ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 211 din 4 decembrie 2008pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008



    Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii a fost înfiinţată Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii, prin reorganizarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi prin reorganizarea prin divizare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti, în vederea eliminării blocajelor în activitatea economică ce se desfăşoară pe internet şi a concentrării gestionării resurselor limitate din domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei în sarcina unei singure autorităţi. În urma implementării acestui act normativ a rezultat necesitatea revizuirii unor dispoziţii, pentru a se stabili anumite norme de organizare şi funcţionare adecvate noilor atribuţii.Ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la dificultăţi în funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 18 septembrie 2008, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) ANC se organizează şi funcţionează sub coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru."2. La articolul 4 alineatul (1), litera k) va avea următorul cuprins:"k) de administrare şi de reglementare a utilizării la nivel naţional a TLD (top level domain) «.ro» şi a SLD (second level domain) «.eu» pentru numele de domenii rezervate de România;".3. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) În îndeplinirea rolului şi atribuţiilor sale legale, ANC colaborează cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, pentru combaterea criminalităţii informatice, cu Consiliul Concurenţei şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, inclusiv prin furnizarea reciprocă de informaţii necesare aplicării legislaţiei din domeniul combaterii criminalităţii informatice, al protecţiei consumatorului sau al concurenţei, precum şi a legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale sau tehnologiei informaţiei, după caz."4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 6 alin. (3), ANC poate stabili tarife de utilizare, de acreditare, de agreare sau de omologare, care constituie venituri proprii. (2) Cuantumul şi modul de achitare a tarifelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin decizie a preşedintelui ANC."5. La articolului 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) ANC preia de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti, cu titlu gratuit, infrastructura şi echipamentele necesare exercitării atribuţiilor de administrare şi gestionare la nivel naţional a TLD «.ro», nameserverele pentru domeniul .ro, registrul naţional pentru domeniul .ro, incluzând portalul rotld.ro, toate aplicaţiile, bazele de date, licenţele, manualele şi procedurile aferente acestora, care trec în patrimoniul ANC."  +  Articolul II (1) Pentru asigurarea continuităţii funcţionării şi operării sistemelor informatice necesare exercitării atribuţiilor de administrare şi gestionare la nivel naţional a TLD ".ro", Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii preia, în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, personalul şi atribuţiile Serviciului administrare domeniu .ro din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti. (2) Preluarea de către Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti a infrastructurii şi a celorlalte bunuri menţionate la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 se face pe bază de protocol de predare-primire, care va fi încheiat în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, după aprobarea prin lege a acesteia, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Preşedintele AutorităţiiNaţionale pentru Comunicaţii,Dorin Liviu NistoranŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Marian Marius DorinMinistrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Karoly BorbelyMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 decembrie 2008.Nr. 211.___________