HOTĂRÂRE nr. 399 din 8 iunie 2018privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 12 iunie 2018
  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, conform variantei finale a studiului de fezabilitate ,,Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an“, potrivit planului cu amplasamentul/planurilor topografice prevăzute în anexa nr. 1*).
  *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., care este depozitarul acestora, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planurilor topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.


  Articolul 2

  Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Energiei, prin Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.


  Articolul 3

  Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza comunei Fărcășești din județul Gorj, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 4

  Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național prevăzute la art. 1, pe raza comunei Fărcășești, județul Gorj, în cuantum total de 7.845.307,02 lei, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pe anul 2018 Ministerului Energiei la capitolul 81.01 „Combustibili și energie“, titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.12 „Investiții ale agenților economici cu capital de stat“.


  Articolul 5

  Sumele individuale prevăzute la art. 4 se virează de către Ministerul Energiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora de către reprezentantul expropriatorului, într-un cont bancar deschis pe numele Societății Complexul Energetic Oltenia - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.


  Articolul 6

  Ministerul Energiei, prin Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.


  Articolul 7

  Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul consiliului local și prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Eugen Constantin Uricec,
  secretar de stat
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 8 iunie 2018.
  Nr. 399.

  Anexa nr. 2

  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere
  al lucrării de utilitate publică de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj,
  la o capacitate de 8,0 milioane tone/an lignit“ situate pe raza comunei Fărcășești din județul Gorj,
  proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor


  Nr.
  crt.

  Județul

  UAT

  Numărul parcelei
  pe planul
  de situație

  Numele și prenumele proprietarului/deținătorului
  terenului

  Număr topografic

  Nr. cadastral/
  Nr. carte funciară

  Extravilan/
  Intravilan

  Categoria
  de folosință

  Suprafața
  de expropriat (mp)

  Valoare totală a despăgubirilor (lei)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  1

  Gorj

  Fărcășești

  1

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T44
   
  Extravilan

  P

  1193

  298,25

  2

  Gorj

  Fărcășești

  2

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T44
   
  Extravilan

  P

  31

  7,75

  3

  Gorj

  Fărcășești

  1

  PUPAZAN POLINA

  T23, P1024

  37047

  Extravilan

  P

  858

  214,50

  4

  Gorj

  Fărcășești

  2

  FECIORU ELENA

  T23, P1024/1
   
  Extravilan

  A

  255

  127,50

  5

  Gorj

  Fărcășești

  3

  UIFALVI I. PATRU, UIFALVI I. ION

  T23/1025/1
   
  Extravilan

  A

  1558

  779,00

  6

  Gorj

  Fărcășești

  4

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T23
   
  Extravilan

  P

  1191

  297,75

  7

  Gorj

  Fărcășești

  5

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T23
   
  Extravilan

  P

  1848

  462,00

  8

  Gorj

  Fărcășești

  6

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T23
   
  Extravilan

  P

  1307

  326,75

  9

  Gorj

  Fărcășești

  7

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T23
   
  Extravilan

  P

  1282

  320,50

  10

  Gorj

  Fărcășești

  1

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T24
   
  Extravilan

  A

  3306

  1.653,00

  11

  Gorj

  Fărcășești

  1

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T25
   
  Extravilan

  P

  192464

  48.116,00

  12

  Gorj

  Fărcășești

  2

  GOȘA ION, GOȘA MIHAIL, GOȘA DUMITRU, CORICI ECATERINA

  T25, P 1064/1

  37011

  Extravilan

  P

  7722

  1.930,50

  13

  Gorj

  Fărcășești

  3

  ȚUNCU CONSTANTIN

  T25, P1064/9

  37093

  Extravilan

  P

  1372

  343,00

  14

  Gorj

  Fărcășești

  1

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T26
   
  Extravilan

  N

  796

  99,50

  15

  Gorj

  Fărcășești

  1.1

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T26
   
  Extravilan

  A

  2505

  1.252,50

  16

  Gorj

  Fărcășești

  2

  NIȚĂ V. DUMITRU

  T26, P1109/1,1109/2
   
  Extravilan

  A

  6367

  3.183,50

  17

  Gorj

  Fărcășești

  3

  ROȘIANU C. ELENA

  T26, P 1110/4
   
  Extravilan

  A

  3464

  1.732,00

  18

  Gorj

  Fărcășești

  4

  VÎLCEANU ION

  T26,
  P 1106,1110/3

  37063

  Extravilan

  A

  5016

  2.508,00

  19

  Gorj

  Fărcășești

  2

  def. VOICHITA VASILE

  T28
   
  Extravilan

  P

  808

  202,00

  20

  Gorj

  Fărcășești

  3

  CURALEA ION

  T28, P 1215

  35588

  Extravilan

  P

  1037

  259,25

  21

  Gorj

  Fărcășești

  1

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T30
   
  Extravilan

  P

  4765

  1.191,25

  22

  Gorj

  Fărcășești

  2

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T30
   
  Extravilan

  P

  5091

  1.272,75

  23

  Gorj

  Fărcășești

  3

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T30
   
  Extravilan

  P

  5494

  1.373,50

  24

  Gorj

  Fărcășești

  4

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T30
   
  Extravilan

  P

  8317

  2.079,25

  25

  Gorj

  Fărcășești

  5

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T30
   
  Extravilan

  P

  17250

  4.312,50

  26

  Gorj

  Fărcășești

  6

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T30
   
  Extravilan

  P

  5863

  1.465,75

  27

  Gorj

  Fărcășești

  7

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T30
   
  Extravilan

  P

  7825

  1.956,25

  28

  Gorj

  Fărcășești

  8

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T30
   
  Extravilan

  P

  1759

  439,75

  29

  Gorj

  Fărcășești

  9

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T30
   
  Extravilan

  P

  512

  128,00

  30

  Gorj

  Fărcășești

  10

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T30
   
  Extravilan

  P

  1647

  411,75

  31

  Gorj

  Fărcășești

  11

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T30
   
  Extravilan

  P

  1089

  272,25

  32

  Gorj

  Fărcășești

  12

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T30
   
  Extravilan

  P

  3033

  758,25

  33

  Gorj

  Fărcășești

  13

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T30
   
  Extravilan

  P

  2814

  703,50

  34

  Gorj

  Fărcășești

  14

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T30
   
  Extravilan

  P

  4845

  1.211,25

  35

  Gorj

  Fărcășești

  15

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T30
   
  Extravilan

  P

  16995

  4.248,75

  36

  Gorj

  Fărcășești

  16

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T30
   
  Extravilan

  P

  10179

  2.544,75

  37

  Gorj

  Fărcășești

  17

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T30
   
  Extravilan

  P

  2556

  639,00

  38

  Gorj

  Fărcășești

  18

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T30
   
  Extravilan

  P

  1448

  362,00

  39

  Gorj

  Fărcășești

  19

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T30
   
  Extravilan

  P

  582

  145,50

  40

  Gorj

  Fărcășești

  20

  MEIUSI NICOLAE, STOENOIU IOANA, MEIUS ECATERINA, GHERGHINOIU HORTOPAN SANDA, MEIUS GHEORGHE, MEIUSI IOANA, MEIUS LIVIU MIHAI, MEIUS DANIEL NICOLAE, MEIUSI ADRIAN DUMITRU, TABUS EMILIA LILIANA

  T30, P 1229/5

  35323

  Extravilan

  P

  1210

  302,50

  41

  Gorj

  Fărcășești

  20.1

  def. VOICHITA VASILE

  T30
   
  Extravilan

  P

  522

  130,50

  42

  Gorj

  Fărcășești

  1

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T31
   
  Extravilan

  P

  4340

  1.085,00

  43

  Gorj

  Fărcășești

  2

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T31
   
  Extravilan

  P

  930

  232,50

  44

  Gorj

  Fărcășești

  3

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T31
   
  Extravilan

  P

  293

  73,25

  45

  Gorj

  Fărcășești

  4

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T31
   
  Extravilan

  P

  1219

  304,75

  46

  Gorj

  Fărcășești

  1

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T34
   
  Extravilan

  P

  50979

  12.744,75

  47

  Gorj

  Fărcășești

  2

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T34
   
  Extravilan

  P

  4815

  1.203,75

  48

  Gorj

  Fărcășești

  3

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T34
   
  Extravilan

  P

  2959

  739,75

  49

  Gorj

  Fărcășești

  4

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T34
   
  Extravilan

  P

  54

  13,50

  50

  Gorj

  Fărcășești

  5

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T34
   
  Extravilan

  P

  251

  62,75

  51

  Gorj

  Fărcășești

  6

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T34
   
  Extravilan

  P

  573

  143,25

  52

  Gorj

  Fărcășești

  7

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T34
   
  Extravilan

  P

  6707

  1.676,75

  53

  Gorj

  Fărcășești

  1

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T35
   
  Extravilan

  P

  6696

  1.674,00

  54

  Gorj

  Fărcășești

  2

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T35
   
  Extravilan

  P

  158

  39,50

  55

  Gorj

  Fărcășești

  3

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T35
   
  Extravilan

  P

  276

  69,00

  56

  Gorj

  Fărcășești

  4

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T35
   
  Extravilan

  P

  1029

  257,25

  57

  Gorj

  Fărcășești

  5

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T35
   
  Extravilan

  P

  5739

  1.434,75

  58

  Gorj

  Fărcășești

  6

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T35
   
  Extravilan

  P

  4745

  1.186,25

  59

  Gorj

  Fărcășești

  7

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T35
   
  Extravilan

  P

  2054

  513,50

  60

  Gorj

  Fărcășești

  8

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T35
   
  Extravilan

  P

  1109

  277,25

  61

  Gorj

  Fărcășești

  1

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T36
   
  Extravilan

  P

  1332

  333,00

  62

  Gorj

  Fărcășești

  2

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T36
   
  Extravilan

  P

  418

  104,50

  63

  Gorj

  Fărcășești

  3

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T36
   
  Extravilan

  P

  2965

  741,25

  64

  Gorj

  Fărcășești

  4

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T36
   
  Extravilan

  P

  1005

  251,25

  65

  Gorj

  Fărcășești

  5

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T36
   
  Extravilan

  P

  2743

  685,75

  66

  Gorj

  Fărcășești

  6

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T36
   
  Extravilan

  P

  255

  63,75

  67

  Gorj

  Fărcășești

  7

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T36
   
  Extravilan

  P

  13224

  3.306,00

  68

  Gorj

  Fărcășești

  8

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T36
   
  Extravilan

  P

  1960

  490,00

  69

  Gorj

  Fărcășești

  9

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T36
   
  Extravilan

  P

  730

  182,50

  70

  Gorj

  Fărcășești

  10

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T36
   
  Extravilan

  P

  1255

  313,75

  71

  Gorj

  Fărcășești

  11

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T36
   
  Extravilan

  P

  104

  26,00

  72

  Gorj

  Fărcășești

  1

  ROSIANU C. ELENA

  T 20, P846/6
   
  Intravilan

  A

  557

  2.785,00

  73

  Gorj

  Fărcășești

  2

  ROSIANU C. ELENA

  T 20, P846/2
   
  Intravilan

  A

  61

  305,00

  74

  Gorj

  Fărcășești

  3

  VALCEANU ION

  T 20, P839,839/2
   
  Intravilan

  A

  772

  3.860,00

  75

  Gorj

  Fărcășești

  4

  NITA VASILE

  T 20
   
  Intravilan

  A

  404

  2.020,00

  76

  Gorj

  Fărcășești

  5

  DUMITRESCU NICOLAE

  T 20, P802/2
   
  Intravilan

  A

  428

  2.140,00

  77

  Gorj

  Fărcășești

  6

  CIRLIGERU FLORIN

  T 20, P882/2,802/8
   
  Intravilan

  A

  650

  3.250,00

  78

  Gorj

  Fărcășești

  7

  VOINESCU GHE. ILIE

  T 20, P10,818/1,818/2
   
  Intravilan

  A

  2060

  10.300,00

  79

  Gorj

  Fărcășești

  8

  def. TRAISTARU ALEXANDRU

  T 20, P798/1
   
  Intravilan

  A

  1012

  5.060,00

  80

  Gorj

  Fărcășești

  9

  PATRASCU AURELIA

  T 20, P 792,793,794/1,802/10, 797,798,800,
  802/9,794/2
   
  Intravilan

  A

  6962

  34.810,00

  81

  Gorj

  Fărcășești

  1

  GOSA ION

  T12, P473/2
   
  Intravilan

  A

  150

  750,00

  82

  Gorj

  Fărcășești

  2

  GOSA ION

  T12, P 474/1
   
  Intravilan

  A

  690

  3.450,00

  83

  Gorj

  Fărcășești

  3

  MEIUSI NICOLAE, STOENOIU IOANA, MEIUS ECATERINA, GHERGHINOIU HORTOPAN SANDA, MEIUS GHEORGHE, MEIUSI IOANA, MEIUS LIVIU MIHAI, MEIUS DANIEL NICOLAE, MEIUSI ADRIAN DUMITRU, TABUS
  EMILIA LILIANA

  T12, P 477

  35320

  Intravilan

  A

  726

  3.630,00

  84

  Gorj

  Fărcășești

  4

  MEIUSI NICOLAE, STOENOIU IOANA, MEIUS ECATERINA, GHERGHINOIU HORTOPAN SANDA, MEIUS GHEORGHE, MEIUSI IOANA, MEIUS LIVIU MIHAI, MEIUS DANIEL NICOLAE, MEIUSI ADRIAN DUMITRU, TABUS
  EMILIA LILIANA

  T12, P480

  35321

  Intravilan

  A

  1936

  9.680,00

  85

  Gorj

  Fărcășești

  3

  CRAETE FLORICA

  T44, P 1475/18/4

  37027

  Extravilan

  PD

  122

  1.203,23

  86

  Gorj

  Fărcășești

  4

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T44
   
  Extravilan

  PD

  398

  3.925,28

  87

  Gorj

  Fărcășești

  5

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T44
   
  Extravilan

  PD

  466

  4.595,93

  88

  Gorj

  Fărcășești

  6

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T44
   
  Extravilan

  PD

  642

  6.331,73

  89

  Gorj

  Fărcășești

  8

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T23
   
  Extravilan

  PD

  17804

  79.450,35

  90

  Gorj

  Fărcășești

  4

  BUȘAN GHEORGHE

  T25
   
  Extravilan

  PD

  3798

  27.820,35

  91

  Gorj

  Fărcășești

  5

  BUȘAN GHEORGHE

  T25
   
  Extravilan

  PD

  4500

  36.900,00

  92

  Gorj

  Fărcășești

  6

  BUȘAN GHEORGHE

  T25
   
  Extravilan

  PD

  8298

  68.043,60

  93

  Gorj

  Fărcășești

  7

  CILIBIU GHEORGHE

  T25
   
  Extravilan

  PD

  7980

  65.436,00

  94

  Gorj

  Fărcășești

  8

  UIFALVI PĂTRU, UIFALVI ION, VLĂDUȚĂ VASILE

  T25, P 1085/1

  37024

  Extravilan

  PD

  2500

  22.625,00

  95

  Gorj

  Fărcășești

  9

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T25
   
  Extravilan

  PD

  503

  4.552,15

  96

  Gorj

  Fărcășești

  10

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T25
   
  Extravilan

  PD

  11887

  98.810,69

  97

  Gorj

  Fărcășești

  11

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T25
   
  Extravilan

  PD

  18925

  138.862,19

  98

  Gorj

  Fărcășești

  12

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T25
   
  Extravilan

  PD

  10123

  45.173,89

  99

  Gorj

  Fărcășești

  5

  VÂLCEANU ION, VÂLCEANU EUGEN, DĂESCU MIOARA

  T 26, P 3,4

  36086

  Extravilan

  PD

  30000

  249.375,00

  100

  Gorj

  Fărcășești

  6

  VÂLCEANU ION, VÂLCEANU EUGEN

  T 26, P 2/1

  37000

  Extravilan

  PD

  2500

  22.125,00

  101

  Gorj

  Fărcășești

  1

  BALACI VALERIA

  T28
   
  Extravilan

  N

  14080

  120.032,00

  102

  Gorj

  Fărcășești

  21

  VOICHITA V. VASILE, VOICHITA V. GHEORGHE,VOICHITA V. POLINA, VOICHITA DOMNICA

  T 30, P 1249/36
   
  Extravilan

  PD

  630

  4.331,25

  103

  Gorj

  Fărcășești

  22

  NEGOMIREANU STELIAN

  T 30, P1249/40

  36989

  Extravilan

  PD

  527

  3.623,13

  104

  Gorj

  Fărcășești

  23

  VOINESCU NICOLAE, COLTAN SABINA

  T 30, P1249/90
   
  Extravilan

  PD

  7323

  70.850,03

  105

  Gorj

  Fărcășești

  24

  VOINESCU NICOLAE, COLTAN SABINA

  T 30, P1249/89
   
  Extravilan

  PD

  219

  1.834,13

  106

  Gorj

  Fărcășești

  25

  VOINESCU NICOLAE, COLTAN SABINA

  T 30, P1249/88/1
   
  Extravilan

  PD

  1617

  15.644,48

  107

  Gorj

  Fărcășești

  26

  BUSUIOC V. ALEXANDRU

  T 30, P 1249/64

  37018

  Extravilan

  PD

  3403

  30.669,54

  108

  Gorj

  Fărcășești

  27

  def. BOLTASU CONSTANTIN, BOLTASU VICTOR

  T 30, P1249/45
   
  Extravilan

  PD

  2390

  21.480,13

  109

  Gorj

  Fărcășești

  28

  def. BOLTASU CONSTANTIN, BOLTASU VICTOR

  T 30, P1249/44
   
  Extravilan

  PD

  1680

  15.099,00

  110

  Gorj

  Fărcășești

  29

  def. BOLTASU CONSTANTIN, BOLTASU VICTOR

  T 30, P1249/44/1
   
  Extravilan

  PD

  648

  5.427,00

  111

  Gorj

  Fărcășești

  30

  NEGOMIREANU V. GHE, NEGOMIREANU FLOAREA, NEGOMIREANU CTIN, NEGOMIREANU CORNELIA, NEGOMIREANU AURELIA, NEGOMIREANU V. VASILE

  T 30, P1249/52/9

  36082

  Extravilan

  PD

  2467

  16.960,63

  112

  Gorj

  Fărcășești

  31

  BALACI VALERIA

  T 30, P1249/70
   
  Extravilan

  PD

  20920

  168.929,00

  113

  Gorj

  Fărcășești

  31.1

  VOINESCU NICOLAE, COLTAN SABINA

  T 30, P1249/33/33
   
  Extravilan

  PD

  13124

  117.951,95

  114

  Gorj

  Fărcășești

  32

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  16331

  180.985,04

  115

  Gorj

  Fărcășești

  33

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  14060

  155.817,14

  116

  Gorj

  Fărcășești

  34

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  30930

  342.775,54

  117

  Gorj

  Fărcășești

  35

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  4124

  45.703,41

  118

  Gorj

  Fărcășești

  36

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  2066

  17.302,75

  119

  Gorj

  Fărcășești

  37

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  1076

  9.011,50

  120

  Gorj

  Fărcășești

  38

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  42277

  381.021,46

  121

  Gorj

  Fărcășești

  39

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  7038

  63.254,03

  122

  Gorj

  Fărcășești

  40

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  429

  3.592,88

  123

  Gorj

  Fărcășești

  41

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  1031

  8.634,63

  124

  Gorj

  Fărcășești

  42

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  20569

  178.693,19

  125

  Gorj

  Fărcășești

  43

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  1918

  16.063,25

  126

  Gorj

  Fărcășești

  44

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  8875

  71.554,69

  127

  Gorj

  Fărcășești

  45

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  649

  5.435,38

  128

  Gorj

  Fărcășești

  46

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  3596

  30.116,50

  129

  Gorj

  Fărcășești

  47

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  1861

  13.236,36

  130

  Gorj

  Fărcășești

  48

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  886

  7.420,25

  131

  Gorj

  Fărcășești

  49

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  41981

  377.304,24

  132

  Gorj

  Fărcășești

  50

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  5121

  46.024,99

  133

  Gorj

  Fărcășești

  51

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  816

  6.579,00

  134

  Gorj

  Fărcășești

  52

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  126

  1.055,25

  135

  Gorj

  Fărcășești

  53

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  56577

  449.079,94

  136

  Gorj

  Fărcășești

  54

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  41821

  331.954,19

  137

  Gorj

  Fărcășești

  55

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  3473

  31.213,59

  138

  Gorj

  Fărcășești

  56

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  6240

  56.082,00

  139

  Gorj

  Fărcășești

  57

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  2037

  18.307,54

  140

  Gorj

  Fărcășești

  58

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  872

  7.837,10

  141

  Gorj

  Fărcășești

  59

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  5890

  52.936,38

  142

  Gorj

  Fărcășești

  60

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  13278

  111.203,25

  143

  Gorj

  Fărcășești

  61

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  6014

  50.367,25

  144

  Gorj

  Fărcășești

  62

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  9691

  75.953,21

  145

  Gorj

  Fărcășești

  63

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 30
   
  Extravilan

  PD

  10324

  92.786,95

  146

  Gorj

  Fărcășești

  5

  VOINESCU NICOLAE, COLTAN SABINA

  T31, P 1265/11
   
  Extravilan

  PD

  5923

  53.899,30

  147

  Gorj

  Fărcășești

  6

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T31
   
  Extravilan

  PD

  7419

  61.021,28

  148

  Gorj

  Fărcășești

  7

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T31
   
  Extravilan

  PD

  412

  3.388,70

  149

  Gorj

  Fărcășești

  8

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T31
   
  Extravilan

  PD

  3758

  30.909,55

  150

  Gorj

  Fărcășești

  9

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T31
   
  Extravilan

  PD

  18161

  165.265,10

  151

  Gorj

  Fărcășești

  10

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T31
   
  Extravilan

  PD

  1275

  11.602,50

  152

  Gorj

  Fărcășești

  11

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T31
   
  Extravilan

  PD

  4256

  42.719,60

  153

  Gorj

  Fărcășești

  12

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T31
   
  Extravilan

  PD

  474

  4.757,78

  154

  Gorj

  Fărcășești

  13

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T31
   
  Extravilan

  PD

  8069

  80.992,59

  155

  Gorj

  Fărcășești

  8

  BUSUIOC V. ALEXANDRU

  T 34, P1297/44

  37016

  Extravilan

  PD

  1431

  11.054,48

  156

  Gorj

  Fărcășești

  9

  RACEA FILOFTEIA

  T 34, P1297/46

  35573

  Extravilan

  PD

  6817

  52.661,33

  157

  Gorj

  Fărcășești

  10

  CRĂETE FLORICA

  T 34, P1297/35/4

  37026

  Extravilan

  PD

  1054

  8.142,15

  158

  Gorj

  Fărcășești

  11

  CRĂETE FLORICA

  T 34, P1297/29/4

  37028

  Extravilan

  PD

  1166

  9.007,35

  159

  Gorj

  Fărcășești

  12

  BOLTAȘU MASÎNCA

  T 34, P1297/6
   
  Extravilan

  PD

  482

  3.723,45

  160

  Gorj

  Fărcășești

  13

  RACEA FILOFTEIA

  T 34, P1297/21

  35572

  Extravilan

  PD

  793

  6.125,93

  161

  Gorj

  Fărcășești

  14

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 34
   
  Extravilan

  PD

  3408

  26.326,80

  162

  Gorj

  Fărcășești

  15

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 34
   
  Extravilan

  PD

  92887

  717.552,08

  163

  Gorj

  Fărcășești

  16

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 34
   
  Extravilan

  PD

  48227

  372.553,58

  164

  Gorj

  Fărcășești

  17

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 34
   
  Extravilan

  PD

  6895

  53.263,88

  165

  Gorj

  Fărcășești

  18

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 34
   
  Extravilan

  PD

  5756

  44.465,10

  166

  Gorj

  Fărcășești

  19

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 34
   
  Extravilan

  PD

  5024

  38.810,40

  167

  Gorj

  Fărcășești

  20

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 34
   
  Extravilan

  PD

  193

  1.490,93

  168

  Gorj

  Fărcășești

  9

  RACEA FILOFTEIA

  T 35, P1315/18

  35576

  Extravilan

  PD

  4335

  33.487,88

  169

  Gorj

  Fărcășești

  10

  RACEA FILOFTEIA

  T 35, P 1315/12

  35575

  Extravilan

  PD

  11823

  91.332,68

  170

  Gorj

  Fărcășești

  11

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 35
   
  Extravilan

  PD

  4357

  33.657,83

  171

  Gorj

  Fărcășești

  12

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 35
   
  Extravilan

  PD

  91182

  704.380,95

  172

  Gorj

  Fărcășești

  13

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 35
   
  Extravilan

  PD

  31653

  244.519,43

  173

  Gorj

  Fărcășești

  14

  REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

  T 35
   
  Extravilan

  PD

  3689

  28.497,53

  TOTAL GENERAL

  1397871

  7.845.307,02

  ----