INSTRUCȚIUNI nr. 664 din 28 noiembrie 2008 privind normele de asigurare tehnică a construcțiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008  Având în vedere prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale actelor normative subsecvente de aplicare a acestora și Avizul nr. 130.134 din 25 noiembrie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,ministrul internelor și reformei administrative emite următoarele instrucțiuni:  +  Capitolul I Asigurarea tehnică a construcțiilor  +  Articolul 1Prezentele instrucțiuni cuprind reglementări pentru asigurarea menținerii capacității funcționale și a condițiilor de rezistență mecanică și stabilitate a construcțiilor, confort și aspect estetic al acestora, precum și remedierea la timp a degradărilor și avariilor constatate, astfel încât exploatarea acestora să se efectueze în condiții optime, pentru construcțiile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 2(1) Prevederile prezentelor instrucțiuni se aplică tuturor categoriilor de construcții și instalațiilor aferente acestora, denumite în continuare construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne.(2) Instalațiile de telefonie, radiotelefonie, transmisii de date, semnalizare efracție și incendiu, sonorizare și televiziune etc, denumite în continuare instalații de curenți slabi, sunt componente ale instalațiilor aferente construcțiilor, începând de la nișele telefonice sau de la tablourile de distribuție ale cablurilor/conductorilor, inclusiv nișele telefonice sau tablourile.(3) Racordurile de orice fel, inclusiv telefonice, căminele de racord, tablourile terminale (repartitoarele) și echipamentele de telecomunicații nu fac parte din instalațiile aferente construcțiilor.(4) La imobilele exploatate cu titlu de folosință se pot efectua numai lucrări de reparare a unor finisaje și alte elemente de construcție cu durată scurtă de existență și înlocuirea unor piese din instalații cu uzură rapidă, conform prevederilor din contractele de comodat sau documentelor de predare în folosință încheiate între structurile Ministerului Afacerilor Interne. (la 07-06-2013, Alineatul (4) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 75 din 30 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 07 iunie 2013 )  +  Articolul 3Răspunderea pentru respectarea prevederilor prezentelor instrucțiuni revine șefilor tuturor structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de ordonatori de credite, care au în administrare construcții, denumite în continuare unități de administrare.  +  Articolul 4Direcția generală logistică, prin servicii specializate, precum și structurile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne care au în administrare construcții controlează modul de aplicare a prezentelor instrucțiuni și iau măsurile legale de înlăturare a deficiențelor constatate potrivit reglementărilor în vigoare. (la 07-06-2013, Articolul 4 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 75 din 30 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 07 iunie 2013 )  +  Articolul 5Urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor se face pe toată durata de existență a acestora și constituie o activitate sistematică de observare, examinare, investigare a modului în care răspund/reacționează construcțiile sub influența acțiunilor agenților de mediu, a condițiilor de exploatare și a interacțiunii construcțiilor cu mediul înconjurător și cu activitatea utilizatorilor. Aceasta cuprinde ansamblul de activități privind examinarea directă sau investigația cu mijloace de observare și măsurare specifice, în scopul menținerii cerințelor esențiale de calitate în construcții, și este de două categorii: curentă și specială.  +  Secţiunea 1 Urmărirea curentă  +  Articolul 6Urmărirea curentă este o activitate sistematică de culegere de date privind starea tehnică a construcțiilor, care, corelată cu activitatea de întreținere și reparații, are ca obiectiv menținerea acestora la parametrii proiectați și se face prin examinare vizuală directă și, dacă este cazul, cu mijloace de uz curent.  +  Articolul 7Urmărirea curentă are caracter permanent pe toată durata de existență fizică a construcțiilor și se realizează cel puțin anual, dar în mod obligatoriu după producerea de evenimente deosebite, cum sunt: seismele, inundațiile, incendiile, exploziile, alunecările de teren, asupra tuturor construcțiilor, de orice categorie sau clasă de importanță.  +  Articolul 8(1) Urmărirea curentă se realizează, prin grija fiecărei unități de administrare, de către responsabilii cu urmărirea în exploatare a construcțiilor numiți prin ordin de zi pe unitate/dispoziție de zi pe unitate, atestați de Serviciul controlul calității în construcții din Direcția logistică, dintre cadrele de specialitate cu pregătire cel puțin de nivel mediu.(2) În cazul în care unitatea de administrare nu dispune de personal propriu specializat, aceasta poate contracta activitatea de urmărire curentă cu o firmă abilitată în această activitate, în condițiile legii.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010.  +  Articolul 9Atribuțiile responsabililor cu urmărirea comportării în exploatare atestați se stabilesc potrivit Normativului privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor/indicativ P 130-1999.  +  Articolul 10(1) În cadrul urmăririi curente a construcțiilor, la apariția unor deteriorări ce pot afecta rezistența, stabilitatea și durabilitatea acestora, unitatea de administrare solicită Direcției generale logistice o inspecție extinsă asupra construcției, urmată, dacă este cazul, de o expertiză tehnică. Solicitarea privind efectuarea inspecției extinse trebuie să fie însoțită de un raport de constatare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.(2) În cadrul urmăririi curente a construcțiilor, unitatea de administrare prin responsabilul cu urmărirea comportării în timp a construcțiilor va acționa, cu prioritate, pentru:a) identificarea construcțiilor din administrare realizate înainte de intrarea în vigoare a Normativului de proiectare antiseismică P100-78 și care sunt amplasate în localități pentru care valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur ag, potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1/2006, aprobat potrivit legii, este mai mare sau egală cu 0,16 g;b) expertizarea tehnică obligatorie a construcțiilor prevăzute la lit. a);c) înștiințarea Serviciului controlul calității în construcții din cadrul Direcției generale logistice cu privire la construcțiile identificate și/sau expertizate. (la 07-06-2013, Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 75 din 30 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 07 iunie 2013 )  +  Articolul 11(1) Inspecția extinsă se efectuează de către specialiști din Direcția generală logistică - Serviciul controlul calității în construcții și are ca obiect examinarea detaliată, din punctul de vedere al rezistenței, stabilității și durabilității, a tuturor elementelor structurale și nestructurale ale unei construcții.(2) Inspecția extinsă se efectuează în următoarele situații:a) pentru depistarea deteriorărilor semnificative semnalate în cadrul activității de urmărire curentă și care afectează utilizarea construcției în condiții de siguranță;b) după producerea degradărilor/avariilor cauzate de acțiunea unui eveniment deosebit asupra construcției;c) la modificarea condițiilor de exploatare a construcțiilor, în sensul schimbării încărcărilor pe elemente de rezistență ale construcției;d) la construcțiile cu durata de utilizare depășită.(3) Observațiile constatate cu ocazia efectuării inspecției extinse asupra construcției, măsurile care trebuie luate pentru înlăturarea deficiențelor și, dacă este cazul, extinderea măsurilor de urmărire curentă a comportării în timp se consemnează într-un proces-verbal de inspecție, întocmit și semnat de inspectorul de specialitate al Serviciului controlul calității în construcții. Documentul se aduce la cunoștință și se semnează în acest sens de șeful unității, șeful structurii logistice și responsabilul cu urmărirea comportării în timp a construcțiilor din cadrul unității de administrare. (la 07-06-2013, Articolul 11 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 75 din 30 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 07 iunie 2013 )  +  Secţiunea a 2-a Urmărirea specială  +  Articolul 12Urmărirea specială a comportării construcțiilor se instituie la:a) construcțiile noi de importanță deosebită sau excepțională, stabilită prin proiect;b) construcțiile în exploatare cu evoluție periculoasă, recomandată de rezultatele unei expertize tehnice sau ale unei inspectări extinse.  +  Articolul 13Urmărirea specială a comportării construcțiilor se efectuează cu mijloacele de observare și măsurare complexe și specializate, adaptate obiectivelor specifice ale fiecărui caz, și ținând seama de prevederile reglementărilor tehnice în vigoare.  +  Articolul 14(1) Proiectul de urmărire specială se elaborează de către firme specializate, în colaborare cu specialiști în domeniul cercetării experimentale a structurilor de construcții, cu specialiști în domeniul aparaturii de măsură și control, precum și cu specialiști în automatizări și prelucrarea automată a datelor(2) În cazul construcțiilor noi, elaborarea proiectelor de urmărire specială se execută concomitent cu proiectul de execuție, de către proiectant, în baza unei comenzi emise de unitatea de administrare.(3) În cazul construcțiilor în exploatare la care s-a hotărât urmărirea specială în baza unei inspectări extinse sau a unei expertize, unitatea de administrare comandă unei firme specializate elaborarea unui proiect de urmărire specială.(4) Avizarea proiectelor de urmărire specială se face conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 15Personalul însărcinat cu efectuarea urmăririi speciale a comportării construcțiilor prezintă rezultatele acestei activități în rapoarte, la termenele stabilite prin proiectele de urmărire specială, care se includ în cartea tehnică a construcției, prin grija responsabilului care se ocupă cu urmărirea specială a construcției respective.  +  Articolul 16Abrogat. (la 07-06-2013, Articolul 16 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 75 din 30 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 07 iunie 2013 )  +  Secţiunea a 3-a Intervențiile în timp  +  Articolul 17Intervențiile în timp asupra construcțiilor sunt fundamentate pe baza datelor furnizate de activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcțiilor și au drept scop menținerea fondului construit la nivelul necesar al cerințelor și asigurarea funcțiunilor acestuia, inclusiv prin extinderea sau modificarea funcționalității inițiale ca urmare a modernizării.  +  Articolul 18Lucrările executate asupra construcțiilor sunt, potrivit naturii și scopului lor:a) lucrări de reparații curente determinate de uzura sau de degradarea normală și care au ca scop menținerea stării tehnice a construcțiilor;b) lucrări de intervenții: lucrările la construcțiile existente, inclusiv instalațiile aferente, asimilate obiectivelor de investiții, care constau în reparații capitale, transformări, modificări, modernizări, consolidări, reabilitări termice, precum și lucrări de intervenții pentru reabilitarea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale, efectuate în scopul asigurării cerințelor esențiale de calitate și funcționale ale construcțiilor, potrivit destinației lor.  +  Articolul 19(1) Lucrările de reparații curente constau în efectuarea, periodică sau după necesitate, a unor lucrări de remediere, reparare sau înlocuire ale părților vizibile ale elementelor de construcție sau ale instalațiilor și echipamentelor, inclusiv înlocuirea unor piese uzate ale acestora. (la 07-06-2013, Alineatul (1) din Articolul 19 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 75 din 30 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 07 iunie 2013 ) (1^1) Lucrările de înlocuire parțială sau totală a tâmplăriei exterioare și interioare existente la clădiri cu tâmplărie PVC/aluminiu/lemn stratificat/metal/alte materiale cu aceeași destinație cu geam termopan sunt de natura reparațiilor curente, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și ale tâmplăriei, inclusiv în situația în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări, cu excepția clădirilor declarate monumente istorice care se autorizează în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu avizul Ministerului Culturii. (la 07-06-2013, Articolul 19 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 75 din 30 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 07 iunie 2013 ) (1^2) Pentru lucrările de reparații curente în regie proprie a căror durată de execuție este cuprinsă între 1 și 3 luni, situațiile de lucrări se întocmesc la terminarea acestora. (la 07-06-2013, Articolul 19 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 75 din 30 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 07 iunie 2013 ) (1^3) Pentru lucrările de reparații curente în regie proprie a căror durată de execuție este cuprinsă între 3 și 12 luni, situațiile de lucrări se întocmesc trimestrial. (la 07-06-2013, Articolul 19 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 75 din 30 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 07 iunie 2013 ) (1^4) Pentru lucrările de reparații curente executate în regie proprie, care nu se finalizează la sfârșitul anului, se întocmește obligatoriu o situație de lucrări pentru materialele utilizate. (la 07-06-2013, Articolul 19 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 75 din 30 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 07 iunie 2013 ) (2) Abrogat.------------Alin. (2) al art. 19 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010.(3) Aprobarea executării lucrărilor și a documentațiilor tehnico-economice de execuție se dă de către șeful unității de administrare, în baza notei de constatare întocmite de responsabilul cu urmărirea comportării în exploatare, iar recepționarea și decontarea lucrărilor se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(4) Pentru lucrările în regie proprie, materialele utilizate se distribuie în partida "șantier" pe baza bonului de predare-transfer-restituire, urmând ca la recepția lucrărilor să se întocmească situația de lucrări cu extras de materiale anexat și să se completeze bonul de consum pentru materialele respective, în vederea scăderii acestora din evidență. Materialele neutilizate se retrag în depozit în baza bonului de predare-transfer-restituire. Nu este necesară întocmirea unor astfel de situații de lucrări pentru materiale de construcții cu durată de folosință scurtă și uzură rapidă, cum ar fi: becuri, tuburi fluorescente, foi de geam, broaște uși, mânere și șilduri, fitinguri, garnituri instalații sanitare, prize, întrerupătoare și comutatoare, robineți, racorduri flexibile la instalații etc., pentru acestea întocmindu-se comandă de lucru confirmată de persoana care utilizează spațiul unde s-a făcut intervenția. (la 07-06-2013, Alineatul (4) din Articolul 19 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 75 din 30 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 07 iunie 2013 ) (5) Notele de constatare se întocmesc conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, stabilindu-se prin observare directă sau prin alte mijloace de investigare natura, volumul și valoarea lucrărilor ce trebuie executate în scopul obținerii exigențelor de performanță inițiale ale construcțiilor corespunzător nivelului cerințelor esențiale de calitate în vigoare la data executării lucrărilor, și vor avea anexate devize estimative din care să reiasă valoarea acestora.------------Alin. (5) al art. 19 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010.(6) Abrogat.------------Alin. (6) al art. 19 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010.(7) Abrogat.------------Alin. (7) al art. 19 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010.(8) Lucrările de reparații curente pentru spațiile puse la dispoziția structurilor Ministerului Afacerilor Interne în baza unor contracte de comodat, hotărâri ale consiliilor locale/județene/Consiliului General al Municipiului București, pe perioade limitate de timp, sau a unor protocoale se vor efectua la intervalele de timp stabilite conform prevederilor contractului încheiat cu proprietarul/administratorul spațiilor respective.  +  Articolul 20(1) Lucrările de reparații capitale cuprind lucrări de reparare și constau în remedierea sau înlocuirea de elemente, detalii ori părți de construcții și instalații ieșite din uz, ca urmare a exploatării normale sau acțiunii agenților de mediu, și nu modifică parametrii tehnico-funcționali ai construcției.------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010.(2) În cadrul lucrărilor de reparații capitale se efectuează înlocuirea parțială, totală sau repararea unor elemente de construcții ori părți componente ale acestora, deteriorate ca urmare a uzurii fizice, în scopul aducerii lor la starea normală de exploatare, în condițiile asigurării nivelului cerințelor esențiale de calitate în vigoare la data executării lucrărilor; aceste lucrări se execută numai pe baza documentațiilor tehnico-economice avizate în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Afacerilor Interne, se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcției și au ca rezultat modificarea valorii construcției. Lucrările de reparații capitale conform legislației în vigoare au același regim de fundamentare, avizare și aprobare ca lucrările de investiții. (la 07-06-2013, Alineatul (2) din Articolul 20 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 75 din 30 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 07 iunie 2013 ) (3) Pentru asigurarea nivelului cerințelor esențiale de calitate în vigoare la data executării lucrărilor prevăzute la alin. (2), în cadrul lucrărilor de reparații capitale se vor aduce construcțiilor și unele îmbunătățiri, constând în creșterea indicelui de izolare termică a clădirii și înlocuirea anumitor elemente corespunzătoare nivelului tehnic din momentul execuției lucrărilor cu materiale mai eficiente, sisteme constructive moderne etc.(4) În cadrul lucrărilor de reparații capitale nu se vor cuprinde lucrări de dezvoltări, adăugări, supraetajări prin care se mărește capacitatea construcțiilor existente sau lucrări de racord de orice fel.(5) Abrogat.------------Alin. (5) al art. 20 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010.(6) Prin grija responsabilului cu urmărirea în exploatare se completează cartea tehnică a construcției cu toate documentele aferente intervenției asupra construcției.(7) Abrogat.--------- (la 07-06-2013, Alineatul (7) din Articolul 20 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 10, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 75 din 30 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 07 iunie 2013 ) (8) Abrogat.--------- (la 07-06-2013, Alineatul (8) din Articolul 20 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 10, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 75 din 30 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 07 iunie 2013 ) (9) În cadrul lucrărilor de reparații capitale se execută și lucrări de reparații curente necesare, cu condiția includerii lor în proiectul de execuție. Necesitatea realizării acestora este analizată de proiectant, care propune prin documentația de execuție elaborată natura și volumul lucrărilor de acest gen.  +  Articolul 21(1) Lucrările de modernizare pot cuprinde lucrări de reconstruire, extindere, supraetajare, reparare sau consolidare, după caz.(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se finanțează de la titlul XII «Active nefinanciare», articolul 71.01 «Active fixe», alineatul 71.01.01 «Construcții», conform Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005, și se aprobă, conform reglementărilor pentru obiectivele de investiții și lucrări de reparații capitale, de către ordonatorul principal de credite. (la 07-06-2013, Alineatul (2) din Articolul 21 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 75 din 30 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 07 iunie 2013 )  +  Articolul 22În cazul în care pe parcursul urmăririi în exploatare se constată că sunt necesare intervenții înainte de termenul stabilit, unitatea de administrare efectuează cercetarea administrativă prin care stabilește cauzele care au provocat degradarea elementelor de construcții sau de instalații înainte de termen, precum și măsurile luate pentru evitarea în viitor a degradărilor premature.  +  Articolul 23Lucrările de intervenție pentru înlăturarea efectelor unor acțiuni catastrofale, cum sunt seismele, inundațiile, alunecările de teren, exploziile, se realizează cu prioritate și se finanțează, de regulă, în anul producerii evenimentului, conform prevederilor legale în vigoare, prin rectificarea bugetelor alocate, reeșalonând sau amânând pentru altă etapă unele lucrări care nu se impun cu necesitate, sau prin suplimentarea acestora, după caz.  +  Articolul 24Unitățile de administrare ale căror construcții au suferit degradări și deteriorări majore la structura de rezistență, provocate de seisme sau accidente, raportează eșaloanelor superioare natura degradărilor care au provocat scoaterea acestora din funcțiune și procedează la:a) expertizarea construcțiilor de către experți atestați;b) proiectarea lucrărilor de consolidare în conformitate cu soluțiile din raportul de expertiză și verificarea proiectelor de către specialiști atestați ca verificatori de proiect sau operatori economici care au angajate persoane fizice atestate;c) executarea lucrărilor de consolidare de către societăți de construcții, cu personal atestat pentru acest gen de lucrări.  +  Articolul 25Aprobarea lucrărilor de intervenție pentru înlăturarea efectelor unor acțiuni catastrofale se face conform prevederilor legale pentru obiectivele de investiții.  +  Articolul 26(1) Serviciul controlul calității în construcții din cadrul Direcției generale logistice elaborează Programul multianual pentru punerea în siguranță a fondului construit, pe baza inspecțiilor efectuate de către specialiștii acestei structuri, precum și pe baza estimării valorice a lucrărilor, care se actualizează anual, și îl supune aprobării conducerii Direcției generale logistice. (la 07-06-2013, Alineatul (1) din Articolul 26 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 75 din 30 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 07 iunie 2013 ) (2) Anual se alocă pentru bugetele de venituri și cheltuieli un minim de 10% din totalul cheltuielilor cu lucrările de investiții și pentru achiziții de imobile, pentru punerea în siguranță a fondului construit aflat în administrarea ministerului, prin expertizare, proiectare și realizare efectivă a lucrărilor de consolidare.  +  Articolul 27Lucrările de reparații capitale, inclusiv cele de intervenție pentru înlăturarea unor acțiuni catastrofale, precum și cele de modernizare, realizate în obiective cu caracter militar, se autorizează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului, ministrului apărării naționale, ministrului de interne, ministrului justiției, directorului Serviciului Român de Informații, directorului Serviciului de Informații Externe, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. 3.376/3.556/2.102/667C1/4.093/2.012/14.083/D821/1996 pentru aprobarea Condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar.  +  Articolul 28Devizele generale pentru lucrări de reparații capitale, respectiv pentru cele de modernizare se reactualizează și se aprobă ori de câte ori este nevoie, conform prevederilor legale, prin grija și pe răspunderea ordonatorilor de credite.  +  Articolul 29În situația în care lucrările de reparații capitale sau de modernizare constau în intervenții asupra structurii de rezistență, la obținerea autorizației de construire este obligatoriu avizul de intervenție asupra construcțiilor, eliberat de Serviciul controlul calității în construcții din Direcția logistică.--------------Art. 29 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010, prin înlocuirea sintagmei "Direcția generală management logistic și administrativ" cu sintagma "Direcția logistică".  +  Articolul 30Valoarea construcției se majorează cu valoarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările de modernizare care au ca efect creșterea gradului de confort și ambient sau reabilitarea și modernizarea termică a acesteia ori cu valoarea lucrărilor de reparații capitale executate care conduc la mărirea duratei de viață a imobilului, cu respectarea prevederilor Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare.------------Art. 30 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010.  +  Articolul 31Lucrările de demontări-montări baracamente și alte construcții provizorii de acest tip se realizează din fondurile alocate la titlul II "Bunuri și servicii", articolul 20.02 "Reparații curente", conform Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005, după obținerea pe planul de situație întocmit în acest scop a avizului eșalonului superior unității de administrare, respectiv al Direcției logistică.--------------Art. 31 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010, prin înlocuirea sintagmei "Direcția generală management logistic și administrativ" cu sintagma "Direcția logistică".  +  Articolul 32(1) Se admit lucrări de recompartimentare, cum sunt desființarea sau crearea de ziduri neportante și practicarea de goluri în zidurile de compartimentare, în situația în care nevoile de muncă impun astfel de modificări. Acestea se execută după obținerea în prealabil de la Direcția logistică - Grupul de proiectare, în baza unui raport fundamentat, a avizului pe planul de nivel, cu modificările nestructurale propuse, care nu afectează structura de rezistență. Avizul se poate lua și de la proiectantul inițial al construcției.(2) Lucrările de recompartimentări ușoare executate cu pereți din rigips, panouri de lemn și altele asemenea se consideră construcții provizorii și nu necesită autorizație de construcție.------------Art. 32 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010.  +  Articolul 33(1) Evidența lucrărilor de reparații curente, reparații capitale și modernizare se ține pentru fiecare construcție pe fișe-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.(1^1) Specificațiile orientative ale lucrărilor de reparații curente sunt prezentate în anexa nr. 4. (la 07-06-2013, Articolul 33 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 13, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 75 din 30 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 07 iunie 2013 ) (2) Este interzisă schimbarea destinației încăperilor, cu excepția cazurilor temeinic justificate, situații pentru care aprobarea este dată de șeful unității de administrare.(3) Schimbarea destinației unei clădiri sau a unui imobil aflat în administrarea unui ordonator de credite bugetare în finanțarea directă a ordonatorului principal se poate face numai cu aprobarea Direcției logistică, în baza unui raport justificativ întocmit și prezentat pe cale ierarhică de către unitățile de administrare interesate.--------------Alin. (3) al art. 33 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010, prin înlocuirea sintagmei "Direcția generală management logistic și administrativ" cu sintagma "Direcția logistică".(4) Schimbarea destinației unei clădiri sau a unui imobil, la care nu se schimbă condițiile de exploatare, în sensul modificării încărcărilor pe elementele de rezistență ale construcției, aflat în administrarea unui ordonator secundar de credite sau ordonator terțiar de credite în finanțarea unui ordonator secundar de credite, se poate face numai cu aprobarea ordonatorului secundar de credite respectiv, atât pentru structura proprie, cât și pentru ordonatorii terțiari din subordine, în baza unui raport justificativ întocmit și prezentat pe cale ierarhică de către unitățile de administrare interesate. În cazul în care se modifică condițiile de exploatare a construcțiilor respective, aprobarea de schimbare a destinației unei clădiri sau a unui imobil se acordă după efectuarea inspecției extinse de către specialiștii din Direcția generală logistică - Serviciul controlul calității în construcții. (la 07-06-2013, Alineatul (4) din Articolul 33 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 75 din 30 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 07 iunie 2013 )  +  Articolul 34Modalitățile de programare a lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor și de raportare a realizării stadiilor fizice și valorice se stabilesc prin dispoziții tehnice ale directorului general al Direcției logistică.--------------Art. 34 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010, prin înlocuirea sintagmei "Direcția generală management logistic și administrativ" cu sintagma "Direcția logistică".  +  Articolul 35(1) Șefii unităților de administrare poartă întreaga răspundere asupra desfășurării în conformitate cu prevederile legale în vigoare a procedurilor de adjudecare a proiectării și execuției, a contractării, finanțării, decontării și recepționării lucrărilor.(2) În comisiile de recepție la terminarea lucrărilor de construcții, altele decât lucrările de reparații curente, participă specialiști din eșaloanele superioare ale unităților de administrare și, în calitate de invitați, specialiști ai Serviciului controlul calității în construcții și ai Serviciului patrimoniu imobiliar și protecția mediului din cadrul Direcției generale logistice, precum și proiectantul lucrării. La recepția finală participă:a) investitorul;b) comisia de recepție numită de investitor;c) proiectantul lucrării;d) executantul. (la 07-06-2013, Alineatul (2) din Articolul 35 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 75 din 30 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 07 iunie 2013 )  +  Articolul 36Structurile logistice din inspectoratele generale și Direcția generală logistică verifică modul de desfășurare a activității de urmărire a comportării în exploatare a construcțiilor și modul în care se realizează intervențiile în timp asupra acestora și iau măsurile care se impun pentru înlăturarea deficiențelor constatate (la 07-06-2013, Articolul 36 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 75 din 30 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 07 iunie 2013 )  +  Articolul 37Încadrarea sau schimbarea din funcție a personalului tehnic din structura de specialitate din unitățile Ministerului Afacerilor Interne se face numai cu avizul direcțiilor de specialitate ale ordonatorilor secundari de credite sau al Direcției logistică, pentru celelalte unități.--------------Art. 37 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010, prin înlocuirea sintagmei "Direcția generală management logistic și administrativ" cu sintagma "Direcția logistică".  +  Capitolul II Dispoziții finale  +  Articolul 38Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni.  +  Articolul 39Prezentele instrucțiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul internelor și reformei administrative,
  Liviu Radu,
  secretar de stat
  București, 28 noiembrie 2008.Nr. 664.  +  Anexa nr. 1MINISTERUL AFACERILOR INTERNEUnitatea de administrareAprob.......................Ordonator de credite,.......................(grad, nume și prenume)S.S.RAPORT DE CONSTATAREÎncheiat astăzi ..............Subsemnatul (grad, nume și prenume), ..........................., autorizat responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcțiilor, autorizat cu nr. ...... din data ..............., am procedat la examinarea stării tehnice a construcției înregistrate în evidența de cadastru la nr. ......, cu destinația ..................., din cadrul imobilului denumit ...............1. Construcția prezintă următoarele deficiențe:A. Degradări: ...........................B. Avarii: ..............................2. Cauzele deficiențelor: ........................3. Propuneri privind:[] a) inspecția extinsă (în cazul unor deteriorări ce pot afecta rezistența, stabilitatea și durabilitatea construcției);[] b) necesitatea intervenției în timp asupra construcției, prin realizarea lucrărilor de refacere (reparare după necesitate/consolidare) sau a lucrărilor de modernizare de tipul: .................................. a construcției.NOTĂ:Se va marca cu "X" situația propusă
   Responsabil cu urmărirea curentă, Nume ....................  Prenume .................  Semnătura ...............                      LS Șeful structurii logistice Nume .................... Prenume ................. Semnătura ...............
  (la 07-06-2013, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 75 din 30 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 07 iunie 2013 )
   +  Anexa nr. 2MINISTERUL AFACERILOR INTERNEUnitatea .....................Nr. ........ din ........VIZAT...................Șeful unității de administrareNOTĂ DE CONSTATAREÎn conformitate cu prevederile art. ..... din Instrucțiunile ministrului internelor și reformei administrative nr. 664/2008 privind normele de asigurare tehnică a construcțiilor aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, .........., responsabil cu urmărirea în exploatare a construcțiilor, numit prin OZU/DZU nr. ........., am procedat la verificarea periodică a construcției înregistrate în evidența de cadastru cu nr. ....., cu destinația ..........., constatând că sunt necesare a se efectua următoarele lucrări de întreținere:
  Nr. crt. Natura lucrării Valoarea estimativă Observații
  Arhitectură ........................................................ Instalații electrice ............................................... Instalații sanitare ................................................ Instalații de încălzire ............................................ .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... ....................................................................
  Lucrările se vor executa în regie proprie/antrepriză în perioada .......Responsabil cu urmărirea în exploatare a construcțiilor, .....................................................
  ----------Anexa nr. 2 a fost înlocuită cu anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010, conform pct. 8 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 3MINISTERUL AFACERILOR INTERNEUnitatea ..........................FIȘĂ-TIPpentru evidențierea naturii și valorilor lucrărilor deîntreținere și reparații realizate la construcțiiși instalații aferente*)Indicativul construcției
  Natura lucrărilor    Anul și valoarea cheltuielilor***)
  20 ..20 ..20 ..20 ..20 ..20 ..20 ..20 ..20 ....
  CURENTE Total, din care:                     
  Construcții           
  Instalații sanitare           
  Instalații electrice           
  Instalații de încălzire           
  Lucrări auxiliare **)           
  CAPITALE Total, din care:                     
  Construcții           
  Instalații sanitare           
  Instalații electrice           
  Instalații de încălzire           
  Lucrări auxiliare **)           
  MODERNIZARE Total, din care:                     
  Construcții           
  Instalații sanitare           
  Instalații electrice           
  Instalații de încălzire           
  Lucrări auxiliare **)           
  Intervenții accidentale și amenajări după avarii din calamități (valoarea totală/detaliată)                                         
  -----------*) Se păstrează în partea administrativă a dosarului de cadastru.**) Se cuprind valorile lucrărilor la anexe (împrejmuiri, drumuri, alei, rețele exterioare etc.), ce sunt cuprinse în devizul general al pavilionului principal.***) Reprezintă valoarea situațiilor definitive ale lucrărilor real executate sau ale lucrărilor de reparații curente efectuate la sfârșitul anului calendaristic. (la 07-06-2013, Nota de subsol din anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 75 din 30 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 07 iunie 2013 ) ----------Anexa nr. 3 a fost înlocuită cu anexa nr. 2 din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010, conform pct. 8 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 4Specificații orientative ale lucrărilor de reparații curente:a) completarea sau parțial înlocuirea elementelor învelitoarei care poate cuprinde: învelitoarea propriu-zisă, tabachere, jgheaburi, burlane, dolii, pazii, șorțuri, lucarne etc., precum și astereala și luminatoare;b) completarea sau parțial/total înlocuirea învelitoarei cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) repararea teraselor prin înlocuirea șapei de nivel a hidroizolației, precum și a elementelor de protecție în cazul teraselor circulare;d) refacerea, completarea consolidarea sau înlocuirea unor elemente ale fermelor acoperișului/șarpantei și completarea pieselor de prindere, respectiv scoabe, buloane, cuie, șuruburi etc.;e) repararea sau completarea scheletului de rezistență al grinzilor, stâlpilor, cadrelor, planșeelor, scărilor interioare și exterioare, căii de rulare;f) înlocuirea parțială, completarea sau refacerea locală a zidăriei la pereții interiori și exteriori, executați din orice material;g) repararea tencuielilor interioare și exterioare;h) repararea, completarea sau înlocuirea tavanelor din lemn, tâmplăriei interioare și exterioare din lemn, metal, PVC, aluminiu (inclusiv completarea geamurilor, înlocuirea feroneriei uzate și refacerea vopsitoriei), confecțiilor metalice la balustrade, podeste, scări metalice;i) repararea, refacerea sau înlocuirea sobelor;j) repararea, refacerea sau completarea placajelor interioare și a pardoselilor;k) repararea sau revizuirea fațadelor, soclului, profilelor, ancadramentelor, cornișelor, glafurilor, placajelor exterioare etc.;l) reparații la infrastructura drumurilor, aleilor, străzilor, pavajelor, cu toate accesoriile necesare, respectiv rigole, trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulație, platforme care pot cuprinde: taluzarea și politura rambleelor și debleelor, repararea sau completarea stratului filtrant, repararea, completarea sau înlocuirea îmbrăcăminții stratului de uzură, repararea, completarea sau înlocuirea pavajelor sau rigolelor, revopsire marcaje, reparare sau înlocuire semne de circulație, borne, parapete, chituire, completarea acostamentelor, reprofilarea și repararea șanțurilor, bituminarea la cald a rosturilor dintre pavele;m) repararea împrejmuirii, care poate cuprinde: completarea panourilor de sârmă, din sârmă ghimpată, din beton armat, lemn, profile metalice etc., completarea stâlpilor de beton, lemn, metal, refacerea chituirii și a tencuielilor la elementele de prefabricate sau piatră, vopsirea elementelor de lemn și metal;n) repararea vopsitoriei, zugrăvelilor și ignifugărilor;o) repararea sau înlocuirea unor finisaje: lavete, lambriuri, placaje, tavane false;p) revizuirea, repararea sau parțial înlocuirea instalației sanitare, care poate cuprinde: conducte de alimentare cu apă caldă și rece, armături, izolații la conducte de apă caldă, tuburi de scurgere, sifoane, aparatură de măsură și control, obiecte sanitare, instalații de hidrofor, stații de pompare, completarea instalațiilor existente cu vas WC, pisoare, lavoare, dușuri etc.;q) revizuirea, repararea sau parțial înlocuirea instalației de încălzire, care poate cuprinde: conducte de distribuție și colectare, armături, corpuri de încălzire, aeroterme, corpuri de încălzire statice, ventiloconvectoare, instalații termomecanice și aparatura din centrala termică, respectiv cazan, schimbător de căldură, injector, arzător, pompe, echipamente pentru preparat apă caldă, vas expansiune, hidrofor, armături de închidere și reglare etc.;r) revizuirea, repararea sau parțial înlocuirea instalației electrice de iluminat și forță, care poate cuprinde: conductori electrici, tuburi de protecție, aparate electrice, întrerupătoare, prize, contactoare, comutatoare, corpuri de iluminat, tablouri electrice, tablouri de distribuție etc.;s) revizuirea, repararea sau parțial înlocuirea sistemelor de iluminat exterioare care poate cuprinde: revizuirea, repararea sau înlocuirea parțială a liniilor de transport a energiei electrice, a stâlpilor, a fundațiilor, a izolatorilor și conductorilor, a corpurilor de iluminat, a cutiilor terminale, a tuburilor de protecție, precum și reîntinderea și fixarea conductorilor slăbiți;ș) revizuirea, repararea sau parțial înlocuirea instalației de ventilare mecanică și climatizare a aerului, care poate cuprinde: tubulatură, guri de introducere și evacuare, izolații conducte, armături, ventilatoare, utilaje și echipamente din centrala de ventilare și climatizare, reumplerea instalației cu freon;t) repararea puțurilor forate sau săpate care poate cuprinde: curățarea puțului, repararea sau înlocuirea tuburilor și coloanei filtrante, desnisiparea puțului, spălarea interioară a puțului, revizia sau înlocuirea pompei de alimentare, schimbarea cablului de alimentare cu energie, înlocuirea elementelor din tabloul de automatizare, înlocuirea armăturilor, înlocuirea crepinei de pietriș mărgăritar;ț) repararea, refacerea hidroizolației bazinelor de apă potabilă și a rezervei pentru intervenție în caz de incendiu, inclusiv a spațiilor și instalațiilor tehnice aferente acestora;u) repararea conductelor exterioare de alimentare cu apă și canalizare, repararea căminelor de vizitare și colectare, curățarea sistemului de canalizare menajeră și pluvială;v) repararea rampelor de încărcare-descărcare care poate cuprinde: repararea sau completarea zidăriei, repararea, completarea sau înlocuirea podinei, indiferent de materialul din care este realizată, repararea sau refacerea pavajului, platformei de acces;w) repararea grajdurilor și padocurilor care poate cuprinde: repararea sau completarea zidăriei, pardoselilor, tâmplăriei, platformelor, șarpantei și învelitoarei, instalației de iluminat și încălzire;x) repararea captărilor sau prizelor de apă care poate cuprinde: desfacerea drenului în vederea revizuirii, scoaterea și ciuruirea pietrei, curățarea stratului drenat de mâlul colectat, introducerea pietrei filtrante în șanțul drenat, refacerea tencuielilor și a vopsitoriei;y) revizuirea, repararea sau înlocuirea parțială a instalației de gaze*), care poate cuprinde: conductele de alimentare cu gaze, inclusiv armăturile, arzătoarele; Notă *) Lucrările de reparații curente la instalațiile de gaze se vor executa conform reglementărilor în vigoare.z) revizuirea, repararea sau parțial înlocuirea instalației de paratrăsnet, care poate cuprinde: dispozitivele de captare, benzi de coborâre, priza de pământ, încercarea și verificarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ;aa) revizuirea, repararea sau parțial înlocuirea instalației P.S.I., care poate cuprinde: pompe, conducte de distribuție, armături, hidranți, tablouri electrice, aparatură;bb) revizuirea, repararea sau parțial înlocuirea instalației de ascensoare**), care poate cuprinde: cabine, glisiere, ușile de acces de la fiecare nivel, instalația de acționare electromecanică cu electromotor, troliu și angrenaje, cabluri, instalația electrică de iluminat, forță, semnalizare și comandă, conductori, tuburi de protecție, aparatură electrică, inclusiv consolidarea planșeului și cabinei motorului, repararea casei ascensorului/refaceri sau completări de tencuieli, zugrăveli etc.; Notă **) Lucrările de reparații curente la ascensoare se vor executa numai cu societăți specializate și atestate în acest sens.cc) reparații la platforme, turnuri și piloni metalici pentru antene de comunicații care poate cuprinde: refacerea vopsitoriei elementelor metalice; înlocuirea elementelor de prindere a structurii de rezistență buloane, șuruburi, piulițe etc., înlocuirea părților componente ale instalațiilor aferente (balizaj, paratrăsnete etc.);dd) reparații la coșuri de fum zidărie, beton armat, metal, turnuri de răcire interioare, care poate cuprinde: revizuirea sau înlocuirea parțială a zidăriei, refacerea tencuielilor exterioare, completarea sau refacerea rostuirii la exterior revizuirea cablurilor de ancorare, eventual înlocuirea lor parțială, repararea scheletului de rezistență din beton armat (completarea zonelor de beton rupt sau exfoliat și repararea monolitizărilor între elementele prefabricate), repararea panourilor din lemn pentru prevenirea înghețului, refacerea vopsitoriei și ignifugării elementelor din lemn;ee) lucrări de vopsitorie anticorozivă la rezervoarele metalice în care sunt depozitate produse lichide, constituite produse rezervă de stat;ff) lucrări de reparații la instalațiile de detecție și alarmare la efracție prin înlocuirea parțială de părți componente ale acesteia;gg) înlocuirea totală sau parțială a conductelor confecționate din metal/material plastic la instalațiile P.S.I.;hh) verificările periodice la instalațiile de gaz executate de societăți specializate și atestate în acest sens, precum și la instalațiile de paratoniere.Specificațiile din anexă sunt orientative și nu limitează tipurile de lucrări de reparații curente ce urmează a fi executate, însă lucrările respective trebuie justificate sub aspectul necesității, oportunității și încadrării în această categorie potrivit naturii și scopului acestora.---- (la 07-06-2013, Actul a fost completat de Punctul 19, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 75 din 30 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 07 iunie 2013 ) -------