HOTĂRÂRE nr. 1.516 din 16 septembrie 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 5 octombrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 14 din Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificările ulterioare, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  (1) În vederea acoperirii cheltuielilor iniţiale de implementare a bursei speciale "Guvernul României", se suplimentează bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pe anul 2004, la capitolul 57.01 "Învăţământ", titlul "Transferuri", cu suma de 11.000.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004.
  (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării.


  Articolul 3

  Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2004 se reîntregeşte Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.


  Articolul 4

  Se mandatează Ministerul Educaţiei şi Cercetării să negocieze şi să încheie un acord de implementare cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, conform art. 8 alin. (1) din Legea nr. 157/2004, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul afacerilor externe,
  Mircea Geoană
  Ministru de stat,
  ministrul administraţiei şi internelor,
  Marian Florian Săniuţă
  Ministrul delegat pentru administraţia publică,
  Gheorghe Emacu
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Dan Mircea Popescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 16 septembrie 2004.
  Nr. 1.516.


  Anexă

  NORMA 16/09/2004