ORDIN nr. 1.975 din 11 iulie 2019privind sigiliile utilizate în cadrul activității Direcției generale antifraudă fiscală
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 13 august 2019
  Având în vedere prevederile:– art. 6 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările și completările ulterioare;– art. 7 lit. D.a) pct. 4 și anexa nr. 5 lit. d) pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;– art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;– avizul conform comunicat de Ministerul Finanțelor Publice prin Adresa nr. 804.959 din 24 mai 2019,
  în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală utilizează sigilii metalice de unică folosință, personalizate și înseriate.(2) Modelul sigiliului este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2
  (1) Eliberarea și utilizarea sigiliilor se consemnează într-o evidență specială condusă la nivelul Direcției generale antifraudă fiscală.(2) Pierderea sau furtul sigiliului se publică în presă în termen de 48 de ore de la data constatării evenimentului.


  Articolul 3
  (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.449/2013 privind sigiliile aplicate în cadrul activității Direcției Generale Antifraudă Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 5 noiembrie 2013.(2) Sigiliile emise potrivit prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.449/2013 privind sigiliile aplicate în cadrul activității Direcției Generale Antifraudă Fiscală sunt utilizate până la epuizarea stocului existent la data intrării în vigoare a prezentului ordin.


  Articolul 4

  Direcția generală antifraudă fiscală, Direcția generală de investiții, achiziții publice și servicii interne, Direcția generală de buget și contabilitate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu

  București, 11 iulie 2019.
  Nr. 1.975.

  ANEXĂ

  Modelul sigiliului*)

  *) Modelul sigiliului este reprodus în facsimil.
  Caracteristicile sigiliului:1. pe față - DIRECȚIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ/XXXXXX - numărul sigiliului;2. pe verso - ROMÂNIA/sigla Direcției generale antifraudă fiscală, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare.

  ----