HOTĂRÂRE nr. 666 din 4 septembrie 2013
privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 10 septembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1), art. 20 alin. (1) şi art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. c)-e), art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea nr. 139 din 30.05.2013 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 1 din anexa nr. 1, precum şi a unor imobile dobândite de statul român în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 2-5 din anexa nr. 1.


  Articolul II

  Se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul III

  Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a efectuării unei lucrări de investiţii puse în funcţiune.


  Articolul IV

  Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, ca urmare a reevaluării şi efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune.


  Articolul V

  Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, ca urmare a reevaluării.


  Articolul VI

  Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 6, ca urmare a reevaluării, precum şi corectarea unor erori materiale privind adresele înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.


  Articolul VII

  Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi de imobil aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 7, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.


  Articolul VIII

  Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii a unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 8, ca urmare a înscrierii eronate.


  Articolul IX

  Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul X

  Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  --------------
  Directorul Serviciului Român de Informaţii,
  George-Cristian Maior
  Viceprim-ministru,
  Gabriel Oprea
  Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 4 septembrie 2013.
  Nr. 666.


  Anexa 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor care se înscriu în inventarul
  centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  şi se dau în administrarea Serviciului Român de Informaţii
      Cod fiscalDenumire
    1. Ordonator principal de credite4204305Serviciul Român de Informaţii
    2. Ordonator secundar de credite  
    3. Ordonator terţiar de credite  
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal  
    CLASA 8: Bunuri publice de stat
    GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
    Elemente de identificareNumai pentru bunuri închiriate, concesionate sau date în folosinţă gratuită
    Nr. crt.Nr. MFPCodul de clasifi-careTipul bunuluiDenu- mireaDes- crierea tehnicăVecină- tăţiAdresaAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar- lei -Situaţia juridicăSituaţia actuală: închiriere/ concesiune/ date în folosinţă gratuităBaza legală şi datele de identificare ale celui care închiriază/ concesionează/ primeşteDescriereaPerioada
    Baza legalăAdministrare/concesiuneH.G.Date de identificare
    1-8.19.01.ImobilTeren     JudeţulSibiu201393.692Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 139 din 30.05.2013Administrare-----
    2-8.19.01.ImobilLocuinţă de intervenţie     JudeţulBraşov200290.000Contract de vânzare- cumpărare nr. 744 din24.07.2002Administrare-----
    3-8.19.01.ImobilGaraj     JudeţulNeamţ20126.890Contract de donaţie nr. 1.290 din17.10.2012Administrare-----
    4-8.19.01.ImobilSediu     JudeţulSatu Mare2012723.700Contract de donaţie nr. 2.856 din18.07.2012Administrare-----
    5-8.19.01.Constru- cţieSediu     JudeţulSibiu199891.006Autorizaţie deconstruirenr. 3/1995,Proces-verbal de recepţiefinală nr. 969.355 din30.12.1998Administrare-----  Anexa 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor care trec din domeniul privat al
  statului în domeniul public al statului şi se înscriu
  în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
      Cod fiscalDenumire
    1. Ordonator principal de credite4204305Serviciul Român de Informaţii
    2. Ordonator secundar de credite  
    3. Ordonator terţiar de credite  
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal  
    CLASA 8: Bunuri publice de stat
    GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
    Elemente de identificareNumai pentru bunuri închiriate, concesionate sau date în folosinţă gratuită
    Nr. crt.Nr. MFPCodul  de  clasifi- careTipul bunuluiDenumireaDes- crierea  tehnicăVecină- tăţiAdresaAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar- lei -Situaţia juridicăSituaţia actuală: închiriere/ concesiune/ date în folosinţă gratuităBaza legală şi datele de identificare ale celui care închiriază/ concesionează/ primeşteDescriereaPerioada
    Baza legalăAdministrare/concesiuneH.G.Date de  identi- ficare
    1-8.19.01.ImobilLocuinţă de intervenţie     MunicipiulBucureşti2004654.872HotărârileGuvernului nr. 1.304/2004 şi nr. 2.336/2004Administrare-----
    2-8.19.01.ImobilLocuinţă de intervenţie     MunicipiulBucureşti2004616.230HotărârileGuvernului nr. 1.304/2004 şi nr. 2.336/2004Administrare-----
    3-8.19.01.ImobilTeren     JudeţulIlfov20004.849Hotărârile Guvernului nr. 346/2000 şinr. 2.336/2004Administrare-----  Anexa 3
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului la care se actualizează valoarea de inventar, ca
  urmare a efectuării unei lucrări de investiţii pusă în funcţiune
  *Font 9*
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  CLASA 8: Bunuri publice de stat
  GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
  Elemente de identificare
  Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Valoarea de inventar - lei - Baza legală
  105.246 8.19.01 Sediu Judeţul Argeş 11.546.636 Autorizaţie de construire nr. 3 din 31.05.2012, Proces- verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.077 din 19.11.2012


  Anexa 4
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor la care se actualizează valorile de inventar, ca urmare
  a reevaluării şi efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune
  *Font 8*
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  CLASA 8: Bunuri publice de stat
  GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
  Elemente de identificare
  Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Valoarea de inventar - lei - Baza legală
  0 1 2 3 4 5 6
  1 105.417 8.19.01 Sediu Judeţul Cluj 1.564.253 Autorizaţie de construire nr. 9 din 5.10.2009, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.030 din 21.06.2010
  2 105.503 8.19.01 Sediu Judeţul Dâmboviţa 7.892.419 Autorizaţie de construire nr. 1 din 7.03.2011, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.086 din 15.05.2013
  3 105.946 8.19.01 Sediu Judeţul Giurgiu 31.465.141 Autorizaţie de construire nr. 6 din 1.08.2012, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.073 din 29.10.2012
  4 105.716 8.19.01 Sediu Judeţul Neamţ 5.097.035 Autorizaţie de construire nr. 2 din 4.05.2012, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.078 din 28.11.2012
  5 105.815 8.19.01 Sediu Judeţul Suceava 2.233.490 Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 67.453 din 30.01.2013
  6 105.936 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 43.774.654 Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.028 din 14.06.2010
  7 105.939 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 23.377.047 Autorizaţie de construire nr. 11 din 29.12.2009, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.084 din 19.04.2013
  8 105.984 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 30.284.050 Autorizaţie de construire nr. 4 din 31.05.2012, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.076 din 16.11.2012
  9 106.000 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 12.467.327 Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.032 din 28.07.2010
  10 106.006 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 3.227.887 Autorizaţie de construire nr. 10 din 11.11.2009, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.033 din 27.08.2010
  11 147.498 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 27.594.225 Autorizaţie de construire nr. 7 din 02.08.2010, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.069 din 3.09.2012
  12 153.301 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 76.027.605 Autorizaţie de construire nr. 7 din 3.09.2009, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.075 din 15.11.2012


  Anexa 5
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor la care se actualizează
  valorile de inventar, ca urmare a reevaluării
  *Font 9*
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  CLASA 8: Bunuri publice de stat
  GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
  Elemente de identificare
  Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Valoarea de inventar - lei -
  0 1 2 3 4 5
  1 35.534 8.19.01 Sediu Judeţul Mureş 360.800
  2 35.535 8.19.01 Sediu Judeţul Mureş 41.898
  3 35.536 8.19.01 Teren Judeţul Mureş 447.036
  4 35.551 8.19.01 Sediu Judeţul Constanţa 483.023
  5 35.552 8.19.01 Teren Judeţul Constanţa 2.464.454
  6 103.619 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 3.255.916
  7 103.779 8.19.01 Sediu Judeţul Prahova 346.583
  8 103.783 8.19.01 Sediu Judeţul Prahova 11.257.159
  9 104.258 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 465.425
  10 105.235 8.19.01 Sediu Judeţul Arad 3.451.136
  11 105.257 8.19.01 Sediu Judeţul Bacău 27.000
  12 105.281 8.19.01 Sediu Judeţul Bihor 6.816.351
  13 105.313 8.19.01 Teren Judeţul Bistriţa 501.539
  14 105.314 8.19.01 Sediu Judeţul Bistriţa 5.795.655
  15 105.357 8.19.01 Sediu Judeţul Brăila 1.012.827
  16 105.358 8.19.01 Sediu Judeţul Brăila 14.993
  17 105.371 8.19.01 Sediu Judeţul Buzău 1.781.828
  18 105.384 8.19.01 Sediu Judeţul Caraş-Severin 1.043.998
  19 105.385 8.19.01 Sediu Judeţul Caraş-Severin 1.338.484
  20 105.386 8.19.01 Sediu Judeţul Caraş-Severin 6.862
  21 105.387 8.19.01 Sediu Judeţul Caraş-Severin 19.826
  22 105.388 8.19.01 Sediu Judeţul Caraş-Severin 39.557
  23 105.389 8.19.01 Sediu Judeţul Caraş-Severin 41.824
  24 105.413 8.19.01 Sediu Judeţul Călăraşi 5.363.580
  25 105.433 8.19.01 Cămin de garnizoană Judeţul Cluj 67.259
  26 105.434 8.19.01 Sediu Judeţul Cluj 610.296
  27 105.435 8.19.01 Sediu Judeţul Constanţa 5.031.161
  28 105.437 8.19.01 Sediu Judeţul Constanţa 47.486
  29 105.439 8.19.01 Sediu Judeţul Constanţa 41.278
  30 105.440 8.19.01 Sediu Judeţul Constanţa 199.755
  31 105.441 8.19.01 Sediu Judeţul Constanţa 75.998
  32 105.471 8.19.01 Sediu Judeţul Covasna 4.535.925
  33 105.472 8.19.01 Sediu Judeţul Covasna 993.441
  34 105.473 8.19.01 Sediu Judeţul Covasna 131.659
  35 105.505 8.19.01 Sediu Judeţul Dâmboviţa 183.640
  36 105.511 8.19.01 Sediu Judeţul Dolj 3.265.415
  37 105.544 8.19.01 Sediu Judeţul Giurgiu 2.012.042
  38 105.551 8.19.01 Sediu Judeţul Gorj 3.386.358
  39 105.562 8.19.01 Sediu Judeţul Harghita 2.965.170
  40 105.563 8.19.01 Sediu Judeţul Harghita 520.293
  41 105.564 8.19.01 Sediu Judeţul Harghita 874.042
  42 105.566 8.19.01 Sediu Judeţul Harghita 174.770
  43 105.613 8.19.01 Sediu Judeţul Hunedoara 3.152.010
  44 105.630 8.19.01 Sediu Judeţul Ialomiţa 1.287.181
  45 105.646 8.19.01 Sediu Judeţul Iaşi 38.573
  46 105.661 8.19.01 Sediu Judeţul Maramureş 4.337.703
  47 105.679 8.19.01 Sediu Judeţul Mehedinţi 3.793.066
  48 105.680 8.19.01 Sediu Judeţul Mehedinţi 153.134
  49 105.682 8.19.01 Sediu Judeţul Mehedinţi 482.211
  50 105.703 8.19.01 Sediu Judeţul Mureş 2.371.727
  51 105.714 8.19.01 Sediu Judeţul Mureş 920.332
  52 105.717 8.19.01 Sediu Judeţul Neamţ 1.246.548
  53 105.718 8.19.01 Sediu Judeţul Neamţ 157.689
  54 105.749 8.19.01 Sediu Judeţul Prahova 1.037.910
  55 105.750 8.19.01 Sediu Judeţul Prahova 82.735
  56 105.791 8.19.01 Sediu Judeţul Sălaj 1.947.275
  57 105.792 8.19.01 Sediu Judeţul Sălaj 7.324
  58 105.803 8.19.01 Sediu Judeţul Sibiu 505.114
  59 105.816 8.19.01 Sediu Judeţul Suceava 177.303
  60 105.817 8.19.01 Sediu Judeţul Suceava 33.189
  61 105.818 8.19.01 Sediu Judeţul Suceava 4.422
  62 105.831 8.19.01 Sediu Judeţul Teleorman 2.082.102
  63 105.832 8.19.01 Sediu Judeţul Teleorman 307.484
  64 105.833 8.19.01 Sediu Judeţul Teleorman 335.630
  65 105.835 8.19.01 Sediu Judeţul Teleorman 48.030
  66 105.872 8.19.01 Sediu Judeţul Tulcea 1.112.009
  67 105.873 8.19.01 Sediu Judeţul Tulcea 138.398
  68 105.887 8.19.01 Sediu Judeţul Vaslui 487.709
  69 105.905 8.19.01 Sediu Judeţul Vâlcea 2.356.372
  70 105.907 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Vâlcea 950.056
  71 105.924 8.19.01 Sediu Judeţul Vrancea 1.098.153
  72 105.933 8.19.01 Spital Judeţul Ilfov 148.537.892
  73 105.935 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 973.334
  74 105.937 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 172.975
  75 105.938 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 4.232.831
  76 105.940 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 417.420
  77 105.943 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 13.079.863
  78 105.955 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 5.052.910
  79 105.956 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 10.318.519
  80 105.962 8.19.01 Policlinică Municipiul Bucureşti 10.351.404
  81 105.967 8.19.01 Sediu Judeţul Constanţa 1.622.156
  82 105.968 8.19.01 Cămin de garnizoană Judeţul Constanţa 8.675.973
  83 105.969 8.19.01 Cămin de garnizoană Judeţul Constanţa 6.381.371
  84 105.971 8.19.01 Cămin de garnizoană Judeţul Vâlcea 768.097
  85 105.972 8.19.01 Cămin de garnizoană Judeţul Vâlcea 6.478.141
  86 105.973 8.19.01 Cămin de garnizoană Judeţul Braşov 936.624
  87 105.975 8.19.01 Sediu Judeţul Braşov 1.930.067
  88 105.976 8.19.01 Cămin de garnizoană Judeţul Prahova 3.760.025
  89 105.977 8.19.01 Cămin de garnizoană Judeţul Prahova 813.725
  90 105.978 8.19.01 Cămin de garnizoană Judeţul Bihor 1.714.283
  91 105.980 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 44.464.023
  92 105.981 8.19.01 Cămin de garnizoană Judeţul Ilfov 12.920.544
  93 105.982 8.19.01 Cămin de garnizoană Judeţul Ilfov 1.171.556
  94 105.986 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 3.001.604
  95 105.987 8.19.01 Teren Municipiul Bucureşti 2.597.623
  96 105.991 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 3.487.371
  97 105.992 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 1.071.787
  98 105.994 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 1.363.535
  99 105.995 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 2.018.978
  100 105.996 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 1.593.329
  101 105.997 8.19.01 Teren Judeţul Tulcea 357.299
  102 105.999 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 289.156
  103 106.001 8.19.01 Cămin de garnizoană Municipiul Bucureşti 73.580
  104 106.003 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 39.572.218
  105 106.004 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 2.140.778
  106 106.007 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 2.116.711
  107 106.009 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 2.064
  108 113.939 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 3.265.721
  109 113.994 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 392.052
  110 114.202 8.19.01 Sediu Judeţul Constanţa 3.499.930
  111 114.270 8.19.01 Sediu Judeţul Constanţa 224.798
  112 120.827 8.19.01 Sediu Judeţul Iaşi 10.392.253
  113 121.091 8.19.01 Teren Municipiul Bucureşti 5.153.196
  114 144.533 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 1.033.967
  115 144.534 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 251.883
  116 144.742 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 44.358.614
  117 145.153 8.19.01 Sediu Judeţul Sibiu 2.609.013
  118 145.155 8.19.01 Sediu Judeţul Braşov 4.389.086
  119 145.176 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 3.204.480
  120 147.140 8.19.01 Sediu Judeţul Ilfov 14.045.117
  121 148.976 8.19.01 Teren Municipiul Bucureşti 5.142.561
  122 148.977 8.19.01 Teren Municipiul Bucureşti 1.578.713
  123 148.978 8.19.01 Teren Municipiul Bucureşti 3.791.583
  124 148.981 8.19.01 Sediu Judeţul Alba 9.496
  125 148.983 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Prahova 412.405
  126 152.095 8.19.01 Sediu Judeţul Covasna 890.423
  127 152.096 8.19.01 Sediu Judeţul Harghita 601.376
  128 153.165 8.19.01 Sediu Judeţul Argeş 125.734
  129 153.166 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 16.820.109
  130 154.969 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 871.806
  131 155.500 8.19.01 Construcţie anexă cămin de garnizoană Judeţul Vâlcea 301.530
  132 155.501 8.19.01 Bloc locuinţe de intervenţie Municipiul Bucureşti 20.634.722
  133 155.504 8.19.01 Garaj Municipiul Bucureşti 11.699.059
  134 155.507 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Alba 48.805
  135 155.511 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Arad 67.362
  136 155.512 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Arad 55.412
  137 155.514 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Bacău 60.125
  138 155.515 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Bacău 54.879
  139 155.516 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Bacău 24.699
  140 155.517 8.19.01 Sediu Judeţul Bacău 138.073
  141 155.520 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Bistriţa 64.469
  142 155.521 8.19.01 Sediu Judeţul Botoşani 14.835
  143 155.522 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Botoşani 29.447
  144 155.529 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Caraş-Severin 59.616
  145 155.530 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Caraş-Severin 86.872
  146 155.531 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Caraş-Severin 79.488
  147 155.533 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Călăraşi 71.592
  148 155.535 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Cluj 134.902
  149 155.536 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Cluj 84.351
  150 155.541 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Covasna 99.064
  151 155.542 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Dâmboviţa 21.725
  152 155.543 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Dâmboviţa 35.863
  153 155.546 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Giurgiu 24.568
  154 155.548 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Giurgiu 139.352
  155 155.549 8.19.01 Cămin de garnizoană Judeţul Gorj 140.377
  156 155.553 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Harghita 145.600
  157 155.554 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Harghita 115.722
  158 155.555 8.19.01 Sediu Judeţul Harghita 74.691
  159 155.557 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Ialomiţa 97.615
  160 155.558 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Ialomiţa 80.052
  161 155.560 8.19.01 Teren Judeţul Iaşi 1.901.925
  162 155.561 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Iaşi 511.130
  163 155.562 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Iaşi 242.670
  164 155.567 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Mureş 285.835
  165 155.568 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Mureş 391.441
  166 155.569 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Mureş 290.738
  167 155.570 8.19.01 Sediu Judeţul Mureş 234.590
  168 155.571 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Neamţ 128.347
  169 155.572 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Neamţ 202.168
  170 155.573 8.19.01 Sediu Judeţul Neamţ 113.364
  171 155.574 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Neamţ 139.465
  172 155.575 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Neamţ 185.770
  173 155.576 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Neamţ 72.009
  174 155.577 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Neamţ 189.339
  175 155.580 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Prahova 126.623
  176 155.581 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Satu Mare 115.363
  177 155.582 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Satu Mare 115.363
  178 155.583 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Satu Mare 44.513
  179 155.584 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Satu Mare 81.526
  180 155.595 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Teleorman 33.126
  181 155.596 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Teleorman 42.363
  182 155.597 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Teleorman 35.377
  183 155.598 8.19.01 Sediu Judeţul Teleorman 169.069
  184 155.599 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Timiş 87.629
  185 155.601 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Tulcea 67.502
  186 155.602 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Tulcea 6.781
  187 155.603 8.19.01 Sediu Judeţul Tulcea 17.686
  188 155.604 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Tulcea 36.279
  189 155.606 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Vâlcea 67.938
  190 155.608 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Vâlcea 21.624
  191 155.610 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Vrancea 765.388
  192 155.611 8.19.01 Sediu Judeţul Vrancea 217.206
  193 155.612 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 25.033
  194 155.613 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 33.227
  195 155.614 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 213.195
  196 155.615 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 98.050
  197 155.616 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 42.414
  198 155.617 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 160.126
  199 155.618 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 152.698
  200 155.619 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 49.356
  201 155.620 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 71.521
  202 155.621 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 265.569
  203 158.504 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Iaşi 228.679
  204 158.505 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Iaşi 452.248
  205 158.507 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Prahova 45.999
  206 158.508 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Satu Mare 33.850
  207 158.509 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Satu Mare 37.094


  Anexa 6
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor la care se actualizează valorile de inventar,
  ca urmare a reevaluării, şi la care se corectează adresele
  înscrise eronat în inventarul centralizat al bunurilor
  din domeniul public al statului
  *Font 8*
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  CLASA 8: Bunuri publice de stat
  GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
  Elemente de identificare
  Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Valoarea de inventar - lei -
  0 1 2 3 4 5
  1 105.934 8.19.01 Sediu Judeţul Ilfov 560.003
  2 105.941 8.19.01 Teren Judeţul Ilfov 9.525.493
  3 105.957 8.19.01 Sediu Judeţul Ilfov 4.577.160
  4 105.958 8.19.01 Sediu Judeţul Ilfov 1.275.396
  5 105.963 8.19.01 Sediu Judeţul Ilfov 8.757.370


  Anexa 7
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale phărţii de imobil care se scoate din
  inventarul centralizat al bunurilor din domeniul
  public al statului, ca urmare a retrocedării către
  persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii
  *Font 7*
  Numărul atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice/ Codul de clasificare Denumirea bunului şi adresa Valoarea de inventar a bunului aflat în domeniul public - lei - Valoarea de inventar care iese din domeniul public - lei - Valoarea de inventar care rămâne în domeniul public - lei - Temeiul legal în baza căruia se scoate bunul din domeniul public al statului Descrierea tehnică a părţii de imobil care iese din domeniul public Ordonatorul/ Administratorul de la care se scoate bunul din domeniul public al statului
  105.344 - parţial/ 8.19.01. Sediu Judeţul Braşov 1.990.599 54.914 1.935.685 Decizia civilă nr. 91A din 8.02.2010 a Curţii de Apel Bucureşti, rămasă irevocabilă prin Decizia nr. 3.911 din 12.05.2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; Decizia nr. 55 din 25.07.2011 a directorului Serviciului Român de Informaţii, definitivă 1. Teren: cota de 55% din suprafaţa totală de 1.730 mp restituită în natură 2. Construcţie: spaţiile de la parter (un hol, un grup sanitar şi două încăperi) deţinute exclusiv de către Serviciul Român de Informaţii, precum şi cota de 1/2 din spaţiile de la parter (o sală de mese, o sală de şedinţe şi o sală de protocol), deţinute în comun cu Ministerul Afacerilor Interne Serviciul Român de Informaţii CUI 4204305


  Anexa 8
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor care se scot din inventarul
  centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,
  ca urmare a înscrierii eronate
  *Font 8*
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  CLASA 8: Bunuri publice de stat
  GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
  Elemente de identificare
  Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Situaţia actuală Observaţii
  1 105.857 8.19.01 Sediu Judeţul Timiş Imobilul aparţine proprietăţii municipiului Lugoj. Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 60 din 26.04.2000 şi nr. 71 din 29.03.2012, Cartea funciară nr. 404616 Lugoj
  2 105.565 8.19.01 Sediu Judeţul Harghita Imobilul se află în administrarea Ministerului Afacerilor Interne. Nr. MFP 114.855 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă Ministerului Afacerilor Interne
  3 155.508 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Alba Imobilul este înregistrat cu nr. MFP 105.390, sens în care este necesară radierea nr. MFP 155.508.
  4 155.537 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Cluj Imobilul este înregistrat cu nr. MFP 105.434, sens în care este necesară radierea nr. MFP 155.537.
  5 155.538 8.19.01 Sediu Judeţul Cluj Imobilul este înregistrat cu nr. MFP 105.433, sens în care este necesară radierea nr. MFP 155.538.

  ------