ORDIN nr. 673 din 9 decembrie 2008privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a reprezentanților instituțiilor prefectului și a personalului cu funcții de conducere din administrația publică locală, în perioada 2009-2012
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008  Având în vedere prevederile art. 32 și art. 34 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, ale art. 25 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, și ale art. 11 lit. n) din Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,ministrul internelor și reformei administrative emite următorul ordin:  +  Articolul 1Pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a reprezentanților instituțiilor prefectului și a personalului cu funcții de conducere din administrația publică locală se realizează în centrele zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca și Craiova din subordinea Centrului Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență, pe baza "Programului unitar de pregătire" prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Arondarea județelor și a municipiului București pe centrele zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca și Craiova este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) În perioada 2009-2012, pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a personalului menționat la art. 1 se desfășoară în serii de pregătire cu durata de 5 zile, conform categoriilor de personal încadrate pe grupele de pregătire prevăzute în anexa nr 3.(2) Baza de calcul a necesarului de pregătire pentru perioada menționată la alin. (1) este prevăzută în anexa nr 4.(3) Repartizarea necesarului de pregătire, pe categorii de personal și județele arondate centrelor zonale de pregătire Bacău, Craiova și Cluj-Napoca este stabilită în anexele nr 5, 6 și 7.  +  Articolul 4Anual, pe baza propunerilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Ministerul Internelor și Reformei Administrative stabilește planificarea numerică, pe categorii de personal și pe seriile de pregătire organizate în centrele zonale Bacău, Cluj-Napoca și Craiova.  +  Articolul 5Prefecții, în calitate de președinți ai comitetelor județene pentru situații de urgență, stabilesc, în baza planificării anuale și a propunerilor inspectoratelor județene pentru situații de urgență, personalul care participă la pregătire și emit dispozițiile necesare.  +  Articolul 6(1) Centrele zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca și Craiova comunică instituțiilor prefectului și inspectoratelor județene pentru situații de urgență, lunar, situația prezenței la pregătire a personalului planificat în seriile din luna precedentă.(2) Prefecții analizează periodic, în cadrul ședințelor comitetelor județene pentru situații de urgență, situația participării la pregătire a personalului planificat și dispun măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor.(3) Personalul care nu s-a prezentat la pregătire din motive întemeiate va fi replanificat în serii ulterioare.  +  Articolul 7Prefecții județelor în care funcționează centrele zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca și Craiova, precum și inspectorii'adșefi ai inspectoratelor județene pentru situații de urgență în a căror zonă de competență sunt dispuse acestea acordă sprijinul necesar organizării activităților de pregătire desfășurate în baza prezentului ordin.  +  Articolul 8Anexele nr 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.
  Ministrul internelor și reformei administrative,
  Cristian David
  București, 9 decembrie 2008.Nr 673.  +  Anexa nr. 1PROGRAMUL UNITARde pregătire în domeniul situațiilor de urgență a reprezentanțilorinstituțiilor prefectului și a personalului cu funcții de conduceredin administrația publică locală1. Strategii și politici naționale. Sistemul național de management al situațiilor de urgență1.1. Managementul situațiilor de urgență - componentă a politicii de securitate națională a statului român1.2. Cadrul normativ specific managementului situațiilor de urgență1.3. Sistemul național de management al situațiilor de urgență: organisme, competențe și relații funcționale1.4. Protecția civilă - măsuri și sarcini organizatorice realizate pentru prevenirea și reducerea riscului de producere a dezastrelor2. Profilul dezastrelor2.1. Dezastre naturale și antropice2.2. Tipuri de risc specifice teritoriului național. Consecințe pe care acestea le generează2.3. Impactul dezastrelor asupra comunităților, infrastructurii și mediului2.4. Problematica riscului și vulnerabilității. Strategii și programe de reducere a riscului3. Managementul situațiilor de urgență la nivel local3.1. Atribuțiile autorităților și instituțiilor publice în domeniul situațiilor de urgență3.2. Protecția populației, bunurilor materiale și mediului în situații de urgență. Cerințe și modalități de realizare3.3. Planuri și programe de pregătire în domeniul situațiilor de urgență. Planul de analiză și acoperire a riscurilor3.4. Procesul decizional. Flux informațional și proceduri de intervenție utilizate pentru managementul situațiilor de urgență3.5. Măsuri de protecție și reguli de comportare în situații de urgență3.6. Rolul factorilor decizionali în planificarea și asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare managementului unitar al situațiilor de urgență4. Structuri și mecanisme necesare managementului situațiilor de urgență4.1. Susținerea participării publice a comunităților și organizațiilor neguvernamentale la acțiunile specifice de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, în scopul restabilirii stării de normalitate4.2. Servicii voluntare de urgență - criterii de performanță privind structura organizatorică și dotarea4.3. Cooperarea internațională șî asistența umanitară în situații de urgență; organisme și programe de cooperare și asistență pe plan european și internațional5. Activități practic-aplicative și de documentareActivitățile practic-aplicative se realizează prin organizarea de ateliere de lucru, întâlniri cu specialiști, vizite documentare, prezentări de mijloace tehnice și participare la exerciții de alarmare publică și de specialitate și vizează rezolvarea, potrivit nivelului de competență deținut, a unor situații specifice privind: organizarea și conducerea ședințelor comitetelor pentru situații de urgență; întocmirea proiectelor de hotărâri ale comitetelor pentru situații de urgență; întocmirea actelor de autoritate pentru punerea în practică a hotărârilor comitetelor pentru situații de urgență; exemple practice privind adoptarea măsurilor necesare pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență - acțiuni preventive/avertizarea populației/alocarea resurselor umane, materiale și financiare/acțiuni și măsuri dispuse pentru înlăturarea efectelor situațiilor de urgență și restabilirea stării de normalitate; planificarea, organizarea șî desfășurarea pregătirii în domeniul situațiilor de urgență a personalului din cadrul structurilor din subordine sau aflate în coordonare.În funcție de categoria de personal pregătită, timpul dedicat activităților practic-aplicative se repartizează după cum urmează:a) pentru grupa I de pregătire: în limita a 30% din timpul alocat pregătirii;b) pentru grupele a II-a și a III-a de pregătire: în limita a 50% din timpul alocat pregătirii.NOTĂ:Pentru grupele a II-a și a III'ada de pregătire, pregătirea pentru tipul de risc "inundații" se realizează în mod obligatoriu și prin utilizarea concepției exercițiului "Managementul situațiilor de urgență determinate de inundații", dezvoltat în cadrul componentei III a proiectului de înfrățire RO-PHARE 2005/017-690.01.04 "Contribuția privind stabilirea unei administrații pentru managementul la dezastre, la nivel regional și local".  +  Anexa nr. 2ARONDAREAjudețelor și a municipiului București pe centrele zonale de pregătireBacău, Cluj-Napoca și Craiova
  Centrul de pregătire Bacău (str. George Bacovia nr. 57) Fax: 0234/511 883 Centrul de pregătire Cluj-Napoca (str. Aviator Bădescu nr. 7-9) Fax: 0264/598 205 Centrul de pregătire Craiova (Str. Jietului nr. 15-17) Fax: 0251/415 033
  1. BACĂU 1. ALBA 1. ARGEȘ
  2. BOTOȘANI 2. ARAD 2. CARAȘ-SEVERIN
  3. BRĂILA 3. BIHOR 3. CĂLĂRAȘI
  4. BUZĂU 4. BISTRIȚA-NĂSĂUD 4. DÂMBOVIȚA
  5. CONSTANȚA 5. BRAȘOV 5. DOLJ
  6. GALAȚI 6. CLUJ 6. GIURGIU
  7. IAȘI 7. COVASNA 7. GORJ
  8. NEAMȚ 8. HARGHITA 8. IALOMIȚA
  9. PRAHOVA 9. HUNEDOARA 9. ILFOV
  10. SUCEAVA 10. MARAMUREȘ 10. MEHEDINȚI
  11. TULCEA 11. MUREȘ 11. OLT
  12. VASLUI 12. SATU MARE 12. TELEORMAN
  13. VRANCEA 13. SĂLAJ 13. VÂLCEA
  14. SIBIU 14. BUCUREȘTI
  15. TIMIȘ
   +  Anexa nr. 3CATEGORIILE DE PERSONALși repartizarea acestora pe grupe de pregătire
  Grupa de pregătire Categoria de personal
  Grupa I Prefect
  Subprefect
  Președinte al consiliului județean
  Vicepreședinte al consiliului județean
  Secretar general al județului/municipiului București
  Primar general și viceprimar al municipiului București
  Grupa a II-a Primar al municipiului și orașului/sectorului municipiului București
  Viceprimar al municipiului și orașului/sectorului municipiului București
  Secretar al municipiului și orașului/sectorului municipiului București
  Grupa a III-a Primar al comunei
  Viceprimar al comunei
  Secretar al comunei
   +  Anexa nr. 4BAZA DE CALCULa necesarului de pregătire în cadrul centrelor zonale de pregătireBacău, Cluj-Napoca și Craiova
  CENTRUL DE PREGĂTIRECategorii de personal
  DETALII PrefecțiSubprefecțiPresedințiai consiliilor județene Vicepreședințiai consiliilor județene Secretari generali ai județelorPrimari ai municipiilor,orașelorși sectoarelorViceprimari ai municipiilor,orașelorși sectoarelorSecretari ai municipiilor,orașelorși sectoarelorPrimari ai comunelorViceprimari ai comunelorSecretari ai comunelorTotal
  BACĂU Necesar de pregătit13 26 13 26 13 95 108 95 946 946 946 3227
  Planificat 2009 13 26 13 26 13 95 108 95 400 200 989
  2010 446 500 946
  2011 100 246 300 646
  2012 646 646
  Total 13 26 13 26 13 95 108 95 946 946 946 3227
  CLUJ- NAPOCA Necesar de pregătit15 30 15 30 15 133 148 133 964 964 964 3411
  Planificat 2009 15 30 15 30 15 133 148 133 400 100 1019
  2010 464 500 964
  2011 100 364 210 674
  2012 0 754 754
  Total 15 30 15 30 15 133 148 133 964 964 964 3411
  CRAIOVA Necesar de pregătit14 29 13 26 13 93 107 93 940 940 940 3208
  Planificat 2009 14 29 13 26 13 93 107 93 400 200 988
  2010 440 500 940
  2011 100 240 330 670
  2012 610 610
  Total 14 29 13 26 13 93 107 93 940 940 940 3208
  TOTAL GENERAL Necesar de pregătit42 85 41 82 41 321 363 321 2850 2850 2850 9846
  Planificat 2009 42 85 41 82 41 321 363 321 1200 500 2996
  2010 1350 1500 2850
  2011 300 850 840 1990
  2012 2010 2010
  Total 42 85 41 82 41 321 363 321 2850 2850 2850 9846
  (la 29-12-2010, Anexa nr. 4 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 280 din 22 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 29 decembrie 2010 )
   +  Anexa nr. 5REPARTIZAREAnecesarului de pregătire în perioada 2009-2012, pe categorii depersonal și județele arondate centrului zonal de pregătire Bacău
  Nr crt Categorii de personal Județe: BC BT BR BZ CT GL IS NT PH SV TL VS VN Total cursanți
  1. Prefecți 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
  2. Subprefecți 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
  3. Președinți ai consiliilor județene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
  4. Vicepreședinți ai consiliilor județene 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
  5. Secretari generali ai județelor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
  6. Primari ai municipiilor și orașelor 8 7 4 5 12 4 5 5 14 16 5 5 5 95
  7. Viceprimari ai municipiilor și orașelor 9 8 5 6 13 5 6 6 15 17 6 6 6 108
  8. Secretari ai municipiilor și orașelor 8 7 4 5 12 4 5 5 14 16 5 5 5 95
  9. Primari ai comunelor 85 71 40 82 58 61 92 78 90 97 43 81 68 946
  10. Viceprimari ai comunelor 85 71 40 82 58 61 92 78 90 97 43 81 68 946
  11. Secretari ai comunelor 85 71 40 82 58 61 92 78 90 97 43 81 68 946
  TOTAL: 287 242 140 269 218 203 299 257 320 347 152 266 227 3227
   +  Anexa nr. 6REPARTIZAREAnecesarului de pregătire în perioada 2009-2012, pe categorii depersonal și județele arondate centrului zonal de pregătire Cluj-Napoca
  Nr crt Categorii de personal Județe: AB AR BH BN BV CJ CV HR HD MM MS SM SJ SB TM Total cursanți
  1. Prefecți 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
  2. Subprefecți 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
  3. Președinți ai consiliilor județene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
  4. Vicepreședinți ai consiliilor județene 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
  5. Secretari generali ai județelor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
  6. Primari ai municipiilor și orașelor 11 10 10 4 10 6 5 9 14 13 11 5 4 11 10 133
  7. Viceprimari ai municipiilor și orașelor 12 11 11 5 11 7 6 10 15 14 12 6 5 12 11 148
  8. Secretari ai municipiilor și orașelor 11 10 10 4 10 6 5 9 14 13 11 5 4 11 10 133
  9. Primari ai comunelor 67 68 90 58 48 74 40 58 55 63 91 57 56 53 86 964
  10. Viceprimari ai comunelor 67 68 90 58 48 74 40 58 55 63 91 57 56 53 86 964
  11. Secretari ai comunelor 67 68 90 58 48 74 40 58 55 63 91 57 56 53 86 964
  TOTAL: 242 242 308 194 182 248 143 209 215 236 314 194 188 200 296 3411
   +  Anexa nr. 7REPARTIZAREAnecesarului de pregătire în perioada 2009-2012, pe categorii depersonal și județele arondate centrului zonal de pregătire Craiova
  Nr crt Categorii de personal Județe: AG CS CL DB DJ GR GJ IL IF MH OT TR VL Mp B Sectoare Total cursanți
  1. Prefecți 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  14
  2. Subprefecți 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3  29
  3. Președinți ai consiliilor județene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   13
  4. Vicepreședinți ai consiliilor județene 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   26
  5. Secretari generali ai județelor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   13
  6. Primari ai municipiilor și orașelor 7 8 5 7 7 3 9 7 4 5 8 5 11 1 6 93
  7. Viceprimari ai municipiilor și orașelor 8 9 6 8 8 4 10 8 5 6 9 6 12 2 6 107
  8. Secretari ai municipiilor și orașelor 7 8 5 7 7 3 9 7 4 5 8 5 11 1 6 93
  9. Primari ai comunelor 95 69 50 81 104 51 61 59 35 61 104 92 78   940
  10. Viceprimari ai comunelor 95 69 50 81 104 51 61 59 35 61 104 92 78   940
  11. Secretari ai comunelor 95 69 50 81 104 51 61 59 35 61 104 92 78   940
  TOTAL: 314 239 173 272 341 170 218 206 125 206 344 299 275 8 18 3208
  -------