ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 109 din 20 decembrie 2017privind înființarea Centrului Cultural "Sala Palatului" și pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcționarea acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017
  Având în vedere nevoile concrete ale sectorului cultural, Ministerul Culturii și Identității Naționale (MCIN) a demarat demersurile pentru consolidarea, restaurarea și modernizarea Sălii Palatului și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, a purtat primele discuții cu reprezentanți ai Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru susținerea financiară a unui astfel de proiect, în cadrul unui împrumut acordat în condiții avantajoase pentru România.
  Având în vedere destinația culturală ce urmează a fi dată acestui imobil și atribuțiile specifice MCIN, prima etapă în acest demers de transformare a spațiului într-un centru cultural și o condiție sine qua non pentru accesarea împrumutului extern o constituie trecerea imobilului din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale.
  Luând act de faptul că la ora actuală nu există o sală modernă de concerte de dimensiuni mari în București și nicio infrastructură adecvată pentru evenimente culturale de anvergură și având în vedere prioritatea actualului Guvern privind proiectarea unei săli de concerte la standarde internaționale în București, ce urmează să devină centrul de referință pentru Festivalul și Concursul Internațional „George Enescu“, sunt necesare demersuri legislative și administrative pentru realizarea acestor obiective.
  Transformarea și adaptarea acestui imobil pentru a servi ca sală de concerte pentru mai multe genuri muzicale ar plasa definitiv capitala noastră pe harta circuitelor muzicale internaționale și ar spori totodată anvergura Festivalului „George Enescu“, devenit un incontestabil brand de țară și care va putea, în sfârșit, să asigure desfășurarea acestui eveniment în condiții demne de secolul XXI. Mai mult decât atât, noua sală va permite organizarea de activități culturale la nivel înalt și va funcționa în baza unei strategii culturale transparente care va facilita parteneriatele publice sau/și private în domeniu.
  Acest spațiu cultural de mare anvergură va avea un rol deosebit atât în promovarea culturii și a muzicii în special, cât și a imaginii României în lume. Prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Sălii Palatului se dorește crearea unui spațiu care să corespundă din punctul de vedere al capacității, al siguranței spectatorilor, dar și al dotărilor tehnice la standardele oferite de majoritatea sălilor de profil din lume, astfel ca evenimentele culturale semnificative și publicul lor să beneficieze de condiții în acord cu nivelul calității actului artistic.
  Revitalizarea construcției monumentului istoric Sala Palatului în scopul amenajării unei săli de concerte multifuncționale reduce semnificativ costurile financiare și de timp în comparație cu ridicarea unei construcții noi în centrul capitalei. Totodată, interesul general vizează asigurarea accesului la cultură, ca drept și principiu constituțional.
  Nefinalizarea în timp util a formalităților pentru contractarea unui împrumut pentru modernizarea și consolidarea imobilului Sala Palatului va avea consecințe negative asupra stării generale a imobilului, care nu va putea beneficia de reparațiile care se impun și nici de modernizările atât de necesare. În ipoteza neadoptării urgente a acestui act normativ, consecințele negative se vor răsfrânge, în mod direct, și asupra beneficiarilor evenimentelor desfășurate la Sala Palatului, aceștia fiind privați de accesul la evenimente culturale de înaltă calitate și ținută artistică.
  De asemenea, amânarea în continuarea demersurilor necesare pentru realizarea modernizării și consolidării imobilului Sala Palatului va perpetua criticile publicului și ale specialiștilor în domeniu cu privire la condițiile de desfășurare a Festivalului și Concursului Internațional „George Enescu“, devenit unul dintre cele mai apreciate și frecventate evenimente culturale europene și o incontestabilă carte de vizită pentru România.
  Situația extraordinară care necesită intervenția legislativă prin delegare este determinată de necesitatea asigurării dreptului de administrare a imobilului anterior obținerii împrumutului extern.
  Pentru respectarea angajamentului Guvernului, dată fiind durata anticipată a unei investiții de anvergura celei ce urmează a fi realizată la Sala Palatului, având în vedere regularitatea edițiilor Festivalului Internațional „George Enescu“, precum și termenul agreat de partea română în relația cu finanțatorul extern pentru aprobarea împrumutului (martie 2018), este imperios necesară adoptarea de urgență a prezentului act normativ, care va facilita accesarea fondurilor externe în timp util prin realizarea formalităților necesare pentru transmiterea cererii de împrumut către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în cursul lunii ianuarie 2018.
  Ținând cont de faptul că în lipsa acestor măsuri legislative luate în regim de urgență, impuse de o situație extraordinară, există riscul de a nu putea finaliza în timp util formalitățile de contractare a fondurilor externe și, ca o consecință directă, nu vor putea fi demarate în timp util lucrările de modernizare și consolidare a imobilului Sala Palatului, pentru a permite desfășurarea la standarde înalte a edițiilor viitoare ale Festivalului Internațional „George Enescu“, începând cu anul 2019, și implicit accesul public la evenimente culturale de înaltă calitate și ținută artistică,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1
  (1) Se înființează Centrul Cultural „Sala Palatului“, instituție publică de spectacole și concerte, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, având sediul în strada Ion Câmpineanu nr. 28, sector 1, municipiul București.(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Culturii și Identității Naționale va elabora hotărârea de Guvern privind organizarea și funcționarea Centrului Cultural „Sala Palatului“.(3) Salarizarea personalului Centrului Cultural „Sala Palatului“ se face conform reglementărilor legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, la nivel de unități subordonate.


  Articolul 2

  Valoarea de inventar a bunului imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, cu numărul M.F. 153183, prevăzut în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, se modifică la suma de 34.966.575,08 lei.


  Articolul 3
  (1) Se aprobă transmiterea bunului imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru Centrul Cultural „Sala Palatului“.(2) Se aprobă transmiterea bunurilor de natura activelor fixe și obiectelor de inventar identificate conform anexei nr. 2, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru Centrul Cultural „Sala Palatului“.(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern privind organizarea și funcționarea Centrului Cultural „Sala Palatului“ personalul care asigură funcționarea imobilului „Sala Palatului“, din cadrul Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, se preia și se încadrează în cadrul Centrului Cultural „Sala Palatului“, cu respectarea prevederilor și procedurilor legale.(4) Centrul Cultural „Sala Palatului“ preia de la Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ imobilul prevăzut la alin. (1), precum și patrimoniul aferent acestuia, inclusiv activele fixe, obiectele de inventar, bunurile mobile și dotările aferente acestui imobil, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 1 alin. (2).


  Articolul 4
  (1) La data semnării protocolului prevăzut la art. 3 alin. (4), Centrul Cultural „Sala Palatului“ se subrogă în toate drepturile și obligațiile Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, inclusiv în cele provenite din convențiile și contractele încheiate potrivit legii.(2) Patrimoniul Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ se diminuează cu valoarea de inventar a imobilului prevăzut la art. 3 alin. (1) și a bunurilor mobile, transmise conform prezentei ordonanțe de urgență, conform protocolului prevăzut la art. 3 alin. (4).


  Articolul 5
  (1) Se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Culturii și Identității Naționale, suma de 4.530 mii lei, inclusiv TVA, pentru plata contravalorii Proiectului tehnic al reabilitării imobilului, investiție în curs de finalizare, aflat în proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ și achiziționat din fondurile proprii ale acesteia.(2) Se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Culturii și Identității Naționale, suma de 221 mii lei pentru plata investițiilor și modernizărilor realizate și recepționate de către Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ din fondurile proprii, de la data preluării imobilului, și care trec, în condițiile legii, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale pentru Centrul Cultural „Sala Palatului“, la valoarea de inventar, inclusiv TVA.(3) Se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Culturii și Identității Naționale, suma de 217 mii lei pentru plata valorii rămasă de amortizat, inclusiv TVA, a bunurilor de natura activelor fixe și a obiectelor de inventar, achiziționate de către Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ din fondurile proprii, de la data preluării imobilului, pentru dotarea sau utilarea imobilului „Sala Palatului“.(4) Sumele prevăzute la alin. (1) și (2) majorează valoarea de inventar a imobilului prevăzut la art. 3 alin. (1).


  Articolul 6
  (1) Fondurile alocate de la bugetul de stat prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3) se achită Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, din bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale pe anul 2017 de la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“, titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“.(2) Investițiile recepționate și modernizările finalizate prevăzute la art. 5 alin. (2) se menționează distinct în cuprinsul protocolului prevăzut la art. 3 alin. (4).(3) Până la data semnării protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 3 alin. (4), cheltuielile cu utilitățile, precum și plata drepturilor salariale ale personalului aferent imobilului „Sala Palatului“ rămân în sarcina Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“.


  Articolul 7
  (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:
  a) numărul curent 68 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare;
  b) Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2006 privind înființarea Centrului Cultural „Sala Palatului“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 28 august 2006, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) În cuprinsul hotărârii prevăzute la art. 1 alin. (2) Ministerul Culturii și Identității Naționale va propune și modificarea corespunzătoare a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare, în vederea introducerii în cuprinsul anexei a Centrului Cultural „Sala Palatului“, precum și majorarea corespunzătoare a numărului total de posturi cu numărul de posturi preluate de la Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul culturii și identității naționale,
  Alexandru Pugna,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Roxana-Cezarina Bănică
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat

  București, 20 decembrie 2017.
  Nr. 109.

  Anexa nr. 1

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea
  Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“
  în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale
  pentru Centrul Cultural „Sala Palatului“


  Nr. crt.

  Nr. M.F.P.

  Denumirea și locul unde este situat imobilul

  Persoana juridică de la care se transmite imobilul

  Persoana juridică la care se transmite imobilul

  Caracteristicile tehnice ale imobilului

  Valoarea de inventar
  (lei)

  1.

  153183

  Imobil „Sala Palatului“, str. Ion Câmpineanu nr. 28, sectorul 1, București
  CF: 226281

  Statul român, domeniul public, din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“
  CUI: 2351555

  Statul român, domeniul public, în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale pentru Centrul Cultural „Sala Palatului“
  CUI: 4192812

  Suprafața terenului - 8.955 mp
  Suprafața utilă - 20.287,52 mp
  Suprafața construită la sol - 6.998 mp
  Suprafața desfășurată - 21.212 mp

  34.966.575,08


  Anexa nr. 2

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor de natura activelor fixe și obiectelor de inventar (în număr de 45)
  aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea
  Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ (CUI: 2351555)
  în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale (CUI: 4192812)
  pentru Centrul Cultural „Sala Palatului“


   
  Nr. crt.

   
   
  Nr. inv. MF

   
   
  Denumire

   
   
  Dată punere
   
  în funcțiune

   
   
  Preț unitar

   
   
  Cant.

   
   
  Valoare evidență

   
   
  Valoare totală

   
   
  1

   
   
  21089

   
   
  BR.RE.PE ASTEPTARE HO.FLAMANDU

   
   
  01.01.1991

   
   
  1.500

   
   
  1

   
   
  1.500

   
   
  1.500

   
   
  2

   
   
  21090

   
   
  BR.RE.DE VEGHE HO.FLAMANDU

   
   
  01.01.1991

   
   
  1.800

   
   
  1

   
   
  1.800

   
   
  1.800

   
   
  3

   
   
  21091

   
   
  BR.RE.LA FERESASTRA H.FLAMANDU

   
   
  01.01.1991

   
   
  1.500

   
   
  1

   
   
  1.500

   
   
  1.500

   
   
  4

   
   
  21092

   
   
  BR.RE.DARURI I HO.FLAMANDU

   
   
  01.01.1991

   
   
  1.800

   
   
  1

   
   
  1.800

   
   
  1.800

   
   
  5

   
   
  21093

   
   
  BR.RE.DEP.O AMIN. HO.FLAMANDU

   
   
  01.01.1991

   
   
  1.500

   
   
  1

   
   
  1.500

   
   
  1.500

   
   
  6

   
   
  21094

   
   
  BR.RE.DIN PROFIL HO.FLAMANDU

   
   
  01.01.1991

   
   
  1.500

   
   
  1

   
   
  1.500

   
   
  1.500

   
   
  7

   
   
  21095

   
   
  BR.RE FALCONIER HO.FLAMANDU

   
   
  01.01.1991

   
   
  1.500

   
   
  1

   
   
  1.500

   
   
  1.500

   
   
  8

   
   
  21096

   
   
  BR.RE.PR.LA GHERGHEF FLAMINDU

   
   
  01.01.1991

   
   
  1.500

   
   
  1

   
   
  1.500

   
   
  1.500

   
   
  9

   
   
  21097

   
   
  BR.RE.PICTORUL HOREA FLAMANDU

   
   
  01.02.1991

   
   
  1.500

   
   
  1

   
   
  1.500

   
   
  1.500

   
   
  10

   
   
  21098

   
   
  BR.RE.LA DESEN HOREA FLAMANDU

   
   
  01.01.1998

   
   
  1.500

   
   
  1

   
   
  1.500

   
   
  1.500

   
   
  11

   
   
  21099

   
   
  BR.RE.PROFIL PIERDUT FLAMANDU

   
   
  01.01.1991

   
   
  1.500

   
   
  1

   
   
  1.500

   
   
  1.500

   
   
  12

   
   
  21100

   
   
  BR.RE.SOMN IN MAINI H.FLAMANDU

   
   
  01.01.1991

   
   
  1.500

   
   
  1

   
   
  1.500

   
   
  1.500

   
   
  13

   
   
  21101

   
   
  BR.RE.FATA ARLECHIN H.FLAMINDU

   
   
  01.01.1991

   
   
  1.500

   
   
  1

   
   
  1.500

   
   
  1.500

   
   
  14

   
   
  21102

   
   
  BR.RE.ANOTIMPURILE MUNCII HF

   
   
  01.01.1991

   
   
  500

   
   
  4

   
   
  2.000

   
   
  2.000

   
   
  15

   
   
  21103

   
   
  BR.RE.FEMEIA CU LIRA FLAMANDU

   
   
  01.01.1991

   
   
  1.000

   
   
  1

   
   
  1.000

   
   
  1.000

   
   
  16

   
   
  21104

   
   
  BR.RE.FEM. CU CARTE H.FLAMANDU

   
   
  01.01.1991

   
   
  1.000

   
   
  1

   
   
  1.000

   
   
  1.000

   
   
  17

   
   
  21105

   
   
  PIC.FR. DE ARTAR V.MARGINEAN

   
   
  01.11.1996

   
   
  2.000

   
   
  1

   
   
  2.000

   
   
  2.000

   
   
  18

   
   
  21106

   
   
  PIC.LIVADA DE MERI E.NICULESCU

   
   
  01.01.1996

   
   
  600

   
   
  1

   
   
  600

   
   
  600

   
   
  19

   
   
  21107

   
   
  PIC.PLANTATIE EMILIA NICULESCU

   
   
  01.11.1996

   
   
  600

   
   
  1

   
   
  600

   
   
  600

   
   
  20

   
   
  21108

   
   
  PIC.FLORI DAN HATMANU

   
   
  01.01.1991

   
   
  1.500

   
   
  1

   
   
  1.500

   
   
  1.500

   
   
  21

   
   
  21109

   
   
  PIC.FLORI DE LILIAC EUGEN POPA

   
   
  01.01.1991

   
   
  1.000

   
   
  1

   
   
  1.000

   
   
  1.000

   
   
  22

   
   
  21110

   
   
  PIC.BUJORI VIRGIL ALMASAN

   
   
  01.01.1991

   
   
  2.000

   
   
  1

   
   
  2.000

   
   
  2.000

   
   
  23

   
   
  21111

   
   
  PIC.DUBLU PEISAJ V.MARGINEAN

   
   
  01.11.1996

   
   
  1.000

   
   
  1

   
   
  1.000

   
   
  1.000

   
   
  24

   
   
  21112

   
   
  PIC.FLORI DE CAMP EUGEN POPA

   
   
  01.01.1991

   
   
  600

   
   
  1

   
   
  600

   
   
  600

   
   
  25

   
   
  21113

   
   
  PIC.PRIMAVARA VIRGIL ALMASAN

   
   
  01.01.1991

   
   
  2.000

   
   
  1

   
   
  2.000

   
   
  2.000

   
   
  26

   
   
  21114

   
   
  PIC.FLORI SIMIONA CHINTILA

   
   
  01.01.1991

   
   
  600

   
   
  1

   
   
  600

   
   
  600

   
   
  27

   
   
  21115

   
   
  PIC.CRINI VIRGIL ALMASAN

   
   
  01.01.1991

   
   
  1.800

   
   
  1

   
   
  1.800

   
   
  1.800

   
   
  28

   
   
  21116

   
   
  PIC.TRIPTIC FLORIN CIUBOTARU

   
   
  01.11.1996

   
   
  1.600

   
   
  1

   
   
  1.600

   
   
  1.600

   
   
  29

   
   
  21117

   
   
  PIC.GAROAFE DIMITRIE GRIGORAS

   
   
  01.01.1991

   
   
  500

   
   
  1

   
   
  500

   
   
  500

   
   
  30

   
   
  21118

   
   
  PIC.ANEMONE NIVOLAE BLEI

   
   
  01.01.1991

   
   
  120

   
   
  1

   
   
  120

   
   
  120

   
   
  31

   
   
  21120

   
   
  PIC.IARNA IN DELTA P.POPOVICI

   
   
  01.01.1991

   
   
  500

   
   
  1

   
   
  500

   
   
  500

   
   
  32

   
   
  21121

   
   
  TAPIS.ROD VIORICA IACOB

   
   
  01.01.1991

   
   
  3.000

   
   
  1

   
   
  3.000

   
   
  3.000

   
   
  33

   
   
  21123

   
   
  TAPIS.COMPOZITIE FILARET O.

   
   
  01.01.1991

   
   
  1.000

   
   
  1

   
   
  1.000

   
   
  1.000

   
   
  34

   
   
  21124

   
   
  TAPIS.MIHAI-VITEAZUL L.SARU

   
   
  01.12.1982

   
   
  4.000

   
   
  1

   
   
  4.000

   
   
  4.000

   
   
  35

   
   
  21125

   
   
  TAPIS.BRAZDA BOGATA IL.BALOTA

   
   
  01.01.1991

   
   
  1.800

   
   
  1

   
   
  1.800

   
   
  1.800

   
   
  36

   
   
  21126

   
   
  TAPIS.PRIMAVARA NICOLAE BALAJ

   
   
  01.01.1991

   
   
  1.200

   
   
  1

   
   
  1.200

   
   
  1.200

   
   
  37

   
   
  21127

   
   
  TAPIS.DRUM GABRIELA BEJA

   
   
  01.01.1991

   
   
  600

   
   
  1

   
   
  600

   
   
  600

   
   
  38

   
   
  21128

   
   
  TAPIS.MUNTELE FILARET OLOIER

   
   
  01.01.1991

   
   
  2.500

   
   
  1

   
   
  2.500

   
   
  2.500

   
   
  39

   
   
  21129

   
   
  TAPIS.ARC PESTE TIMP O.PASTINA

   
   
  01.01.1991

   
   
  1.000

   
   
  1

   
   
  1.000

   
   
  1.000

   
   
  40

   
   
  21130

   
   
  TAPIS.PEISAJ V GEORGETA PECULA

   
   
  01.01.1991

   
   
  400

   
   
  1

   
   
  400

   
   
  400

   
   
  41

   
   
  21131

   
   
  TAPIS.SOLARA SZERVATUSZ B.

   
   
  01.01.1998

   
   
  1.200

   
   
  1

   
   
  1.200

   
   
  1.200

   
   
  42

   
   
  21132

   
   
  TAPIS.COVOR ZB. ANA LUPAS

   
   
  01.01.1991

   
   
  2.000

   
   
  1

   
   
  2.000

   
   
  2.000

   
   
  43

   
   
  21133

   
   
  TAPIS.UNDE I OLOIER MARIANA

   
   
  01.11.1996

   
   
  1.000

   
   
  1

   
   
  1.000

   
   
  1.000

   
   
  44

   
   
  21134

   
   
  TAPIS.UNDE II OLOIER MARIANA

   
   
  01.11.1996

   
   
  1.000

   
   
  1

   
   
  1.000

   
   
  1.000

   
   
  45

   
   
  21135

   
   
  TAPIS.COMPOZITIE I M.FLAMIND

   
   
  01.01.1991

   
   
  1.000

   
   
  1

   
   
  1.000

   
   
  1.000

  -----