DECRET - LEGE NR. 124 din 24 aprilie 1990
privind înfiinţarea "Fondului Libertatea"
EMITENT
 • C.P.U.N.
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 54 din 25 aprilie 1990  Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:

  Articolul 1

  Pe data prezentului decret-lege se instituie "Fondul Libertatea", fundaţie de utilitate publică, cu personalitate juridică.
  Veniturile "Fondului Libertatea" se constituie din sumele băneşti din conturile deschise după 22 decembrie 1989 la unităţile bancare şi ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni pentru ajutorarea României. Sumele din conturi sînt, în condiţiile legii, producătoare de dobinzi.


  Articolul 2

  Veniturile "Fondului Libertatea" vor fi utilizate pentru:
  a) repararea clădirilor proprietate de stat, cooperatista sau obsteasca, distruse în timpul revoluţiei din decembrie 1989, precum şi a unităţilor aferente acestora;
  b) refacerea locuinţelor proprietatea unor cetăţeni şi acordarea de ajutoare pentru înlocuirea de bunuri casnice şi gospodăreşti distruse în timpul revoluţiei; ajutoarele se vor acorda în completarea despăgubirilor plătite de Administraţia Asigurărilor de Stat;
  c) acordarea unor ajutoare băneşti persoanelor care au suferit o invaliditate ca urmare a participării la triumful revoluţiei;
  d) acordarea unor ajutoare băneşti familiilor celor care au dispărut ca urmare a participării active la înfăptuirea revoluţiei;
  e) amenajarea cimitirelor eroilor revoluţiei;
  f) construirea de monumente în cinstea eroilor revoluţiei;
  g) finanţarea acţiunilor pentru perpetuarea memoriei eroilor;
  h) construirea şi inzestrarea unui muzeu al revoluţiei şi altor aşezăminte de cultura;
  i) încurajarea unor ţinere talente de excepţie din domeniul ştiinţei şi artei prin acordarea de burse şi alte forme de ajutoare în vederea perfecţionării pregătirii lor profesionale;
  j) dotarea căminelor de elevi şi studenţi, precum şi a căminelor tineretului nefamilist, cu obiecte de inventar gospodăresc şi cultural-sportiv;
  k) dotarea şi îmbunătăţirea asistenţei sociale pentru creşele, grădiniţele şi căminele de copii şi a căminelor de batrini, îndeosebi pentru casele şi aşezămintele de copii;
  l) dotarea caselor tineretului;
  m) ajutoare pentru bolnavii nerecuperabili şi handicapati, inclusiv pentru importul de medicamente;
  n) achiziţionarea de utilaje şi construirea unei fabrici de lapte pentru sugari;
  o) contribuţii la inzestrarea institutelor de cercetare şi bibliotecilor publice;
  p) cheltuieli pentru cazare, carburanţi, depozitare, manipulare şi paza ocazionate de primirea cu titlu gratuit a ajutoarelor umanitare din străinătate.
  Repartizarea pe categorii de cheltuieli a veniturilor "Fondului Libertatea" se stabileşte prin hotărîre a Guvernului României.


  Articolul 3

  Veniturile pentru care depunatorul a stabilit o anumită destinaţie nu vor putea fi folosite în alte scopuri.


  Articolul 4

  Administrarea "Fondului Libertatea" se face de către Consiliul de administraţie, numit de Biroul executiv al Consiliului Provizoriu de Uniune Naţionala.
  Hotărîrile Consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor săi şi sînt obligatorii pentru unităţile bancare şi ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni la care sînt deschise conturile fondului.
  Consiliul de administraţie stabileşte regimul conturilor băneşti, condiţiile în care se pot efectua cheltuielile şi aproba cuantumul acestora, pentru fiecare acţiune sau obiectiv, precum şi structura şi normele de lucru ale aparatului propriu.


  Articolul 5

  Controlul gestiunii "Fondului Libertatea" se asigura de către Corpul de control economico-financiar al primului-ministru.


  Articolul 6

  Fundaţia "Fondul Libertatea" va pune la dispoziţia fiecărui judeţ şi municipiului Bucureşti 50% din fondurile băneşti în lei colectate în cadrul unităţii administrativ-teritoriale respective pentru a fi folosite, în condiţiile prevăzute la art. 2, pe baza deciziilor consiliilor provizorii de uniune naţionala locale şi ale primăriilor.
  PREŞEDINTELE
  CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
  ION ILIESCU
  -----------------------