ORDIN nr. 117/517/2019pentru stabilirea criteriilor sectoriale și a pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică națională - "Alimentație și agricultură"
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR Nr. 117 din 8 octombrie 2019
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 517 din 17 octombrie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 8 noiembrie 2019
  Văzând Referatul de aprobare nr. 293 din 1 august 2019, întocmit de Compartimentul infrastructuri critice din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) și art. 9 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 6^6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,
  în conformitate cu pct. 4 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităților publice responsabile în domeniul protecției infrastructurilor critice naționale și europene,
  având în vedere prevederile nr. crt. 1 al secțiunii „Coordonarea unitară a procesului de identificare și desemnare a infrastructurilor critice naționale/europene și de elaborare a planurilor de securitate ale proprietarilor/operatorilor/administratorilor de ICN/ICE“ din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 15/2019 privind aprobarea Calendarului principalelor activități pe anul 2019 ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice,
  în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se stabilesc criteriile sectoriale și pragurile critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică națională - „Alimentație și agricultură“, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, în scopul identificării infrastructurilor critice.


  Articolul 2

  Specialiștii din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale aplică aceste criterii pe parcursul desfășurării etapelor de identificare a elementelor de infrastructură critică din sectorul „Alimentație și agricultură“.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 180/2.302/5.240/41/2011 pentru stabilirea criteriilor sectoriale și pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică națională - „Alimentație“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 29 septembrie 2011.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Geronimo Răducu Brănescu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea


  ANEXĂ

  CRITERIILE SECTORIALE ȘI PRAGURILE CRITICE
  aferente sectorului ICN - infrastructură critică națională - „Alimentație și agricultură“
  I. Considerații generale
  În cadrul economiei naționale pentru sectorul „Alimentație și agricultură“ se distinge un ansamblu unitar de procese și activități organizate și desfășurate în scopul asigurării funcționalității și continuității serviciilor de importanță deosebită, reglementate de legislația în vigoare.
  Obiectivul de importanță deosebită pentru sectorul mai sus menționat este cel al elementelor de infrastructură critică ce urmează a fi stabilite la nivelul fiecărui operator economic, cu luarea măsurilor de protecție cerute de lege, în baza criteriilor de selecție prevăzute mai jos și a procedurii de identificare a acestora.
  Criteriile de selecție a elementelor de infrastructură critică din sectorul „Alimentație și agricultură“ contribuie la stabilirea acelor entități economice funcționale care oferă produse/bunuri și servicii de utilitate publică, vitale pentru societate, a căror distrugere, degradare ori aducere în stare de nefuncționalitate produce efecte negative majore asupra populației, mediului și securității economice la nivel național sau zonal.
  II. Criterii de selecție a elementelor de infrastructură critică din sectorul „Alimentație și agricultură“, conform pct. 1.1. nr. crt. 4 din anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare
  A. Elemente care, prin nefuncționalitate, produc un impact major asupra populației și agriculturii:1. elemente materiale: construcții, echipamente, instalații, mijloace de transport;2. elemente informaționale: date, informații, circuite, fluxuri, tehnici, proceduri cu caracter industrial, resurse umane.
  B. Structuri vitale care, prin imposibilitatea operatorului economic de a-și exercita funcțiunile, împiedică accesul populației la resurse vitale:1. sisteme de prelucrare și depozitare a produselor agroalimentare;2. sisteme majore de aprovizionare cu apă;3. utilități publice de interes pentru alimentație și agricultură, care asigură susținerea componentelor securității naționale;4. depozitele de medicamente și material biologic veterinar;5. punctele de inspecție la frontieră desemnate în care sunt organizate controale sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor;6. rețeaua națională reprezentată de Sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje (SRAAF);7. domeniul antigrindină și de creștere a precipitațiilor;8. domeniul îmbunătățirilor funciare - apărare împotriva inundațiilor - controlul eroziunii solurilor - desecări și drenaje;9. institute/centre de cercetare-dezvoltare de importanță majoră din structura Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“.
  C. Puncte critice sau elemente aparținând operatorilor economici sau organismelor guvernamentale și care, odată afectate sau distruse, pot determina:1. disfuncții;2. vulnerabilități;3. factori de risc;4. amenințări;5. stări de pericol;6. agresiuni, care influențează major buna funcționare a societății, în ansamblul ei.
  D. Cauze de apariție a unor situații de urgență asupra elementelor de infrastructură critică din sectorul alimentație:1. incidente;2. accidente;3. zoonoze;4. crize alimentare cu impact asupra siguranței alimentelor și a securității alimentare;5. fenomene meteorologice periculoase (grindină, înghețuri timpurii, ploi torențiale de lungă durată, tornade);6. acțiuni agresive ale unor entități interne sau externe, calamități, inundații.
  III. Pragurile critice în sectorul alimentație și agricultură, conform pct. 1.1. nr. crt. 4 din anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare1. Producție:
  a) ferme de bovine - minimum 3.000 de capete;
  b) ferme de porcine - minimum 50.000 de capete;
  c) ferme de ovine/caprine - minimum 35.000 de capete;
  d) ferme de păsări - minimum 450.000 de capete.
  2. Procesare, prelucrare:
  a) morărit și panificație - minimum morărit 350 t/zi și pâine 60 t/zi;
  b) lapte și derivate - minimum 55.000 t/an;
  c) carne și preparate din carne - minimum 50.000 t/an;
  d) abatoare carne roșie și pasăre - minimum 75.000 tone/an;
  e) ulei - minimum 50.000 t/an;
  f) zahăr - minimum 100.000 t/an;
  g) conserve de legume și fructe - minimum 50.000 t/an.
  3. Depozitare: – depozite de cereale cu capacități de minimum 150.000 tone.

  -----