ORDIN nr. 1.415 din 6 noiembrie 2008 (*actualizat*)privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Mediu" 2007-2013(actualizat până la data de 18 noiembrie 2015*)
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
 • Nr. 1.415 din 6 noiembrie 2008
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Nr. 3.399 din 17 noiembrie 2008
 • ----------Având în vedere prevederile:- Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,în temeiul prevederilor:- art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi dezvoltării durabile şi ministrul economiei şi finanţelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Obiectul prezentului ordin îl constituie aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Mediu" 2007-2013, denumit în continuare POS "Mediu". (2) Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile cheltuielilor efectuate din asistenţa comunitară, precum şi din cofinanţarea naţională pentru operaţiunile derulate prin POS "Mediu" în cadrul următoarelor axe prioritare: a) axa prioritară 1 "Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată";a^1) axa prioritară 1A "Finanţarea elaborării portofoliului de proiecte din sectorul de apă/apă uzată aferent următoarei perioade de programare";----------Lit. a^1) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014. b) axa prioritară 2 "Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric"; c) axa prioritară 3 "Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare"; d) axa prioritară 4 "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii"; e) axa prioritară 5 "Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc"; f) axa prioritară 6 "Asistenţa tehnică".  +  Articolul 2 (1) Categoriile de cheltuieli eligibile general valabile pentru proiectele derulate prin POS "Mediu", axele prioritare 1-5 menţionate la art. 1 alin. (2) lit. a)-e), sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Categoriile de cheltuieli eligibile specifice fiecărei axe prioritare menţionate la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) sunt prevăzute în anexele nr. 2-7.  +  Articolul 3Pentru a fi eligibile în vederea finanţării prin POS "Mediu", toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli prevăzute în prezentul ordin, să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, să corespundă obiectivelor POS "Mediu" şi să fie coerente cu obiectivele şi rezultatele operaţiunilor propuse.  +  Articolul 4Contribuţia în natură, amortizarea, cheltuielile cu achiziţia imobilelor deja construite şi cheltuielile pentru locuinţe nu sunt cheltuieli eligibile pentru POS «Mediu».----------Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.182 din 7 septembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 1 octombrie 2009.  +  Articolul 5Obţinerea terenului nu este cheltuială eligibilă pentru axele prioritare 1, 2, 3 şi 6 ale POS "Mediu".  +  Articolul 6Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.453/1.309/2007 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Mediu" 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 793 din 22 noiembrie 2007, se abrogă.

  p. Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

  Silviu Stoica,

  secretar de stat

  Ministrul economiei şi finanţelor,

  Varujan Vosganian
   +  Anexa 1CATEGORIILEde cheltuieli eligibile general valabile pentru proiectelederulate prin POS "Mediul axele prioritare 1-51. Cheltuieli pentru amenajarea terenului, care cuprind cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări de materiale rezultate, devieri de reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură.2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, care cuprind cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajarea spaţiilor verzi şi reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz.3. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, care cuprind cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentarea cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale şi alţi combustibili tehnologici, agent termic, energie electrică, aer comprimat tehnologic şi instrumental, telecomunicaţii, drumuri de acces şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.----------Pct. 3 din anexa 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014.4. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: a) cheltuieli pentru studii de teren care cuprind cheltuieli pentru studii geotehnice, geochimice, geologice, geofizice, hidrologice, hidrogeologice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenurilor pe care se amplasează obiectivul de investiţie, precum şi alte studii necesare proiectului şi solicitate de instituţiile abilitate;----------Lit. a) a pct. 4 din anexa 1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014. b) cheltuieli pentru obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii:(i) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;(ii) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;(iii) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie sau alte cheltuieli de aceeaşi natură;(iv) obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;(v) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;(vi) obţinerea acordului de mediu;(vii) obţinerea avizului P.S.I.;(viii) alte avize, acorduri şi autorizaţii, stabilite în condiţiile legii şi care au legătură cu obiectivul de investiţii sau cu lucrările de intervenţii; c) cheltuieli pentru proiectare şi inginerie:(i) cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie);(ii) cheltuieli pentru plata verificării tehnice a proiectării;(iii) cheltuieli pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură);(iv) cheltuieli pentru expertizarea tehnică (pentru lucrări de intervenţii la construcţii existente sau pentru continuarea lucrărilor la obiective începute şi neterminate); d) cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţie, care cuprind cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice, precum: cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire, anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, în legătură cu procedurile de achiziţie publică; e) cheltuieli pentru consultanţă:(i) cheltuieli pentru plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiilor de piaţă, de evaluare sau alte cheltuieli de aceeaşi natură;(ii) cheltuieli pentru plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractelor de execuţie; f) cheltuieli pentru asistenţă tehnică(i) cheltuieli pentru asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectantului);(ii) cheltuieli pentru plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.5. Cheltuieli pentru investiţia de bază: a) cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii, care cuprind cheltuieli aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant. Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie sunt estimate prin devizul pe obiect; b) cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice, care cuprind cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice şi utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie; c) cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj, care cuprind cheltuieli pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie; d) cheltuieli pentru utilaje fără montaj şi echipamente de transport, care cuprind cheltuieli pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor de transport tehnologic. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie; e) cheltuieli pentru dotări, care cuprind cheltuieli pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în componenţa mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotări P.S.I., dotări privind protecţia muncii. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie; f) cheltuieli pentru active necorporale, care cuprind cheltuieli cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe.6. Cheltuieli pentru organizare de şantier care cuprind cheltuieli necesare contractantului în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj: a) cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier;(i) cheltuieli aferente construirii provizorii sau amenajărilor la construcţii existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru macarale, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces - auto şi căi ferate -, branşamente/racorduri la utilităţi, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu şi altele asemenea;(ii) cheltuieli de desfiinţare de şantier;(iii) cheltuieli cu măsurile privind securitatea şi sănătatea ocupaţională, inclusiv cheltuieli cu responsabilul cu sănătatea şi securitatea ocupaţională.----------Subpct. (iii), lit. a), pct. 6 din anexa 1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014. b) cheltuieli conexe organizării de şantier, care cuprind cheltuieli pentru obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare, aferente lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri de semne de circulaţie, întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, căi ferate, navale sau aeriene, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contractele temporare cu furnizorii de utilităţi, cu unităţi de salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe locale, chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora, paza şantierului, asigurarea pompierului autorizat sau alte cheltuieli de aceeaşi natură.7. Cheltuieli pentru cote legale: a) cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii; b) cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii; c) cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor; d) alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii.8. Cheltuielile diverse şi neprevăzute se consideră eligibile, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor, ca procent din valoarea totală a cheltuielilor eligibile realizate pentru una sau mai multe dintre următoarele categorii de cheltuieli: amenajarea terenului, amenajare pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, proiectare şi asistenţă tehnică, investiţia de bază. Valoarea acestor cheltuieli este: a) în procent de maximum 10%, în cazul obiectivelor de investiţii noi, precum şi al reparaţiilor capitale, extinderilor, transformărilor, modificărilor, modernizărilor, reabilitării la construcţii şi instalaţii existente; b) în procent de maximum 20%, în cazul lucrărilor de intervenţii de natura consolidărilor la construcţii existente şi instalaţiile aferente, precum şi în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi/sau calamităţi naturale.Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluţii tehnice, cantităţi suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiţiei în cadrul proiectului, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea contractantă.9. Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar: a) cheltuieli pentru pregătirea personalului de exploatare, care cuprind cheltuieli necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor; b) cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste care cuprind cheltuieli aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologărilor, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură.10. Cheltuieli pentru pregătirea documentelor oficiale şi a altor documente-suport, cu excepţia celor de la pct. 4 care trebuie, în mod obligatoriu, să însoţească cererea de finanţare a proiectului11. Cheltuieli pentru informare şi publicitate: a) cheltuieli pentru informare şi publicitate aferente proiectului; b) cheltuieli pentru activităţile de informare şi conştientizare a publicului.Cheltuielile prevăzute la lit. a) şi b) prevăd şi organizarea de evenimente, precum seminare, conferinţe, sesiuni de informare sau alte tipuri de evenimente, care includ cheltuieli cu cazarea şi transportul participanţilor/invitaţilor, indiferent de cetăţenia acestora, închirierea sălilor necesare, asigurarea echipamentelor pentru proiecţie, asigurarea traducerii simultane şi a echipamentelor aferente, tipărirea şi multiplicarea materialelor, asigurarea serviciilor necesare organizării pauzelor, asigurarea transportului de echipamente, precum şi orice alte cheltuieli necesare desfăşurării acţiunilor respective;----------Noul paragraf al pct. 11 din anexa 1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014.-----------Pct. 11 din anexa 1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.182 din 7 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 1 octombrie 2009.12. Cheltuieli aferente achiziţiei serviciilor de audit independent pentru proiect.13. Cheltuieli aferente procurării de bunuri necesare funcţionării unităţilor de implementare a proiectului de la nivelul beneficiarului, în limita echivalentului în lei a maximum 10.000 euro, în funcţie de complexitatea proiectului, cu respectarea prevederilor art. 3 din ordin.Lista bunurilor necesare unităţilor de implementare a proiectului de la nivelul beneficiarului se va anexa la contractul de finanţare.14. Cheltuieli cu leasingul, dacă sunt îndeplinite prevederile art. 2 şi 11 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 2CONDIŢIILE SPECIFICE ŞI CATEGORIILEde cheltuieli eligibile specifice operaţiunilor derulate încadrul axei prioritare 1 "Extinderea şi modernizareasistemelor de apă şi apă uzată"1. Categoriile de cheltuieli menţionate la pct. 1-9 din anexa nr. 1 sunt eligibile dacă sunt efectuate în scopul realizării următoarelor activităţi: a) lucrări pentru construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea staţiilor de tratare a apei, a rezervoarelor de apă şi a surselor de apă; b) lucrări pentru construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea aducţiunilor, reţelei de alimentare şi distribuţie a apei potabile, a staţiilor de pompare şi repompare a apei, a branşamentelor, inclusiv în cazul în care acestea se realizează pe terenuri proprietate privată prin exercitarea dreptului de trecere pentru utilităţi, în baza prevederilor art. 621 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil);----------Lit. b) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014. c) lucrări pentru construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea reţelelor de canalizare a apei uzate, a staţiilor de pompare, a racordurilor, inclusiv în cazul în care acestea se realizează pe terenuri proprietate privată prin exercitarea dreptului de trecere pentru utilităţi, în baza prevederilor art. 621 din Codul civil;----------Lit. c) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014. d) lucrări pentru construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea staţiilor de epurare a apei uzate; e) lucrări pentru construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea facilităţilor de tratare şi depozitare temporară a nămolului din staţiile de tratare şi de epurare;----------Lit. e) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014. f) lucrări pentru construcţia/reconstrucţia clădirilor conexe; g) lucrări de demolare şi lucrări aferente drumurilor publice, atunci când sunt determinate de investiţii în infrastructura de apă, cu condiţia să fie necesare ca rezultat al lucrărilor de excavare a drumului;----------Lit. g) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014. h) lucrări de execuţie, reabilitare, extindere, modernizare a sistemelor de monitorizare complexe, inclusiv măsuri de contorizare a consumului de apă în reţeaua publică, cercetarea şi evaluarea calităţii şi cantităţii apelor de suprafaţă şi subterane, inclusiv achiziţia echipamentelor de laborator, a echipamentelor de monitorizare şi de detectare a pierderilor, inclusiv sisteme de tip SCADA şi GIS şi sistemele informatice aferente acestora, precum şi a echipamentelor de întreţinere a sistemelor sau alte cheltuieli de aceeaşi natură.----------Lit. h) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014.2. Categoriile de cheltuieli eligibile specifice, conform obiectivelor operaţiunii şi potrivit prevederilor contractului de finanţare, sunt următoarele:2.1. cheltuieli de asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a beneficiarilor;2.2. cheltuieli cu salariile pentru personalul beneficiarului implicat în managementul operaţiunii, în procent de maximum 0,5% din valoarea investiţiei de bază aprobată iniţial, pe baza documentelor justificative, pentru operaţiunile derulate prin POS «Mediu», în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.----------Pct. 2.2 din anexa 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014.  +  Anexa 3CONDIŢIILE SPECIFICE ŞI CATEGORIILEde cheltuieli eligibile specifice operaţiunilor derulateîn cadrul axei prioritare 2 "Dezvoltarea sistemelor demanagement integrat al deşeurilor şi reabilitareasiturilor contaminate istoric"1. Categoriile de cheltuieli menţionate la pct. 1-9 din anexa nr 1 sunt eligibile dacă sunt efectuate în scopul realizării:1.1. activităţilor specifice gestionării deşeurilor municipale: a) lucrări pentru construcţia, extinderea, reabilitarea sau modernizarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale, precum: facilităţi de sortare, transport, reciclare, colectare, compostare, staţii de transfer, tratare şi eliminare a deşeurilor, după caz; b) lucrări pentru construcţia de depozite noi sau extinderea, reabilitarea ori modernizarea de depozite existente, inclusiv sisteme de colectare a levigatului, măsuri de hidroizolaţie şi sisteme de extracţie a biogazului, construirea clădirilor conexe dimensionate în conformitate cu normele în vigoare, precum şi alte lucrări de aceeaşi natură; c) lucrări pentru reabilitarea, închiderea depozitelor de deşeuri vechi şi încadrarea în mediul natural a depozitelor vechi de deşeuri, inclusiv a sistemelor de colectare şi tratare a levigatului, a sistemelor de extracţie a biogazului, precum şi alte lucrări de aceeaşi natură; d) achiziţia şi/sau instalarea echipamentelor şi facilităţilor pentru asigurarea unui sistem de management integrat al deşeurilor (sortare, transport, reciclare, colectare, compostare, staţii de transfer, tratare şi eliminare a deşeurilor), precum şi pentru valorificarea energetică a deşeurilor;-----------Lit. d) a subpct. 1.1 din anexa 3 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.182 din 7 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 1 octombrie 2009. e) achiziţia şi/sau instalarea echipamentelor şi facilităţilor pentru dotarea şi funcţionarea depozitelor de deşeuri municipale; f) achiziţia şi/sau instalarea echipamentelor de monitorizare şi laborator, inclusiv sisteme tip SCADA şi sistemele informatice aferente acestora.----------Lit. f) a subpct. 1.1 din anexa 3 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014.1.2. activităţilor privind achiziţia şi/sau instalarea echipamentelor pentru facilităţile de management al deşeurilor municipale periculoase (deşeuri medicale, deşeuri electrice şi electronice, alte tipuri de deşeuri municipale periculoase) şi al altor tipuri specifice de deşeuri municipale (deşeuri rezultate în urma construcţiilor şi demolărilor sau alte deşeuri de aceeaşi natură), inclusiv unităţi tehnologice adecvate, cu condiţia ca acestea să facă parte din sistemul de management integrat al deşeurilor.1.3. activităţilor specifice reabilitării siturilor contaminate istoric, inclusiv abandonării sondelor (atât în adâncime, cât şi la suprafaţă) şi reabilitării zonelor miniere, în vederea reabilitării şi ecologizării terenurilor contaminate, inclusiv eliminarea/depozitarea conformă a materialelor rezultate din implementarea acestor activităţi;----------Pct. 1.3 din anexa 3 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014.1.4. activităţilor privind achiziţia şi/sau instalarea echipamentelor pentru remedierea terenurilor contaminate, inclusiv unităţi tehnologice adecvate, cu condiţia ca acestea să fie instalate permanent.-----------Subpct. 1.4 din anexa 3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.182 din 7 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 1 octombrie 2009.2. Categoriile de cheltuieli eligibile specifice, conform obiectivelor operaţiunii şi potrivit prevederilor contractului de finanţare, sunt următoarele:2.1. cheltuieli de asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a beneficiarilor;2.2. cheltuieli cu salariile pentru personalul beneficiarului implicat în managementul operaţiunii, în procent de maximum 0,5% din valoarea investiţiei de bază aprobată iniţial, pe baza documentelor justificative, pentru operaţiunile derulate prin POS «Mediu», în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;----------Pct. 2.2 din anexa 3 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014.2.3. cheltuieli pentru managementul investiţiei şi/sau administrarea contractelor aferente execuţiei contractelor de reabilitare şi ecologizare a terenurilor contaminate, inclusiv de abandonare a sondelor şi reabilitare a zonelor miniere, în cazul în care acestea nu au fost incluse în nicio altă categorie de cheltuieli.----------Pct. 2.3 din anexa 3 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014.  +  Anexa 4CONDIŢIILE SPECIFICE ŞI CATEGORIILEde cheltuieli eligibile specifice operaţiunilor derulateîn cadrul axei prioritare 3 "Reducerea poluării şidiminuarea efectelor schimbărilor climatice prinrestructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzireurbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energeticăîn localităţile cele mai afectate de poluare"Categoriile de cheltuieli menţionate la pct. 1-9 din anexa nr. 1 sunt eligibile dacă sunt efectuate în scopul realizării activităţilor privind retehnologizarea, reabilitarea, extinderea, modernizarea centralelor termoenergetice şi a sistemelor de încălzire urbană aferente acestora, în vederea reducerii poluării şi creşterii eficienţei energetice, cum ar fi: a) construcţiile şi instalaţiile, echipamentele şi utilajele tehnologice care conduc la reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă şi creşterea eficienţei energetice, inclusiv cele destinate înlocuirii unei părţi a combustibilului tradiţional cu deşeuri combustibile, cu emisii mai puţin poluante şi cele de conectare la reţeaua electrică, precum staţii de transformare, conexiuni şi alte echipamente similare;----------Lit. a) a primului paragraf din anexa 4 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014. b) lucrările pentru execuţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea sistemelor de automonitorizare a emisiilor şi a procesului de ardere aferent centralelor termoenergetice, echipamentele de laborator, sistemele pentru colectarea şi transmiterea datelor privind emisiile de poluanţi de la instalaţiile mari de ardere; c) lucrările pentru construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea facilităţilor de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor solide provenite din procesul de ardere; d) lucrările pentru închiderea depozitelor de zgură şi cenuşă neconforme; e) lucrările pentru construcţia, reabilitarea, extinderea reţelelor de transport şi distribuţie a apei calde şi a agentului termic, a punctelor termice, precum şi a altor construcţii aferente sistemelor de încălzire urbană; f) echipamentele de monitorizare şi de detectare a pierderilor, inclusiv sisteme tip SCADA şi sistemele informatice aferente acestora;----------Lit. f) a primului paragraf din anexa 4 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014. g) lucrările pentru contorizarea apei calde şi a agentului termic în reţeaua publică de termoficare. h) lucrări pentru construcţia/reconstrucţia clădirilor şi instalaţiilor, dotarea/înlocuirea echipamentelor şi utilajelor conexe, necesare funcţionării investiţiilor prevăzute la lit. a).-----------Lit. h) a primului paragraf din anexa 4 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.182 din 7 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 1 octombrie 2009.Activităţile prevăzute la lit. b)-h) sunt eligibile numai dacă sunt realizate în completarea activităţilor prevăzute la lit. a).-----------Al doilea paragraf din anexa 4 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.182 din 7 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 1 octombrie 2009.  +  Anexa 5CONDIŢIILE SPECIFICE ŞI CATEGORIILEde cheltuieli eligibile specifice operaţiunilorderulate în cadrul axei prioritare 4 "Implementareasistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii"1. Categoriile de cheltuieli menţionate la pct. 1-9 din anexa nr. 1 sunt eligibile dacă sunt efectuate în scopul realizării următoarelor activităţi: a) construcţia şi reabilitarea observatoarelor, centrelor de vizitare şi informare aferente ariilor naturale protejate, inclusiv siturilor Natura 2000, a panourilor, a punctelor de informare, a podeţelor, punţilor suspendate, tunelurilor, adăposturilor pentru animale, a potecilor, bornelor, semnelor sau alte cheltuieli de aceeaşi natură;-----------Lit. a) a pct. 1 din anexa 5 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.182 din 7 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 1 octombrie 2009. b) achiziţia şi instalarea echipamentului specializat şi a dotărilor necesare pentru obiectivele de infrastructură detaliate la lit. a) în ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 2000; c) reconstrucţia, reducerea sau oprirea declinului stării de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar/naţional ori menţinerea acestora într-o stare favorabilă;-----------Lit. c) a pct. 1 din anexa 5 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.182 din 7 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 1 octombrie 2009. d) realizarea de lucrări de reducere a fragmentării habitatelor.-----------Lit. d) a pct. 1 din anexa 5 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.182 din 7 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 1 octombrie 2009. e) lucrări pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea imobilelor deja construite, în vederea atingerii scopului proiectului.-----------Lit. e) a pct. 1 din anexa 5 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.182 din 7 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 1 octombrie 2009.2. Categoriile de cheltuieli eligibile specifice, conform obiectivelor operaţiunii şi potrivit prevederilor contractului de finanţare, sunt următoarele:2.1. cheltuielile pentru obţinerea terenului, care cuprind cheltuieli pentru achiziţia de teren fără construcţii cu valoare ridicată din punctul de vedere al biodiversităţii, sunt eligibile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi dacă respectă următoarele condiţii: a) achiziţia terenului este posibilă numai în numele sau de către autorităţile publice, iar terenul se trece în domeniul public al statului sau al autorităţii locale, după caz; b) achiziţia terenului este strâns legată de realizarea obiectivelor proiectului; c) achiziţia terenului este singura modalitate eficientă de a asigura starea favorabilă de conservare pentru speciile/habitatele de interes comunitar/naţional pentru care a fost declarată aria naturală protejată; d) terenul achiziţionat este utilizat numai în scopul de a asigura starea favorabilă de conservare pentru speciile/habitatele de interes comunitar/naţional pentru care a fost declarată aria naturală protejată; e) terenul achiziţionat este parte integrantă dintr-o arie naturală protejată; f) solicitantul trebuie să aducă dovezi că terenul achiziţionat a fost în proprietate privată pe o durată de cel puţin 3 ani înainte de achiziţie. Achiziţia unui teren care a fost proprietate publică în ultimii 3 ani şi apoi transferat în proprietate privată nu este eligibilă:2.2. cheltuieli pentru implementarea măsurilor de reducere a riscurilor în ariile naturale protejate;2.3. cheltuieli pentru reconstrucţia, reducerea sau oprirea declinului stării de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar/naţional ori menţinerea acestora într-o stare favorabilă, altele decât cele menţionate la pct. 1 lit. c);-----------Subpct. 2.3 din anexa 5 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 1.182 din 7 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 1 octombrie 2009.2.4. cheltuieli pentru realizarea de lucrări de reducere a fragmentării habitatelor, altele decât cele menţionate la pct. 1 lit. d);-----------Subpct. 2.4 din anexa 5 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 1.182 din 7 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 1 octombrie 2009.2.5. cheltuieli privind implementarea măsurilor specifice de conservare a habitatelor şi speciilor;2.6. cheltuieli de asistenţă tehnică şi instruire pentru proiectele de biodiversitate şi protecţia naturii: a) cheltuieli pentru pregătirea şi revizuirea planurilor de management pentru ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 2000; b) cheltuieli pentru elaborarea studiilor ştiinţifice, a inventarelor, hărţilor (inclusiv în sistem GIS );-----------Lit. b) a subpct. 2.6 din anexa 5 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.182 din 7 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 1 octombrie 2009. c) cheltuieli pentru pregătirea planurilor de monitorizare şi a documentaţiei-suport aferente acestora pentru habitatele şi speciile de interes comunitar/naţional (inclusiv păsările migratoare) din ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 2000: d) cheltuieli pentru întărirea capacităţii instituţionale a administratorilor şi a custozilor ariilor naturale protejate, inclusiv ai siturilor Natura 2000; e) cheltuieli pentru instruirea personalului implicat în managementul ariilor naturale protejate, inclusiv al siturilor Natura 2000, care includ cheltuieli cu onorariile, cazarea şi transportul lectorilor, indiferent de cetăţenia acestora, închirierea sălilor necesare, asigurarea echipamentelor pentru proiecţie, asigurarea traducerii simultane şi a echipamentelor aferente, tipărirea şi multiplicarea materialelor, asigurarea transportului şi a cazării participanţilor, asigurarea serviciilor necesare organizării pauzelor, asigurarea transportului de echipamente, precum şi orice alte cheltuieli necesare desfăşurării acţiunilor respective;----------Lit. e) a subpct. 2.6 din anexa 5 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014. f) cheltuieli pentru crearea sistemelor informatice pentru sectorul de protecţie a naturii;2.7. cheltuieli generale de administraţie aferente desfăşurării activităţii personalului implicat în managementul proiectului de la nivelul beneficiarului sunt următoarele: a) cheltuieli pentru apă şi canalizare; b) cheltuieli cu servicii de salubrizare; c) cheltuieli cu energia electrică; d) cheltuieli cu energia termică şi/sau gaze naturale; e) cheltuieli pentru telefoane, fax, internet şi poştă; f) cheltuieli cu închirierea de spaţii; g) cheltuieli pentru întreţinerea spaţiilor; h) cheltuieli cu carburanţii pentru mijloacele de transport; i) cheltuieli cu consumabilele, în limita a maximum 2.000 euro/an.Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile dacă respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: a) în limita a maximum 0,2% din valoarea totală eligibilă a proiectului aprobată iniţial, pentru proiectele cu o valoare totală eligibilă mai mare decât echivalentul în lei a 25 milioane euro; b) în limita a maximum 1% din valoarea totală eligibilă a proiectului aprobată iniţial, pentru proiectele cu o valoare totală eligibilă cuprinsă între echivalentul în lei a 5-25 milioane euro; c) în limita a maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului aprobată iniţial, pentru proiectele cu o valoare totală eligibilă mai mică decât echivalentul în lei a 5 milioane euro; d) în limita a maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului aprobată iniţial, pentru proiectele cu o valoare totală eligibilă mai mică decât echivalentul în lei a 1 milion euro.Metoda de calcul folosită pentru calculul pro ratei pentru decontarea cheltuielilor generale de administraţie se va stabili de către autoritatea de management şi se va ataşa în anexa la contractul de finanţare;----------Subpct. 2.7 din anexa 5 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014.2.8. cheltuielile cu salariile, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator pentru personalul încadrat la nivelul beneficiarului/partenerului şi implicat în managementul proiectului, indiferent dacă personalul este contractual sau încadrat pe funcţie publică, ce se stabilesc raportat la valoarea totală eligibilă a proiectului aprobată iniţial, precum şi cheltuielile cu salariile, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator pentru personalul încadrat la nivelul beneficiarului/partenerului şi implicat în implementarea proiectului, indiferent dacă personalul este contractual sau încadrat pe funcţie publică.Nivelul salarizării se stabileşte astfel: a) pentru personalul încadrat pe funcţia publică, nivelul salariului respectă prevederile legale în vigoare aplicabile funcţionarilor publici; b) pentru personalul contractual, nivelul salariului se stabileşte prin Ghidul solicitantului pentru axa prioritară 4 POS «Mediu» - "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii".Cheltuielile cu salariile prevăzute la primul paragraf se decontează conform actului juridic de încadrare şi proporţional cu procentul prevăzut în fişa postului/foaia de prezenţă aferent atribuţiilor specifice implementării proiectului.----------Subpct. 2.8 din anexa 5 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014.2.9. cheltuielile efectuate de personalul încadrat la nivelul beneficiarului/partenerului şi implicat în managementul şi/sau implementarea operaţiunii cu ocazia deplasărilor, pentru transport, cazare şi diurnă, sunt considerate eligibile dacă se justifică efectuarea acestora în scopul proiectului, dacă sunt susţinute de documente justificative şi dacă sunt efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în limitele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;-----------Subpct. 2.9 din anexa 5 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.182 din 7 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 1 octombrie 2009.2.10. achiziţia de echipamente şi instrumentarul necesar pentru monitorizarea stării de conservare favorabilă a habitatelor, a speciilor de faună şi floră sălbatică de interes comunitar/naţional;-----------Subpct. 2.10 din anexa 5 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.182 din 7 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 1 octombrie 2009.2.11. achiziţia laboratoarelor mobile sau a altor mijloace de transport destinate activităţilor specifice de menţinere şi conservare a ariilor protejate, doar în cazul ariilor protejate care sunt gestionate prin structuri de administrare;-----------Subpct. 2.11 din anexa 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.348 din 26 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 30 septembrie 2010.2.12. cheltuieli pentru organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie pentru contracte având ca obiect furnizarea de produse sau prestarea de servicii, precum: cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire, anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, în legătură cu procedurile de achiziţie publică.-----------Subpct. 2.12 din anexa 5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.348 din 26 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 30 septembrie 2010.  +  Anexa 6CONDIŢIILE SPECIFICE ŞI CATEGORIILEde cheltuieli eligibile specifice operaţiunilorderulate în cadrul axei prioritare 5 "Implementareainfrastructurii adecvate de prevenire a riscurilornaturale în zonele cele mai expuse la risc"1. Categoriile de cheltuieli menţionate la pct. 1-9 din anexa nr. 1 sunt eligibile dacă sunt efectuate în scopul realizării următoarelor activităţi:1.1. lucrări de prevenire a inundaţiilor şi de reducere a consecinţelor distructive ale inundaţiilor, precum: a) lucrări de amenajări/regularizări de albii, poldere, diguri sau alte cheltuieli de aceeaşi natură; b) lucrări pentru mărirea gradului de siguranţă a barajelor şi alte lucrări pentru întreţinerea şi siguranţa în exploatare; c) lucrări de reabilitare a sistemului de comunicaţii radio (voce-date), sisteme de alarmare în aval de baraje, sisteme de previzionare a riscurilor naturale, investiţii necesare intervenţiilor în situaţii de urgenţă pentru gestionarea şi reducerea consecinţelor distructive ale inundaţiilor;----------Lit. c) a subpct. 1.1, pct. 1 din anexa 6 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 3.144 din 13 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 18 noiembrie 2015.1.2. lucrări specifice de infrastructură pentru reducerea eroziunii costiere a Mării Negre.2. Categoriile de cheltuieli eligibile specifice, conform obiectivelor operaţiunii şi potrivit prevederilor contractului de finanţare, sunt următoarele:2.1. cheltuielile pentru obţinerea terenului, conform obiectivelor de investiţii şi lucrărilor de intervenţii, care cuprind cheltuieli pentru achiziţia de teren fără construcţii, sunt eligibile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare.2.2. Cheltuielile pentru amenajarea terenului, care cuprind cheltuielile prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 1, inclusiv cheltuielile pentru strămutări de localităţi, sunt eligibile pentru realizarea obiectivelor de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii.2.3. cheltuielile de asistenţă tehnică pentru proiectele de prevenire a inundaţiilor, conform obiectivelor operaţiunii şi potrivit prevederilor contractului de finanţare, sunt următoarele: a) cheltuieli pentru elaborarea planurilor, măsurilor şi hărţilor de prevenire a riscului inundaţiilor; b) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de audibilitate. c) cheltuieli pentru servicii de consultanţă în vederea îmbunătăţirii capacităţii instituţionale a beneficiarilor.----------Lit. c) a pct. 2.3 a pct. 2 din anexa 6 a fost introdusă de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014.2.4. Cheltuielile cu salariile pentru personalul beneficiarului implicat în managementul operaţiunii sunt eligibile în procent de maximum 0,5% din valoarea investiţiei de bază aprobată iniţial, pe baza documentelor justificative, pentru operaţiunile derulate prin POS «Mediu», în conformitate cu prevederile legale în vigoare.----------Pct. 2.4 a pct. 2 din anexa 6 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014.2.5. Cheltuielile efectuate de personalul încadrat la nivelul beneficiarului implicat în managementul operaţiunii cu ocazia deplasărilor, pentru transport, cazare şi diurnă, sunt considerate eligibile dacă se justifică efectuarea acestora în scopul proiectului, dacă sunt susţinute de documente justificative şi dacă sunt efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în limitele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare.----------Pct. 2.5 a pct. 2 din anexa 6 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014.  +  Anexa 7CATEGORIILEde cheltuieli eligibile specifice operaţiunilorderulate în cadrul axei prioritare 6 "Asistenţa tehnică"1. Cheltuieli de personal:1.1. cheltuielile aferente salariilor se decontează conform contractului de muncă sau proporţional cu procentul prevăzut în fişa postului/foaia de prezenţă, aferent atribuţiilor specifice gestionării POS "Mediu" ori activităţilor adiacente gestionării acestuia, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, şi cuprind: a) salarii, inclusiv contribuţiile salariale aferente, suportate de către angajat şi angajator, pentru personalul încadrat în structura autorităţii de management şi a organismelor intermediare, cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă parţială ori întreagă de lucru, având atribuţii în procesul de gestionare a POS "Mediu"; b) salarii, inclusiv contribuţiile salariale aferente, suportate de către angajat şi angajator, ale personalului încadrat în structura autorităţii de management şi a organismelor intermediare, cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă parţială ori întreagă de lucru, pentru activităţile adiacente de natură tehnică, financiar-contabilă, juridică sau de audit; c) plata orelor suplimentare acordate personalului, având atribuţii în procesul de gestionare a POS "Mediu", încadrat în structura autorităţii de management şi a organismelor intermediare. Plata orelor suplimentare este eligibilă dacă acestea sunt efectuate în scopul implementării proiectului, în baza contractului individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă parţială ori întreagă de lucru, pe baza foilor de prezenţă;1.2. cheltuieli cu ocazia deplasărilor efectuate în ţară şi în străinătate de personalul autorităţii de management şi al organismelor intermediare în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin în gestionarea POS "Mediu": indemnizaţii de delegare (diurnă), cheltuieli de transport al persoanelor, cazare;1.3. cheltuieli pentru plata taxelor de participare la cursuri, seminarii şi alte acţiuni similare.1.4. cheltuieli cu servicii medicale pentru controlul medical periodic al angajaţilor Direcţiei generale AM POS Mediu reglementat de legislaţia naţională în vigoare.----------Pct. 1.4 a pct. 1 din anexa 7 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014.2. Cheltuieli pentru prestarea de servicii:2.1. cheltuieli efectuate pentru organizarea de evenimente, seminarii, conferinţe, sesiuni de informare, organizarea comitetelor de evaluare şi de selecţie a proiectelor, a comitetelor de monitorizare, a reuniunilor de lucru;2.2. cheltuieli pentru instruirea şi perfecţionarea personalului autorităţii de management şi organismelor intermediare, precum şi a beneficiarilor proiectelor finanţate prin POS "Mediu".Cheltuielile prevăzute la pct. 2.1 şi, respectiv, 2.2 includ cheltuielile cu onorariile, cazarea şi transportul lectorilor sau invitaţilor, indiferent de cetăţenia acestora, închirierea sălilor necesare, asigurarea echipamentelor pentru proiecţie, asigurarea traducerii simultane şi a echipamentelor aferente, tipărirea şi multiplicarea materialelor, asigurarea transportului şi/sau a cazării participanţilor, asigurarea serviciilor necesare organizării pauzelor, asigurarea transportului de echipamente, precum şi orice alte cheltuieli necesare desfăşurării acţiunilor respective;2.3. cheltuieli pentru elaborarea de strategii şi documente pentru identificarea şi justificarea proiectelor, efectuarea de analize, rapoarte, ghiduri, metodologii, studii specifice necesare autorităţii de management pentru monitorizarea şi implementarea POS "Mediu";2.4. cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză tehnică, financiară, contabilă, fiscală, juridică şi din orice alt domeniu, necesare gestionării POS "Mediu";2.5. cheltuieli privind achiziţia serviciilor de audit;2.6. cheltuieli de informare şi publicitate aferente POS "Mediu", cum ar fi: cheltuieli pentru producţia de spoturi radio şi TV, difuzarea spoturilor publicitare radio şi TV, publicitatea prin intermediul presei scrise, panotaj, pagini web, tipărirea, producerea, multiplicarea şi distribuţia de materiale promoţionale, campanii de promovare, organizare de sesiuni de instruire şi informare pentru reprezentanţi ai mass-mediei, servicii de monitorizare media, precum şi orice alte cheltuieli pentru informarea şi publicitatea POS "Mediu";2.7. cheltuieli pentru evaluarea POS "Mediu" şi a planului de comunicare;2.8. cheltuieli efectuate pentru traduceri şi înterpretariat;2.9. cheltuieli efectuate pentru servicii informatice şi de comunicaţii, întreţinere şi reparare de echipamente informatice de comunicaţii şi periferice de calcul, întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice;2.10. cheltuieli pentru recrutarea şi selecţia personalului angajat în structura autorităţii de management şi a organismelor intermediare;2.11. cheltuieli cu tipărirea, multiplicarea şi distribuţia de materiale;2.12. cheltuieli cu transportul de materiale, mobilier, echipamente şi instalaţii, efectuate în cadrul proiectului;2.13. cheltuieli aferente pregătirii documentaţiei de licitaţie, organizării şi derulării procedurilor de achiziţie publică, dacă sunt efectuate în cadrul proiectului;2.14. cheltuieli cu abonamente la publicaţii şi reviste relevante pentru obiectul de activitate al POS "Mediu", achiziţia de publicaţii, cărţi, reviste în format tipărit şi/sau electronic.2.15. cheltuieli cu arhivarea şi depozitarea documentelor.----------Pct. 2.15 a pct. 2 din anexa 7 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014.3. Cheltuieli cu achiziţia de active fixe, obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale consumabile:3.1. cheltuieli pentru achiziţia de active fixe corporale, care cuprind cheltuieli pentru achiziţia de aparatură birotică, mobilier, echipamente şi periferice de calcul, instalaţii şi echipamente pentru asigurarea securităţii şi/sau siguranţei sediului autorităţii de management/organismelor intermediare, precum şi alte active fixe necesare bunei desfăşurări a activităţii autorităţii de management/organismelor intermediare;3.2. cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale, care cuprind cheltuieli pentru achiziţia de aplicaţii informatice, licenţe;3.3. cheltuieli pentru achiziţia obiectelor de inventar, a furniturilor de birou şi a materialelor consumabile.4. Cheltuieli generale de administraţie care sunt eligibile potrivit metodologiei elaborate de autoritatea de management, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi cuprind:-----------Partea introductivă a pct. 4 din anexa 7 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.348 din 26 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 30 septembrie 2010. a) cheltuieli pentru apă şi canalizare; b) cheltuieli cu servicii de salubrizare; c) cheltuieli cu energia electrică; d) cheltuieli cu energia termică şi/sau gazele naturale; e) cheltuieli pentru telefoane, fax, internet şi poştă, curierat rapid şi reţele de comunicaţii; f) cheltuieli cu închirierea de spaţii şi echipamente pentru autoritatea de management şi organismele intermediare; g) cheltuieli pentru achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinere şi funcţionare a spaţiilor destinate autorităţii de management şi organismelor intermediare; h) cheltuieli cu carburanţii şi lubrifianţii pentru mijloacele de transport utilizate de autoritatea de management şi organismele intermediare;h^1) cheltuieli cu rovinieta şi diverse taxe legate de circulaţia mijloacelor de transport utilizate de autoritatea de management şi organismele intermediare;-----------Lit. h^1) a pct. 4 din anexa 7 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.348 din 26 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 30 septembrie 2010. i) cheltuieli pentru reparaţii şi întreţinere a mijloacelor de transport din dotarea autorităţii de management şi a organismelor intermediare; j) cheltuieli de instalare, întreţinere şi reparaţii ale echipamentelor, cu excepţia celor informatice şi de comunicaţii; k) cheltuieli pentru închirierea, întreţinerea şi funcţionarea spaţiilor de arhivare; l) plata salariilor pentru personalul administrativ angajat de către autoritatea de management şi organismele intermediare cu contract de muncă pe durată determinată, cu normă întreagă sau parţială de lucru, pentru deservirea spaţiilor; m) cheltuieli pentru asigurarea clădirilor, spaţiilor, echipamentelor, mijloacelor de transport, necesare funcţionării autorităţii de management şi organismelor intermediare, cu condiţia ca acestea să nu fi fost achiziţionate din fonduri nerambursabile. n) cheltuieli pentru asigurarea apei de consum;----------Lit. n) a pct. 4 din anexa 7 a fost introdusă de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014. o) cheltuieli cu servicii de administrare a spaţiilor, inclusiv servicii de evaluare/asigurare a securităţii spaţiilor.----------Lit. o) a pct. 4 din anexa 7 a fost introdusă de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014.5. Următoarele categorii de cheltuieli sunt eligibile în cadrul proiectului, efectuate în ansamblu sau separat: a) achiziţionarea şi închirierea de spaţii şi mobilier;----------Lit. a) a pct. 5 din anexa 7 a fost modificată de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014. b) închirierea de mijloace de transport, cu sau fără şofer; c) leasingul de mijloace de transport; d) închirierea/leasingul de instalaţii şi de echipamente. Cheltuielile cu leasingul sunt eligibile dacă sunt îndeplinite prevederile art. 2 şi 11 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare. e) achiziţionarea de mijloace de transport.----------Lit. e) a pct. 5 din anexa 7 a fost introdusă de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014.-----------Pct. 5 din anexa 7 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 1.237 din 12 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 10 mai 2011.6. Cheltuieli cu taxele notariale pentru legalizarea unor documente referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea şi controlul POS "Mediu".-------