HOTĂRÂRE nr. 270 din 26 februarie 2004
pentru modificarea art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 11 martie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Alineatul (1) al articolului 11 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 17 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 11 - (1) Sediul central al A.D.S. este în municipiul Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 43, sectorul 1."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,
  Ilie Sârbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 26 februarie 2004.
  Nr. 270
  ---------