ORDONANȚA nr. 9 din 29 ianuarie 1998privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 30 ianuarie 1998
  În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. b) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanța:

  Articolul 1
  (1) În vederea procurării de materiale și servicii necesare lucrărilor agricole, se instituie sistemul de plată pe bază de cupoane valorice cu finanțare de la bugetul de stat.(2) Cupoanele reprezintă bonuri de valoare care se acordă, cu titlu gratuit, agricultorilor, persoane fizice, care exploatează terenurile agricole, individual sau în asociere, în societăți comerciale și agricole, societăților comerciale pe acțiuni cu profil agricol, persoanelor fizice cărora le-a fost stabilită calitatea de acționar în baza prevederilor art. 37 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, care au optat pentru calitatea de locator și care au încheiat contract de locațiune, potrivit art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 58/1995, cu instituțiile de învățământ, cu instituțiile de cult recunoscute de lege, pentru suprafețele de terenuri agricole de minimum 0,5 ha și de cel mult 10 ha inclusiv.
  (la 08-10-1998, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 175 din 2 octombrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 08 octombrie 1998 )
  (3) În înțelesul prezentei ordonanțe, beneficiari ai cupoanelor pentru agricultori sunt:
  a) persoanele fizice cărora li s-au eliberat și înmânat titlurile de proprietate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată;
  b) persoanele fizice care nu au primit titlurile de proprietate, dar cărora li s-a întocmit procesul-verbal de punere în posesie sau cărora li s-au eliberat adeverintele pentru dovedirea dreptului de proprietate și care sunt cuprinse în anexele la regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 131/1991, republicată în anul 1993, validate de comisiile județene de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată;
  c) persoanele fizice, titulari ai dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole din fostele zone necooperativizate;
  d) persoanele fizice, titulari ai dreptului de proprietate asupra terenurilor, în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive sau irevocabile, în baza unor certificate de moștenitori sau a altor acte de proprietate;
  e) societățile comerciale pe acțiuni cu profil agricol, persoanele fizice cărora le-a fost stabilită calitatea de acționar în temeiul art. 37 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, dacă au optat pentru calitatea de locator și au încheiat contract de locațiune, potrivit art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 58/1995;
  (la 08-10-1998, Litera e) din Alineatul (3) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 175 din 2 octombrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 08 octombrie 1998 )

  f) instituțiile de învățământ care au în administrare terenuri agricole;
  g) instituțiile de cult recunoscute de lege, pentru terenurile agricole obținute în proprietate.
  (4) Pentru moștenitori, persoane fizice prevăzute la alin. 3 lit. a)-d), care dețin terenuri agricole în indiviziune, cupoanele se acordă, pentru întreaga suprafața, celui care se prezintă să le ridice și care va prezenta o declarație pe propria răspundere ca are acordul celorlalți moștenitori.


  Articolul 2
  (1) Primării, în exercitarea atribuțiilor legale în care acționează și ca reprezentanți ai statului, vor întocmi listele cu beneficiarii de cupoane pentru agricultori, prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a)-g) din prezenta ordonanță, care dețin terenuri pe raza localității.(2) După întocmirea listelor prevăzute la alineatul precedent, primării vor proceda la transmiterea acestora prefecților.(3) În calitate de reprezentanți ai Guvernului, prefectii au obligația sa centralizeze datele din listele comunicate de către primari, pentru a realiza legătură cu centrul computerizat județean.


  Articolul 3

  Pe baza cupoanelor pentru agricultori, beneficiarii acestora pot achită contravaloarea semintei certificate, a materialului de plantat pomicol și viticol certificat, a semintei certificate de cartofi, a ingrasamintelor chimice, a pesticidelor, a furajelor combinate, a lucrărilor mecanice de arat, grapat, discuit, semanat, de întreținere a culturilor și de recoltat, inclusiv a celor efectuate pe pășuni și fanete, a medicamentelor pentru combaterea bolilor parazitare și de reproducție la animale, a pieselor de schimb pentru repararea tractoarelor și a mașinilor agricole, precum și a motorinei.
  (la 23-11-1998, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 215 din 17 noiembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998 )


  Articolul 4

  Cupoanele pentru agricultori se distribuie beneficiarilor la începutul anului și pot fi utilizate pentru plata bunurilor și serviciilor prevăzute la art. 3 în campania agricolă de primavara-vara și în campania agricolă din toamna.


  Articolul 5

  Valoarea cupoanelor pentru agricultori, ce se atribuie pentru campania agricolă din primavara-vara și campania agricolă din toamna, se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Alimentației și cu avizul Ministerului Finanțelor.


  Articolul 6
  (1) Valoarea cupoanelor pentru agricultori, cat și costul acțiunilor legate de implementarea sistemului de cupoane, respectiv întocmirea listelor cu beneficiarii de cupoane, de tipărire, distribuire, de publicitate prin mass-media și de decontare prin societățile bancare pe bază de comision, se suporta de la bugetul de stat din sume ce se prevăd în bugetul Ministerului Agriculturii și Alimentației la capitolul "Agricultura și silvicultura", titlul "Transferuri".(2) Sumele cu aceasta destinație se prevăd distinct prin legea bugetului de stat pe anul 1998 și vor fi utilizate numai cu aceasta destinație.(3) Pentru anul 1998 se aloca în bugetul Ministerului Agriculturii și Alimentației suma de 3.200 miliarde lei pentru acoperirea acestor cheltuieli.
  (la 08-10-1998, Alineatul (3) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 175 din 2 octombrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 08 octombrie 1998 )


  Articolul 7
  (1) Ministerul Agriculturii și Alimentației stabilește forma și conținutul cupoanelor pentru agricultori și asigura tipărirea acestora prin Regia Autonomă "Imprimeria Băncii Naționale a României".(2) Distribuirea cupoanelor pentru agricultori către beneficiari se va efectua de către Regia Autonomă "Posta Română", potrivit listelor întocmite în condițiile art. 1 și art. 2 din prezenta ordonanță și procesate electronic de Institutul de Cercetări în Informatica din coordonarea Comisiei Naționale de Informatica.(3) Tipărirea cupoanelor pentru agricultori, editarea listelor, distribuirea cupoanelor, serviciile de publicitate prin mass-media, cat și acordarea comisionului bancar vor fi exceptate de la procedura prevăzută în Ordonanța Guvernului nr. 12/1993, aprobată și modificată prin Legea nr. 83/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995, și se vor realiza pe bază de contract încheiat de Ministerul Agriculturii și Alimentației la tarife negociate.


  Articolul 8
  (1) Furnizorii care livreaza beneficiarilor de cupoane pentru agricultori bunurile ori care efectuează serviciile prevăzute la art. 3 din prezenta ordonanță vor incasa, în termen de 12 zile de la solicitare, contravaloarea cupoanelor prin societățile bancare, în condițiile stabilite pe baza convențiilor încheiate între acestea și Ministerul Agriculturii și Alimentației.(2) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1), societățile bancare vor răspunde potrivit legii.


  Articolul 9

  Modul de acordare, distribuire, utilizare și decontare a cupoanelor pentru agricultori, precum și plata comisioanelor se stabilesc prin norme metodologice emise de Ministerul Agriculturii și Alimentației, cu avizul Ministerului Finanțelor, care vor fi supuse aprobării Guvernului în termen de 10 zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României.


  Articolul 10

  Falsificarea listei cuprinzând beneficiarii de cupoane pentru agricultori, modificarea listei prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii, precum și falsificarea cupoanelor pentru agricultori se pedepsesc conform legii.
  (la 08-10-1998, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 175 din 2 octombrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 08 octombrie 1998 )

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii
  și alimentației,
  Dinu Gavrilescu
  p. Ministrul finanțelor,
  Valentin Lazea,
  secretar de stat
  Ministru delegat
  pe lângă primul-ministru
  pentru coordonarea
  Secretariatului General
  al Guvernului și a
  Departamentului pentru
  Administrație Publică Locală,
  Remus Opris

  -------