LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 (*actualizată*)privind regimul liberei circulatii a cetatenilor români în strainatate(actualizată până la data de 10 decembrie 2008*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 29 iulie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 10 decembrie 2008, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA nr. 5 din 19 ianuarie 2006; LEGEA nr. 50 din 8 martie 2006; RECTIFICAREA nr. 248 din 20 iulie 2005; RECTIFICAREA nr. 50 din 8 martie 2006; LEGEA nr. 191 din 16 mai 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 noiembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 5 noiembrie 2007; LEGEA nr. 115 din 16 mai 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic".Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Prezenta lege stabileste condiţiile în care cetatenii români îşi pot exercita dreptul la libera circulatie în strainatate, precum şi limitele exercitarii acestui drept.  +  Articolul 2 (1) Cetatenilor români care indeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege le este garantat dreptul de a calatori în strainatate, de a emigra şi de a reveni oricand în tara. Nici o autoritate română nu îi poate interzice, în nici o situaţie, unui cetatean român să se reintoarca pe teritoriul României. (2) Cetatenii români minori pot calatori în strainatate numai însoţiţi, cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali, în condiţiile prezentei legi. În sensul prezentei legi, prin reprezentant legal se înţelege persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile şi sa indeplineasca oblibaţiile parintesti faţă de minor.  +  Articolul 3 (1) Limitarea exercitarii dreptului cetatenilor români la libera circulatie în strainatate se poate face numai temporar, în cazurile şi în condiţiile prevăzute în prezenta lege, şi consta în suspendarea sau, după caz, restrangerea exercitarii acestui drept. (2) Suspendarea exercitarii dreptului la libera circulatie în strainatate reprezinta interdictia temporara de parasire a teritoriului României, instituita de drept sau, după caz, de către autorităţile competente, în condiţiile prezentei legi. Aceasta măsura are caracter individual, cu excepţia situaţiilor în care este instituita prin lege speciala, în cazul aparitiei unor situaţii de natura sa o justifice în raport cu necesitatea asigurarii apararii tarii sau a securitatii naţionale. (3) Restrangerea exercitarii dreptului la libera circulatie în strainatate reprezinta interdictia temporara de a calatori în anumite state, dispusa de autorităţile competente române, în condiţiile prezentei legi. (4) Autorităţile competente au obligaţia sa informeze în scris, în condiţiile prezentei legi, persoana împotriva careia s-a instituit o măsura de limitare a exercitarii dreptului de libera circulatie, asupra motivelor care au determinat această măsură, precum şi asupra perioadei pentru care s-a limitat exercitiul acestui drept.  +  Articolul 4 (1) Pe perioada sederii în strainatate orice cetatean român are dreptul la asistenţa şi protecţie din partea misiunilor diplomatice, precum şi a oficiilor consulare ale României. (2) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din strainatate au obligaţia sa acorde sprijin şi asistenţa, în condiţiile legii, cu sprijinul instituţiilor competente din tara, cetatenilor români aflati în dificultate sau care solicită ajutorul în vederea intoarcerii în tara, precum şi de a intreprinde toate demersurile necesare pentru informarea cetatenilor români asupra aparitiei unor situaţii de natura să le puna în pericol siguranţa ori sănătatea. (3) Pe baza informaţiilor furnizate de Ministerul Afacerilor Externe, organele politiei de frontieră sunt obligate sa îi informeze pe cetatenii români care urmeaza sa calatoreasca în strainatate asupra aparitiei, pe teritoriile statelor de tranzit şi de destinatie, a unor situaţii de natura să le puna în pericol siguranţa ori sănătatea.  +  Articolul 5Pe perioada sederii lor în strainatate, cetatenii români au urmatoarele obligaţii: a) să respecte legislatia României şi sa nu desfasoare activităţi de natura sa compromita imaginea României ori care să contravină obligaţiilor asumate de România prin documente internationale; b) să respecte legislatia statului în care se afla, precum şi scopul pentru care li s-a acordat dreptul de a intra şi, după caz, de a rămâne pe teritoriul statului respectiv, în condiţiile stabilite prin legislatia acestuia sau prin documentele internationale incheiate cu România; c) să depună toate diligentele în vederea acordarii de ajutor cetatenilor români aflati în dificultate pe teritoriul statului pe care se afla, informand cu privire la astfel de situaţii misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din statul respectiv; d) în cazul stabilirii resedintei sau a domiciliului în strainatate, sa informeze cea mai apropiata misiune diplomatica sau oficiu consular al României; e) sa informeze cea mai apropiata misiune diplomatica sau oficiu consular al României cu privire la orice schimbare intervenita în starea lor civila.  +  Capitolul II Documente de calatorie în strainatate  +  Secţiunea 1 Tipuri de documente de calatorie  +  Articolul 6 (1) Tipurile de documente de călătorie pe baza cărora cetăţenii români pot călători în străinătate, eliberate în condiţiile prezentei legi, sunt următoarele: a) paşaport diplomatic*); b) paşaport de serviciu*); c) paşaport simplu; d) paşaport simplu temporar; e) titlu de călătorie. (2) Forma şi conţinutul documentelor de călătorie prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi a Ministerului Afacerilor Externe. (3) Guvernul va stabili, prin hotărâre, data de la care paşapoartele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) vor cuprinde un mediu de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei şi a altor date personale dintre cele cuprinse în fila informatizată şi se vor elibera, în mod etapizat, ca: «paşaport diplomatic electronic», «paşaport de serviciu electronic» şi «paşaport simplu electronic». De la aceeaşi dată se eliberează şi paşaportul simplu temporar prevăzut la alin. (1) lit. d). (4) Documentele de călătorie prevăzute la alin. (1) sunt proprietatea statului român şi fac dovada, în faţa autorităţilor române şi străine, a identităţii, cetăţeniei, calităţii, precum şi a dreptului titularului de a călători în străinătate. (5) Cetăţenii români pot călători în străinătate şi în baza altor documente stabilite prin acordurile internaţionale la care România sau, după caz, Guvernul României este parte. (6) Procedura depunerii şi soluţionării cererilor pentru eliberarea documentelor de călătorie în străinătate, actele care trebuie prezentate de solicitanţi la depunerea cererilor, precum şi termenele în care se soluţionează acestea se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic".  +  Articolul 6^1 (1) Pentru scopurile prezentei legi, cartea de identitate valabila constituie document de calatorie pe baza caruia cetatenii români pot calatori în statele membre ale Uniunii Europene. (2) Regimul juridic al cartii de identitate este cel prevăzut de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2005privind evidenta, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetatenilor români, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 290/2005, cu completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care prezenta lege dispune altfel.-------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 8 decembrie 2006.  +  Secţiunea 1^1 Stocarea datelor persoanei------------Secţiunea 1^1 din Cap. II a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Articolul 7 (1) Datele biometrice incluse în paşapoarte sunt imaginea facială şi impresiunea digitală a două degete. (2) Datele biometrice prevăzute la alin. (1) sunt folosite numai în scopurile prevăzute la art. 4 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 din 29 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 385 din 29 decembrie 2004. (3) Procedura preluării imaginii faciale şi a impresiunilor digitale se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (4) Sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale următoarele categorii de persoane: a) minorii sub vârsta de 6 ani; b) persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Secţiunea a 2-a Pasaportul diplomatic*)------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic".  +  Articolul 8 (1) Pasaportul diplomatic*) este documentul de calatorie care se elibereaza de Ministerul Afacerilor Externe, în condiţiile prezentei legi, urmatoarelor categorii de persoane, în scopul facilitarii reprezentarii de către acestea a intereselor statului român în strainatate:------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic". a) preşedintele României; b) preşedintele Senatului şi preşedintele Camerei Deputatilor; c) membrii Senatului, membrii Camerei Deputaţilor şi membrii Parlamentului European;------------Litera c) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. d) primul-ministru, membrii Guvernului şi persoanele asimilate ministrilor; e) preşedintele şi judecatorii Curtii Constitutionale; f) avocatul poporului şi adjunctii acestuia; g) preşedintele şi vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie; h) membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi judecatorii Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie; i) preşedintele şi vicepresedintii Curtii de Conturi; j) procurorul general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, procurorul general financiar al Curtii de Conturi şi adjunctii acestora; k) preşedintele şi presedintii de secţie ai Consiliului Legislativ; l) guvernatorul şi viceguvernatorii Băncii Naţionale a României; m) preşedintele şi vicepresedintii Academiei Române; n) patriarhul, cardinalul, mitropolitii şi sefii cultelor din România, recunoscute de stat; o) secretarii de stat şi persoanele asimilate acestora; p) membrii corpului diplomatic şi consular şi persoanele care îşi desfăşoară activitatea în Ministerul Afacerilor Externe, prin detaşare de la alte instituţii, pe funcţii corespunzătoare membrilor corpului diplomatic şi consular;------------Litera p) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.------------Litera q) a alin. (1) al art. 8 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. r) ataşaţii militari şi ataşaţii de afaceri interne, ataşaţii pe probleme de muncă, judecătorii sau procurorii de legătură, adjuncţii acestora, precum şi funcţionarii superiori din organizaţiile internaţionale şi interguvernamentale;------------Litera r) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. s) curierii diplomatici; t) sotul, sotia şi copiii minori ai persoanelor prevăzute la lit. a)-r); u) persoanele trimise în misiune oficiala în strainatate, pentru susţinerea unor interese naţionale, pe bază de mandat şi pe durata acestuia, cu aprobarea ministrului afacerilor externe; v) fostii şefi ai statului român, fostii presedinti ai Senatului şi Camerei Deputatilor şi fostii prim-ministri. (2) Pasapoartele diplomatice*) se elibereaza persoanelor prevăzute la alin. (1), după cum urmeaza: a) la inceputul mandatului cu care au fost investiti, în cazul celor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), e), g), i), j), l) şi m); b) inaintea primei deplasari care necesita utilizarea pasaportului diplomatic, în cazul celorlalte persoane prevăzute la alin. (1).------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic".  +  Articolul 9 (1) Paşapoartele diplomatice se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, prin structura sa specializată, la solicitarea instituţiilor sau a autorităţilor publice interesate, care achită taxele prevăzute de lege şi precizează scopul şi calitatea în care titularii urmează să se deplaseze în străinătate pe baza acestor documente de călătorie.------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. (2) În cazul în care structura specializata din cadrul Ministerului Afacerilor Externe constata că nu sunt indeplinite condiţiile prevăzute la art. 8, poate refuza eliberarea pasaportului diplomatic, informand în acest sens institutia solicitanta.  +  Articolul 10 (1) Pasapoartele diplomatice electronice se elibereaza, de regula, cu o valabilitate de 5 ani, care poate fi prelungita o singură dată, fără a se putea depăşi 10 ani de la data emiterii.------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, prin înlocuirea denumirii "paşaport diplomatic" cu denumirea "paşaportul diplomatic electronic". (2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c), o)-r) şi u), pasapoartele diplomatice*) se pot elibera şi pentru o perioadă solicitata de instituţiile din care acestea fac parte, fără a se putea depăşi perioada maxima prevăzută la alin. (1).------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic". (3) Paşapoartele diplomatice electronice se eliberează cu o valabilitate de 5 ani, respectiv 3 ani pentru minorii cu vârsta mai mică de 6 ani.------------Alin. (3) al art. 10 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Articolul 11 (1) Titularii paşapoartelor diplomatice*) sunt obligaţi să le predea instituţiei din care fac parte, după cum urmează: a) persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c), d), cu excepţia primului-ministru, e), g), i), j), l), m) şi o), precum şi soţul, soţia şi copiii minori ai acestora, la încheierea mandatului cu care au fost învestite; b) persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f), h), k) şi n), precum şi soţul, soţia şi copiii minori ai acestora, în termen de 5 zile de la întoarcerea din deplasarea în străinătate care a determinat necesitatea folosirii paşaportului diplomatic*).------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic". (2) Persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. u) sunt obligate sa predea pasaportul diplomatic*) la Ministerul Afacerilor Externe, în termen de 5 zile de la intoarcerea din deplasarea în strainatate care a determinat necesitatea folosirii pasaportului diplomatic*).------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic". (3) La încetarea calităţii prevăzute la art. 8 alin. (1), instituţia din cadrul căreia face parte titularul are obligaţia să predea paşaportul diplomatic*) Ministerului Afacerilor Externe, în vederea anulării, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. v).------------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic".  +  Secţiunea a 3-a Pasaportul de serviciu*)------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic".  +  Articolul 12Pasaportul de serviciu*) este documentul de calatorie care se elibereaza de Ministerul Afacerilor Externe, în condiţiile prezentei legi, urmatoarelor categorii de persoane: a) magistratilor, când calatoresc în misiuni oficiale; b) prefectilor şi subprefectilor, presedintilor şi vicepresedintilor consiliilor judetene, primarilor municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, când calatoresc în misiuni oficiale; c) functionarilor din aparatul central al administraţiei publice şi ai Parlamentului, când calatoresc în misiuni oficiale; d) personalului tehnico-administrativ şi de serviciu al misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare, al reprezentantelor permanente pe lângă organizaţiile internationale, lectorilor trimisi în misiune de Ministerul Educatiei şi Cercetarii, precum şi sotului, sotiei şi copiilor minori ai acestora; e) presedintilor şi vicepresedintilor organizaţiilor şi asociaţiilor profesionale la nivel naţional, legal constituite, când calatoresc în misiuni oficiale; f) presedintilor organizaţiilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale, legal constituite, membre ale Consiliului Minoritatilor Naţionale, când se deplaseaza în strainatate în interes de serviciu; g) altor persoane, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, când calatoresc în strainatate în misiuni oficiale.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic".  +  Articolul 13 (1) Paşapoartele de serviciu*) se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, prin structura sa specializată, la solicitarea instituţiilor, autorităţilor publice sau organizaţiilor interesate, care achită taxele prevăzute de lege şi precizează scopul şi calitatea în care titularii urmează să se deplaseze în străinătate în baza acestor documente de călătorie. (2) Paşapoartele de serviciu*) se eliberează cu o valabilitate de 5 ani, care poate fi prelungită o singură dată, fără a se putea depăşi 10 ani de la data emiterii. (3) Paşapoartele de serviciu electronice se eliberează cu o valabilitate de 5 ani, respectiv de 3 ani pentru minorii cu vârsta mai mică de 6 ani.------------Art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic".  +  Articolul 14 (1) Pasapoartele de serviciu*) pot fi folosite de titularii acestora numai atunci când se deplaseaza în strainatate în calitate oficiala, în interesul autorităţii sau institutiei publice din care face parte. (2) În termen de 5 zile de la intoarcerea în tara, titularul are obligaţia de a preda pasaportul de serviciu*), spre pastrare, la autoritatea sau institutia publică din care face parte. Pe cale de excepţie, seful autorităţii sau institutiei publice poate dispune ca pasaportul de serviciu*) sa ramana în posesia titularului atunci când acesta, prin natura activităţii desfăşurate, se deplaseaza frecvent în strainatate, cu condiţia ca perioada de sedere pe teritoriul României, între doua deplasari, sa nu depăşească 30 de zile. (3) La încetarea calităţii prevăzute la art. 12, autoritatea sau institutia din cadrul careia face parte titularul are obligaţia sa predea pasaportul de serviciu*) Ministerului Afacerilor Externe, în vederea anularii.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic".  +  Secţiunea a 4-a Pasaportul simpluPaşaportul simplu, paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar------------Titlul Secţiunii a 4-a din Cap. II a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Articolul 15 (1) Paşaportul simplu se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate. (2) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple se depun personal de către solicitanţi, în ţară, la serviciile publice comunitare pentru evidenţa persoanelor ori la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în a căror rază de competenţă au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. (3) În cazul în care, din motive obiective, solicitantul paşaportului simplu nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de la domiciliu sau reşedinţă, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple. (4) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, în cazul persoanelor lipsite temporar de capacitatea de exerciţiu, pot fi depuse în numele titularului, de către reprezentantul legal sau de către autorităţile medicale române, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple. (5) Paşapoartele simple se eliberează titularului sau reprezentantului legal după achitarea contravalorii acestora şi a taxelor consulare prevăzute de lege. (6) Eliberarea paşapoartelor simple în regim de urgenţă este supusă plăţii unui tarif suplimentar de 100 lei. Prin excepţie, în cazul îmbolnăvirii grave ori al decesului unei rude apropiate, al efectuării unui tratament medical de urgenţă sau al citării într-un proces în străinătate, eliberarea paşapoartelor simple în regim de urgenţă este scutită de plată tarifului suplimentar. (7) În situaţia în care titularul sau reprezentantul legal al acestuia constată faptul ca datele înscrise în paşaportul simplu sunt incomplete sau inexacte, trebuie să sesizeze autoritatea emitentă, care este obligată să îi elibereze un nou document. În acest caz, eliberarea noului paşaport se face fără plata sumelor prevăzute la alin. (5) şi, după caz, la alin. (6). (8) Prevederile alin. (1), (2), (5) şi (7) se aplică în mod corespunzător şi cu privire la cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice. Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice se primesc de către serviciile publice comunitare pentru evidenţa persoanelor prevăzute la alin. (2), numai pe măsura dotării cu echipamentele tehnice corespunzătoare.------------Art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Articolul 16*) (1) Cetatenii români nu pot detine în acelasi timp decat cate un singur pasaport simplu valabil, cu excepţia cazurilor care justifica detinerea simultana a doua sau mai multe pasapoarte, stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (2) Cetatenii români care sunt titulari ai mai multor pasapoarte valabile, în condiţiile prezentei legi, au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la încetarea cazurilor prevăzute la alin. (1), sa predea autorităţilor competente pasapoartele deţinute suplimentar. (3) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, la data de 1 iulie 2009, prevederile art. 16 din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 17 (1) Minorilor cetăţeni români care nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate li se eliberează paşapoarte simple sau paşapoarte simple electronice în următoarele condiţii: a) în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, numai la cererea ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal; b) în cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, la cererea acestuia, numai cu acordul ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal. (2) Emiterea paşaportului simplu sau a paşaportului simplu electronic pentru minor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. e), se efectuează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată, care se pronunţă în condiţiile legii.------------Art. 17 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Articolul 17^1 (1) Paşaportul simplu temporar se eliberează cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, respectiv condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (3) - (5) şi alin. (7) şi, după caz, la art. 17, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, în următoarele situaţii: a) pentru persoanele care nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic; b) în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict; c) când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă; d) când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate; e) când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte prevăzut la art. 17. În aceste situaţii, autorităţile care eliberează paşaportul simplu temporar au obligaţia de a informa celălalt părinte, concomitent sau de îndată ce este posibil; f) pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declară că este necesar să îşi continue călătoria în străinătate sau să îşi reglementeze şederea pe teritoriul unui stat. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), eliberarea paşaportului simplu temporar este condiţionată de depunerea unei cereri pentru eliberarea paşaportului simplu electronic. (3) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) trebuie dovedite cu documente emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical. (4) Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu temporar se depun la autorităţile prevăzute la art. 15 alin. (2), cu excepţia serviciilor publice comunitare pentru evidenţa persoanelor. (5) Cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. a), pentru eliberarea paşaportului simplu temporar se percepe suplimentar un tarif de 100 lei sau, în străinătate, suma stabilită potrivit Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate.------------Art. 17^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Articolul 17^2 (1) Cetăţenii români nu pot deţine decât un paşaport simplu sau un paşaport simplu electronic valabil şi, doar în situaţiile prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. b)-d), pot deţine, concomitent, şi un paşaport simplu temporar. (2) Cetăţenii români care sunt, concomitent, titulari ai unui paşaport simplu temporar şi ai unui paşaport simplu sau paşaport simplu electronic valabil au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la încetarea situaţiilor prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. b)-d) sau la eliberarea unui paşaport simplu electronic, să predea autorităţilor competente paşaportul simplu temporar.------------Art. 17^2 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Articolul 18 (1) Valabilitatea paşapoartelor simple este stabilită după cum urmează: a) 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 14 ani; b) 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 25 de ani; c) 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 25 de ani. (2) Valabilitatea paşapoartelor simple electronice este stabilită după cum urmează: a) 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 6 ani; b) 5 ani pentru persoanele cu vârsta de peste 6 ani. (3) Valabilitatea paşapoartelor simple temporare este de cel mult 6 luni. (4) Valabilitatea paşapoartelor prevăzute la alin. (1) - (3) încetează de drept la data la care se constată de către autorităţile competente faptul că sunt deteriorate ori distruse sau, după caz, existenţa în conţinutul acestora a unor ştersături ori modificări operate fără drept.------------Art. 18 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.------------Art. 19 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Articolul 20 (1) Paşapoartele simple, paşapoartele simple electronice şi paşapoartele simple temporare se păstrează de către titulari, care au obligaţia de a nu le înstrăina, cu excepţia situaţiilor în care documentele se reţin de autorităţile competente sau se depun la misiunile diplomatice ori oficiile consulare străine, în vederea aplicării vizei. (2) Paşapoartele simple, paşapoartele simple electronice şi paşapoartele simple temporare ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani se păstrează de către părinţii acestora, reprezentanţii legali sau, după caz, de către însoţitori, atunci când minorii se deplasează în străinătate împreună cu alte persoane, în condiţiile prezentei legi. (3) Paşapoartele simple, paşapoartele simple electronice şi paşapoartele simple temporare pot fi reţinute numai de organele de poliţie, autorităţile judiciare, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, precum şi cele pentru evidenţa persoanelor, doar în cazul în care situaţia o impune, pentru exercitarea atribuţiilor specifice prevăzute de lege. În aceste situaţii autorităţile care reţin paşapoartele au obligaţia să elibereze titularului o dovadă care să ateste faptul că paşaportul a fost reţinut, precum şi motivele care au stat la baza acestei măsuri. (4) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) au obligaţia de a păstra paşapoartele în condiţii care să nu implice riscul deteriorării, distrugerii sau pierderii acestora. (5) În termen de 5 zile de la data pierderii cetăţeniei române în condiţiile legii, titularul paşaportului simplu, al paşaportului simplu electronic ori al paşaportului simplu temporar sau, după caz, părinţii ori reprezentantul legal al minorului sunt obligaţi să predea documentul de călătorie, în ţară, la oricare dintre serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple sau la sediul Direcţiei Generale de Paşapoarte, iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. (6) Titularii paşapoartelor simple, paşapoartelor simple electronice ori ai paşapoartelor simple temporare sau, după caz, persoanele prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a preda paşapoartele simple, la solicitarea autorităţilor competente prevăzute la alin. (3).------------Art. 20 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Articolul 21 (1) Dacă în urma depunerii cererii pentru eliberarea paşaportului simplu, paşaportului simplu electronic ori a paşaportului simplu temporar se constată faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege în acest sens, solicitantului i se respinge cererea.------------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. (2) Decizia de respingere a cererii, precum şi motivele care au stat la baza acesteia se comunică solicitantului în scris, în termenul stabilit pentru solutionarea cererii. (3) Decizia de respingere a cererii este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.  +  Secţiunea a 5-a Titlul de calatorie  +  Articolul 22 (1) Titlul de calatorie este documentul care se elibereaza de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României cetatenilor români aflati în strainatate, care nu mai poseda document de calatorie valabil, pentru ca titularul să îşi poata continua calatoria, reglementa sederea ori pentru a se intoarce în tara. (2) Minorilor aflaţi în străinătate neînsoţiţi de părinţi li se poate elibera un titlu de călătorie fără acordul acestora, în vederea întoarcerii în ţară.------------Alin. (2) al art. 22 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Articolul 23Titlul de calatorie se elibereaza cu valabilitatea de cel mult un an. Valabilitatea titlului de calatorie inceteaza de drept la data intrarii titularului în România.  +  Articolul 23^1 (1) Începând de la data punerii în circulaţie a paşapoartelor simple temporare, titlul de călătorie se eliberează de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României cetăţenilor români aflaţi în străinătate, care nu mai posedă document de călătorie valabil, numai pentru ca titularul să se întoarcă în ţară.------------Alin. (1) al art. 23^1 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. (2) Valabilitatea titlului de calatorie este de cel mult 30 de zile şi inceteaza de drept la data intrarii titularului în România.-------------Art. 23^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANTA nr. 5 din 19 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 26 ianuarie 2006.  +  Articolul 24Prevederile art. 20 referitoare la obligaţia neînstrăinării şi condiţiile păstrării paşapoartelor simple, a paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare se aplică în mod corespunzător şi în cazul titlurilor de călătorie.------------Art. 24 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Secţiunea a 6-a Pierderea, distrugerea şi furtul documentelor de calatorie  +  Articolul 25 (1) Pierderea documentelor de călătorie se declară de către titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2), în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului, la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori la Direcţia Generală de Paşapoarte, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. (2) Distrugerea documentului de călătorie se declară de către titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2), la autoritatea competentă, cu ocazia solicitării eliberării unui nou paşaport. (3) Furtul documentului de călătorie se declară de către titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2), de îndată, la cea mai apropiată unitate de poliţie din ţară sau, după caz, de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, solicitând eliberarea unei adeverinţe care să ateste declararea evenimentului respectiv. (4) În cazul pierderii, distrugerii sau furtului paşapoartelor diplomatice*) şi de serviciu*), titularul are obligaţia de a informa de îndată Ministerul Afacerilor Externe şi, după caz, instituţia din care face parte. (5) Organele de poliţie române sesizate în legătură cu pierderea sau furtul documentului de călătorie sunt obligate să elibereze titularului sau persoanelor prevăzute la art. 20 alin. (2) o adeverinţă care să ateste declararea evenimentului respectiv.------------Art. 25 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic".  +  Articolul 26 (1) Documentele de calatorie gasite, precum şi cele care au apartinut persoanelor decedate se predau autorităţii emitente sau celei mai apropiate unităţi de politie, care are obligaţia de a le transmite autorităţii emitente. (2) Documentele de calatorie declarate pierdute sau furate, recuperate de autorităţile emitente, pot fi restituite titularilor, dacă mai sunt valabile şi dacă nu li s-au eliberat noi documente în locul acestora, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 27 (1) Autorităţile competente pot elibera, la cerere, noi documente de călătorie în locul celor declarate distruse, pierdute sau furate şi care nu au fost recuperate, numai dacă evenimentul a fost declarat de titular în condiţiile prevăzute la art. 25. (2) În cazul în care titularul unui document de călătorie eliberat în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau, după caz, persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) găsesc documentul declarat pierdut ori furat, au obligaţia de a nu-l folosi şi de a-l depune de îndată la autoritatea emitentă sau, după caz, la instituţia din care fac parte. (3) Documentul declarat pierdut ori furat, găsit de titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2), după ce au declarat evenimentul în condiţiile prevăzute la art. 25, dar înainte de a se elibera un nou document, poate fi folosit în continuare, în condiţiile prezentei legi, numai după ce informează autoritatea emitentă cu privire la găsirea acestuia. (4) Titularul paşaportului simplu, paşaportului simplu electronic ori al paşaportului simplu temporar sau, după caz, persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) au obligaţia de a nu folosi documentul de călătorie când au intervenit modificări privind datele de identificare ale titularului ori schimbări majore în fizionomia acestuia.------------Art. 27 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Capitolul III Exercitarea dreptului la libera circulatie în strainatate  +  Secţiunea 1 Condiţiile exercitarii dreptului la libera circulatie în strainatate de către cetatenii români  +  Articolul 28 (1) Organele politiei de frontieră permit cetatenilor români care au implinit vârsta de 18 ani şi minorilor căsătoriti în condiţiile legii, care sunt titulari de documente de calatorie valabile, sa iasa de pe teritoriul României, dacă nu se afla în una dintre situaţiile de limitare a exercitarii dreptului la libera circulatie în strainatate. (2) Cetatenilor români împotriva cărora s-a dispus măsura restrangerii exercitarii dreptului la libera circulatie în strainatate li se poate permite ieşirea din România numai dacă se afla în una dintre urmatoarele situaţii: a) declara că nu calatoresc în statul/statele cu privire la care s-a instituit această măsură; b) din documentele de transport nu rezultă faptul ca urmeaza sa calatoreasca în statul/statele cu privire la care s-a instituit această măsură; c) punctul de trecere a frontierei în care se prezinta nu este unul situat la frontiera comuna cu statul cu privire la care s-a instituit această măsură. (3) În cazul în care se permite ieşirea din România în condiţiile prevăzute la alin. (2), cetateanului român i se pune în vedere de către organele politiei de frontieră faptul ca, pe perioada deplasarii în strainatate, nu are dreptul sa calatoreasca în statul/statele cu privire la care s-a instituit măsura restrangerii exercitarii dreptului la libera circulatie în strainatate, pe perioada pentru care s-a dispus aceasta restrangere. (4) Prevederile alin. (2) referitoare la situaţiile în care se permite ieşirea din România a cetateanului român împotriva caruia s-a dispus măsura restrangerii exercitarii dreptului la libera circulatie în strainatate nu se aplică persoanelor care se legitimeaza în punctul de trecere a frontierei cu pasaport diplomatic*) sau de serviciu*), cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 40 lit. a)-c).------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic". (5) Cetateanul român împotriva caruia s-a dispus măsura restrangerii exercitarii dreptului la libera circulatie în strainatate poate calatori în statul/statele cu privire la care s-a instituit această măsură numai în situaţii excepţionale, determinate de motive obiective care necesita prezenta acestuia în statul respectiv, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.---------------Alin. (5) al art. 28 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 8 decembrie 2006.  +  Articolul 29 (1) La intoarcerea pe teritoriul României, cetatenii români au obligaţia să prezinte organelor politiei de frontieră documentele de calatorie în strainatate valabile, emise de autorităţile competente române din tara sau din strainatate. (2) Organele politiei de frontieră pot permite intrarea pe teritoriul României a cetateanului român care se legitimeaza cu un document de calatorie emis de autorităţile competente române, a cărui valabilitate a incetat, numai după efectuarea verificărilor corespunzătoare în evidentele specifice, cu privire la identitatea şi cetatenia titularului. În acest caz durata verificărilor efectuate nu poate depăşi 24 de ore din momentul prezentarii solicitantului în punctul de trecere a frontierei. (3) În cazul în care persoana care se prezinta în punctul de trecere a frontierei pentru a intra pe teritoriul României declara ca este cetatean român, dar nu poseda documente eliberate de autorităţile române, valabile sau expirate, care să ateste identitatea acesteia, organele politiei de frontieră efectueaza în cel mai scurt timp posibil verificările necesare pentru stabilirea identităţii şi cetateniei persoanei respective. (4) În situaţia în care persoana prevăzută la alin. (3) este titulara a unui document de calatorie eliberat de un alt stat şi indeplineste condiţiile de intrare pe teritoriul României, potrivit legii, organele politiei de frontieră permit intrarea acesteia în tara, în calitate de strain, şi o îndrumă totodata să se adreseze Directiei Generale de Pasapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru clarificarea situaţiei privind cetatenia română. (5) Organele politiei de frontieră sunt obligate să permită intrarea pe teritoriul României persoanelor prevăzute la alin. (2) şi (3), de îndată ce stabilesc identitatea acestora, precum şi faptul ca sunt cetăţeni români. (6) În cazurile prevăzute la alin. (2) şi (3), în functie de intervalul de timp necesar pentru efectuarea verificărilor corespunzătoare de către organele politiei de frontieră, persoana poate fi cazata, cu acordul acesteia, într-un spatiu special amenajat în incinta punctului de trecere a frontierei, pus la dispoziţie de administratorul acestuia.  +  Articolul 30 (1) Organele poliţiei de frontieră permit ieşirea din România a cetăţenilor români minori numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră, în următoarele cazuri: a) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate şi călătoreşte în străinătate însoţit de ambii părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceştia; b) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate şi călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei respective în statul sau în statele de destinaţie, precum şi cu privire la perioada acesteia sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte; c) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate şi călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta, fără a mai fi necesară declaraţia celuilalt părinte, numai dacă părintele însoţitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă; d) minorului care este titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărţi de identitate şi călătoreşte însoţit de o altă persoană fizică majoră i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceasta numai dacă persoana însoţitoare prezintă o declaraţie a ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, la statul sau statele de destinaţie, la perioada în care urmează să se desfăşoare călătoria, precum şi datele de identitate ale însoţitorului respectiv.--------------Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) nu este necesară declaratia parintelui decazut din drepturile parintesti sau, după caz, declarat disparut, în condiţiile legii, dacă insotitorul face dovada în acest sens, cu excepţia cazului în care ambii parinti se afla în aceasta situaţie, când este obligatorie declaratia reprezentantului legal al minorului. (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b)-d), organele politiei de frontieră permit ieşirea din România a minorilor însoţiţi, numai în urmatoarele situaţii: a) în cazul în care insotitorul argumenteaza necesitatea calatoriei în strainatate prin faptul ca minorul urmeaza sa beneficieze de un tratament medical care nu este posibil pe teritoriul României şi fără de care viaţa sau sănătatea îi este pusa în mod grav în pericol, cu condiţia să prezinte documente doveditoare în acest sens, emise sau avizate de autorităţile medicale române, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care urmeaza să se acorde tratamentul medical respectiv, chiar dacă nu exista acordul ambilor parinti, al celuilalt parinte, al parintelui supravietuitor sau al reprezentantului legal; b) în cazul în care insotitorul face dovada ca minorul se deplaseaza pentru studii sau concursuri oficiale, prin prezentarea unor documente corespunzătoare, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura aceste studii sau concursuri, chiar dacă exista acordul doar al unuia dintre parinti.-------------Litera b) a alin. (3) al art. 30 a fost modificata de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 191 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 22 mai 2006. (4) Pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d), declaratia parintilor, a parintelui caruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabila, a parintelui supravietuitor sau a reprezentantului legal, după caz, trebuie să cuprindă şi urmatoarele menţiuni: a) scopul deplasarii; b) ruta urmata până în statul de destinatie; c) indicarea faptului dacă minorul urmeaza sa ramana în statul de destinatie, caz în care trebuie mentionata persoana careia urmeaza a-i fi încredinţat minorul, sau dacă urmeaza să se reintoarca împreună cu un însoţitor, ale cărui date de identitate trebuie indicate, în cazul în care acesta este o altă persoană decat cea cu care iese din România. (5) Poate avea calitatea de însoţitor şi o persoană anume desemnata din cadrul unei societăţi comerciale autorizate, în condiţiile legii, sa desfasoare activităţi de transport international de persoane. (6) Organele politiei de frontieră vor permite ieşirea din România a minorilor însoţiţi numai dacă se constată că se respecta informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) şi la alin. (4), referitoare la însoţitor, perioada deplasarii şi ruta care trebuie urmata, iar în situaţiile prevăzute la alin. (3), dacă se constată că ruta aleasa pentru deplasare şi momentul prezentarii la ieşirea din tara se justifica în raport cu destinaţia, respectiv cu perioada deplasarii. (7) Declaratiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) trebuie redactate în doua exemplare şi trebuie să fie autentificate în tara de notarul public, iar în strainatate, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, dacă au fost date în faţa autorităţilor straine, sa indeplineasca condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicata apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare. Un exemplar al declaraţiei se păstrează de către însoţitor, iar al doilea exemplar insoteste pasaportul minorului.  +  Articolul 31 (1) În situaţia în care organele politiei de frontieră constata că nu sunt indeplinite condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru ca minorul sa iasa din România, vor intrerupe calatoria acestuia. Dacă minorul nu este insotit de cel puţin unul dintre parinti, vor proceda la informarea imediata a acestora, punandu-le în vedere sa îl preia de îndată ce este posibil. În cazul în care nu este posibila informarea parintilor, organele politiei de frontieră vor anunta de îndată Autoritatea Naţionala pentru Protectia Drepturilor Copilului, care va initia procedura aplicabila minorilor neinsotiti, potrivit legii. (2) Organele politiei de frontieră vor intrerupe, de asemenea, calatoria minorului, chiar dacă sunt indeplinite condiţiile prevăzute la art. 30, în urmatoarele situaţii: a) insotitorul este cetatean strain şi nu face dovada faptului ca are dreptul să se reintoarca în România, desi în declaratia parintilor sau, după caz, a reprezentantului legal se menţionează că minorul se va reintoarce împreună cu acelasi însoţitor; b) insotitorul a savarsit anterior una dintre infractiunile urmatoare, cu excepţia cazului în care a fost reabilitat pentru aceasta infractiune:1. omor, omor calificat, omor deosebit de grav;2. infractiuni privitoare la viaţa sexuala;3. cersetorie;4. lipsire de libertate în mod ilegal;5. sclavie;6. prostitutie;7. proxenetism;8. infractiuni privind traficul de droguri sau precursori;9. infractiuni privind traficul de persoane şi infractiuni în legătură cu traficul de persoane;10. trafic de migranti;11. trafic de tesuturi sau organe umane;12. infractiuni de terorism; c) insotitorul este cetatean strain şi paraseste teritoriul României ca urmare a unei decizii de indepartare de pe teritoriul României, dispusa în condiţiile legii, cu excepţia cazului în care este parinte al minorului şi exista acordul celuilalt parinte, dat în condiţiile prevăzute la art. 30; d) insotitorului sau, după caz, minorului i-a fost limitat, în condiţiile prezentei legi, exercitiul dreptului la libera circulatie în strainatate pentru statul de destinatie ori pentru un stat care urmeaza să fie tranzitat, în perioada în care urmeaza sa calatoreasca împreună; e) insotitorul nu este persoana careia i-a fost incredintata de către instanţa supravegherea minorului, atunci când faţă de acesta s-a dispus măsura educativa a libertatii supravegheate, în condiţiile legii penale; f) minorul refuza sa iasa din tara, dacă a implinit vârsta de 14 ani. (3) Ieşirea din România a minorilor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 30 alin. (2) şi (3), se permite numai după soluţionarea neînţelegerilor de către instanţa de judecată, în condiţiile legii.------------Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. (4) În vederea constatării de către organele poliţiei de frontieră a situaţiei prevăzute la alin. (2) lit. e), hotărârea instanţei prin care s-a dispus măsura educativă a libertăţii supravegheate se comunică Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.------------Alin. (4) al art. 31 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Articolul 32 (1) Până la preluarea minorului de către parinte sau, după caz, de către o altă persoană, în condiţiile prezentei legi, insotitorul prevăzut la art. 30 alin. (1) lit. d), care calatoreste în strainatate în condiţiile prezentei legi împreună cu acesta, are urmatoarele obligaţii: a) sa acorde ingrijire şi supraveghere minorului pe toata durata deplasarii; b) sa nu abandoneze minorul; c) sa nu incredinteze minorul altei persoane decat parintelui, reprezentantului legal sau, după caz, persoanei prevăzute la art. 30 alin. (4) lit. c) ori, în cazuri deosebite, autorităţilor straine competente în domeniul acordarii de asistenţa şi protecţie pentru minori; d) să respecte scopul, ruta şi durata deplasarii menţionate în declaratia prevăzută la art. 30 alin. (1) lit. d), cu excepţia situaţiei când exista acordul ulterior al acestora cu privire la schimbările intervenite; e) în cazul disparitiei minorului pe perioada deplasarii în strainatate, sa anunte de îndată autorităţile competente de pe teritoriul statului unde s-a produs evenimentul, precum şi cea mai apropiata reprezentanta diplomatica sau oficiu consular al României, solicitand eliberarea unei adeverinte în acest sens; f) sa informeze de îndată ce este posibil cea mai apropiata reprezentanta diplomatica sau oficiu consular al României, în cazul aparitiei unei situaţii obiective de natura sa intrerupa calatoria, sa schimbe ruta, să depăşească durata calatoriei indicate de parinti sau de reprezentantul legal; g) în cazul în care nu este posibila încredinţarea minorului persoanei prevăzute la art. 30 alin. (4) lit. c), sa anunte imediat cea mai apropiata reprezentanta diplomatica sau oficiu consular al României, în vederea reunificarii familiale a minorului sau, după caz, să se reintoarca în România cu acesta. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e)-g), misiunea diplomatica sau oficiul consular sesizat are obligaţia de a informa imediat, direct sau prin intermediul Directiei generale afaceri consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, atât Inspectoratul General al Politiei Române, cat şi Directia Generală de Pasapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea anuntarii parintilor ori a reprezentantului legal al minorului în legătură cu evenimentul produs.  +  Articolul 33Minorul care calatoreste în strainatate insotit de cel puţin unul dintre parinti sau de reprezentantul sau legal nu poate fi încredinţat de către acesta unei persoane de pe teritoriul altui stat, atunci când faţă de minor s-a dispus măsura educativa a libertatii supravegheate, în condiţiile legii penale.  +  Secţiunea a 2-a Stabilirea domiciliului în strainatate  +  Articolul 34 (1) Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate poate solicita eliberarea unui paşaport simplu, a unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu, când se află în una dintre următoarele situaţii: a) a dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv; b) a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat; c) a dobândit un drept de lungă şedere sau, după caz, un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului respectiv; d) a dobândit cetăţenia statului respectiv; e) a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională. (2) Cetăţeanul român posesor al unui certificat de înregistrare ori al unui document care atestă rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, eliberat de autorităţile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, poate solicita eliberarea unui paşaport simplu, a unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu în acel stat. (3) În cazul solicitării unui paşaport simplu sau a unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu, cererea se depune personal la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în a cărui rază a avut ultimul domiciliu sau, după caz, reşedinţa, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României. Prevederile art. 15 alin. (3) şi (4) referitoare la depunerea cererii pentru eliberarea paşaportului simplu temporar se aplică în mod corespunzător şi în cazul solicitării unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu. (4) Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu ori a paşaportului simplu electronic cu menţionarea ţării de domiciliu se soluţionează, după caz, de serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple sau de Direcţia Generală de Paşapoarte. (5) Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu se soluţionează, după caz, de serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple sau de misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României. (6) Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate are obligaţia ca, la înmânarea paşaportului simplu, a paşaportului simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu, să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România, emis de autorităţile române. (7) Actele necesare, procedura, condiţiile şi termenele de soluţionare a cererilor privind eliberarea paşapoartelor cu menţionarea ţării de domiciliu se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.------------Art. 34 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Articolul 35Cetateanului român care are domiciliul în strainatate şi solicita autorităţilor competente române eliberarea documentelor de identitate, de calatorie sau de stare civila, dar nu poate face dovada cetateniei române, i se elibereaza documentele respective, în condiţiile legii, numai după ce se atesta de către Directia Generală de Pasapoarte, la cererea acestor autorităţi, faptul ca solicitantul este cetatean român.  +  Articolul 36 (1) Cetăţeanului român care a împlinit vârsta de 18 ani şi minorului căsătorit cu respectarea legii, care şi-au stabilit domiciliul în România, li se anulează menţiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate sau, după caz, paşapoartele prevăzute la art. 34 şi li se eliberează carte de identitate, în condiţiile legii.------------Alin. (1) al art. 36 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. (2) Cetateanul român care are domiciliul în strainatate şi a fost returnat în baza unui acord de readmisie sau, după caz, a fost expulzat de pe teritoriul statului de domiciliu are obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data intrarii în România, sa declare autorităţilor competente locul unde şi-a stabilit domiciliul, în condiţiile legii.  +  Articolul 37Minorul îşi stabileste domiciliul în strainatate sau, după caz, în România, în condiţiile Codului familiei şi ale altor legi speciale care cuprind reglementari în aceasta materie.  +  Secţiunea a 3-a Limitarea exercitarii dreptului la libera circulatie în strainatate  +  Articolul 38Restrangerea exercitarii dreptului la libera circulatie în strainatate a cetatenilor români poate fi dispusa pentru o perioadă de cel mult 3 ani numai în condiţiile şi cu privire la urmatoarele categorii de persoane: a) cu privire la persoana care a fost returnata dintr-un stat în baza unui acord de readmisie incheiat între România şi acel stat; b) cu privire la persoana a carei prezenta pe teritoriul unui stat, prin activitatea pe care o desfăşoară sau ar urma sa o desfasoare, ar aduce atingere grava intereselor României sau, după caz, relatiilor bilaterale dintre România şi acel stat.  +  Articolul 39 (1) În situaţia prevăzută la art. 38 lit. a) măsura se dispune, la solicitarea Directiei Generale de Pasapoarte, cu privire la statul de pe teritoriul caruia a fost returnata persoana, de către tribunalul în a cărui raza teritoriala se afla domiciliul acestei persoane, iar când aceasta are domiciliul în strainatate, de către Tribunalul Bucureşti.--------------Alin. (1) al art. 39 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 126 din 5 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 9 noiembrie 2007 de către LEGEA nr. 115 din 16 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 21 mai 2008. (2) În situaţia prevăzută la art. 38 lit. b), măsura se dispune, la solicitarea institutiei cu competente în domeniul apararii, ordinii publice sau sigurantei naţionale care detine date ori informaţii cu privire la activitatea pe care persoana o desfăşoară sau urmeaza sa o desfasoare în strainatate, de către tribunalul în a cărui raza teritoriala se afla domiciliul acestei persoane, iar când aceasta are domiciliul în strainatate, de către Tribunalul Bucureşti.--------------Alin. (2) al art. 39 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 126 din 5 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 9 noiembrie 2007 de către LEGEA nr. 115 din 16 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 21 mai 2008. (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), instanţa se pronunţă, prin hotărâre, în termen de 5 zile de la primirea solicitării autorităţilor competente şi comunică hotărârea persoanei, Direcţiei Generale de Paşapoarte, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de la domiciliul persoanei împotriva căreia a fost dispusă măsura.------------Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. (4) Hotărârea prevăzută la alin. (3) este supusă apelului, în termen de 5 zile de la comunicare, la curtea de apel competenţa teritorial. Instanţa se pronunţă în termen de 3 zile de la data primirii cererii. (5) Hotărârea curtii de apel este supusă recursului, termenul de recurs, precum şi cel de judecată fiind cele prevăzute la alin. (4). (6) Exercitarea cailor de atac prevăzute la alin. (4) şi (5) nu suspenda executarea hotărârii instanţei. (7) Prezenta procurorului la toate sedintele de judecată este obligatorie.------------Alin. (8) al art. 39 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Articolul 40Exercitarea de către o persoană a dreptului la libera circulatie în strainatate se suspenda numai în urmatoarele situaţii: a) este invinuita sau inculpata intr-o cauza penala şi a fost dispusa instituirea unei măsuri preventive în condiţiile Codului de procedura penala; b) a fost condamnata şi are de executat o pedeapsă privativa de libertate; c) este internata într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ, în condiţiile legii penale; d) nu a respectat măsura restrangerii exercitarii dreptului la libera circulatie în strainatate, dispusa în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 41 (1) În vederea punerii în executare de către autorităţile competente a masurii de suspendare a exercitarii dreptului la libera circulatie în strainatate, autorităţile care au dispus masurile prevăzute la art. 40 lit. a)-c) au obligaţia de a le comunică Directiei Generale de Pasapoarte, Inspectoratului General al Politiei Române şi Inspectoratului General al Politiei de Frontiera. (2) Suspendarea exercitarii dreptului la libera circulatie în strainatate inceteaza de drept la data la care inceteaza măsura dispusa în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 40 lit. a)-c).  +  Articolul 42 (1) În situaţia prevăzută la art. 40 lit. d) măsura se dispune, la solicitarea Inspectoratului General al Politiei de Frontiera sau a Directiei Generale de Pasapoarte, de către tribunalul în a cărui raza teritoriala se afla domiciliul acestei persoane, iar când aceasta are domiciliul în strainatate, de către Tribunalul Bucureşti, pentru o perioadă care nu poate depăşi 3 ani. Prevederile art. 39 alin. (3)-(7) şi ale art. 41 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.--------------Alin. (1) al art. 42 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 126 din 5 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 9 noiembrie 2007 de către LEGEA nr. 115 din 16 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 21 mai 2008. (2) În situaţia în care persoana împotriva careia se instituie măsura suspendării exercitarii dreptului la libera circulatie în strainatate a fost returnata în baza unui acord de readmisie din statul pentru care i-a fost restrans dreptul la libera circulatie în strainatate, perioada pentru care se poate suspenda acest drept poate fi majorata până la 5 ani, în condiţiile alin. (1).  +  Articolul 43Pe durata suspendarii exercitarii dreptului la libera circulatie în strainatate, cetateanului român i se poate refuza temporar eliberarea documentelor de calatorie prevăzute la art. 6 alin. (1) de către autoritatea competentă sa elibereze aceste documente, iar dacă i-au fost eliberate, îi pot fi retrase de către autorităţile competente sa puna în executare măsura.--------------Art. 43 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 8 decembrie 2006.  +  Articolul 44 (1) La cererea persoanei împotriva careia s-a dispus măsura prevăzută la art. 40, în condiţiile art. 42, instanţa de judecată care a instituit această măsură poate dispune suspendarea temporara a executarii acesteia şi inlocuirea acestei măsuri, pentru o perioadă limitata de timp, cu măsura restrangerii dreptului la libera circulatie, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 39 alin. (3)-(7), în urmatoarele cazuri: a) persoana urmeaza să se deplaseze în strainatate pentru a urma un tratament medical care nu este posibil pe teritoriul României şi fără de care viaţa sau sănătatea îi este pusa în mod grav în pericol, prezentand documente doveditoare în acest sens, emise sau avizate de autorităţile medicale române; b) în cazul decesului în strainatate al sotului sau al unei rude de până la gradul al IV-lea inclusiv; c) în alte situaţii obiective care necesita prezenta temporara a persoanei pe teritoriul altui stat, fără de care interesele legitime ale acesteia sau ale altui cetatean ar fi în mod grav afectate. (2) În cazul în care instanţa admite cererea prevăzută la alin. (1), prin hotărârea pe care o pronunţă trebuie să stabileasca perioada exacta, precum şi statul/statele în care persoana poate calatori. (3) Organele politiei de frontieră permit ieşirea din tara a persoanei prevăzute la alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (2) şi (3), dacă prezinta hotărârea instanţei de judecată, rămasă definitivă şi irevocabila, prin care se suspenda temporar executarea masurii prevăzute la art. 40.  +  Capitolul IV Contraventii şi infractiuni  +  Articolul 45Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, raspunderea penala, civila, contraventionala sau administrativa a persoanei vinovate.  +  Articolul 46Urmatoarele fapte constituie contraventii: a) nerespectarea obligaţiei de predare a pasapoartelor diplomatice*), în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (1); b) nerespectarea de către titularii pasapoartelor diplomatice*) a obligaţiei prevăzute la art. 11 alin. (2); c) folosirea pasapoartelor de serviciu*) în alte situaţii decat cele prevăzute la art. 14 alin. (1); d) nerespectarea de către titularii pasapoartelor de serviciu*) a obligaţiei prevăzute la art. 14 alin. (2); e) nerespectarea de către titularii mai multor paşapoarte sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) a obligaţiei de a preda paşaportul suplimentar, conform art. 16 alin. (2) sau, după caz, art. 17^2 alin. (2);-------------Litera e) a art. 46 a fost modificată de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.e^1) folosirea de către titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) a paşapoartelor care au încetat să mai fie valabile conform art. 18 alin. (4);-------------Litera e^1) a art. 46 a fost introdusă de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. f) nerespectarea de către titularii pasapoartelor simple a obligaţiei prevăzute la art. 20 alin. (1); g) nerespectarea condiţiei privind păstrarea paşapoartelor simple, paşapoartelor simple electronice sau a paşapoartelor simple temporare ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani de către părinţi, reprezentanţi legali sau însoţitori, prevăzută la art. 20 alin. (2);-------------Litera g) a art. 46 a fost modificată de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. h) retinerea pasaportului aparţinând unei persoane, de către alte persoane decat cele autorizate, în condiţiile art. 20 alin. (3); i) nerespectarea de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (1) şi (2) a obligaţiei prevăzute la alin. (4); j) nerespectarea obligaţiei de a nu folosi paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic sau paşaportul simplu temporar declarat furat ori pierdut, de către persoanele prevăzute la art. 27 alin. (2);-------------Litera j) a art. 46 a fost modificată de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. k) folosirea paşaportului simplu, paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar declarat furat ori pierdut, fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 27 alin. (3);-------------Litera k) a art. 46 a fost modificată de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.k^1) nerespectarea de către titular sau persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) a obligaţiei prevăzute la art. 27 alin. (4);-------------Litera k^1) a art. 46 a fost introdusă de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.k^2) nerespectarea de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (5) a obligaţiei de predare a paşaportului simplu, paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar în termen de 5 zile;-------------Litera k^2) a art. 46 a fost introdusă de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.k^3) nerespectarea de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (6) a obligaţiei de a preda paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic sau paşaportul simplu temporar autorităţilor prevăzute la art. 20 alin. (3);-------------Litera k^3) a art. 46 a fost introdusă de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. l) nerespectarea prevederilor art. 32 alin. (1) lit. d) de către insotitorul minorului, cu excepţia situaţiei în care a existat acordul parintelui sau, după caz, al reprezentantului legal; m) nerespectarea termenului prevăzut la art. 36 alin. (2) de către persoana returnată/expulzată de pe teritoriul statului unde îşi stabilise domiciliul;-------------Litera m) a art. 46 a fost modificată de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. n) pierderea, deteriorarea sau distrugerea documentelor de calatorie prevăzute la art. 6 alin. (1), în mod repetat, într-un interval de 3 ani.-----------Lit. n) a art. 46 a fost modificata de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 8 decembrie 2006.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic".  +  Articolul 47 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 46 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 30 lei la 50 lei, cele prevăzute la lit. a), d), e), g) şi i); b) cu amendă de la 50 lei la 100 lei, cele prevăzute la lit. b), c), f), j) şi k); c) cu amendă de la 100 lei la 150 lei, cele prevăzute la lit. m) şi n); d) cu amendă de la 150 lei la 300 lei, cea prevăzută la lit. l); e) cu amendă de la 300 lei la 500 lei, cele prevăzute la lit. e^1), h), k^1), k^2) şi k^3).-------------Alin. (1) al art. 47 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se vor actualiza prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 48Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de către lucrători anume desemnaţi din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor ori, după caz, de către agenti constatatori anume desemnaţi ai altor institutii sau autorităţi, potrivit competentelor.  +  Articolul 49Contraventiilor prevăzute la art. 46 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 50 (1) Impiedicarea de orice fel, fără drept, a exercitarii de către cetateanul român a dreptului la libera circulatie în strainatate, prin refuzul eliberarii sau retinerea documentului de calatorie ori prin refuzul permiterii de a iesi şi de a intra din/în România în alte situaţii decat cele expres prevăzute de lege, constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Actiunea penala pentru fapta prevăzută la alin. (1) se pune în miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.  +  Articolul 51 (1) Fapta persoanei prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. d) de a fi lasat minorul într-un alt stat, cu incalcarea obligaţiilor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c), e) şi g), constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Actiunea penala pentru fapta prevăzută la alin. (1) se pune în miscare la plangerea prealabila a parintelui sau, după caz, a reprezentantului legal al minorului.  +  Capitolul V Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 52Până la data aderarii României la Uniunea Europeana, în cazul returnarii unui cetatean român în baza unui acord de readmisie incheiat între România şi un stat membru al Uniunii Europene, măsura restrangerii dreptului la libera circulatie în strainatate, instituita în condiţiile art. 38*), trebuie să se refere la teritoriile tuturor acestor state, cu excepţia celor cu privire la care persoana în cauza face dovada ca are drept de intrare.---------------*) Conform RECTIFICARII nr. 248 din 20 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 7 aprilie 2006, la articolul 52, în loc de: "... în condiţiile art. 40,..." se va citi: "...în condiţiile art. 38,...".  +  Articolul 53Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Ministerului Afacerilor Externe, în termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 54 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 216/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare, cu urmatoarele excepţii: a) Hotărârea Guvernului nr. 460/2001 privind punerea în circulatie a noilor tipuri de pasapoarte româneşti, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 25 mai 2001; b) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 144/2001 privind indeplinirea de către cetatenii români, la ieşirea din tara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 14 noiembrie 2001, aprobata şi modificata prin Legea nr. 177/2002, cu completările ulterioare, şi Ordinul ministrului de interne nr. 177/2001 pentru stabilirea cuantumului sumei minime în valută liber convertibila pe care cetatenii români trebuie să o detina la ieşirea din tara, când calatoresc în scopuri particulare în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 28 noiembrie 2001, care se abroga la data aderarii României la Uniunea Europeana.  +  Articolul 55 (1) Masurile de suspendare a dreptului de a folosi pasaportul, dispuse în temeiul art. 14 alin. (1) lit. a)-e) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi aflate în curs de executare la data intrarii în vigoare a prezentei legi, rămân în vigoare sau, după caz, inceteaza după cum urmeaza: a) cele dispuse în temeiul art. 14 alin. (1) lit. a)-c) rămân în vigoare în aceleasi condiţii; b) cele dispuse în temeiul art. 14 alin. (1) lit. d) inceteaza de drept; c) cele dispuse în temeiul art. 14 alin. (1) lit. e) inceteaza de drept, cu excepţia celor dispuse cu privire la cetatenii români returnati în baza acordurilor de readmisie incheiate de România cu alte state, care rămân în vigoare pentru o perioadă de 6 luni, putand fi transformate, înainte de expirarea acestui termen, în măsuri de restrangere a dreptului la libera circulatie în strainatate, în condiţiile prevăzute la art. 39 alin. (1) şi (3)-(8), precum şi, după caz, la art. 44 din prezenta lege, la solicitarea Inspectoratului General al Politiei de Frontiera sau, după caz, a Directiei Generale de Pasapoarte. (2) Cererile pentru eliberarea sau prelungirea documentelor de calatorie, precum şi cele pentru includerea oricăror menţiuni în aceste documente, depuse la autorităţile competente înainte de data intrarii în vigoare a prezentei legi, se solutioneaza în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 65/1997, cu modificările şi completările ulterioare.---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. III-art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008 prevăd:"Art. III (1) Guvernul va stabili, prin hotărâre, data de la care serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, precum şi misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, dotate cu echipamentele tehnice necesare eliberării paşapoartelor electronice, vor primi şi vor soluţiona numai cereri privind eliberarea acestor documente şi a paşapoartelor simple temporare, potrivit competenţelor. (2) Autorităţile competente care la data prevăzută la alin. (1) nu sunt dotate cu echipamentele tehnice necesare eliberării paşapoartelor electronice vor primi şi vor soluţiona în continuare cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple, dar nu mai târziu de data de 1 iulie 2009. (3) Pe măsura dotării cu echipamentele tehnice necesare eliberării paşapoartelor simple electronice, instituţiile prefectului în subordinea cărora funcţionează serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple procedează potrivit alin. (1), având obligaţia de a înştiinţa cetăţenii şi de a notifica Ministerul Internelor şi Reformei Administrative cu privire la eliberarea noilor documente de călătorie.Art. IVCererile pentru eliberarea documentelor de călătorie depuse la autorităţile competente şi nesoluţionate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se soluţionează potrivit dispoziţiilor aplicabile la data depunerii cererii.Art. V (1) Paşapoartele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 460/2001 privind punerea în circulaţie a noilor tipuri de paşapoarte româneşti, cu modificările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea, retrăgându-se treptat din circulaţie, potrivit solicitărilor cetăţenilor. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi menţiunilor efectuate în cuprinsul acestor paşapoarte."Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, în condiţiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,DAN RADU RUSANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 20 iulie 2005.Nr. 248.------------