ORDIN nr. 2.408 din 23 iunie 2011
privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 3 august 2011  În conformitate cu prevederile:
  - art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, republicată;
  - art. 25 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
  - art. 28 şi 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu completările ulterioare;
  - art. 79 şi 80 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările ulterioare;
  - art. 57 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare;
  - art. 38 din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare;
  - art. 28 alin. (2) din Legea nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată;
  - art. 9 alin. (3) din Legea monumentelor de for public nr. 120/2006, cu modificările ulterioare,
  având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Persoanele împuternicite să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni sunt numite prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, la propunerea directorilor executivi ai serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.


  Articolul 2

  Se aprobă modelul şi conţinutul formularului tipizat al proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei, utilizat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional pentru contravenienţii persoane fizice şi, respectiv, pentru contravenienţii persoane juridice, prevăzute în anexele nr. 1A şi 1B.


  Articolul 3

  Caracteristicile de tipărire a formularelor tipizate menţionate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 4

  Se aprobă modelul legitimaţiei persoanelor împuternicite potrivit art. 1, prevăzut în anexa nr. 3.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1A, 1B, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 6

  Direcţiile şi compartimentele din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi persoanele numite potrivit art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 7

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional nr. 2.351/2009 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite, a modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi a modelului înştiinţării de plată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 25 august 2009.


  Articolul 8

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.
  Ministrul culturii
  şi patrimoniului naţional,
  Kelemen Hunor
  Bucureşti, 23 iunie 2011.
  Nr. 2.408.


  Anexa 1A
  MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
  Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului ......../Municipiului Bucureşti
  Str. ............................ nr. ....., bl. ..............
  Nr. .................../................................
  L.S.
  Regim special
  Seria M.C.P.N. nr. .........................
  PROCES-VERBAL
  de constatare şi sancţionare a contravenţiei
  Nr. ............. din ...........................
  Încheiat astăzi: ziua .................., luna ............, anul ............, în localitatea .........................
  Subsemnatul/Subsemnata, ....../(numele şi prenumele)........, în calitate de ................. la ............, împuternicit/împuternicită cu legitimaţia de control nr. ............. din anul ....., în baza prevederilor ............., în urma controlului efectuat la ........... din localitatea .............., adresa ................., am constatat următoarele:
  Persoana fizică ...../(numele şi prenumele) ...., fiul/fiica lui ............ şi al/a .............., născut/născută la data de .............. în .................., domiciliat/domiciliată în ........................, str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ............., ap. ..., sectorul/judeţul ........., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..... nr. ..........., eliberat/eliberată de .......... la data de .............., CNP .................. (pentru contravenientul cetăţean străin, persoană fără cetăţenie sau cetăţean român cu domiciliul în străinătate se completează şi următoarele date: paşaport/alt document de trecere a frontierei seria ...... nr. ............, eliberat la data de .........., statul emitent .......), având funcţia de ........... la .........., se face vinovat/vinovată de următoarea/următoarele faptă/fapte:
  ..............................................................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................................................,
  săvârşită/săvârşite la data de ............, ora ........, în localitatea ............, în următoarele împrejurări:
  .............................................................................................................................................................................................
  Fapta/Faptele constatată/constatate mai sus constituie contravenţie, fiind prevăzută/prevăzute de dispoziţiile art. ............ alin ....... lit. ...... din ......... şi este/sunt sancţionată/sancţionate de prevederile art. ..... alin. ..... lit. .... din ........., care atrage/atrag sancţionarea cu amendă de la .............. la .............. lei.
  Agentul constatator aplică amenda de .............. lei.
  Agent constatator,
  .................
  Martor,
  .............
  Contravenient,
  ...............
  Alte menţiuni ..............................................................
  În baza art. ....... alin. (....) lit. ....) din ..................., agentul constatator dispune următoarele sancţiuni complementare:
  1. .....................................................................................
  .............................................................................................................................................................................................
  2. confiscarea/ridicarea în vederea confiscării a următoarelor bunuri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal (în care se fac menţiuni privind numărul bunurilor confiscate, caracteristicile tehnice, precum şi starea acestora), aparţinând ......................, având CNP ................., domiciliat/domiciliată în ..................., str. ...................... nr. ........., bl. ....., sc. ......, et. ......., ap. ........, sectorul/ judeţul ............................, legitimat/legitimată cu BI/CI seria ............. nr. .........., emis/emisă de ............ la data de ....................., care vor fi depuse la .................... .
  Contravenientul a formulat următoarele obiecţii: ...................................................................................................................
  Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate semna, împrejurările fiind confirmate de martorul ......................., fiul/fiica lui ................. şi al/a ...................., născut/născută la data de .................... în ............, domiciliat/domiciliată în .............., str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ..............., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..... nr. ................., eliberat/eliberată de .......... la data de ............., CNP .................
  Motivele încheierii procesului-verbal fără martor: ................................
  ..............................................................................................................................................................................................
  Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei se vor depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.
  Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul s-a înmânat contravenientului astăzi, ..............., / va fi comunicat contravenientului în termen de o lună de la data încheierii procesului-verbal.
  ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ:
  Amenda se va achita obligatoriu în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea prezentului proces-verbal, în contul .................., deschis la ............................, iar copia dovezii executării plăţii va fi depusă la sediul instituţiei din care face parte agentul constatator.
  În caz de neachitare a amenzii în termenul menţionat mai sus se va proceda la executarea silită, potrivit legii.
  Agent constatator,
  ..................
  Martor,
  .................
  Am primit procesul-verbal şi înştiinţarea de plată.
  Contravenient,
  ........................


  Anexa 1B
  MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
  Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului ........../Municipiului Bucureşti
  Str. ............................. nr. ....., bl. ..............
  Nr. .................../................................
  L.S.
  Regim special
  Seria M.C.P.N. nr. .........................
  PROCES-VERBAL
  de constatare şi sancţionare a contravenţiei
  Nr. ............. din ...........................
  Încheiat astăzi: ziua .............., luna ............, anul ............, în localitatea ................................
  Subsemnatul/Subsemnata, ...../(numele şi prenumele) ....., în calitate de ...................... la ..................., împuternicit/împuternicită cu legitimaţia de control nr. ..... din anul ....., în baza prevederilor ............., în urma controlului efectuat la ................ din localitatea ............., adresa ............................., am constatat următoarele: persoana juridică ......../(denumirea) ....., cu sediul social în localitatea ..................., adresa....................., sectorul/judeţul ..........., CUI .............., din data de .............., a săvârşit următoarea/următoarele faptă/fapte ........................ la data de .............., ora ......, în localitatea ..........., în următoarele împrejurări: ..................................................................................
  Fapta/Faptele constatată/constatate mai sus constituie contravenţie, fiind prevăzută/prevăzute de dispoziţiile art. ....... alin. ...... lit. ...... din ......... şi este/sunt sancţionată/sancţionate de prevederile art. ..... alin. ..... lit. .... din........., care atrage/atrag sancţionarea cu amendă de la .............. la .............. lei.
  Agentul constatator aplică amenda de .............. lei.
  Agent constatator,
  ..........................
  Martor,
  ........................
  Contravenient,
  .......................
  Alte menţiuni ............................................................
  În baza art. ....... alin. (....) lit. ....) din ..................... agentul constatator dispune următoarele sancţiuni complementare:
  1. ........................................................................
  ...........................................................................,
  2. confiscarea/ridicarea în vederea confiscării a următoarelor bunuri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal (în care se fac menţiuni privind numărul bunurilor confiscate, caracteristicile tehnice, precum şi starea acestora), aparţinând persoanei juridice ....../(denumirea) ......., cu sediul social în localitatea .................., adresa ................, sectorul/judeţul ............., CUI ................, din data de ............................, care vor fi depuse la ............................ .
  Contravenientul a formulat următoarele obiecţii:
  ....................................................................................................................................................................................................
  Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate semna, împrejurările fiind confirmate de martorul ......................, fiul/fiica lui .................... şi al/a ....................., născut/născută la data de ................. în ..............., domiciliat/domiciliată în ..................., str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ......, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..... nr. ........, eliberat/eliberată de .................. la data de ...................., CNP ................................
  Motivele încheierii procesului-verbal fără martor: ...........................
  Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei se vor depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.
  Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul s-a înmânat contravenientului astăzi, ...............,/va fi comunicat contravenientului în termen de o lună de la data încheierii procesului-verbal.
  ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ:
  Amenda se va achita obligatoriu în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea procesului-verbal, în contul ..............., deschis la ....................., iar copia dovezii executării plăţii va fi depusă la sediul instituţiei din care face parte agentul constatator.
  În caz de neachitare a amenzii în termenul menţionat mai sus se va proceda la executarea silită, potrivit legii.
  Agent constatator,
  .......................
  Martor,
  .......................
  Am primit procesul-verbal şi înştiinţarea de plată.
  Contravenient,
  .....................


  Anexa 2
  CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE
  Denumire:
  Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria ........... nr. ..........
  Caracteristici tehnice:
  - fiecare formular de proces-verbal se tipăreşte, pe faţă, în 3 exemplare;
  - hârtie autocopiativă de culoare albă, roz, verde, scrisă cu cerneală de culoare albastră, neagră;
  - format A4;
  - sistem de înscriere propriu: seria M.C.P.N. nr. 0.000.001.;
  - formularele se leagă în blocuri lipite a câte 50 de seturi de procese-verbale, diferite;
  - formularele se tipăresc pe hârtie de calitate, care să asigure lizibilitatea scrisului atât pe original, cât şi pe copii.


  Anexa 3
  LEGITIMAŢIE
  ┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
  │ Coperta │ Interior │
  ├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
  │ │ FOTO │
  ├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
  │ LEGITIMAŢIE │Legitimaţie nr. ................ │
  │ de control │Numele ......................... │
  ├─────────────────────────────────────┤Prenumele ...................... │
  │ GUVERNUL ROMÂNIEI │Funcţia ........................ │
  │ Ministerul Culturii şi │BI/CI seria ........ nr. ......, │
  │ Patrimoniului Naţional │eliberat/eliberată de .......... │
  │ │la data de ..........., este împuterni-│
  │ │cit să constate contravenţii şi să │
  │ │aplice sancţiuni pentru contravenţiile │
  │ │constatate, potrivit prevederilor │
  │ │actelor normative indicate prin │
  │ │Ordinul nr. ........ │
  │ │ │
  │ │ Ministrul culturii şi │
  │ │ patrimoniului naţional, │
  │ │ ........................ │
  └─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

  Interior
  Vize anuale
  2011 2012 2013
  2014 2015 2016

  Emitentul legitimaţiei va fi Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.
  ---------