ORDIN nr. 5.260 din 2 septembrie 2008privind aprobarea programelor şcolare revizuite pentru discipline de studiu din aria curriculară "Om şi societate - Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare", clasele a VI-a şi a VII-a
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008  În baza prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 231/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar,ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă programele şcolare revizuite pentru disciplinele de studiu din aria curriculară "Om şi societate - Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare", clasele a VI-a şi a VII-a, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.-------------- Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare începând cu anul şcolar 2008-2009, pentru programele şcolare revizuite la clasele a VI-a şi a VII-a. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice altă dispoziţie contrară privind programele şcolare pentru disciplinele menţionate la art. 1, clasele a VI-a şi a VII-a, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Direcţia generală management învăţământ preuniversitar, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia generală buget'adfinanţe, patrimoniu şi investiţii, Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.p. Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Zvetlana Preoteasa,secretar de statBucureşti, 2 septembrie 2008.Nr. 5.260.  +  Anexa MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUICENTRUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎNÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITARPROGRAME ŞCOLARE REVIZUITEISTORIA ŞI TRADIŢIILE MINORITĂŢII MAGHIARECLASELE A VI-A - A VII-ANOTĂ DE PREZENTAREDisciplina Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare îşi propune:- să dezvăluie elevilor apartenenţa la un spaţiu istoric şi de cultură prin cunoaşterea istoriei comunităţii din care fac parte;- să evidenţieze cultura şi istoria regională şi locală- să încadreze minoritatea maghiară în istoria României, precum şi în istoria universală;- să realizeze o deschidere mai largă către viaţa culturală prin reliefarea aportului maghiarilor din Transilvania la cultura naţională maghiară;- să evidenţieze elementele comune ale istoriei românilor, maghiarilor şi ale altor popoare din bazinul Dunării;Elaborarea programei de Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare a pornit de la următoarele premise:- introducerea noului plan-cadru şi implicit a obiectului Istoria şi tradiţiile minorităţilor la clasele a VI-a şi a VII-a cu o oră de trunchi comun (pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale);- dezvoltarea unei strategii didactice pornind de la obiective care favorizează formarea de competenţe şi atitudini specifice unui domeniu de cunoaştere;- abordarea istoriei dintr-o perspectivă interetnică, interconfesională şi interculturală (este fundamentală în acest sens folosirea noţiunii de civilizaţie în diversitatea sa spaţio-temporală şi ca realitate complexă la nivelul unor comunităţi diferite);- asigurarea coerenţei la nivelul ariei curriculare Om şi societate (prin stabilirea de legături cu programele de Istorie, Geografie şi Cultură civică) şi între arii curriculare (prin realizarea conexiunilor cu programa de Limbă şi literatură maternă);- proiectarea unui set unitar de obiective cadru şi de referinţă pentru Istoria şi tradiţiile tuturor minorităţilor, în corelaţie cu obiectivele programei generale de istorie.În acest context, structura programei de faţă cuprinde: obiective cadru, urmărite pe parcursul celor doi ani de studiu; obiective de referinţă, exemple de activităţi de învăţare şi conţinuturi proiectate pentru fiecare dintre cele două clase.În actuala prezentare, programa de Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare apare ca un instrument util de lucru nu numai pentru profesorii care predau această disciplină, dar şi pentru colegii lor din aria curriculară Om şi societate care intră astfel în contact cu realităţi mai puţin abordate şi interesante prin încărcătura lor culturală.OBIECTIVE CADRU
  1. Cunoaşterea şi folosirea termenilor specifici istoriei şi civilizaţiei maghiare 2. Cunoaşterea şi utilizarea surselor referitoare la trecutul şi prezentul comunităţii maghiare 3. Înţelegerea timpului şi a spaţiului istoric în contextul civilizaţiei maghiare 4. Promovarea interesului pentru studiul interdisciplinar şi cel al relaţiilor dintre populaţia maghiară şi populaţia majoritară
  FEJLESZTESI KOVETELMENYEK
  1. A magyar tortenelemre es civilizaciora jellemzo szakkifejezesek ismerete es hasznalata 2. A magyar kozosseg multjara es jelenere utalo forrasok ismerete es hasznalata 3. A tortenelmi ter es ido megertese a magyar civilizacio kontextusaban 4. A tantargykozi kapcsolatok valamint a helyi kozosseg interetnikus kapcsolatai iranti erdeklodes felkeltese
  CLASA A VI-AOBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE    1. Cunoaşterea şi folosirea termenilor specifici istoriei şi civilizaţiei maghiare    A magyar tortenelemre es civilizaciora jellemzo szakkifejezesek ismerete es hasznalata    Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare   Pe parcursul clasei a VI-a, se Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă   recomandă următoarele: următoarele activităţi:1.1 să recunoască termeni specifici - utilizarea diferitelor surse şi mijloace de     istoriei şi civilizaţiei maghiare informare (dicţionare, enciclopedii,                                                internet);1.2 să identifice şi să comenteze - colectarea şi compararea toponimelor     toponime din zonă locale                                              - exerciţii de identificarea originii                                                toponimelor;1.3 să facă analogii între termeni - comparare de termeni folosind surse     maghiari şi termeni româneşti diferite de informare.         Reszletes kovetelmenyek Tevekenysegpeldak         VI. osztaly soran a tanulo1.1 felismeri a magyar tortenelemre es - informacioforrasok, ismeretkozlo anyagok     civilizaciora jellemzo hasznalata (szotarak, enciklopediak,     szakkifejezeseket internet);1.2 azonositja es megmagyarazza a - helynevek gyujtese, osszehasonlitasa     lakohelye kornyezeteben fellelheto - helynevek eredetenek azonositasa,     helyneveket magyarazata1.3 osszehasonlitja a magyar es român - kulonbozo forrasokbol szarmazo     nyelvu szakkifejezeseket szakkifejezesek osszehasonlitasa    2. Cunoaşterea şi utilizarea surselor documentare referitoare la trecutul şi prezentul       comunităţii maghiare       A magyar kozosseg multjara es jelenere utalo forrasok ismerete es hasznalata    Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare   Pe parcursul clasei a VI-a, se Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă   recomandă următoarele: următoarele activităţi:2.1 să identifice surse pe baza cărora - colectarea, compararea şi identificarea     se poate reconstitui trecutul surselor,     comunităţii maghiare - alcătuirea unei expoziţii cu obiecte vechi;2.2 să identifice în surse diferite - comentare de surse diferite;     informaţii despre schimbările din - descrierea unei surse istorice folosind un     domeniul vieţii cotidiene plan dat.         Reszletes kovetelmenyek Tevekenysegpeldak         VI. osztaly soran a tanulo2.1 azonosoitja a magyar kozosseg - forrasgyujtes, -osszehasonlitas, -azonositas     multjara vonatkozo forrasokat - kiallitas szervezese regi targyakbol2.2 azonositja a kulonbozo forrasokban - kulonbozo forrasok magyarazata    megjeleno, a mindennapi elet - tortenelmi forras leirasa adott vazlat    valtozasaira utalo jeleket alapjan    3. Înţelegerea timpului şi a spaţiului istoric în contextul civilizaţiei maghiare       A tortenelmi ter es ido megertese a magyar civilizacio kontextusaban    Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare   Pe parcursul clasei a VI-a, se Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă   recomandă următoarele: următoarele activităţi:3.1 să identifice elemente comune şi - descrierea unor sărbători şi obiceiuri     deosebiri între comunitatea locale;     maghiară şi alte comunităţi din     România3.2 să precizeze cadrul geografic şi - proiectarea itinerarului unei excursii     contextul social-politic tematice;     corespunzător fiecărei perioade     din istoria comunităţii maghiare3.3 să interpreteze hărţi istorice - exerciţii de interpretare şi de realizare                                                a unor hărţi istorice/tematice.        Reszletes kovetelmenyek Tevekenysegpeldak        VI. osztaly soran a tanulo3.1 felismeri a magyar es mas - helyi unnepek, szokasok, hagyomanyok     nemzetisegek kozotti hasonlosagokat leirasa     es kulonbsegeket3.2 behatarolja a magyar tortenelem - tematikus kirandulas megtervezese     korszakaihoz kotodo foldrajzi teret     es tarsadalmi-politikai kornyezetet3.3 ertelmezi a tortenelmi terkepeket - gyakorlatok tortenelmi/tematikus terkepek                                                ertelmezesere es keszitesere    4. Promovarea interesului pentru studiul interdisciplinar şi cel al relaţiilor dintre       populaţia maghiară şi celelalte etnii pe plan local      A tantargykozi kapcsolatok valamint a helyi kozosseg interetnikus kapcsolatai        iranti erdeklodes felkeltese    Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare   Pe parcursul clasei a VI-a, se Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă   recomandă următoarele: următoarele activităţi:4.1 să manifeste interes pentru - compararea unor surse literare cu     abordarea multiculturală evenimentele istorice;                                              - relaţionarea unor evenimente istorice cu                                                spaţiul geografic;4.2 să relateze experienţe rezultate - studiu de caz despre convieţuire;     din contactul cu diferite - conversaţie dirijată pe o temă indicată;     comunităţi etnice      Reszletes kovetelmenyek Tevekenysegpeldak      VI. osztaly soran a tanulo4.1 erdeklodik a tantargykozi - irodalmi forrasok es tortenelmi     megkozelites irant esemenyek osszevetese;                                              - tortenelmi esemenyek helyszineinek                                                elhelyezese a foldrajzi terben;4.2 feldolgozza az atelt interetnikus - esettanulmany keszitese az     kapcsolatok tapasztalatait egyuttelesrol;                                              - parbeszed adott tema menten;CONŢINUTURII. Introducere în studiul istoriei şi tradiţiilor minorităţii maghiare din RomâniaTermeni istorici, concepte: minoritate, izvor istoric, cronologie, naţiune, naţional.Conţinut: definirea istoriei, specificul izvoarelor scrise şi nescrise, documente istorice, istoria locală, necesitatea şi scopul studierii istoriei.II. Etnogeneza maghiarilor (2000 î. Hr.-895 d. Hr.)Termeni istorici, concepte: populaţie nomadă, triburi, uniuni de triburi, ţară de baştină, kaganat, legături comerciale, necropolă de cai, şamanism.Conţinut:1. Formarea poporului şi a limbii● Mituri şi legende despre origine● Tradiţii şi adevăr istoric despre etnie şi limbă● Spaţiu şi perioadă a formării2. Migraţia triburilor maghiare înainte de 895● Principalele direcţii ale migraţiei● Popoarele înrudite şi legăturile cu popoarele învecinate3. Modul de viaţă materială şi spirituală înainte de descălecat● Viaţa nomadă şi cea sedentară. Aşezări şi necropole● Formele religiei: totemism, şamanism, animismStudiu de caz: (opţional): Viaţa în iurtă; Necropole ale unor conducători militariIII. Societate şi stat (895-1301)Termeni istorici, concepte: Câmpia Panonică, descălecat, autohtonii, cnezate, voievodate, expediţii militare, creştinism, păgâni, rit latin, rit grecesc, biserică, episcopat, organizaţie statală, comitate, scaune, districte, autonomie, şcoli bisericeşti, mărturii lingvisticeConţinut:1. Descălecatul maghiarilor● Aşezarea în Câmpia Panonică şi în Bazinul Carpatic şi relaţiile cu autohtonii● Impactul cu Europa apuseană; expediţii militare2. Formarea statului feudal maghiar● Destrămarea societăţii gentilice şi apariţia societăţii feudale: rolul lui Geza şi Istvan I în organizarea statului● Politica de consolidare a statului şi consecinţele ei● Creştinarea maghiarilor între Roma şi Bizanţ; relaţiile cu ortodocşii.3. Voievodatul Transilvaniei● Formaţiuni prestatale, formarea şi organizarea voievodatului în sec. al XII-lea● Modul de viaţă şi convieţuirea etniilor● Invazia tătară şi urmările ei; anarhia feudală● Cultura în sec. IX-XIIIStudiu de caz: Aspecte locale legate de perioada arpadiană. Învăţăturile lui Istvan I, Legenda Sf. Gerard, Anonymus: Gesta Hungaronum,IV. Stat, societate şi cultură (1301-1541)Termeni istorici, concepte: bresle, obşti săteşti şi teritoriale, feudă, nobil, ierarhia feudală, iobagi, jeleri, orăşeni, jude, sfat orăşenesc, dijmă, răscoală, Tripartitum; pericol otoman, război de apărare, rolul creştinismului, manuscris, cronici, stil romanic, gotic, renaştere, Biblioteca Corviniană.Conţinut:1. Dezvoltarea economică şi socială în feudalism● Viaţa rurală şi viaţa urbană● Sistemul breslelor - influenţa germană, apuseană● Structura şi relaţii sociale: nobili, iobagi, obşti libere, Unio Trium Nationum2. Dinastia Angevinilor● Politica de centralizare a statului3. Lupta antiotomanăPericolul otomanPrincipalele lupte şi urmările acestora. Iancu de Hunedoara şi Matia Corvin.Relaţiile lui Matia Corvin cu Vlad Ţepeş şi Ştefan cel Mare4. Bătălia de la Mohacs şi urmările ei5. Cultura medievală● Scrierea în limba latină şi maghiară● Centrele culturii - principalii cronicari● Arta medievală: arhitectura, stilul romanic, gotic, renascentist, pictură, fresce, sculptură● Aspecte locale legate de perioada respectivăStudiu de caz - (opţional): Cronica pictată de la Viena. Cetate medievală, oraş medieval, biserica medievală, biserica-cetate (istoria locală), Pictorul Tamαs din Cluj, Sculptorii Marton şi Gyorgy din ClujTARTALMAKI. Bevezetes a romaniai magyar kisebbseg tortenelmenek es hagyomanyainak a tanulmanyozasabaTortenelmi fogalmak: kisebbseg, tortenelmi forras, kronologia, nemzet, nemzetiTartalom:a tortenelem meghatarozasa, az irott es iratlan forrasok sajatossagai, tortenelmi dokumentumok, helytortenet, a tortenelem tanulmanyozasanak celja es fontossagaII. Ostortenet (Kr.e 3000 - 895 )Tortenelmi fogalmak: nomad nepesseg, torzs, torzsszovetseg, oshaza, kaganatus,lovas temetkezesTartalom:1. A magyar nep es nyelv kialakulasa● Eredetmitoszok es legendak● Tudomany es hagyomany a magyar nep es nyelv eredeterol● A kialakulas terei es ideje2. A magyar torzsek vandorlasa 895 elott● A vandorlas fontosabb allomasai● Rokonnepek es kapcsolat a szomszedos nepekkel3. Az osmagyarsag eletmodja es hitvilaga● Nomad es letelepedett eletmod. Telepulesek es temetok● Hitvilag: totemizmus, samanizmus, animizmusEsettanulmany (ajanlott): Elet a jurtaban; Harcosok temetkezesi szokasaiIII. A torzsi tarsadalom felbomlasatol a feudalis allam kialakulasaig (895-1301)Tortenelmi fogalmak: Pannonia, honfoglalas, oslakos, kenezseg, vajdasag, kalandozasok, nyugati es keleti keresztenyseg, pogany, egyhaz, puspokseg, allamszervezet, varmegye, szek, korzet, autonomia, egyhazi iskolak, nyelvemlekekTartalom:1. A honfoglalas● A magyarok letelepedese Pannoniaba es a Karpat-medencebe● Kalandozasok2. A kozepkori magyar allam kialakulasa● A torzsi tarsadalom felbomlasatol a feudalis allam kialakulaig: Geza es I. Istvan szerepe az allam megszervezeseben● Az uj rend megszilardulasa● A nyugati keresztenyseg elterjedese, kapcsolatok az ortodoxiaval.3. Az erdelyi vajdasag● A vajdasag kialakulasa es megszervezese a XII. szazadban● Eletmod es egyutteles● A tatarjaras es kovetkezmenyei● Kultura a korai feudalizmusbanEsettanulmany: Istvan Intelmei; Szent Gellert legendaja; Anonymus: Gesta Hungaronum, Helytorteneti sajatossagok (Arpad-kor)IV. Az erett feudalizmus (1301-1541)Tortenelmi fogalmak: ceh, falukozosseg, feudum, nemesseg, feudalis hierarchia, jobbagy, zseller, varoslako, varosi tanacs, dezsma, felkeles, Tripartitum, oszman veszely, torokellenes harcok, keresztenyseg szerepe, kezirat, kronikak, romanika, gotika, reneszansz, Bibliotheca Corviniana.Tartalom:1. Tarsadalmi es gazdasagi fejlodes a feudalizmusban● Falusi es varosi elet● A cehrendszer - nyugati hatas● A tarsadalom felepitese: nemesek, jobbagyok2. Az Anjou-dinasztia● A magyar kiralysag kozpontositasa3. Torokellenes harcok● Az oszman veszely● Fontosabb csatak es kovetkezmenyeik: Hunyadi Janos es Matyas● Vlad Tepes, Ştefan cel Mare es Hunyadi Matyas kapcsolatai.4. A mohacsi csata es kovetkezmenyei● Az orszag harom reszre szakadasa5. A kozepkori muveltseg● Latin- es magyar nyelvu irasbeliseg● A kultura kozpontjai. A krÎnikasok● Kozepkori muveszet: epiteszet, romanika, gotika, reneszansz, festeszet, fresko, szobraszat● Helytorteneti vonatkozasokEsettanulmany - (ajanlott): A becsi Kepes Kronika; A kozepkori varos, var es templom; A vartemplom; Kolozsvari Tamas; Kolozsvari Marton es GyorgyCLASA A VII-AOBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE    1. Cunoaşterea şi folosirea termenilor specifici istoriei şi civilizaţiei maghiare    A magyar tortenelemre es civilizaciora jellemzo szakkifejezesek ismerete es hasznalata    Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare   Pe parcursul clasei a VII-a, se Pe parcursul clasei a VII-a, se recomandă   recomandă următoarele: următoarele activităţi:1.1 să explice în termeni accesibili - căutarea explicaţiilor în dicţionare şi alte     vârstei noţiuni specifice surse de informare;     civilizaţiei maghiare1.2 să utilizeze termeni specifici - interpretarea unor texte istorice;     civilizaţiei maghiare în diferite - alcătuirea unei lucrări scrise despre     contexte de comunicare vestigii istorice din localitate.      Reszletes kovetelmenyek Tevekenysegpeldak      VII. osztaly soran a tanulo1.1 koranak megfelelo szohasznalattal - magyarazatok keresese szotarakban es mas     magyarazza a magyar civilizaciora informacioforrasokban;     jellemzo szakkifejezeseket1.2 kulonbozo kommunikacios helyzetekben - tortenelmi szovegek ertelmezese;     hasznalja a magyar civilizaciora - dolgozat keszitese helyi tortenelmi     jellemzo szakkifejezeseket emlekekrol.  2. Cunoaşterea şi utilizarea surselor documentare referitoare la trecutul şi prezentul      comunităţii maghiare     A magyar kozosseg multjara es jelenere utalo forrasok ismerete es hasznalata    Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare   Pe parcursul clasei a VII-a, se Pe parcursul clasei a VII-a, se recomandă   recomandă următoarele: următoarele activităţi:2.1 să relateze oral sau în scris - dezbatere pe baza surselor indicate;     aspecte din tradiţiile maghiarilor - exerciţii de comparare a surselor istorice;     din alte zone ale României sau - familiarizare cu metoda interviului;     din afara graniţelor2.2 să identifice legături între - comentarea obiectivităţii/ subiectivităţii     cauzele şi consecinţele surselor istorice studiate.     evenimentelor şi/ sau proceselor     istorice studiate       Reszletes kovetelmenyek Tevekenysegpeldak       VII. osztaly soran a tanulo2.1 bemutatja szoban vagy irasban a - vita a megjelolt forrasok alapjan;     magyarok hagyomanyait - gyakorlatok a tortenelmi forrasok                                                osszehasonlitasara;                                              - interjuzas;2.2 felismeri a tortenelmi esemenyek/ - a tanulmanyozott tortenelmi forrasok     folyamatok okai es kovetkezmenyei objektiv/szubjektiv jellegenek targyalasa     kozotti kapcsolatot  3. Înţelegerea timpului şi a spaţiului istoric în contextul civilizaţiei maghiare     A tortenelmi ter es ido megertese a magyar civilizacio kontextusaban    Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare   Pe parcursul clasei a VII-a, se Pe parcursul clasei a VII-a, se recomandă   recomandă următoarele: următoarele activităţi:3.1 să facă legături între diferite - utilizarea diferitelor surse şi mijloace de     aspecte ale istoriei maghiarilor informare (enciclopedii, atlase istorice,     şi ale istoriei altor popoare internet);                                              - alcătuirea unui ghid turistic al                                                localităţii;3.2 să exprime opinii despre personaje - exerciţii care solicită exprimarea     şi evenimente istorice opiniilor;                                              - alcătuirea de biografii ale personalităţilor                                                studiate.       Reszletes kovetelmenyek Tevekenysegpeldak       VII. osztaly soran a tanulo3.1 kulonfele szempontok alapjan - informacioforrasok, ismeretkozlo anyagok     parhuzamba allitja a magyar es mas hasznalata (szotarak, enciklopediak,     nemzetek tortenelmet internet);                                              - utikalauz osszeallitasa a helyi                                                nevezetessegekrol;3.2 velemenyt nyilvanit tortenelmi - velemenynyilvanitast elosegito     szemelyisegekrol es tortenelmi gyakorlatok;     esemenyekrol - a tanult tortenelmi szemelyisegek                                                eletrajzanak elkeszitese.  4. Promovarea interesului pentru studiul interdisciplinar şi cel al relaţiilor     dintre populaţia maghiară şi celelalte etnii pe plan local     A tantargykozi kapcsolatok valamint a helyi kozosseg interetnikus kapcsolatai     iranti erdeklodes felkeltese    Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare   Pe parcursul clasei a VII-a, se Pe parcursul clasei a VII-a, se recomandă   recomandă următoarele: următoarele activităţi:4.1 să manifeste interes pentru - compararea unor surse literare cu     abordarea interdisciplinară şi evenimentele istorice;     interculturală - relaţionarea unor evenimente istorice cu                                                spaţiul geografic;                                              - căutarea unor modele de interferenţă                                                culturală;4.2 să contribuie efectiv la acţiuni - realizarea de proiecte finalizate cu     de conservare şi valorificare a elaborarea de portofolii;     patrimoniului de identitate etnică     din localitate4.3 să manifeste disponibilitate pentru - vizitarea unor organizaţii şi instituţii     participarea la proiecte comunitare locale, regionale cu scopul cunoaşterii                                                activităţii acestora.       Reszletes kovetelmenyek Tevekenysegpeldak       VII. osztaly soran a tanulo4.1 erdeklodest tanusit a tantargykozi - irodalmi forrasok es tortenelmi esemenyek     es interkulturalis megkozelitesek osszevetese;     irant - tortenelmi esemenyek helyszineinek                                                elhelyezese a foldrajzi terben;                                              - modell erteku szemelyisegek keresese;4.2 tevekenyen vesz reszt a helyi - tervek keszitese portfolio kereteben;     kozosseg nemzeti identitasat     hordozo orokseg megorzeseben4.3 szivesen vallal reszt a helyi - helyi intezmenyek es szervezetek     kozossegi projektek felkeresese munkajuk iranti erdeklodes     lebonyolitasaban celjabol.CONŢINUTURII. Introducere● Periodizarea istoriei de la 1541-până în zilele noastre● Ţara şi locuitoriiII. Formarea şi dezvoltarea Principatului Transilvaniei (1541-1690)Termeni istorici, concepte: principe, principat, dietă, naţiuni privilegiate, răscoale secuieşti,Renaşterea, Reforma şi libertatea religiei, cultura în limba naţională.Conţinut:1. Principatul Transilvaniei● Sistemul politic şi instituţiile statului● Mari principi: Bathory Istvan, Bethlen Gabor, Rakoczi Gyorgy I.2. Structuri economice şi sociale în perioada principatului● Progres economic din sec. XVII: viaţa urbană şi viaţa rurală● Evoluţia societăţii secuieşti3. Cultura maghiarilor, Reforma religioasă● Umanismul şi Renaşterea în Transilvania● Principalele momente ale Reformei şi Contrareformei şi urmările acestora; Transilvania - model de toleranţă în Europa● Dieta de la Turda şi începutul toleranţei● Obiceiuri şi tradiţii● Transilvania în cultura locală; interferenţe culturale şi relaţii cu ortodoxismul .Studiu de caz (opţional): Cronica lui Heltai Gaspar, opere ale lui Apaczai; Influenţa Renaşterii asupra artei populare din Transilvania, Rolul principeselor în Transilvania.III. Maghiarii din Transilvania în cadrul Imperiului Habsburgic (1690-1867)Termeni istorici, concepte: capitalism, industrie, manufactură, Imperiul Habsburgic; Diploma Leopoldină, mişcarea curuţilor, regimente grănicereşti, Cancelaria Aulică, Tabla Regească, absolutismul luminat, dualism, liberalism, reformism, emancipare naţională, literatura în limba naţionalăConţinut:1. Consecinţele dominaţiei habsburgice asupra societăţii maghiare● Diploma Leopoldină şi noul statut politico-juridic al Transilvaniei● Mişcarea curuţilor şi înăbuşirea ei2. Absolutismul luminat şi urmările lui● Principalele reforme ale Mariei Tereza şi Iosif al II-lea3. Era reformelor şi influenţa lor asupra întregii societăţi● Principalele curente ale reformismului● Principalii exponenţi ai liberalismului şi ai opoziţiei nobiliare înainte de 1848● Aspecte ale culturii din Epoca luminilor şi Era reformelor● Persoane de seamă ale epociiStudiu de caz (opţional): Bolyai Farkas, Bolyai Janos, Mikes Kelemen, Aranka Gyorgy, Boloni Farkas Sandor, Brassai Samuel, Benko Jozsef, Gyarmathi Samuel, Korosi Csoma Sandor, Kovari Laszlo, Jakab Elek, Wesselenyi Miklos, Miko ImreStudiu de caz (opţional): Marile colecţii şi biblioteci din Transilvania4. Revoluţia din 1848-1849● Cauzele şi izbucnirea revoluţiei; posibilităţi de colaborare● Realizările revoluţiei maghiare● Revoluţia maghiară şi problema naţională● Tensiuni sociale şi naţionale● Colaborarea cu revoluţia română● Înfrângerea revoluţiei● Aspecte locale legate de revoluţieStudiu de caz (opţional): Batthyany Lajos, Bem Jozsef, Gabor Aron, Gal Sandor;Studiu de caz (opţional): Petofi Sandor şi revoluţia maghiară; Adunarea populară de la Lutiţa;Cei 13 generali martiri de la Arad5. De la revoluţie la dualism (1849-1867)● Emigraţia maghiară şi relaţiile de colaborare cu Principatele Unite● Neoabsolutismul habsburgic● Dualismul austro-ungarIV. Populaţia maghiară transilvăneană în Imperiul Austro-Ungar (1867-1914)Termeni istorici, concepte: emigraţie, partid politic, parlamentarism, politica naţională, naţionalism, stat naţional, suveranitate, unitate naţională, opera şi teatrul naţional, academia de picturăConţinut:1. Viaţa politică şi socială● Desfiinţarea autonomiei Transilvaniei● Parlamentarismul modern● Modul de viaţă la cumpăna veacurilor al XIX-lea- al XX-lea2. Cultura maghiarăStudiu de caz (opţional): Brassai Samuel, Kriza Janos; irodalom: Kemeny Zsigmond, Josika Miklos, Arany Janos, Szigligeti Ede, Ady Endre, Csiky Gergely; muveszet: Barabas Miklos, Szatmary Papp Karoly, Hollosy SimonStudiu de caz (opţional): Orban Balazs:Descrierea Secuimii, Învăţământul în limba maghiară.V. Primul Război Mondial şi consecinţele lui (1914-1918)Termeni istorici, concepte: război mondial, front, campanie militară, autodeterminare naţională, stat naţional modernConţinut:● Izbucnirea războiului, fronturile şi participarea ardelenilor● Intrarea României în război; Unirea din 1918● Urmările războiului, crearea situaţiei revoluţionare din Transilvania● Problema naţionalităţilor● Tratatul de pace de la Trianon şi consecinţele saleStudiu de caz (opţional): Monumente istorice legate de primul război mondialVI. Maghiarii în perioada interbelică (1919-1939)Termeni istorici, concepte: Constituţia din 1923, regim democratic, minoritate naţională, revizionism, transilvanismConţinut:● Sistemul de pace. Maghiarii în noul cadru politico-administrativ● Organizaţii sociale şi societăţi culturale, presa în limba maghiarăStudiu de caz (opţional): Bartok Bela, Kos Karoly, Kemeny Janos, Banffy MiklosVII. Perioada celui de al Doilea Război Mondial (1939-1945)Termeni istorici, concepte: antisemitism, extremă stânga, extremă dreapta, Holocaust, lagăre de muncă, deportări, internări, crime de război,Conţinut:● Anul 1940; Dictatul de la Viena şi consecinţele sale● Participarea la război şi tratatele de pace; tratatul de pace din 1947Studiu de caz (opţional): Războiul mondial şi istoria locală, Holocaustul în Transilvania, Personalitatea lui Marton AronVIII. Maghiarii în perioada 1945-1989Termeni istorici, concepte: dictatura comunistă, colectivizare, industrializare, deportări, cultul personalităţii, model stalinist, Regiunea Autonomă Maghiară.Conţinut:● Transformări economice, sociale şi politice după al Doilea Război Mondial● Revoluţia maghiară din 1956 şi influenţa ei asupra societăţii din România● Instituţii culturale şi de învăţământ● Aspecte localeStudiu de caz (opţional): Colectivizarea, Urbanizarea forţată, Sistematizarea satelorIX. Comunitatea maghiară din România după 1989Termeni istorici, concepte: revoluţia anticomunistă, integrare, economia de piaţă, autonomia locală, senator, deputat, alegeri libere, campania electorală, pluralism politic, învăţământ în limba maghiară.Conţinut:● Decembrie 1989● Evenimentele din martie 1990● Principalele organizaţii ale maghiarilor, participarea la viaţa politică românească, obiectivele politice, economice, sociale şi culturale● Tratatul de bază româno-maghiarStudiu de caz (opţional): Funcţionarea consiliilor localeTARTALMAKI. Bevezetes● Periodizalas 1541-tol napjainkig● Az orszag es lakoiII. Az Erdelyi Fejedelemseg kialakulasa es fejlodese (1541-1690)Fogalmak: nemzetkozi kereskedelem, fejedelem, fejedelemseg, dieta, kivaltsagos nemzetek, szekely felkelesek, reneszansz, reformacio es vallasszabadsag, anyanyelvu muvelodesTartalom:1. Az Erdelyi Fejedelemseg● A fejedelemseg politikai rendszere● Nagy fejedelmek: Bathori Istvan, Bethlen Gabor, I. Rakoczi Gyorgy● A fejedelemseg vege2. A fejedelemsegkori gazdasag es tarsadalom● Gazdasagi fejlodes a XVII. szazadban: varosi es falusi elet● A szekely tarsadalom fejlodese3. Muvelodes es reformacio● Erdelyi humanizmus es reneszansz● A reformacio es ellenreformacio fobb esemenyei es kovetkezmenyei, Erdely, az europai tolerancia peldakepe● A tordai orszaggyules● Szokasok es hagyomanyok● Erdely a helyi muvelodesben, kulturalis inerferenciak, ortodox kapcsolatok.Esettanulmany (ajanlott): Heltai Gaspar kronikaja, Apaczai muvei; a tordai orszaggyulesi hatarozat, A reneszansz hatasa az erdelyi nepi muveszetre, Nagy fejedelemasszonyok.III. Az erdelyi magyarok a Habsburg Birodalomban (1690-1867)Fogalmak: kapitalizmus, manufaktura, ipar, dunai hajozas, Habsburg Birodalom, Lipot fele hitlevel (Diploma Leopoldinum), kuruc mozgalom, hatarorezredek, emigracio, Udvari Kancellaria, Kiralyi Tabla, felvilagosult abszolutizmus, dualizmus, liberalizmus, reformkor, nemzeti felemelkedes, nemzeti irodalomTartalom:1. A Habsburg uralom kovetkezmenyei a magyar tarsadalomra nezve● A Lipot fele hitlevel es Erdely uj politikai-jogi helyzete● A kuruc mozgalom es leverese2. A felvilagosult abszolutizmus es kovetkezmenyei● Maria Terezia es II. Jozsef fobb reformjai3. A reformkor es hatasa a magyar tarsadalomra● A reformkor fobb eszmei● A liberalizmus es a nemesi ellenallas fobb szemelyisegei● A felvilagosodas es a reformkor muveltsegeEsettanulmany (ajanlott): Bolyai Farkas, Bolyai Janos, Mikes Kelemen, Aranka Gyorgy, Boloni Farkas Sandor, Brassai Samuel, Benko Jozsef, Gyarmathi Samuel, Korosi Csoma Sandor, Kovari Laszlo, Jakab Elek, Wesselenyi Miklos, Miko ImreEsettanulmany (ajanlott): Nagy erdelyi konyvtarak4. Az 1848-1849-es forradalom● A forradalom okai es kitorese, a kozos harc lehetosegei● A magyar forradalom megvalositasai● A magyar forradalom es nemzetisegi kerdes● Tarsadalmi es nemzetisegi feszultsegek● Kapcsolatok a român forradalommal● A forradalom leverese● A forradalom helyi vonatkozasaiEsettanulmany (ajanlott): Batthyany Lajos, Bem Jozsef, Gabor Aron, Gal Sandor; Petofi Sandor es a magyar forradalom, Az agyagfalvi szekely nemzetgyules, A 13 aradi vertanu.5. A forradalomtol a kiegyezesig (1849-1867)● A magyar emigracio● Az onkenyuralommal szembeni ellenallas● Az osztrak-magyar kiegyezesIV. Erdely az Osztrak-Magyar Monarchiaban (1867-1914)Fogalmak: emigracio, politikai part, parlamentarizmus, nemzetisegi politika, nacionalizmus, nemzetallam, szuveranitas, nemzeti szinhaz es opera, muveszeti akademia.Tartalom:1. Tarsadalmi es politikai elet● Erdely onallosaganak felszamolasa● Parlamentarizmus● Eletmod a szazadfordulon2. A magyar kultura● A magyar kultura es europai kultura● Helyi vonatkozasokEsettanulmany (ajanlott): Brassai Samuel, Kriza Janos; irodalom: Kemeny Zsigmond, Josika Miklos, Arany Janos, Szigligeti Ede, Ady Endre, Csiky Gergely; muveszet: Barabas Miklos, Szatmary Papp Karoly, Hollosy SimonEsettanulmany (ajanlott): Orban Balazs: Szekelyfold leirasa. Magyar nyelvu oktatas.V. Az elso vilaghaboru es kovetkezmenyei (1914-1918)Fogalmak: vilaghaboru, hadszinter, hadjarat, nemzeti onrendelkezes, modern nemzetallamTartalom:● A haboru kitorese, frontvonalak, erdelyiek a vilaghaboruban● România belepese a haboruba, az 1918-as egyesules● A haboru kovetkezmenyei, forradalmi helyzet kialakulasa Erdelyben● Feszultsegek a nemzetisegi kerdesben● Trianoni bekeszerzodes es kovetkezmenyeiEsettanulmany (ajanlott): Elso vilaghaborus emlekmuvekVI. Az erdelyi magyarok a ket vilaghaboru kozott (1919-1939)Fogalmak: Az 1923-as Alkotmany, demokratikus rendszer, nemzeti kisebbseg, revizio, transszilvanizmus.Tartalom:● Gazdasagi-tarsadalmi viszonyok, magyar politikai partok tevekenysege● Kulturalis es tarsadalmi szervezetek. Magyar nyelvu sajto.Esettanulmany (ajanlott): Bartok Bela, Kos Karoly, Banffy Miklos, Kemeny JanosVII. A masodik vilaghaboru (1939-1945)Fogalmak: antiszemitizmus, szelsobaloldal, szelsojobboldal, holokauszt, koncentracios taborok, deportalas, internalas, haborus bunokTartalom:● Az 1940-es ev; a becsi dontes es kovetkezmenyei● A haborus reszvetel es a bekekotesekEsettanulmany (ajanlott): Vilaghaboru es helytortenet. Talalkozo egy haborus veterannal. Holokauszt Erdelyben. Marton Aron szemelyisege.VIII. Az erdelyi magyarok 1945-1989 kozottFogalmak: kommunista diktatura, kollektivizalas, szocialista iparositas, deportalas, szemelyi kultusz, sztalinista modellTartalom:● Gazdasagi, tarsadalmi es politikai atalakulasok● Magyar Autonom Tartomany● Az 1956-os magyar forradalom es hatasa a romaniai tarsadalomra● Muvelodesi es oktatasi intezmenyek● Helyi vonatkozasokEsettanulmany (ajanlott): Kollektivizalas. Eroltetett varosiasitas. Falurombolas.IX. A romaniai magyarsag a kommunizmus bukasa utan.Fogalmak: kommunista ellenes forradalom, integracio, piacgazdasag, helyi autonomia, szenator, kepviselo, szabad valasztasok, valasztasi kampany, politikai pluralizmus, magyar nyelvu oktatasTartalom :● 1989 december.● Etnikai es tarsadalmi feszultsegek. 1990-es marciusi esemenyek.● A magyarsag fobb szervezetei, a romaniai kozeletben valo reszvetel.● Politikai, gazdasagi, tarsadalmi es kulturalis celkituzesek.Esettanulmany (ajanlott): A helyi onkormanyzatok mukodesePersonalităţi
  *Font 9*
  Nicolaus Olahus (1493-1568) Cleric româno-catolic, primul reprezentant al contrareformei în Ungaria, regent al Ungariei, istoriograf umanist, poet.
  Szamoskozi Istvan (1565-1612) Istoriograf umanist transilvănean.
  Heltai Gaspar(1490?,1510?-1574) Predicator protestant, scriitor, tipograf.
  David Ferenc (1510-1579) Predicator protestant, fondator al bisericii unitariene din Transilvania.
  Borsos Tamas (1566-1633) Memorialist, primarul oraşului Târgu-Mureş, în timpul lui a devenit localitatea oraş regesc.
  Szenczi Molnar Albert (1574-1639) Lingvist, filozof, traducător, creator de psalmi.
  Apaczai Csere Janos (1625-1659) Cel mai de seamă reprezentant al filozofiei carteziene în Transilvania, adept al raţionalismului cartezian şi al sistemului lui Nicolaus Copernic.
  Bethlen Miklos (1642-1716) Memorialist maghiar, cancelar al Transilvaniei.
  Kajoni Janos (1629-1687) Muzician, folclorist, constructor şi reparator de orgi, umanist, "o adevărată minune a epocii sale", renascentist şi precursor al iluminismului în Transilvania.
  Bolyai Farkas (1775-1856) Matematician, cunoscut mai ales pentru contribuţiile sale în geometrie.
  Bolyai Janos (1802-1860) Matematician clujean, fiul matematicianului Bolyai Farkas. A scris lucrări fundamentale în geometria neeuclidiană.
  Mikes Kelemen (1690-1761) Scriitor maghiar, autorul operei "Torokorszagi levelek"
  Aranka Gyorgy (1737-1817) Iluminist, organizatorul primei societăţi ştiinţifice maghiare.
  Boloni Farkas Sandor (1795-1842) Memorialist maghiar, autorul operei "Călătorii în America".
  Benko Jozsef (1740-1814) Scriitor, autorul operei "Transsilvania, sive Magnus Transsilvaniae Principatus".
  Gyarmathi Samuel (1751-1830) Medic, lingvist, primul reprezentant maghiar al lingvisticii comparate.
  Korosi Csoma Sandor (1784-1842) Orientalist transilvănean, a căutat ţara de origine a maghiarilor.
  Kovari Laszlo (1819-1907) Istoric din secolul al XIX-lea.
  Jakab Elek (1820-1897) Istoric, autorul operei "Istoria Clujului".
  Wesselenyi Miklos (1796-1850) Baron, liderul liberalilor transilvăneni din prima jumătate a sec. al XIX-lea.
  Miko Imre (1805-1876) Om de cultură, ministru al transporturilor în guvernul Andrassy.
  Arva Bethlen Kata (1700-1759) Personalitate carismatică, caritabila construia şi renova biserici şi sponsoriza copii şi studenţi.
  Batthyany Lajos (1807-1849) Prim-ministrul Ungariei în guvernul alcătuit în aprilie 1848.
  Bem Jozsef (1794-1850) Comandantul general al armatei maghiare din Transilvania în timpul revoluţiei din anul 1848.
  Gabor Aron (1814-1849) Maior în lupta pentru libertate a maghiarilor împotriva Habsburgilor, a organizat fabrica de armament în Transilvania, a turnat 13 tunuri.
  Gal Sandor (1817-1871) Comandant maghiar în timpul revoluţiei din anul 1848.
  Brassai Samuel (1800-1897) Filolog, filosof, om de ştiinţă.
  Kriza Janos (1811-1875) Etnograf, poet, traducător, episcop unitarian.
  Kemeny Zsigmond (1814-1875) Scriitor maghiar, autorul romanului Văduva şi fiica ei.
  Josika Miklos (1794-1865) Scriitor maghiar, autorul romanului Abafi.
  Arany Janos (1817-1882) Poet, scriitor din secolul al XIX-lea, autorul poemului Toldi.
  Szigligeti Ede (1814-1878) Scriitor maghiar din secolul XIX, a scris piese de teatru, cea mai cunoscută fiind comedia Liliomfi (1849)
  Ady Endre (1877-1919) Poet maghiar, nu doar unul dintre cei mai importanţi poeţi ai secolului XX, ci şi al literaturii maghiare în general.
  Csiky Gergely (1842-1891) Scriitor maghiar, membru al "Societăţii Kisfaludy".
  Barabas Miklos (1810-1898) Pictor de origine transilvăneană, a devenit celebru portretelor (ex. "Szechenyi Istvan", "Liszt Ferenc").
  Szatmary Papp Karoly (1812-1887) Fotograf, litograf.
  Hollosy Simon (1857-1918) Pictor maghiar, fondatorul coloniei artistice de la Baia-Mare.
  Bartok Bela (1881-1945) Compozitor şi pianist maghiar, unul din reprezentanţii de seamă ai muzicii moderne.
  Kos Karoly (1883-1977) Arhitect maghiar, scriitor, grafician, etnograf şi politician.
  Banffy Miklos (1873-1950) Politician maghiar, scriitor, grafician şi scenograf. Între 14 aprilie 1921 şi 19 decembrie 1922 a fost ministru de externe al Ungariei, în guvernul condus de Istvan Bethlen. A fost ultimul proprietar al Castelului de la Bonţida.
  -----------