ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii(actualizată până la data de 14 octombrie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 14 octombrie 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008; LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. V din acest act normativ, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008 intră în vigoare la data de 14 februarie 2009. Anterior acestei date, în 5 ianuarie 2009, art. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008 a fost abrogat de Ordonanţa de urgenţă nr. 228/2008. În consecinţă, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008 intră în vigoare în data de 14 februarie 2009, cu tot cu modificările aduse de Ordonanţa de urgenţă nr. 228/2008.Situaţia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, o constituie necesitatea modificării şi completării Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea armonizării legislaţiei specifice autorizării executării lucrărilor de construcţii prin adaptarea la prevederile Directivei Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997 şi prin Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 mai 2003 privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul, respectiv modificarea Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel."2. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Autorizaţia de construire constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor. (2) Autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, elaborată în condiţiile prezentei legi, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii.------------Alin. (2) al art. 2 din Legea nr. 50/1991 de la pct. 2 al art. I a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire şi cuprinde următoarele etape: a) emiterea certificatului de urbanism; b) emiterea punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului pentru investiţiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului; c) notificarea de către solicitant a autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea solicitării de obţinere, ca act final, a autorizaţiei de construire, pentru investiţiile la care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a stabilit necesitatea evaluării impactului asupra mediului şi a emis îndrumarul conform legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului; d) emiterea avizelor şi acordurilor, precum şi a actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente privind investiţiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului; e) elaborarea documentaţiei tehnice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, denumită în continuare documentaţie tehnică - D.T.; f) depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente; g) emiterea autorizaţiei de construire."------------Alin. (2^1) al art. 2 din Legea nr. 50/1991 de la pct. 3 al art. I a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.3^1. La articolul 2 alineatul (4), după litera a) se introduc trei noi litere, literele a^1), a^2) şi a^3), cu următorul cuprins:"a^1) lucrări de supraetajare a clădirilor cu încă un nivel, o singură dată, în suprafaţă de maximum 20% din suprafaţa construită desfăşurată a clădirilor, cu condiţia situării acestora în afara zonelor construite protejate sau a zonelor de protecţie a monumentelor, după caz;a^2) lucrări de extindere a clădirilor sociale, de învăţământ, de sănătate, de cultură şi administrative aparţinând domeniului public şi privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, dacă extinderea se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general - PUG sau planului urbanistic zonal - PUZ, aprobat, în vigoare;a^3) schimbarea folosinţei construcţiilor existente, dacă noua folosinţă corespunde prevederilor regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general - PUG sau planului urbanistic zonal - PUZ, aprobat, în vigoare;"------------Pct. 3^1 al art. I care completează alin. (4) al art. 2 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru: a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 11; b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil - teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate; c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, branşamente şi racorduri la reţele de utilităţi, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente; d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă şi agrement, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice; e) lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţă, subterane sau subacvatice; f) lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (1^3); g) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote; h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, copertine şi pergole situate pe căile şi spaţiile publice, anexe gospodăreşti, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan; i) cimitire - noi şi extinderi. (2) În vederea simplificării procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii provizorii prevăzute la alin. (1) lit. d), g) şi h), autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiilor tehnice - D.T. cu conţinut simplificat în raport cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1."------------Pct. 4 al art. I care modifică art. 3 din Legea nr. 50/1991 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.4^1. La articolul 4 litera a), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. în extravilanul comunelor ale căror primării nu au organizate structuri de specialitate;"------------Pct. 4^1 al art. I care modifică pct. 2 al literei a) a art. 4 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.4^2. La articolul 4 litera c), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:2. la construcţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b);------------Pct. 4^2 al art. I care modifică pct. 2 al literei c) a art. 4 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.4^3. La articolul 4, partea introductivă a literei e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) de primarii oraşelor şi comunelor pentru lucrările care se execută:"------------Pct. 4^3 al art. I care modifică partea introductivă a literei e) a art. 4 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.4^4. La articolul 4, litera f) se abrogă.------------Pct. 4^4 al art. I care abrogă litera f) a art. 4 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.5. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(2) Pentru lucrările care se realizează pe amplasamente ce depăşesc limitele judeţului, respectiv ale municipiului Bucureşti, în vederea armonizării condiţiilor de autorizare pentru întreaga investiţie, autoritatea administraţiei publice centrale competente, potrivit legii, va emite un aviz coordonator în baza căruia preşedinţii consiliilor judeţene implicate, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti vor emite autorizaţii de construire pentru lucrările amplasate în unităţile administrativ-teritoriale din aria lor de competenţă."------------Alin. (2) al art. 4 din Legea nr. 50/1991 de la pct. 5 al art. I a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009. (3) Autorizaţiile de construire prevăzute la alin. (2) produc efecte la data intrării în vigoare a ultimei autorizaţii de construire emise în condiţiile prezentei legi.------------Alin. (4) al art. 4 din Legea nr. 50/1991 de la pct. 5 al art. I a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.5^1. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Pentru lucrările de foraje şi prospecţiuni submarine, precum şi de construire a reţelelor submarine de transport energetic şi de comunicaţii, amplasate în marea teritorială, zona contiguă sau zona economică exclusivă a Mării Negre, după caz, autorizaţia de construire se emite de către autoritatea administraţiei publice centrale competentă."------------Pct. 5^1 al art. I care completează art. 4 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicită de către investitor/beneficiar şi se obţin de la autorităţile competente în domeniu înaintea depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autorităţile administraţiei publice competente pentru: a) asigurarea şi racordarea/branşarea la infrastructura edilitară, în condiţiile impuse de caracteristicile şi amplasamentul reţelelor de distribuţie/transport energetic din zona de amplasament; b) racordarea la reţeaua căilor de comunicaţii; c) securitatea la incendiu, protecţia civilă şi protecţia sănătăţii populaţiei; d) cerinţele specifice unor zone cu restricţii stabilite prin reglementări speciale. (2) Actele de autoritate emise de autorităţile competente pentru protecţia mediului prevăzute la art. 2 alin. (2^1) lit. b) şi d) se solicită şi se obţin de investitor/solicitant în condiţiile legii. (3) Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, împreună cu punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului sau, după caz, actul administrativ al acesteia, obţinute potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), se anexează şi devin parte integrantă din autorizaţia de construire."------------Art. 5 din Legea nr. 50/1991 de la pct. 6 al art. I a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.7. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4: a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii; b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului; c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării; d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării."------------Alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 50/1991 de la pct. 7 al art. I a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.8. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului reprezintă documentul scris emis de aceasta după etapa de evaluare iniţială, respectiv după etapa de încadrare a investiţiei în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, iar actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului este, după caz, acordul de mediu sau avizul Natura 2000."------------Alin. (1^1) al art. 6 din Legea nr. 50/1991 de la pct. 8 al art. I a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009."9. La articolul 6, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (4) În vederea eliberării certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată - se va adresa autorităţilor prevăzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, unde este cazul, dacă legea nu dispune altfel, cât şi elementele care definesc scopul solicitării......................................................................................... (6) Certificatul de urbanism se emite şi în următoarele situaţii: a) în vederea concesionării de terenuri, potrivit legii; b) în vederea adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de "Studiu de fezabilitate", potrivit legii; c) pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară atunci când operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. Operaţiunile juridice menţionate, efectuate în lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate."------------Pct. 9 al art. I care modifică alin. (4) şi (6) ale art. 6 din Legea nr. 50/1991 au fost modificate de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.10. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) Măsurile specifice pentru protecţia mediului stabilite prin actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului vor fi avute în vedere la elaborarea documentaţiei tehnice - D.T. şi nu pot fi modificate prin procedura de autorizare ori prin autorizaţia de construire. (2) În situaţia în care o investiţie urmează să se realizeze etapizat sau să se amplaseze pe terenuri aflate în raza teritorială a mai multor unităţi administrativ-teritoriale învecinate, evaluarea efectelor asupra mediului se realizează pentru întreaga investiţie."11. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care cuprinde, în copie, următoarele documente: a) certificatul de urbanism; b) dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii şi, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;------------Litera b) a alin. (1) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 de la pct. 11 al art. I a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009. c) documentaţia tehnică - D.T.; d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ al acesteia;------------Litera d) a alin. (1) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 de la pct. 11 al art. I a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.------------Litera e) a alin. (1) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 de la pct. 11 al art. I a fost abrogată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009. f) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire."------------Litera f) a alin. (1) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 de la pct. 11 al art. I a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.12. La articolul 7, după alineatul (1^1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^2) şi (1^3), cu următorul cuprins:"(1^2) Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se depune şi se înregistrează la autoritatea administraţiei publice competente numai dacă solicitantul prezintă toate documentele prevăzute la alin. (1)."------------Alin. (1^2) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 de la pct. 12 al art. I a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.(1^3) Cu respectarea legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în situaţia în care apar modificări pentru care este necesară emiterea unei autorizaţii de construire distinctă pentru organizarea executării lucrărilor, aceasta se emite numai dacă autoritatea competentă pentru protecţia mediului constată că modificările aduse se înscriu în limitele actului administrativ emis anterior în caz contrar, autoritatea competentă pentru protecţia mediului reface evaluarea efectelor lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor şi emite un nou act administrativ."13. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Documentaţia tehnică - D.T. se elaborează în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, al avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism şi se întocmeşte, se semnează şi se verifică, potrivit legii."14. La articolul 7, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1), (2^2) şi (2^3), cu următorul cuprins:"(2^1) Documentaţiile tehnice - D.T. aferente investiţiilor pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a evaluat efectele asupra mediului şi a emis actul administrativ se verifică în mod obligatoriu pentru cerinţa esenţială de calitate în construcţii «c) igienă, sănătate şi mediu», potrivit legii.(2^2) În situaţia în care, după emiterea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi înaintea depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, investiţia suferă modificări care nu au făcut obiectul evaluării privind efectele asupra mediului, acestea vor fi menţionate de către verificatorul tehnic atestat pentru cerinţa esenţială «c) igienă, sănătate şi mediu» în raportul de verificare a documentaţiei tehnice aferente investiţiei, iar solicitantul/investitorul are obligaţia să notifice autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, cu privire la aceste modificări, potrivit prevederilor legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.(2^3) Documentaţiile tehnice - D.T. pentru reabilitarea termică a clădirilor se verifică în mod obligatoriu pentru cerinţa esenţială de calitate în construcţii «f) economie de energie şi izolare termică», potrivit legii."14^1. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În situaţia depunerii unei documentaţii tehnice incomplete, acest lucru se notifică în scris solicitantului, în termen de 5 zile de la data înregistrării, cu menţionarea elementelor necesare în vederea completării acesteia."------------Pct. 14^1 al art. I care modifică alin. (3) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.14^2. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Persoanele fizice cu atribuţii în verificarea documentaţiilor şi elaborarea/emiterea autorizaţiilor de construire răspund material, contravenţional, civil şi penal, după caz, pentru nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1) şi (3)."------------Pct. 14^2 al art. I care completează art. 7 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.14^3. La articolul 7, alineatele (9) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(9) Autorizaţia de construire se emite dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile cerute prin prezenta lege. Autoritatea emitentă a autorizaţiei nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa, la momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti privind imobilul - teren şi/sau construcţii - aparţinând solicitantului, responsabilitatea revenind exclusiv acestuia. (10) Lucrările de consolidare la clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică ori prin notă tehnică justificativă în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public se autorizează în regim de urgenţă, în condiţiile prevăzute la alin. (16)."------------Pct. 14^3 al art. I care modifică alin. (9) şi (10) ale art. 7 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.15. La articolul 7, alineatul (14) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(14) Valabilitatea autorizaţiei se menţine în cazul schimbării investitorului, înaintea finalizării lucrărilor, cu condiţia respectării prevederilor acesteia şi a înscrierii în cartea funciară a modificărilor intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare."16. La articolul 7, alineatul (15) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(15) În situaţia în care în timpul executării lucrărilor şi numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire, potrivit prevederilor prezentei legi."17. La articolul 7, după alineatul (15) se introduc trei noi alineate, alineatele (15^1), (15^2) şi (15^3), cu următorul cuprins:"(15^1) Pentru obţinerea unei noi autorizaţii de construire, potrivit prevederilor alin. (15), solicitantul va depune o nouă documentaţie tehnică - D.T., elaborată în condiţiile modificărilor de temă survenite, urmând ca autoritatea administraţiei publice locale competente să decidă, după caz: a) emiterea noii autorizaţii de construire, dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă se înscriu în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială; b) reluarea procedurii de autorizare în condiţiile prezentei legi, dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă depăşesc limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială."(15^2) Verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în limitele avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială se realizează de către structurile de specialitate ale autorităţii administraţiei publice competente, precum şi de verificatorii de proiecte atestaţi în condiţiile legii, pentru fiecare cerinţă esenţială de calitate în construcţii, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor avizatoare."------------Alin. (15^2) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 de la pct. 17 al art. I a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.(15^3) Verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului se realizează de către aceasta potrivit prevederilor legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului."18. La articolul 7, alineatul (16) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(16) Cu respectarea legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în cazul construcţiilor care prezintă pericol public, autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, care constau, în principal, în sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale avariate, demolări parţiale şi consolidări la structura de rezistenţă, obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităţi ori alte evenimente cu caracter excepţional, se emite imediat de către autoritatea administraţiei publice competente potrivit prezentei legi, urmând ca documentaţiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare - expertiză tehnică, studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare, documentaţie tehnică D.T., proiect tehnic - P.T., detalii de execuţie D.E. - să fie elaborate şi aprobate pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor şi acordurilor, precum şi, după caz, a actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului."------------Alin. (16) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 de la pct. 18 al art. I a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.18^1. La articolul 7, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (16^1), cu următorul cuprins:"(16^1) Prevederile alin. (16) se aplică în mod corespunzător şi construcţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) care prezintă pericol public."------------Pct. 18^1 al art. I care completează art. 7 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.18^2. La articolul 7, alineatul (20) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(20) Instituţiile/Operatorii economici abilitate/abilitaţi prin lege să emită avizele/acordurile prevăzute la art. 5 alin. (1) au următoarele obligaţii: a) să stabilească conţinutul-cadru al documentaţiilor specifice necesare pentru emiterea avizelor/acordurilor, precum şi lista altor documente şi condiţii specifice necesare, pe care le pun la dispoziţia publicului şi autorităţilor administraţiei publice competente pe pagina proprie de internet şi prin afişare la sediu; b) să emită avizele/acordurile, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentaţiei specifice complete, sub sancţiunea aplicării prevederilor legale privind aprobarea tacită, fără alte proceduri prealabile."------------Pct. 18^2 al art. I care modifică alin. (20) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.18^3. La articolul 7, după alineatul (20) se introduce un nou alineat, alineatul (20^1), cu următorul cuprins:"(20^1) Prevederile alin. (20) lit. b) nu sunt aplicabile actelor de autoritate emise de către autorităţile pentru protecţia mediului competente, respectiv punctului de vedere şi actului administrativ al acestora, care se emit potrivit legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului."------------Pct. 18^3 al art. I care completează art. 7 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.19. La articolul 7, după alineatul (20) se introduc trei noi alineate, alineatele (21), (22) şi (23), cu următorul cuprins:"(21) Autorizaţia de construire şi anexele acesteia au caracter public şi se pun la dispoziţia publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autorităţii administraţiei publice emitente sau prin afişare la sediul acesteia, după caz."------------Alin. (21) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 de la pct. 19 al art. I a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009. (22) În aplicarea prevederilor alin. (21), autorităţile prevăzute la art. 4 au obligaţia de a respecta restricţiile impuse de legislaţia în vigoare în legătură cu secretul comercial şi industrial, proprietatea intelectuală, protejarea interesului public şi privat, precum şi fără a se aduce atingere garantării şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul la viaţă intimă, familială şi privată, potrivit legii. (23) Autorităţile prevăzute la art. 4 fac publică emiterea autorizaţiei de construire sau, după caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi pun la dispoziţia publicului următoarele informaţii: a) conţinutul autorizaţiei de construire şi al anexelor aferente, care includ toate condiţiile necesare a fi îndeplinite de solicitanţi, sau, după caz, conţinutul actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii; b) principalele motive şi considerente pe care se bazează emiterea autorizaţiei de construire sau, după caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, ca urmare a examinării comentariilor şi opiniilor exprimate de public, inclusiv informaţii cu privire la desfăşurarea procesului de consultare a publicului; c) descrierea, după caz, a principalelor măsuri pentru evitarea, reducerea şi, dacă este posibil, compensarea efectelor negative majore, conform actului administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului."19^1. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Prin exceptare de la prevederile art. 2 alin. (2^1), pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare a lucrărilor/construcţiilor nu este necesară emiterea punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului ori a actului administrativ al acesteia."------------Pct. 19^1 al art. I care completează art. 8 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.20. La articolul 9, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Documentaţiile tehnice - D.T. şi proiectele tehnice se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însuşesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, urbanismului, construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, astfel:------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 9 din Legea nr. 50/1991 de la pct. 20 al art. I a fost modificată de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.21. La articolul 10, litera c) se abrogă.22. La articolul 11, partea introductivă a alineatului (1) şi litera h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor:..............................................................................."h) lucrări de reparaţii, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calităţii şi formei arhitecturale a elementelor de faţadă, dacă aceste lucrări nu se execută la construcţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), astfel:1. finisaje interioare şi exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea;2. trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces;3. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperişului - dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/şarpantă - la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protecţie a monumentelor şi/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;"------------Litera h) a alin. (1) al art. 11 din Legea nr. 50/1991 de la pct. 22 al art. I a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.22^1. La articolul 11 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:"m) lucrări de compartimentare provizorie nestructurală."------------Pct. 22^1 al art. I care completează alin. (1) al art. 11 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.23. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Concesionarea terenurilor prevăzute la art. 13-19 se face în conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilită de către consiliile locale, consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în funcţie de prevederile documentaţiilor de urbanism şi de natura construcţiei. (2) Anterior concesionării terenurile vor fi înscrise în cartea funciară."23^1. La articolul 24 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) refuzul emiterii certificatului de urbanism."------------Pct. 23^1 al art. I care completează art. 24 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.23^2. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Infracţiunile prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei."------------Pct. 23^2 al art. I care modifică alin. (2) al art. 24 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.24. La articolul 26 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) executarea sau desfiinţarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei şi a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), precum şi continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizaţii de construire în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (15), de către investitor şi executant;".25. La articolul 26 alineatul (1), literele g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"g) neanunţarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8); h) neemiterea certificatelor de urbanism în termenul prevăzut la art. 6 alin. (2), precum şi emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu conţin lista cuprinzând avizele şi acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de investiţii, sau eliberarea acestora condiţionat de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism sau a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării, cu depăşirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori condiţionarea furnizării informaţiilor de interes public prevăzute la art. 6 alin. (1);"------------Pct. 25 al art. I care modifică literele g) şi h) ale alin. (1) al art. 26 din Legea nr. 50/1991 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.25^1. La articolul 26 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:"h^1) neemiterea autorizaţiilor de construire în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1);".------------Pct. 25^1 al art. I care completează alin. (1) al art. 26 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.26. La articolul 26 alineatul (1), litera m) se abrogă.26^1. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1), săvârşite de persoanele fizice sau juridice, se sancţionează cu amendă după cum urmează:- de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. a);- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. f);- de 10.000 lei, cele prevăzute la lit. c);- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. b), d) şi e);- de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. h), h^1) şi i);- de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. j) şi k);- de 2.000 lei, cele prevăzute la lit. l);- de 1.000 lei, cele prevăzute la lit. g)."------------Pct. 26^1 al art. I care modifică alin. (2) al art. 26 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.27. La articolul 26, după alineatul (5) se introduce un nou alineat alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) În condiţiile prezentei legi nu se aplică sancţiunea avertisment."28. La articolul 27, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu excepţia celor de la lit. h)-l), se constată şi se sancţionează de către compartimentele de specialitate cu atribuţii de control ale autorităţilor administraţiei publice locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru faptele săvârşite în unitatea lor administrativ-teritorială sau, după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit competenţelor de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare."28^1. La articolul 27, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. h), i) şi j) se constată şi se sancţionează de către organele de control ale Inspectoratului de Stat în Construcţii."------------Pct. 28^1 al art. I care modifică alin. (4) al art. 27 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.29. La articolul 27, alineatul (6) se abrogă.30. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 30^1, cu următorul cuprins:------------Art. 30^1 din Legea nr. 50/1991 de la pct. 30 al art. I a fost abrogat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.30^1. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 32, construcţiile executate fără autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, cât şi construcţiile, lucrările şi amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă de autoritatea administraţiei publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află construcţia, fără emiterea unei autorizaţii de desfiinţare, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului."------------Pct. 30^1 al art. I care modifică alin. (1) al art. 33 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.30^2. La articolul 34, alineatele (1), (3), (4), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Studiile de teren şi documentaţiile elaborate pentru realizarea investiţiilor de orice fel, a elementelor de infrastructură, de gospodărie comunală, precum şi a lucrărilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism - studii şi proiecte de sistematizare elaborate înainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a altor instituţii ale statului - sunt şi rămân proprietate publică a judeţului sau a municipiilor, respectiv a municipiului Bucureşti......................................................................................... (3) Arhivele cuprinzând studiile şi documentaţiile menţionate la alin. (1), intrate, la constituire, în patrimoniul societăţilor comerciale înfiinţate pe structura fostelor unităţi de proiectare judeţene şi din municipiul Bucureşti, se gestionează, potrivit legii, de către consiliile judeţene sau de către primăriile municipiilor, respectiv de Primăria Municipiului Bucureşti. (4) Inventarierea arhivelor se face de către comisii constituite în acest scop prin hotărâri ale consiliilor judeţene, municipale, respectiv ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti......................................................................................... (6) În situaţia refuzului predării arhivelor, consiliile judeţene, municipale şi/sau Primăria Municipiului Bucureşti, după caz, se vor adresa în termen de 90 de zile instanţelor judecătoreşti, care vor soluţiona cererile în procedură de urgenţă, potrivit legii. Acţiunea în instanţă este scutită de taxa de timbru. (7) Accesul persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor juridice la arhivele cuprinzând documentaţiile prevăzute la alin. (1), precum şi la documentaţiile de urbanism elaborate ulterior acestora şi gestionate de administraţiile publice locale, în vederea întocmirii documentaţiilor tehnice, este neîngrădit şi se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, municipal, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti."------------Pct. 30^2 al art. I care modifică alin. (1), (3), (4), (6) şi (7) ale art. 34 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.30^3. La articolul 35, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea suspendă executarea sancţiunii amenzii, dar nu suspendă măsura de oprire a executării lucrărilor, dispusă o dată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale în condiţiile art. 28 alin. (1) şi ale art. 29 alin. (2). De asemenea, plângerea nu suspendă măsura desfiinţării în condiţiile art. 33 alin. (1) a lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor, municipiilor, oraşelor sau comunelor ori a construcţiilor, lucrărilor şi amenajărilor cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor, municipiilor, oraşelor ori comunelor al căror termen prevăzut prin autorizaţie este expirat, dispusă în condiţiile art. 28 alin. (1)."------------Pct. 30^3 al art. I care modifică alin. (2) al art. 35 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.30^4. La articolul 40, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Cotele-părţi prevăzute la alineatele precedente se determină proporţional cu suprafaţa utilă a locuinţelor, a caselor de vacanţă ori a suprafeţelor cu altă destinaţie din clădire, după caz."------------Pct. 30^4 al art. I care modifică alin. (3) al art. 40 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.31. La articolul 42, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare în vederea executării lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă pentru punerea în siguranţă a construcţiilor existente, inclusiv a instalaţiilor aferente, care prezintă pericol public, indiferent de destinaţie, precum şi a lucrărilor la lăcaşuri de cult ori la monumente istorice clasate ori aflate în curs de clasare, indiferent de proprietar, cu excepţia celor în care se desfăşoară activităţi comerciale, este scutită de taxa de autorizare."------------Alin. (2) al art. 42 din Legea nr. 50/1991 de la pct. 31 al art. I a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.31^1. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 43. - Prin excepţie de la prevederile art. 4, autorizarea executării lucrărilor de construcţii: a) cu caracter militar se face de către ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale interesate, în baza unor proceduri stabilite împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei; b) aferente infrastructurii de transport rutier de interes naţional se face de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin direcţia de specialitate, cu respectarea prevederilor legii privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia."------------Pct. 31^1 al art. I care modifică art. 43 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.32. După articolul 43 se introduc două noi articole, articolele 43^1 şi 43^2, cu următorul cuprins:"Art. 43^1. - (1) Publicul are dreptul să participe efectiv şi din timp la procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii, să se documenteze şi să transmită comentarii şi opinii autorităţilor administraţiei publice locale competente, înaintea luării unei decizii asupra cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii aferente investiţiei pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a stabilit necesitatea evaluării efectelor acesteia asupra mediului. (2) Informarea şi consultarea publicului se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.Art. 43^2. - 1) Orice persoană interesată, care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, potrivit legii, pentru a ataca autorizaţia de construire sau actul de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, după caz, emise de autoritatea administraţiei publice locale competentă pentru investiţiile prevăzute la art. 43^1 alin. (1). (2) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a autorizaţiei de construire sau a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, după caz, persoanele prevăzute la alin. (1) vor solicita autorităţii administraţiei publice locale emitente revocarea actului, în tot sau în parte, dacă acesta nu a produs efecte juridice. (3) Procedura administrativă prealabilă prevăzută la alin. (2) este scutită de taxa de timbru şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă."33. La articolul 45 alineatul (1), litera b) se abrogă.33^1. La articolul 45, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Autorităţile administraţiei publice competente pot organiza în cadrul structurilor de specialitate prestarea serviciilor privind obţinerea, contra cost în condiţiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii."------------Pct. 33^1 al art. I care completează art. 45 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.33^2. La articolul 45, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Structurile de specialitate constituite în cadrul consiliilor judeţene acordă asistenţă tehnică de specialitate, analizează şi avizează cererile depuse pentru emiterea certificatelor de urbanism şi documentaţiile pentru emiterea autorizaţiilor de construire din competenţa de emitere a primarilor comunelor şi oraşelor care nu au constituite încă structuri de specialitate, în condiţiile prevederilor alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 4 alin. (1) lit. e), la cererea acestora."------------Pct. 33^2 al art. I care modifică alin. (3) al art. 45 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.34. La articolul 45, după alineatul (3) se introduce un nou alineat alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. e), preşedinţii consiliilor judeţene pot emite autorizaţii de construire pentru lucrări din aria de competenţă a primarilor comunelor şi oraşelor care încă nu au constituite structurile de specialitate potrivit prevederilor alin. (1), pe termen limitat, la solicitarea acestora."------------Alin. (3^1) al art. 45 din Legea nr. 50/1991 de la pct. 34 al art. I a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.34^1. La articolul 45, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Pentru constituirea băncii de date, toţi posesorii de reţele tehnico-edilitare, supra- şi subterane, sunt obligaţi să transmită autorităţilor administraţiei publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti planurile cadastrale cuprinzând traseele reţelelor existente pe teritoriul judeţului şi al localităţilor, respectiv al municipiului Bucureşti. Aceste planuri vor fi puse de autorităţile administraţiei publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti la dispoziţia tuturor primăriilor municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv primăriilor sectoarelor municipiului Bucureşti în a căror rază administrativ-teritorială sunt situate reţelele tehnico-edilitare*)."------------Pct. 34^1 al art. I care modifică alin. (6) al art. 45 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009, transmiterea către autorităţile administraţiei publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti a planurilor cadastrale cuprinzând traseele reţelelor existente, de către toţi posesorii de reţele tehnico-edilitare, supra- şi subterane, potrivit dispoziţiilor art. 45 alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se va face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.34^2. După articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 47^1, cu următorul cuprins:"Art. 47^1. - Orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă."------------Pct. 34^2 al art. I care completează Cap. IV din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.34^3. La anexa nr. 1, titlul şi partea introductivă se modifică şi vor avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 1CONŢINUTUL - CADRUal documentaţiei tehnice D.T. pentruautorizarea executării lucrărilor de construcţiiDocumentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se elaborează de proiectanţi autorizaţi, persoane fizice sau juridice, în condiţiile prevederilor art. 9 din prezenta lege şi, după vizarea spre neschimbare, se dezvoltă în proiectul tehnic întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor, acordurilor, punctului de vedere al autorităţii pentru protecţia mediului competente, precum şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, cerute prin certificatul de urbanism.Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se întocmeşte pentru:- autorizarea executării lucrărilor de construire - D.T.A.C.;- autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - D.T.A.D.;- autorizarea executării organizării lucrărilor - D.T.O.E.Conţinutul-cadru al documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii cuprinde opisul pieselor scrise şi desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare."------------Pct. 34^3 al art. I care modifică anexa 1 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.35. La anexa nr. 1, subpunctul 2.5.2 al listei "I. Piese scrise" a secţiunii "A. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C." se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.5.2. Referatele de verificare a documentaţiei tehnice - D.T., în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii, inclusiv în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2^1) şi (2^3) întocmite de verificatori tehnici atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, aleşi de investitor"36. La anexa nr. 1, subpunctele 2.5.3 şi 2.5.4 ale listei "I. Piese scrise" a secţiunii "A. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C." se abrogă.37. La anexa nr. 1, subpunctul 2.5.5 al listei "I. Piese scrise" a secţiunii "A. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C." se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.5.5. Avizele şi acordurile privind asigurarea, branşarea şi racordarea la infrastructura edilitară, după caz, precum şi avizele, acordurile şi actele administrative specifice ale organismelor administraţiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz - Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Ministerului Sănătăţii Publice, precum şi ale Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Apărării, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Ministerului Transporturilor, Serviciului Român de Informaţii ori ale altor organisme interesate, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementărilor legale în vigoare şi ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament şi/sau a funcţionalităţii investiţiei, după caz, obţinute în prealabil de solicitant."38. La anexa nr. 1, subpunctele 1.1 şi 1.2 ale punctului "1. Planuri generale" al listei "II. Piese desenate" a secţiunii "A. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C" se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1.1 Plan de încadrare în teritoriu- plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1000, după caz, emis de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial1.2. Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei- plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de Proiecţie Stereografic 1970, la scările 1:2.000, 1:1000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, pe care se vor reprezenta:* imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare;* amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi;* cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele trei dimensiuni (cotele ±0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor şi altele asemenea);* denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie;* sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;* accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute;* planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţii."38^1. La anexa nr. 1, subpunctul 2.2 al listei I «Piese scrise» a secţiunii B «Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - P.A.D.» se abrogă.------------Pct. 38^1 al art. I care modifică anexa 1 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.38^2. La anexa nr. 1, titlul şi partea introductivă ale secţiunii C se modifică şi vor avea următorul cuprins:"C. Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor - D.T.O.E.Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor D.T.O.E. este necesară în toate cazurile în care se realizează o investiţie şi se prezintă, de regulă, împreună cu documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în condiţiile legii.Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât pe terenul aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, după cum urmează:".------------Pct. 38^2 al art. I care modifică anexa 1 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.38^3. La anexa nr. 1, subpunctul 2 «Memoriu» al listei I «Piese scrise» a secţiunii C «Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor - D.T.O.E.» se modifică şi va avea următorul cuprins:"Acesta va cuprinde:- descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcţiilor, amenajărilor şi depozitelor de materiale;- asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente;- asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului;- precizări cu privire la accese şi împrejmuiri;- precizări privind protecţia muncii."------------Pct. 38^3 al art. I care modifică anexa 1 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.39. La anexa nr. 2, definiţia "Acord unic" se abrogă.40. La anexa nr. 2, definiţia "Avizare" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Avizare - procedură de analiză şi de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administraţiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluţiilor funcţionale, a indicatorilor tehnico-economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi proiectul tehnic (P.Th.) pe baza căruia se vor executa lucrările.Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate."41. La anexa nr. 2, după definiţia "Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism" se introduc două noi definiţii, "Documentaţie tehnică - D.T." şi "Documentaţie pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii", cu următorul cuprins:"● Documentaţie tehnică - D.T.Documentaţia tehnică simplificată care prezintă elementele tehnice esenţiale necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare şi prin care se stabilesc principalele coordonate privind încadrarea în indicii urbanistici aprobaţi, amplasarea construcţiilor şi relaţiile acestora cu vecinătăţile, schemele şi fluxurile funcţionale, compoziţia spaţială, structura de rezistenţă, expresia de arhitectură, dotarea şi echiparea construcţiilor - inclusiv soluţiile de asigurare, branşare şi racordare a acestora la infrastructura edilitară, după caz.După emiterea autorizaţiei de construire, documentaţia tehnică - D.T. se dezvoltă în proiectul tehnic - P.Th. şi constituie parte integrantă a acestuia, respectiv a detaliilor de execuţie, fiind interzisă modificarea prevederilor documentaţiei tehnice - D.T., sub sancţiunea nulităţii autorizaţiei de construire.Conţinutul-cadru al documentaţiei tehnice - D.T. este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta lege."------------Definiţia "Documentaţie tehnică - D.T." din anexa 2 la Legea nr. 50/1991 de la pct. 41 al art. I a fost modificată de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.● Documentaţie pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţiiTotalitatea documentelor prevăzute la art. 7 alin. (1) din lege care constituie dosarul ce se depune la autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 4 în vederea emiterii autorizaţiei de construire.------------Definiţia "Documentaţie pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii" din anexa 2 la Legea nr. 50/1991 de la pct. 41 al art. I a fost modificată de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.41^1. La anexa nr. 2, definiţia «Drept de execuţie a lucrărilor de construcţii» se modifică şi va avea următorul cuprins:"● Drept de execuţie a lucrărilor de construcţiiDreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă titularului dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire/desfiinţare:1. dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească);2. drept de creanţă dobândit prin: contract de cesiune, concesiune, comodat, locaţiune. Emiterea autorizaţiei de construire în baza unui contract de comodat/locaţiune se poate face numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi acordul expres al proprietarului de drept."------------Pct. 41^1 al art. I care completează anexa 2 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.41^2. La anexa nr. 2, definiţia «Instalaţii aferente construcţiilor» se modifică şi va avea următorul cuprins:"● Instalaţii aferente construcţiilorTotalitatea echipamentelor care asigură utilităţile necesare funcţionării construcţiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la branşament/racord la utilizatori, indiferent dacă acestea sunt sau nu încorporate în construcţie. Instalaţiile aferente construcţiilor se autorizează împreună cu acestea sau, după caz, separat."------------Pct. 41^2 al art. I care completează anexa 2 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.41^3. La anexa nr. 2, după definiţia «Împrejmuiri» se introduce o nouă definiţie, «Locuri de joacă şi agrement», cu următorul cuprins:"● Locuri de joacă şi agrementConstrucţii specifice pentru divertisment, recreere şi sport pentru populaţie."------------Pct. 41^3 al art. I care completează anexa 2 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.41^4. La anexa 2, definiţia «Lucrări de modificare» se modifică şi va avea următorul cuprins:"● Lucrări de modificareLucrări de intervenţii asupra elementelor constructive, structurale şi/sau nestructurale, având ca efect modificarea totală sau în parte a acestora.Lucrările de modificare pot fi: a) lucrări de modificare structurală, din care fac parte, în principal, lucrările de consolidare, de supraetajare şi/sau de extindere a construcţiei; b) lucrări de modificare nestructurală, din care fac parte, în principal, lucrările de amenajări interioare şi recompartimentări uşoare, care nu afectează în mod semnificativ structura de rezistenţă a construcţiei şi pentru care este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat.Pentru executarea lucrărilor de modificare, cu excepţia lucrărilor de compartimentare provizorii, nestructurale, este necesară emiterea unei autorizaţii de construire în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor legale privind calitatea în construcţii."------------Pct. 41^4 al art. I care completează anexa 2 din Legea nr. 50/1991 a fost introdus de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.42. La anexa nr. 2, după definiţia "Lucrări de modificare" se introduce o nouă definiţie, "Lucrări de intervenţie în primă urgenţă", cu următorul cuprins:"* Lucrări de intervenţie în primă urgenţăOrice fel de lucrări necesare la construcţiile existente care prezintă pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora determinate de factori distructivi naturali şi antropici, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora, pentru: a) punerea în siguranţă, prin asigurarea cerinţelor de rezistenţă mecanică, stabilitate şi siguranţă în exploatare; b) desfiinţarea acestora."43. La anexa nr. 2, după definiţia "Lucrări de intervenţie în primă urgenţă" se introduce o nouă definiţie, "Lucrări de reabilitare", cu următorul cuprins:"* Lucrări de reabilitareOrice fel de lucrări de intervenţii necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor de siguranţă şi exploatare a construcţiilor existente, inclusiv a instalaţiilor aferente, în scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerinţelor esenţiale de calitate prevăzute de lege."44. La anexa nr. 2, după definiţia "Mobilier urban" se introduce o nouă definiţie, "Modificare de temă", cu următorul cuprins:"* Modificare de temăOrice schimbare iniţiată de către investitor/proprietar care are în vedere funcţiunile şi/sau capacităţile funcţionale caracteristice, indicatorii tehnico-economici aprobaţi, soluţiile spaţiale şi/sau de amplasament şi alte asemenea cerinţe, care au fundamentat elaborarea documentaţiei tehnice - D.T., care a stat la baza emiterii autorizaţiei de construire."45. La anexa nr. 2, definiţia "Proiect tehnic (P.Th.)" se modifică şi va avea următorul cuprins:"* Proiect tehnic (P.Th.)Documentaţia tehnico-economică - piese scrise şi desenate -, elaborată în condiţiile legii, care dezvoltă documentaţia tehnică - D.T., cu respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de construire, precum şi prin avizele, acordurile şi actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, anexe la autorizaţia de construire.Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde soluţiile tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii, pe baza căruia se execută lucrările de construcţii autorizate."46. La anexa nr. 2, după definiţia "Proiect tehnic (P.Th.)" se introduce o nouă definiţie, "Detalii de execuţie (D.E.)", cu următorul cuprins:"* Detalii de execuţie (D.E.)Documentaţii tehnice cuprinzând reprezentări grafice realizate la scările 1:2,1:5,1:10,1:20 sau, după caz, la alte scări grafice, în funcţie de necesităţile de redactare, precum şi piese scrise pentru explicitarea reprezentărilor grafice, elaborate în baza proiectului tehnic şi cu respectarea strictă a prevederilor acestuia, care detaliază soluţiile tehnice de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni, privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii.Detaliile de execuţie, elaborate în condiţiile legii şi verificate pentru cerinţele esenţiale de calitate în construcţii de către verificatori tehnici atestaţi în condiţiile legii, detaliază proiectul tehnic, în vederea executării lucrărilor de construcţii autorizate."47. La anexa nr. 2, definiţia "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii" se abrogă.  +  Articolul II (1) În tot cuprinsul legii termenul "Proiec" din sintagmele "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii", "Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor" şi "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare" se înlocuieşte cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T.". (2) În tot cuprinsul legii, sintagma «verificator tehnic» se înlocuieşte cu sintagma «verificator de proiecte».------------Alin. (2) al art. II a fost introdus de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.  +  Articolul IIIÎn tot cuprinsul legii abrevierile "P.A.C.", "P.O.E." şi "P.A.D." se înlocuiesc cu abrevierile "D.T.A.C", "D.T.O.E." şi "D.T.A.D.".  +  Articolul IVÎn tot cuprinsul legii sintagma "oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie" se înlocuieşte cu sintagma "oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial".  +  Articolul VPrezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul VILegea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VIINormele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 şi 825 bis din 13 septembrie 2005, modificate şi completate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 119 din 26 februarie 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 27 martie 2009, se vor actualiza în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------Art. VII a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.--------------Art. VIII a fost abrogat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,Anna Horvath,secretar de statMinistrul mediului şi dezvoltării durabile,Attila KorodiMinistrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 4 decembrie 2008.Nr. 214.-----------------