ORDIN nr. 68 din 15 aprilie 2020pentru modificarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 16 aprilie 2020
  Având în vedere dispozițiile art. 25 alin. (13) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 și 517 bis din 19 august 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
  c) reducerea puterii absorbite/evacuate la un loc de consum și/sau de producere în urma separării instalațiilor unui alt consumator/producător de energie electrică racordat inițial la instalația sa;
  2. La articolul 33 alineatul (1), literele d) și e) vor avea următorul cuprins:
  d) la expirarea perioadei de valabilitate a acordurilor/ autorizațiilor sau a perioadei de valabilitate a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare;
  e) la încetarea valabilității acordurilor/autorizațiilor și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.
  3. La articolul 40, litera b) va avea următorul cuprins:
  b) obține acordul/autorizația pentru executarea instalației de racordare;
  4. La articolul 44, alineatele (1), (2) și (4^1) vor avea următorul cuprins:

  Articolul 44
  (1) Proiectarea, obținerea acordului/autorizației, execuția și punerea în funcțiune a lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. b) se realizează de operatorul de rețea în condițiile și la termenele prevăzute în contractul de racordare.(2) În situația în care instalația de racordare constă într-un branșament, termenul total pentru proiectarea, obținerea acordului/autorizației pentru branșament, execuția și recepția punerii în funcțiune a branșamentului este de maximum 90 de zile calendaristice de la data încheierii contractului de racordare, cu condiția achitării de către utilizator a tarifului de racordare conform contractului de racordare.
  ..................................................................................................(4^1) În situația prevăzută la alin. (4), contractul pentru execuția lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se încheie de către operatorul de rețea cu un anumit constructor atestat, ales de către utilizator, în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii acordului/autorizației pentru executarea instalației de racordare, cu respectarea obligațiilor părților, prevăzute în contractul de racordare.


  Articolul II

  Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță

  București, 15 aprilie 2020.
  Nr. 68.
  ---