LEGE nr. 141 din 30 aprilie 2004
pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 4 mai 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul (5) al articolului 46 va avea următorul cuprins:
  "(5) Proiectele de hotărâri pot fi produse de consilieri, de primar sau de cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului şi al serviciilor din cadrul aparatului propriu al autorităţii administraţiei publice locale."
  2. După alineatul (1) al articolului 109 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1 ), cu următorul cuprins:
  "(1^1 ) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri, de preşedinte, de vicepreşedinţi sau de cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului şi al serviciilor din cadrul aparatului propriu al autorităţii administraţiei publice locale."
  3. După articolul 120 se introduce un nou capitol, capitolul VI^1 , cu următorul cuprins:
  "CAPITOLUL VI^1
  Iniţiativa cetăţenească
  Art. 120^1 . - (1) Cetăţenii pot propune consiliilor locale şi consiliilor judeţene pe a căror rază domiciliază, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâri.
  (2) Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a unităţii administrativ-teritoriale respective.
  Art. 120^2 . - (1) Iniţiatorii depun la secretarul unităţii administrativ-teritoriale forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul va fi afişat spre informare publică prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.
  (2) Iniţiatorii asigură întocmirea listelor de susţinători pe formulare puse la dispoziţie de secretarul unităţii administrativ-teritoriale.
  (3) Listele de susţinători vor cuprinde numele, prenumele şi domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnăturile susţinătorilor.
  (4) Listele de susţinători pot fi semnate numai de cetăţenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective, al cărei consiliu local sau judeţean urmează să dezbată proiectul de hotărâre în cauză.
  Art. 120^3 . - După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale, proiectul de hotărâre va urma procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local sau judeţean, după caz."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 30 aprilie 2004.
  Nr. 141.
  -------