ORDIN nr. 685 din 15 decembrie 2008 privind acordarea titlului de parc industrial Societății «Agenția de Dezvoltare Locală Oradea» - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 19 decembrie 2008  **) Titlul actului normativ a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 1.942 din 2 decembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 18 decembrie 2015.**) Titlul actului normativ a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 902 din 17 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016. (la 11-11-2021, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.558 din 3 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1079 din 11 noiembrie 2021 ) Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) lit. h) și ale art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 98/2008, ale art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, și ale art. 2 alin. (2) din Instrucțiunile de acordare și anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării și prognozei nr. 264/2002,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,ministrul internelor și reformei administrative emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se dispune acordarea titlului de parc industrial Societății «Agenția de Dezvoltare Locală Oradea» - S.A., cu sediul social în județul Bihor, municipiul Oradea, Strada Primăriei nr. 3, parter, cod unic de înregistrare 24734055, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.(2) Durata titlului de parc industrial acordat potrivit alin. (1) este de 35 de ani, în condițiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislația în vigoare. (la 30-06-2016, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 902 din 17 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016. )  +  Articolul 2Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:a) este amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Oradea, județul Bihor, Șoseaua Borșului nr. 24, și identificat în baza extraselor de carte funciară pentru informare nr. 160691, 160692, 160694-160698, 160700, 160701, 163292, 164179, 164182-164186, 166460, 169202, 169661, 169662, 170367, 170369, 170370, 170867, 172484, 174489, 174490, 176190, 179268, 184565-184567, 185859, 185860, 186069, 188007, 188008, 188010, 190142, 190144, 190145, 192931, 192933, 192935, 193181, 193217, 193434, 193606, 193671, 193677, 193679, 193693, 193695, 193696, 193946-193955, 193968, 193969, 193977, 194179, 194214, 194215, 194689, 194690, 195037, 195038, 196232, 196233, 196384, 196385, 197837, 198363, 198364, 201503, 201504, 201515, 201516, 201980, 201981, 202178, 202179, 203197, 204081, 204082, 204110, 204111, 205598, 209898, 209899, 211096, 211097, eliberate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea;b) are o suprafață de 136,32 ha. (la 11-11-2021, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.558 din 3 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1079 din 11 noiembrie 2021 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 30-06-2016, Art. 3 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 902 din 17 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016. )  +  Articolul 4Societatea-administrator transmite Ministerului Internelor și Reformei Administrative:a) abrogată; (la 30-06-2016, Lit. a) a art. 4 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 902 din 17 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016. ) b) abrogată; (la 30-06-2016, Lit. b) a art. 4 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 902 din 17 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016. ) c) rapoarte semestriale privind activitățile realizate în parcul industrial.  +  Articolul 5Titlul de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, conferă operatorilor economici din parcul industrial dreptul la facilitățile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și de art. 456 alin. (1) lit. i) și art. 464 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în situația îndeplinirii condițiilor stipulate în:a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-06-2016, Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 902 din 17 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016. )  +  Articolul 6Furnizorul ajutorului de stat acordat în temeiul titlului de parc industrial acordat potrivit prezentului ordin este unitatea administrativ-teritorială Oradea, județul Bihor.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul internelor
  și reformei administrative.
  Liviu Radu,
  secretar de stat
  București, 15 decembrie 2008.Nr. 685.  +  Anexă (la 11-11-2021, Anexa a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.558 din 3 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1079 din 11 noiembrie 2021 )