NORME METODOLOGICE din 20 septembrie 2006 de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 6 octombrie 2006 Notă
  *) Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.317 din 20 septembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 823 din 6 octombrie 2006.

  Legea nr. 193/2006:
  Art. 1 - Societățile comerciale, regiile autonome, societățile și companiile naționale, instituțiile din sectorul bugetar, unitățile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum și persoanele fizice care încadrează personal pe bază de contract individual de muncă pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor cadou și a tichetelor de creșă.

  Norme metodologice: 1.1. Fac parte din categoria angajatorilor prevăzuți la art. 1 din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, denumită în cuprinsul prezentelor norme metodologice angajatori:
  a) regiile autonome, societățile și companiile naționale, societățile comerciale, indiferent de forma juridică de organizare și de forma de proprietate;
  b) instituțiile din sectorul bugetar, definite de legea privind finanțele publice și de legea privind finanțele publice locale, indiferent de sistemul de finanțare și subordonare, inclusiv cele care se finanțează integral din venituri proprii;
  c) instituțiile financiare și instituțiile de credit;
  d) organizațiile cooperatiste, societățile agricole și alte forme de asociere agricolă cu personalitate juridică, organizațiile nonprofit, precum și orice altă entitate care are statutul legal de persoană juridică constituită potrivit legislației române;
  e) persoanele fizice care încadrează personal pe bază de contract individual de muncă.
  1.2. Tichetele cadou și tichetele de creșă sunt bilete de valoare.1.3. Imprimatul reprezentând tichetul cadou și tichetul de creșă se emite pe suport hârtie pe care se imprimă valoarea nominală și elementele obligatorii care asigură circulația acestuia în condiții de siguranță.1.4. Evidența circulației tichetelor cadou și a tichetelor de creșă se ține la valoarea nominală imprimată pe tichet.1.5. Modelul tichetului cadou și a tichetului de creșă, cu elementele minime obligatorii care se imprimă pe acesta, este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

  Legea nr. 193/2006:
  Art. 2 - (1) Tichetele cadou se pot utiliza pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate, precum și pentru cheltuieli sociale.

  Norme metodologice: 2.1. Activitățile și destinațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, sunt generatoare de cheltuieli care se încadrează în prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.2.2. Angajatorii pot utiliza tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate, în limita sumelor destinate acoperirii valorii nominale a acestor tichete, prevăzute în bugetele proprii, aprobate potrivit legii, în poziții distincte de cheltuieli, denumite tichete cadou. În acest caz, regimul fiscal aplicabil contravalorii nominale a tichetelor cadou acordate de angajatori este cel stabilit prin dispozițiile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru cheltuielile efectuate de contribuabili.2.3. Angajații persoane fizice care desfășoară o activitate într-o relație de angajare, în baza unui raport de muncă reglementat de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, sau de o lege specială, pot beneficia de tichete cadou acordate de angajatorii lor, numai pentru destinațiile sau evenimentele care se încadrează în cheltuielile sociale. Angajatorii acordă angajaților proprii tichete cadou, în limita sumei prevăzute în bugetul de venituri de cheltuieli aprobat potrivit legii, într-o poziție distinctă de cheltuieli denumită "Tichete cadou" pentru cheltuieli sociale.2.4. Potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, angajații din cadrul unităților prevăzute la art. 1 din această lege, care beneficiază de tichete cadou, pot beneficia și de tichete de creșă. Acordarea tichetelor cadou nu exclude acordarea concomitentă și a tichetelor de creșă pentru același angajat.2.5. Suma individuală sub forma tichetelor de creșă se acordă, conform art. 3 alin. (2) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani și se asigură integral din costuri de către angajator.

  Legea nr. 193/2006:
  Art. 4 - (2) Tichetele de creșă se acordă în limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unitățile din sectorul bugetar și, potrivit prezentei legi, pentru celelalte categorii de angajatori, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat.

  Norme metodologice: 3.1. Instituțiile din sectorul bugetar, indiferent de sistemul de finanțare și subordonare, exclusiv cele care se finanțează integral din venituri proprii, acordă tichete de creșă, în limita sumelor destinate acoperirii nominale a tichetelor de creșă prevăzute într-o poziție distinctă de cheltuieli denumită "Tichete de creșă" în bugetele de venituri și cheltuieli proprii aprobate potrivit legii, potrivit prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale la articolul bugetar "Tichete de creșă".3.2. Pentru celelalte categorii de angajatori, inclusiv pentru instituțiile din sectorul bugetar care se finanțează integral din venituri proprii, tichetele de creșă se acordă în limita sumelor destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de creșă prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate potrivit legii, într-o poziție distinctă de cheltuieli denumită "Tichete de creșă".3.3. La determinarea sumelor destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de creșă se iau în calcul: valoarea lunară a tichetului de creșă, numărul de angajați care vor beneficia de tichete de creșă și numărul de luni aferent perioadei pentru care se acordă aceste tichete.

  Legea nr. 193/2006
  Art. 5 - (1) Tichetele cadou și tichetele de creșă se emit de către unitățile cu activitate specializată în domeniul care face obiectul prezentei legi, denumite în continuare unități emitente.

  Norme metodologice: 4.1. Unitățile emitente cu activitate specializată sunt persoane juridice înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activitate de emitere a tichetelor cadou și a tichetelor de creșă și care asigură circulația acestora în condiții de siguranță, în baza autorizației de funcționare, acordată de Ministerul Finanțelor Publice, potrivit criteriilor elaborate în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.4.2. În vederea desfășurării activității prevăzute la pct. 4.1, unitatea emitentă încheie direct, potrivit art. 8 din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, contracte pentru prestarea serviciilor cu creșe sau alte unități educaționale, precum și cu operatori economici, denumiți în continuare operatori economici afiliați. Operatorii economici care pot fi afiliați la rețeaua utilizată de unitățile emitente sunt cei care desfășoară activități care fac posibilă utilizarea tichetelor conform prevederilor Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare.

  Legea nr. 193/2006
  Art. 6 - Fiecare tichet cadou sau tichet de creșă este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și dacă cuprinde cel puțin următoarele:
  a) numele și adresa emitentului;
  b) valoarea nominală a tichetului;
  c) date referitoare la perioada de valabilitate;
  d) spațiu pentru înscrierea numelui și a prenumelui salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de creșă;
  e) spațiu destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei unității la care tichetul a fost utilizat.

  Norme metodologice: 5. Imprimatul reprezentând tichetul cadou și, respectiv, tichetul de creșă emis de unitatea emitentă este valabil numai dacă conține următoarele elemente obligatorii:
  a) seria numerică într-o ordine crescătoare pentru tichete cadou și separat pentru tichete de creșă, corespunzătoare numărului de tichete comandat de către angajator în baza contractului de achiziționare a tichetelor;
  b) numele și adresa emitentului;
  c) date care definesc angajatorul;
  d) valoarea nominală a tichetului, în cifre și în litere, care este înscrisă de angajator în comanda fermă transmisă unității emitente;
  e) perioada de valabilitate a tichetului;
  f) spațiu pentru înscrierea numelui și a prenumelui salariatului care este îndreptățit să utilizeze tichetul de creșă;
  g) interdicții în utilizarea tichetelor, stabilite potrivit legii, prezentelor norme metodologice și prin contractul comercial de prestări de servicii încheiat între angajator și unitatea emitentă;
  h) spațiu destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei unității la care tichetul a fost utilizat.

  Legea nr. 193/2006
  Art. 7 - (1) Valoarea nominală a tichetelor de creșă, la data intrării în vigoare a prezentei legi, este în sumă de 440 lei (RON) pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creșă.*)(2) Valoarea sumei lunare acordate sub formă de tichete de creșă, prevăzută la alin. (1), se indexează semestrial cu indicele inflației comunicat de Institutul Național de Statistică.(3) Valoarea unui tichet cadou, precum și a unui tichet de creșă este de 10 lei (RON) sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei (RON).

  Norme metodologice: 6.1. La fundamentarea valorii sumei lunare indexate semestrial, acordată sub formă de tichete de creșă, se vor utiliza următoarele reguli:
  a) indicele inflației, respectiv indicele prețurilor de consum realizat, cu perioadă de referință luna mai 2006, luna în care Legea nr. 193/2006 a intrat în vigoare;
  b) semestrul este constituit din 6 luni calendaristice întregi, începând cu luna iunie 2006;
  c) valoarea sumei lunare acordate sub formă de tichete de creșă de 440 lei, valabilă la data intrării în vigoare a Legii nr. 193/2006.
  6.2. Ținându-se seama de datele calendaristice la care se comunică indicii realizați ai prețurilor de consum de către Institutul Național de Statistică, valoarea nominală a unui tichet de creșă, valabilă în ultima lună a semestrului stabilit potrivit pct. 6.1, se utilizează și pentru următoarele două luni calendaristice.6.3. Valoarea sumei lunare indexate rezultată din calcul pentru tichetele de creșă se va rotunji din 10 în 10 lei.6.4. Valoarea sumei lunare acordate de angajatori sub forma tichetelor cadou și a tichetelor de creșă este multiplu de 10.6.5. Valoarea nominală înscrisă pe imprimatele reprezentând tichetul cadou și tichetul de creșă, emise de unitățile emitente, va fi de 10 lei, un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei.
  -------------
  Pct. 6.1.-6.5. care reglementează aplicarea art. 7 din Legea nr. 193/2006 au fost modificate conform art. 1 din ORDINUL nr. 1.536 din 10 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 noiembrie 2014.

  Legea nr. 193/2006
  Art. 9 - Angajatorul distribuie salariaților tichete de creșă lunar.

  Norme metodologice: 7.1. Tichetele de creșă se distribuie salariaților sau, după caz, angajaților, lunar, pentru fiecare dintre copiii lor naturali, inclusiv pentru fiecare copil adoptat, încredințat în vederea adopției sau dat în plasament, precum și pentru cei cărora li s-a instituit tutela, cu excepția celor dați în plasament la asistentul maternal profesionist și a celor pentru care s-a dispus măsura plasamentului de urgență, pe baza următoarelor documente:
  a) cerere pentru acordarea tichetului de creșă;
  b) actul doveditor eliberat de creșa sau, după caz, unitatea educațională la care este înscris copilul;
  c) declarație pe propria răspundere că celălalt părinte sau, după caz, tutorele nu beneficiază de tichete de creșă;
  d) declarație pe propria răspundere că celălalt părinte nu beneficiază de concediul și indemnizația care se acordă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare;
  e) livretul de familie eliberat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 495/1997 privind conținutul, eliberarea și actualizarea livretului de familie, cu modificările ulterioare. În situația în care nu a fost eliberat livretul de familie, cererea va fi însoțită de copia certificatului de naștere al copilului sau a extrasului de naștere. În cazul în care s-a prezentat extrasul de naștere, beneficiarul tichetelor de creșă are obligația ca în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de naștere să depună copia acestuia la angajator;
  f) alte documente solicitate de angajator, după caz, potrivit regulamentului intern prevăzut la pct. 9.1.
  7.2. În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, și, respectiv, a prevederilor pct. 7.1, salariații sau, după caz, angajații vor solicita în scris creșei sau unității educaționale actul doveditor care atestă înscrierea copilului în structura educațională respectivă. În cerere salariatul va preciza datele de identificare ale angajatorului, precum și datele de identificare ale unității emitente de tichete de creșă de la care angajatorul achiziționează tichetele de creșă. Angajatorii, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanții salariaților, după caz, pot stabili ca cererile adresate creșei sau unității educaționale să fie întocmite și transmise de către angajatori și nu de salariați.7.3. Angajatorii sunt obligați să organizeze lunar o evidență proprie, potrivit modelelor de formulare prevăzute în anexele nr. 2, 2a), 2b) și 2c) la prezentele norme metodologice.

  Legea nr. 193/2006
  Art. 10 - (1) Tichetele de creșă pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creșa unde este înscris copilul salariatului.(2) Tichetele de creșă pot fi utilizate în relația cu creșele cu care unitățile emitente au contractat prestarea serviciilor respective.

  Norme metodologice: 8.1. Tichetele de creșă acordate de angajatori pot fi utilizate de către angajați numai la creșele la care au înscriși copiii și cu care unitățile emitente au încheiate contracte de prestări de servicii.8.2. Sunt asimilate creșelor, potrivit art. 11 alin. (3) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, și unitățile educaționale care organizează distinct servicii de îngrijire și educație pentru copiii în vârstă de până la 3 ani. Angajații pot utiliza tichetele de creșă dacă la aceste unități educaționale au înscriși copiii în vârstă de până la 3 ani și unitățile emitente au încheiate contracte de prestări de servicii cu acestea.8.3. În cazul în care creșa sau unitatea educațională prevăzută la pct. 8.1 și 8.2 nu are personalitate juridică, unitățile emitente vor încheia contractele de prestări de servicii cu persoana juridică, în structura căreia este organizată creșa sau unitatea educațională.8.4. În scopul evitării unor eventuale disfuncționalități în aplicarea Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, persoana juridică prevăzută la pct. 8.3 va încheia contracte de prestări de servicii cu unitățile emitente care au încheiate contracte de prestări de servicii cu angajatorii ai căror salariați au înscriși copiii la creșa sau unitatea educațională din structura organizatorică a persoanei juridice. În acest sens, salariații sau, după caz, angajatorii au obligația respectării prevederilor pct. 7.2, respectiv de a preciza în cererile lor adresate creșei sau unității educaționale în vederea eliberării actului doveditor, care atestă înscrierea copiilor lor la aceste structuri educaționale și datele de identificare a unității emitente.8.5. Pentru asigurarea desfășurării corespunzătoare a serviciilor de creșă, contractele de prestări de servicii încheiate între creșe și unitățile educaționale, pe de o parte, și unitățile emitente, pe de altă parte, vor cuprinde o clauză expresă referitoare la termenul calendaristic de decontare a contravalorii nominale a tichetelor de creșă. În cazul creșelor sau unităților educaționale care nu au personalitate juridică, persoana juridică va deschide un cont bancar distinct prin care se vor derula sumele corespunzătoare tichetelor de creșă în relația contractuală cu unitatea emitentă. Contravaloarea tichetelor de creșă decontată de unitățile emitente va fi destinată în totalitate și cu operativitate creșei sau unității educaționale.8.6. Valoarea lunară a tichetelor de creșă acordată salariaților și decontată creșei sau unității educaționale de către unitățile emitente nu poate fi fracționată de creșa ori unitatea educațională, pe perioade de utilizare, dependent de absența de la creșă a copiilor în cursul unei luni calendaristice sau de cuantumul taxelor stabilit pentru copiii ai căror părinți achită taxele de creșă în numerar. Eventualele sume neconsumate de creșă în luna curentă, ca urmare a absenței copiilor, vor fi utilizate de creșă în luna în care copiii în cauză vor fi prezenți la creșă. În aceste cazuri valoarea lunară a tichetelor de creșă acordată angajaților pentru luna în care copilul va fi prezent la creșa în cauză se diminuează, în mod corespunzător, de către angajator. Informațiile privind prezența lunară a copilului la creșă, confirmate de creșă, se comunică angajatorului, în scris, de către angajatul beneficiar de tichete de creșă.8.7. Sumele decontate de unitățile emitente și neconsumate de creșă sau unitatea educațională până la sfârșitul lunii calendaristice se reportează în contul lunii următoare. La sfârșitul anului calendaristic, soldul contului bancar deschis pentru operațiunile cu tichetele de creșă va fi reportat pentru anul următor.8.8. În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente de tichete de creșă, creșele și unitățile educaționale au următoarele obligații și interdicții:
  a) să completeze pe versoul fiecărui tichet de creșă data primirii de la angajat a tichetului de creșă și să aplice ștampila proprie;
  b) să prezinte unităților emitente la termenele stabilite prin contract tichetele de creșă primite, datate și ștampilate, în vederea decontării;
  c) interdicția prevăzută la art. 13 din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, de a comercializa tichetele de creșă contra unei fracțiuni de preț sau a altor servicii decât cele care asigură îngrijirea și educația copiilor în vârstă de până la 3 ani;
  d) interdicția de a acorda un rest de bani la tichetul de creșă, prevăzută la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;
  e) alte obligații sau interdicții stabilite în baza contractelor de prestări de servicii încheiate, potrivit legii, cu unitățile emitente.
  8.9. Interdicțiile prevăzute la pct. 8.8 lit. c) și d) se vor imprima pe tichetul de creșă emis de unitățile emitente.8.10. În baza prevederilor art. 10 și 13 din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, creșele și celelalte unități educaționale au următoarele obligații și drepturi:
  a) să elibereze operativ, la cererea scrisă a salariaților sau, după caz, a angajatorilor, actul doveditor care atestă înscrierea copiilor salariaților în cauză la creșa sau unitatea educațională căreia îi este adresată cererea;
  b) să informeze operativ și în scris pe angajatorul salariatului în cazul în care copilul acestuia nu mai este înscris la creșă;
  c) să confirme, pe nota scrisă a salariatului adresată angajatorului, potrivit pct. 8.6, prezența lunară a copilului la creșă;
  d) să utilizeze sumele decontate de unitățile emitente pentru creșterea și educarea copiilor în vârstă de până la 3 ani, înscriși la creșa sau unitatea educațională respectivă;
  e) să organizeze o evidență operativă proprie, potrivit modelelor de formulare prevăzute în anexele nr. 4a), 4b), 4c) și 4d) la prezentele norme metodologice.

  Legea nr. 193/2006
  Art. 11 - (1) Angajatorul împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantul salariaților stabilesc de comun acord unitatea emitentă a tichetelor de creșă cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare și a tichetelor cadou în cazul cheltuielilor sociale.(2) Unitățile emitente au obligația de a transmite angajatorilor lista unităților corespunzătoare rețelei utilizate, la care salariații pot folosi tichete cadou și tichete de creșă. La stabilirea acestor unități va fi avută în vedere calitatea serviciilor.

  Norme metodologice: 9.1. Angajatorul împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanții salariaților, după caz, vor stabili prin Regulamentul intern de acordare a tichetelor de creșă și a tichetelor cadou prevederi referitoare la:
  a) stabilirea concretă a activităților, destinațiilor și evenimentelor care se încadrează în cheltuielile sociale, pentru care se vor acorda salariaților tichete cadou și tichete de creșă și care vor face obiectul contractelor comerciale de prestări de servicii cu unitățile emitente de tichete de creșă și de tichete cadou;
  b) unitatea emitentă a tichetelor de creșă cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare și a tichetelor cadou în cazul cheltuielilor sociale;
  c) unitățile emitente de tichete de creșă cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare, în cazul în care copiii salariaților sunt înscriși la creșe care au încheiate contracte comerciale de prestări de servicii cu unități emitente diferite, ținând seama de prevederile art. 10 alin. (1) și (2) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare. În acest caz are prioritate prevederea art. 10 alin. (1) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, respectiv creșa la care este înscris copilul salariatului;
  d) valoarea lunară a tichetelor cadou;
  e) valoarea lunară a tichetelor de creșă în limita valorii nominale prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, și data la care se distribuie salariaților;
  f) criteriile de selecție privind stabilirea salariaților care primesc tichete cadou și/sau tichete de creșă, ținând seama de condițiile concrete de lucru în care își desfășoară activitatea unele categorii de salariați, de prioritățile socioprofesionale și de alte elemente specifice activității;
  g) documentația pe care trebuie să o prezinte salariatul angajatorului în vederea acordării de tichete de creșă;
  h) criterii și perioade pentru care salariații nu primesc tichete cadou și tichete de creșă;
  i) criterii de stabilire a unității emitente cu care vor contracta achiziționarea tichetelor cadou și/sau a tichetelor de creșă.
  9.2. La stabilirea valorii lunare a tichetelor cadou și, respectiv, a valorii lunare a tichetelor de creșă, potrivit pct. 9.1 lit. d) și e), partenerii de dialog social vor avea în vedere și prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare.9.3. În mod corespunzător prevederilor pct. 9.1 și 9.2, pentru angajații care desfășoară o activitate într-o relație de angajare în baza unei legi speciale, respectiv pentru angajații din instituțiile din sectorul bugetar, angajatorii vor stabili regulamente interne de acordare a tichetelor de creșă și a tichetelor cadou. Pentru stabilirea unității emitente cu care vor contracta achiziționarea tichetelor cadou și/sau a tichetelor de creșă, instituțiile din sectorul bugetar, indiferent de sistemul de finanțare și subordonare, inclusiv cele care se finanțează integral din venituri proprii, vor asigura respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la achizițiile publice.9.4. Contractul pentru achiziționarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, încheiat între angajator și unitățile emitente, va cuprinde clauze referitoare la:
  a) denumirea concretă a activităților, destinațiilor și evenimentelor, potrivit pct. 2.3 și pct. 9.1 lit. a);
  b) necesarul anual, semestrial, trimestrial sau lunar de tichete cadou și/sau tichete de creșă;
  c) numărul de angajați pentru care se achiziționează lunar tichete de creșă;
  d) numărul de angajați pentru care se achiziționează lunar tichete cadou;
  e) prețul imprimatului reprezentând tichetul cadou și/sau tichetul de creșă;
  f) condițiile în care tichetele cadou și/sau tichetele de creșă neutilizate de către angajatori se restituie de către angajatori unității emitente la sfârșitul anului calendaristic sau la data rezilierii contractului de prestări de servicii;
  g) obligația unității emitente de a transmite angajatorilor lista unităților, corespunzătoare rețelei utilizate: operatori economici afiliați, creșele sau alte unități educaționale organizate potrivit legii, la care salariații pot folosi tichetele cadou și, respectiv, tichetele de creșă. Angajatorii și unitățile emitente pot stabili prin contractul de prestări de servicii ca lista să fie pusă la dispoziția angajatorilor în format electronic;
  h) condițiile privind responsabilitățile părților și rezilierea contractului;
  i) alte clauze considerate necesare de către părți.

  Legea nr. 193/2006
  Art. 11 - (3) Decontarea tichetelor cadou/tichetelor de creșă între magazine, creșe sau alte unități educaționale, organizate potrivit prevederilor legale, și unitățile emitente ale tichetelor cadou/tichetelor de creșă se face numai prin intermediul unităților bancare. Același regim de decontare se va aplica și în cazul relației dintre angajator și unitatea emitentă.(4) Sumele corespunzătoare valorii nominale a tichetelor cadou și a tichetelor de creșă trebuie derulate în conturi bancare specifice, cu garanție de disponibilitate imediată.

  Norme metodologice: 10.1. Unitățile emitente sunt obligate:
  a) să deschidă conturi sau subconturi bancare specifice și distincte atât pentru tichete cadou, cât și pentru tichete de creșă, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor, respectiv încasarea de la angajatori a contravalorii nominale a tichetelor cadou și a tichetelor de creșă achiziționate în baza contractelor încheiate cu aceștia și rambursarea către unitățile prestatoare de servicii, de sume, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a tichetelor cadou și a tichetelor de creșă prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă și unitățile prestatoare de servicii; închiderea acestor conturi sau subconturi bancare se face numai după ce unitatea emitentă face dovada organului bancar că valoarea nominală atât a tichetelor cadou, cât și a tichetelor de creșă emise și încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităților prestatoare de servicii;
  b) să obțină din partea băncilor unde sunt deschise conturile specifice garanția disponibilității imediate, la cerere, a sumelor derulate în aceste conturi;
  c) să organizeze o evidență operativă proprie, potrivit modelelor de formulare prevăzute în anexele nr. 3a), 3b), 3c), 3d) și 3e) la prezentele norme metodologice, și să transmită date centralizatoare Ministerului și Justiției Sociale*) și, după caz, Ministerului Finanțelor Publice, potrivit modelului de formular prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
  10.2. În situația în care la unitățile emitente se constată că nu sunt respectate prevederile pct. 10.1, în cazul constatării nerespectării criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, în baza cărora s-a acordat autorizația de funcționare, precum și în cazul constatării de către organele abilitate potrivit legii a unor încălcări ale prevederilor Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, în activitatea desfășurată de unitatea emitentă, Ministerul Finanțelor Publice poate dispune suspendarea ori, după caz, retragerea autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în cauză.10.3. Unitățile emitente înscriu în factura de livrare a tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, în vederea decontării de către angajator:
  a) numărul de ordine dintr-o serie continuă, care caracterizează cronologia emisiei de tichete cadou și a tichetelor de creșă a unității emitente, din care cea corespunzătoare numărului de tichete livrate angajatorului;
  b) prețul unitar al imprimatului reprezentând tichetul cadou și al imprimatului reprezentând tichetul de creșă sau valoarea totală a imprimatelor reprezentând tichetele cadou și, respectiv, tichetele de creșă;
  c) valorile nominale ale tichetelor imprimate pe acestea și seriile livrate corespunzător fiecărei valori nominale imprimate pe tichet;
  d) valoarea totală corespunzătoare numărului de tichete cadou și a numărului de tichete de creșă livrat;
  e) numărul contului bancar distinct și denumirea băncii la care își are deschis contul unitatea emitentă.
  10.4. În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente, potrivit prevederilor pct. 4.2, operatorii economici afiliați au următoarele interdicții și obligații:
  a) interdicția de a acorda un rest de bani la tichetul cadou, prevăzută la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;
  b) interdicția de a comercializa tichetele cadou, prevăzută la art. 13 din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;
  c) obligația să completeze pe versoul fiecărui tichet cadou nominal utilizat data primirii tichetului cadou și să aplice ștampila;
  d) obligația să distribuie salariaților produse, fără a diminua valoarea nominală a tichetului cadou cu eventuale sume rezultate din contractele lor încheiate cu unitățile emitente;
  e) obligația să prezinte unității emitente, la termenele stabilite prin contract, tichetele cadou primite, datate și ștampilate, în vederea decontării lor;
  f) alte obligații stabilite în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente.

  Legea nr. 193/2006
  Art. 12 - (2) Sumele corespunzătoare tichetelor cadou și tichetelor de creșă acordate de angajator nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial*).

  Norme metodologice: 11.1. Sumele corespunzătoare tichetelor cadou și tichetelor de creșă acordate de angajator, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2006, nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, potrivit Legii nr. 343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, contravaloarea tichetelor de creșă este venit neimpozabil în sensul impozitului pe venit.11.2. Asupra sumelor corespunzătoare tichetelor cadou și tichetelor de creșă acordate de angajator nu se calculează și nu se rețin nici pentru salariat, nici pentru angajator contribuțiile obligatorii de asigurări sociale, prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, contribuțiile la bugetul asigurărilor pentru șomaj, prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, contribuțiile obligatorii pentru asigurările de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările ulterioare. Angajatorii nu datorează pentru sumele corespunzătoare tichetelor cadou și tichetelor de creșă acordate angajaților nici contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, prevăzută de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare.

  Dispoziții finale12.1. Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor privind emiterea, achiziționarea și utilizarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă se efectuează potrivit reglementărilor contabile aplicabile entităților respective.12.2. Sumele reprezentând prețul imprimatelor contractate cu unitatea emitentă și primite de către angajator se suportă de către angajatori din cheltuielile proprii. În cazul instituțiilor publice, aceste sume se suportă de la articolul bugetar "Alte cheltuieli materiale".12.3. La nivelul angajatorilor, unităților emitente, operatorilor economici afiliați, creșelor și al unităților educaționale, gestionarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă se efectuează, potrivit legii, de persoane împuternicite în scris de către angajatorii lor.12.4. Tichetele cadou și tichetele de creșă distribuite lunar de angajator angajaților proprii nu se mai returnează angajatorului. În cazul în care angajatul căruia i s-au distribuit tichete de creșă nu a prezentat angajatorului informațiile privind prezența la creșă a copilului, în scris cu confirmarea creșei, potrivit prevederilor pct. 8.6, angajatorul va recupera din drepturile salariale cuvenite angajaților respectivi contravaloarea tichetelor de creșă acordate suplimentar, inclusiv prețul imprimatelor acestora, corespunzător cu numărul de zile absente din luna în care copilul a fost absent de la creșă.12.5. La nivelul angajatorilor, tichetele cadou achiziționate într-o lună calendaristică și nedistribuite salariaților se reportează și pot fi utilizate în luna calendaristică următoare. Se interzice angajatorului returnarea către unitățile emitente a tichetelor achiziționate de la acestea și neutilizate, precum și primirea acestor tichete de către unitățile emitente, indiferent de motiv, cu excepția cazurilor prevăzute la pct. 9.4 lit. f). Nerespectarea acestei interdicții de către unitățile emitente constituie cauză pentru suspendarea sau, după caz, retragerea autorizației de funcționare.12.6. Unitățile emitente vor transmite lunar, până la data de 20 a lunii următoare, Ministerului Muncii și Justiției Sociale*), informări privind desfășurarea activității de acordare a tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, anexând în copie formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, completat cu date centralizatoare la nivel de țară și separat pentru fiecare județ și municipiul București.12.7. În vederea monitorizării aplicării Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, în anul 2006 și în trimestrul I al anului 2007, angajatorii, unitățile emitente, creșele, unitățile educaționale și operatorii economici afiliați vor transmite Ministerului Muncii și Justiției Sociale*), precum și direcțiilor de muncă și protecție socială teritoriale, respectiv a municipiului București*), informări privind desfășurarea activității de acordare a tichetelor cadou și a tichetelor de creșă.12.8. Unitățile emitente vor stabili prin contractul comercial de prestări de servicii, încheiat cu angajatorii, care dintre cele două părți contractante va completa numele, prenumele și codul numeric personal ale angajaților, beneficiari de tichete de creșă. Se interzice completarea de către angajați a imprimatelor reprezentând tichete cadou și tichete de creșă a spațiului destinat numelui, prenumelui și a codului numeric personal.12.9. În cazul cumulului de funcții, tichetele de creșă pot fi acordate numai de către angajatorii unde angajații în cauză își au funcția de bază, potrivit legii.12.10. Pe perioada acordării tichetelor de creșă, angajații nu beneficiază, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, de concediul și de indemnizația pentru creșterea copilului, prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005, cu modificările și completările ulterioare.12.11. Angajatorii, unitățile emitente, operatorii economici afiliați, creșele și unitățile educaționale utilizate de unitățile emitente au obligația de a pune la dispoziție organelor de control toate documentele necesare bunei desfășurări a acțiunilor de control, sub sancțiunile prevăzute de dispozițiile legale.12.12. Ministerul Muncii și Justiției Sociale*) împreună cu Ministerul Finanțelor Publice pot emite precizări în aplicarea prezentelor norme metodologice.12.13. În cuprinsul prezentelor norme metodologice, inclusiv al anexelor, noțiunea de salariat este sinonimă cu noțiunea de angajat.12.14. Anexele nr. 1, 2, 2a), 2b), 2c), 3, 3a), 3b), 3c), 3d), 3e), 4a), 4b), 4c) și 4d) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

  Anexa nr. 1

  la normele metodologice
  MODEL TICHET CADOU ȘI TICHET DE CREȘA PENTRU ANGAJAȚI*)
  *) PENTRU ANGAJATORII PREVĂZUȚI LA PCT. 2.2. DIN NORMELE METODOLOGICE, MODELUL TICHETULUI CADOU DIN PREZENTA ANEXA, NU CUPRINDE SPAȚIU PENTRU ÎNSCRIEREA NUMELUI ȘI PRENUMELUI SALARIATULUI/ANGAJATULUI ȘI INTERDICȚIILE PREVĂZUTE PENTRU ANGAJAȚI CARE SE IMPRIMA PE VERSO TICHETULUI CADOU
  *Font 8*                                  ┌──────┐
                                  │ FAȚĂ │
                                  └──────┘

  ┌────────────────────────┐
  │Denumirea, sediul, codul│
  │fiscal și numărul de │ ┌────────────────────────────┐
  │înmatriculare la oficiul│ │Imprimarea interdicției de │
  │registrului comerțului ├───┐ ┌───┤acordare a unui rest în bani│
  │ale angajatorului care │ │ │ │la tichetul cadou/tichete de│
  │utilizează tichete │ │ │ │creșa │
  │cadou/tichete de creșa │ │ │ └────────────────────────────┘
  └────────────────────────┘ │ │
                               │ │
                           ┌───┼────────────┼────────────┐
                           │ ↓ │ │
                           │ │ │
                           │ ↓ │
                           │ Se interzice acordarea │
                           │ unui rest în bani la │
                           │ tichet │
                           │ │
                           │ │ ┌──────────────────────┐
                           │ 20 ─┼──┤Valoarea nominala în │
                           │ Douăzeci lei │ │lei în cifre și litere│
       ┌──────────────┐ │ │ └──────────────────────┘
       │Seria numerică├────┼──→ 0004231 │
       └──────────────┘ │ │ ┌────────────────────────┐
  ┌─────────────────────┐ │ │ │Perioada de valabilitate│
  │Spațiu pentru înscrie│ │ ─────┼────┤a tichetului │
  │rea numelui și prenu-│ │ │ └────────────────────────┘
  │melui salariatului/ │ │ │
  │angajatului care este│ │ | │
  │în drept sa utilizeze├──┼──────┐ | │
  │tichetul cadou/tiche-│ │ │ | │
  │tul de creșa și codul│ │ ┌┐ │ | │
  │numeric personal │ │ ││ ↓ | │
  └─────────────────────┘ │ ││.......|.............. │
                           │ └┘ Nume,| prenume și cod │
                           │ |numeric| personal │
                           │ | | │
                           │ | ┌────┼─────────┐ │
                           │ | └─┬──┼─────────┘ │
                           │ | | | │
                           └───┼────┼──┼─────────────────┘
                               | | |
                               | | |
                               | | |
                               | | | ┌───────────────────────────────────────────────┐
                               | | | │Ca elemente de securitate se pot utiliza: │
                               | | └-------→│ - microlinii care nu se disting la fotocopiere│
                               └---------------→│ - banda cu reflexii variabile │
                                    └----------→│ - codul cu bare al unității emitente care │
                                                │ conține elemente de gestiune a tichetelor │
                                                │ - alte elemente de securitate stabilite de │
                                                │ unitatea emitenta │
                                                └───────────────────────────────────────────────┘                         ┌─────┐
                         │VERSO│
                         └─────┘
                                           ┌──────────────────────────────────────────┐
                                           │Imprimarea interdicțiilor la utilizarea │
                                           │tichetelor de către angajatori, salariați/│
                                   ┌───────┤angajați, operatori economici afiliați, │
                                   │ │creșe și unități educaționale │
                                   │ └──────────────────────────────────────────┘
                                   │
                           ┌───────┼─────────────────────┐
                           │ │ │
                           │ │
                           │ │ ┌────────────────────────────┐
                           │ │ │Spațiu destinat înscrierii │
                           │ (L.S.) ───┼───┤datei și aplicării stampilei│
                           │ │ │unității la care tichetul a │
                           │ │ │fost utilizat │
                           │ │ └────────────────────────────┘
                           │ │
                           │ │ ┌─────────────────┐
                           │ Unitatea emitenta ───────┼──┤Numele și adresa │
                           │ │ │unității emitente│
                           │ │ └─────────────────┘
                           └─────────────────────────────┘    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ NOTA: │
    │ Ca elemente de securitate: textele de pe verso sunt imprimate folosind │
    │ cerneala fluorescentă care își schimba culoarea în cazul în care tichetul│
    │ de masa este fotocopiat │
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


  Anexa nr. 2

  la normele metodologice
  Situația centralizatoare a tichetelor de creșă achiziționate, utilizate și returnate de către angajatori în luna ... anul ...
      Denumire angajator ............
      Adresa: .... nr. telefon ........ nr. fax .......... e-mail ........
      Localitatea ...... strada ..... nr. .... sector ..... județ .......
      Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului .......
      Cod fiscal: .....

   
   
   
   
   
   
   
  Nr.
  crt
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
  Denumirea
  unității
  (unități-
  lor) emi-
  tente,
  numărul
  și data
  contrac-
  tului
  încheiat
  pentru
  achizitio
  narea
  tichete-
  lor de
  creșa

   
   
   
   
   
  Explicații
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Conform raportu-
  lui contractual:
  angajator-unitate
  emitenta

   
   
   
   
   
  Tichete
  de
  creșa
  distri-
  buite
  salaria
  tilor
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
  Tichete
  de
  creșa
  returna
  te uni-
  tatii
  emiten-
  te
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
  Stoc
  final
  de
  tiche
  te de
  creșa
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  Observa-
  tii:
  nr. și
  data do-
  cument
  de decon
  tare a
  tichete-
  lor de
  creșa cu
  unitatea
  emitenta
  și valoa
  rea nomi
  nala a
  acestora
   
   
   
   

  Con-
  trac
  tat
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Achi
  ziti
  onat
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Serii
  tichete
  de cre-
  să achi
  zitio-
  nate:
  de la..
  la ....
   
   
   
   
   
   
   
   

  1.
   
   
   
   
   
   
   
  2.
   
   
   
   
   
   

  .........
   
   
   
   
   
   
   
  .........
   
   
   
   
   
   

  - Numar tichete
  de creșa
   
  - Valoarea nomi
  nala totala a
  tichetelor de
  creșa
   
  - Numar tichete
  de creșa
   
  - Valoarea nomi
  nala totala a
  tichetelor de
  creșa

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
  Total
   
   
   

  - Numar tichete
  de creșa
   
  - Valoarea nomi
  nala totala a
  tichetelor de
  creșa

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
  x
  x
   
   
   
  x

             Conducătorul unității, Conducătorul compartiment
                                               financiar-contabilitate


  Anexa nr. 2a)

  la normele metodologice
  Situația analitica a tichetelor de creșă distribuite salariaților de către angajatori în luna ... anul ...
      Denumire angajator ............
      Adresa: .... nr. telefon ........ nr. fax .......... e-mail ........
      Localitatea ...... strada ..... nr. .... sector ..... județ .......
      Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: .......
      Cod fiscal: .....

  Nr.
  crt
   
   
   
   
   
   
   

  Nume și pre-
  nume salariat
  beneficiar al
  tichetelor de
  creșa
   
   
   
   

  Cod
  numeric
  perso-
  nal
   
   
   
   
   

  Numar
  tichete
  de creșa
  distri-
  buite
  nominal
   
   
   

  Valoarea
  nominala
  imprima-
  ta pe
  tichetul
  de creșa
   
   
   

  Seria
  tichete-
  lor de
  creșa
  distri-
  buite
  nominal
  (de la..
  la ....)

  Valoarea
  nominala
  totala a
  tichete-
  lor de
  creșa
  distri-
  buite pe
  salariat

  Semnatu-
  ra sala-
  riatului
   
   
   
   
   
   

  Semna-
  tura
  persoa-
  nei
  imputer
  nicite
  de anga
  jator
   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   
   
   
   
   
   
   
   

  Total /
  salariat
   
   
  Total /
  salariat
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
  *)
   
   
   
  *)
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

  Total /
  salariați

   
  x

   
   

   
   

   
  x

   
  **)

   
  x

   
  x


  ---------
      *) se calculează prin adunarea sumelor parțiale rezultate din înmulțirea
  datelor din col. nr. 3 cu valoarea nominală din col. 4. Valoarea nominala din
  col. 4 poate fi, potrivit art. 7 alin. 3 din Legea nr. 193/2006, de 10 lei
  (RON), un multiplu de 10 dar nu mai mare de 50 lei (RON).
      **) Se însumează valoarea tichetelor de creșă distribuite salariaților
  la nivel de angajator.

             Conducătorul unității, Conducătorul compartiment
                                               financiar-contabilitate


  Anexa nr. 2b)

  la normele metodologice
  Situația centralizatoare a tichetelor cadou achiziționate, utilizate și returnate de către angajatori în luna ... anul ...
      Denumire angajator ............
      Adresa: .... nr. telefon ........ nr. fax .......... e-mail ........
      Localitatea ...... strada ..... nr. .... sector ..... județ .......
      Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului
      Cod fiscal: .....

   
   
   
   
   
   
   
  Nr.
  crt
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
  Denumirea
  unității
  (unități-
  lor) emi-
  tente,
  numărul
  și data
  contrac-
  tului
  încheiat
  pentru
  achizitio
  narea
  tichete-
  lor cadou

   
   
   
   
   
  Explicații
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Conform raportu-
  lui contractual:
  angajator-unitate
  emitenta

   
   
   
   
   
   
  Tichete
  cadou
  distri-
  buite
  salaria
  tilor
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
  Tichete
  cadou
  returna
  te uni-
  tatii
  emiten-
  te
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
  Stoc
  final
  de
  tiche
  te
  cadou
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  Observa-
  tii:
  nr. și
  data do-
  cument
  de decon
  tare a
  tichete-
  lor
  cadou cu
  unitatea
  emitenta
  și valoa
  rea nomi
  nala a
  acestora
   
   
   

  Con-
  trac
  tat
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Achi
  ziti
  onat
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Serii
  tichete
  cadou
  achizi-
  tionate
  de la
  .......
  la ....
   
   
   
   
   
   
   

  1.
   
   
   
   
   
   
   
  2.
   
   
   
   
   
   

  .........
   
   
   
   
   
   
   
  .........
   
   
   
   
   
   

  - Numar tichete
  cadou
   
  - Valoarea nomi
  nala totala a
  tichetelor
  cadou
   
  - Numar tichete
  cadou
   
  - Valoarea nomi
  nala totala a
  tichetelor
  cadou

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
  Total
   
   
   

  - Numar tichete
  cadou
   
  - Valoarea nomi
  nala totala a
  tichetelor
  cadou

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
  x
  x
   
   
   
  x

             Conducătorul unității, Conducătorul compartiment
                                               financiar-contabilitate


  Anexa nr. 2c)

  la normele metodologice
  Situația analitica a tichetelor cadou distribuite salariaților de către angajatori în luna ... anul ...
      Denumire angajator ............
      Adresa: .... nr. telefon ........ nr. fax .......... e-mail ........
      Localitatea ...... strada ..... nr. .... sector ..... județ .......
      Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: .......
      Cod fiscal: .....

  Nr.
  crt
   
   
   
   
   
   
   

  Nume și pre-
  nume salariat
  beneficiar al
  tichetelor
  cadou
   
   
   
   

  Cod
  numeric
  perso-
  nal
   
   
   
   
   

  Numar
  tichete
  cadou
  distri-
  buite
  nominal
   
   
   

  Valoarea
  nominala
  imprima-
  ta pe
  tichetul
  cadou
   
   
   

  Seria
  tichete-
  lor
  cadou
  distri-
  buite
  nominal
  (de la..
  la ....)

  Valoarea
  nominala
  totala a
  tichete-
  lor
  cadou
  distri-
  buite pe
  salariat

  Semnatu-
  ra sala-
  riatului
   
   
   
   
   
   

  Semna-
  tura
  persoa-
  nei
  imputer
  nicite
  de anga
  jator
   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   
   
   
   
   
   
   
   

  Total /
  salariat
   
   
  Total /
  salariat
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
  *)
   
   
   
  *)
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

  Total /
  salariați

   
  x

   
   

   
   

   
  x

   
  **)

   
  x

   
  x


  ---------
      *) se calculează prin adunarea sumelor parțiale rezultate din înmulțirea
  datelor din col. nr. 3 cu valoarea nominală din col. 4. Valoarea nominala din
  col. 4 poate fi, potrivit art. 7 alin. 3 din Legea nr. 193/2006, de 10 lei
  (RON), un multiplu de 10 dar nu mai mare de 50 lei (RON).
      **) Se însumează valoarea tichetelor cadou distribuite salariaților
  la nivel de angajator.
             Conducătorul unității, Conducătorul compartiment
                                               financiar-contabilitate


  Anexa nr. 3

  la normele metodologice
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A TICHETELOR DE CREȘA ȘI A TICHETELOR CADOU EMISE DE UNITATEA EMITENTĂ ÎN LUNA .... ANUL .... ȘI CUMULAT PE PERIOADA ..... ANUL .....
  *Font 8*

      Denumire unitate emitenta ..........
      Adresa: .... nr. telefon ........ nr. fax .......... e-mail ........
      Localitatea ...... strada ..... nr. .... sector ..... județ .......
      Nr. autorizație de funcționare: ..........
      Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: .......
      Cod fiscal: .....

  Nr.
  crt
   
   
   

   
  Explicații
   
   
   

  Cumulat
  perioada
  prece-
  denta
  ........

  Luna
  ....
   
   
   

  Cumulat
  *)
   
   
   

  Trimes-
  trul
   
   
   

  Semes-
  trul....
   
   
   

  Anul
  .......
   
   
   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

   
   
   
   

   
   
   
   

  Can-
  tita
  te
   

  Va-
  loa
  re
   

  Can-
  tita
  te
   

  Va-
  loa
  re
   

  Can-
  tita
  te
   

  Va-
  loa
  re
   

  Can-
  tita
  te
   

  Va-
  loa
  re
   

  Can-
  tita
  te
   

  Va-
  loa
  re
   

  Can-
  tita
  te
   

  Va-
  loa
  re
   

  1.
   
   
  2.
   
   
  3.
   
   
  4.
   
   
   
   
   
   
  5.
   
   
   
   
   
   
   
  6.
   
   
   
   
   
   
   
  7.
   
   
   
   
   
   
   
  8.
   
   
  9.
   
   
  10.
   
   
  11.
   
   
   
  12.
   
   
   

  Tichete de creșa achiziționate pentru
  angajați de angajatori total: col. 3
  și col. 6 din anexa nr. 3a)
  Tichete de creșa returnate de
  angajatori total: col. 8 și col. 9
  din anexa nr. 3a)
  Valoare tichete de creșa returnate
  și decontate de unitatea emitenta
  total: col. 11 din anexa nr. 3a)
  Tichete de creșa primite spre decontare
  de la creșe și unități educaționale cu
  personalitate juridica, total: col. 3
  și col. 5 din anexa nr. 3b) din care:
  4.1. creșe cu personalitate juridică
  4.2. unități educaționale cu
  personalitate juridică
  Tichete de creșa decontate de unitatea
  emitentă creșelor și unităților
  educaționale cu personalitate juridică,
  total: col. 7 și col. 8 din anexa
  nr. 3b) din care:
  5.1. creșe cu personalitate juridica
  5.2. unități educaționale cu
  personalitate juridică
  Tichete de creșa primite spre decontare
  de la creșe și unități educaționale
  fără personalitate juridica, total:
  col. 3 și col. 5 din anexa nr. 3c)
  din care:
  6.1. creșe fără personalitate juridica
  6.2. unități educaționale fără
  personalitate juridică
  Tichete de creșă decontate de unitatea
  emitenta creșelor și unităților
  educaționale fără personalitate
  juridică, total: col. 7 și col. 8 din
  anexa nr. 3c) din care:
  7.1. creșe fără personalitate juridică
  7.2. unități educaționale fără
  personalitate juridica
  Tichete cadou achiziționate pentru
  angajați de angajatori total: col. 3
  și col. 6 din anexa nr. 3d)
  Tichete cadou returnate de angajatori
  total: col. 8 și col. 9 din anexa
  nr. 3d)
  Valoarea tichete cadou returnate și
  decontate de unitatea emitentă total:
  col. 11 din anexa nr. 3d)
  Tichete cadou primite spre decontare
  de la operatorii economici afiliați,
  total: col. 3 și col. 5 din anexa
  nr. 3e)
  Tichete cadou decontate de unitatea
  emitenta operatorii economici
  afiliați, total: col. 7 și col. 8
  din anexa nr. 3e)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  13.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  14.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Conform raportului contractual
  angajator-unitate emitenta:
  13.1 Număr angajați pentru care s-au
  achiziționat tichete de creșa total,
  din care:
  instituții din sectorul bugetar
  13.2 Număr angajați pentru care s-au
  achiziționat tichete cadou total,
  din care:
  instituții din sectorul bugetar
  Conform raportului contractual unitate
  emitentă-unități utilizate de unitatea
  emitentă:
  14.1. Număr creșe cu personalitate
  juridica
  14.2. Număr creșe fără personalitate
  juridică
  14.3. Număr unități educaționale cu
  personalitate juridica
  14.4. Număr unități educaționale fără
  personalitate juridică
  14.5. Număr operatori economici
  afiliați
  14.6. Tichete de creșa achiziționate
  de angajatori și neprimite spre
  decontare de unitatea emitentă în
  termen de 90 de zile de la data
  livrării tichetelor de creșa către
  angajator, col. 10 din anexa 3c):
  14.6.1. număr
  14.6.2. valoare totală
  14.7. Tichete cadou achiziționate de
  angajatori și neprimite spre decontare
  de unitatea emitentă în termen de 90
  de zile de la data livrării tichetelor
  cadou către angajator, col. 10 din
  anexa 3e);
  14.7.1. număr
  14.7.2. valoare totală

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ---------
      *) inclusiv luna pentru care este întocmită anexa
        Cantitate = număr total
      Conducătorul unității emitente Conducătorul compartiment
                                               financiar-contabilitate


  Anexa nr. 3a)

  la normele metodologice
  Situația analitică a tichetelor de creșă pe angajatori
  în luna....... anul .....
  Denumire unitate emitentă____________________
  Adresa:______ nr telefon________ nr. fax____________ e-mail_________
  Localitatea________________ strada__________ nr._____ sector_______ județ__________
  Nr. autorizație de funcționare:_________________
  Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:____________
  Cod fiscal

  Nr.
  crt.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  Denumirea
  angajato-
  rilor
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  Cod
  fiscal
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  Număr
  tiche-
  te de
  creșă
  achi-
  ziți-
  onate
   
   
   
   
   
   
   

  Seria
  tiche-
  telor
  de cre-
  șă achi
  zițio-
  nate
  (de la
  ...la
  ....)
   
   
   
   
   

  Valoa-
  rea
  nomi-
  nală a
  tiche-
  tului
  de
  creșă
   
   
   
   
   
   
   

  Valoa-
  rea to-
  tală a
  tiche-
  telor
  de cre-
  șă a-
  chizi-
  ționate
   
   
   
   
   
   

  Numă-
  rul și
  data
  actu-
  lui de
  achi-
  zițio-
  nare
  și de
  decon-
  tare a
  tiche-
  telor
  de
  creșă

  Numărul
  tiche-
  telor
  de cre-
  șă re-
  turnate
  de an-
  gajator
   
   
   
   
   
   
   

  Valoa-
  rea ti-
  chete-
  lor de
  creșă
  retur-
  nate de
  anga-
  jator
   
   
   
   
   
   

  Numărul
  și data
  docu-
  mentu-
  lui de
  retur-
  nare
   
   
   
   
   
   
   
   

  Valoa-
  rea ti-
  chete-
  lor de
  creșă
  retur-
  nate,
  decon-
  tată de
  unita-
  tea emi
  tentă
   
   
   

  Seriile
  tiche-
  telor
  de cre-
  șă re-
  turnate
  decon-
  tate de
  unita-
  tea emi
  tentă
   
   
   
   

  Numărul
  și data
  documen
  ului de
  decon-
  tare a
  valorii
  tiche-
  elor de
  creșă
  retur-
  nate de
  angaja-
  tori
   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

   

  12

   
   
   
   
   

  Total/
  angajator
   
  Total/
  angajator

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   

  Total
  unitate
  emitentă

   
  x
   

   
   
   

   
  x
   

   
  x
   

   
   
   

   
  x
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

      Conducătorul unității emitente, Conducătorul compartiment,
                                                  financiar-contabilitate


  Anexa nr. 3b)

  la normele metodologice
  Situația analitică a tichetelor de creșă pe creșe
  și unități educaționale cu personalitate juridică
  în luna....... anul .....
  Denumire unitate emitentă____________________
  Adresa:______ nr telefon________ nr. fax____________ e-mail_________
  Localitatea________________ strada__________ nr._____ sector_______ județ__________
  Nr. autorizație de funcționare:_________________
  Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:____________
  Cod fiscal

  Nr.
  crt.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Denumirea
  creșei/
  unității
  educațio-
  nale
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  Cod
  fiscal
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Numărul
  de ti-
  chete
  de cre-
  șă pri-
  mite
  spre
  decon-
  tare
  prin
  creșă
  sau uni
  tatea
  educa-
  țională
  de la
  sala-
  riați
   
   
   

  Seriile
  tiche-
  telor de
  creșă
  primite
  spre de-
  contare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Valoarea
  totală a
  tichete-
  lor de
  creșă
  primite
  spre de-
  contare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Numărul
  și data
  actului
  de de-
  contare
  a tiche-
  telor de
  creșă
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Numărul
  de ti-
  chete de
  creșă
  decon-
  tate de
  unitatea
  emitentă
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Valoarea
  tichete-
  lor de
  creșă
  decon-
  tată de
  unitatea
  emitentă
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Numărul
  și data
  documen-
  tului de
  decon-
  tare a
  tichete-
  lor de
  creșă
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Tichete
  de creșă
  achiziți-
  onate de
  angaja-
  tori și
  neprimite
  spre de-
  ontare de
  unitatea
  emitentă
  în termen
  de 90 de
  zile de
  la data
  livrării
  tichete-
  lor de
  creșă că-
  tre an-
  gajator

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Denu-
  mirea cre-
  șei
   
  Subtotal
   
  2. Denu-
  mirea uni-
  tății edu-
  caționale
   
  Subtotal

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

  TOTAL

  x

   

  x

   

  x

   

   

  x

   

      Conducătorul unității emitente, Conducătorul compartiment,
                                                  financiar-contabilitate


  Anexa nr. 3c)

  la normele metodologice
  Situația analitică a tichetelor de creșă utilizate de creșe
  și unități educaționale fără personalitate juridică
  în luna....... anul .....
  Denumire unitate emitentă____________________
  Adresa:______ nr telefon________ nr. fax____________ e-mail_________
  Localitatea________________ strada__________ nr._____ sector_______ județ__________
  Nr. autorizație de funcționare:_________________
  Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:____________
  Cod fiscal

  Nr.
  crt.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Denumirea
  unității
  juidice și
  date de
  identi-
  ficare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Denumirea
  creșei/
  unității
  educațio-
  nale din
  structura
  persoanei
  juridice
  din col.1
  și date de
  identifi-
  care
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Numărul
  de ti-
  chete
  de cre-
  șă pri-
  mite
  spre
  decon-
  tare
  prin
  creșă
  sau uni
  tatea
  educa-
  țională
  de la
  sala-
  riați
   
   
   

  Seriile
  tiche-
  telor de
  creșă
  primite
  spre de-
  contare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Valoarea
  totală a
  tichete-
  lor de
  creșă
  primite
  spre de-
  contare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Numărul
  și data
  actului
  de de-
  contare
  a tiche-
  telor de
  creșă
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Numărul
  de ti-
  chete de
  creșă
  decon-
  tate de
  unitatea
  emitentă
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Valoarea
  tichete-
  lor de
  creșă
  decon-
  tată de
  unitatea
  emitentă
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Numărul
  și data
  documen-
  tului de
  decon-
  tare a
  tichete-
  lor de
  creșă
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Tichete
  de creșă
  achiziți-
  onate de
  angaja-
  tori și
  neprimite
  spre de-
  ontare de
  unitatea
  emitentă
  în termen
  de 90 de
  zile de
  la data
  livrării
  tichete-
  lor de
  creșă că-
  tre an-
  gajator

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Denu-
  mirea cre-
  șei
   
  Subtotal
   
  2. Denu-
  mirea uni-
  tății edu-
  caționale
   
  Subtotal

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

  TOTAL

  x

   

  x

   

  x

   

   

  x

   

      Conducătorul unității emitente, Conducătorul compartiment,
                                                  financiar-contabilitate


  Anexa nr. 3d)

  la normele metodologice
  Situația analitică a tichetelor cadou pe angajatori
  în luna....... anul .....
  Denumire unitate emitentă____________________
  Adresa:______ nr telefon________ nr. fax____________ e-mail_________
  Localitatea________________ strada__________ nr._____ sector_______ județ__________
  Nr. autorizație de funcționare:_________________
  Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:____________
  Cod fiscal

  Nr.
  crt.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  Denumirea
  angajato-
  rilor
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  Cod
  fiscal
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  Număr
  tiche-
  te
  cadou
  achi-
  ziți-
  onate
   
   
   
   
   
   
   

  Seria
  tiche-
  telor
  cadou
  achi-
  zițio-
  nate
  (de la
  ...la
  ....)
   
   
   
   
   

  Valoa-
  rea
  nomi-
  nală a
  tiche-
  tului
  cadou
   
   
   
   
   
   
   
   

  Valoa-
  rea to-
  tală a
  tiche-
  telor
  cadou
  achizi-
  ționate
   
   
   
   
   
   
   

  Numă-
  rul și
  data
  actu-
  lui de
  achi-
  zițio-
  nare
  și de
  decon-
  tare a
  tiche-
  telor
  cadou
   

  Numărul
  tiche-
  telor
  cadou
  retur-
  nate de
  anga-
  jator
   
   
   
   
   
   
   

  Valoa-
  rea ti-
  chete-
  lor
  cadou
  retur-
  nate de
  anga-
  jator
   
   
   
   
   
   

  Numărul
  și data
  docu-
  mentu-
  lui de
  retur-
  nare
   
   
   
   
   
   
   
   

  Valoa-
  rea ti-
  chete-
  lor
  cadou
  retur-
  nate,
  decon-
  tată de
  unita-
  tea emi
  tentă
   
   
   

  Seriile
  tiche-
  telor
  cadou
  retur-
  nate
  decon-
  tate de
  unita-
  tea emi
  tentă
   
   
   
   

  Numărul
  și data
  documen
  ului de
  decon-
  tare a
  valorii
  tiche-
  telor
  cadou
  retur-
  nate de
  angaja-
  tori
   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

   
   
   
   
   

  Total/
  angajator
   
  Total/
  angajator

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   

  Total
  unitate
  emitentă

   
  x
   

   
   
   

   
  x
   

   
  x
   

   
   
   

   
  x
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

      Conducătorul unității emitente, Conducătorul compartiment,
                                                  financiar-contabilitate


  Anexa nr. 3e)

  la normele metodologice
  Situația analitică a tichetelor cadou pe
  operatori economici afiliați utilizați de unitatea emitentă
  în luna....... anul .....
  Denumire unitate emitentă____________________
  Adresa:______ nr telefon________ nr. fax____________ e-mail_________
  Localitatea________________ strada__________ nr._____ sector_______ județ__________
  Nr. autorizație de funcționare:_________________
  Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:____________
  Cod fiscal

  Nr.
  crt.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Denumire
  operator
  economic
  afiliat
  și date
  de iden-
  tificare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  Cod
  fiscal
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Numărul
  tiche-
  telor
  cadou
  primi-
  te de
  la sa-
  lariați
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Seriile
  tiche-
  telor
  cadou
  primite
  spre de-
  contare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Valoarea
  totală a
  tichete-
  lor
  cadou
  primite
  spre de-
  contare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Numărul
  și data
  actului
  de de-
  contare
  a tiche-
  telor
  cadou
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Numărul
  de ti-
  chete
  cadou
  decon-
  tate de
  unitatea
  emitentă
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Valoarea
  tichete-
  lor
  cadou
  decon-
  tată de
  unitatea
  emitentă
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Numărul
  și data
  documen-
  tului de
  decon-
  tare a
  tichete-
  lor
  cadou
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Tichete
  cadou
  achiziți-
  onate de
  angaja-
  tori și
  neprimite
  spre de-
  ontare de
  unitatea
  emitentă
  în termen
  de 90 de
  zile de
  la data
  livrării
  tichete-
  lor cadou
  către an-
  gajator

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   

  TOTAL

  x

   

  x

   

  x

   

   

  x

   

      Conducătorul unității emitente, Conducătorul compartiment,
                                                  financiar-contabilitate


  Anexa nr. 4a)

  la normele metodologice
  Situația analitică a tichetelor de creșă utilizate de creșe
  și unități educaționale cu personalitate juridică
  în luna....... anul .....
  Denumire creșă sau unitate educațională____________________
  Adresa:______ nr telefon________ nr. fax____________ e-mail_________
  Localitatea________________ strada__________ nr._____ sector_______ județ__________
  Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:____________
  Cod fiscal

  Nr.
  crt.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Nume și
  prenume
  salariat
  care achi-
  tă taxele
  de creșă
  prin ti-
  chete de
  creșă
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Codul nu-
  meric per-
  sonal al
  salaria-
  tului din
  col.1
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Nume și
  prenume
  copil
  înscris
  la cre-
  șă în
  contul
  căruia
  salari-
  atul
  achită
  taxele
  de cre-
  șă prin
  tichete
  de cre-
  șă
   
   

  Seriile
  tiche-
  telor de
  creșă
  primite
  de la
  salari-
  atul din
  col.1
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Valoarea
  totală a
  tichete-
  lor de
  creșă
  primite
  de la
  salaria-
  tul din
  col.1
  pentru
  copilul
  din
  col.3
   
   
   
   
   

  Data(zi-
  ua,luna,
  anul) în
  care cre
  șa a pri
  mit ti-
  chetele
  de creșă
  de la
  salariat
  în con-
  tul lu-
  nii pen-
  tru care
  este în-
  tocmită
  prezenta
  anexă
   

  Denumi-
  rea uni-
  tății
  emitente
  a tiche-
  telor de
  creșă
  din
  col.4
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Valoarea
  tichete-
  lor de
  creșă
  din col.
  5 trimi-
  se spre
  deconta-
  re la
  unitatea
  emitentă
   
   
   
   
   
   
   
   

  Numărul
  și data
  documen-
  tului de
  decon-
  tare a
  valorii
  tichete-
  lor de
  creșă
  din col.
  8 trimis
  unității
  emitente
   
   
   
   
   

  Data(zi-
  ua,luna,
  anul) în
  care
  creșa a
  primit
  în cont
  contra-
  valoarea
  tichete-
  le de
  creșă
   
   
   
   
   
   
   

   
  Număr de
  zile ca-
  lendaris-
  tice (di-
  ferență:
  col.10
  minus
  col.6)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   

  TOTAL

  x

   

  x

   

  x

   

   

  x

  x

   

     Conducătorul Conducătorul compartiment Semnătura persoanei
        creșei, financiar-contabilitate, împuternicite,


  Anexa nr. 4b)

  la normele metodologice
  Situația analitică a tichetelor de creșă utilizate de creșe
  și unități educaționale fără personalitate juridică
  în luna....... anul .....
  Denumirea persoanei juridice____________________
  Adresa:______ nr telefon________ nr. fax____________ e-mail_________
  Localitatea________________ strada__________ nr._____ sector_______ județ__________
  Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:____________
  Cod fiscal
  Denumire creșă sau unitate educațională și date de identificare (adresa completă)_________________
  Nr. telefon___________ nr. fax________________ e-mail_______________

  Nr.
  crt.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Nume și
  prenume
  salariat
  care achi-
  tă taxele
  de creșă
  prin ti-
  chete de
  creșă
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Codul nu-
  meric per-
  sonal al
  salaria-
  tului din
  col.1
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Nume și
  prenume
  copil
  înscris
  la cre-
  șă în
  contul
  căruia
  salari-
  atul
  achită
  taxele
  de cre-
  șă prin
  tichete
  de cre-
  șă
   
   

  Seriile
  tiche-
  telor de
  creșă
  primite
  de la
  salari-
  atul din
  col.1
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Valoarea
  totală a
  tichete-
  lor de
  creșă
  primite
  de la
  salaria-
  tul din
  col.1
  pentru
  copilul
  din
  col.3
   
   
   
   
   

  Data(zi-
  ua,luna,
  anul) în
  care cre
  șa a pri
  mit ti-
  chetele
  de creșă
  de la
  salariat
  în con-
  tul lu-
  nii pen-
  tru care
  este în-
  tocmită
  prezenta
  anexă
   

  Denumi-
  rea uni-
  tății
  emitente
  a tiche-
  telor de
  creșă
  din
  col.4
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Valoarea
  tichete-
  lor de
  creșă
  din col.
  5 trimi-
  se spre
  deconta-
  re la
  unitatea
  emitentă
   
   
   
   
   
   
   
   

  Numărul
  și data
  documen-
  tului de
  decon-
  tare a
  valorii
  tichete-
  lor de
  creșă
  din col.
  8 trimis
  unității
  emitente
   
   
   
   
   

  Data(zi-
  ua,luna,
  anul) în
  care
  creșa a
  primit
  în cont
  contra-
  valoarea
  tichete-
  le de
  creșă
   
   
   
   
   
   
   

   
  Număr de
  zile ca-
  lendaris-
  tice (di-
  ferență:
  col.10
  minus
  col.6)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   

  TOTAL

  x

   

  x

   

  x

   

   

  x

  x

   

     Conducătorul Conducătorul compartiment Semnătura persoanei
        creșei, financiar-contabilitate, împuternicite,


  Anexa nr. 4c)

  la normele metodologice
  Situația analitică a copiilor în vârstă de până la 3 ani
  pe creșe și unități educaționale cu personalitate juridică
  în luna.......... anul .........
  Denumire creșă sau unitate educațională____________________
  Adresa:______ nr telefon________ nr. fax____________ e-mail_________
  Localitatea________________ strada__________ nr._____ sector_______ județ__________
  Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:____________
  Cod fiscal

  Nr.
  crt.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Nume și
  prenume
  copil
  înscris
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  Vârsta
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Număr
  copii
  în-
  scriși
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Număr de
  zile ca-
  lenda-
  ristice
  conform
  progra-
  mului
  creșei
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Număr de
  zile ca-
  lenda-
  ristice
  conform
  progra-
  mului
  creșei
  în care
  copilul
  a fost
  prezent
  la creșă
   
   
   
   
   

  Număr de
  zile ca-
  lenda-
  ristice
  conform
  progra-
  mului
  creșei
  în care
  copilul
  nu a fos
  prezent
  la creșă
  (dife-
  rență:
  col.3
  minus
  col.4)

  Valoarea
  lunară a
  tichete-
  lor de
  creșă
  primite
  în con-
  tul co-
  pilului
  din col.
  1
   
   
   
   
   
   
   

  Nume și
  prenume
  salariat
  care
  achită
  taxele
  de creșă
  prin ti-
  chete de
  creșă
   
   
   
   
   
   
   
   

  Codul
  numeric
  personal
  al sala-
  riatului
  din
  col.8
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Denumirea
  și date
  de iden-
  tificare
  a angaja-
  torului
  care a
  distri-
  buit ti-
  chete de
  creșă sa-
  lariatu-
  din col.8
   
   
   
   
   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Nume și
  prenume
  copil în-
  scris la
  creșa în
  contul că-
  ruia sala-
  riatul
  achită ta-
  xele de
  creșa prin
  tichete
  de creșă

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
  nu
  se
  com-
  ple-
  tează
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  TOTAL 1

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. Număr
  total co-
  pii în-
  scriși în
  contul că-
  rora taxe-
  le de cre-
  șă se a-
  chită în
  numerar
   
  Total
  copii
  înscriși

   
  nu
  se
  com-
  ple-
  tează
   
   
   
   
   
  x
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  nu
  se
  com-
  ple-
  tează
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  nu
  se
  com-
  ple-
  tează
   
   
   
   
   
  x
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  nu
  se
  com-
  ple-
  tează
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  x
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

     Conducătorul Conducătorul compartiment Semnătura persoanei
        creșei,          financiar-contabilitate,              împuternicite,


  Anexa nr. 4d)

  la normele metodologice
  Situația analitică a copiilor în vârstă de până la 3 ani
  pe creșe și unități educaționale fără personalitate juridică
  în luna.......... anul .........
  Denumirea persoanei juridice____________________
  Adresa:______ nr telefon________ nr. fax____________ e-mail_________
  Localitatea________________ strada__________ nr._____ sector_______ județ__________
  Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:____________
  Cod fiscal
  Denumire creșă sau unitate educațională și date de identificare (adresa completă)_________________
  Nr. telefon___________ nr. fax________________ e-mail_______________

  Nr.
  crt.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Nume și
  prenume
  copil
  înscris
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  Vârsta
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Număr
  copii
  în-
  scriși
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Număr de
  zile ca-
  lenda-
  ristice
  conform
  progra-
  mului
  creșei
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Număr de
  zile ca-
  lenda-
  ristice
  conform
  progra-
  mului
  creșei
  în care
  copilul
  a fost
  prezent
  la creșă
   
   
   
   
   

  Număr de
  zile ca-
  lenda-
  ristice
  conform
  progra-
  mului
  creșei
  în care
  copilul
  nu a fos
  prezent
  la creșă
  (dife-
  rență:
  col.3
  minus
  col.4)

  Valoarea
  lunară a
  tichete-
  lor de
  creșă
  primite
  în con-
  tul co-
  pilului
  din col.
  1
   
   
   
   
   
   
   

  Nume și
  prenume
  salariat
  care
  achită
  taxele
  de creșă
  prin ti-
  chete de
  creșă
   
   
   
   
   
   
   
   

  Codul
  numeric
  personal
  al sala-
  riatului
  din
  col.8
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Denumirea
  și date
  de iden-
  tificare
  a angaja-
  torului
  care a
  distri-
  buit ti-
  chete de
  creșă sa-
  lariatu-
  din col.8
   
   
   
   
   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Nume și
  prenume
  copil în-
  scris la
  creșa în
  contul că-
  ruia sala-
  riatul
  achită ta-
  xele de
  creșa prin
  tichete
  de creșă

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
  nu
  se
  com-
  ple-
  tează
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  TOTAL 1

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. Număr
  total co-
  pii în-
  scriși în
  contul că-
  rora taxe-
  le de cre-
  șă se a-
  chită în
  numerar
   
  Total
  copii
  înscriși

   
  nu
  se
  com-
  ple-
  tează
   
   
   
   
   
  x
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  nu
  se
  com-
  ple-
  tează
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  nu
  se
  com-
  ple-
  tează
   
   
   
   
   
  x
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  nu
  se
  com-
  ple-
  tează
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  x
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

           Persoana Conducătorul Semnătura persoanei
           juridică, creșei, împuternicite,

  --------