INSTRUCŢIUNI din 8 octombrie 2008 (*actualizate*)pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"(actualizate până la data de 19 noiembrie 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 22 decembrie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 19 noiembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 1.487 din 4 noiembrie 2009.  +  Articolul 1Prezentele instrucţiuni reglementează procedura de închiriere a bunurilor imobile, respectiv terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă, malurile acestora şi cuvetele lacurilor, precum şi imobile construcţii, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", prin direcţiile de ape din subordine.  +  Articolul 2 (1) Persoanele juridice sau persoanele fizice pot realiza, în interes privat, construcţii provizorii, pe terenurile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale «Apele Române», numai cu respectarea prevederilor legale specifice domeniului gospodăririi apelor şi al ariilor naturale protejate, respectiv cele privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a reglementărilor privind documentaţiile urbanistice aprobate, cu avizul prealabil al Administraţiei Naţionale «Apele Române». (2) Autorităţile administraţiei publice locale care propun/au proiecte de dezvoltare ce cuprind obiective de investiţii amplasate pe bunurile administrate de Administraţia Naţională «Apele Române» prevăzute în anexa nr. 3 la ordin au drept de preemţiune la închirierea acestora.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.487 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 19 noiembrie 2009.  +  Articolul 3Direcţia de ape care deţine în administrare bunurile imobile pe care doreşte să le închirieze iniţiază procedura de închiriere, prin întocmirea referatului de oportunitate şi a caietului de sarcini, denumite împreună documentaţia de închiriere.  +  Articolul 4 (1) Referatul de oportunitate cuprinde în mod obligatoriu următoarele: a) descrierea bunului care urmează a fi închiriat, inclusiv situaţia juridică a acestuia; b) motivele de ordin economic şi social, după caz, care justifică încheierea contractului de închiriere; c) precizarea expresă a activităţii pentru care se solicită încheierea contractului de închiriere; d) durata închirierii; e) nivelul minim al chiriei propuse; f) alte consideraţii ce fundamentează oportunitatea încheierii contractului de închiriere. (2) Stabilirea cuantumului chiriei minime, de la care va fi pornită licitaţia, privind gradul de folosinţă a bunului imobil se realizează în baza unui calcul fundamentat pe recuperarea costurilor, întocmit de către direcţia de ape şi aprobat ulterior de conducerea Administraţiei Naţionale «Apele Române».-----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.487 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 19 noiembrie 2009.  +  Articolul 5Caietul de sarcini conţine în mod obligatoriu următoarele: a) datele de identificare ale titularului dreptului de administrare; b) descrierea bunului imobil care face obiectul închirierii, inclusiv situaţia juridică a acestuia; c) condiţiile şi regimul de exploatare a bunului închiriat; d) obiectivele de ordin economic şi social, după caz, urmărite de titularul dreptului de administrare; e) criteriul de selecţie utilizat; f) cerinţe privind calificarea ofertanţilor, respectiv:1. înregistrarea la oficiul registrului comerţului, actul constatator al existenţei persoanei juridice sau actul de identitate al persoanei fizice;2. cifra de afaceri minimă pe anul anterior celui în care se iniţiază procedura, în cazul persoanelor juridice;3. certificatul de atestare fiscală;4. cazierul fiscal şi cazierul judiciar, unde este cazul;5. precizarea că nu se află în litigiu cu titularul dreptului de administrare sau de folosinţă gratuită; g) destinaţia bunurilor care fac obiectul închirierii; h) interdicţia subînchirierii sau cesionării bunului fără acordul titularului dreptului de administrare sau de folosinţă gratuită; i) durata închirierii, care nu va putea depăşi 10 ani; j) posibilitatea prelungirii duratei contractului de închiriere pe bază de act adiţional, pentru încă maximum 10 ani; k) chiria minimă; l) contractul de locaţiune, cu clauzele specifice adaptate în funcţie de bunul închiriat; m) cuantumul garanţiei de participare; n) facilităţi suplimentare; o) perioada de valabilitate a ofertei; p) garanţia de bună execuţie.---------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.487 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 19 noiembrie 2009.  +  Articolul 6 (1) Documentaţia de închiriere se întocmeşte de către direcţia de ape în două exemplare şi se înaintează Administraţiei Naţionale «Apele Române» în vederea aprobării acesteia. (2) Anterior aprobării documentaţiei de închiriere Administraţia Naţională «Apele Române» o transmite Ministerului Mediului în vederea avizării. Avizul Ministerului Mediului este consultativ.---------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.487 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 19 noiembrie 2009.  +  Articolul 7 (1) Documentaţia de închiriere se verifică şi se analizează de către comisia constituită în acest scop prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale "Apele Române". Propunerile comisiei se înaintează Consiliului de conducere al Administraţiei Naţionale "Apele Române", în vederea aprobării documentaţiei de închiriere. (2) Comisia nu va aviza documentaţia de închiriere în situaţia în care nu există informaţiile privind situaţia juridică a imobilului sau imobilul este supus unor sarcini, privilegii ori condiţii legale.  +  Articolul 8 (1) Termenul de analizare şi aprobare a documentaţiei de închiriere este de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la Administraţia Naţională «Apele Române» sau, după caz, de la data completării documentaţiei de atribuire. (2) În situaţia în care comisia de analiză a documentaţiei de închiriere consideră că este necesară completarea acesteia, va comunică direcţiei de ape să transmită datele/actele solicitate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la comunicare. (3) Documentaţia de închiriere aprobată se transmite direcţiei de ape în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.487 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 19 noiembrie 2009.  +  Articolul 9 (1) Caietul de sarcini, după aprobare, va fi pus în vânzare de către direcţia de ape la sediul său şi/sau în alte locuri stabilite de către aceasta şi prevăzute în anunţul publicitar. (2) Preţul de vânzare al caietului de sarcini se stabileşte de către direcţia de ape, prin decizie a conducătorului acesteia.  +  Articolul 10 (1) Închirierea bunurilor imobile aflate în proprietate publică a statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" se realizează prin licitaţie publică, potrivit prevederilor prezentelor instrucţiuni, organizată de direcţia de ape care deţine în administrare bunurile imobile pe care doreşte să le închirieze. (2) La licitaţia publică poate participa orice persoană fizică sau juridică de drept privat, română sau străină, care depune o ofertă, care cumpără caietul de sarcini şi care constituie garanţia de participare. (3) Închirierea se face pe baza unui contract prin care direcţia de ape transmite unei alte persoane, pentru o perioadă de până la 10 ani, dreptul de folosinţă temporară, totală sau parţială, asupra bunurilor prevăzute la alin.(1), în schimbul unei sume de bani, denumită chirie.  +  Articolul 11 (1) Direcţia de ape, după aprobarea documentaţiei de închiriere, va publică anunţul licitaţiei publice într-un cotidian local şi în unul naţional, precum şi pe site-ul propriu, cu cel puţin 20 de zile înainte de data fixată pentru organizarea licitaţiei. (2) Anunţul de participare conţine: a) informaţii generale privind titularul dreptului de administrare; b) obiectul şi durata închirierii; c) condiţiile de participare; d) cuantumul şi forma garanţiei de participare; e) descrierea succintă a bunului ce urmează a fi închiriat; f) data, locul şi ora limită de primire a ofertelor; g) data şi locul deschiderii acestora; h) modul de obţinere a caietului de sarcini;------------Lit. h) a alin. (2) al art. 11 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.487 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 19 noiembrie 2009. i) durata în care ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor. (3) Ofertele trebuie depuse în termen de 20 de zile calendaristice de la publicarea anunţului de participare. (4) Oferta trebuie să cuprindă detaliat toate condiţiile prevăzute în caietul de sarcini.  +  Articolul 12 (1) Garanţia de participare este obligatorie. (2) Valoarea garanţiei de participare la licitaţia de închiriere va fi de 10% din valoarea de pornire a chiriei anuale pentru bunul ce face obiectul licitaţiei. (3) Garanţia de participare la licitaţia de închiriere se restituie în cazul ofertanţilor a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere.  +  Articolul 13 (1) Ofertanţii transmit ofertele în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior. Ofertele vor fi înregistrate, în ordinea primirii lor, într-un registru special, ţinut de direcţia de ape. Fiecare participant poate depune o singură ofertă. (2) Pe plicul exterior se va indica bunul propus spre închiriere prin licitaţie publică, pentru care este depusă oferta. Plicul exterior trebuie să conţină următoarele documente: a) garanţia de participare; b) dovada cumpărării caietului de sarcini; c) fişa cu informaţii generale ale ofertantului; d) declaraţia de participare; e) documente care dovedesc calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform cerinţelor caietului de sarcini. (3) Pe plicul interior se înscriu denumirea ofertantului, precum şi sediul social/domiciliul acestuia. Acest plic va conţine oferta tehnico-economică propriu-zisă. (4) Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, prin fax, e-mail, poştă sau curierat. (5) Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.  +  Articolul 14 (1) Componenţa comisiei de evaluare de la nivelul direcţiei de ape se stabileşte de către Administraţia Naţională "Apele Române", prin decizie a conducătorului acesteia. (2) Comisia de evaluare este formată din 5 membri, dintre care unul este preşedintele comisiei. Din comisie fac parte cel puţin 2 salariaţi ai Administraţiei Naţionale «Apele Române». De asemenea, vor fi desemnaţi 2 membri supleanţi şi un secretar. Secretarul nu are drept de vot.------------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.487 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 19 noiembrie 2009. (3) Prin decizie a conducătorului Administraţiei Naţionale «Apele Române» se stabileşte remunerarea membrilor comisiei de licitaţie şi ai celei de soluţionare a contestaţiilor.-------------Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.487 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 19 noiembrie 2009.  +  Articolul 15 (1) Membrii comisiei de evaluare care sunt soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu persoanele fizice ori cu asociaţii, acţionarii, precum şi cu administratorii sau cenzorii societăţilor comerciale participante la licitaţia publică nu pot fi membri ai comisiei de evaluare. (2) Membrii comisiei de evaluare sunt obligaţi să dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate, pe propria răspundere, după deschiderea plicurilor exterioare, care se va păstra la dosarul închirierii. (3) În situaţia în care membrii comisiei de evaluare constată că se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1), aceştia sunt obligaţi să îl anunţe imediat pe preşedintele comisiei de evaluare, care dispune înlocuirea persoanei incompatibile cu unul dintre membrii supleanţi.  +  Articolul 16 (1) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt: a) selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în plicul exterior; b) întocmirea listei cuprinzând candidaţii admişi pentru prezentarea ofertei tehnico-economice şi comunicarea acesteia; c) analizarea şi evaluarea ofertelor tehnico-economice pe baza criteriilor de evaluare stabilite prin caietul de sarcini; d) întocmirea raportului de evaluare; e) întocmirea proceselor-verbale prevăzute de prezentele instrucţiuni; f) desemnarea câştigătorului licitaţiei publice; g) în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a licitaţiei. (2) Secretarul comisiei de evaluare redactează proceseleverbale prevăzute de prezentele instrucţiuni. (3) Deciziile comisiei de evaluare se validează de către conducătorul titularului dreptului de administrare.  +  Articolul 17 (1) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor. În cazul în care, din motive obiective sau în caz de incompatibilitate, un membru al comisiei nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu unul dintre cei 2 membri supleanţi. (2) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor.  +  Articolul 18 (1) Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei publice este obligatorie participarea a cel puţin 2 ofertanţi pentru fiecare bun propus spre închiriere. (2) La şedinţa de deschidere a plicurilor exterioare pot participa reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor pentru bunul licitat. (3) După deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi datelor cerute la art. 13 alin. (2) şi întocmeşte un proces-verbal care va fi semnat de membrii comisiei de evaluare. Acest proces-verbal se face public prin afişare la sediul locatorului, imediat după semnare. (4) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puţin două oferte să fie acceptate, în caz contrar procedura de licitaţie urmând să fie refăcută în condiţiile prevăzute la art. 21. (5) La şedinţa de deschidere a plicurilor interioare pot participa ofertanţii acceptaţi pentru bunul licitat. (6) După deschiderea plicurilor interioare, comisia de evaluare întocmeşte un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare şi de ofertanţii prezenţi.  +  Articolul 19 (1) Comisia de evaluare analizează ofertele tehnico-economice din plicurile interioare şi alege oferta cea mai bună din punctul de vedere al îndeplinirii criteriilor de evaluare precizate în caietul de sarcini. (2) Pe baza evaluării ofertelor, comisia de evaluare întocmeşte raportul de evaluare care va cuprinde descrierea procedurii de închiriere şi operaţiunile de evaluare, elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigător sau, în cazul în care nu a fost desemnat câştigător niciun ofertant, cauzele respingerii. Raportul de evaluare va primi de îndată număr de înregistrare. (3) Comisia de evaluare procedează în termen de maximum două zile la informarea tuturor ofertanţilor despre rezultatul licitaţiei.  +  Articolul 20 (1) Ofertanţii pot face contestaţie privind eventualele încălcări ale dispoziţiilor prezentelor instrucţiuni. (2) Termenul de depunere a contestaţiilor este de maximum două zile de la data primirii înştiinţării privind rezultatul licitaţiei publice. Contestaţiile se depun la sediul locatorului. (3) Contestaţiile vor fi soluţionate, în maximum 5 zile lucrătoare, de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor constituită la nivelul fiecărei direcţii de ape, compusă din 5 membri, dintre care unul este preşedintele comisiei. Comisia va avea un secretar care nu are drept de vot şi 2 membri supleanţi. Membrii, membrii supleanţi şi secretarul sunt desemnaţi din rândul altor salariaţi decât cei care fac parte din comisia de evaluare. Componenţa fiecărei comisii se stabileşte de către Administraţia Naţională «Apele Române», la propunerea direcţiilor de ape, prin decizie a conducătorului acesteia, în maximum două zile de la data deschiderii plicurilor exterioare. Din comisie fac parte 2 salariaţi ai Administraţiei Naţionale «Apele Române», un consilier juridic şi o persoană cu funcţie de conducere. Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor va fi directorul direcţiei de ape. Prin aceeaşi decizie se va stabili remuneraţia membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiei.----------Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.487 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 19 noiembrie 2009. (4) Atribuţiile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt: a) analizează contestaţia formulată privind admiterea sau respingerea sa; b) decide cu privire la oportunitatea suspendării procedurii de atribuire a contractelor de închiriere; c) întocmeşte procesul-verbal privind soluţionarea contestaţiei formulate.---------Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.487 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 19 noiembrie 2009. (5) Rezultatul soluţionării contestaţiilor va fi comunicat contestatarului şi celorlalţi participanţi, în termen de două zile lucrătoare de la soluţionare.  +  Articolul 21 (1) În cazul în care licitaţia publică nu a condus la desemnarea unui câştigător, se va consemna această situaţie într-un proces-verbal, iar în termen de 20 de zile se va organiza o nouă licitaţie. (2) Dacă în urma organizării unei noi licitaţii, în condiţiile prevăzute la alin. (1), au fost depuse cel puţin două oferte, dar numai una a fost acceptată, contractul de închiriere se poate încheia cu ofertantul a cărui ofertă a fost acceptată, în condiţiile în care oferta tehnico-economică îndeplineşte criteriile minime prevăzute în caietul de sarcini.  +  Articolul 22 (1) Contractul de închiriere se semnează în maximum 5 zile de la împlinirea termenului de contestare sau de la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei, dacă o asemenea cale de atac a fost formulată, şi intră în vigoare la data constituirii garanţiei de bună execuţie, dar nu mai târziu de 10 zile de la data semnării. (2) Garanţia de participare pentru ofertantul/ofertanţii desemnat/desemnaţi câştigători se restituie în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie. (3) Garanţia de participare la licitaţie se pierde în cazul în care nu se perfectează contractul de închiriere din culpa ofertantului desemnat câştigător. (4) În cazul nesemnării contractului de închiriere din culpa exclusivă a ofertantului desemnat câştigător sau în cazul neconstituirii garanţiei de bună execuţie în termenul prevăzut la alin. (1), locatorul încheie contractul cu ofertantul clasat pe locul următor.  +  Articolul 23 (1) Contractul de închiriere va cuprinde în mod obligatoriu prevederile din contractul-cadru, clauzele din caietul de sarcini, precum şi alte clauze convenite de părţile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini şi fără să contravină prevederilor legale şi obiectivelor închirierii. (2) Contractele de închiriere încheiate cu nerespectarea prevederilor din caietul de sarcini, referitoare la preţ, durată şi destinaţie, sunt lovite de nulitate. (3) Direcţia de ape are obligaţia de a asigura păstrarea documentelor care stau la baza încheierii contractului de închiriere timp de 5 ani de la data încetării contractului. (4) Direcţia de ape are obligaţia înregistrării contractului de închiriere, încheiat pe o durată mai mare de 3 ani, în cartea funciară a imobilului, cu recuperarea sumei de la locator, reprezentând costurile aferente înregistrării.----------Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.487 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 19 noiembrie 2009.---------------