HOTĂRÂRE nr. 450 din 29 iulie 1994
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 17 august 1994  În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţia României şi al celorlalte reglementări legale,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Ministerul Justiţiei este organul administraţiei publice centrale de specialitate care exercită atribuţiile prevăzute de lege în domeniul administraţiei justiţiei, al executării pedepselor penale, precum şi cu privire la activitatea Ministerului Public, asigurând condiţiile necesare funcţionarii întregului sistem al justiţiei, pe baza strictei aplicări a legii, corespunzător principiilor democratice ale statului de drept.


  Articolul 2

  Raporturile Ministerului Justiţiei cu instanţele judecătoreşti şi cu Ministerul Public sunt cele prevăzute în Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, precum şi în alte acte normative.


  Articolul 3

  În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 1 Ministerul Justiţiei are următoarele atribuţii:
  (1) organizează şi asigură funcţionarea, din punct de vedere administrativ, a instanţelor judecătoreşti;
  (2) îndrumă şi controlează, în condiţiile legii, activitatea notariatelor, a laboratoarelor de expertize criminalistice, precum şi a penitenciarelor;
  (3) conduce, îndrumă şi verifică activitatea privind executarea pedepselor privative de libertate, precum şi a unor măsuri educative aplicate minorilor, asigurând respectarea drepturilor fundamentale ale omului în acest domeniu;
  (4) propune Guvernului iniţierea unor proiecte de acte normative în domeniul sau de activitate şi în cel al înfăptuirii justiţiei;
  (5) coordonează lucrările pregătitoare privind alcătuirea de coduri şi participa la întocmirea proiectelor acestora;
  (6) participă la elaborarea proiectelor de acte normative iniţiate de alte organe şi avizează toate proiectele de acte normative;
  (7) participă, în condiţiile legii, la negocieri în vederea încheierii de convenţii internaţionale, interesând domeniul justiţiei; îndeplineşte sau asigură aducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin Ministerului Justiţiei, instanţelor judecătoreşti şi notariatelor de stat potrivit convenţiilor şi uzanţelor internaţionale;
  (8) elaborează studii privind cadrul înţelegerilor internaţionale interesând domeniul justiţiei; avizează proiecte de convenţii internaţionale; examinează şi face propuneri referitoare la adaptarea legislaţiei, spre a o face compatibilă cu participarea României la convenţii internaţionale;
  (9) întocmeşte studii de practică judiciară şi sesizează Curtea Supremă de Justiţie în cazurile de aplicare neuniformă a legii;
  (10) întocmeşte lucrări pregătitoare şi face propuneri în legătura cu cererile de graţieri, de comutare a pedepselor, precum şi de amnistiere a unor infracţiuni; efectuează lucrările necesare pentru informarea Curţii Supreme de Justiţie, în vederea soluţionării cererilor de strămutare a cauzelor;
  (11) organizează şi efectuează lucrările de statistică judiciară şi notarială şi elaborează studii şi lucrări de sinteză cu privire la evoluţia fenomenului judiciar, la activitatea instanţelor judecătoreşti, o notariatelor de stat, a laboratoarelor de expertize criminalistice, a Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor;
  (12) elaborează lucrările necesare numirii personalului din domeniul justiţiei, notariatelor, penitenciarelor şi laboratoarelor de expertize criminalistice, asigurând cunoaşterea acestuia sub aspectul pregătirii profesionale şi al profilului moral;
  (13) organizează examenele de capacitate ale judecătorilor, de definitivare a notarilor de stat şi pe cele de acordare a gradului profesional;
  (14) asigură, împreună cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor, formarea, pregătirea şi perfecţionarea magistraţilor;
  (15) organizează şi sprijină documentarea şi pregătirea profesională a personalului de la instanţele judecătoreşti, notariatele de stat, laboratoarelor de expertize criminalistice şi a celorlalte categorii de personal;
  (16) colaborează cu facultăţile de drept la întocmirea programelor analitice pentru studenţi, la asigurarea şi organizarea practicii acestora şi la selecţionarea absolvenţilor;
  (17) coordonează şi îndrumă, din punct de vedere administrativ, activitatea de expertiză tehnică juridică şi organizează examenele pentru atribuirea calităţii de "expert tehnic";
  (18) îndeplineşte atribuţiile care îi sunt stabilite prin lege în legătură cu desfăşurarea activităţii jurisconsulţilor;
  (19) asigură lucrările date în competenţa sa, prevăzute în Legea cetăţeniei române nr. 21/1991;
  (20) asigură introducerea metodelor moderne în materie de informare, documentare şi sistematizare a legislaţiei la nivelul cerinţelor actuale ale tehnicii în domeniul informaţional, în concordanţă cu programul naţional privind informatizarea societăţii româneşti;
  (21) exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, sub a cărui autoritate funcţionează regiile autonome din domeniul sau de specialitate;
  (22) îndeplineşte orice alte atribuţii care îi revin prin alte acte normative.
  În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Justiţiei colaborează cu celelalte ministere şi organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme interesate.


  Articolul 4

  În structura organizatorică a Ministerului Justiţiei funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri.
  Structura organizatorică a Ministerului Justiţiei este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministerului justiţiei, se pot organiza numai servicii sau birouri, precum şi colective temporare prevăzute în art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată.
  Atribuţiile şi modul de funcţionare a compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului şi se aprobă prin ordin al ministerului justiţiei.
  Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministerului justiţiei.


  Articolul 5

  Numărul maxim de posturi este de 270, exclusiv demnitarii.
  Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică se stabileşte prin ordin al ministerului justiţiei.


  Articolul 6

  Unităţile din subordinea Ministerului Justiţiei sunt prevăzute în anexa nr. 2. Acestea se înfiinţează şi se organizează potrivit legii.
  Personalul necesar pentru fiecare unitate din sistemul Ministerului Justiţiei se stabileşte prin ordin al ministerului justiţiei, în limita numărului maxim de posturi aprobat.
  Structura organizatorică, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statelor de funcţii pentru instituţiile publice subordonate finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministerului justiţiei.


  Articolul 7

  Direcţia Generală a Penitenciarelor, împreună cu toate unităţile sale, este subordonata Ministerului Justiţiei. Activitatea acestei direcţii este coordonata de ministerul justiţiei.


  Articolul 8

  Conducerea Ministerului Justiţiei este asigurată de ministru. Pe lângă ministru funcţionează un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenţa colegiului se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.


  Articolul 9

  Ministrul justiţiei poate constitui organisme consultative care să contribuie la realizarea reformei justiţiei.


  Articolul 10

  În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul justiţiei emite ordine şi instrucţiuni.


  Articolul 11

  Ministrul justiţiei conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice, din ţară şi din străinătate.


  Articolul 12

  Ministerul Justiţiei are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.


  Articolul 13

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 14

  (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 8l3/1992 pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 29 decembrie 1992.
  (2) Încadrarea în numărul de posturi aprobate se va încheia în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Contrasemnează:
  Ministrul justiţiei,
  Gavril Iosif Chiuzbaian
  Ministrul de stat,
  ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Dan Mircea Popescu
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 29 iulie 1994.
  Nr. 450.


  Anexa 1

  Numărul maxim de posturi : 270 ( exclusiv demnitarii )
  MINISTERUL JUSTIŢIEI
                     ┌─────────────────────────┐
                     │ MINISTRU │
                     └────────────┬────────────┘
   ┌─────────────────┐ │ ┌───────────────────┐
   │ CONSILIERI ├────────────┼────────────┤ INSPECTORI │
   └─────────────────┘ │ │ GENERALI │
                                  │ └───────────────────┘
                                  │ ┌───────────────────┐
                                  │ │CORPUL DE INSPECŢIE│
   ┌─────────────────┐ ├────────────┤ PENITENCIARĂ │
   │DIRECTIA RELAŢII │ │ └───────────────────┘
   │ CU MINISTERUL │ │ ┌───────────────────┐
   │ PUBLIC ŞI ├────────────┼────────────┤ CONTENCIOS │
   │ COORDONAREA │ │ └───────────────────┘
   │ STRATEGIEI │ │
   │ANTIINFRACŢIONALE│ │
   └─────────────────┘ │
            ┌─────────────────────┼─────────────────────────┐
   ┌────────┴────────┐ │ ┌────────┴────────┐
   │SECRETAR DE STAT │ │ │SECRETAR DE STAT │
   └────────┬────────┘ │ └────────┬────────┘
            │ │ ┌────────┴────────┐
            │ │ ┌─────┴─────┐ │
            │ │ │ DIRECŢIA │ │
            │ │ │ GENERALĂ │ │
            │ │ │ORGANIZAREA│ │
            │ │ │INSTANŢELOR│ │
            │ │ │ ŞI │ │
            │ │ │ JUDICIARĂ │ │
            │ │ └─────┬─────┘ │
   ┌────────┘ ┌───────────┘ ┌──────┘ ┌────────┘
   │┌──────────────┐ │┌─────────────────┐ │┌───────────┐ │┌──────────────┐
   ││ DIRECŢIA │ ││DIRECŢIA RELAŢII │ ││ DIRECŢIA │ ├┤ DIRECŢIA │
   ├┤ LEGISLAŢIE │ ││ CU ALTE │ ││ORGANIZAREA│ ││ ECONOMICĂ │
   ││ ŞI STUDII │ ││ AUTORITĂŢI │ ├┤INSTANŢELOR│ │└──────────────┘
   │└──────────────┘ ├┤ PUBLICE, │ ││ŞI RESURSE │ │┌──────────────┐
   │┌──────────────┐ ││ CU ORGANIZAŢII │ ││ UMANE │ └┤ DIRECŢIA │
   ││ DIRECŢIA │ ││NEGUVERNAMENTALE,│ │└───────────┘ │ADMINISTRATIVĂ│
   ││ RELAŢII │ ││ CU PUBLICUL │ │┌───────────┐ └──────────────┘
   ├┤INTERNAŢIONALE│ ││ ŞI MASS-MEDIA │ ││ DIRECŢIA │
   ││ ŞI INTEGRARE │ │└─────────────────┘ ├┤ JUDICIARĂ │
   ││ EUROPEANĂ │ │┌─────────────────┐ ││ ŞI │
   │└──────────────┘ ││ CONTROL │ ││ GRAŢIERI │
   │┌──────────────┐ └┤ FINANCIAR │ │└───────────┘
   ││ SERVICIUL │ │ PROPRIU │ │┌───────────┐
   ├┤ INFORMATICĂ │ └─────────────────┘ ││ DIRECŢIA │
   ││ JURIDICĂ │ └┤INSTANŢELOR│
   │└──────────────┘ │ MILITARE │
   │┌──────────────┐ └───────────┘
   ││BIROUL PENTRU │
   └┤ PROBLEME DE │
    │ CETĂŞENIE │
    └──────────────┘


  Anexa 2

  UNITĂŢILE
  din sistemul Ministerului Justiţiei
  finanţate de la bugetul de stat
  A. Curţi de Apel
  1. Curtea de Apel Alba Iulia
  2. Curtea de Apel Piteşti
  3. Curtea de Apel Bacău
  4. Curtea de Apel Oradea
  5. Curtea de Apel Suceava
  6. Curtea de Apel Braşov
  7. Curtea de Apel Bucureşti
  8. Curtea de Apel Cluj-Napoca
  9. Curtea de Apel Constanta
  10. Curtea de Apel Craiova
  11. Curtea de Apel Galaţi
  12. Curtea de Apel Iaşi
  13. Curtea de Apel Tîrgu Mureş
  14. Curtea de Apel Ploieşti
  15. Curtea de Apel Timişoara
  B. Tribunale
  1. Tribunalul Alba
  2. Tribunalul Arad
  3. Tribunalul Argeş
  4. Tribunalul Bacău
  5. Tribunalul Bihor
  6. Tribunalul Bistriţa - Năsăud
  7. Tribunalul Botoşani
  8. Tribunalul Braşov
  9. Tribunalul Brăila
  10. Tribunalul Buzău
  11. Tribunalul Caras - Severin
  12. Tribunalul Călăraşi
  13. Tribunalul Cluj
  14. Tribunalul Constanta
  15. Tribunalul Covasna
  16. Tribunalul Dîmboviţa
  17. Tribunalul Dolj
  18. Tribunalul Galaţi
  19. Tribunalul Giurgiu
  20. Tribunalul Gorj
  21. Tribunalul Harghita
  22. Tribunalul Hunedoara
  23. Tribunalul Ialomiţa
  24. Tribunalul Iaşi
  25. Tribunalul Maramureş
  26. Tribunalul Mehedinţi
  27. Tribunalul Mureş
  28. Tribunalul Neamţ
  29. Tribunalul Olt
  30. Tribunalul Prahova
  31. Tribunalul Satu Mare
  32. Tribunalul Sălaj
  33. Tribunalul Sibiu
  34. Tribunalul Suceava
  35. Tribunalul Teleorman
  36. Tribunalul Timiş
  37. Tribunalul Tulcea
  38. Tribunalul Vaslui
  39. Tribunalul Vîlcea
  40. Tribunalul Vrancea
  41. Tribunalul municipiului Bucureşti
  C. Judecătorii
         Judeţul Judecătoria
        --------- -------------
        Alba 1. Alba Iulia
                                       2. Cîmpeni
                                       3. Aiud
                                       4. Blaj
                                       5. Sebeş
        Arad 6. Arad
                                       7. Ineu
                                       8. Lipova
                                       9. Gurahonţ
                                      10. Chişineu-Criş
        Argeş 11. Piteşti
                                      12. Cîmpulung
                                      13. Curtea de Argeş
                                      14. Costeşti
        Bacău 15. Bacău
                                      16. Onesti
                                      17. Moineşti
                                      18. Parîncea
                                      19. Buhuşi
        Bihor 20. Oradea
                                      21. Beiuş
                                      22. Marghita
                                      23. Aleşd
        Bistriţa - Năsăud 24. Bistriţa
                                      25. Năsăud
                                      26. Beclean
        Botoşani 27. Botoşani
                                      28. Dorohoi
                                      29. Săveni
                                      30. Dărăbani
        Braşov 31. Braşov
                                      32. Făgăraş
                                      33. Rupea
                                      34. Zărneşti
        Brăila 35. Brăila
                                      36. Făurei
                                      37. Însurăţei
        Buzău 38. Buzău
                                      39. Rîmnicu - Sărat
                                      40. Pătîrlagele
                                      41. Pogoanele
        Caraş-Severin 42. Reşita
                                      43. Caransebeş
                                      44. Oraviţa
                                      45. Moldova Noua
                                      46. Bozovici
        Călăraşi 47. Călăraşi
                                      48. Olteniţa
                                      49. Lehliu _ Gara
        Cluj 50. Cluj - Napoca
                                      51. Turda
                                      52. Dej
                                      53. Huedin
                                      54. Gherla
        Constanţa 55. Constanta
                                      56. Medgidia
                                      57. Hîrşova
                                      58. Băneasa
                                      59. Mangalia
        Covasna 60. Sfîntu Gheorghe
                                      61. Tîrgu Secuiesc
                                      62. Întorsura Buzăului
        Dîmboviţa 63. Tîrgovişte
                                      64. Găeşti
                                      65. Pucioasa
                                      66. Răcari
                                      67. Moreni
        Dolj 68. Craiova
                                      69. Băileşti
                                      70. Filiaşi
                                      71. Segarcea
                                      72. Calafat
        Galaţi 73. Galaţi
                                      74. Tecuci
                                      75. Tîrgu Bujor
                                      76. Bereşti
        Giurgiu 77. Giurgiu
                                      78. Bolintin Vale
        Gorj 79. Tîrgu Jiu
                                      80. Tîrgu Cărbuneşti
                                      81. Novaci
                                      82. Motru
        Harghita 83. Miercurea - Ciuc
                                      84. Odorheiu Secuiesc
                                      85. Topliţa
                                      86. Gheorghieni
        Hunedoara 87. Deva
                                      88. Hunedoara
                                      89. Petroşani
                                      90. Brad
                                      91. Haţeg
                                      92. Orăştie
        Ialomiţa 93. Slobozia
                                      94. Urziceni
                                      95. Feteşti
        Iaşi 96. Iaşi
                                      97. Paşcani
                                      98. Hîrlău
                                      99. Răducăneni
        Maramureş 100. Baia Mare
                                     101. Sighetu Marmaţiei
                                     102. Vişeu de Sus
                                     103. Tîrgu Lăpuş
                                     104. Dragomireşti
        Mehedinţi 105. Drobeta - Turnu Severin
                                     106. Strehaia
                                     107. Orşova
                                     108. Vinju Mare
                                     109. Baia de Aramă
        Mureş 110. Tîrgu Mureş
                                     111. Sighişoara
                                     112. Reghin
                                     113. Tîrnăveni
                                     114. Luduş
                                     115. Sîngeorgiu de Pădure
        Neamţ 116. Piatra Neamţ
                                     117. Roman
                                     118. Tîrgu - Neamţ
                                     119. Bicaz
        Olt 120. Slatina
                                     121. Caracal
                                     122. Corabia
                                     123. Balş
                                     124. Scorniceşti
        Prahova 125. Ploieşti
                                     126. Cîmpina
                                     127. Vălenii de Munte
                                     128. Mizil
                                     129. Sinaia
        Satu Mare 130. Satu Mare
                                     131. Carei
                                     132. Negreşti - Oaş
        Sălaj 133. Zalău
                                     134. Şimleu Silvaniei
                                     135. Jibou
        Sibiu 136. Sibiu
                                     137. Mediaş
                                     138. Agnita
                                     139. Avrig
                                     140. Salişte
        Suceava 141. Suceava
                                     142. Cîmpulung Moldovenesc
                                     143. Rădăuţi
                                     144. Fălticeni
                                     145. Vatra Dornei
                                     146. Gura Humorului
        Teleorman 147. Alexandria
                                     148. Roşiori de Vede
                                     149. Turnu Măgurele
                                     150. Videle
                                     151. Zimnicea
        Timiş 152. Timişoara
                                     153. Lugoj
                                     154. Deta
                                     155. Sînnicolau Mare
                                     156. Făget
        Tulcea 157. Tulcea
                                     158. Babadag
                                     159. Macin
        Vaslui 160. Vaslui
                                     161. Bîrlad
                                     162. Huşi
                                     163. Murgeni
        Vîlcea 164. Rîmnicu Vîlcea
                                     165. Drăgăşani
                                     166. Horezu
                                     167. Brezoi
                                     168. Bălceşti
        Vrancea 169. Focşani
                                     170. Panciu
                                     171. Adjud
        Bucureşti 172. Judecătoria Sectorului 1
                                     173. Judecătoria Sectorului 2
                                     174. Judecătoria Sectorului 3
                                     175. Judecătoria Sectorului 4
                                     176. Judecătoria Sectorului 5
                                     177. Judecătoria Sectorului 6
                                     178. Judecătoria nr. 1 a Sectorului
                                          agricol Ilfov
                                     179. Judecătoria nr. 2 a Sectorului
                                          agricol Ilfov

  D. Notariate de stat judeţene
  1. Notariatul de Stat Judeţean Alba
  2. Notariatul de Stat Judeţean Arad
  3. Notariatul de Stat Judeţean Argeş
  4. Notariatul de Stat Judeţean Bacău
  5. Notariatul de Stat Judeţean Bihor
  6. Notariatul de Stat Judeţean Bistriţa - Năsăud
  7. Notariatul de Stat Judeţean Botoşani
  8. Notariatul de Stat Judeţean Braşov
  9. Notariatul de Stat Judeţean Brăila
  10. Notariatul de Stat Judeţean Buzău
  11. Notariatul de Stat Judeţean Caras - Severin
  12. Notariatul de Stat Judeţean Călăraşi
  13. Notariatul de Stat Judeţean Cluj
  14. Notariatul de Stat Judeţean Constanta
  15. Notariatul de Stat Judeţean Covasna
  16. Notariatul de Stat Judeţean Dîmboviţa
  17. Notariatul de Stat Judeţean Dolj
  18. Notariatul de Stat Judeţean Galaţi
  19. Notariatul de Stat Judeţean Giurgiu
  20. Notariatul de Stat Judeţean Gorj
  21. Notariatul de Stat Judeţean Harghita
  22. Notariatul de Stat Judeţean Hunedoara
  23. Notariatul de Stat Judeţean Ialomiţa
  24. Notariatul de Stat Judeţean Iaşi
  25. Notariatul de Stat Judeţean Maramureş
  26. Notariatul de Stat Judeţean Mehedinţi
  27. Notariatul de Stat Judeţean Mureş
  28. Notariatul de Stat Judeţean Neamţ
  29. Notariatul de Stat Judeţean Olt
  30. Notariatul de Stat Judeţean Prahova
  31. Notariatul de Stat Judeţean Satu Mare
  32. Notariatul de Stat Judeţean Sălaj
  33. Notariatul de Stat Judeţean Sibiu
  34. Notariatul de Stat Judeţean Suceava
  35. Notariatul de Stat Judeţean Teleorman
  36. Notariatul de Stat Judeţean Timiş
  37. Notariatul de Stat Judeţean Tulcea
  38. Notariatul de Stat Judeţean Vaslui
  39. Notariatul de Stat Judeţean Vîlcea
  40. Notariatul de Stat Judeţean Vrancea
  41. Notariatul de Stat al Municipiului Bucureşti
  E. Notariate de stat locale
             Judeţul Notariatul
            --------- ------------
        Alba 1. Cîmpeni
                                       2. Aiud
                                       3. Blaj
                                       4. Sebeş
        Arad 5. Ineu
                                       6. Lipova
                                       7. Gurahonţ
                                       8. Chişineu - Criş
        Argeş 9. Cîmpulung
                                      10. Curtea de Argeş
                                      11. Costeşti
        Bacău 12. Oneşti
                                      13. Moineşti
                                      14. Parincea
                                      15. Buhuşi
        Bihor 16. Beiuş
                                      17. Marghita
                                      18. Aleşd
        Bistriţa-Năsăud 19. Năsăud
                                      20. Beclean
        Botoşani 21. Dorohoi
                                      22. Săveni
                                      23. Dărăbani
        Braşov 24. Făgăraş
                                      25. Rupea
                                      26. Zărneşti
        Brăila 27. Făurei
                                      28. Însurăţei
        Buzău 29. Rîmnicu Sărat
                                      30. Pătârlagele
                                      31. Pogoanele
        Caraş-Severin 32. Caransebeş
                                      33. Oraviţa
                                      34. Moldova Nouă
                                      35. Bozovici
        Călăraşi 36. Olteniţa
                                      37. Lehliu - Gara
        Cluj 38. Turda
                                      39. Dej
                                      40. Huedin
                                      41. Gherla
        Constanţa 42. Medgidia
                                      43. Hîrşova
                                      44. Băneasa
                                      45. Mangalia
        Covasna 46. Tîrgu Secuiesc
                                      47. Întorsura Buzăului
        Dîmboviţa 48. Găeşti
                                      49. Pucioasa
                                      50. Răcari
                                      51. Moreni
        Dolj 52. Băileşti
                                      53. Filiaşi
                                      54. Segarcea
                                      55. Calafat
        Galaţi 56. Tecuci
                                      57. Tîrgu Bujor
                                      58. Bereşti
        Giurgiu 59. Bolintin - Vale
        Gorj 60. Tîrgu Cărbuneşti
                                      61. Novaci
                                      62. Motru
        Harghita 63. Odorheiu Secuiesc
                                      64. Topliţa
                                      65. Gheorghieni
        Hunedoara 66. Petroşani
                                      67. Hunedoara
                                      68. Brad
                                      69. Haţeg
                                      70. Orăştie
        Ialomiţa 71. Urziceni
                                      72. Feteşti
        Iaşi 73. Paşcani
                                      74. Hîrlău
                                      75. Răducăneni
        Maramureş 76. Sighetu Marmaţiei
                                      77. Vişeu de Sus
                                      78. Tîrgu Lăpuş
                                      79. Dragomireşti
        Mehedinţi 80. Strehaia
                                      81. Orşova
                                      82. Vinju Mare
                                      83. Baia de Arama
        Mureş 84. Sighişoara
                                      85. Reghin
                                      86. Tîrnăveni
                                      87. Luduş
                                      88. Sîngeorgiu de Pădure
        Neamţ 89. Roman
                                      90. Tîrgu-Neamţ
                                      91. Bicaz
        Olt 92. Caracal
                                      93. Corabia
                                      94. Balş
                                      95. Scorniceşti
        Prahova 96. Cîmpina
                                      97. Vălenii de Munte
                                      98. Mizil
                                      99. Sinaia
        Satu Mare 100. Carei
                                     101. Negreşti - Oas
        Sălaj 102. Şimleu Silvaniei
                                     103. Jibou
        Sibiu 104. Mediaş
                                     105. Agnita
                                     106. Avrig
                                     107. Salişte
        Suceava 108. Cîmpulung Moldovenesc
                                     109. Rădăuţi
                                     110. Fălticeni
                                     111. Vatra Dornei
                                     112. Gura Humorului
        Teleorman 113. Roşiori de Vede
                                     114. Turnu Măgurele
                                     115. Videle
                                     116. Zimnicea
        Timiş 117. Lugoj
                                     118. Deta
                                     119. Sînnicolau Mare
                                     120. Făget
        Tulcea 121. Babadag
                                     122. Macin
        Vaslui 123. Bîrlad
                                     124. Huşi
                                     125. Murgeni
        Vîlcea 126. Drăgăşani
                                     127. Horezu
                                     128. Brezoi
                                     129. Bălceşti
        Vrancea 130. Panciu
                                     131. Adjud
        Bucureşti 132. Notariatul Sectorului 1
                                     133. Notariatul Sectorului 2
                                     134. Notariatul Sectorului 3
                                     135. Notariatul Sectorului 4
                                     136. Notariatul Sectorului 5
                                     137. Notariatul Sectorului 6
                                     138. Notariatul nr. 1 al
                                          Sectorului Agricol Ilfov
                                     139. Notariatul nr. 1 al
                                          Sectorului Agricol Ilfov

  F. Laboratoare de expertize criminalistice
  1. Laboratorul Central de Expertize Criminalistice Bucureşti
  2. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj
  3. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti
  G. Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraților.
  H. Direcţia Generală a Penitenciarelor *)
  -------- Notă *) Unitate finanţată parţial de la bugetul de stat.
  1. Penitenciare
  2. Centre de reeducare pentru minori
  3. Spital penitenciar
  4. Şcoala Militară de Pregătire şi Perfecţionare a Subofiţerilor de Penitenciare București.
  I. Regia Autonomă "Multiproduct"
  NOTĂ:
  Unităţile prevăzute în anexa nr. 2 pot utiliza un număr maxim de posturi, după cum urmează:
      - unităţile de la lit. A, B, C - 10.147 posturi;
      - unităţile de la lit. D, E - 1.707 posturi;
      - unităţile de la lit. F - 40 posturi;
      - unităţile de la lit. G - 44 posturi;
      - unităţile de la lit. H - 9.532 posturi.

  ------------