ORDIN nr. M.121 din 5 decembrie 2008 (*actualizat*)privind responsabilităţile comandanţilor/şefilor unităţilor militare pentru păstrarea integrităţii patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării şi unele măsuri privind modul de administrare a acestuia(actualizat până la data de 18 iunie 2010*)
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 18 iunie 2010, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. M.67 din 14 iunie 2010.Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) şi r) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006,ministrul apărării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Comandanţii/şefii unităţilor militare şi structurile de administrare a cazărmilor/imobilelor de la toate eşaloanele au obligaţia de a cunoaşte cu exactitate şi de a păstra integritatea suprafeţelor de teren din cazărmile aflate în folosinţa unităţilor militare, în conformitate cu actele juridice de preluare, documentele cadastrale şi înscrisurile din cartea funciară.  +  Articolul 2Comandanţii/şefii unităţilor militare, în calitate de utilizatori, răspund de bornarea terenurilor neîmprejmuite, păstrarea bornărilor, înlocuirea bornelor degradate ori lipsă, repararea şi întreţinerea împrejmuirilor cazărmilor, astfel încât suprafeţele imobilelor şi hotarele cu vecinătăţile acestora să poată fi păstrate, identificate şi verificate în orice moment.  +  Articolul 3 (1) În unităţile, instituţiile şi formaţiunile militare unde nu există certitudinea unei corespondenţe fără echivoc, bazată pe documentele aflate la dispoziţie, între suprafeţele imobilelor înscrise în titlurile de proprietate sau în alte documente şi suprafeţele reale, constatate fizic, în urma măsurătorilor şi întocmirii documentelor cadastrale se declanşează, în termen de 30 de zile calendaristice, operaţiunea de inventariere. (2) Operaţiunea de inventariere se desfăşoară conform "Fi-12, Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale", aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.159/2005*).---------*) Ordinul nr. M.159/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.  +  Articolul 4Când în urma operaţiunii de inventariere se constată, în fapt, plusuri, acestea se înregistrează în contabilitate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza încheierii de carte funciară şi/sau a extrasului de carte funciară, potrivit prevederilor pct. 12 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.------------Art. 4 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. M.67 din 14 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 18 iunie 2010.  +  Articolul 5 (1) Când, în urma operaţiunii de inventariere, se constată minusuri, se demarează cercetarea administrativă ori, după caz, se sesizează organele de urmărire penală. (2) În cazul cercetării administrative, comisia constituită în baza reglementărilor în vigoare are posibilitatea să stabilească sau nu răspunderea materială în sarcina vreunei persoane. (3) Când în urma cercetării administrative nu se poate stabili vinovăţia în sarcina vreunei persoane, documentele vor fi transmise la Direcţia domenii şi infrastructuri, pentru a întreprinde demersurile necesare la Direcţia legislaţie şi asistenţă juridică, în vederea promovării unei hotărâri a Guvernului, prin care să se modifice corespunzător inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului şi să se recunoască noile suprafeţe, procesul-verbal de cercetare administrativă urmând a fi aprobat de către persoana competentă în acest sens, numai după intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului. (4) În situaţia în care au putut fi identificate persoane vinovate, se sesizează autorităţile de specialitate în vederea stabilirii răspunderii. (5) Documentaţia prin care se constată, în fapt, noile suprafeţe se transmite la Direcţia legislaţie şi asistenţă juridică, prin Direcţia domenii şi infrastructuri, în vederea efectuării plângerii penale sau a acţiunii în instanţă, după caz, după care, în funcţie de rezultat, se vor lua măsurile corespunzătoare pentru reîntregirea imobilelor în cauză, inclusiv, dacă este nevoie, prin promovarea unei hotărâri a Guvernului care să modifice inventarul centralizat al bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului şi prin care să se recunoască noile suprafeţe.  +  Articolul 6Activităţile prevăzute la art. 3-5 nu se vor desfăşura în unităţile militare în care suprafeţele de teren înscrise în titlurile de proprietate corespund cu cele existente fizic, intabularea imobilelor realizându-se în baza documentelor aflate în dosarele juridice ale cazărmilor.  +  Articolul 7 (1) Toate acţiunile în faţa instanţelor judecătoreşti în care Ministerul Apărării este parte, care au ca obiect terenuri şi/sau construcţii, se transmit Direcţiei domenii şi infrastructuri spre informare, pentru a fi avute în vedere, în cazul analizării valorificărilor/transferurilor de imobile şi al efectuării lucrărilor de reparaţii capitale şi de investiţii. (2) Dispoziţiile din instrucţiunile privind activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Armata României, precum şi din alte acte normative specifice care reglementează aspectele procesuale referitoare la imobilele aflate în patrimoniul Ministerului Apărării se aplică în mod corespunzător. (3) Hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile, prin care Ministerul Apărării este obligat să predea sau să evacueze unele terenuri şi/sau construcţii, se comunică şefului Direcţiei domenii şi infrastructuri şi se pun în aplicare de către comisii formate din reprezentanţi ai centrelor de domenii şi infrastructuri şi ai unităţilor care au în evidenţa cantitativ-valorică imobilul şi, după caz, ai centrelor de întreţinere, reparaţii curente şi exploatare cazărmi/centrelor de cartiruire trupe şi administrare cazărmi, secţiilor şi birourilor de la categoriile de forţe ale armatei şi comandamentele de armă/similare. (4) Procesul-verbal de predare-primire pentru punerea în aplicare a hotărârii judecătoreşti se încheie în 4 exemplare, din care 3 pentru Ministerul Apărării, şi se înregistrează la unitatea militară care are în evidenţa cantitativ-valorică imobilul, urmând ca exemplarele nr. 1 şi 2 să se transmită pentru a fi ataşate la dosarele juridice existente la Direcţia domenii şi infrastructuri şi la centrul de domenii şi infrastructuri zonal, iar exemplarul nr. 3 se ia în evidenţă şi se anexează la dosarul tehnic al cazărmii, la unitatea militară care are în evidenţa cantitativ-valorică cazarma respectivă. Acesta constituie, împreună cu hotărârea judecătorească, baza legală a scăderii din evidenţe.  +  Articolul 8 (1) Acţiunea de modificare a patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării este de competenţa Guvernului sau a ministrului apărării, după caz, şi se exercită prin Direcţia domenii şi infrastructuri, cu avizul Statului Major General. (2) Se interzice comandanţilor/şefilor unităţilor militare să iniţieze orice demersuri privind cedarea unor cazărmi ori părţi din acestea sau preluarea, din proprie iniţiativă, a unor imobile în patrimoniul Ministerului Apărării. (3) Comandanţii/şefii unităţilor militare, contactaţi de persoane juridice sau fizice, care au solicitări de modificare a patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării transmit ierarhic solicitările ministrului apărării, prin Direcţia domenii şi infrastructuri.  +  Articolul 9În exercitarea atribuţiilor sale, Direcţia domenii şi infrastructuri controlează prin comisii, formate din reprezentanţi proprii sau ai centrelor de domenii şi infrastructuri, în zona lor de responsabilitate, ori prin membri numiţi în comisiile altor structuri ale ministerului gestionarea patrimoniului imobiliar al armatei. Personalul nominalizat pentru control are acces în orice cazarmă a Ministerului Apărării.  +  Articolul 10 (1) Documentele care se întocmesc pentru recunoaşterea vecinătăţilor între imobilele unităţilor militare şi proprietăţile persoanelor juridice sau fizice care solicită acest lucru se confirmă prin proces-verbal de vecinătate, de către comandanţii/şefii unităţilor militare în folosinţa cărora se află acestea. (2) Confirmarea prevăzută la alin. (1) se face numai după verificarea concordanţei dintre situaţia de pe teren şi documentele care atestă dreptul de proprietate/administrare al Ministerului Apărării, de către centrele de domenii şi infrastructuri şi, dacă este cazul, de către reprezentantul Direcţiei topografice militare. (3) Procesul-verbal de vecinătate se întocmeşte conform modelului din anexa nr. 18 la Regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu indicarea punctelor caracteristice - de frântură - situate pe linia de hotar şi a distanţelor dintre ele, felul materializării, forma şi traseul limitei, precum şi numele/denumirea vecinilor (4) Procesul-verbal de vecinătate este însoţit de o schiţă, care conţine toate datele enumerate mai sus, inclusiv destinaţiile şi categoriile de folosinţă ale terenurilor.  +  Articolul 11 (1) În conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare, toate acţiunile care au ca scop modificarea patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării fac obiectul auditului public intern, în faza premergătoare încheierii actului juridic, în cazul măririi patrimoniului, şi în faza de predare, în cazul diminuării patrimoniului, mai puţin în cazul celor prevăzute la art. 7 alin. (3). (2) Solicitarea auditării se face prin grija unităţii militare care are sau preia imobilul în evidenţa cantitativ-valorică.  +  Articolul 12Pentru protejarea patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării, comandanţii/şefii unităţilor militare care au în evidenţă imobile iau măsuri urgente de reglementare a situaţiei şi, dacă este cazul, sesizează Direcţia legislaţie şi asistenţă juridică, prin Direcţia domenii şi infrastructuri, pentru a acţiona, inclusiv pe cale judecătorească, împotriva oricărei încălcări sau tentative de încălcare a dreptului de proprietate/administrare al Ministerului Apărării.  +  Articolul 13Nerespectarea prezentului ordin atrage răspunderea disciplinară sau, după caz, răspunderea penală şi/sau materială, potrivit legii.  +  Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.34/2003*) privind răspunderea comandanţilor/şefilor pentru păstrarea integrităţii patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării Naţionale.-----------*) Ordinul nr. M.34/2003 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.  +  Articolul 15Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apărării,Teodor Viorel MeleşcanuBucureşti, 5 decembrie 2008.Nr. M.121.-------