ORDIN nr. 46 din 11 mai 2018pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situația centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 15 mai 2018
  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situația centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 16 noiembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) Situația centralizată a clădirilor necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție se actualizează anual și se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, până la data de 1 mai a fiecărui an sau ori de câte ori este necesar ca urmare a apariției unor modificări de natură a conduce la reclasificarea acestora.(2) Comisia de evaluare a condițiilor de detenție, în raport cu fiecare clădire care are ca destinație spații de cazare pentru persoanele private de libertate, denumită în continuare Comisia, se desemnează, după cum urmează:
  a) pentru centrele de reținere și arestare preventivă care sunt organizate și funcționează la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române, prin dispoziție comună a directorului Direcției medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române;
  b) pentru centrele de reținere și arestare preventivă care sunt organizate și funcționează la nivelul unităților teritoriale de poliție, prin dispoziție comună a directorului general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, respectiv a inspectorilor-șefi ai inspectoratelor județene de poliție și a directorului centrului medical de diagnostic și tratament ambulator «Dr. N. Kretzulescu» București, a directorului centrului medical de diagnostic și tratament ambulator Ploiești sau a directorului centrului medical de diagnostic și tratament ambulator Oradea, după caz, inclusiv pentru centrele medicale județene din structura lor.
  (3) Comisia este compusă din:
  a) adjunctul inspectorului general, al directorului general sau al inspectorului-șef, după caz, ce are în coordonare centrul/ centrele de reținere și arestare preventivă, în calitate de președinte;
  b) șeful structurii cu rol de coordonare a centrelor de reținere și arestare preventivă, prevăzută la art. 234 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
  c) șeful structurii cu rol de coordonare, îndrumare și control al centrelor de reținere și arestare preventivă, prevăzută la art. 5 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arestare preventivă, precum și măsurile necesare pentru siguranța acestora, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2018, după caz;
  d) șeful centrului de reținere și arestare preventivă;
  e) șeful structurii de logistică;
  f) medicul/medicii desemnat/desemnați prin dispoziția comună prevăzută la alin. (2);
  g) inspectorul de muncă pe linia securității și sănătății în muncă, din cadrul structurilor de resurse umane, în calitate de secretar.
  (4) Comisia inventariază și analizează clădirile în care sunt organizate și funcționează centre de reținere și arestare preventivă și întocmește un raport prin care stabilește care dintre acestea sunt sub incidența art. 55^1 alin. (3) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește condițiile necorespunzătoare de detenție. Raportul se avizează de către persoanele prevăzute la alin. (2).(5) În vederea reactualizării anuale, raportul prevăzut la alin. (4), avizat de către persoanele prevăzute la alin. (2) lit. b), se înaintează Inspectoratului General al Poliției Române, până la data de 20 martie a fiecărui an.(6) Inspectoratul General al Poliției Române, în baza rapoartelor înaintate în condițiile alin. (5), transmite Ministerului Afacerilor Interne propunerea de reactualizare a situației prevăzute la alin. (1) până la data de 5 aprilie a fiecărui an.
  2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 2^1
  (1) În cazul în care, în situația clădirilor destinate cazării persoanelor private de libertate, intervin modificări de natură a determina includerea sau scoaterea în sau din categoria clădirilor care asigură condiții corespunzătoare de detenție, Comisia reevaluează situația acestora și întocmește un raport de constatare a modificărilor intervenite și de reclasificare a clădirii analizate, în condițiile prezentului ordin. Raportul avizat de către persoanele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) se înaintează de îndată Inspectoratului General al Poliției Române.(2) Inspectoratul General al Poliței Române, în baza rapoartelor înaintate în condițiile alin. (1), transmite Ministerului Afacerilor Interne propunerea de reclasificare a stadiului clădirilor din punctul de vedere al condițiilor de detenție, până la data de 5 a lunii curente pentru propunerile primite în luna anterioară.
  3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3

  Directorul Direcției medicale și directorii centrelor medicale de diagnostic și tratament ambulator, inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române și șefii unităților teritoriale de poliție din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române la nivelul cărora sunt organizate și funcționează centre de reținere și arestare preventivă vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentului ordin.
  4. În anexă, numărul curent 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul

  Condiții corespunzătoare

  Condiții necorespunzătoare

  Criterii de neconformitate potrivit art. 55^1 din Legea nr. 254/2013, cu modificările și completările ulterioare

  0

  1

  2

  3

  4

  „18.

  I.P.J. Galați

  -

  Începând cu data de 24.07.2012

  art. 55^1 alin. (3) lit. a), c), e) și f)“


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan

  București, 11 mai 2018.
  Nr. 46.
  -----