LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 (*actualizată*)vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic(actualizată până la data de 13 noiembrie 2008*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generaleDispozitii generale  +  Articolul 1În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmeaza: a) administrator - autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura şi care asigura administrarea faunei de interes cinegetic; b) atribuire în gestiune - actiunea prin care administratorul da dreptul şi obligaţia de gestionare a faunei de interes cinegetic, în condiţiile prezentei legi; c) braconaj - actiunea desfăşurată în vederea obtinerii acelorasi efecte ca şi prin actiunea de vânătoare, fără a fi indeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea acesteia din urma; d) capcană autorizată - orice dispozitiv folosit în scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic, a cărui utilizare a fost avizată de autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului şi aprobată de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;-------------Litera d) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. e) cota de recolta - numărul de exemplare din fauna de interes cinegetic stabilit anual de către administrator, care se poate vana în cadrul unui fond cinegetic;-------------Litera e) a art. 1 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". f) Consiliu Naţional de Vânătoare - organismul de avizare şi consultare, cu autoritate stiintifica în domeniul cinegetic, care este format din reprezentantii instituţiilor publice şi private cu atribuţii în domeniul faunei de interes vânătoresc şi al mediului de viaţa al acesteia; g) drept de vânătoare - dreptul persoanei fizice sau juridice, proprietara a terenurilor pe care sunt arondate fonduri cinegetice, de a beneficia, direct sau indirect, de gestiunea fondului cinegetic, dacă este licentiata;-------------Litera g) a art. 1 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". h) fauna de interes cinegetic - totalitatea exemplarelor din populatiile din speciile de fauna sălbatică prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, existente pe teritoriul României; i) fond cinegetic - unitatea de gospodărire cinegetică constituită din fauna de interes cinegetic şi suprafaţa de teren, indiferent de categoria acestuia, indiferent de proprietar şi astfel delimitată încât să asigure o stabilitate cât mai mare faunei de interes cinegetic în interiorul său. Nu se includ în fondurile cinegetice suprafeţele din intravilan, precum şi zona strict protejată şi zona tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»;-------------Litera i) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. j) fond cinegetic naţional - totalitatea fondurilor cinegetice din România;-------------Litera j) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. k) gestionar - persoana juridica română care a fost licentiata în condiţiile legii şi careia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul unui fond cinegetic;-------------Litera k) a art. 1 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". l) gestionar consacrat - organizaţia de vânătoare română, licenţiată în condiţiile legii, cu drept de a obţine gestiunea faunei cinegetice de pe un fond cinegetic, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a avut calitatea de gestionar în contractul de gestionare anterior organizării atribuirii directe pentru fondul cinegetic respectiv; contractul de gestionare nu a încetat din culpa sa; îşi manifestă intenţia de a gestiona în continuare fauna cinegetică de pe fondul cinegetic respectiv şi oferă tariful de gestionare;-------------Litera l) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. m) gestionare - activitatea de gospodarire durabila a faunei de interes cinegetic din fondurile cinegetice, realizata de gestionari în baza contractelor de gestiune, pe riscul şi raspunderea lor, pentru perioada stabilita prin contractele de gestiune;-------------Litera m) a art. 1 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". n) jujeu - piesa de forma cilindrică, confectionata prin strunjire, din lemn de esenta tare, care trebuie purtata de cainii care însoţesc turmele şi cirezile de animale domestice; o) licenta - imputernicirea data de către administrator unei persoane juridice de a gestiona fauna de interes cinegetic, atestata printr-un document oficial; p) odorivector - substanţa sau produsul, natural ori de sinteza, care raspandeste un miros ce atrage exemplarele de fauna de interes cinegetic şi care permite omului determinarea directiei şi controlul deplasarii acestora; q) organizaţie de vânătoare - persoana juridica română constituita în condiţiile legii, pe baza principiului liberei asocieri a vânătorilor, în scopul gestionarii durabile a vanatului şi al exercitarii vânătorii recreativ-sportive, care poate adera la asociaţii, uniuni sau federatii naţionale de profil pentru reprezentarea lor la nivel naţional şi international; r) populatie optima - numărul total de exemplare din fauna de interes cinegetic, care coabiteaza într-un fond cinegetic intr-o anumita structura de specii şi intr-o anumita structura de varste în cadrul fiecarei specii, care asigura conservarea biodiversitatii, produce minimum de pagube şi nu prezinta risc pentru populatia umana;-------------Litera r) a art. 1 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". s) regim cinegetic - ansamblul de norme tehnice, juridice şi economice prin care fauna de interes cinegetic este administrata şi gestionata durabil, în scopul conservarii biodiversitatii, mentinerii echilibrului ecologic, exercitarii vânătorii şi satisfacerii unor cerinţe social-economice; s) stationar - suprafaţa de teren, împreună cu instalatiile şi amenajarile specifice existente pe aceasta, unde sunt duse exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic care, ca urmare a stării lor, nu mai pot fi lasate în libertate, existand pericolul ca acestea sa moara. Pe aceste suprafete sunt asigurate condiţiile de asistenţa sanitar-veterinara corespunzătoare şi condiţiile de viaţa, crestere şi dezvoltare pentru exemplarele respective; t) tarif de gestionare - suma de bani care se plateste anual de către gestionar pentru exploatarea durabila a faunei cinegetice pe care o gestioneaza;ţ) vânat - exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obţinut/obţinute prin acţiunile de vânătoare sau prin acţiunile de braconaj cinegetic;-------------Litera ţ) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. u) vânătoare - acţiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca finalitate capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, aflate în stare de libertate. Nu constituie acţiune de vânătoare capturarea autorizată a exemplarelor din speciile de interes cinegetic în scop ştiinţific, urmată de eliberarea acestora;-------------Litera u) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. v) vânător - persoana fizica ce practica vanatoarea în condiţiile prezentei legi; w) zona de liniste - suprafaţa stabilita în cadrul unui fond cinegetic, delimitata şi marcată pe teren prin semne vizibile şi distinctive, destinata să asigure condiţii de viaţa optime faunei cinegetice existente în cadrul fondului cinegetic respectiv, indiferent de anotimp.-------------Litera w) a art. 1 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Articolul 2Fauna de interes cinegetic este resursa naturala regenerabila, bun public de interes naţional şi international.  +  Articolul 3Exercitarea vânătorii se face în scopul asigurarii echilibrului ecologic, ameliorarii calităţii populatiilor faunei de interes cinegetic, cercetării stiintifice, precum şi în scop didactic sau recreativ-sportiv.  +  Articolul 4 (1) Nimeni nu are dreptul de a vana pe terenul proprietatea altuia fără a avea asupra sa autorizatia de vânătoare, care dovedeste, în condiţiile prezentei legi, consimtamantul proprietarului, al asociaţiei de proprietari sau al celui mandatat de acestia în acest scop. (2) Detinatorii cu orice titlu ai terenurilor incluse în fondurile cinegetice au obligaţia de a permite desfăşurarea acţiunilor de vânătoare autorizate pe terenurile ce le deţin sau apartin, în condiţiile alin. (1).-------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Articolul 5 (1) Criteriile de constituire a unui fond cinegetic sunt urmatoarele: a) marimea suprafetei fondului cinegetic; b) stabilirea faunei sedentare de interes cinegetic; c) limitele fondului cinegetic; d) apartenenta, de regula, la acelasi etaj altitudinal; e) structura de proprietate asupra terenului. Se urmareste, pe cat posibil, constituirea de fonduri cinegetice pe terenuri care apartin aceluiasi tip de proprietate; f) existenta diversitatii din punct de vedere al folosinţei terenurilor. Se urmareste ca în cadrul unui fond cinegetic sa existe cat mai multe categorii de folosinţă a terenului; g) constituirea, în timp, a fondurilor cinegetice. (2) Suprafaţa unui fond cinegetic va fi de cel puţin 5.000 ha la campie şi în Delta Dunarii, 7.000 ha la deal şi 10.000 ha la munte. (3) Suprafaţa minima necesară pentru un membru vânător este de: a) 150 ha la campie şi în Delta Dunarii; b) 250 ha la deal; c) 350 ha la munte. (4) Fondul cinegetic se delimiteaza pe limite naturale, cum ar fi: culmi, cursuri de apa şi altele asemenea, şi/sau artificiale stabile în timp, cum ar fi: drumuri, cai ferate, autostrăzi, linii electrice, canale de irigatii sau navigabile şi altele asemenea, usor identificabile. (5) Pentru constituirea unui fond cinegetic este necesară indeplinirea tuturor criteriilor prevăzute la alin. (1).-------------Art. 5 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Capitolul II Administrarea şi gestionarea fondului cinegetic al RomânieiAdministrarea şi gestionarea fondului cinegetic al României  +  Articolul 6 (1) Principalele atribuţii ale administratorului pentru protectia faunei de interes cinegetic şi în domeniul vânătorii sunt urmatoarele: a) elaboreaza strategia privind fondul cinegetic al României; b) stabileşte criteriile de atribuire în gestiune a fondurilor cinegetice;-------------Litera b) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. c) stabileste valoarea de pornire pentru licitatiile pe care le organizeaza în scopul atribuirii în gestiune a fondurilor cinegetice;-------------Litera c) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". d) stabileste tariful de gestionare pentru fondurile cinegetice atribuite direct;-------------Litera d) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". e) elaboreaza metodologia şi reglementarile de organizare şi practicare a vânătorii; f) stabileşte şi aprobă anual, până la data de 15 mai, cotele anuale de recoltă pentru speciile admise la vânătoare, cu avizul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului; cotele de recoltă astfel aprobate devin obligatorii de realizat, fără alte avize, acorduri sau autorizări suplimentare;-------------Litera f) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. g) propune, în situaţii justificate, modificarea perioadelor legale de vânătoare pentru unele specii de vanat; h) avizează propunerile de populare a fondurilor cinegetice cu specii de vânat inexistente în libertate în România, pe baza studiilor de impact, avizate de Academia Română şi de autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului;-------------Litera h) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. i) stabileste, împreună cu reprezentantii ministerelor de resort, masurile necesare mentinerii echilibrului ecologic şi prevenirii pagubelor cauzate de vanat şi prin vânătoare culturilor agricole, animalelor domestice şi fondului forestier; j) tine evidenta şi publică anual date referitoare la populatia de fauna cinegetica, starea de sănătate a acesteia, recoltele şi trofeele de vanat; k) colaboreaza cu Ministerul Educatiei şi Cercetarii în vederea stabilirii programelor de invatamant pentru instituţiile de invatamant care au ca discipline de studiu fauna cinegetica şi vanatoarea şi în vederea stabilirii programelor de cercetare stiintifica în domeniul cinegetic; l) controlează activitatea cinegetica la toate nivelurile; m) organizeaza direct şi coordonează activitatea de combatere a braconajului; n) organizeaza documentarea stiintifica în managementul cinegetic şi stabileste sistemul informational în domeniul cinegetic; o) stabileste criteriile pentru acordarea licentei de functionare gestionarilor fondurilor cinegetice;-------------Litera o) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". p) acorda licenta de functionare gestionarilor fondurilor cinegetice;-------------Litera p) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". q) colaboreaza cu Ministerul Justiţiei pentru atestarea expertilor tehnici judiciari în vânătoare; r) emite şi aproba modelul permiselor de vânătoare şi tine evidenta persoanelor care au dobândit calitatea de vânător; s) emite şi pune la dispoziţie gestionarilor fondurilor cinegetice formularele autorizaţiilor de vânătoare;-------------Litera s) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". s) stabileste rasele de caini admise la vânătoare în România; t) stabileste, împreună cu Autoritatea Naţionala pentru Omologarea Armelor şi Munitiilor, armele şi categoriile de munitie care se pot folosi la vânătoare în România; t) initiaza acţiuni de popularizare a activităţii cinegetice şi de educare a populatiei în domeniu; u) participa sau sprijina, după caz, programul colaborarilor internationale în domeniul cinegetic; v) infiinteaza Comisia naţionala de evaluare a trofeelor de vanat, cu reprezentare în teritoriu; x) stabileste modelul-cadru al contractului de gestionare prin negociere cu reprezentantii gestionarilor fondurilor cinegetice.-------------Litera x) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (2) În cadrul administratorului funcţionează un organ distinct, specializat în domeniul cinegetic. (3) Pe lângă autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura funcţionează Consiliul Naţional de Vânătoare, înfiinţat prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, compus din reprezentanti ai administratorului, ai autorităţii publice centrale care raspunde de protectia mediului, ai autorităţii naţionale sanitare veterinare, ai unităţilor de invatamant superior şi de cercetare cu profil cinegetic din România şi ai gestionarilor fondurilor cinegetice proportional cu suprafaţa fondurilor cinegetice gestionate.-------------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (4) Administratorul adopta orice alte măsuri necesare, în acord cu dispozitiile legale privind regimul cinegetic.  +  Articolul 7Categoriile de gestionari cu care se pot incheia contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic sunt urmatoarele: a) administratorii pădurilor proprietate privată; b) administratorii pădurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale; c) organizaţiile de vânătoare; d) administratorul pădurilor proprietate publică a statului; e) instituţiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea stiintifica în domeniul cinegetic; f) instituţiile de invatamant care au ca discipline de studiu vanatul şi vanatoarea.  +  Articolul 8 (1) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizează de administrator pe fonduri cinegetice, prin urmatoarele modalităţi:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".A. direct, pentru urmatoarele categorii de fonduri cinegetice:-------------Partea introductivă a literei A a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". a) fondurile cinegetice pe care proprietarii privaţi, persoane fizice sau juridice, au în proprietate o suprafaţă de teren care reprezintă minimum 51% din suprafaţa fiecărui fond cinegetic, individual sau într-o asociaţie legal constituită în acest scop. Acest tip de atribuire se realizează în favoarea gestionarului propus pentru 10 ani de persoana fizică sau juridică, după caz;-------------Litera a) de la lit. A a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. b) fondurile cinegetice pe care statul este proprietar al fondului forestier pe minimum 51% din suprafaţa fiecărui fond cinegetic. Acest tip de atribuire se realizează pentru categoria de gestionari prevăzută la art. 7 lit. d) şi e) şi pentru instituţiile de învăţământ de stat care au ca disciplină de studiu vânatul şi vânătoarea;-------------Litera b) de la lit. A a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. c) fondurile cinegetice pentru care proprietarii, individual sau în asociaţie constituita în scopul obtinerii dreptului de a gestiona fondurile cinegetice respective prin structura licentiata, nu au în proprietate minimum 51% din suprafaţa fiecarui fond şi pentru cele care nu au fost atribuite în condiţiile lit. a) şi b). Acest tip de atribuire se realizează în favoarea gestionarului consacrat, la cererea acestuia;-------------Litera c) de la lit. A a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".B. prin licitaţie publică, pentru fondurile cinegetice neatribuite în condiţiile lit. A.-------------Lit. B a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (2) Atribuirea dreptului de gestionare se realizează ori de cate ori este cazul, ca urmare a încetării contractelor de gestionare a fondurilor cinegetice anterioare, din orice motive.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Articolul 9 (1) La încredinţarea gestiunii, administratorul incheie cu gestionarul un contract de gestionare pentru 10 ani. (2) Gestionarul este obligat sa plateasca tariful de gestionare anual, în doua transe egale, prima până la data de 30 noiembrie a anului în curs şi a doua până la data de 15 mai a anului următor. (3) Tariful de gestionare prevăzut la alin (2) nu este purtător de TVA şi se calculează pentru sezonul de vânătoare 15 mai anul curent - 14 mai anul viitor.-------------Alin. (3) al art. 9 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.  +  Articolul 10Administratorul pădurilor proprietate publică a statului este persoana juridică ce reprezintă statul român în calitatea sa de proprietar de fond forestier, în vederea creării şi stabilirii dreptului de gestionare pentru vânatul din fondurile cinegetice, în conformitate cu prevederile prezentei legi.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.  +  Articolul 11 (1) Fiecare instituţie de învăţământ de stat care are disciplină de studiu vânatul şi vânătoarea are dreptul de a primi în scop didactic, în condiţiile art.8 alin.(1) lit.A.b), câte un fond cinegetic. (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat în care se realizează cel puţin 2 ani de specializare cinegetică au dreptul de a primi în scop didactic, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. A.b), 3 fonduri cinegetice*). (3) Atribuirea în gestiune a faunei cinegetice în condiţiile alin. (1) şi (2) se realizează prin ordin al administratorului, la solicitarea instituţiilor de învăţământ.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Articolul 12 (1) Atribuirea în gestiune se realizează în maximum 60 de zile de la data încetării din orice cauza a contractului de gestionare anterior. (2) Pe perioada de incetare a contractului de gestionare anterior şi până la preluarea efectiva în gestiune de către noul gestionar a fondului cinegetic, în baza noului contract de gestionare, gestionarul fondului cinegetic se asigura de fostul gestionar.-------------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (3) Pe durata prevăzută la alin. (2) drepturile şi oblibaţiile gestionarului sunt cele prevăzute în contractul de gestionare anterior. (4) Fondurile cinegetice pentru care din culpa castigatorului licitaţiei nu a fost incheiat contractul de gestionare în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestui drept se scot din nou la licitaţie, în termen de maximum 60 de zile. Licitaţia se repeta până se asigura atribuirea în gestiune, în condiţiile art. 8.-------------Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (5) În situaţia în care în timpul derularii unui contract de gestionare, pe suprafaţa unui fond cinegetic se constituie, în condiţiile legii, arie naturala protejata din categoria careia suprafaţa nu se include în suprafaţa fondurilor cinegetice, contractul de gestionare incheiat initial se modifica prin act aditional, până la începerea urmatorului sezon de vânătoare, la iniţiativa administratorului, prin derogare de la prevederile art. 5, chiar dacă suprafaţa sa are minimum jumătate din suprafaţa minima prevăzută de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv.-------------Alin. (5) al art. 12 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (6) În cazurile în care suprafaţa fondului cinegetic rezultat în condiţiile alin. (5) este mai mica decat jumatatea suprafetei minime prevăzute de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv, fondul cinegetic se desfiinteaza, suprafaţa rezultata rearondandu-se, după caz, unuia sau mai multor fonduri cinegetice vecine, cu respectarea principiilor de constituire a fondurilor cinegetice.-------------Alin. (6) al art. 12 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (7) Fondurile cinegetice rezultate în condiţiile alin. (6) se scot la licitaţie dacă gestionarul acestora nu este de acord cu modificarea limitelor fondului cinegetic pentru care are contract de gestionare şi cu modificarea sumei de plată, în conformitate cu suprafaţa rezultata ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (6).-------------Alin. (7) al art. 12 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (8) Fauna cinegetica din fondurile cinegetice pentru care, din diverse motive, nu se incheie contracte de gestionare inauntrul perioadei prevăzute la alin. (1) se incredinteaza pentru gestionare administratorului pădurilor proprietate publică a statului, continuandu-se procedura de scoatere la licitaţie.-------------Alin. (8) al art. 12 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (9) În perioada în care gestioneaza fauna cinegetica în condiţiile alin. (8), administratorul pădurilor proprietate publică a statului este scutit de plată tarifului de gestionare.  +  Articolul 13 (1) Pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, cuprinse în anexele nr. 1 şi 2, se acordă despăgubiri. (2) Despăgubirile pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 1 se suportă după cum urmează: a) pentru pagubele produse în fondurile cinegetice şi în intravilan - de gestionarul faunei cinegetice de pe cuprinsul fondurilor cinegetice în cauză, dacă acesta nu şi-a îndeplinit obligaţiile pentru prevenirea pagubelor; b) pentru pagubele produse în ariile naturale protejate, neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă - de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, din bugetul aprobat cu această destinaţie. (3) Pentru situaţiile în care atât gestionarul, cât şi proprietarii de culturi agricole, silvice şi de animale domestice şi-au îndeplinit toate obligaţiile pentru prevenirea pagubelor, despăgubirile se suportă de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, din bugetul aprobat cu această destinaţie. (4) Despăgubirile pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 2 se suportă de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, din bugetul aprobat cu această destinaţie*).-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.  +  Articolul 14 (1) Gestionarul este obligat la repararea prejudiciului produs din culpa sa faunei cinegetice pe care o gestioneaza. (2) Prejudiciul prevăzut la alin. (1) consta în scaderea nivelului calitativ şi/sau numeric al faunei cinegetice şi se calculeaza conform valorilor de despăgubiri prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. (3) Pagubele cauzate faunei de interes cinegetic sau pierderile de orice natura cauzate acesteia, care se înregistrează prin gestionarea necorespunzatoare a vanatului, se investigheaza de către experti tehnici în vânătoare sau de către experti tehnici judiciari în vânătoare, după caz.  +  Articolul 15 (1) În cazul fondurilor cinegetice pentru care s-au incheiat contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic, gestionarul asigura plata tarifului de gestionare după cum urmeaza:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". a) 81% din tarif, proprietarilor terenurilor; b) 16% din tarif, bugetului de stat; c) 3% din tarif, Fondului pentru mediu. (2) Tariful de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. A, precum şi tariful de pornire la licitaţie pentru fondurile cinegetice care se atribuie prin licitaţie publică, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. B, se stabilesc prin însumarea produselor dintre media numărului de exemplare aprobate a fi recoltate pe ultimele două sezoane de vânătoare încheiate, pe specii, şi 10% din valoarea de calcul al tarifului de gestionare, înscrise în anexele nr. 1 şi 2.-------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (3) Tarifele de gestionare înscrise în contractele de gestionare în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică pentru fiecare sezon de vânătoare, prin acte adiţionale, până la data de 15 martie, după cum urmează: a) pentru fondurile cinegetice atribuite direct, tariful de gestionare va reprezenta valoarea rezultată din calculul realizat potrivit prevederilor alin. (2); b) pentru fondurile cinegetice atribuite prin licitaţie publică, tariful de gestionare va reprezenta valoarea calculată, conform prevederilor lit. a), înmulţită cu raportul dintre valoarea rezultată din licitaţie publică şi valoarea de pornire a licitaţiei.-------------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.(3^1) Neîncheierea actelor adiţionale potrivit prevederilor alin. 3 din vina gestionarului conduce la pierderea dreptului acestuia de a practica vânătoarea pentru sezonul de vânătoare următor.-------------Alin. (3^1) al art. 15 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (4) Plata sumei datorate proprietarilor se realizează după cum urmeaza: a) direct, proprietarilor privati persoane fizice sau persoane juridice ale caror proprietăţi/persoana au suprafete de teren mai mari de 50 ha; b) direct, administratorilor terenurilor proprietate a statului, care administreaza suprafete de teren mai mari de 50 ha; c) direct, asociaţiilor de proprietari constituite în scopul dobândirii dreptului de gestionare; d) primariilor, pe teritoriul administrativ-teritorial al cărora se gasesc terenurile, în cazul proprietăţilor persoanelor fizice sau persoanelor juridice mai mici de 50 ha. (5) Plata directa se face de către gestionar, în temeiul facturilor emise de persoanele juridice sau pe baza dispozitiei de plată către casieria gestionarului, în cazul persoanelor fizice. (6) Sumele datorate proprietarilor privati, persoane fizice sau persoane juridice, şi administratorilor terenurilor proprietate a statului se stabilesc în functie de: a) categoria de teren avuta în proprietate sau în administrare; b) ponderea suprafetei categoriei de teren avute în proprietate sau în administrare în suprafaţa totala a categoriei de teren respective din fondul cinegetic;-------------Litera b) a alin. (6) al art. 15 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". c) valoarea corespunzătoare a tarifului de gestionare pentru suprafaţa totala a categoriei de teren respectiv din fondul cinegetic.-------------Litera c) a alin. (6) al art. 15 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (7) Administratorul pădurilor proprietate publică a statului are obligaţia să asigure, cu titlu gratuit, în fondul forestier proprietate publică a statului, terenuri libere de vegetaţie forestieră dintre cele existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, destinate, prin amenajamentul silvic, cultivării, depozitării şi distribuirii hranei complementare a vânatului sau amplasării construcţiilor şi instalaţiilor vânătoreşti, inclusiv a fazaneriilor existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, în suprafaţă de minimum: a) 1 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de munte; b) 2 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de deal; c) 3 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de câmpie.-------------Alin. (7) al art. 15 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.(7^1) Gestionarii au obligaţia de a prelua terenurile asigurate potrivit prevederilor alin. (7) pe baza unui document de predarepreluare, în prezenţa reprezentantului administratorului.-------------Alin. (7^1) al art. 15 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (8) Proprietarii şi detinatorii de terenuri cu orice titlu, precum şi executanţii de lucrari de orice natura pe terenurile din fondurile cinegetice sunt obligati sa ia masurile prevăzute de lege pentru protectia faunei cinegetice şi a mediului sau de viaţa şi raspund pentru pagubele pe care le produc acestora prin acţiuni ilicite savarsite cu intentie sau din culpa.-------------Alin. (8) al art. 15 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Capitolul III Protectia faunei de interes cinegeticProtectia faunei de interes cinegetic  +  Articolul 16 (1) În vederea crearii bazei stiintifice pentru gestionarea durabila a faunei de interes cinegetic se infiinteaza, în cadrul institutului care realizează cercetarea stiintifica pentru silvicultura, o secţie de cercetari cinegetice. (2) În subordinea institutului prevăzut la alin. (1) funcţionează cate un stationar în fiecare regiune de dezvoltare economica. (3) Atribuţiile şi regulamentul de functionare a institutului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 17 (1) Gestionarii sunt obligaţi să asigure gospodărirea faunei de interes cinegetic, cu respectarea principiului durabilităţii, pe baza studiilor de evaluare şi a planurilor de management cinegetic întocmite pentru fiecare fond cinegetic, pentru perioada de valabilitate a contractului de gestionare.-------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (2) Studiile de evaluare a efectivelor speciilor admise la vânătoare se întocmesc anual de către personalul cu specializare silvică sau cinegetică angajat al gestionarului fondurilor cinegetice şi vor fi supuse aprobării administratorului.-------------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.(2^1) Planurile de management cinegetic se întocmesc pentru o perioadă de 10 ani de către personalul cu specializare superioară silvică sau cinegetică angajat al gestionarului şi se supun aprobării administratorului în termen de 6 luni de la primirea în gestiune a fondurilor cinegetice.-------------Alin. (2^1) al art. 17 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.Alin. (2^1) al art. 17 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".(2^2) În situaţia fondurilor cinegetice care se suprapun peste ariile naturale protejate, planurile de management cinegetic vor fi corelate cu planurile de management al ariilor naturale protejate.-------------Alin. (2^2) al art. 17 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.(2^3) În fondurile cinegetice care cuprind şi arii naturale protejate, evaluarea populaţiilor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se realizează împreună cu reprezentanţii administraţiilor ariilor naturale protejate.-------------Alin. (2^3) al art. 17 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (3) Managementul populatiei faunei de interes cinegetic din suprafetele neincluse în fondurile cinegetice se face de către consiliile locale, pentru intravilanul localitatilor, în baza hotărârilor proprii, aprobate de agentia locala de protecţie a mediului, respectiv de către administraţiile ariilor protejate, în baza hotărârilor consiliilor stiintifice ale acestora, conform prevederilor din planul de management şi, după caz, din regulamentul ariilor naturale protejate respective.-------------Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (4) Managementul populaţiei faunei de interes cinegetic din parcuri naţionale, rezervaţii ştiinţifice, zone cu protecţie strictă sau zone de protecţie integrală din celelalte arii naturale protejate incluse în fonduri cinegetice se face de către administraţiile ariilor protejate, în baza hotărârilor consiliilor ştiinţifice ale acestora, conform prevederilor din planul de management şi, după caz, din regulamentul ariilor naturale protejate respective.-------------Alin. (4) al art. 17 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.  +  Articolul 18Gestionarii sunt obligati să asigure paza faunei de interes cinegetic, în condiţiile legii, cu cel puţin un paznic de vânătoare pe fond.  +  Articolul 19 (1) În scopul conservării biodiversităţii, regimul juridic al vânării mamiferelor şi păsărilor, inclusiv a celor migratoare, este reglementat de prezenta lege şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.-------------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (2) Speciile de mamifere şi păsări, inclusiv cele migratoare, la care vânarea este interzisă, prevăzute în anexa nr. 2, se supun derogărilor adoptate de către autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului, cu avizul conform al administratorului.-------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.(2^1) Evaluarea populaţiilor din speciile prevăzute în anexa nr. 2 se realizează de către gestionar, sub coordonarea autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului şi a administratorului.-------------Alin. (2^1) al art. 19 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (3) Pisicile şi cainii salbaticiti sau hoinari gasiti pe suprafetele fondurilor cinegetice se împuşca fără restrictii şi fără obligarea la despăgubiri, iar fapta nu constituie infractiune.-------------Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (4) Pisicile şi cainii care sunt în situaţia prevăzută la alin. (3) se împuşca de către personalul de specialitate al gestionarului fondului cinegetic sau de vânători, cu ocazia acţiunilor organizate în acest scop, la care participa şi personal de specialitate al gestionarului sau cu ocazia vânătorilor organizate.-------------Alin. (4) al art. 19 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (5) Vanatul recoltat în condiţiile alin. (1) şi (2), în baza autorizatiei de vânătoare individuale, se crotaliaza după recoltare, înainte de parasirea fondului cinegetic conform normelor stabilite de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura.-------------Alin. (5) al art. 19 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Articolul 20 (1) În vederea conservării faunei de interes cinegetic, administratorul, împreună cu autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului şi cu gestionarul fondului cinegetic, delimitează în fiecare fond cinegetic una sau mai multe zone de linişte a faunei cinegetice, în care se iau măsuri suplimentare de protecţie prin planurile de management cinegetic.-------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (2) Suprafaţa zonelor de liniste a faunei cinegetice insumeaza minimum 10% din suprafaţa totala a fiecarui fond cinegetic.-------------Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (3) Acolo unde exista arii naturale protejate incadrate în alte categorii de management decat cele prevăzute la art. 1 lit. j) sau coridoare ecologice de migratie ori habitate naturale de interes comunitar, zonele de liniste se constituie integral sau parţial, după caz, în suprafaţa acestora.  +  Articolul 21 (1) Popularea cu exemplare din speciile de vanat inexistente în fondurile cinegetice din România se poate face numai dacă:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". a) anterior actiunii de populare au fost realizate experimente în România de către sau sub supravegherea unei institutii de cercetare ori de invatamant superior cu activitate cinegetica; b) ulterior experimentelor au fost realizate studii de impact avizate de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura şi aprobate de autoritatea publică centrala care raspunde de protectia mediului. (2) Popularea cu exemplare importate din speciile din fauna de interes cinegetic indigene se realizează pe baza aprobării date de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura, în baza certificării calităţii genetice a acestora, data de o institutie stiintifica cu activitate cinegetica, cu acordul autorităţii publice centrale care raspunde de protectia mediului.------------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007. (3) În functie de rezultatul experimentelor şi al studiilor de impact, autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura face propuneri de completare a anexei nr. 1 sau 2, după caz, cu acordul autorităţii publice centrale care raspunde de protectia mediului.  +  Articolul 22 (1) Actiunea de capturare a vanatului viu este admisa în cadrul cotei de recolta aprobate, prin metode şi mijloace reglementate care nu vatama exemplarul/exemplarele, numai sub directa indrumare a personalului de specialitate. (2) Capturarea exemplarelor de fauna de interes cinegetic în scop de cercetare stiintifica se poate face şi în perioadele în care vanatoarea este interzisa, cu condiţia eliberarii exemplarului/exemplarelor capturat/capturate în teritoriul de unde a/au fost capturat/capturate şi cu instiintarea autorităţii publice centrale care raspunde de protectia mediului. În acest caz, numărul exemplarelor eliberate nu diminueaza cota de recolta.  +  Articolul 23 (1) În scopul gestionarii durabile a faunei de interes cinegetic, se interzic: a) popularea fondurilor cinegetice cu exemplare bolnave, degenerate sau provenind din crescatoriile de vanat destinate altor scopuri;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". b) lăsarea animalelor domestice libere sau păşunatul cu acestea în fondul forestier;-------------Litera b) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.-------------Litera c) a alin. (1) al art. 23 a fost abrogată de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. d) înfiinţarea, întreţinerea sau recoltarea culturilor agricole, fără asigurarea protectiei faunei de interes cinegetic;-------------Litera e) a alin. (1) al art. 23 a fost abrogată de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. f) distrugerea sau degradarea instalaţiilor vânătoresti de orice fel ori a culturilor pentru vanat; g) lasarea libera a cainilor de vânătoare sau a celor insotitori de turme sau cirezi în fondurile cinegetice, altfel decat vaccinati sau dehelmintizati;-------------Litera g) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". h) circulatia persoanelor sau a mijloacelor de transport insotite de caini liberi, legati ori captivi, care apartin altor categorii decat cainii de vânătoare sau insotitorii de turme ori cirezi, altfel decat vaccinati sau dehelmintizati; i) permiterea insotirii, în fondurile cinegetice, a turmelor şi cirezilor, precum şi a mijloacelor de transport de orice fel, de caini care nu poarta jujeu;-------------Litera i) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". j) circulatia, pe fondurile cinegetice, a persoanelor insotite de caini, fără a fi purtati în lesa, din alte rase decat cele admise la vânătoare în România;-------------Litera j) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". k) permiterea insotirii turmelor şi cirezilor de către caini insotitori al caror numar este mai mare de 3 în zona de munte, de 2 în zona de deal şi de 1 la campie. În acest numar se includ şi cainii care asigura paza stanei; l) hranirea complementara a vanatului, cu incalcarea reglementarilor în vigoare; m) mutarea de către personal neautorizat a hranei destinate vanatului; n) distrugerea sau sustragerea hranei destinate vanatului;-------------Litera o) a alin. (1) al art. 23 a fost abrogată de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. p) nepredarea către gestionar sau către un reprezentant al acestuia, în termen de 7 zile de la momentul gasirii, a coarnelor lepadate de cervide; q) neanuntarea celei mai apropiate primarii despre existenta în fondurile cinegetice a unor cadavre de animale din speciile de fauna de interes cinegetic;-------------Litera q) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". r) naturalizarea exemplarelor de vanat sau prelucrarea celorlalte produse ale vanatului, altele decat carnea, în scop de comercializare sau ca prestare de servicii, fără tinerea evidentei potrivit modelului stabilit de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura; s) depozitarea în teren sau utilizarea în combaterea daunatorilor vegetali şi animali ai culturilor agricole sau silvice a substanţelor chimice toxice pentru fauna de interes cinegetic, fără luarea masurilor de protecţie a acestora; s) lasarea în libertate a animalelor domestice sau a metisilor acestora, în scopul salbaticirii; t) lasarea în libertate în fondurile cinegetice a exemplarelor din specii de animale salbatice care nu sunt incluse în anexa nr. 1 sau 2;-------------Litera t) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". t) producerea, procurarea, comercializarea şi detinerea curselor de orice fel destinate capturarii sau uciderii vanatului, fără aprobarea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura; u) nerespectarea prevederilor referitoare la vânătoare cuprinse în planurile de management şi în regulamentele ariilor naturale protejate, altele decat cele aflate în categoriile pe suprafetele cărora nu se constituie fonduri cinegetice;-------------Litera u) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". v) distrugerea materialelor de constientizare privind fauna de interes cinegetic şi vanatoarea, a indicatoarelor pentru orientarea în fondurile cinegetice;-------------Litera v) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". w) deranjarea exemplarelor de fauna de interes cinegetic în scopul fotografierii sau filmarii, în afara traseelor turistice sau a cailor de comunicatie. x) incendierea miriştilor şi a tufărişurilor din fondurile cinegetice.-------------Litera x) a alin. (1) al art. 23 a fost introdusă de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b), este permis pasunatul vitelor mari dacă sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele condiţii: a) suprafetele pe care se pasuneaza sunt suprafete în care arboretele rezultate prin regenerare naturala au vârsta mai mare de 15 ani sau suprafete pe care plantatiile realizate au starea de masiv incheiata şi înălţime mai mare de 3 metri; b) nu exista pasune comunala. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), păşunatul este permis cu acordul scris al proprietarului pădurii şi al gestionarului fondului cinegetic.-------------Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (4) Pentru asigurarea scopului prevăzut la alin. (1), gestionarii fondurilor cinegetice sunt obligati sa predea exemplarele din speciile de fauna cinegetica gasite, ranite sau bolnave în fondurile cinegetice pe care le gestioneaza, stationarului care funcţionează în cadrul regiunii de dezvoltare economica.-------------Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (5) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (4), gestionarilor fondurilor cinegetice din care provin exemplarele predate la stationare nu li se reduc cotele de recolta aprobate.-------------Alin. (5) al art. 23 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Capitolul IV Exercitarea vânătoriiExercitarea vânătorii  +  Articolul 24Speciile de interes cinegetic admise la vânătoare se vânează în numărul, în locurile, în perioadele şi cu mijloacele admise de lege, cu respectarea reglementărilor privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii.-------------Art. 24 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.  +  Articolul 25Speciile de interes cinegetic sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.  +  Articolul 26 (1) Perioadele în care se poate practica vânătoarea la speciile de mamifere sunt precizate în anexa nr. 1 lit. A.-------------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.(1^1) Perioadele în care se poate practica vânătoarea la păsări, inclusiv cele migratoare, stabilite în concordanţă cu prevederile art. 33 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, sunt precizate în anexa nr. 1 lit. B.-------------Alin. (1^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.(1^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1^1), vânătoarea la păsări migratoare în fondurile cinegetice care se suprapun pe teritoriul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" începe cu 15 zile mai târziu faţă de datele înscrise în anexa nr. 1 lit. B.-------------Alin. (1^2) al art. 26 a fost introdus de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (2) În situaţii de excepţie, motivate de menţinerea biodiversitatii faunei salbatice şi de pastrarea echilibrului ecologic, bazate pe cercetari stiintifice, administratorul împreună cu autoritatea publică centrala care raspunde de protectia mediului propun restrangerea sau extinderea perioadei de vânătoare la unele specii de interes cinegetic. (3) În vederea prelevarii de probe biologice necesare stabilirii statusului de sănătate a animalelor salbatice, administratorul poate aproba, la solicitarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu avizul autorităţii publice centrale care raspunde de protectia mediului, recoltarea de către gestionarii fondurilor cinegetice a unor exemplare, în numar limitat, din speciile cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 în orice perioada a anului.-------------Alin. (3) al art. 26 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Articolul 27 (1) Vanatoarea se exercită numai de către vânători care indeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii: a) poseda permis de vânătoare cu arma; b) posedă autorizaţii eliberate de gestionar;-------------Litera b) a alin. (1) al art. 27 a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. c) posedă permis de armă tip B;-------------Litera c) a alin. (1) al art. 27 a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. d) poseda asigurare obligatorie împotriva accidentelor.-------------Alin. (2) al art. 27 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.  +  Articolul 28 (1) Permisele de vânătoare prevăzute la art. 27 pot fi: a) permanente; b) temporare. (2) Permisele de vânătoare permanente se tiparesc, se inseriaza, se gestioneaza şi se elibereaza cetatenilor cu domiciliul sau rezidenta în România de către organizaţiile vânătoresti care au în gestiune fonduri cinegetice, conform modelului aprobat de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura.-------------Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (3) Condiţiile pe care un solicitant trebuie să le indeplineasca, cumulativ, pentru a se incadra în una dintre categoriile prevăzute la alin. (2) sunt urmatoarele: a) vârsta minima de 18 ani; b) sa fi efectuat un an de stagiatura sub indrumarea organizaţiei vânătoresti care gestioneaza cel puţin un fond cinegetic, la care solicită să fie inscris;-------------Litera b) a alin. (3) al art. 28 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". c) sa fi luat parte la minimum o instruire practica într-un poligon de tir; d) sa fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obtinerea permisului de vânătoare permanent, sustinut în faţa unei comisii mixte, constituita din reprezentantii autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura şi ai asociaţiilor, uniunilor sau federatiilor naţionale de profil recunoscute la nivel naţional şi international şi înfiinţate prin lege; e) în ultimii 3 ani sa nu fi savarsit fapte care sunt incadrate ca infractiuni, conform prezentei legi. (4) Permisul de vânătoare temporar se elibereaza de către organizaţiile vânătoresti, la cererea: a) apatrizilor cu domiciliul în strainatate care în tara de domiciliu sunt vânători şi dacă sunt veniti în România pentru acţiuni de vânătoare, dacă în tara de unde vin acestia vânătorii români pot practica vanatoarea numai pe baza unei licente emise de autorităţile competente; b) cetatenilor straini care în tara de domiciliu sunt vânători şi dacă sunt veniti în România pentru acţiuni de vânătoare, dacă în tara de unde vin acestia vânătorii români pot practica vanatoarea numai pe baza unei licente emise de autorităţile competente. (5) Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz şi pentru obţinerea permiselor de vânătoare în condiţiile prezentei legi se aprobă prin ordin al administratorului.-------------Alin. (5) al art. 28 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (6) Examenul pentru obţinerea calităţii de vânător se organizează pe judeţe, în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al administratorului.-------------Alin. (6) al art. 28 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.  +  Articolul 29Cetatenii români cu domiciliul în strainatate care au calitatea de vânător în tara de domiciliu, atestata prin document specific tarii respective, au dreptul de a practica vanatoarea în România dacă indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. b), c) şi d).  +  Articolul 30 (1) Permisul de vânătoare se anulează dacă posesorul lui a savarsit o faptă sanctionata ca infractiune de prezenta lege. (2) Anularea permisului de vânătoare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  +  Articolul 31 (1) Autorizatiile de vânătoare sunt: a) individuale; b) colective. (2) Autorizaţiile de vânătoare individuale sau colective sunt documente cu regim special, emise şi înseriate de gestionari printr-un sistem informatic, conform modelului şi reglementărilor stabilite prin ordin al conducătorului administratorului*).-------------Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (3) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi folosite de gestionari, în condiţiile stabilite prin reglementările referitoare la organizarea şi practicarea vânătorii.Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (4) Autorizatia de vânătoare eliberata de gestionar da dreptul titularului acesteia de a vana exemplarele pentru care a fost eliberata autorizatia, pe terenurile incluse în fondul cinegetic respectiv, indiferent de categoria de proprietate şi de proprietarul acestora.Alin. (4) al art. 31 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Articolul 32Prin excepţie de la prevederile art. 27, pot exercita vanatoarea numai pe bază de autorizaţii de vânătoare eliberate de gestionar urmatoarele categorii de persoane: a) elevii şi studentii din unitatile de invatamant abilitate, în care se studiaza ca disciplina, în cadrul programului de instruire, vanatul şi vanatoarea, pe fondurile cinegetice gestionate de acestea;-------------Litera a) a art. 32 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". b) personalul tehnic de vânătoare, angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice, dar numai în limita atribuţiilor de serviciu pe fondurile cinegetice ale gestionarului.-------------Litera b) a art. 32 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Articolul 33 (1) Vânătoarea se practică cu: a) arme de foc de vânătoare; b) capcane autorizate. (2) Caracteristicile mijloacelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se stabilesc prin ordin al conducătorului administratorului.-------------Art. 33 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.  +  Articolul 34În interesul protejării faunei şi florei sălbatice şi al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătăţii şi securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, în terenurile neincluse în fondurile cinegetice recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică şi a câinilor fără stăpân se realizează de gestionarul din zona respectivă sub formă de prestări de servicii, la solicitarea consiliului local sau a administraţiei ariei naturale protejate, cu avizul consiliului ştiinţific al acesteia, după caz.-------------Art. 34 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.  +  Articolul 35 (1) Vânătoarea în fondurile cinegetice care cuprind şi arii naturale protejate este admisă numai cu respectarea condiţiilor prevăzute în planurile de management cinegetic şi în planurile de management al ariilor naturale respective. (2) Vânătoarea în zonele tampon, admise la vânătoare, din cuprinsul ariilor naturale protejate se practică doar la speciile care nu fac obiectul protecţiei în aria naturală respectivă. (3) Vânătoarea în zonele de dezvoltare durabilă din cadrul rezervaţiilor biosferei este permisă numai membrilor asociaţiilor locale de vânători. (4) Hrănirea sau nădirea exemplarelor din speciile de interes cinegetic la distanţe mai mici de 1 km de limita ariilor naturale protejate în care vânătoarea este interzisă sau în cele neincluse în fondurile cinegetice este interzisă.-------------Art. 35 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.  +  Articolul 36 (1) Exemplarele din speciile admise la vânătoare, care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice, pot fi vânate şi în afara perioadei legale de vânătoare, în condiţiile aprobării administratorului.-------------Alin. (1) al art. 36 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.-------------Alin. (2) al art. 36 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.  +  Articolul 37Pentru acţiunile care se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) se eliberează autorizaţii de vânătoare, în condiţiile aprobării emise de administrator.-------------Art. 37 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.  +  Articolul 38 (1) Cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (1) lit. f) şi ale art. 33 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007sunt permise următoarele: a) mamiferele şi păsările admise la vânătoare sau părţi ori produse provenite de la acestea, dobândite legal prin acţiuni de vânătoare, pot face obiectul transportului pentru nevoile proprii ale vânătorilor; b) mamiferele admise la vânătoare în stare vie ori moartă sau orice părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat, recoltate cu respectarea prevederilor legale, pot face obiectul comercializării, deţinerii şi/sau transportului în scopul comercializării sau populării de către persoane juridice autorizate, potrivit legii; c) comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării speciilor de păsări cuprinse în anexele nr. 5D şi 5E la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007se realizează în conformitate cu prevederile art. 33 al acestei ordonanţe de urgenţă. (2) Transportul, comercializarea, naturalizarea şi orice operaţiuni privind vânatul sau părţi ori produse uşor identificabile provenite de la acesta, dobândite fără respectarea condiţiilor legii, sunt interzise.-------------Art. 38 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.  +  Articolul 39În scopul exercitarii vânătorii în condiţii de etica vânătoreasca, de protecţie a faunei de interes cinegetic, sunt interzise: a) depăşirea cotei de recoltă care a fost aprobată la nivel de gestionar;-------------Litera a) a art. 39 a fost modificată de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. b) depăşirea numarului de piese aprobate pentru recolta/vânător/zi de vânătoare; c) furnizarea de către gestionar de informaţii eronate referitoare la nivelul populatiei speciilor de fauna de interes cinegetic, estimate la nivelul fondului cinegetic;-------------Litera c) a art. 39 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". d) nerealizarea cotei de recoltă pentru vânatul sedentar ori depăşirea cotei de recoltă pe fond cinegetic, fără motive justificate;-------------Litera d) a art. 39 a fost modificată de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. e) vanatoarea pe alt fond cinegetic decat cel pe care vânătorul este autorizat sa vaneze;-------------Litera e) a art. 39 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". f) urmărirea vânatului rănit pe alt fond cinegetic, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vânătoare neintrodusă în toc, şi în afara căilor de comunicaţie;-------------Litera f) a art. 39 a fost modificată de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. g) accesul cu arma de vânătoare în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din celelalte arii naturale protejate, precum şi în zona strict protejată şi în zona tampon a Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»;-------------Litera g) a art. 39 a fost modificată de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. h) utilizarea steguletelor şi gardurilor pentru dirijarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic, precum şi a detectoarelor de animale; i) vanarea cerbilor, capriorilor, caprelor negre, muflonilor, mistretilor şi ursilor prin utilizarea altor cartuse decat a celor cu proiectile unice, ale caror caracteristici sunt prevăzute prin reglementarile tehnice emise de administrator; j) vanarea iepurilor, fazanilor sau potarnichilor la hranitori ori de la apusul până la rasaritul soarelui; k) vanarea cerbilor, capriorilor şi caprelor negre la hranitori, la sararii, la goana sau cu caini gonitori; l) vanarea ursilor la nada sau la barlog; este permisa vanatoarea la nada a exemplarelor de urs care produc pagube, cu aprobarea administratorului şi a autorităţii publice centrale care raspunde de protectia mediului; m) vanarea pasarilor de balta în apropierea gurilor de apa pe timp de inghet, dacă suprafaţa libera a apei nesituata la gura de apa este inghetata pe mai mult de 70%; n) vanarea puilor nezburatori ai pasarilor de interes cinegetic; o) folosirea la vânătoare a armelor care au calibrul necorespunzător speciei pentru care este autorizată acţiunea de vânătoare sau a celor la care percuţia cartuşului se realizează pe ramă;-------------Litera o) a art. 39 a fost modificată de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.-------------Litera p) a art. 39 a fost abrogată de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.-------------Litera q) a art. 39 a fost abrogată de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.-------------Litera r) a art. 39 a fost abrogată de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.-------------Litera s) a art. 39 a fost abrogată de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. s) utilizarea odorivectorilor, cu excepţia cercetării stiintifice, fără aprobarea administratorului; t) comercializarea de către persoane fizice a vanatului, a carnii de vanat, a diferitelor produse de vanat sau a trofeelor de vanat; t) fabricarea, comercializarea, detinerea sau utilizarea alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm; u) vânătoarea în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din ariile naturale protejate, în intravilan, în crescătorii de vânat, precum şi în zona strict protejată şi în zona tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»;-------------Litera u) a art. 39 a fost modificată de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. v) vanatoarea în rezervatiile naturale a speciilor care fac obiectul protectiei în aria naturala protejata; w) vânătoarea în suprafeţele ariilor naturale protejate cuprinse în fondurile cinegetice, practicată fără respectarea prevederilor planurilor de management cinegetic, şi în cele ale ariilor naturale respective în ceea ce priveşte vânătoarea;-------------Litera w) a art. 39 a fost modificată de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.Litera w) a art. 39 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". x) utilizarea armelor neomologate sau neautorizate pentru vânătoare în România;-------------Litera x) a art. 39 a fost modificată de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. y) parasirea fondului cinegetic fără ca vanatul recoltat, în baza autorizatiei de vânătoare individuale, să fie crotaliat, iar numărul crotaliei să fie trecut în autorizatia de vânătoare.-------------Litera y) a art. 39 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". z) impiedicarea practicarii vânătorii.------------Litera z) a art. 39 a fost introdusa de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007.z^1) completarea necorespunzătoare a autorizaţiilor de vânătoare;-------------Litera z^1) a art. 39 a fost introdusă de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.z^2) nereturnarea în termen a autorizaţiilor de vânătoare de către titularii acestora.-------------Litera z^2) a art. 39 a fost introdusă de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.  +  Articolul 39^1 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 39 lit. g), u) şi w), în interesul protejării faunei şi florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din ariile naturale protejate cuprinse în fonduri cinegetice, recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică şi a câinilor fără stăpân se realizează de gestionarul fondului cinegetic respectiv, cu acordul administratorului, la solicitarea administraţiei ariei naturale protejate, avizată de consiliul ştiinţific al acesteia. (2) Exemplarele recoltate în condiţiile alin. (1) se valorifică de gestionari potrivit legii şi reprezintă baza de calcul al tarifului de gestionare a faunei cinegetice.-------------Art. 39^1 a fost introdus de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.  +  Articolul 40 (1) Vanatul sau exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic dobandite în condiţiile prezentei legi se valorifica, după caz, de gestionar, consiliul local sau administratia ariei naturale protejate. (2) Sumele rezultate din valorificarea prevăzută la alin. (1) de către consiliile locale sau de către administraţiile ariilor protejate se fac venit la bugetul de stat. (3) Vanatul rezultat în urma unor acţiuni ilegale, precum şi exemplarele din fauna de interes cinegetic gasite moarte apartin, după caz: a) gestionarului, dacă acestea sunt gasite pe fonduri cinegetice şi se încadrează în cota de recolta aprobata;-------------Litera a) a alin. (3) al art. 40 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". b) statului, dacă acestea sunt gasite pe suprafete situate în perimetrul construit sau imprejmuit din intravilanul localitatilor sau în arii protejate, neincluse în fondurile cinegetic, sau dacă cota de recolta a fost realizata pentru cele din fondurile cinegetice.-------------Litera b) a alin. (3) al art. 40 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (4) Exemplarele care se regăsesc în situaţia prevăzută la alin. (3) lit. a) diminueaza cota de recolta în mod corespunzător. (5) Coarnele lepadate de cervide, gasite pe fondurile cinegetice, apartin gestionarilor.-------------Alin. (5) al art. 40 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Capitolul V Raspunderi şi sancţiuniRaspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 41Incalcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage raspunderea contraventionala, civila sau penala, după caz.  +  Articolul 42 (1) Constituie infractiune de braconaj şi se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei: a) vanatoarea fără permis de vânătoare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 32;------------Litera a) a alin. (1) al art. 42 a fost modificata de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007.a^1) vanatoarea fără autorizatie de vânătoare legala;------------Litera a^1) a alin. (1) al art. 42 a fost introdusa de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007. b) vanatoarea prin folosirea ogarilor sau a metisilor de ogari; c) emiterea de autorizaţii de vânătoare prin care se depăşeşte cota de recolta aprobata pentru fiecare gestionar; d) vanarea speciilor de vanat strict protejate în alte condiţii decat cele legale; e) vânătoarea în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din celelalte arii naturale protejate altfel decât în condiţiile art. 39^1;-------------Litera e) a alin. (1) al art. 42 a fost modificată de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. f) vânătoarea în intravilan, în zona strict protejată şi în zona tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» altfel decât în condiţiile art. 34;-------------Litera f) a alin. (1) al art. 42 a fost modificată de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. g) vânătoarea păsărilor migratoare de apă în ariile de protecţie specială avifaunistică şi a speciilor care fac obiectul protecţiei în ariile speciale de conservare constituite în baza prevederilor directivelor Uniunii Europene, cuprinse în fondurile cinegetice, fără respectarea prevederilor referitoare la vânătoare, cuprinse în planurile de management şi/sau în regulamentele acestora;-------------Litera g) a alin. (1) al art. 42 a fost modificată de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. h) urmarirea vanatului ranit pe alt fond cinegetic, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond, cu arma de vânătoare, în afara cailor de comunicatie;-------------Litera h) a alin. (1) al art. 42 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". i) vanatoarea pe alt fond cinegetic decat cel pe care vânătorul este autorizat sa vaneze;-------------Litera i) a alin. (1) al art. 42 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". j) vânarea în afara perioadelor legale de vânătoare la specia respectivă, conform anexei nr. 1 şi prevederilor art. 36 sau aprobării date pentru speciile din anexa nr. 2;-------------Litera j) a alin. (1) al art. 42 a fost modificată de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. k) vanatoarea prin utilizarea pe timp de noapte a autovehiculelor sau a dispozitivelor care permit ochirea şi tragerea pe intuneric; l) vânarea mamiferelor prin utilizarea capcanelor neautorizate;-------------Litera l) a alin. (1) al art. 42 a fost modificată de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. m) vanatoarea prin utilizarea substanţelor chimice toxice folosite în combaterea daunatorilor vegetali şi animali ai culturilor agricole şi/sau silvice, ce provoaca intoxicarea sau moartea faunei de interes cinegetic; n) vânarea urşilor la nadă şi/sau la bârlog;-------------Litera n) a alin. (1) al art. 42 a fost modificată de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. o) vanarea puilor nezburatori ai pasarilor de interes cinegetic; p) vânătoarea cu exemplare de păsări de pradă, cu arcuri şi cu arbalete;-------------Litera p) a alin. (1) al art. 42 a fost modificată de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. q) vânătoarea prin utilizarea armelor altfel decât ţinute în mână, a armelor la care percuţia cartuşului se realizează pe ramă ori/şi a altor arme decât cele autorizate sau omologate, după caz, pentru vânătoare în România;-------------Litera q) a alin. (1) al art. 42 a fost modificată de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (2) Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani, dacă au fost savarsite: a) de doua sau mai multe persoane împreună; b) de o persoană cu atribuţii de serviciu sau atribuţii publice în domeniul vânătorii, precum şi de reprezentantii persoanelor juridice care au în obiectul de activitate ocrotirea vanatului sau vanatoarea; c) vânătoarea practicată cu arme de foc şi capcane neautorizate în afara fondurilor cinegetice;-------------Litera c) a alin. (2) al art. 42 a fost modificată de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. d) vânătoarea pe timp de noapte, cu excepţia speciilor la care vânătoarea este permisă în acest interval, conform reglementărilor privind organizarea şi practicarea vânătorii.-------------Litera d) a alin. (2) al art. 42 a fost modificată de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.  +  Articolul 43Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei accesul nejustificat cu arma de vânătoare în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din celelalte arii naturale protejate, precum şi în zona strict protejată şi în zona tampon a Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», ale căror limite sunt vizibil delimitate, şi accesul altor membri vânători decât ai asociaţiilor locale de vânători, în zonele tampon, în parcurile naturale şi în ariile naturale protejate ale patrimoniului natural universal, cuprinse în fondurile cinegetice.-------------Art. 43 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.  +  Articolul 44Constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei: a) scoaterea din ţară a trofeelor care pot fi medaliate de vânat sau a faunei vii de interes cinegetic, fără respectarea dispoziţiilor legale;-------------Litera a) a art. 44 a fost modificată de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. b) transportul vânatului dobândit în condiţiile art. 42 sau găsit împuşcat ori tranşat în teren, comercializarea, naturalizarea şi orice operaţiuni privind vânatul sau părţi ori produse uşor identificabile provenite de la acesta, dobândite fără respectarea condiţiilor legii;-------------Litera b) a art. 44 a fost modificată de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. c) eliberarea şi folosirea permiselor sau a autorizaţiilor de vânătoare în alte condiţii decat cele prevăzute la art. 27-29 şi 31; d) eliberarea de autorizaţii pentru vânătoare, în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege;-------------Litera d) a art. 44 a fost modificată de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. e) impiedicarea, prin exercitarea de acte de violenta, a desfăşurării activităţilor de vânătoare în condiţiile art. 4 alin. (2).------------Litera e) a art. 44 a fost introdusa de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007.  +  Articolul 44^1Complicitatea la acţiunile prevăzute la art. 42-44 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei.-------------Art. 44^1 a fost introdus de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.  +  Articolul 45Nemarcarea prin semne vizibile a limitelor zonelor cu protecţie strictă, a zonelor de protecţie integrală şi a zonelor tampon, de către administratorul ariei naturale protejate respective, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.-------------Art. 45 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.  +  Articolul 45^1Constatarea faptelor ce constituie infractiune potrivit art. 42-44 se face, în afara organelor de urmărire penala, şi de către personalul salariat cu atribuţii de ocrotire a vanatului din cadrul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, autorităţii publice centrale care raspunde de protectia mediului şi gestionarilor fondurilor cinegetice, precum şi de un alt personal de specialitate imputernicit în acest scop de către conducatorul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura.-------------Art. 45^1 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Articolul 46 (1) Bunurile care au servit la savarsirea infracţiunilor prevăzute la art. 42-44, inclusiv mijloacele de transport, se confisca. (2) Trofeele de vanat şi vanatul care fac obiectul infracţiunilor prevăzute la art. 42-44 se confisca. (3) Bunurile prevăzute la alin. (1) se retin de către agentul constatator în vederea confiscarii şi se predau organelor de urmărire penala, iar vanatul şi trofeele de vanat prevăzute la alin. (2) se retin şi se predau gestionarului fondului cinegetic, care le tine la dispoziţia organelor de urmărire penala.-------------Alin. (3) al art. 46 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Articolul 46^1Faptele prevăzute la art. 42-45 prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni, indiferent de modul şi de mijloacele de săvârşire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, precum şi de persoana şi de conduita făptuitorului.-------------Art. 46^1 a fost introdus de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.  +  Articolul 47Permisul de vânătoare al celui care a savarsit una dintre faptele prevăzute la art. 42 şi 43 se retrage şi se anulează, în condiţiile legii.  +  Articolul 48 (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte şi se sancţionează după cum urmeaza: a) vanatoarea fără asigurare împotriva accidentelor, cu amendă de la 100 lei la 300 lei; b) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. d), f), n), p) şi v) şi la art. 39 lit. b), d), ş), y), z^1) şi z^2), cu amendă de la 250 lei la 750 lei;-------------Litera b) a alin. (1) al art. 48 a fost modificată de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. c) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (2), art. 18, art. 23 alin. (1) lit. c), h), i), j), k), l) şi s), precum şi la art. 39 lit. h), k), m) şi t), cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei;-------------Litera c) a alin. (1) al art. 48 a fost modificată de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. d) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a), b), g), r), ş), t) şi w), precum şi la art. 39 lit. i), ţ), u) şi z), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;-------------Litera d) a alin. (1) al art. 48 a fost modificată de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. e) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (1), (2^1), (2^2), (2^3), (3) şi (4), art. 19 alin. (2^1), art. 21, art. 23 alin. (1) lit. q), ţ) şi x), art. 35 alin. (4) şi la art. 39 lit. c), j) şi o), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.-------------Litera e) a alin. (1) al art. 48 a fost modificată de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (2) În toate cazurile, permisul de vânătoare al celui care a savarsit una dintre faptele prevăzute la alin. (1) va fi retinut de către agentul constatator şi va fi transmis imediat unităţii care l-a emis.  +  Articolul 49Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul salariat cu atribuţii de ocrotire a vanatului din cadrul persoanelor juridice care gestioneaza fonduri cinegetice, de personalul structurilor de administrare a ariilor naturale protejate, de alt personal de specialitate, imputernicit în acest scop de conducatorul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, precum şi de lucratorii anume desemnaţi de Ministerul Administraţiei şi Internelor.-------------Art. 49 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Articolul 50 (1) Persoanele imputernicite să constate infractiunile prevăzute la art. 42-44 şi contraventiile prevăzute la art. 48 sunt asimilate, în exercitarea atribuţiilor ce decurg din imputernicire, personalului care indeplineste o functie ce implica exercitiul autorităţii publice.------------Alin. (1) al art. 50 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007. (2) Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor este un document tipizat al cărui model se stabileşte de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură*).-------------Alin. (2) al art. 50 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.  +  Articolul 51 (1) Cuantumul despăgubirilor pentru pagubele produse faunei cinegetice prin fapte ce constituie infractiuni sau contraventii, în sensul prezentei legi, se stabileste potrivit anexelor nr. 1 şi 2. (2) În cazul în care daunele produse fondului cinegetic determina reducerea cotei de recolta, despăgubirile se încasează de gestionarii fondurilor cinegetice, direct sau prin intermediul direcţiilor generale ale finanţelor publice.-------------Alin. (2) al art. 51 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (3) Despăgubirile încasate de gestionarii fondurilor cinegetice sunt utilizate şi distribuite după cum urmeaza:-------------Partea introductivă a alin. (3) al art. 51 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". a) 75% se retin de gestionarii care le încasează pentru gospodarirea vanatului; b) 25% se achită de gestionarii care le încasează agentilor constatatori. (4) În cazul în care daunele produse faunei cinegetice nu determina reducerea cotei de recolta, despăgubirile se încasează de administrator, prin intermediul structurilor teritoriale sau al direcţiilor generale ale finanţelor publice. (5) Despăgubirile încasate de administrator sunt utilizate şi distribuite după cum urmeaza: a) 75% se virează la bugetul de stat; b) 25% se achită agentilor constatatori.  +  Capitolul VI Dispozitii tranzitorii şi finaleDispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 52Animalele salbatice din intravilanul localitatilor, din ariile protejate de tip faunistic, din gradinile zoologice, din centre de reabilitare, din sanctuare, cele deţinute sau folosite legal în scopuri artistice, precum şi cele din crescatoriile de vanat autorizate şi din complexurile de vânătoare nu sunt supuse dispoziţiilor prezentei legi.  +  Articolul 53 (1) Reactualizarea delimitarii fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare se face în condiţiile prezentei legi de către administrator, în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.------------Alin. (1) al art. 53 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007. (2) În situaţia în care, în urma reactualizarii prevăzute la alin. (1), fondurile cinegetice existente la intrarea în vigoare a prezentei legi îşi modifica limitele, fondul cinegetic se considera nemodificat dacă, după reactualizare, în suprafaţa acestuia se regăsesc mai mult de 50% din suprafaţa fondului cinegetic existent anterior reactualizarii.-------------Alin. (2) al art. 53 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Articolul 54Studiile prevăzute la art. 17 alin. (2) vor fi intocmite de actualii gestionari, în maximum un an de la publicarea prezentei legi.  +  Articolul 55Bunurile patrimoniale ale vechilor deţinători, existente pe fondurile cinegetice, se pot prelua, prin cumparare, de noii deţinători, pe baza protocoalelor incheiate în acest scop, în condiţiile stabilite între părţi.-------------Art. 55 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Articolul 56 (1) În scopul administrării şi gestionării fondului cinegetic într-o concepţie unitară, administratorul elaborează şi aprobă, cu avizul Consiliului Naţional de Vânătoare, în limita prevederilor prezentei legi, regulamente, instrucţiuni şi reglementări tehnice.-------------Alin. (1) al art. 56 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (2) Actuala strategie cinegetica şi actualele regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice privind vanatul şi vanatoarea, emise în baza Legii fondului cinegetic şi a protectiei vanatului nr. 103/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rămân în vigoare până la revizuirea acestora în concordanta cu reglementarile internationale la care statul român este parte, dar nu mai tarziu de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 57 (1) Valorile de despăgubire sunt stabilite în euro şi se achită în lei, la cursul oficial de la data achitarii. (2) Pentru fapta prevăzută la art. 14 alin. (2), valoarea despăgubirilor se stabileşte pe cale civilă.-------------Alin. (2) al art. 57 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (3) Valorile de despăgubire prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 sunt aplicabile în cazurile în care prin faptele savarsite a fost diminuată, cantitativ sau calitativ, populatia faunei de interes cinegetic din fondurile cinegetice în afara cotei de recolta sau a fost diminuată populatia faunei de interes cinegetic existenta în terenurile prevăzute ca excepţii la art. 1 lit. j).-------------Alin. (3) al art. 57 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (4) În cazurile în care prin fapte de braconaj a fost diminuată, cantitativ sau calitativ, populatia faunei de interes cinegetic din fondurile cinegetice, prejudiciul produs diminueaza cota de recolta stabilita pentru specia/speciile respectiva/respective pentru fondul cinegetic.-------------Alin. (4) al art. 57 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic". (5) Dacă prin fapte de braconaj a fost diminuată, cantitativ sau calitativ, populatia faunei de interes cinegetic după realizarea integrală a cotei de recolta pentru fondul cinegetic unde a fost savarsita fapta, prejudiciul este produs statului român şi pentru calculul despăgubirilor se aplică cuantumul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2.-------------Alin. (5) al art. 57 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".  +  Articolul 58 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta lege. (3) La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea fondului cinegetic şi a protectiei vanatului nr. 103/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 17 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Contractele de gestionare a fondurilor cinegetice, existente la data intrarii în vigoare a prezentei legi, rămân valabile până la data încetării raporturilor contractuale.-------------Alin. (4) al art. 58 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "fond de vânătoare" cu sintagma "fond cinegetic".Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.p. PRESEDINTELECAMEREI DEPUTATILOR,MIRON TUDOR MITREAPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 9 noiembrie 2006.Nr. 407.  +  Anexa 1Perioadele de vânare, valoarea decalcul al tarifului de gestionare şi valoareade despăgubire în cazul unor fapte ilicite pentruspeciile la care vânarea este permisă------------Titlul anexei 1 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.B. PASARI───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Abrogat───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1^1.Becaţina mică 1 sept. - 28 febr. 10 55 135(Lymnocryptes minimus)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2.Cioara grivă 1 iunie - 31 mart. - 10 20(Corvus corone cornix)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2^1. Cioara grivă 1 iunie - 31 mart. - 10 20sudică (Corvus coronesardonius)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3.Cioara-de-semănătura 1 iunie - 31 mart. - 10 70(Corvus frugilegus)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3^1. Cioara 1 iunie - 31 mart. - 10 70neagră (Corvuscorone corone)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4.Ciocârlia-de-câmp 15 sept. - 15 nov. 1 20 30(Alauda arvensis)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5.Cocosar (Turdus pilaris) 1 sept. - 28 febr. 2 27 75───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6.Cocoşul-de-munte 20 apr. - 10 mai 1 000 1350 2700(Tetrao urogallus - mascul)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────7. Cormoranul mare 1 sept. - 28 febr. 2 80 270(Phalacrocorax carbo)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────8.Coţofana (Pica pica) 1 iunie - 31 mart. - 10 20 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────9.Fazanul 1 oct. - 28 febr. 1 35 70(Phasianus colchicus)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10.Gaita 1 sept. - 28 febr. - 27 135(Garrulus glandarius)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11.Gainusa de balta 1 sept. - 28 febr. 2 27 50(Gallinula chloropus)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11^1. Gâsca-de- 1 sept. - 28 febr. 20 55 275semănătură (Anserfabalis fabalis)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12.Gâsca de vară 1 sept. - 28 febr. 20 55 275(Anser anser rubrirostris)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13.Garlita mare 1 sept. - 28 febr. 20 55 275(Anser albifrons)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14.Graurul 1 sept. - 28 febr. 2 15 55(Sturnus vulgaris)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14^1. Graurul 1 sept. - 28 febr. 2 15 55dobrogean(Sturnus vulgarisbalcanicus)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15.Gugustiucul 15 aug. - 28 febr. 2 27 80(Streptopelia decaocto)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15^1. Ierunca 15 sept. - 15 dec. 50 150 350(Bonasa bonasia)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16.Lisita (Fulica atra) 1 sept. - 28 febr. 5 27 110───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17.Porumbelul gulerat 15 aug. - 28 febr. 2 27 80(Columba palumbus)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18.Porumbelul-de-scorbură 15 aug. - 28 febr. 2 55 110(Columba oenas)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19.Potarnichea 15 sept. - 31 dec. 10 55 220(Perdix perdix)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20.Prepelita 15 aug. - 31 dec. 2 27 80(Coturnix coturnix)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────21.Rata mare 1 sept. - 28 febr. 10 55 110(Anas platyrhynchos)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────22.Rata mica 1 sept. - 28 febr. 10 55 110(Anas crecca)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────23.Rata fluieratoare 1 sept. - 28 febr. 10 55 110(Anas penelope)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────24.Raţa-cu-cap-castaniu 1 sept. - 28 febr. 10 55 110(Aythya ferina)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────25.Raţa moţată 1 sept. - 28 febr. 10 55 110(Aythya fuligula)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────26.Rata pestrita 1 sept. - 28 febr. 10 55 110(Anas strepera)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────27.Rata sunatoare 1 sept. - 28 febr. 10 55 110(Bucephala clangula)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────28.Rata lingurar 1 sept. - 28 febr. 10 55 110(Anas clypeata)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────29.Rata sulitar 1 sept. - 28 febr. 10 65 130(Anas acuta)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────30.Rata caraitoare 1 sept. - 28 febr. 10 65 130(Anas querquedula)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────31.Raţa-cu-cap negru 1 sept. - 28 febr. 10 65 130(Aythya marila)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────32.Sitarul de pădure 1 sept. - 28 febr. 10 55 110(Scalopax rusticola)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────33. Abrogat───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────34.Stancuta 15 iul. - 15 mart. 1 27 75(Corvus monedula)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────35.Sturzul de vasc 1 sept. - 28 febr. 2 27 75(Turdus viscivorus)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────36.Sturzul cantator 1 sept. - 28 febr. 2 27 75(Turdus philomelos)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────37.Sturzul viilor 1 sept. - 28 febr. 2 27 75(Turdus iliacus)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────38.Turturica 1 sept. - 28 febr. 2 27 75(Streptopelia turtur)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------Litera B din anexa 1 a fost modificată şi completată de pct. 52-59 ale art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.------------Anexa 1 a fost modificata de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007.  +  Anexa 2Valoarea de despăgubireîn cazul unor fapte ilicite şi valoareade calcul a tarifului de gestionare pentru speciilela care vânarea este interzisă------------Titlul anexei 2 a fost modificat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Nr. Valoarea Valoarea   crt. Denumirea de calcul de                                                      al tarifu- despăgubire                                                      lui de ges- (în Euro)                                                       tionare                                                       (în euro) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                A.MAMIFERE ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     1. Castorul (Castor fiber) 2 000 6 000 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     2. Elanul (Alces alces) 5 000 20 000     3. Hamsterul/Harciogul (Cricetus cricetus) 20 100     4. Lupul (Canis lupus) 400 1 000     5. Nurca (Lutreola lutreola) 50 200     6. Pisica sălbatică (Felis silvestris) 50 200     7. Rasul (Lynx lynx) 500 2 000     8. Ursul (Ursus arctos) 20 000 40 000     9. Veverita (Sciurus vulgaris 20 100    10. Vidra (Lutra lutra) 500 2 000    11. Zimbrul (Bison bonasus) 20 000 30 000 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    B.PASARI ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     1. Acvila-de-camp (Aquila heliaca) 1 500 2700     2. Acvila-de-munte (Aquila chrysa'tos) 1 000 2700     3. Acvila-de-stepa (Aquila rapax orientalis) 1350 1350     4. Acvila-mică (Hieraatus pennatus) 1350 1350     5. Acvila-tipatoare-mica (Aquila pomarina) 1350 1350     6. Acvila-tipatoare-mare (Aquila clanga) 1350 1350     7. Acvila-porumbacă (Hieraaetus fasciatus) 540 540     8. Alunarul (Nucifraga caryocatactes) 80 80     9. Auselul (Regulus sp.) 27 27    10. Barza-alba (Ciconia ciconia) 270 270    11. Barza-neagra (Ciconia nigra) 410 410    12. Batausul (Philomachus pugnax) 220 220    13. Abrogat    14. Becatina-mare (Gallinago media) 20 135    15. Boicusul (Remiz pendulinus) 5 27    16 Botgros (Coccothratistes coccothraustes) 5 80    17. Brumarita (Prunnela sp. 5 27    18. Bufnita (Buba buba) 500 1350    19. Buhaiul-de-balta (Botaurus stellaris) 25 540    20. Capântortura (Jynx torquilla) 5 135    21. Caprimulgul (Caprimuigus europaeus) 20 135    22. Califarul-alb (Tadorna tadorna) 500 540    23. Califarul-rosu (Tadorna ferruginea) 500 1350    24. Canaras (Serinus serinus) 5 27    25. Canepar (Carduelis cannabina) 5 27    26. Chira (Sterna sp.) 20 160    27. Chirighita (Chlidonias sp. 20 135    28. Ciocantors (Recurvirostra avosetta) 20 135    29. Cinghita-de-iarna (Montifringilla nivalis) 20 55    30. Cinteza (Fringilla sp.) 5 27    31. Ciocanitoarea (Dendrocopos sp.; 10 135         Picoides sp; Drycopus sp.)    32. Ciocanitoarea neagra (Dryocopus martius) 10 270    33. Ciocarlanul (Gaierida cristata) 10 80    34. Ciocarlia (Lullula sp.; Melanocorypha) 10 80    35. Ciocarlia urecheata (Eremophila alpestris) 10 80    36. Ciovlica (Glareola sp.) 50 270    37. Ciuful (Asio sp.) 50 270    38. Ciuvica (Giaucidium passerinium) 50 270    39. Ciusul (Otus scops) 100 270    40. Cocorul-mare (Grus grus) 500 540    41. Cocorul-mic (Anthropoides virgo) 250 540    42. Cocosul-de-mesteacan (Lyrurus tetrix) 1000 1350    43. Codalbul (Haliaeetus albicilla) 1000 2700    44. Codobatura (Motacilla sp.) 5 27    45. Codrosul (Phoenicurus sp.) 5 27    46. Cojoaica (Certhia sp.) 5 27    47. Corbul (Corvus corax) 20 135    48. Corcodelul mic (Pachybaptus ruficollis) 20 55    49. Corcodelul mare (Podiceps cristatus) 20 55    50. Corcodelul-cu-gât negru (Podiceps nigricolis) 20 135    51. Corcodelul-cu-gât roşu (Podiceps griseigena) 20 270   51^1. Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo) 50 200    52. Cormoranul-mic (Phalacrocorax pygmaeus) 50 410    53. Crestetul (Porzano sp.) 20 80    54. Carsteiul-de-balta (Rallus aquaticus) 20 55    55. Carsteiul-de-camp (Crex crex) 20 410    56. Cucul (Cuculus canorus) 25 135    57. Cucuveaua (Athene noctua) 50 270    58. Cufundarul (Gavia artica) 50 135    59. Cufundarul mic (Gavia stellata) 50 135    60. Cufundarul-mare (Gavia immer) 50 150    61. Culicul mare (Numenius arquata) 50 270    62. Culicul mic (Numenius phaeopus) 50 270    63. Culicul-cu-cioc-subţire (Numenius tenuirostris) 50 2700    64. Drepneaua (Apus sp.) 5 55    65. Dropia (Otis tarda) 1000 2700    66. Dumbraveanca (Coracias garrulus) 10 270    67. Egreta-mare (Egretta alba) 100 270    68. Egreta-mica (Egretta garzetta) 100 135    69. Eiderul (Somateria mollissima) 50 405    70. Ferestrasul-mare (Mergus merganser) 135 400    71. Ferestrasul-mic (Mergus albellus) 50 135    72. Ferestrasul motat (Mergus serrator) 135 400    73. Fasa (Anthus sp.) 10 27    74. Flamingul (Phoenicopterus ruber) 50 270    75. Florintele (Carduelis chloris) 5 27    76. Fluierarul de munte (Actitis hypoleucos) 5 55    77. Fluierarul sur (Xenus cinereus) 5 55    78. Fluierarul (Tringa sp.) 5 55    79. Fluturas de stanca (Trichodroma muraria) 10 270    80. Forfecuta (Loxia sp.) 5 55    81. Frunzarita (Hippoiais sp.) 5 27    82. Fugaciul (Calidris sp.) 10 55    83. Furtunarul (Puffinus puffinus) 10 55    84. Gaia-neagra (Milvus migrans) 250 1350    85. Gaia-rosie (Milvus milvus) 250 1350    86. Ghionoaia (Picus sp. 10 135    87. Garlita mica (Anser erythropus) 250 1350    88. Abrogat    89. Gasca mica de semanatura (Anser fabalis rossicus) 250 410    90. Gasca cu cioc scurt (Anser fabalis brachyrhynchus) 250 410    91. Gasca cu-gat-rosu (Branta ruficollis) 250 1350    92. Gasca neagra (Branta bernicla) 250 410    93. Grangurul (Oriolus oriolus) 5 110    94. Greluselul (Locustella sp.) 5 27    95. Guşă-vânătă (Luscinia sp.) 10 27    96. Heretele (Circus sp.) 100 270    97. Hoitar (Neophron percnopterus) 500 2700    98. Huhurezul (Strix sp.) 100 270    99. Abrogat   100. Inarita (Carduelis sp.) 5 27   101. Lacarul (Acrocephalus sp.) 5 27   102. Lacustarul (Sturnus roseus) 5 55   103. Lastunul (Delichon sp.; Riparia sp.; 5 27          Hirundo sp.)   104. Lebada-de-vara (Cygnus olor) 100 270   105. Lebada-de-iarna (Cygnus cygnus) 100 540   106. Lebada-mica (Cygnus coiumbianus) 100 540   107. Lopatarul (Platalea leucorodia) 100 270   108. Lupul-de-mare (Stercorarius sp.) 25 135   109. Macaleandru (Erithacus rubecula) 5 27   110. Maracinarul (Saxicola sp.) 5 27   111. Matasarul (Bombycilla garrulus) 5 55   112. Mierla-gulerata (Turdus torquatus alpestris) 5 55   113. Mierla-neagra (Turdus merula) 5 27   114. Mierla-de-piatra (Monticola saxatilis) 10 135   115. Minunita (Aegolius funereus) 100 270   116. Mugurarul (Pyrrhula pyrrhula) 5 80   117. Mugurar rosu (Carpodacus erythrinus) 5 27   118. Muscarul (Ficedula sp.) 5 27   119. Nagatul (Chettusia sp.) 50 135   120. Nagatul (Vanellus vanellus) 50 80   121. Notatita (Phalaropus sp.) 10 55   122. Ochiul-boului (Troglodytes troglodytes) 5 27   123. Pasărea-ogorului (Burhinus oedicnemus) 50 270   124. Pasarea-omatului (Plectrophenax nivalis) 50 55   125. Pascarelul-negru (Cinclus sp.) 10 55   126. Pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus) 500 1350   127. Pelicanul cret (Pelecanus crispus) 1000 1660   128. Pescarus cu trei degete (Rissa tridactyla) 50 55   129. Pescarusul-albastru (Alcedo athis) 50 55   130. Pescarita (Hydroprogne sp.; Gelochelidon sp.) 25 135   131. Pescarusul (Larus sp.) 25 135   132. Piciorong (Himantopus himantopus) 50 135   133. Pierarul (Oenanthe sp.) 10 27   134. Pietruşul (Arenaria interpres) 5 55   135. Pitulicea (Phylloscopus sp.) 5 27   136. Pitigoiul (Parus sp.) 5 27   137. Ploierul (Pluvialis sp.) 5 55   138. Presura (Enberiza sp.) 5 27   139. Prigoria (Merops apiaster) 10 55   140. Privighetoarea (Lusciniola sp.; Luscinia sp.) 10 80   141. Prundas de namol (Limicola faicinellus) 10 55   142. Prundăraşul (Charadrius sp.) 10 55   143. Pupaza (Upupa epops) 10 55   144. Rata-cu-cap-alb (Oxyura leucocephala) 50 540   145. Raţa-cu-ciuf (Netta rufina) 50 270   146. Rata de gheturi (Clangula hyemalis) 50 135   147. Rata catifelata (Melanitta fusca) 50 135   148. Rata neagra (Melanitta nigra) 50 135   149. Rata rosie (Aythya nyroca) 50 540   150. Scatiu (Carduelis spinus) 5 27   151. Scoicarul (Haematopus ostralegus) 20 135   152. Sfranciocul (Lanius sp.) 5 55   153. Silvia (Sylvia sp.) 5 27   153^1.Sitarul-de-mal(Limosa limosa) 10 50   154. Sitarul de mal nordic (Limosa lapponica) 50 270   155. Spârcaciul (Tetrao tetrix) 500 1350   156. Sticletele (Carduelis sp.) 5 27   157. Stârcul-de-cireadă (Bubulcus ibis) 25 135   158. Starcul-galben (Ardeola ralloides) 25 70   159. Starcul-de-noapte (Nycticorax nycticorax) 25 135   160. Starcul pitic (Ixobrychus minutus) 25 55   161. Starcul-rosu (Ardea purpurea) 25 135   162. Starcul cenusiu (Ardea cinerea) 25 135   163. Striga (Tyto alba guttata) 250 540   164. Stufarica (Cettia cetti) 5 27   165. Serparul (Circaetus circaetus gallicus) 250 540   166. Soimul calator (Falco peregrinus) 500 1660   167. Soimul de iarna (Falco columbarius) 250 540   168. Soimul dunarean (Falco cherrug) 500 2700   169. Soimul randunelelor (Falco subbuteo) 250 540   170. Sorecarul mare (Buteo rufinus) 250 540   171. Sorecarul incaltat (Buteo lagopus) 250 270   172. Sorecarul comun (Buteo buteo) 250 270   173. Ticleanul Sitta europaea) 5 27   174. Tiganusul(Plegadis falcinellus) 50 555   175. Uliganul-pescar (Pandion haliaetus) 250 540   176. Uliul (Accipiter sp.) 150 270   177. Vânturelul de seară (Falco vespertinus) 250 1350   178. Vanturel mic (Falco naumanni) 250 1350   179. Vanturel rosu (Falco tinnunculus) 250 540   180. Viesparul (Pernis apivorus) 250 540   181. Vulturul-negru (Aegypius monachus) 1000 2700   182. Vulturul-sur (Gyps fulvus) 1000 2700   183. Zaganul (Gypaetus barbatus) 1000 2700 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------Tabelul din anexa a fost modificat de pct. 60-65 ale art. I din LEGEA nr. 215 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.------------Anexa 2 a fost modificata de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 197 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007.---------