LEGE nr. 51 din 7 iulie 1993 (*actualizată*)privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost inlaturati din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952(actualizată până la data de 28 aprilie 1994*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 12 iulie 1993. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 28 aprilie 1994, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 178 din 22 aprilie 1994.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1*)Magistraţii care, în perioada anilor 1945-1952, au fost inlaturati din justiţie, din motive politice, au dreptul la o indemnizaţie lunară neimpozabila de 6.000 lei.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform lit. n) a art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 178 din 22 aprilie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 28 aprilie 1994, ca urmare a creşterii preţurilor de consum, se indexează cu 13% indemnizaţia lunară acordată în baza Legii nr. 51/1993.Persoanele prevăzute la alin. 1 beneficiază în mod gratuit de asistenţa medicală şi medicamente în unităţile sanitare de stat.Prevederile alin. 1 nu se aplică persoanelor care beneficiază de dispoziţiile Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Pentru stabilirea situaţiilor şi drepturilor prevăzute de art. 1 se înfiinţează, pe lângă fiecare tribunal judeţean şi Tribunalul municipiului Bucureşti, cîte o comisie formată din trei membrii - doi judecători şi un reprezentant al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat. Unul dintre judecători va fi preşedintele comisiei.Coordonarea activităţii comisiilor prevăzute la alin. 1 se realizează de către Ministerul Justiţiei, care va aviza şi componenta acestora.  +  Articolul 3Drepturile prevăzute la art. 1 se stabilesc la cererea persoanelor interesate.Dovedirea situaţiilor arătate la art. 1 alin. 1 se face de către persoanele în cauza, cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil aceasta, prin orice mijloc de proba prevăzut de lege.Comisia este obligată să se pronunţe asupra cererii în termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, printr-o hotărâre motivată.Împotriva hotărârii, persoana în cauza sau direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat poate face contestaţie, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii către acestea.Hotărârea tribunalului este definitivă.  +  Articolul 4Indemnizaţiile prevăzute la art. 1 alin. 1 se suporta din bugetul de stat şi se plătesc prin Ministerul Justiţiei de către tribunalele judeţene sau al Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială domiciliază persoanele prevăzute la art. 1 alin. 1.Indemnizaţia se indexează în aceleaşi condiţii cu pensiile de asigurări sociale de stat.  +  Articolul 5Beneficiază de prevederile prezentei legi şi persoanele care se repatriaza şi îşi stabilesc domiciliul în România, precum şi cetăţenii români din străinătate care îşi schimba domiciliul în ţara, dacă s-au aflat în situaţia prevăzută la art. 1 alin. 1.  +  Articolul 6Prevederile acestei legi nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracţiuni contra păcii şi omenirii sau celor care s-a dovedit, pe baza procedurii prevăzute la art. 3, ca au desfăşurat o activitate fascista în cadrul unei organizaţii sau miscari de acest fel.  +  Articolul 7Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute de prezenta lege se pot depune la comisiile judeţene sau a municipiului Bucureşti, în raza cărora domiciliază persoanele interesate, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi.Indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. 1 se acordă de la data intrării în vigoare a legii.  +  Articolul 8Ministerul Finanţelor va stabili, în mod corespunzător, modificările ce se impun în bugetul Ministerului Justiţiei, pe baza documentaţiei depuse de acest minister.----------