ORDIN nr. 5.033 din 28 august 2019privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "real", specializarea "științe ale naturii" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Școala Mea" din municipiul București
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 10 septembrie 2019
  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației,
  luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,
  ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.480/2013*) privind acordarea autorizării de funcționare provizorie pentru nivelul de învățământ „liceal“, profilul „umanist“, specializarea „științe sociale“ (bilingv limba engleză), profilul „real“, specializările „matematică - informatică“ (intensiv limba engleză), „științe ale naturii“ (intensiv limba engleză) din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Școala Mea“ din municipiul București,
  *) Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.480/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  naturii“ (intensiv limba engleză), limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență“, din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Școala Mea“, cu sediul în municipiul București, strada Văliug nr. 12-18, sectorul 1, respectiv în strada Zeletin nr. 10, sectorul 1, începând cu anul școlar 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
  luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 14 din 14.08.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 13 mai-7 iunie 2019,
  în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației naționale, interimar, emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se acordă acreditarea pentru nivelul de învățământ „liceal“ (nivel 4 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare), profilul „real“, specializarea „științe ale


  Articolul 2

  Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Școala Mea“ din municipiul București are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2023-2024.


  Articolul 3

  Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învățământ „liceal“, profilul „real“, specializarea „științe ale naturii“, autorizate, se preia la nivelul de învățământ „liceal“, profilul „real“, specializarea „științe ale naturii“, acreditate în cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Școala Mea“ din municipiul București.


  Articolul 4

  Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Școala Mea“ din municipiul București este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației Naționale, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.


  Articolul 5

  Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial din Ministerul Educației Naționale, Fundația pentru „Metode de Educație Alternative“ din municipiul București, unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Școala Mea“ din municipiul București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 6

  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației naționale, interimar,
  Valer-Daniel Breaz

  București, 28 august 2019.
  Nr. 5.033.

  ANEXĂ

  Municipiul București
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/ Nivelul de calificareProfilul/ DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Liceul Teoretic „Școala Mea“16/03.06.2019Fundația pentru „Metode de Educație Alternative“Str. Văliug nr. 12-18, str. Zeletin nr. 10, sectorul 1, tel.: 037/6203079 0731/359072 contact@scoala-mea.comLiceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)Real (filieră teoretică)
  Științe ale naturiiRomână (intensiv limba engleză)Cu frecvență

  Capacitate maximă de școlarizare*) - 42 formațiuni de studiu/2 schimburi, astfel:
  Capacitate maximă de școlarizare pentru sediul din strada Văliug nr. 12-18 (nivel primar, gimnazial și liceal) - 36 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 23 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 13 formațiuni de studiu/schimbul 2)
  Capacitate maximă de școlarizare pentru sediul din strada Zeletin nr. 10 (nivel preșcolar) - 6 formațiuni de studiu/1 schimb

  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

  ----