LEGE nr. 58 din 22 martie 2006
pentru ratificarea Acordului privind cooperarea dintre România şi Eurojust, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2005, şi pentru reglementarea unor măsuri referitoare la reprezentarea României la Eurojust, în perioada ce precedă aderării şi după data aderării la Uniunea Europeană
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 4 aprilie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Se ratifică Acordul privind cooperarea dintre România şi Eurojust, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2005, denumit în continuare Acordul.


  Articolul 2

  (1) Magistratul de legătură la Eurojust, prevăzut la art. 5 din Acord, este numit de Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei.
  (2) Magistratul de legătură la Eurojust, prevăzut la alin. (1), este selectat de ministrul justiţiei dintre procurorii cu experienţă în combaterea formelor grave ale criminalităţii transnaţionale organizate, a corupţiei sau terorismului.


  Articolul 3

  (1) După data aderării României la Uniunea Europeană, când Acordul îşi încetează valabilitatea, Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei, formulată în urma procedurii de selecţie prevăzute la art. 2 alin. (2), numeşte membrul naţional în Eurojust, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Decizia Consiliului 2002/187/JAI din 28 februarie 2002 privind înfiinţarea Eurojust în vederea întăririi luptei împotriva formelor grave ale criminalităţii, aşa cum a fost modificată prin Decizia Consiliului 2003/659/JAI din 18 iunie 2003, denumită în continuare Decizia Eurojust.
  (2) Mandatul membrului naţional în Eurojust este de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată.


  Articolul 4

  (1) Procurorul desemnat ca magistrat de legătură la Eurojust în baza Acordului şi, respectiv, procurorul desemnat ca membru naţional în Eurojust au competenţă teritorială, materială şi personală pe întreg teritoriul României, pentru toate infracţiunile prevăzute în Decizia Eurojust, şi cooperează neîngrădit în procedurile care intră în obiectul de activitate al Eurojust cu autorităţile române şi străine competente.
  (2) Magistratul de legătură la Eurojust şi membrul naţional în Eurojust au acces la informaţiile conţinute în cazierul judiciar, în Sistemul informatic naţional de semnalări, atunci când acesta va fi operaţional, şi în orice baze de date care facilitează îndeplinirea obiectivelor Eurojust.
  (3) Magistratul de legătură la Eurojust şi membrul naţional în Eurojust sunt detaşaţi la sediul Eurojust de la Haga, Regatul ţărilor de Jos, în condiţiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi beneficiază de drepturile salariale şi de celelalte drepturi băneşti corespunzătoare funcţiei diplomatice de ministru consilier, potrivit legislaţiei de salarizare în vigoare pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.


  Articolul 5

  (1) Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei, poate numi un asistent al magistratului de legătură la Eurojust, potrivit art. 5 alin. (3) din Acord.
  (2) După data aderării la Uniunea Europeană, Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei, poate numi unul sau mai mulţi asistenţi ai membrului naţional în Eurojust, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Decizia Eurojust.
  (3) Dispoziţiile art. 2, art. 3 alin. (1) şi ale art. 4 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul asistenţilor prevăzuţi la alin. (1) şi (2).
  (4) Asistentul magistratului de legătură şi, respectiv, asistenţii membrului naţional în Eurojust îşi desfăşoară efectiv activitatea în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, fiind trimişi temporar la sediul Eurojust fie pentru anumite activităţi, fie pentru a-i înlocui pe cei care îi asistă, pe o perioadă determinată.


  Articolul 6

  (1) Ministrul justiţiei, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, poate numi corespondenţi naţionali cu Eurojust pentru probleme de terorism, criminalitate organizată şi corupţie.
  (2) Corespondenţii naţionali îşi desfăşoară efectiv activitatea în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi cooperează cu Eurojust, direct sau prin intermediul magistratului de legătură la Eurojust, respectiv al membrului naţional în Eurojust.


  Articolul 7

  Rechemarea, înainte de expirarea mandatului, a procurorilor desemnaţi ca magistrat de legătură şi, respectiv, membru naţional în Eurojust, precum şi revocarea înainte de expirarea mandatului a asistenţilor acestora se fac de Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei, pentru neîndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor conferite acestora prin Acord, respectiv prin Decizia Eurojust.


  Articolul 8

  (1) Membrul naţional în Eurojust elaborează anual un raport privind activitatea desfăşurată, inclusiv cea a asistenţilor săi, dacă este cazul, pe care îl prezintă ministrului justiţiei, nu mai târziu de luna februarie a anului următor.
  (2) Magistratul de legătură la Eurojust elaborează un raport privind activitatea desfăşurată, inclusiv cea a asistentului său, dacă este cazul, pe care îl prezintă ministrului justiţiei la finalul mandatului.


  Articolul 9

  Cheltuielile care decurg din aplicarea prezentei legi se suportă din bugetul Ministerului Public.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 22 martie 2006.
  Nr. 58.

  ACORD 02/12/2005