DECIZIE nr. 339 din 5 decembrie 2008privind cadrul general al operării şi utilizării sistemului "Ghişeul virtual de plăţi"
EMITENT
  • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI - AGENŢIA PENTRU SERVICIILE SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008    În temeiul prevederilor art. 2 lit. g) şi ale art. 4 alin. (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2008,preşedintele Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale emite prezenta decizie.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta decizie are ca obiect stabilirea cadrului general de operare şi utilizare ale sistemului "Ghişeul virtual de plăţi", precum şi reglementarea procedurii de selecţie în vederea eliberării unei licenţe prin care se acordă dreptul exclusiv de procesare a plăţilor electronice cu card în cadrul "Ghişeului virtual de plăţi". (2) "Ghişeul virtual de plăţi", denumit în continuare Ghişeul, reprezintă sistemul informatic de utilitate publică, parte a sistemului e-guvernare, prin intermediul căruia persoanele fizice şi juridice pot efectua plăţi electronice cu cardul către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale din România. (3) Utilizarea Ghişeului se realizează în vederea atingerii următoarelor obiective: a) îmbunătăţirea relaţiei persoanelor fizice şi juridice cu structurile administraţiei publice, la nivel central şi local, prin asigurarea unei modalităţi rapide de plată către autorităţile administraţiei publice; b) asigurarea unui acces egal şi nediscriminatoriu la informaţii şi servicii publice; c) asigurarea confidenţialităţii şi garantarea protejării datelor cu caracter personal; d) promovarea utilizării internetului şi a tehnologiilor de vârf în cadrul furnizării serviciilor publice; e) reducerea cheltuielilor publice, combaterea birocraţiei la nivelul administraţiei publice. (4) Portalul Ghişeului este disponibil la adresa de internet http://www.ghiseul.ro (5) Operatorul Ghişeului este Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.  +  Articolul 2În sensul prezentei decizii, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a) operator - operatorul sistemului "Ghişeul virtual de plăţi"-Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale; b) plătitor - persoană fizică sau juridică care efectuează o plată către o instituţie a administraţiei publice centrale sau locale; c) debitor - persoana fizică sau juridică în numele şi pe seama căreia se efectuează plata (nu este obligatoriu ca între plătitor şi debitor să existe identitate); d) emitent - autoritatea administraţiei publice care emite actul pe baza căruia se efectuează plata; e) beneficiarul plăţii - autoritatea administraţiei publice în contul căreia se efectuează plata; f) plată electronică - efectuarea unei plăţi prin intermediul portalului www.ghiseul.ro cu ajutorul unui card bancar; g) procesare de plăţi - acţiunea securizată prin care se realizează transferul sumei de plată între contul corespunzător cardului bancar şi contul beneficiarului; h) procesator de plăţi - persoana juridică selectată de operator în conformitate cu prevederile prezentei decizii, care realizează procesarea de plăţi în cadrul Ghişeului; i) drept exclusiv de procesare a plăţilor în cadrul Ghişeului-drept acordat procesatorului de plăţi selectat, de către operatorul Ghişeului, prin care i se conferă posibilitatea de a procesa toate plăţile efectuate prin intermediul Ghişeului şi de a încasa de la plătitor un comision calculat ca procent din valoarea fiecărei plăţi; j) licenţă - actul administrativ prin care operatorul acordă procesatorului de plăţi dreptul exclusiv de procesare a plăţilor în cadrul Ghişeului, cu respectarea anumitor condiţii, pentru o perioadă limitată; k) procedură de selecţie - procedura prin care operatorul selectează procesatorul de plăţi şi în urma derulării căreia eliberează licenţa prin care dreptul exclusiv de procesare a plăţilor în cadrul Ghişeului este acordat primului clasat, în urma evaluării ofertelor depuse, pe baza unui set de criterii prestabilite de natură tehnică, administrativă şi financiară; l) tarif de procesare - sumă datorată anual către operator de procesatorul de plăţi pentru acordarea dreptului exclusiv de procesare a plăţilor în cadrul Ghişeului; m) ofertant - persoana care depune o ofertă fermă, definitivă, irevocabilă şi necondiţionată în cadrul procedurii de selecţie; n) ASSI - Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale.  +  Capitolul II Dispoziţii privind operarea şi utilizarea Ghişeului  +  Articolul 3 (1) ASSI operează Ghişeul, asigurând respectarea următoarelor principii: a) facilitarea accesului autorităţilor administraţiei publice la informaţiile legate de plăţile efectuate prin intermediul Ghişeului; b) asigurarea confidenţialităţii şi protejarea datelor cu caracter personal procesate prin intermediul Ghişeului; c) asigurarea securităţii transferului de informaţii efectuat între Ghişeu şi utilizatorii acestuia (plătitori, emitenţi şi beneficiari ai plăţilor); d) asigurarea unor interfeţe standard cu sisteme de plată deja existente. (2) În activitatea de operare a Ghişeului, ASSI are următoarele responsabilităţi: a) să asigure posibilitatea tehnică de interfaţare a Ghişeului cu sistemele electronice ale emitenţilor; b) să asigure posibilitatea tehnică de interfaţare a Ghişeului cu sistemele electronice ale beneficiarilor plăţilor; c) să asigure emiterea de dovezi electronice ale plăţilor semnate cu certificate calificate de semnătură electronică; d) să asigure arhivarea informaţiilor referitoare la tranzacţiile desfăşurate prin intermediul Ghişeului; e) să asigure interacţiunea cu utilizatorii (plătitori, emitenţi, beneficiari ai plăţilor) şi să ofere acestora suport tehnic în ceea ce priveşte modalitatea de utilizare a Ghişeului şi modul de efectuare a plăţilor, inclusiv prin postarea pe pagina de internet www.ghiseul.ro a unor instrucţiuni de utilizare; f) să permită plătitorilor să acceseze un istoric al tranzacţiilor; g) să deruleze procedura de selecţie şi să acorde primului clasat dreptul exclusiv de procesare a plăţilor în cadrul Ghişeului.  +  Articolul 4 (1) Orice persoană fizică sau juridică poate folosi serviciile furnizate de Ghişeu. (2) Pentru a putea să efectueze plăţi prin intermediul Ghişeului, plătitorul trebuie să fie înregistrat în sistem. (3) Procedura de înregistrare în sistem cuprinde următoarele faze: a) completarea on-line a formularului de înregistrare disponibil pe pagina principală a Ghişeului; b) transmiterea de către Ghişeu a unui mesaj printr-un e-mail către plătitor, pentru confirmarea înregistrării; c) confirmarea înregistrării de către utilizator prin accesarea paginii de internet indicate în e-mailul de confirmare. (4) Înregistrarea persoanelor juridice în vederea efectuării de plăţi electronice prin intermediul Ghişeului este condiţionată de achitarea unui tarif de înregistrare către operator, tarif al cărui cuantum este de 46 de lei, la care se adaugă TVA. Persoanele juridice deja înregistrate în Sistemul electronic naţional nu au obligaţia să achite tariful de înregistrare, procedura de mai sus aplicându-se corespunzător. (5) Plătitorul se poate înregistra şi autentifica în sistem în vederea accesării paginilor de introducere a plăţii şi de vizualizare a plăţilor efectuate. (6) Autentificarea în sistem se face securizat, pe bază de cont de utilizator şi parolă.  +  Articolul 5 (1) Ghişeul permite plata electronică cu cardurile bancare acceptate pentru plăţi pe internet. (2) Procedura de efectuare a unei plăţi electronice cuprinde următoarele faze: a) accesarea funcţiei de plăţi on-line; b) alegerea tipului de plată şi completarea formularului generat în concordanţă cu informaţiile solicitate de emitent, beneficiarul plăţii sau de către procesatorul de plăţi; c) completarea datelor din formular de către plătitor şi confirmarea corectitudinii lor; d) conectarea la formularul de plată de pe pagina procesatorului de plăţi şi confirmarea efectuării plăţii; e) generarea de către Ghişeu a dovezii de efectuare a plăţii sau a unui mesaj de eroare, în cazul în care plata nu se poate efectua. (3) Informaţiile introduse electronic de către plătitor se referă la: a) informaţii care identifică plătitorul; b) informaţii care identifică debitorul; c) informaţii solicitate de către beneficiarul plăţii sau de către emitent pentru fiecare tip de plată în parte. (4) Documentul care atestă efectuarea plăţii electronice va fi semnat electronic cu un certificat digital calificat şi va conţine următoarele informaţii: a) datele de identificare ale plătitorului; b) datele de identificare ale debitorului; c) informaţii legate de plată efectuată - valoarea plăţii, data şi ora efectuării plăţii, tipul plăţii. (5) Plătitorul poate cere oricând retrimiterea dovezii de plată de către Ghişeu. (6) Plătitorii sunt responsabili pentru corectitudinea informaţiilor introduse în Ghişeu.  +  Articolul 6 (1) Pentru a putea folosi Ghişeul în calitate de emitent sau de beneficiar al plăţii, orice autoritate a administraţiei publice centrale sau locale are dreptul de a se înregistra, cu respectarea următoarelor condiţii: a) să fie capabilă să efectueze transferuri de informaţii cu Ghişeul în mod securizat şi în formatele impuse de operator, prin implementarea unor module proprii de interfaţare; b) să fie capabilă să proceseze informaţii oferite de Ghişeu conform aceleiaşi scheme; c) să furnizeze procesatorului de plăţi toate informaţiile necesare efectuării cu succes a plăţilor electronice, în formatul impus de operator. (2) Ghişeul oferă emitenţilor şi beneficiarilor plăţilor toate informaţiile legate de plăţile electronice în format semistructurat şi uşor accesibil. (3) Înregistrarea emitenţilor sau a beneficiarilor de plăţi se realizează pe baza unei proceduri de înregistrare adoptate prin decizie a preşedintelui ASSI, publicată pe pagina de internet www.ghiseul.ro (4) În cazul în care emitentul şi beneficiarul plăţii sunt persoane juridice diferite, înregistrarea emitentului va fi posibilă numai după ce beneficiarul corespondent va fi înregistrat în Ghişeu.  +  Capitolul III Dispoziţii privind procedura de selecţie şi eliberarea licenţei. Drepturile şi obligaţiile procesatorului de plăţi  +  Articolul 7 (1) Selectarea procesatorului de plăţi în cadrul Ghişeului se realizează de către ASSI pe baza procedurii de selecţie reglementate în continuare. (2) În urma derulării procedurii de selecţie, ASSI va elibera primului clasat licenţa prin care se acordă dreptul exclusiv de procesare a plăţilor electronice cu card în cadrul Ghişeului.  +  Articolul 8 (1) Etapele premergătoare derulării procedurii de selecţie sunt următoarele: a) elaborarea proiectului caietului de sarcini; b) publicarea proiectului caietului de sarcini în vederea consultării; c) transmiterea observaţiilor privind conţinutul caietului de sarcini; d) elaborarea formei finale a caietului de sarcini şi publicarea anunţului de participare la selecţie. (2) Etapele procedurii de selecţie sunt următoarele: a) obţinerea caietului de sarcini de către persoanele interesate; b) transmiterea solicitărilor de clarificări şi răspunsul la acestea; c) depunerea ofertelor şi a garanţiei de participare de către persoanele care au obţinut caietul de sarcini; d) evaluarea ofertelor; e) transmiterea comunicărilor privind rezultatul evaluării tuturor ofertelor depuse; f) primirea şi soluţionarea contestaţiilor. (3) Calendarul detaliat al etapelor procedurii de selecţie se stabileşte prin caietul de sarcini.  +  Articolul 9 (1) Pentru organizarea şi conducerea procedurii de selecţie, preşedintele ASSI va desemna, prin decizie, o comisie de selecţie formată din 5 membri care nu pot fi acţionari, asociaţi, administratori, cenzori sau angajaţi, cu carnet de muncă ori în alt mod, ai vreuneia dintre persoanele juridice care participă la procedura de selecţie sau ai vreunei persoane juridice care are control asupra vreunui ofertant, în acest sens membrii comisiei depunând o declaraţie pe propria răspundere. (2) Prin decizia prevăzută la alin. (1) se va desemna un preşedinte de comisie, care va conduce procedura de selecţie, şi un secretar, care va întocmi procesele-verbale de şedinţă. (3) O persoană juridică are control asupra ofertantului, conform alin. (1), dacă exercită direct cel puţin 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot deţinute la acesta.  +  Articolul 10 (1) Comisia de selecţie are următoarele atribuţii: a) elaborarea proiectului caietului de sarcini; b) răspunsul la observaţiile primite în perioada de consultare; c) elaborarea formei finale a caietului de sarcini; d) formularea răspunsurilor la solicitările de clarificări; e) evaluarea ofertelor; f) prezentarea rezultatului evaluării ofertelor preşedintelui ASSI în scopul aprobării acestuia. (2) În vederea soluţionării eventualelor contestaţii, preşedintele ASSI va constitui, prin decizie, o comisie formată din alte persoane decât cele care au făcut parte din comisia de selecţie. (3) Procesul-verbal de soluţionare a contestaţiilor va fi aprobat de preşedintele ASSI.  +  Articolul 11 (1) ASSI va publică pe pagina de internet www.assi.ro, în vederea consultării publice, proiectul caietului de sarcini şi data-limită până la care se pot primi observaţii la acesta. (2) Forma finală a caietului de sarcini va fi elaborată după centralizarea şi analizarea observaţiilor primite. (3) ASSI va publică cel puţin într-un cotidian de circulaţie naţională, precum şi pe pagina de internet www.assi.ro un anunţ de participare la procedura de selecţie, prin care va invita persoanele interesate să procure caietul de sarcini, arătând care este data-limită pentru aceasta, precum şi data-limită pentru depunerea ofertelor.  +  Articolul 12 (1) Caietul de sarcini va conţine, în mod obligatoriu, condiţiile tehnice şi administrative în care se va realiza procesarea plăţilor efectuate prin intermediul Ghişeului, cerinţele minimale pe care ofertantul trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibil, obligaţiile minime pe care acesta va trebui să şi le asume în cazul în care va fi declarat câştigător al procedurii de selecţie, grila de punctaj, precum şi orice alte aspecte considerate relevante de comisia de selecţie. (2) ASSI va asigura obţinerea unui exemplar al caietului de sarcini de către orice persoană care îşi manifestă intenţia în acest sens.  +  Articolul 13 (1) Procedura de selecţie se desfăşoară pe bază de oferte ferme, definitive, irevocabile şi necondiţionate, primite în conformitate cu caietul de sarcini pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. (2) Ofertanţii vor constitui o garanţie de participare în cuantum de 10.000 lei, prin scrisoare de garanţie bancară emisă de o bancă română sau de o bancă străină cu care o bancă română are relaţii de corespondent, din care să rezulte fără echivoc angajamentul irevocabil al acesteia de a plăti imediat, la solicitarea ASSI, fără a invoca vreo excepţie legată de procedura de selecţie, o sumă în cuantum egal cu garanţia de participare, în cazul în care: a) ofertantul declarat câştigător al procedurii de selecţie renunţă la dreptul de a i se acordă licenţa; b) ofertantul îşi retrage oferta după data-limită stabilită pentru primirea ofertelor; c) ofertantul influenţează sau încearcă să influenţeze comisia de selecţie în procesul de examinare şi evaluare a ofertelor. (3) Scrisoarea de garanţie bancară trebuie să aibă o perioadă de valabilitate de cel puţin 90 de zile de la data-limită până la care se pot primi ofertele. (4) Garanţia de participare se restituie integral, la cerere, tuturor participanţilor, cu excepţia câştigătorului licenţei, căruia îi va fi restituită, la cerere, după momentul eliberării licenţei.  +  Articolul 14Comisia de selecţie va analiza doar acele oferte care au fost primite în termenul menţionat în caietul de sarcini şi care sunt însoţite de garanţia de participare în cuantumul şi în forma prevăzute în prezenta decizie.  +  Articolul 15 (1) Comisia de selecţie va comunică ofertanţilor rezultatele evaluării acestora, prin afişarea pe pagina de internet www.assi.ro (2) Persoana a cărei ofertă a fost declarată câştigătoare (prin plasarea pe primul loc) va fi invitată de către ASSI pentru eliberarea licenţei în termen de maximum 45 de zile de la stabilirea clasamentului final în cadrul procedurii de selecţie.  +  Articolul 16 (1) Licenţa se va elibera pentru o perioadă de 3 ani, fără a exista posibilitatea de prelungire a valabilităţii sale. (2) Licenţa eliberată de ASSI este netransmisibilă şi se acordă numai în urma procedurii de selecţie reglementate în prezenta decizie. (3) Pentru acordarea dreptului exclusiv de procesare a plăţilor în cadrului Ghişeului, procesatorul de plăţi va achita anual către ASSI un tarif de procesare, în cuantum de 30% din totalul sumelor încasate de procesator cu titlu de comision, în decursul unui an calendaristic, la care se adaugă TVA. Până la data de 15 februarie a fiecărui an, preşedintele ASSI va emite o decizie titlu de creanţă care va individualiza cuantumul tarifului de procesare aferent anului calendaristic anterior.  +  Articolul 17 (1) Licenţa va conţine, în principal, drepturile şi obligaţiile procesatorului de plăţi, precum şi condiţiile tehnice, administrative şi financiare de exercitare a activităţii de procesare a plăţilor în cadrul Ghişeului. (2) Principalele drepturi conferite procesatorului de plăţi prin licenţă sunt următoarele: a) dreptul exclusiv de a procesa toate plăţile efectuate prin intermediul Ghişeului; b) dreptul de a încasa de la plătitori un comision calculat ca procent din valoarea fiecărei plăţi, comision stabilit prin licenţă, pe baza ofertei financiare a câştigătorului procedurii de selecţie; c) dreptul de a solicita operatorului, emitenţilor sau beneficiarilor de plăţi efectuarea tuturor modificărilor tehnice sau procedurale impuse de funcţionarea corectă a Ghişeului. (3) Principalele obligaţii impuse procesatorului de plăţi prin licenţă sunt următoarele: a) obligativitatea procesării tuturor plăţilor efectuate prin intermediul Ghişeului; b) stabilirea mecanismului tehnic de încasare a comisionului aferent fiecărei tranzacţii; c) achitarea în fiecare an a tarifului de procesare către operatorul Ghişeului; d) oferirea de suport tehnic permanent pentru utilizatori în ceea ce priveşte efectuarea plăţilor; e) transmiterea tuturor informaţiilor utile despre efectuarea plăţilor către operator şi către ceilalţi utilizatori; f) asigurarea confidenţialităţii tuturor datelor referitoare la efectuarea plăţilor. (4) Nerespectarea de către procesatorul de plăţi a obligaţiilor impuse prin licenţă atrage dreptul ASSI de a aplica sancţiunea administrativă a revocării licenţei.  +  Articolul 18Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei pentruServiciile Societăţii Informaţionale,Daniel GruiaBucureşti, 5 decembrie 2008.Nr. 339.-------------