ORDIN nr. 634 din 14 octombrie 2008pentru punerea în aplicare a prevederilor Deciziei Consiliului din 5 octombrie 2006 privind instituirea unui mecanism de informare reciprocă cu privire la măsurile statelor membre în domeniul azilului şi imigraţiei (2006/688/CE)
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Nr. 634 din 14 octombrie 2008
 • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
 • Nr. 2.119 din 21 noiembrie 2008
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
 • Nr. 823 din 29 octombrie 2008
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
 • Nr. 6.043 din 27 noiembrie 2008
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Nr. 1.816 din 30 octombrie 2008
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 23 decembrie 2008  Având în vedere prevederile Deciziei Consiliului din 5 octombrie 2006 privind instituirea unui mecanism de informare reciprocă cu privire la măsurile statelor membre în domeniul azilului şi imigraţiei (2006/688/CE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 283/2006, denumită în continuare Decizia 2006/688/CE,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, al art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul internelor şi reformei administrative, ministrul afacerilor externe, ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului şi ministrul sănătăţii publice emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se desemnează Oficiul Român pentru Imigrări din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative ca punct naţional de contact, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (5) din Decizia 2006/688/CE, în vederea comunicării către Comisia Europeană şi către celelalte state membre a informaţiilor cu privire la măsurile naţionale în domeniul azilului şi imigraţiei care pot avea un impact semnificativ asupra mai multor state membre sau asupra întregii Uniuni Europene.  +  Articolul 2 (1) Instituţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. A-E din Hotărârea Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 11 iunie 2008, transmit Oficiului Român pentru Imigrări informaţii referitoare la măsurile iniţiate sau adoptate de acestea în domeniul azilului şi imigraţiei cu privire la care au stabilit că pot avea un impact semnificativ asupra mai multor state membre sau asupra întregii Uniuni Europene. (2) În vederea obţinerii de informaţii necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 1, Oficiul Român pentru Imigrări este abilitat să încheie protocoale de colaborare cu instituţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. F şi G din Hotărârea Guvernului nr. 572/2008, precum şi cu alte autorităţi/instituţii publice sau, după caz, structuri ale acestora.  +  Articolul 3Următoarele categorii de măsuri fac obiectul transmiterii de informaţii, prevăzută la art. 2 alin. (1): a) propuneri de politici publice sau strategii în domeniul azilului şi imigraţiei; b) acte normative adoptate; c) proiecte de acte normative; d) deciziile pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ca urmare a soluţionării recursurilor în interesul legii; e) decizii administrative cu caracter individual care au incidenţă asupra unui număr mare de resortisanţi din ţări terţe; f) alte măsuri cu relevanţă în domeniul azilului şi imigrării.  +  Articolul 4 (1) Informaţiile referitoare la măsurile prevăzute la art. 3 lit. a) şi c) se transmit Oficiului Român pentru Imigrări cel târziu la data anunţării lor în condiţiile prevăzute în cap.VI din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.226/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 23 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Informaţiile referitoare la măsurile prevăzute la art. 3 lit. b) se transmit Oficiului Român pentru Imigrări cel târziu la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Informaţiile referitoare la măsurile prevăzute la art. 3 lit. e) se transmit Oficiului Român pentru Imigrări cel târziu la data la care sunt comunicate persoanelor pentru care au fost emise. (4) Informaţiile referitoare la măsurile prevăzute la art. 3 lit. f) se transmit Oficiului Român pentru Imigrări cel târziu la data la care sunt aduse la cunoştinţa publicului. (5) Informaţiile se comunică în limba română, pe suport hârtie şi în format electronic, utilizându-se formularul din anexa la Decizia 2006/688/CE.  +  Articolul 5 (1) Oficiul Român pentru Imigrări transmite Comisiei Europene şi statelor membre informaţiile referitoare la măsurile prevăzute la art. 3 de îndată ce îi sunt comunicate. (2) Cu prilejul reuniunilor trimestriale ale Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia, constituit în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 572/2008, Oficiul Român pentru Imigrări prezintă un raport cu privire la desfăşurarea activităţii de comunicare către Comisie şi către celelalte state membre a informaţiilor referitoare la măsurile prevăzute la art.3 şi poate propune măsuri pentru creşterea eficienţei acestei activităţi. (3) În vederea implementării prevederilor prezentului ordin, instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) desemnează câte o persoană responsabilă şi comunică Oficiului Român pentru Imigrări datele de contact ale acesteia, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul internelor şi reformeiadministrative,Cristian Davidp. Ministrul afacerilor externe,Alexandru Victor Micula,secretar generalMinistrul muncii, familiei şi egalităţiide şanse,Mariana Câmpeanup. Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,Remus Pricopie,secretar de statMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen Nicolăescu----