ORDIN nr. 1.222 din 8 octombrie 2008 (*actualizat*)privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", precum şi a Listei cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere şi durata închirierii(actualizat până la data de 19 noiembrie 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 22 decembrie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 19 noiembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 1.487 din 4 noiembrie 2009.În baza prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 632/2007 privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu modificările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Contractul-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Lista cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere şi durata închirierii, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,Attila KorodiBucureşti, 8 octombrie 2008.Nr. 1.222.  +  Anexa 1INSTRUCTIUNI 08/10/2008  +  Anexa 2CONTRACT-CADRU DE ÎNCHIRIEREa bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului şi înadministrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"    I. Părţile contractante    ................................., (titularul dreptului de administrare) cu  sediul în localitatea ....................., judeţul/sectorul ..............,  str. ....................... nr. ......, cont .............. nr. ...........,  deschis la ........., cod fiscal nr. .............., reprezentat/reprezentată  prin ..................., având funcţia de ....................., în calitate  de locator,    şi    ........................, cu sediul în localitatea .......................,  judeţul/sectorul ..............., str. ................... nr. .............,  înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. ..........  din ............., cont nr. .................., deschis la .................,  cod fiscal ..................., reprezentată prin ...................., având  funcţia de ................, sau ...........................................,                            (numele persoanei fizice şi datele de identificare)  în calitate de locatar,    au convenit încheierea prezentului contract de închiriere.II. Obiectul contractuluiArt. 1. - Locatorul se obligă să asigure locatarului folosinţa bunului imobil ........., situat în ........., având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul contract-cadru de închiriere, după constituirea garanţiei de bună execuţie de către locatar.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.487 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 19 noiembrie 2009.Art. 2. - (1) Locatorul predă locatarului bunul imobil închiriat la data de ................. . (2) Predarea-primirea bunului imobil închiriat se va consemna în procesul-verbal de predare-primire care va fi încheiat, datat, semnat şi ştampilat de părţile contractante, menţionându-se totodată starea fizică a imobilului, dotările şi utilităţile de care acesta beneficiază în momentul predării-primirii.III. Scopul contractuluiArt. 3. - Bunul imobil închiriat este dat în folosinţa locatarului pentru ............................ . (destinaţia)IV. Durata contractuluiArt. 4. - Prezentul contract de închiriere-cadru se încheie pe o perioadă de ............. luni/ani, cu începere de la data de ................... şi până la data de ................ .Art. 5. - (1) Contractul de închiriere poate fi prelungit prin acordul părţilor, pentru o perioadă egală cu durata sa iniţială. (2) Intenţia de prelungire se notifică de către locatar cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea duratei de închiriere.V. Preţul contractului şi modalităţile de platăArt. 6. - Locatarul datorează locatorului o chirie anuală care va fi actualizată prin indexare cu indicele de inflaţie aferent anului precedent.Art. 7. - Preţul închirierii - chiria - este de .......... lei/mp/lună/fără TVA.Art. 8. - Plata chiriei se face lunar, în cel mult 15 zile de la recepţionarea facturii de către locatar.VI. Clauza penalăArt. 9. - În cazul neexecutării obligaţiei de plată prevăzute la art. 8, se percep majorări de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate până la data plăţii efective. Se va face prioritar decontarea valorii majorării de întârziere, pentru sumele scadente, indiferent de instrucţiunile de pe ordinul de plată.--------Art. 9 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.487 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 19 noiembrie 2009.Art. 10. - Cuantumul penalităţilor de întârziere în decontarea debitelor restante va putea depăşi cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.VII. Drepturile şi obligaţiile părţilorArt. 11. - Locatorul are dreptul: a) să primească chiria în condiţiile şi în termenele stabilite la art. 6-8; b) să controleze executarea obligaţiilor locatarului şi respectarea condiţiilor închirierii; c) să verifice şi să constate, lunar sau ori de câte ori este nevoie, starea integrităţii bunului care face obiectul închirierii şi dacă acesta este folosit conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere, fără a stânjeni folosinţa bunului imobil de către locatar; d) să modifice în mod unilateral contractul de închiriere, din motive excepţionale, legate de interesul naţional sau local, cu condiţia notificării locatarului.Art. 12. - Locatorul se obligă: a) să predea bunul imobil închiriat, precum şi toate accesoriile sale în starea corespunzătoare destinaţiei în vederea căreia a fost închiriat; b) să garanteze pentru liniştita şi utila folosinţă a bunului imobil închiriat, fiind răspunzător faţă de locatar pentru evicţiune şi pentru viciile ascunse ale lucrului; c) să depună diligenţe, la cererea locatarului, pentru obţinerea oricăror avize necesare întrebuinţării în bune condiţii a bunului, conform destinaţiei stabilite prin prezentul contract, locatarul urmând să suporte costurile aferente.---------Lit. c) a art. 12 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 1.487 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 19 noiembrie 2009.Art. 13. - Locatarul are dreptul: a) să primească bunul imobil închiriat, precum şi toate accesoriile sale în starea corespunzătoare destinaţiei în vederea căreia a fost închiriat; după primirea în folosinţă a bunului, pe baza procesului-verbal de predare-primire, locatarul nu mai poate face obiecţii asupra stării de fapt a bunului contractat;----------Lit. a) a art. 13 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.487 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 19 noiembrie 2009. b) să folosească bunul închiriat conform destinaţiei stabilite prin prezentul contract.Art. 14. - Locatarul se obligă: a) să întrebuinţeze, pe toată durata închirierii, bunul imobil ca un bun proprietar, cu bună-credinţă şi potrivit destinaţiei stabilite prin contract, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa; b) să suporte, pe toată durata contractului, cheltuielile referitoare la utilităţile consumate pentru folosinţa bunului imobil închiriat, respectiv ..................; c) să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii normale ce îi incumbă, în vederea menţinerii bunului imobil închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului; d) să plătească chiria la termenul stipulat în contract, precum şi contravaloarea utilităţilor în termen de 15 zile de la data recepţionării facturii; e) să răspundă pentru distrugerea totală sau parţială a bunului imobil închiriat, care se datorează culpei sale; f) să permită locatorului să controleze modul în care este utilizat bunul imobil închiriat şi starea acestuia, la termenul stabilit în contract; g) să nu aducă modificări bunului imobil închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, al locatorului şi cu respectarea prevederilor legale privind autorizaţia de construire; h) să restituie bunul imobil la încetarea contractului în starea în care l-a primit, conform procesului-verbal de predare-primire, luându-se în considerare gradul normal de uzură, şi liber de orice sarcini şi să suporte toate cheltuielile necesare aducerii imobilului închiriat la standardul la care a fost primit spre închiriere; i) să răspundă integral pentru deteriorările aduse spaţiului de către persoanele aduse de acesta în spaţiu, precum prepuşii, vizitatorii etc; j) să execute la timp şi în condiţii optime reparaţiile locative, de întreţinere a imobilului închiriat, inclusiv ale instalaţiilor accesorii acestuia care permit furnizarea utilităţilor; k) să suporte cheltuielile apărute ca urmare a unor efecte neprevăzute iniţial asupra bunului care face obiectul prezentului contract (această prevedere se dezvoltă de la caz la caz, în funcţie de natura bunului care face obiectul închirierii);----------Lit. k) a art. 14 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.487 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 19 noiembrie 2009.k^1) să obţină avizele şi autorizaţiile necesare desfăşurării activităţilor permise în cadrul bunului închiriat şi în vecinătăţile acestuia, conform caietului de sarcini şi legislaţiei în vigoare, precum şi cu respectarea restricţiilor privind regimul ariilor naturale protejate;-----------Lit. k^1) a art. 14 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.487 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 19 noiembrie 2009.k^2) să anunţe în scris, cu minimum 60 de zile înainte, intenţia de a părăsi locaţia, în vederea predării bunului imobil către locator, pe bază de proces-verbal încheiat între reprezentanţii părţilor;-----------Lit. k^2) a art. 14 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.487 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 19 noiembrie 2009. l) alte obligaţii, conform cerinţelor specifice ale caietului de sarcini.VIII. Garanţii pentru executarea contractului de închiriereArt. 15. - În scopul garantării îndeplinirii întocmai a obligaţiei de plată a chiriei, precum şi a obligaţiei de reparare a oricărui prejudiciu suferit de locator prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă de către locatar a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, locatarul se obligă să constituie, prin scrisoare de garanţie bancară, în termen de 10 zile de la încheierea prezentului contract, o garanţie de bună execuţie.Art. 16. - (1) Locatorul poate executa garanţia de bună execuţie, fără nicio formalitate prealabilă, în cazul în care locatarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale. (2) În cazul executării scrisorii de garanţie bancară, locatarul are obligaţia reconstituirii acesteia la valoarea iniţială, în termen de 15 zile de la data executării, sub sancţiunea rezilierii de drept a contractului. (3) Toate comisioanele şi spezele bancare, precum şi alte cheltuieli necesare executării garanţiei de bună execuţie se suportă de către locatar.Art. 17. - Pentru anul calendaristic în curs garanţia de bună execuţie este 30% din valoarea pentru anul în curs a contractului şi se pune la dispoziţia locatorului în termen de 10 zile de la data încheierii contractului de închiriere.----------Art. 17 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.487 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 19 noiembrie 2009.Art. 18. - Pentru fiecare dintre anii următori, garanţia este de 30% din chiria aferentă anului precedent şi se pune la dispoziţie locatorului până la data de 31 ianuarie a anului pentru care se constituie garanţia.IX. Răspunderea contractualăArt. 19. - Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund potrivit prevederilor legale şi dispoziţiilor contractuale.Art. 20. - Partea în culpă se obligă să plătească despăgubiri proporţionale cu paguba suferită de cealaltă parte pentru nerespectarea parţială sau totală ori pentru îndeplinirea defectuoasă a clauzelor contractuale.X. Rezilierea contractuluiArt. 21. - (1) Neexecutarea/Executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate să ceară rezilierea contractului şi să pretindă daune-interese. (2) Rezilierea nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.Art. 22. - În cazul în care s-a depăşit termenul de plată a chiriei şi a contravalorii utilităţilor cu 60 de zile de la data scadenţei sau în cazul nerespectării unei clauze asumate de locatar, prezentul contract se consideră reziliat de drept, fără punere în întârziere şi îndeplinirea altor formalităţi.-----------Art. 22 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 1.487 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 19 noiembrie 2009.XI. Forţa majorăArt. 23. - (1) Părţile convin să fie exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, atunci când această neîndeplinire este urmare a intervenţiei unui caz de forţă majoră. (2) Forţa majoră invocată va fi comunicată celeilalte părţi în scris, în termen de 5 zile de la apariţie, de către partea interesată, şi este opozabilă numai dacă este atestată de o autoritate competentă în raport cu natura evenimentului. (3) Locatarul este obligat să accepte planurile de măsuri stabilite de către organele competente, neavând dreptul la despăgubiri pentru eventualele pagube produse.XII. Subînchirierea şi cesiuneaArt. 24. - (1) Subînchirierea, în tot sau în parte, a bunului imobil închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unui terţ este permisă numai cu acordul expres al locatorului, exprimat în scris. (2) Imobilul este destinat exclusiv uzului titularului de contract. Introducerea unei terţe persoane, sub orice formă, în spaţiul închiriat se consideră subînchiriere şi atrage rezilierea contractului, fără notificare şi fără intervenţia vreunei instanţe de judecată.XIII. Încetarea contractuluiArt. 25. - Locaţiunea încetează prin: a) acordul de voinţă al părţilor; b) ajungerea la termen; c) pieirea bunului; d) rezilierea pentru neexecutarea obligaţiilor; e) neconstituirea garanţiei de bună execuţie; f) din orice alte cauze prevăzute de lege.Art. 26. - La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept, tacita relocaţiune nu operează, putând fi prelungit numai prin acordul părţilor, exprimat în scris.XIV. LitigiiArt. 27. - Orice litigiu izvorât din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract se va soluţiona pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, va fi supus spre soluţionare instanţelor judecătoreşti române, în a căror arie de competenţă îşi are sediul locatorul.XV. Dispoziţii specialeArt. 28. - În cazul în care locatarul a executat pe imobilul închiriat construcţii fără acordul locatorului, acesta din urmă are dreptul de a rezilia de drept contractul şi de a păstra pentru el construcţiile sau de a-l obliga pe locatar să le ridice.Art. 29. - În condiţiile art. 28, dacă locatorul solicită desfiinţarea construcţiilor şi a lucrărilor edificate, desfiinţarea acestora se va face pe cheltuiala locatarului. De asemenea, locatorul are dreptul la daune-interese.Art. 30. - În condiţiile art. 28, dacă locatorul doreşte să păstreze construcţiile sau lucrările edificate pe imobilul închiriat, acesta are obligaţia de a plăti locatarului valoarea materialelor şi preţul muncii, fără a fi luată în consideraţie sporirea valorii fondului, ocazionată prin realizarea acestor construcţii.Art. 31. - În cazul în care locatarul a edificat construcţii, lucrări pe imobilul închiriat, cu acordul locatorului şi respectând legislaţia în vigoare, la terminarea contractului, locatorul nu va putea solicita desfiinţarea acestora, dar va avea dreptul de a le păstra pentru el, plătind valoarea materialelor şi preţul muncii sau o sumă egală cu cea a creşterii valorii fondului.XVI. Dispoziţii finaleArt. 32. - Legea aplicabilă prezentului contract este legea română.Art. 33. - Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adiţional semnat şi ştampilat de ambele părţi.Art. 34. - Contractul se modifică în următoarele cazuri: a) actualizarea chiriei anuale, ca urmare a indexării cu indicele de inflaţie; b) apariţia unor împrejurări sau acte normative care modifică în mod esenţial obligaţiile părţilor sau care impun obligaţii noi; c) prelungirea, în condiţiile prezentului contract, a duratei contractului; d) în mod unilateral, de către locator, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, cu condiţia notificării locatarului.Art. 35. - Limba contractului este limba română.Art. 36. - (1) Orice comunicare între părţi trebuie expediată la adresele menţionate la pct. I, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin curier sau prin fax, cu confirmarea expedierii acestuia. (2) În situaţia în care comunicarea se face prin poştă, aceasta va fi considerată primită la data menţionată pe confirmarea de primire, iar în cazul în care comunicarea se face prin fax, aceasta va fi considerată recepţionată în a doua zi lucrătoare de la data expedierii acestuia.Art. 37. - Prezentul contract se completează cu prevederile caietului de sarcini şi ale ofertei tehnico-economice depuse de locatar.Art. 38. - Prezentul contract s-a încheiat astăzi ......................., la ................, în 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru fiecare parte şi un exemplar pentru Administraţia Naţională "Apele Române".  +  Anexa 3LISTAbunurilor imobile propuse spre închiriere*Font 8*┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────┐│ │ Descrierea sumară a bunului │Durata propusă │ Număr││Nr. ├─────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────┤ pentru │de în-││crt.│ Denumire │Suprafaţa│Teritoriu administrativ│ închiriere │ventar││ │ │ (ha) │ │ │(potri││ │ │ │ │ │vit ││ │ │ │ │ │H.G. ││ │ │ │ │ │ nr. ││ │ │ │ │ │1.705/││ │ │ │ │ │2006) │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────────┴───────────────┴──────┤│ │DIRECŢIA APELOR Someş - Tisa │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┬───────────────────────┬───────────────┬──────┤│ 1 │Cuveta acumulării Colibiţa*) │ 300,00│Bistriţa-Năsăud │ 10 ani │ 64019│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 2 │Cuveta acumulării Gilău │ 68,00│Cluj │ 10 ani │ 64021│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 3 │Terenuri situate în albiile minore ale │ 2425,64│Cluj │ 10 ani │101323││ │râurilor din B.H. Someş │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 4 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │râurilor din B.H. Someş │ 2398,1│Maramureş │ 10 ani │101328│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 5 │Cuveta acumulării Strâmtori │ 113,00│Maramureş │ 10 ani │ 64026│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 6 │Nod de presiune Ferneziu │ │Maramureş │ 10 ani │113181│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 7 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │râurilor din B.H. Someş │ 1431,13│Satu Mare │ 10 ani │101340│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 8 │Cantonul Cătălina │ 0,115│Satu Mare │ 10 ani │ 64856│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 9 │Cantonul Berindan │ 0,33│Satu Mare │ 10 ani │ 64859│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 10 │Cantonul Iojib │ 0,1638│Satu Mare │ 10 ani │ 64868│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 11 │Cantonul Vetiş │ 0,53│Satu Mare │ 10 ani │ 64875│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 12 │Cuveta acumulării Călineşti │ 351,00│Satu Mare │ 10 ani │ 64027│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 13 │Cuveta acumulării Sălăţig │ 23,00│Sălaj │ 10 ani │ 64022│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 14 │Cuveta acumulării Vârşolţ │ 460,60│Sălaj │ 10 ani │ 64024│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 15 │Cantonul Jibou │ 0,3078│Sălaj │ 10 ani │ 64852│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────────┴───────────────┴──────┤│ │ DIRECŢIA APELOR CRIŞURI │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┬───────────────────────┬───────────────┬──────┤│ 1 │Cuveta acumulare Tauţ │ 240│Arad │ 10 ani │ 64227│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 2 │Canton Vărşand │ 0,14│Arad │ 10 ani │ 65227│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 3 │Cuveta acumulării Leşu │ 151,00│Bihor │ 10 ani │ 64205│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 4 │Cuveta lac CET 1 │ 17,00│Bihor │ 10 ani │ 64206│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 5 │Cuveta acumulare Petid Carasău │ 22│Bihor │ 10 ani │ 64209│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 6 │Cuveta acumulare Paleu │ 16,48│Bihor │ 10 ani │ 64215│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 7 │Cuveta acumulare Cristur │ 86│Bihor │ 10 ani │ 64217│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 8 │Cuveta acumulare Budureasa │ 1│Bihor │ 10 ani │ 64218│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 9 │Cuveta acumulare Miersig │ 5│Bihor │ 10 ani │ 64219│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 10 │Cuveta acumulare Ucuriş I │ 1│Bihor │ 10 ani │ 64220│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 11 │Cuveta acumulare Ucuriş II │ 1│Bihor │ 10 ani │ 64221│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 12 │Cuveta acumulare Căpâlna │ 4│Bihor │ 10 ani │ 64222│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 13 │Cuveta acumulare Delani I │ 1│Bihor │ 10 ani │ 64223│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 14 │Cuveta acumulare Delani II │ 1│Bihor │ 10 ani │ 64224│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 15 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │râurilor din B.H. Crişuri │ 1063,02│Bihor │ 10 ani │ 63751│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────────┴───────────────┴──────┤│ │ DIRECŢIA APELOR BANAT │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┬───────────────────────┬───────────────┬──────┤│ 1 │Cuveta acumulare Dognecea Mare │ 6,8│Caraş-Severin │ 10 ani │101610│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 2 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │râurilor din B.H. Caraş │ 956,9│Caraş-Severin │ 10 ani │ 63742│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 3 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │râurilor din B.H. Cerna │ 58│Caraş-Severin │ 10 ani │ 63743│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 4 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │râurilor din B.H. Nera │ 684│Caraş-Severin │ 10 ani │ 63744│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 5 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │B.H. Dunăre aferent D.A. Banat │ 4029│Caraş-Severin │ 10 ani │ 63748│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 6 │Cuveta lac acumulare Tăria │ 3,40│Caraş-Severin │ 10 ani │101603│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 7 │Cuveta lac acumulare Buhui * şi ** şi R │ 9,87│Caraş-Severin │ 10 ani │101606│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 8 │Cuveta lac acumulare Dognecea Mică │ 2,30│Caraş-Severin │ 10 ani │101613│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 9 │Cuveta lac acumulare Oraviţa Mare* şi** │ 6,20│Caraş-Severin │ 10 ani │101615│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 10 │Cuveta lac acumulare Oraviţa Mică │ 2,87│Caraş-Severin │ 10 ani │101617│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 11 │Clădire MHC Globu Craiovei │ 0,01│Caraş-Severin │ 10 ani │113286│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 12 │Clădire MHC Grădinari │ 0,01│Caraş-Severin │ 10 ani │113287│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 13 │Clădire hidrocentrala electrică │ 0,01│Timiş │ 10 ani │ 64908│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 14 │Cuveta lac acumulare Surduc R │ 357,00│Timiş │ 10 ani │ 63795│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 15 │Cuveta lac acumulare Recaş │ 3,40│Timiş │ 10 ani │101572│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 16 │Canton Bacova │ 0,01│Timiş │ 10 ani │ 64964│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 17 │Canton Pustiniş 2 Uivar │ 0,025│Timiş │ 10 ani │ 64941│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 18 │Canton 10 Biled │ 0,01│Timiş │ 10 ani │ 64916│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 19 │Canton Sânmihaiu Român în sat │ 0,04│Timiş │ 10 ani │ 64938│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 20 │Canton 3 Partoş │ 0,02│Timiş │ 10 ani │ 64961│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 21 │Canton 16 Şag │ 0,03│Timiş │ 10 ani │ 64934│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 22 │Canton 25 Chevereş │ 0,02│Timiş │ 10 ani │ 64955│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 23 │Canton 15 Pădureni │ 0,01│Timiş │ 10 ani │ 64933│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 24 │Canton 17 Pădureni │ 0,02│Timiş │ 10 ani │ 64947│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 25 │Canton Borna 24 │ 0,02│Timiş │ 10 ani │ 64895│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 26 │Clădire sediu sector Deta │ 0,05│Timiş │ 10 ani │ 64973│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 27 │Canton 1 Heitin │ 0,02│Timiş │ 10 ani │ 64890│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 28 │Canton Giarmata Baraj │ 0,01│Timiş │ 10 ani │ 64911│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 29 │Debarcader Bega mal stâng │ 0,01│Timiş │ 10 ani │ 63740│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 30 │Microhidrocentrala Topolovăţ │ 0,01│Timiş │ 10 ani │113431│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 31 │Cuveta lac acumulare Giarmata │ 25│Timiş │ 10 ani │101555│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 32 │Cuveta lac acumulare Murani**; R │ 95│Timiş │ 10 ani │101558│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 33 │Cuveta lac acumulare Suştra │ 6,2│Timiş │ 10 ani │101570│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 34 │Cuveta lac acumulare Salcia │ 7,3│Timiş │ 10 ani │101581│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 35 │Cuveta lac acumulare Topolovăţ │ 16│Timiş │ 10 ani │101575│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 36 │Cuveta lac acumulare Dumbrăviţa │ 25│Timiş │ 10 ani │101564│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 37 │Cuveta lac acumulare Ianova │ 50│Timiş │ 10 ani │101562│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 38 │Cuveta lac acumulare Lăţunaş │ 8│Timiş │ 10 ani │101577│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 39 │Cuveta lac acumulare Surduc; R │ 357│Timiş │ 10 ani │ 63795│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 40 │Cuveta lac acumulare Recaş │ 3,4│Timiş │ 10 ani │101572│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 41 │Cuveta lac acumulare Satchinez* │ 25│Timiş │ 10 ani │101601│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 42 │Clădire MHC Uivar-Sânmartin │ 0,027│Timiş │ 10 ani │ 64908│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 43 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │râurilor din B.H. Bega │ 1381,73│Timiş │ 10 ani │ 63740│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 44 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │râurilor din B.H. Timiş │ 2912│Timiş │ 10 ani │ 63741│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────────┴───────────────┴──────┤│ │ DIRECŢIA APELOR MUREŞ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┬───────────────────────┬───────────────┬──────┤│ 1 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │râurilor din B.H. Mureş │ 4001│Alba │ 10 ani │101362│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 2 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │râurilor din B.H. Mureş │ 3587,67│Arad │ 10 ani │101366│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 3 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │râurilor din B.H. Mureş │ 67,37│Bistriţa-Năsăud │ 10 ani │101350│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 4 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │râurilor din B.H. Mureş │ 3,6│Braşov │ 10 ani │101346│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 5 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │râurilor din B.H. Mureş │ 889,76│Cluj │ 10 ani │101360│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 6 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │râurilor din B.H. Mureş │ 1201,19│Harghita │ 10 ani │ 63737│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 7 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │râurilor din B.H. Mureş │ 3293│Hunedoara │ 10 ani │101364│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 8 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │râurilor din B.H. Mureş │ 3396│Mureş │ 10 ani │101354│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 9 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │râurilor din B.H. Mureş │ 1294,46│Sibiu │ 10 ani │ 10135│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────────┴───────────────┴──────┤│ │ DIRECŢIA APELOR JIU │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┬───────────────────────┬───────────────┬──────┤│ 1 │Terenuri situate pe malurile sau în │ │Dolj, Gorj, │ │ ││ │cuvetele lacurilor de pe cursurile │ │Hunedoara, │ │ ││ │codificate din B.H. Jiu │ 360│Mehedinţi │ 10 ani │ 63798│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 2 │Imobil 49-88 │ Teren: │Dolj │ 10 ani │101085││ │Pavilion 1 administrativ parter + etaj │6.708 mp │ │ │ ││ │ │Suprafaţa│ │ │ ││ │ │constru- │ │ │ ││ │ │ ită: │ │ │ ││ │ │ 419 mp │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 3 │Imobil 49-08 │ Teren: │Dolj │ 10 ani │101091││ │Pavilion 1 administrativ parter + etaj │2.196 mp │ │ │ ││ │ │Suprafaţa│ │ │ ││ │ │constru- │ │ │ ││ │ │ ită: │ │ │ ││ │ │ 351 mp │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 4 │Imobil 49-89 │ Teren: │Dolj │ 10 ani │101098││ │Pavilion 1 administrativ parter + etaj │2.012 mp │ │ │ ││ │ │Suprafaţa│ │ │ ││ │ │constru- │ │ │ ││ │ │ ită: │ │ │ ││ │ │ 321 mp │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 5 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Dunăre │ │ │ │ ││ │aferente judeţului Dolj * şi ** │ 8525,3│Dolj │ 10 ani │114041│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 6 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Jiu aferent │ │ │ │ ││ │judeţului Dolj * şi **; R │ 3945,8│Dolj │ 10 ani │101374│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 7 │Cuveta lacului Balta Cilieni Băileşti R │ 20│Dolj │ 10 ani │ 63823│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 8 │Cuveta lacului Balta Maglavit ** │ 50│Dolj │ 10 ani │ 63872│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 9 │Cuveta lacului Balta Golenţi ** │ 244│Dolj │ 10 ani │ 63873│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 10 │Cuveta lacului Balta Arcerului * şi **; R│ 219│Dolj │ 10 ani │ 63875│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 11 │Cuveta lacului Balta Tarova * şi ** │ 164│Dolj │ 10 ani │ 63879│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 12 │Cuveta lacului Bistreţ ** │ 1867│Dolj │ 10 ani │ 63895│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 13 │Cuveta lacului Balta Ciuperceni * şi ** │ 167,61│Dolj │ 10 ani │112114│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 14 │Cuveta lacului Balta Lată * şi **; R │ 59,86│Dolj │ 10 ani │112122│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 15 │Cuveta lacului Balta Cocorul * şi ** │ 48,27│Dolj │ 10 ani │112131│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 16 │Cuveta lacului Balta Coica * şi ** │ 35,22│Dolj │ 10 ani │112133│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 17 │Ostrovul Mare * şi ** │ 153,43│Dolj │ 10 ani │101387│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 18 │Ostrovul Acalia * şi ** │ 35,10│Dolj │ 10 ani │101388│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 19 │Ostrovul Pietriş * şi ** │ 57,79│Dolj │ 10 ani │101390│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 20 │Ostrovul Vana * │ 102,56│Dolj │ 10 ani │101392│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 21 │Ostrovul Gitanului * │ 144.361│Dolj │ 10 ani │101753│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 22 │Ostrovul Copaniţa * şi ** │ 275,0│Dolj │ 10 ani │101754│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 23 │Ostrovul Carabulea │ 22,0│Dolj │ 10 ani │101755│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 24 │Insula Pichetul Vechi │ 10,0│Dolj │ 10 ani │101756│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 25 │Ostrovul Bocu Mare şi Bocu Mic │ 23,54│Dolj │ 10 ani │101757│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 26 │Ostrovul Bora │ 57,16│Dolj │ 10 ani │101758│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 27 │Ostrovul Păpădia * şi ** │ 251,12│Dolj │ 10 ani │101759│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 28 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Jiu aferente │ │ │ │ ││ │judeţului Gorj * şi R │ 3394,4│Gorj │ 10 ani │101372│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 29 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Jiu aferente │ │ │ │ ││ │judeţului Hunedoara * şi **;R │ 285│Hunedoara │ 10 ani │ 63738│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 30 │Insula Şimian │ 2,00│Mehedinţi │ 10 ani │101763│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 31 │Cuveta lacului Balta Gornoviţa * │ 1,00│Mehedinţi │ 10 ani │116973│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 32 │Insula Golu │ 4│Mehedinţi │ 10 ani │101766│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 33 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Dunăre * şi │ │ │ │ ││ │**; R │ 996,27│Mehedinţi │ 10 ani │101375│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 34 │Braţul Dunărea Mică ** │ 435,46│Mehedinţi │ 10 ani │101760│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 35 │Ostrovul Gârla Mare ** │ 89,41│Mehedinţi │ 10 ani │101761│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 36 │Ostrovul Chichineţelor │ 32,84│Mehedinţi │ 10 ani │101762│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 37 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Dunăre aferente │ │ │ ││ │judeţului Mehedinţi-D.A. Jiu * şi **; R │ 2867,8│Mehedinţi │ 10 ani │ 63764│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────────┴───────────────┴──────┤│ │ DIRECŢIA APELOR OLT │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┬───────────────────────┬───────────────┬──────┤│ 1 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Olt │ 188,9│Argeş │ 10 ani │101286│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 2 │Canton Târlung │ 0,25│Braşov │ 10 ani │ 65346│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 3 │Canton Bod │ 0,79│Braşov │ 10 ani │ 65347│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 4 │Canton Dâmbu Morii │ 0,67│Braşov │ 10 ani │ 65349│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 5 │Canton Dopca │ 0,08│Braşov │ 10 ani │ 65354│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 6 │Acumularea nepermanentă Valea Cetăţii │ 3,5│Braşov │ 10 ani │ 64297│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 7 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Olt │ 2925,34│Braşov │ 10 ani │101302│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 8 │Cuveta lacului Săcele * │ 135,00│Braşov │ 10 ani │ 64294│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 9 │Cuveta lacului Dopca │ 13,00│Braşov │ 10 ani │ 64295│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 10 │Canton Covasna │ 0,14│Covasna │ 10 ani │ 65343│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 11 │Canton Chichiş │ 0,45│Covasna │ 10 ani │ 65344│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 12 │Canton Târgu Secuiesc │ 0,47│Covasna │ 10 ani │ 65345│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 13 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Olt │ 1215│Covasna │ 10 ani │101314│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 14 │Regularizări Tăieri de coturi │ 65│Covasna │ 10 ani │ 64803│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 15 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Olt │ 224,04│Dolj │ 10 ani │101270│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 16 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Olt │ 38,7│Gorj │ 10 ani │101288│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 17 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Olt │ 581,62│Harghita │ 10 ani │101316│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 18 │Canton Frumoasa │ 0,52│Harghita │ 10 ani │ 65335│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 19 │Cuveta lacului Mesteacăn │ 9,25│Harghita │ 10 ani │ 64292│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 20 │Cuveta lacului Frumoasa** │ 62,70│Harghita │ 10 ani │ 64293│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 21 │Cuvetă acumulare Şuta │ 9,00│Harghita │ 10 ani │ 64291│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 22 │Cuveta lacului Caracal │ 50,00│Olt │ 10 ani │ 64300│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 23 │Cuveta lacului Drăghiceni │ 35,00│Olt │ 10 ani │ 64301│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 24 │Bazinul hidrografic Dunăre aferent │ 2887,23│Olt │ 10 ani │101540││ │D.A. Olt │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 25 │Cuvetele lacurilor din B.H. Olt - lacuri │ │ │ │ ││ │de acumulare şi bălţi naturale │ 5700│Olt │ 10 ani │ 63735│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 26 │Cuveta lacului Gura Râului * şi ** │ 36,00│Sibiu │ 10 ani │ 64321│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 27 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Olt │ 2056,42│Sibiu │ 10 ani │101292│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 28 │Canton Gura Râului │ 0,57│Sibiu │ 10 ani │ 65356│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 29 │Canton Avrig │ 0,56│Sibiu │ 10 ani │ 65359│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 30 │Canton Islaz │ 0,16│Teleorman │ 10 ani │ 65013│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 31 │Canton Moldoveni │ 0,13│Teleorman │ 10 ani │ 65010│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 32 │Canton Lunca │ 0,08│Teleorman │ 10 ani │ 65011│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 33 │Canton Lita │ 0,08│Teleorman │ 10 ani │ 65014│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 34 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Olt │ 570,4│Teleorman │ 10 ani │101185│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 35 │Canton Olăneşti-Băi │ 0,4│Vâlcea │ 10 ani │ 65385│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 36 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Olt │ 11895,65│Vâlcea │ 10 ani │101275│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────────┴───────────────┴──────┤│ │ DIRECŢIA APELOR ARGEŞ-VEDEA │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┬───────────────────────┬───────────────┬──────┤│ 1 │Baraj priză apă şi staţie pompare │ │ │ │ ││ │Câmpulung, R. Târgului │ │Argeş │ 10 ani │ 64578│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 2 │Acumularea Vâlcele ** │ 445,39│Argeş │ 10 ani │ 64077│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 3 │Cuvetă acumulare Pecineagu, r. Dâmboviţa*│ 183,4│Argeş │ 10 ani │ 64076│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 4 │Cuvetă acumulare Râuşor, R. Târgului │ 180,6│Argeş │ 10 ani │ 64078│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 5 │Cuvetă acumulare Goleşti şi staţie pompe,│ │ │ │ ││ │r. Argeş ** │ 758│Argeş │ 10 ani │121668│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 6 │Cuvetă acumulare Mihăileşti, r. Argeş │ 1030│Argeş │ 10 ani │149927│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 7 │Terenuri situate în albiile minore │ │ │ │ ││ │ale cursurilor de apă din B.H. Vedea │ 800│Argeş │ 10 ani │ 63763│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 8 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Argeş │ 5350│Argeş │ 10 ani │106222│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 9 │Cuveta lacului Budeasa ** │ 440,61│Argeş │ 10 ani │ 64080│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 10 │Cuveta lacului Bascov ** │ 199,30│Argeş │ 10 ani │ 64079│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 11 │Cuveta lacului Mărăcineni │ 64,00│Argeş │ 10 ani │ 64081│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 12 │Cuveta lacului Prundu ** │ 150,70│Argeş │ 10 ani │ 64082│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 13 │Staţie hidrologică Mogoşoaia, │ 3,8│Bucureşti │ 10 ani │ 64576││ │r. Colentina │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 14 │Cuvetă acumulare Plumbuita, r. Colentina │ 55│Bucureşti │ 10 ani │ 64090││ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 15 │Insula lac Fundeni, r. Colentina │ 3,16│Bucureşti │ 10 ani │102141│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 16 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Argeş │ 590│Bucureşti │ 10 ani │106230│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 17 │Insula Plumbuita │ 1,94│Bucureşti │ 10 ani │102136│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 18 │Cuveta lacului Fundeni │ 88,00│Bucureşti │ 10 ani │ 64091│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 19 │Cuveta lacului Pantelimon I │ 93,00│Bucureşti │ 10 ani │116570│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 20 │Cuveta lacului Lacul Morii │ 241,50│Bucureşti │ 10 ani │ 64108│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 21 │Insula Lacul Morii │ 4,25│Bucureşti │ 10 ani │112841│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 22 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Argeş │ 2500│Călăraşi │ 10 ani │106232│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 23 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Dunăre - │ │ │ │ ││ │aferent DAAV ** │ 960│Călăraşi │ 10 ani │106218│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 24 │Cuvetă acumulare Văcăreşti │ 216,50│Dâmboviţa │ 10 ani │ 64085│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 25 │Cuvetă acumulare Bunget 1, r. Ilfov │ 74│Dâmboviţa │ 10 ani │ 64102│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 26 │Cuvetă acumulare Bunget 2, r. Ilfov │ 91│Dâmboviţa │ 10 ani │ 64103│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 27 │Cuvetă acumulare Brăteşti, r. Ilfov │ 97│Dâmboviţa │ 10 ani │ 64104│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 28 │Cuvetă acumulare Adunaţi, r. Ilfov │ 96,9│Dâmboviţa │ 10 ani │ 64105│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 29 │Cuvetă acumulare Ilfoveni, r. Ilfov │ 96│Dâmboviţa │ 10 ani │ 64106│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 30 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Ialomiţa - │ │ │ │ ││ │aferenţi DAAV │ 360│Dâmboviţa │ 10 ani │ 63761│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 31 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Argeş │ 4400│Dâmboviţa │ 10 ani │106223│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 32 │Cuveta lacului Zăvoiul Orbului ** │ 356,49│Dâmboviţa │ 10 ani │ 64084│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 33 │Cuveta lacului Văcăreşti │ 216,50│Dâmboviţa │ 10 ani │ 64085│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 34 │Canton Cocani │ 0,10│Dâmboviţa │ 10 ani │ 65006│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 35 │Cuvetă acumulare Grădinari, r. Ilfovăţ │ 301,3│Giurgiu │ 10 ani │ 64110│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 36 │Cuvetă acumulare Făcău, r. Ilfovăţ │ 83,1│Giurgiu │ 10 ani │ 64111│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 37 │Cuvetă acumulare Onceşti 1, r. Onceşti │ 12,9│Giurgiu │ 10 ani │ 64113│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 38 │Cuvetă acumulare Onceşti 2, r. Onceşti │ 14,9│Giurgiu │ 10 ani │ 64114│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 39 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Dunăre - │ │ │ │ ││ │aferent DAAV ** │ 4180│Giurgiu │ 10 ani │106214│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 40 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Argeş │ 5080│Giurgiu │ 10 ani │106226│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 41 │Cuveta lacului Onceşti 3 │ 18,90│Giurgiu │ 10 ani │ 64115│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 42 │Cuvetă acumulare Buftea, r. Colentina │ 188│Ilfov │ 10 ani │ 64088│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 43 │Cuvetă acumulare Buciumeni, r. Colentina │ 40│Ilfov │ 10 ani │ 64089││ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 44 │Cuvetă acumulare Căldăruşani, │ │ │ │ ││ │r. Cociovaliştea ** │ 290│Ilfov │ 10 ani │ 64096│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 45 │Cuvetă acumulare Tunari 2, r. Pasărea │ 28,3│Ilfov │ 10 ani │ 64100│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 46 │Canton Tânganu şi drum de acces │ 0,138│Ilfov │ 10 ani │ 65025│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 47 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Argeş │ 2020│Ilfov │ 10 ani │106228│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 48 │Cuveta lacului Chitila │ 35,00│Ilfov │ 10 ani │ 64092│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 49 │Canton Buftea │ 0,46│Ilfov │ 10 ani │ 65005│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 50 │Cuveta acumulării Snagov R │ 592,00│Ilfov │ 10 ani │ 64094│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 51 │Canton exploatare Bilciureşti │ 0,48│Ilfov │ 10 ani │ 64087│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 52 │Canton Snagov şi drum acces canton │ 1,08│Ilfov │ 10 ani │ 65003│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 53 │Canton Căldăruşani şi drum acces canton │ 0,13│Ilfov │ 10 ani │ 65004││ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 54 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Mostiştea - │ │ │ │ ││ │aferenţi DAAV │ 130│Ilfov │ 10 ani │ 63762│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 55 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Ialomiţa - │ │ │ │ ││ │aferenţi DAAV │ 1530│Ilfov │ 10 ani │106182│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 56 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Vedea │ 1050│Olt │ 10 ani │106170│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 57 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Argeş │ 1180│Teleorman │ 10 ani │106234│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 58 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Vedea │ 3770│Teleorman │ 10 ani │106167│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 59 │Canton Roşiorii de Vede │ 0,25│Teleorman │ 10 ani │ 65009│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 60 │Terenuri situate în albia minoră a │ │ │ │ ││ │râurilor din B. H. Dunăre - │ │ │ │ ││ │aferent DAAV * şi ** │ 8906│Teleorman │ 10 ani │ 63765│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 61 │Insula Belina - Bazin Hidrografic Dunăre-│ │ │ │ ││ │aferent DAAV │ 278,78│Teleorman │ 10 ani │106257│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 62 │Bratul Pavel - Bazin Hidrografic Dunăre │ 45│Teleorman │ 10 ani │106258│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────────┴───────────────┴──────┤│ │ DIRECŢIA APELOR BUZĂU-IALOMIŢA │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┬───────────────────────┬───────────────┬──────┤│ 1 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Siret, │ │ │ │ ││ │subbazinul Buzău │ 42,2│Braşov │ 10 ani │101419│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 2 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Dunăre - │ │ │ │ ││ │aferent DAIB │ 6051,97│Brăila │ 10 ani │ 63747│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 3 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Dunăre - │ 6051,97│ │ │ ││ │râul Călmăţui - aferent DAIB │ 237,9│Brăila │ 10 ani │ 63747│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 4 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Siret, │ │ │ │ ││ │subbazinul Buzău │ 7723,19│Brăila │ 10 ani │ 63745│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 5 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Dunăre - râul │ │ │ │ ││ │Călmăţui - aferent DAIB │ 135,7│Buzău │ 10 ani │101449│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 6 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Siret, │ │ │ │ ││ │subbazinul Buzău │ 5829,68│Buzău │ 10 ani │101425│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 7 │Canton Pătârlagele * │ 0,26│Buzău │ 10 ani │ 65051│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 8 │Canton Smeeni * │ 0,11│Buzău │ 10 ani │ 65053│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 9 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Ialomiţa - │ │ │ │ ││ │aferent DAIB │ 277,9│Buzău │ 10 ani │ 63746│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 10 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Dunăre - │ │ │ │ ││ │aferent DAIB │ 6403,83│Călăraşi │ 10 ani │101462│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 11 │Canton Budeşti │ 0,39│Călăraşi │ 10 ani │ 65040│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 12 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Siret, │ │ │ │ ││ │subbazinul Buzău │ 106,4│Covasna │ 10 ani │101421│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 13 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Ialomiţa - │ │ │ │ ││ │aferent DAIB │ 2211,37│Dâmboviţa │ 10 ani │101426│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 14 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Dunăre - │ │ │ │ ││ │aferent DAIB │ 4628│Ialomiţa │ 10 ani │ 63799│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 15 │Cuveta lacului Valea Plopi+derivaţie V │ │ │ │ ││ │Plopi-Cotorca-pod+derivaţie │ 5,5│Ialomiţa │ 10 ani │ 64130││ │Cotorca-Sărată │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 16 │Cuveta lacului Saraţuica │ 0,256│Ialomiţa │ 10 ani │ 64131│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 17 │Canton exploatare Saraţuica │ 0,1788│Ialomiţa │ 10 ani │ 65045│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 18 │Canton Strachina │ 0,048│Ialomiţa │ 10 ani │ 65047│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 19 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Ialomiţa - │ │ │ │ ││ │aferent DAIB │ 1793,7│Ialomiţa │ 10 ani │101434│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 20 │Canton exploatare Urziceni-Valea Plopi │ 0,25│Ialomiţa │ 10 ani │ 65046│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 21 │Cuveta lacului Strachina ** │ 2,94│Ialomiţa │ 10 ani │ 64129│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 22 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Ialomiţa - │ │ │ │ ││ │aferent DAIB │ 6076,96│Prahova │ 10 ani │101435│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────────┴───────────────┴──────┤│ │ DIRECŢIA APELOR SIRET │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┬───────────────────────┬───────────────┬──────┤│ 1 │Bazin Hidrografic r. Siret şi afluenţi │ 2157│Bacău │ 10 ani │101404│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 2 │Cuveta lacului Bacău II │ 1,00│Bacău │ 10 ani │ 64194│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 3 │Cuveta lacului Poiana Uzului ** │ 2,00│Bacău │ 10 ani │ 64193│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 4 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Siret, │ │ │ │ ││ │subbazinul Buzău │ 167,21│Buzău │ 10 ani │101417│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 5 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Siret, │ │ │ │ ││ │subbazinul Buzău │ 26,5│Covasna │ 10 ani │101414│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 6 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Siret, │ │ │ │ ││ │subbazinul Buzău │ 159,84│Harghita │ 10 ani │101411│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 7 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Siret, │ │ │ │ ││ │subbazinul Buzău │ 3191,35│Iaşi │ 10 ani │101395│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 8 │Regularizare DA Siret │ 0,87│Neamţ │ 10 ani │ 64674│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 9 │Bazin Hidrografic r. Siret cu toţi │ │ │ │ ││ │afluenţii de ordinul I-VI │ 3618│Neamţ │ 10 ani │101394│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 10 │Cuveta lacului Dragomirna │ 85,00│Suceava │ 10 ani │ 64200│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 11 │Cuveta lacului Mihoveni │ 28,5│Suceava │ 10 ani │ 64201│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 12 │Cuvetă lac acumulare Rogojeşti │ 844│Suceava │ 10 ani │ 64199│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 13 │3 acumulări pr. Ardeluţa │ 1,8│Suceava │ 10 ani │ 64309│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 14 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Siret, │ │ │ │ ││ │subbazinul Buzău │ 5056│Suceava │ 10 ani │ 63739│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 15 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │cursurilor de apă din B.H. Siret, │ │ │ │ ││ │subbazinul Buzău │ 7647,75│Vrancea │ 10 ani │101407│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 16 │Canal Siret - Bărăgan │ 50│Vrancea │ 10 ani │ 63928│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────────┴───────────────┴──────┤│ │ DIRECŢIA APELOR PRUT │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┬───────────────────────┬───────────────┬──────┤│ 1 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │râurilor din B. H. Prut │ 3588│Botoşani │ 10 ani │ 63749│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 2 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │râurilor din B. H. Siret │ 282│Botoşani │ 10 ani │101499│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 3 │Staţia meteo Răuseni │ 0,0082│Botoşani │ 10 ani │ 65265│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 4 │Canton Ştefăneşti │ 0,0378│Botoşani │ 10 ani │ 65258│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 5 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │râurilor din B. H. Siret │ 1666│Galaţi │ 10 ani │101511│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 6 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │râurilor din B. H. Prut │ 966│Galaţi │ 10 ani │101481│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 7 │Canton Ghidiceni │ 0,0165│Galaţi │ 10 ani │ 65275│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 8 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │râurilor din B. H. Siret │ 1239│Iaşi │ 10 ani │ 63750│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 9 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │râurilor din B. H. Prut │ 3424│Iaşi │ 10 ani │101475│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 10 │Cuveta acumulării Aroneanu │ 64,2│Iaşi │ 10 ani │ 64259│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 11 │Cuveta acumulării Ciric III │ 7,0│Iaşi │ 10 ani │ 64260│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 12 │Cuveta acumulării Ciurbeşti │ 137,0│Iaşi │ 10 ani │ 64258│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 13 │Cuveta acumulării Ezăreni │ 47,8│Iaşi │ 10 ani │ 64257│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 14 │Cuveta acumulării Rediu │ 14,6│Iaşi │ 10 ani │ 64267│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 15 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │râurilor din B. H. Prut │ 1606│Vaslui │ 10 ani │101477│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 16 │Terenuri situate în albiile minore ale │ │ │ │ ││ │râurilor din B. H. Siret │ 2734│Vaslui │ 10 ani │101500│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────────┴───────────────┴──────┤│ │ DIRECŢIA APELOR DOBROGEA - LITORAL │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┬───────────────────────┬───────────────┬──────┤│ 1 │Fluviul Dunărea; ostroave şi insule │ 2445,45│Brăila │ 10 ani │ 63756│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 2 │Cuveta lacului Misalia *şi** │ 70,00│Brăila │ 10 ani │ 63768│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 3 │Cuveta lacului Fundu Mare *şi** │ 70,00│Brăila │ 10 ani │ 63794│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 4 │Cuveta lacului Vulpaşu │ 107,62│Brăila │ 10 ani │ 63800│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 5 │Cuveta lacului Privalul Cotineasa *şi** │ 6,72│Brăila │ 10 ani │ 63801│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 6 │Cuveta lacului Balta Begu *şi** │ 100,00│Brăila │ 10 ani │ 63884│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 7 │Cuveta lacului Melinte *şi** │ 35,00│Brăila │ 10 ani │ 63885│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 8 │Cuveta lacului Sbenghiozul *şi** │ 75,00│Brăila │ 10 ani │ 63886│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 9 │Cuveta lacului Curcubeu *şi** │ 784,22│Brăila │ 10 ani │ 63887│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 10 │Cuveta lacului Privalul Baicului *şi** │ 12,10│Brăila │ 10 ani │ 63914│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 11 │Cuveta lacului Privalul Prinţului *şi** │ 1,69│Brăila │ 10 ani │ 63915│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 12 │Cuveta lacului Privalul Băjan *şi** │ 11,53│Brăila │ 10 ani │ 63916│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 13 │Cuveta lacului Privalul Chirchineţu *şi**│ 2,21│Brăila │ 10 ani │ 63917│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 14 │Cuveta lacului Lupul *şi** │ 75,00│Brăila │ 10 ani │ 63923│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 15 │Cuveta lacului Iezerul Tăbăcari *şi** │ 40,00│Brăila │ 10 ani │ 63924│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 16 │Cuveta lacului Iezerul Zainea *şi** │ 30,00│Brăila │ 10 ani │ 63925│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 17 │Cuveta lacului Cucova de Jos *şi** │ 75,00│Brăila │ 10 ani │ 63926│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 18 │Cuveta lacului Chiciul Popii *şi** │ 65,00│Brăila │ 10 ani │ 63927│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 19 │Cuveta lacului Dobrele *şi** │ 210,23│Brăila │ 10 ani │ 63929│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 20 │Cuveta lacului Iezerul Gâsca *şi** │ 202,86│Brăila │ 10 ani │ 63930│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 21 │Cuveta lacului Bălăiele *şi** │ 133,31│Brăila │ 10 ani │ 63931│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 22 │Cuveta lacului Privalul Vântoaia *şi** │ 6,67│Brăila │ 10 ani │ 63940│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 23 │Cuveta lacului Cojoacele Mari *şi** │ 27,28│Brăila │ 10 ani │ 63944│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 24 │Cuveta lacului Cojoacele Mici *şi** │ 26,79│Brăila │ 10 ani │ 63945│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 25 │Cuveta lacului Privalul Japa *şi** │ 3,54│Brăila │ 10 ani │ 63946│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 26 │Cuveta lacului Balta Cacaina *şi** │ 24,17│Brăila │ 10 ani │ 63947│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 27 │Cuveta lacului Taşaul ** │ 2335,00│Constanţa │ 10 ani │ 63932│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 28 │Cuveta lacului Siutghiol ** │ 1900,00│Constanţa │ 10 ani │ 63933│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 29 │Cuveta lacului Hagieni ** │ 98,00│Constanţa │ 10 ani │ 63919│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 30 │Cuveta lacului Ceamurlia ** │ 190,00│Constanţa │ 10 ani │ 63921│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 31 │Cuveta lacului Iezerul Viile │ 70,00│Constanţa │ 10 ani │ 63900│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 32 │Canton nr. 3 Poarta Albă │ 0,25│Constanţa │ 10 ani │ 65072│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 33 │Cuveta lacului Tăbăcărie ** │ 99│Constanţa │ 10 ani │ 63934│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 34 │Cuveta lacului Mangalia │ 261│Constanţa │ 10 ani │ 63938│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 35 │Cuveta lacului Balta Mangalia │ 90│Constanţa │ 10 ani │ 63920│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 36 │Cuveta lacului Techirghiol │ │ │ │ ││ │(lac dulce+lac sărat) ** │ 1226,98│Constanţa │ 10 ani │ 63935│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 37 │Fluviul Dunărea; ostroave şi insule │ 1816,68│Constanţa │ 10 ani │ 63755│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 38 │Fluviul Dunărea-Braţ Măcin │ │ │ │ ││ │Braţ Măcin; ostroave şi insule * şi ** │ 932│Constanţa │ 10 ani │ 63759│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 39 │Fluviul Dunărea-Braţ Rău │ 436,48│Constanţa │ 10 ani │ 63758│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 40 │Cursuri de apă de ordin I-VI din B.H. │ │ │ │ ││ │Litoral * şi **; R │ 543,71│Constanţa şi Tulcea │ 10 ani │ 63752│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 41 │Cursuri de apă din B.H. Dunărea aferente │ │ │ │ ││ │DA Dobrogea * şi ** │ 554,55│Constanţa şi Tulcea │ 10 ani │ 63753│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 42 │Canton nr. 5 Nisipari │ 0,15│Constanţa │ 10 ani │ 65073│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 43 │Canton nr. 2 Cocoşu-Poiana │ 0,14│Constanţa │ 10 ani │ 65075│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 44 │Canton nr. 14 Ştefan cel Mare │ 0,24│Constanţa │ 10 ani │ 65076│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 45 │Canton Sf. Gheorghe │ 0,095│Constanţa │ 10 ani │ 65065│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 46 │Canton Grindu │ 0,152│Constanţa │ 10 ani │ 65079│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 47 │Platforma Crişan │ 11│Constanţa │ 10 ani │ 64999│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 48 │Platforma Gorgova │ 3│Constanţa │ 10 ani │ 65024│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 49 │Canton km 37 │ 0,09│Tulcea │ 10 ani │ 65068│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 50 │Canton km 30 │ 0,15│Tulcea │ 10 ani │ 65069│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 51 │Diguri de apărare B.H. Dunărea │ │ │ │ ││ │(parţial - st. pompare ) │ │Tulcea │ 10 ani │ 65007│├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 52 │Fluviul Dunărea (Dunărea maritimă) * │ │ │ │ ││ │şi **; R │ 1097,47│Tulcea │ 10 ani │ 63760│└────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────────┴───────────────┴──────┘LEGENDĂ:* Bunul propus spre închiriere se află într-un sit de importanţă comunitară şi/sau în vecinătatea acestuia.** Bunul propus spre închiriere se află într-o arie de protecţie specială avifaunistică şi/sau în vecinătatea acestuia.R - bunul propus spre închiriere se află într-o arie naturală protejată la nivel naţional.-----------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa la ORDINUL nr. 1.487 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 19 noiembrie 2009, potrivit pct. 18 al art. I din actul mai sus menţionat.----