivel de program.- Monitorizare şi raportare la nivel de program17.9. Desemnează membri pentru Comitetul de Monitorizare POSDRU. Participă la reuniunile CM POSDRU.17.10. Elaborează şi transmite AM rapoarte semestriale de implementare defalcate pe fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.17.11. Contribuie prin furnizarea de informaţii la elaborarea de către AM a Rapoartelor Anuale de Implementare şi a Raportului Final de Implementare a POSDRU; OI va furniza orice alte informaţii necesare în vederea analizării stadiului implementării POSDRU, în legătură cu domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.- Informare şi publicitate17.12. Colaborează cu AM la elaborarea şi revizuirea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu cerinţele de informare şi publicitate prevăzute în regulamentele specifice.17.13. Elaborează şi revizuieşte Planul Anual de Comunicare pentru domeniile majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord şi îl transmite AM spre avizare.17.14. Implementează măsurile specifice de informare şi publicitate cuprinse în Planul Anual de Comunicare şi în Planul de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, corespunzător domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord.17.15. Raportează trimestrial AM progresul înregistrat în implementarea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013 şi a Planului Anual de Comunicare.17.16. Dezvoltă şi actualizează cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI în legătură cu implementarea domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, cu informarea AM.17.17. Publică pe pagina de internet a OI lista beneficiarilor, în conformitate cu prevederile regulamentelor relevante.- Lansare cereri de propuneri de proiecte17.18. Lansează la nivel regional cereri de propuneri de proiecte, conform planului anual de lucru aprobat de AM.17.19. Asigură publicitatea adecvată lansării cererilor de propuneri de proiecte.- Birou de informare (helpdesk)17.20. Completează registrul de helpdesk cu solicitările potenţialilor beneficiari/beneficiari, precum şi cu răspunsurile aferente elaborate de OI.17.21. Asigură măsuri de informare a potenţialilor beneficiari privind depunerea cererii de finanţare şi privind criteriile de selecţie ce vor fi utilizate.17.22. Asigură măsuri de informare a beneficiarilor privind implementarea proiectelor.17.23. Elaborează şi transmite AM spre informare lista celor mai frecvente întrebări pentru cererile de propuneri de proiecte lansate de OI. Publică lista celor mai frecvente întrebări pe pagina de internet a OI.17.24. Asigură publicarea listei celor mai frecvente întrebări elaborată de AM pe pagina de internet a OI.17.25. Organizează şi actualizează baza de date cu potenţialii beneficiari pentru fiecare domeniu major de intervenţie care face obiectul prezentului Acord.- Evaluare şi selecţie proiecte17.26. Numeşte membrii evaluatori, preşedintele şi secretarul Comitetelor de Evaluare organizate la nivelul OI.17.27 Primeşte, în vederea evaluării, cererile de finanţare înregistrate de AM în format electronic.17.28. Organizează şi asigură buna desfăşurare a sesiunilor de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare, în conformitate cu metodologia de evaluare stabilită de AM.17.29 Selectează cererile de finanţare depuse de către potenţialii beneficiari, în conformitate cu criteriile de evaluare şi selecţie aprobate de către Comitetul de Monitorizare POSDRU.17.30. Transmite către AM, spre aprobare, lista proiectelor admise şi respinse şi aflate pe lista de rezerve, în termenul şi condiţiile prevăzute de procedura aplicabilă.17.31. Înregistrează eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de evaluare şi selecţie.17.32. Numeşte membrii în Comitetele de Soluţionare a Contestaţiilor organizate la nivelul AM.17.33. Elaborează şi transmite beneficiarilor deciziile privind aprobarea, respingerea sau punerea pe lista de rezervă a cererilor de finanţare primite.17.34. Numeşte membri evaluatori în cadrul Comitetelor de Evaluare organizate de AM.- Contractare17.35. Verifică documentele suport transmise de beneficiari în vederea încheierii contractelor de finanţare.17.36. Pregăteşte dosarele proiectelor de contract şi semnează contractele de finanţare, împreună cu documentele aferente angajării bugetare.17.37. Analizează şi decide aprobarea sau respingerea propunerilor beneficiarilor de modificare a contractelor de finanţare.17.38. Întocmeşte şi semnează actele adiţionale pentru contractele de finanţare; informează AM privind actele adiţionale încheiate.17.39. Efectuează vizite speciale, după caz, în vederea soluţionării solicitărilor de reziliere a contractelor primite de la beneficiari.17.40. Organizează întâlniri de clarificare cu beneficiarii în cazul solicitării acestora de reziliere a contractelor de finanţare.17.41. Elaborează şi transmite beneficiarilor scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului şi Procesul verbal de reziliere, dacă e cazul.17.42. Transmite AM scrisoarea conţinând Decizia de reziliere a contractului, Procesul verbal de reziliere şi nota de debit, dacă e cazul.17.43. Înregistrează în SMIS şi în alte sisteme informatice de management informaţiile cuprinse în contractele de finanţare, precum şi orice modificare a contractelor de finanţare.- Monitorizarea proiectelor17.44. Asigură monitorizarea tehnică şi financiară a proiectelor contractate de OI.17.45. Verifică raportul tehnico-financiar întocmit de beneficiari. Efectuează misiuni de verificare la faţa locului.17.46. Elaborează şi transmite AM scrisoare de aprobare a rapoartelor tehnico-financiare primite de la beneficiari, în vederea procesării plăţilor.17.47. Introduce datele tehnice din rapoartele tehnico-financiare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.48. Elaborează şi transmite AM spre avizare planul anual pentru misiunile la faţa locului (vizite de monitorizare).17.49. Elaborează raportul vizitei de monitorizare şi îl înregistrează în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.50. Monitorizează îndeplinirea de către beneficiar a măsurilor corective stabilite ca urmare a vizitelor de monitorizare.- Management financiar17.51. Colaborează cu AM în activitatea de planificare financiară, furnizând informaţii financiare necesare.17.52. Asigură funcţia de angajare şi de lichidare a cheltuielilor, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, precum şi cu Ordinul nr. 911/2007 al ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 29/2007.17.53. Verifică cererile de prefinanţare şi documentele suport. Introduce datele din cererea de prefinanţare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.54. Verifică cererile de rambursare şi documentele suport primite de la beneficiari şi validează cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari. Introduce datele din cererile de rambursare în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.55. Întocmeşte şi transmite AM situaţia centralizată a cererilor de rambursare validate, pe surse de finanţare, axă prioritară şi domeniu major de intervenţie.17.56. Întocmeşte şi transmite AM spre avizare planul anual privind verificarea cheltuielilor la faţa locului. Efectuează misiuni de verificare a cheltuielilor la faţa locului în conformitate cu planul anual şi cu procedura relevantă. Cu ocazia verificărilor la faţa locului OI verifică şi dacă beneficiarul ţine o evidenţă contabilă distinctă pentru proiect.17.57. Transmite AM copii ale rapoartelor de verificare la faţa locului.17.58. Înregistrează datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuată, precum şi constatările urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.59. Întocmeşte evidenţa extrabilanţieră şi înregistrează în contabilitate creditele bugetare aprobate, angajamentele bugetare şi angajamentele legale.17.60. Întocmeşte şi transmite AM lunar fişele de cont extrabilanţiere în vederea efectuării reconcilierii cu contabilitatea AM.17.61. Asigură arhivarea în condiţii optime a unei copii a reconcilierii contabile primită de la AM.17.62. Asigură disponibilitatea documentelor utilizate în procesul de validare a cererilor de rambursare, în cazul controlului din partea AM, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene şi a altor organisme abilitate, în condiţiile legislaţiei naţionale şi comunitare.- Control financiar preventiv propriu17.63. Asigură organizarea şi exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu pentru angajamentele legale şi actele adiţionale ulterioare, privitoare la implementarea POSDRU, încheiate de OI.- Control antifraudăOI va desfăşura activităţi specifice de control antifraudă după verificarea de către AM a sistemului de management şi control al OI pentru această funcţie delegată, urmare a unei misiuni de verificare efectuată de AM.17.64. Organizează activitatea de control privind utilizarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza sesizărilor şi alertelor de nereguli primite de la AM, auditul intern/extern, compartimentele OI, alte organe cu atribuţii de control, mass media etc.17.65. Verifică, stabileşte şi individualizează obligaţia de plată, ca urmare a activităţii de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, sub forma unui titlu de creanţă, prin întocmirea procesului verbal de constatare şi a notei de debit.17.66. Transmite AM procesele verbale de constatare şi notele de debit.17.67. Înregistrează datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuată, precum şi constatările urmare acestora, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management.17.68. Sesizează DLAF în cazul descoperirii, în urma desfăşurării activităţii de constatare, a unor indicii privind posibile fraude şi comunică şi AM situaţia constatată.17.69. Comunică DLAF, în urma solicitării acestuia, cu înştiinţarea AM, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control încheiate, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.- Managementul neregulilor17.70. OI întreprinde măsuri de prevenire şi detectare a neregulilor pentru domeniile de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord. Pentru coordonarea acestor activităţi, OI desemnează un ofiţer de nereguli.17.71. Înregistrează în ordine cronologică alertele de neregulă în Registrul raportorului de nereguli al OI şi informează AM în termen de 5 zile lucrătoare.17.72. Elaborează nota de verificare preliminară a sesizării de neregulă conform evidenţelor OI.17.73. Elaborează şi transmite trimestrial AM raportul de nereguli care va conţine neregulile în curs de rezolvare depistate de OI. Transmite AM informaţiile suplimentare solicitate prin "Scrisoarea privind clarificarea neconcordanţelor".17.74. Monitorizează progresul neregulilor, completează registrul de nereguli şi menţine o bază de date adecvată a neregulilor, în conformitate cu procedura relevantă.17.75. Urmare confirmării unei nereguli, întocmeşte raportul de neregulă şi scrisoarea standard şi le transmite directorului OI. Transmite AM raportul de neregulă şi documentele suport şi dosarul de suspiciune de neregulă.17.76. Asigură instruirea personalului OI cu privire la modalitatea de sesizare a unei nereguli.- Achiziţii publice17.77. Transmite AM, în termen de 2 zile de la data semnării unui contract de finanţare şi/sau de la data depunerii acestora de către beneficiari, programele (anuale)/listele de achiziţii care urmează să fie făcute de beneficiari în cadrul proiectelor cofinanţate.17.78. Verifică, pe bază de eşantion, documentaţia de achiziţii publice transmisă de beneficiari, în conformitate cu procedura relevantă.- Verificare ex-ante17.79. Realizează verificarea ex-ante a condiţiilor specifice ale Ghidului Solicitantului şi corrigenda aferente acestora, elaborate de OI.17.80. Efectuează verificarea ex-ante a constituirii Comitetului de Evaluare organizat la nivelul OI.17.81. Efectuează verificarea ex-ante a raportului de evaluare întocmit de OI.17.82. Efectuează verificare ex-ante a tuturor contractelor de finanţare şi respectiv dosarelor de contract, a listei beneficiarilor, a tuturor actelor adiţionale la contractele de finanţare încheiate de OI privitoare la implementarea POSDRU.17.83. Realizează verificarea ex-ante a documentelor elaborate de OI, în conformitate cu procedura relevantă.17.84. Elaborează şi transmite AM rapoarte lunare privind documentele respinse în cadrul OI în urma verificării ex-ante.17.85. Urmăreşte implementarea acţiunilor corective stabilite în urma verificărilor ex-ante, aprobate la nivelul OI, şi elaborează stadiul realizării acestora.17.86. Asigură îndeplinirea acţiunilor corective transmise de AM. Elaborează şi transmite AM stadiul realizării acţiunilor corective.17.87. Asigură diseminarea la nivelul OI a raportului trimestrial integrat de sinteză a celor mai frecvente erori şi motive de respingere în urma verificărilor ex-ante, elaborat şi transmis de AM.- Tehnologia informaţiei17.88. Asigură integritatea şi protecţia datelor prin implementarea politicii de securitate IT la nivelul OI (politicii antivirus, politicii de back-up şi politicii de recuperare a datelor în caz de dezastru).17.89. Asigură funcţionarea eficientă a aplicaţiilor şi a bazelor de date utilizate la nivelul OI.17.90. Monitorizează şi garantează calitatea echipamentelor şi a sistemelor informatice, la nivelul OI17.91. Asigură funcţionarea şi utilizarea corectă a sistemului informatic, în acord cu procedurile şi standardul de securitate ISO/IEC 17799.17.92. Asigură operarea corespunzătoare în SMIS-CSNR la nivelul OI.17.93. Asigură mentenanţa paginii de internet a OI şi actualizează cu regularitate conţinutul paginii de internet a OI pe baza documentelor şi indicaţiilor transmise de ofiţerii de informare şi publicitate.- Managementul riscurilor17.94. Constituie şi asigură funcţionarea Grupului de management al riscurilor organizat la nivelul OI.  +  Capitolul VIII MODIFICAREA, ÎNCETAREA ACORDULUI  +  Articolul 18Modificarea Acordului18.1. Ca regulă generală, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat numai prin acordul scris al Părţilor. Cu titlu de excepţie, prezentul Acord de delegare de funcţii poate fi modificat unilateral de către AM în scris, dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor AM, şi totodată în situaţia unor modificări în legislaţia naţională şi europeană ce ar putea afecta executarea corespunzătoare a prezentul Acord.18.2. Prezentul Acord poate fi modificat prin una din următoarele modalităţi: a) implicit, prin intrarea în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord; b) explicit, prin acordul de voinţă al părţilor.18.3. Modificarea prezentului Acord va lua forma unui Act adiţional, prin care: a) se confirmă situaţia survenită în urma intrării în vigoare a unor prevederi legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau b) se efectuează modificările necesare, conform acordului de voinţă a părţilor.18.4. Modificările aduse prezentului Acord intră în vigoare: a) de la data intrării în vigoare a prevederilor legale care au efect asupra conţinutului prezentului Acord, sau data indicată în acestea, sau b) de la data semnării de către ambele părţi a Actului adiţional de modificare prin acordul de voinţă al părţilor.  +  Articolul 19Încetarea Acordului19.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii încetează: a) Prin închiderea POSDRU, în condiţiile Articolului 4.1. b) Prin acordul de voinţă al părţilor, confirmat în scris. c) În situaţia prevăzută de art 13.5 şi 13.6 din prezentul Acord, în cazul retragerii atribuţiilor delegate. d) La expirarea termenului stipulat la Articolul 22.5.  +  Capitolul IX COMUNICARE  +  Articolul 20Comunicarea între părţi20.1. Întreaga corespondenţă efectuată ca urmare a punerii în aplicare a prezentului Acord de delegare de funcţii trebuie să fie transmisă prin scrisoare recomandată, fax, e-mail sau orice alte mijloace de transmitere care fac posibilă dovedirea primirii de către destinatar.20.2. Orice notificare, avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în aplicarea prezentului Acord de delegare de funcţii se comunică în scris celeilalte părţi în formatul standard, atunci când acesta este prevăzut.20.3. Adresele utilizate pentru comunicarea între părţi sunt următoarele:Pentru AM: Str. Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, Bucureşti, RomâniaPentru OI: Str. Portului nr. 2A, cod poştal 910041, Călăraşi, judeţul Călăraşi, România20.4. În cazul modificării acestor adrese, părţile se vor informa reciproc.  +  Capitolul X RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR, ETICA  +  Articolul 21Răspunderea părţilor21.1. Nici una dintre părţi nu este şi nu va fi ţinută răspunzătoare pentru daunele sau prejudiciile cauzate celeilalte părţi de un terţ pe parcursul derulării POSDRU şi în legătură cu acesta.21.2. Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasă a obligaţiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului Acord.21.3. În cazul constatării de către departamentele/instituţiile îndreptăţite, a nerealizării unui proiect sau a neexecutării culpabile a unei funcţii delegate, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părţile semnatare ale acestui Acord, aceasta atrage răspunderea financiară a părţii aflate în culpă.  +  Articolul 22Forţa Majoră22.1. Nici una dintre părţile acestui Acord nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului Acord, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.22.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să-i comunice în scris celeilalte părţi acest fapt, în termen de 48 de ore de la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.22.3. Partea care invocă forţa majoră este obligată să facă dovada acesteia, în termenul cel mai scurt prin notificare scrisă, însoţită de acte doveditoare, emise de autorităţile locale şi/sau centrale, în funcţie de natura evenimentului considerat forţă majoră. Dacă notificarea nu s-a transmis în condiţiile stabilite, partea aflată în culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte părţi, întrucât nu a făcut dovada existenţei cazului de forţă majoră. Cazul de forţă majoră va fi dovedit cu acte ale autorităţilor locale/centrale competente, în funcţie de natura evenimentului considerat forţă majoră.22.4. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în termen de 15 zile calendaristice de la încetare. De îndată ce cauza de forţă majoră a încetat, partea care a invocat-o va relua executarea obligaţiilor care îi revin, conform prezentului Acord.22.5. Dacă în termen de 90 zile de la producere, evenimentul respectiv şi consecinţele lui nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului Acord, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, dar sunt ţinute de a-şi onora toate obligaţiile având termene de îndeplinire până la data apariţiei cazului de forţă majoră.  +  Articolul 23Etica23.1. Părţile se angajează ca personalul implicat în implementarea POSDRU să respecte standardele de etică profesională. Astfel, personalul trebuie să contribuie la funcţionarea corespunzătoare a organismelor din care fac parte şi să ajute la menţinerea reputaţiei privind integritatea şi imparţialitatea acesteia.  +  Capitolul XI LEGISLAŢIA APLICABILĂ  +  Articolul 24Legea aplicabilă acordului24.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii este semnat în România şi este guvernat, interpretat, înţeles şi aplicat în conformitate cu legislaţia română, în afara cazului în care anumite prevederi ale prezentului Acord sunt exceptate de la aplicarea legislaţiei române în favoarea unui act normativ al CE.  +  Articolul 25Soluţionarea litigiilor25.1. Părţile vor depune de bună credinţă toate diligenţele necesare în vederea soluţionării pe cale amiabilă a oricărei dispute, controverse sau neînţelegeri între Părţi ce decurg din sau în legătură cu prezentul Acord de delegare de funcţii.25.2. În situaţia în care nu se poate ajunge la un rezultat privind soluţionarea pe cale amiabilă, orice litigiu care decurge din sau în legătură cu prezentul Acord de delegare de funcţii va fi soluţionat în conformitate cu legislaţia naţională.  +  Capitolul XII PREVEDERI FINALE  +  Articolul 26Independenţa clauzelor26.1. Dacă, în orice moment, orice condiţie sau prevedere a prezentului Acord de delegare de funcţii este declarată şi dovedită ca fiind ilegală, nevalabilă sau inaplicabilă, în întregime sau parţial, în conformitate cu orice lege sau act normativ, acea prevedere sau condiţie va fi considerată ca nefăcând parte din prezentul Acord de delegare de funcţii, iar aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Acord nu va fi afectată, iar în acest scop prevederile prezentului Acord de delegare de funcţii se declară a fi independente.  +  Articolul 27Publicare în Monitorul Oficial27.1. Prezentul Acord de delegare de funcţii se publică în Monitorul Oficial al României, partea I.Prezentul Acord de delegare de funcţii a fost încheiat astăzi 11.09.2008, la AMPOSDRU, într-un număr de 2 exemplare, fiecare cu valoare de original, câte 1 exemplar pentru fiecare dintre părţi.
       
    Nume, FuncţieNume, Funcţie
       
    Cristina IOVASilvia MARIN
    Director generalDirector executiv
       
    Semnătura ____________________Semnătura ____________________
    Data 11.09.2008Data 11.09.2008
   +  Anexa 9 ACORD DE DELEGARE DE FUNCŢIIprivind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul OperaţionalSectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar pentruProgramul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor UmaneAgenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de MuncăPREAMBULPrezentul Acord este încheiat având în vedere prevederile:- Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999;