ORDIN nr. 300 din 21 decembrie 2006
pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind abrogarea unor regulamente şi instrucţiuni adoptate de Consiliul Concurenţei în domeniul ajutorului de stat
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 30 decembrie 2006  În baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. f), ale art. 27 alin. (1) şi ale art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, şi având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,
  preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei se pune în aplicare Regulamentul privind abrogarea unor regulamente şi instrucţiuni adoptate de Consiliul Concurenţei în domeniul ajutorului de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Consiliului Concurenţei,
  Mihai Berinde
  Bucureşti, 21 decembrie 2006.
  Nr. 300.


  Anexa
  REGULAMENT
  privind abrogarea unor regulamente şi instrucţiuni adoptate de Consiliul Concurenţei în domeniul ajutorului de stat
  În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată
  CONSILIUL CONCURENŢEI adoptă prezentul Regulament
  Introducere
  În cadrul procesului de negociere a aderării, România s-a obligat să asigure compatibilitatea legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar aferent capitolului 6 "Politica în domeniul concurenţei" şi aplicarea acestuia înainte de data aderării, cu scopul de a pregăti mediul de afaceri pentru a face faţă presiunilor concurenţiale din cadrul pieţei unice.
  În acest context, Consiliul Concurenţei a adoptat o serie de regulamente şi instrucţiuni prin care a fost preluată în dreptul intern legislaţia secundară comunitară din domeniul ajutorului de stat.
  Potrivit art. 2 din Actul privind condiţiile de aderare*1) "de la data aderării dispoziţiile tratatelor originare şi actele adoptate de instituţii sunt obligatorii pentru Bulgaria şi România şi se aplică în aceste state în condiţiile stabilite prin aceste tratate şi prin prezentul act".
  ----------
  *1) Act privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României şi adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană.
  De asemenea, conform art. 249 alin. (2) al Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, regulamentele comunitare sunt integral şi direct aplicabile în statele membre. Prin urmare, de la data aderării, actele normative interne care au preluat regulamentele comunitare îşi vor înceta aplicabilitatea.
  Pentru ca, la data aderării la Uniunea Europeană, legislaţia română să fie în deplină concordanţă cu acquis-ul comunitar, fără suprapuneri sau încălcări ale acesteia, se impune eliminarea din dreptul intern a acelor acte normative care dublează prevederi ale regulamentelor comunitare sau ale altor acte normative comunitare care nu necesită adoptarea unor măsuri naţionale de transpunere.

  Articolul 1

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament se abrogă următoarele regulamente şi instrucţiuni adoptate de Consiliul Concurenţei:
  1. Regulament privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenţa obligaţiei de notificare, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 27 din 6 martie 2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 24 martie 2000;
  2. Regulament cu privire la ajutorul de stat pentru protecţia mediului, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 92 din 10 mai 2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 2 iulie 2002, modificat prin Regulamentul pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Regulamentul cu privire la ajutorul de stat pentru protecţia mediului, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 121 din 21 mai 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 10 iunie 2004;
  3. Instrucţiuni privind ajutorul de stat şi capitalul de risc, puse în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 16 din 28 ianuarie 2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 11 martie 2003, modificate şi completate prin Instrucţiunile pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind ajutorul de stat şi capitalul de risc, puse în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 223 din 10 septembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 16 septembrie 2004;
  4. Instrucţiuni privind ajutorul de stat acordat sub forma garanţiilor, puse în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 252 din 23 decembrie 2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 17 martie 2003;
  5. Regulament multisectorial privind regulile tranzitorii aplicabile ajutorului de stat regional pentru proiecte mari de investiţii în sectoare industriale nespecifice, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 252 din 23 decembrie 2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 17 martie 2003;
  6. Regulament multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investiţii, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 252 din 23 decembrie 2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 17 martie 2003, modificat şi completat prin Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investiţii, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 199 din 17 august 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 16 septembrie 2004;
  7. Instrucţiuni privind vânzările de terenuri şi/sau clădiri de către autorităţile publice, puse în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 136 din 8 iulie 2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 28 iulie 2003;
  8. Regulament privind ajutorul de stat pentru ocuparea forţei de muncă, elaborat în temeiul Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 166 din 1 octombrie 2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 22 octombrie 2003, modificat şi completat prin Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea forţei de muncă, elaborat în temeiul Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 224 din 10 septembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 16 septembrie 2004;
  9. Instrucţiuni privind autorizarea ajutoarelor de stat acordate în domeniul transportului maritim, puse în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 176 din 24 octombrie 2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 17 noiembrie 2003;
  10. Instrucţiuni privind autorizarea ajutoarelor de stat în domeniul transportului aerian, puse în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 176 din 24 octombrie 2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 17 noiembrie 2003, modificate prin Instrucţiunile pentru modificarea Instrucţiunilor privind autorizarea ajutoarelor de stat în domeniul transportului aerian, puse în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 222 din 10 septembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 16 septembrie 2004;
  11. Instrucţiuni privind ajutorul de stat în domeniul asigurării creditelor pentru export pe termen scurt, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 213 din 12 decembrie 2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2004, modificate prin Instrucţiunile pentru modificarea Instrucţiunilor privind ajutorul de stat în domeniul asigurării creditelor pentru export pe termen scurt, puse în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 123 din 21 mai 2004, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 10 iunie 2004;
  12. Regulament privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 55 din 23 martie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 19 aprilie 2004, modificat prin Regulamentul pentru modificarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 225 din 10 septembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 16 septembrie 2004, modificat şi completat, la rândul său prin Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 13 din 1 februarie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr, 127 din 9 februarie 2005;
  13. Regulament privind ajutorul de stat regional, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei, nr. 55 din 23 martie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 19 aprilie 2004, modificat şi completat prin Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind ajutorul de stat regional, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 221 din 10 septembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 16 septembrie 2004;
  14. Regulament privind ajutorul de stat în domeniul industriei carbonifere, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 192 din 30 iulie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 16 august 2004, modificat şi completat prin Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind ajutorul de stat în domeniul industriei carbonifere, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 3 din 7 ianuarie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 17 ianuarie 2005;
  15. Regulament privind ajutorul de stat pentru cercetare şi dezvoltare, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 219 din 10 septembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 16 septembrie 2004;
  16. Regulament cu privire la forma, conţinutul şi alte detalii prevăzute de plângerea privind ajutorul de stat pretins ilegal, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 240 din 27 septembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 1 octombrie 2004;
  17. Regulament privind ajutoarele de stat acordate în industria construcţiilor de nave, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 256 din 30 septembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 18 octombrie 2004.
  18. Regulament privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 501 din 23 noiembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1215 din 17 decembrie 2004;
  19. Instrucţiuni privind încadrarea unei întreprinderi în categoria de întreprinderi mici şi mijlocii, puse în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 57 din 31 martie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 14 aprilie 2005;
  20. Regulament privind ajutorul de stat pentru instruirea angajatilor, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 48 din 16 martie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 28 martie 2005;
  21. Regulament privind ajutorul de stat pentru salvare şi restructurare şi ajutorul de stat pentru inchidere în sectorul siderurgic, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 40 din 2 martie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 31 martie 2005;
  22. Regulament privind ajutorul de stat pentru producţia cinematografica şi de televiziune, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 93 din 25 mai 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 10 iunie 2005;
  23. Instrucţiuni privind rata dobânzii aplicate în cazul recuperării sau rambursării ajutorului de stat ilegal şi a celui interzis, puse în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 51 din 21 martie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 25 martie 2005;
  24. Regulament privind procedura de investigaţie în materia ajutorului de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 49 din 16 martie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 28 martie 2005;
  25. Regulamentul privind forma, conţinutul şi alte detalii ale notificării unui ajutor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 528 din 31 decembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 25 ianuarie 2005;
  26. Regulament privind procedurile de raportare şi monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliul Concurentei nr. 123 din 13 iunie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 1 iulie 2005;
  27. Regulament privind ajutorul de stat sub forma compensarilor acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost incredintata prestarea unor servicii de interes economic general, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 146 din 9 iunie 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 26 iunie 2006;
  28. Regulament privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevăzute de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 527 din 31 decembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 19 ianuarie 2005.


  Articolul 2

  Prezentul Regulament va fi pus în aplicare prin Ordin al Preşedintelui Consiliului Concurenţei şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Prezentul Regulament va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
  -------