HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 5 septembrie 2002
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 18^1 alin. (1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Agenții economici care generează deșeuri au obligația sa țină o evidenta a gestiunii acestora, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deseu.(2) Datele centralizate anual privind evidenta gestiunii deșeurilor se transmit autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului, la cererea acestora.


  Articolul 2
  (1) Agenții economici autorizați sa desfășoare activități de colectare, transport, depozitare temporară, valorificare și eliminare a deșeurilor sunt obligați sa țină evidenta gestiunii deșeurilor conform art. 1 alin. (1) numai pentru deșeurile generate în cadrul activităților proprii.(2) Evidenta gestiunii deșeurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate și eliminate se raportează de către agenții economici autorizați, menționați la alin. (1), la solicitarea autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului sau a altor autorități ale administrației publice centrale și locale care au atribuții și raspunderi în domeniul regimului deșeurilor, conform prevederilor legale.


  Articolul 3
  (1) Pentru evidenta la nivel național a gestiunii deșeurilor autoritatea publică centrala de protecție a mediului organizează, împreună cu autoritățile publice teritoriale de protecție a mediului și cu alte instituții aflate în coordonare, raportarea statistica anuală în acest domeniu.(2) Metodologia și sistemul de raportare care stau la baza cercetărilor statistice vor fi actualizate periodic de autoritatea publică centrala de protecție a mediului, în conformitate cu cerințele legale în vigoare.(3) Datele centralizate anual, referitoare la gestionarea deșeurilor, se păstrează de către autoritățile publice teritoriale de protecție a mediului într-un registru de evidenta o perioadă de minimum 3 ani.


  Articolul 4
  (1) Pentru evidenta gestiunii deșeurilor se stabilește, în baza prevederilor anexelor nr. IA și IB la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, lista cuprinzând deșeurile, prevăzută în anexa nr. 2.(2) Lista cuprinzând deșeurile, prevăzută în anexa nr. 2, include și deșeurile periculoase, stabilite în baza prevederilor art. 18^1 alin. (1) și ale anexelor nr. IC, ID și IE la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001.(3) Deșeurile periculoase prevăzute în anexa nr. 2 sunt marcate cu un asterisc (*). Notă
  Potrivit art. 68 alin. (2) din LEGEA nr. 211 din 15 noiembrie 2011, republicată în Monitorul Oficial nr. 220 din 28 martie 2014, se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002, cu modificările ulterioare.
  Notă
  Art. 7-11 din LEGEA nr. 211 din 15 noiembrie 2011, republicată în Monitorul Oficial nr. 220 din 28 martie 2014, prevăd:
  Articolul 7
  (1) Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit:
  a) Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările și completările ulterioare;
  b) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase cu modificările ulterioare;
  c) Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

  (2) Lista deșeurilor este obligatorie pentru a determina dacă un deșeu trebuie considerat deșeu periculos.
  (3) Includerea unui obiect sau a unei substanțe pe listă nu înseamnă că respectivul obiect ori respectiva substanță se consideră ca fiind deșeu în orice împrejurare.
  (4) O substanță sau un obiect este considerat deșeu numai în cazul în care corespunde definiției prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 1.

  Articolul 8
  (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1).
  (2) În cazul unui tip de deșeu care se încadrează potrivit listei deșeurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) sub două coduri diferite în funcție de posibila prezență a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deșeu nepericulos se realizează de către producătorii și deținătorii de astfel de deșeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză și a altor documente relevante.
  (3) Laboratorul de referință din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, denumită în continuare ANPM, analizează cazurile de incertitudine referitoare la caracterizarea și încadrarea deșeurilor.
  (4) Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să efectueze și să dețină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din propria activitate și a deșeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției, în scopul determinării posibilităților de amestecare, a metodelor de tratare și eliminare a acestora.
  (5) Producătorii și deținătorii de deșeuri autorități publice de apărare, ordine publică și siguranță națională sunt obligați să încadreze în codurile prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare, fiecare tip de deșeu generat de propria activitate, pe baza reglementărilor specifice pentru gestionarea deșeurilor.

  Articolul 9
  (1) Pe baza originii, testelor, buletinelor de analiză și a altor documente relevante puse la dispoziție de producătorii și deținătorii de deșeuri prevăzuți la art. 8 alin. (4) și (5), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului consideră că un deșeu este periculos chiar dacă acesta nu figurează ca atare pe lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1), dacă acesta prezintă una sau mai multe dintre proprietățile prevăzute în anexa nr. 4.
  (2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului notifică Comisiei Europene, cu celeritate, deșeurile considerate ca fiind periculoase și care nu figurează ca atare pe lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1) și le consemnează în raportul prevăzut la art. 48 alin. (3), furnizând Comisiei Europene toate informațiile relevante.

  Articolul 10
  (1) În cazul în care autoritatea publică centrală pentru protecția mediului deține dovezi care arată că un deșeu care figurează pe lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1) ca fiind periculos nu prezintă niciuna dintre proprietățile prevăzute în anexa nr. 4 poate considera acest deșeu ca fiind nepericulos.
  (2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului notifică Comisiei Europene, cu celeritate, cazurile prevăzute la alin. (1), furnizând toate informațiile relevante în vederea revizuirii listei deșeurilor.

  Articolul 11
  Reclasificarea deșeurilor periculoase ca deșeuri nepericuloase nu se poate realiza prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentrațiile inițiale de substanțe periculoase până la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deșeu să fie definit ca fiind periculos.


  Articolul 5
  (1) Tipurile de deșeuri prevăzute în anexa nr. 2 sunt definite în mod individual printr-un cod complet format din 6 cifre.(2) Titlurile și subtitlurile categoriilor de deșeuri sunt definite printr-un cod format din două, respectiv din 4 cifre.


  Articolul 5^1
  (1) Autoritatea competentă pentru protecția mediului transmite anual Comisiei Europene un raport privind luarea unor decizii de amendare a listei comunitare a deșeurilor.(2) Raportul prevăzut la alin. (1) este elaborat pe baza unor documente justificative puse la dispoziție de către deținătorul deșeului, în urma cărora autoritatea publică centrală pentru protecția mediului poate lua decizia, în situații excepționale, că deșeul specificat încadrat ca periculos nu îndeplinește niciuna dintre proprietățile prevăzute în anexa nr. IE la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001 , cu modificările și completările ulterioare, sau că deșeul specificat încadrat ca nepericulos îndeplinește una sau mai multe dintre proprietățile prevăzute în aceeași anexă.
  (la 19-03-2007, Art. 5^1 a fost introdus de art. X din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007. ) Notă
  Potrivit art. 68 alin. (2) din LEGEA nr. 211 din 15 noiembrie 2011, republicată în Monitorul Oficial nr. 220 din 28 martie 2014, se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002, cu modificările ulterioare.


  Articolul 6

  Pentru încadrarea în anexa nr. 2 a unui deseu în mod individual, agenții economici au obligația codificarii acestora cu 6 cifre, după următoarea procedura:
  a) se identifica activitatea generatoare de deșeuri din cap. 01-12 sau 17-20;
  b) se identifica subcapitolul în care se încadrează deseul;
  c) se identifica, în cadrul subcapitolului, deseul în mod individual, conform codului corespunzător, format din 6 cifre, excluzandu-se codurile terminate cu 99;
  d) dacă deseul nu este identificat la cap. 01-12 sau 17-20, se examinează pentru identificarea deseului cap. 13, 14 și 15;
  e) dacă deseul nu este identificat nici în cap. 13, 14 și 15, se examinează cap. 16;
  f) dacă deseul nu este identificat nici în cap. 16, atunci se examinează pentru identificare codurile cu terminatia 99 - alte deșeuri, corespunzătoare activității din care provine deseul.


  Articolul 7

  Deșeurile rezultate din colectarea ambalajelor, inclusiv amestecurile de ambalaje din materiale diferite, se încadrează la codul 15 01, și nu la codul 20 01.


  Articolul 8
  (1) Deșeurile clasificate ca periculoase deșeurile marcate cu asterisc (*) - prezintă una sau mai multe dintre proprietățile periculoase din anexa nr. IE la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001. Notă
  Potrivit art. 68 alin. (2) din LEGEA nr. 211 din 15 noiembrie 2011, republicată în Monitorul Oficial nr. 220 din 28 martie 2014, se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002, cu modificările ulterioare.
  (2) Deșeurile care au proprietățile prevăzute la H3 - H8, H10 și H11 din anexa nr. IE la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, sunt periculoase dacă au una sau mai multe dintre următoarele caracteristici:
  a) temperatura de inflamabilitate ≤ 55° C;
  b) una sau mai multe substanțe clasificate ca foarte toxice, în concentrație totală ≥ 0,1%;
  c) una sau mai multe substanțe clasificate ca toxice, în concentrație totală ≥ 3%;
  d) una sau mai multe substanțe clasificate ca dăunătoare, în concentrație totală ≥ 25%;
  e) una sau mai multe substanțe corosive clasificate ca R35, în concentrație totală ≥ 1%;
  f) una sau mai multe substanțe corosive clasificate ca R34, în concentrație totală ≥ 5%;
  g) una sau mai multe substanțe iritante clasificate ca R41, în concentrație totală ≥ 10%;
  h) una sau mai multe substanțe iritante clasificate ca R36, R37 și R38, în concentrație totală ≥ 20%;
  i) o substanța cunoscută ca fiind cancerigena din categoria 1 sau 2, în concentrație ≥ 0,1%;
  j) o substanța cunoscută ca fiind cancerigena din categoria 3, în concentrație ≥ 1%;
  k) o substanța toxica pentru reproducere din categoria 1 sau 2, clasificata ca R60 și R61, în concentrație ≥ 0,5%;
  l) o substanța toxica pentru reproducere din categoria 3, clasificata ca R62 și R63, în concentrație ≥ 5%;
  m) o substanța mutagena din categoria 1 sau 2, clasificata ca R46, în concentrație ≥ 0,1%;
  n) o substanța mutagena din categoria 3, clasificata ca R40, în concentrație ≥ 1%.
  (3) Pentru proprietățile periculoase prevăzute la alin. (2) se fac următoarele precizări:
  a) se utilizează pentru proprietatea periculoasa H10 denumirea toxic pentru reproducere, definită în Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprobată și modificată prin Legea nr. 451/2001, pentru a se evidenția mai clar aceasta proprietate periculoasa; Notă
  Potrivit art. I din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 145 din 4 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 754 din 7 noiembrie 2008, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 22 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

  b) substantele sunt clasificate ca periculoase în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase; Notă
  HOTĂRÂREA nr. 490 din 16 mai 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial nr. 356 din 28 mai 2002 a fost abrogată de art.22 din HOTĂRÂREA nr. 1.408 din 4 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 813 din 4 decembrie 2008. Aceasta din urmă a fost abrogată de lit. a) a art. unic din HOTĂRÂREA nr. 539 din 27 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 591 din 3 august 2016.

  c) metal greu înseamnă orice compus al arsenului, cadmiului, cromului (VI), cuprului, plumbului, mercurului, nichelului, seleniului, staniului, stibiului, taliului și telurului, precum și acestea în forma metalică, în măsura în care sunt clasificate ca substanțe periculoase.


  Articolul 9

  Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 30 milioane lei la 75 milioane lei următoarele fapte:
  a) absenta evidentei gestiunii deșeurilor;
  b) înscrierea de date incorecte în evidenta gestiunii deșeurilor;
  c) neutilizarea codurilor deșeurilor prevăzute în anexa nr. 2 pentru evidenta gestiunii deșeurilor;
  d) netransmiterea evidentei gestiunii deșeurilor autorităților publice centrale și autorităților publice teritoriale de protecție a mediului.


  Articolul 10

  Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 9 se fac de către personalul împuternicit din cadrul autorității publice centrale de protecție a mediului și din cadrul autorităților publice teritoriale de protecție a mediului.


  Articolul 11

  Contravențiilor prevăzute la art. 9 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002.


  Articolul 12

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 13

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea evidentei gestiunii deșeurilor și a Catalogului European al Deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 23 martie 1999.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apelor
  și protecției mediului,
  Ioan Jelev,
  secretar de stat
  Ministrul industriei
  și resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  p. Ministrul agriculturii,
  alimentației și pădurilor,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  p. Ministrul sănătății
  și familiei,
  Radu Deac,
  secretar de stat
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmanca

  București, 16 august 2002.
  Nr. 856.

  Anexa nr. 1

  EVIDENTA GESTIUNII DEȘEURILOR
  Agentul economic .................
  Anul ..................
  Tipul de deseu ...... cod .... (conform codificarii din anexa nr. 2)
  Starea fizica ....................
  Unitatea de măsura ..............
  CAPITOLUL 1
  Generarea deșeurilor


  Nr.

  Luna
  Cantitatea de deșeuri

  Generate  din care:

  valorificată

  eliminata final

  rămasă în
  stoc

  1

  Ianuarie

  2

  Februarie

  3

  Martie

  4

  Aprilie

  5

  Mai

  6

  Iunie

  7

  Iulie

  8

  August

  9

  Septembrie

  10

  Octombrie

  11

  Noiembrie

  12

  Decembrie


  TOTAL AN

  CAPITOLUL 2
  Stocarea provizorie, tratarea și transportul deșeurilor

  Nr.
  crt.


  Luna  Secția  Stocare

  Tratare

  Transport

  Canti-
  tatea

  Tipul
  *1)

  Canti-
  tatea

  Modul
  *2)

  Scopul
  *3)

  Mijlocul
  *4)

  Destinația
  *5)


  ianuarie


  februarie


  martie


  aprilie


  mai


  iunie


  iulie


  august


  septembrie


  octombrie


  noiembrie


  decembrie  TOTAL
  NOTĂ:
  *1) Tipul de stocare:
  RM - recipient metalic
  RP - recipient de plastic
  BZ - bazin decantor
  CT - container transportabil
  CF - container fix
  S - saci
  PD - platforma de deshidratare
  VN - în vrac, neacoperit
  VA - în vrac, incinta acoperită
  RL - recipient din lemn
  A - altele
  *2) Modul de tratare:
  TM - tratare mecanică
  TC - tratare chimica
  TMC - tratare mecano-chimica
  TB - tratare biochimica
  D - deshidratare
  TT - tratare termica
  A - altele
  *3) Scopul tratarii:
  V - pentru valorificare
  E - în vederea eliminării
  *4) Mijlocul de transport:
  AS - autospeciale
  AN - auto nespecial
  H - transport hidraulic
  CF - cale ferată
  A - altele
  *5) Destinația:
  DO - depozitul de gunoi al orașului/comunei
  HP - halda proprie
  HC - halda industriala comuna
  I - incinerarea în scopul eliminării
  Vr - valorificare prin agenți economici autorizați
  P - utilizare materială sau energetica în propria întreprindere
  Ve - valorificare energetica prin agenți economici autorizați
  A - altele
  CAPITOLUL 3
  Valorificarea deșeurilor

  Nr.
  Luna
  Cantitatea de
  deseu valorificată  Operatia de
  valorificare,
  conform Anexei
  IIB din legea
  426/2001

  Agentul economic care
  efectuează operatia de
  valorificare


  1

  Ianuarie
  2

  Februarie
  3

  Martie
  4

  Aprilie
  5

  Mai
  6

  Iunie
  7

  Iulie
  8

  August
  9

  Septembrie
  10

  Octombrie
  11

  Noiembrie
  12

  Decembrie

  TOTAL AN
  CAPITOLUL 4
  Eliminarea deșeurilor

  Nr.
  Luna
  Cantitatea de
  deseu eliminata  Operatia de
  eliminare,
  conform Anexei
  IIA din legea
  426/2001

  Agentul economic care
  efectuează operatia de
  eliminare


  1

  Ianuarie
  2

  Februarie
  3

  Martie
  4

  Aprilie
  5

  Mai
  6

  Iunie
  7

  Iulie
  8

  August
  9

  Septembrie
  10

  Octombrie
  11

  Noiembrie
  12

  Decembrie

  TOTAL AN

  Anexa nr. 2

  LISTA
  cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase
  Deșeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

  Categorii de deșeuri
  01. Deșeuri de la explorarea miniera și a carierelor și de la tratarea fizica
  și chimica a mineralelor
  02. Deșeuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vânătoare
  și pescuit, de la prepararea și procesarea alimentelor
  03. Deșeuri de la prelucrarea lemnului și producerea placilor și mobilei,
  pastei de hârtie, hârtiei și cartonului
  04. Deșeuri din industriile pielariei, blanariei și textila
  05. Deșeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale și
  tratarea pirolitica a carbunilor
  06. Deșeuri din procese chimice anorganice
  07. Deșeuri din procese chimice organice
  08. Deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea (ppfu)
  straturilor de acoperire (vopsele, lacuri și emailuri vitroase), a
  adezivilor, cleiurilor și cernelurilor tipografice
  09. Deșeuri din industria fotografica
  10. Deșeuri din procesele termice
  11. Deșeuri de la tratarea chimica a suprafețelor și acoperirea metalelor și
  a altor materiale; hidrometalurgie neferoasa
  12. Deșeuri de la modelarea, tratarea mecanică și fizica a suprafețelor
  metalelor și a materialelor plastice
  13. Deșeuri uleioase și deșeuri de combustibili lichizi (cu excepția
  uleiurilor comestibile și a celor din capitolele 05, 12 și 19)
  14. Deșeuri de solventi organici, agenți de răcire și carburanți (cu
  excepția 07 și 08)
  15. Deșeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire,
  filtrante și îmbrăcăminte de protecție, nespecificate în altă parte
  16. Deșeuri nespecificate în altă parte
  17. Deșeuri din construcții și demolări (inclusiv pământ excavat din
  amplasamente contaminate)
  18. Deșeuri din activități de ocrotire a sănătății umane sau din activități
  veterinare și/sau cercetări conexe (cu excepția deșeurilor de la
  prepararea hranei în bucatarii sau restaurante, care nu provin direct
  din activitatea de ocrotire a sănătății)
  19. Deșeuri de la instalații de tratare a reziduurilor, de la stațiile de
  epurare a apelor uzate și de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa
  și uz industrial
  20. Deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții,
  inclusiv fracțiuni colectate separat
  01 DEȘEURI REZULTATE DE LA EXPLOATAREA MINIERA ȘI A CARIERELOR
  ȘI DE LA TRATAREA FIZICA ȘI CHIMICA A MINERALELOR
  01 01 deșeuri de la excavarea minereurilor
  01 01 01 deșeuri de la excavarea minereurilor metalifere
  01 01 02 deșeuri de la excavarea minereurilor ne-metalifere
  01 03 deșeuri de la procesarea fizica și chimica a minereurilor metalifere
  01 03 04* reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri
  01 03 05* alte reziduuri cu conținut de substanțe periculoase
  01 03 06 reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 și 01 03 05
  01 03 07* alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase de la procesarea
  fizica și chimica a minereurilor metalifere
  01 03 08 deșeuri sub forma de praf și pulberi, altele decât cele specificate
  la 01 03 07
  01 03 09 namoluri roșii de la producerea aluminei, altele decât cele
  specificate la 01 03 07
  01 03 99 alte deșeuri nespecificate
  01 04 deșeuri de la procesarea fizica și chimica a minereurilor
  nemetalifere
  01 04 07* deșeuri cu conținut de substanțe periculoase de la procesarea fizica
  și chimica a minereurilor nemetalifere
  01 04 08 deșeuri de pietriș și sparturi de piatra, altele decât cele
  specificate la 01 04 07
  01 04 09 deșeuri de nisip și argila
  01 04 10 deșeuri sub forma de praf" și pulberi, altele decât cele specificate
  la 01 04 07
  01 04 11 deșeuri de la procesarea lesiei și rocilor care conțin saruri,
  altele decât cele specificate la 01 04 07
  01 04 12 reziduuri și alte deșeuri de la spalarea și purificarea
  minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07 și 01 04 11
  01 04 13 deșeuri de la taierea și slefuirea pietrei, altele decât cele
  specificate la 01 04 07
  01 04 99 alte deșeuri nespecificate
  01 05 noroaie de foraj și alte deșeuri de la forare
  01 05 04 deșeuri și noroaie de foraj pe bază de apa dulce
  01 05 05* deșeuri și noroaie de foraj cu conținut de uleiuri
  01 05 06* noroaie de foraj și alte deșeuri de forare cu conținut de substanțe
  periculoase
  01 05 07 noroaie de foraj și deșeuri cu conținut de baritina, altele decât
  cele specificate la 01 05 05 și 01 05 06
  01 05 08 noroaie de foraj și deșeuri cu conținut de cloruri, altele decât
  cele specificate la 01 05 05 și 01 05 06
  01 05 99 alte deșeuri nespecificate
  02 DEȘEURI DIN AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACVACULTURA, SILVICULTURA,
  VANATOARE ȘI PESCUIT, DE LA PREPARAREA ȘI PROCESAREA ALIMENTELOR
  02 01 deșeuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura,
  vânătoare și pescuit
  02 01 01 namoluri de la spalare și curatare
  02 01 02 deșeuri de tesuturi animale
  02 01 03 deșeuri de tesuturi vegetale
  02 01 04 deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor)
  02 01 06 dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie)
  colectate separat și tratate în afară incintei
  02 01 07 deșeuri din exploatarea forestieră
  02 01 08* deșeuri agrochimice cu conținut de substanțe periculoase
  02 01 09 deșeuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 08
  02 01 10 deșeuri metalice
  02 01 99 alte deșeuri nespecificate
  02 02 deșeuri de la prepararea și procesarea carnii, peștelui și altor
  alimente de origine animala
  02 02 01 namoluri de la spalare și curatare
  02 02 02 deșeuri de tesuturi animale
  02 02 03 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
  02 02 04 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
  02 02 99 alte deșeuri nespecificate
  02 03 deșeuri de la prepararea și procesarea fructelor, legumelor,
  cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberei de cacao, cafelei,
  ceaiului și tutunului; producerea conservelor; prepararea și
  fermentarea drojdiei și extractului de drojdie și melasei
  02 03 01 namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare și separare
  02 03 02 deșeuri de agenți de conservare
  02 03 03 deșeuri de la extractia cu solventi
  02 03 04 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
  02 03 05 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
  02 03 99 alte deșeuri nespecificate
  02 04 deșeuri de la procesarea zahărului
  02 04 01 namoluri de la curatarea și spalarea sfeclei de zahăr
  02 04 02 deșeuri de carbonat de calciu
  02 04 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
  02 04 99 alte deșeuri nespecificate
  02 05 deșeuri din industria produselor lactate
  02 05 01 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
  02 05 02 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
  02 05 99 alte deșeuri nespecificate
  02 06 deșeuri din industria produselor de panificatie și cofetarie
  02 06 01 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
  02 06 02 deșeuri de agenți de conservare
  02 06 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
  02 06 99 alte deșeuri nespecificate
  02 07 deșeuri de la producerea băuturilor alcoolice și nealcoolice
  (exceptând cafeaua, ceaiul și cacaua)
  02 07 01 deșeuri de la spalarea, curatarea și prelucrarea mecanică a materiei
  prime
  02 07 02 deșeuri de la distilarea băuturilor alcoolice
  02 07 03 deșeuri de la tratamente chimice
  02 07 04 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
  02 O7 05 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta
  02 07 99 alte deșeuri nespecificate
  03 DEȘEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI ȘI PRODUCEREA PLACILOR ȘI MOBILEI,
  PASTEI DE HÂRTIE, HÂRTIEI ȘI CARTONULUI
  03 01 deșeuri de la procesarea lemnului și producerea placilor și mobilei
  03 01 01 deșeuri de scoarta și de pluta
  03 01 04* rumegus, talas, aschii, resturi de scandura și furnir cu conținut de
  substanțe periculoase
  03 01 05 rumegus, talas, aschii, resturi de scandura și furnir, altele decât
  cele specificate la 03 01 04
  03 01 99 alte deșeuri nespecificate
  03 02 deșeuri de la conservarea lemnului
  03 02 01* agenți de conservare organici nehalogenati pentru lemn
  03 02 02* agenți de conservare organoclorurati pentru lemn
  03 02 03* agenți de conservare organometalici pentru lemn
  03 02 04* agenți de conservare anorganici pentru lemn
  03 02 05* alți agenți de conservare pentru lemn, cu conținut de substanțe
  periculoase
  03 02 99 alți agenți de conservare pentru lemn, nespecificati
  03 03 deșeuri de la producerea și procesarea pastei de hârtie, hârtiei
  și cartonului
  03 03 01 deșeuri de lemn și de scoarta
  03 03 02 namoluri de lesie verde (de la recuperarea soluțiilor de fierbere)
  03 03 05 namoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare
  a hârtiei
  03 03 07 deșeuri mecanice de la fierberea hârtiei și cartonului reciclate
  03 03 08 deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclarii
  03 03 09 deșeuri de namol de caustificare
  03 03 10 fibre, namoluri de la separarea mecanică, cu conținut de fibre,
  material de umplutura, cretare
  03 03 11 namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decât cele
  specificate la 03 03 10
  03 03 99 alte deșeuri nespecificate
  04 DEȘEURI DIN INDUSTRIILE PIELARIEI, BLANARIEI ȘI TEXTILA
  04 01 deșeuri din industriile pielariei și blanariei
  04 01 01 deșeuri de la seruire
  04 01 02 deșeuri de la cenusarire
  04 01 03* deșeuri de la degresare cu conținut de solventi fără faza lichidă
  04 01 04 flota de tabacire cu conținut de crom
  04 01 05 flota de tabacire fără conținut de crom
  04 01 06 namoluri, în special de la epurarea efluentilor în incinta cu
  conținut de crom
  04 01 07 namoluri, în special de la epurarea efluentilor în incinta fără
  conținut de crom
  04 01 08 deșeuri de piele tabacita (razaturi, stutuituri, taieturi, praf
  de lustruit) cu conținut de crom
  04 01 09 deșeuri de la apretare și finisare
  04 01 99 alte deșeuri nespecificate
  04 02 deșeuri din industria textila
  04 02 09 deșeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri,
  plastomeri)
  04 02 10 materii organice din produse naturale (grasime, ceara)
  04 02 14* deșeuri de la finisare cu conținut de solventi organici
  04 02 15 deșeuri de la finisare cu alt conținut decât cel specificat
  la 04 02 14
  04 02 16* coloranti și pigmenti cu conținut de substanțe periculoase
  04 02 17 coloranti și pigmenti, alții decât cei specificati la 04 02 16
  04 02 19* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta cu conținut de
  substanțe periculoase
  04 02 20 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
  specificate la 04 02 19
  04 02 21 deșeuri de fibre textile neprocesate
  04 02 22 deșeuri de fibre textile procesate
  04 02 99 alte deșeuri nespecificate
  05 DEȘEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR NATURALE ȘI
  TRATAREA PIROLITICA A CARBUNILOR
  05 01 deșeuri de la rafinarea petrolului
  05 01 02* slamuri de la desalinizare
  05 01 03* slamuri din rezervoare
  05 01 04* namoluri acide alchilice
  05 01 05* reziduuri uleioase
  05 01 06* namoluri uleioase de la operațiile de întreținere a instalațiilor și
  echipamentelor
  05 01 07* gudroane acide
  05 01 08* alte gudroane
  05 01 09* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta cu conținut de
  substanțe periculoase
  05 01 10 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
  specificate la, 05 01 09
  05 01 11* deșeuri de la spalarea combustibililor cu baze
  05 01 12* acizi cu conținut de uleiuri
  05 01 13 namoluri de la cazanul apei de alimentare
  05 01 14 deșeuri de la coloanele de răcire
  05 01 15* argile de filtrare epuizate
  05 01 16 deșeuri cu conținut de sulf de la desulfurarea petrolului
  05 01 17 bitum
  05 01 99 alte deșeuri nespecificate
  05 06 deșeuri de la tratarea pirolitica a carbunilor
  05 06 01* gudroane acide
  05 06 03* alte gudroane
  05 06 04 deșeuri de la coloanele de răcire
  05 06 99 alte deșeuri nespecificate
  05 07 deșeuri de la purificarea și transportul gazelor naturale
  05 07 01* deșeuri cu conținut de mercur
  05 07 02 deșeuri cu conținut de sulf
  05 07 99 alte deșeuri nespecificate
  06 DEȘEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE
  06 01 deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea
  acizilor
  06 01 01* acid sulfuric și acid sulfuros
  06 01 02* acid clorhidric
  06 01 03* acid fluorhidric
  06 01 04* acid fosforic și acid fosforos
  06 01 05* acid azotic și acid azotos
  06 01 06* alți acizi
  06 01 99 alte deșeuri nespecificate
  06 02 deșeuri de la PPFU bazelor
  06 02 01* hidroxid de calciu
  06 02 03* hidroxid de amoniu
  06 02 04* hidroxid de sodiu și potasiu
  06 02 05* alte baze
  06 02 99 alte deșeuri nespecificate
  06 03 deșeuri de la PPFU sarurilor și a soluțiilor lor și a oxizilor
  metalici
  06 03 11* saruri solide și soluții cu conținut de cianuri
  06 03 13* saruri solide și soluții cu conținut de metale grele
  06 03 14 saruri solide și soluții, altele decât cele specificate la 06 03 11
  și 06 03 13
  06 03 15* oxizi metalici cu conținut de metale grele
  06 03 16 oxizi metalici, alții decât cei specificati la 06 03 15
  06 03 99 alte deșeuri nespecificate
  06 04 deșeuri cu conținut de metale, altele decât cele specificate la 06 03
  06 04 03* deșeuri cu conținut de arsen
  06 04 04* deșeuri cu conținut de mercur
  06 04 05* deșeuri cu conținut de alte metale grele
  06 04 99 alte deșeuri nespecificate
  06 05 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
  06 05 02* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conținut
  de substanțe periculoase
  06 05 03 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
  specificate la 06 05 02
  06 06 deșeuri de la PPFU produselor chimice cu sulf, proceselor chimice
  de sulfurare și desulfurare
  06 06 02* deșeuri cu conținut de sulfuri periculoase
  06 06 03 deșeuri cu conținut de sulfuri, altele decât cele specificate la
  06 06 02
  06 06 99 alte deșeuri nespecificate
  06 07 deșeuri de la PPFU halogenilor și a proceselor chimice cu halogeni
  06 07 01* deșeuri cu conținut de azbest de la electroliza
  06 07 02* cărbune activ de la producerea clorului
  06 07 03* namol de sulfat de bariu cu conținut de mercur
  06 07 04* soluții și acizi, de exemplu acid de contact
  07 02 deșeuri de la PPFU materialelor plastice, cauciucului sintetic și
  fibrelor artificiale
  07 02 01* lichide apoase de spalare și soluții muma
  07 02 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare și soluții muma
  07 02 04* alți solventi organici, soluții de spalare și soluții muma
  07 02 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
  07 02 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
  07 02 09* turte de filtrare halogenate și absorbanti epuizati
  07 02 10* alte turte de filtrare și absorbanti epuizati
  07 02 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conținut
  de substanțe periculoase
  07 02 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
  specificate la 07 02 11
  07 02 13 deșeuri de materiale plastice
  07 02 14* deșeuri de aditivi cu conținut de substanțe periculoase
  07 02 15 deșeuri de aditivi, altele decât cele specificate la 07 02 14
  07 02 16* deșeuri cu conținut de siliconi periculosi
  07 02 17 deșeuri cu conținut de siliconi altele decât cele menționate la
  07 02 16*
  07 02 99 alte deșeuri nespecificate
  07 03 deșeuri de la PPFU vopselelor și pigmentilor organici (cu
  excepția 06 11)
  07 03 01* lichide apoase de spalare și soluții muma
  07 03 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare și soluții muma
  07 03 04* alți solventi organici, lichide de spalare și soluții muma
  07 03 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
  07 03 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
  07 03 09* turte de filtrare halogenate și absorbanti epuizati
  07 03 10* alte turte de filtrare și absorbanti epuizati
  07 03 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conținut de
  substanțe periculoase
  07 03 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
  specificate la 07 03 11
  07 03 99 alte deșeuri nespecificate
  07 04 deșeuri de la PPFU produselor de protecție a instalațiilor (cu
  excepția 02 01 08 și 02 01 09), agenților de conservare a lemnului
  (cu excepția 03 02) și altor biocide
  07 04 01* lichide apoase de spalare și soluții muma
  07 04 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare și soluții muma
  07 04 04* alți solventi organici, lichide de spalare și soluții muma
  07 04 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
  07 04 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
  07 04 09* turte de filtrare halogenate și absorbanti epuizati
  07 04 10* alte turte de filtrare și absorbanti epuizati
  07 04 11* namoluri de la tratarea efluentilor în incinta, cu conținut de
  substanțe periculoase
  07 04 12 namoluri de la tratarea efluentilor în incinta, altele decât cele
  specificate la 07 04 11
  07 04 13* deșeuri solide cu conținut de substanțe periculoase
  07 04 99 alte deșeuri nespecificate
  06 07 99 alte deșeuri nespecificate
  06 08 deșeuri de la PPFU siliconului și a derivatilor din silicon
  06 08 02* deșeuri cu conținut de siliconi periculosi
  06 08 99 alte deșeuri nespecificate
  06 09 deșeuri de la PPFU produselor, chimice cu fosfor și de la procesele
  chimice cu fosfor
  06 09 02 zgura fosforoasa
  06 09 03* deșeuri pe bază de calciu care conțin sau sunt contaminate cu
  substanțe periculoase
  06 09 04 deșeuri pe bază de calciu, altele decât cele specificate la
  06 09 03
  06 09 99 alte deșeuri nespecificate
  06 10 deșeuri de la PPFU produselor chimice cu azot, procesele chimice
  cu azot și obținerea ingrasamintelor
  06 10 02* deșeuri cu conținut de substanțe periculoase
  06 10 99 alte deșeuri nespecificate
  06 11 deșeuri de la producerea pigmentilor anorganici și a opacizantilor
  06 11 01 deșeuri pe bază de calciu de la producerea bioxidului de titan
  06 11 99 alte deșeuri nespecificate
  06 13 deșeuri de la procese chimice anorganice fără alta specificație
  06 13 01* produși anorganici de protecție a instalației, agenți de conservare a
  lemnului și alte biocide.
  06 13 02* cărbune activ epuizat (cu excepția 06 07 02)
  06 13 03 negru de fum
  06 13 04* deșeuri de la procesele cu azbest
  06 13 05* funingine
  06 13 99 alte deșeuri nespecificate
  07 DEȘEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE
  07 01 deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea (PPFU)
  produsilor chimici organici de baza
  07 01 01* soluții apoase de spalare și soluții muma
  07 01 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare și soluții muma
  07 01 04* alți solventi organici, lichide de spalare și soluții muma
  07 01 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reactie
  07 01 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reactie
  07 01 09* turte de filtrare halogenate și absorbanti epuizati
  07 01 10* alte turte de filtrare și absorbanti epuizati
  07 01 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conținut de
  substanțe periculoase
  07 01 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
  specificate la 07 01 11
  07 01 99 alte deșeuri nespecificate
  07 05 deșeuri de la PPFU produselor farmaceutice
  07 05 01* lichide apoase de spalare și soluții muma
  07 05 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare și soluții muma
  07 05 04* alți solventi organici, lichide de spalare și soluții muma
  07 05 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
  07 05 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
  07 05 09* turte de filtrare halogenate și absorbanti epuizati
  07 05 10* alte turte de filtrare și absorbanti epuizati
  07 05 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conținut de
  substanțe periculoase
  07 05 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
  specificate la 07 05 11
  07 05 13* deșeuri solide cu conținut de substanțe periculoase
  07 05 14 deșeuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 13
  07 05 99 alte deșeuri nespecificate
  07 06 deșeuri de la PPFU grasimilor, unsorilor, sapunurilor,
  detergentilor, dezinfectantilor și produselor cosmetice
  07 06 01* lichide apoase de spalare și soluții muma
  07 06 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare și soluții muma
  07 06 04* alți solventi organici, lichide de spalare și soluții muma
  07 06 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
  07 06 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
  07 06 09* turte de filtrare halogenate și absorbanti epuizati
  07 06 10* alte turte de filtrare și absorbanti epuizati
  07 06 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conținut de
  substanțe periculoase
  07 06 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
  specificate la 07 06 11
  07 06 99 alte deșeuri nespecificate
  07 07 deșeuri de la PPFU produselor chimice innobilate și a produselor
  chimice nespecificate în lista
  07 07 01* lichide apoase de spalare și soluții muma
  07 07 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare și soluții muma
  07 07 04* alți solventi organici, lichide de spalare și soluții muma
  07 07 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
  07 07 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
  07 07 09* turte de filtrare halogenate și absorbanti epuizati
  07 07 10* alte turte de filtrare și absorbanti epuizati
  07 07 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conținut de
  substanțe periculoase
  07 07 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
  specificate la 07 07 11
  07 07 99 alte deșeuri nespecificate
  08 DEȘEURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA ȘI UTILIZAREA
  (PPFU) STRATURILOR DE ACOPERIRE
  (VOPSELE, LACURI ȘI EMAILURI VITROASE), A ADEZIVILOR, CLEIURILOR ȘI
  CERNELURILOR TIPOGRAFICE
  08 01 deșeuri de la PPFU vopselelor și lacurilor și îndepărtarea acestora
  08 01 11* deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solventi organici sau
  alte substanțe periculoase
  08 01 12 deșeuri de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate
  la 08 01 11
  08 01 13* namoluri de la vopsele și lacuri cu conținut de solventi organici sau
  alte substanțe periculoase
  08 01 14 namoluri de la vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la
  08 01 13
  08 01 15* namoluri apoase cu conținut de vopsele și lacuri și solventi organici
  sau alte substanțe periculoase
  08 01 16 namoluri apoase cu conținut de vopsele și lacuri, altele decât cele
  specificate la 08 01 15
  08 01 17* deșeuri de la îndepărtarea vopselelor și lacurilor cu conținut de
  solventi organici sau alte substanțe periculoase
  08 01 18 deșeuri de la îndepărtarea "vopselelor și lacurilor, altele decât
  cele specificate la 08 01 17
  08 01 19* suspensii apoase cu conținut de vopsele și lacuri și solventi
  organici sau alte substanțe periculoase
  08 01 20 suspensii apoase cu conținut de vopsele și lacuri, altele decât cele
  specificate la 08 01 19
  08 01 21* deșeuri de la îndepărtarea vopselelor și lacurilor
  08 01 99 alte deșeuri nespecificate
  08 02 deșeuri de la PPFU altor materiale de acoperire (inclusiv materiale
  ceramice)
  08 02 01 deșeuri de pulberi de acoperire
  08 02 02 namoluri apoase cu conținut de materiale ceramice
  08 02 03 suspensii apoase cu conținut de materiale ceramice
  08 02 99 alte deșeuri nespecificate
  08 03 deșeuri de la PPFU cernelurilor tipografice
  08 03 07 namoluri apoase cu conținut de cerneluri
  08 03 08 deșeuri lichide apoase cu conținut de cerneluri
  08 03 12* deșeuri de cerneluri cu conținut de substanțe periculoase
  08 03 13 deșeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12
  08 03 14* namoluri de cerneluri cu conținut de substanțe periculoase
  08 03 15 namoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14
  08 03 16* deșeuri de soluții de gravare
  08 03 17* deșeuri de tonere de imprimante cu conținut de substanțe periculoase
  08 03 18 deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate
  la 08 03 17
  08 03 19* ulei de dispersie
  08 03 99 alte deșeuri nespecificate
  08 04 deșeuri de la PPFU adezivilor și cleiurilor (inclusiv
  produsele impermeabile)
  08 04 09* deșeuri de adezivi și cleiuri cu conținut de solventi organici sau
  alte substanțe periculoase
  08 04 10 deșeuri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate
  la 08 04 09
  08 04 11* namoluri de adezivi și cleiuri cu conținut de solventi organici
  sau alte substanțe periculoase
  08 04 12 namoluri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate
  la 08 04 11
  08 04 13* namoluri apoase cu conținut de adezivi și cleiuri și solventi
  organici sau alte substanțe periculoase
  08 04 14 namoluri apoase cu conținut de adezivi și cleiuri, altele decât
  cele specificate la 08 04 13
  08 04 15* deșeuri lichide apoase cu conținut de adezivi și cleiuri și
  solventi organici sau alte substanțe periculoase
  08 04 16 deșeuri lichide apoase cu conținut de adezivi și cleiuri, altele
  decât cele specificate la 08 04 15
  08 04 17* ulei de colofoniu
  08 04 99 alte deșeuri nespecificate
  08 05 alte deșeuri nespecificate în 08
  08 05 01* deșeuri de izocianati
  09 DEȘEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICA
  09 01 deșeuri din industria fotografica
  09 01 01* developanti pe bază de apa și soluții de activare
  09 01 02* soluții de developare pe bază de apa pentru plăcile offset
  09 01 03* soluții de developare pe bază de solventi
  09 01 04* soluții de fixare
  09 01 05* soluții de albire și soluții de albire fixatoare
  09 01 06* deșeuri cu conținut de argint de la tratarea în incinta
  a deșeurilor fotografice
  09 01 07 film sau hârtie fotografica cu conținut de argint sau compuși
  de argint
  09 01 08 film sau hârtie fotografica fără conținut de argint sau compuși
  de argint
  09 01 10 camere de unica folosință fără baterii
  09 01 11* camera de unica folosință cu baterii incluse la 16 06 01, 16 06 02
  sau 16 06 03
  09 01 12 camere de unica folosință cu baterii, altele decât cele specificate
  la 09 01 11
  09 01 13* deșeuri apoase lichide de la recuperarea în incinta a argintului,
  altele decât cele specificate la 09 01 06
  09 01 99 alte deșeuri nespecificate
  10 DEȘEURI DIN PROCESELE TERMICE
  10 01 deșeuri de la centralele termice și de la alte instalații de
  combustie (cu excepția 19)
  10 01 01 cenusa de vatra, zgura și praf de cazan (cu excepția prafului de
  cazan specificat la 10 01 04)
  10 01 02 cenusa zburătoare de la arderea carbunelui
  10 01 03 cenusa zburătoare de la arderea turbei și lemnului netratat
  10 01 04* cenusa zburătoare de la arderea uleiului și praf de cazan
  10 01 05 deșeuri solide, pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor
  de ardere
  10 01 07 namoluri pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere
  10 01 09* acid sulfuric
  10 01 13* cenusi zburătoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept
  combustibil
  10 01 14* cenusa de vatra, zgura și praf de cazan de la co-incinerarea
  deșeurilor cu conținut de substanțe periculoase
  10 01 15 cenusa de vatra, zgura și praf de cazan de la co-incinerarea altor
  deșeuri decât cele specificate la 10 01 14
  10 01 16* cenusa zburătoare de la co-incinerare cu conținut de substanțe
  periculoase
  10 01 17 cenusa zburătoare de la co-incinerare, alta decât cea specificată
  la 10 01 16
  10 01 18* deșeuri de la spalarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase
  10 01 19 deșeuri de la spalarea gazelor, altele decât cele specificate la
  10 01 05, 10 01 07 și 10 01 18
  10 01 20* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conținut de
  substanțe periculoase
  10 01 21 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
  specificate la 10 01 20
  10 01 22* namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere cu conținut
  de substanțe periculoase
  10 01 23 namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere, altele decât
  cele specificate la 10 01 22
  10 01 24 nisipuri de la paturile fluidizate
  10 01 25 deșeuri de la depozitarea combustibilului și de la pregătirea
  carbunelui de ardere pentru instalațiile termice
  10 01 26 deșeuri de la epurarea apelor de răcire
  10 01 99 alte deșeuri nespecificate
  10 02 deșeuri din industria siderurgica
  10 02 01 deșeuri de la procesarea zgurii
  10 02 02 zgura neprocesata
  10 02 07* deșeuri solide de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe
  periculoase
  10 02 08 deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate
  la 10 02 07
  10 02 10 cruste de tunder
  10 02 11* deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de uleiuri
  10 02 12 deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele
  specificate la 10 02 11
  10 02 13* namoluri și turte de filtrare de Ia epurarea gazelor cu conținut
  de substanțe periculoase
  10 02 14 namoluri și turte de filtrare, altele decât cele specificate la
  10 02 13
  10 02 15 alte namoluri și turte de filtrare
  10 02 99 alte deșeuri nespecificate
  10 03 deșeuri din metalurgia termica a aluminiului
  10 03 02 resturi de anozi
  10 03 04* zguri de la topirea primara
  10 03 05 deșeuri de alumina
  10 03 08* zguri saline de la topirea secundară
  10 03 09* scorii negre de la topirea secundară
  10 03 15* cruste care sunt inflamabile sau emit în, contact cu apa, gaze
  inflamabile în cantități periculoase
  10 03 16 cruste, altele decât cele specificate la 10 03 15
  10 03 17* deșeuri cu conținut de gudroane de la producerea anozilor
  10 03 18 deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor,
  altele decât cele specificate la 10 03 17
  10 03 19* praf din gazele de ardere cu conținut de substanțe periculoase
  10 03 20 praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 03 19
  10 03 21* alte particule și praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu
  conținut de substanțe periculoase
  10 03 22 alte particule și praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele
  decât cele specificate la 10 03 21
  10 03 23* deșeuri solide de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe
  periculoase
  10 03 24 deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate
  la 10 03 23
  10 03 25* namoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conținut de
  substanțe periculoase
  10 03 26 namoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât
  cele specificate la 10 03 25
  10 03 27* deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei
  10 03 28 deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele
  specificate la 10 03 27
  10 03 29* deșeuri de la epurarea zgurilor saline și scoriile negre cu conținut
  de substanțe periculoase
  10 03 30 deșeuri de la epurarea zgurilor saline și scoriile negre, altele
  decât cele specificate la 10 03 29
  10 03 99 alte deșeuri nespecificate
  10 04 deșeuri din metalurgia termica a plumbului
  10 04 01* zguri de la topirea primara și secundară
  10 04 02* scorii și cruste de la topirea primara și secundară
  10 04 03* arseniat de calciu
  10 04 04* praf din gazul de ardere
  10 04 05* alte particule și praf
  10 04 06* deșeuri solide de la epurarea gazelor
  10 04 07* namoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor
  10 04 09* deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei
  10 04 10 deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele
  specificate la 10 04 09
  10 04 99 alte deșeuri nespecificate
  10 05 deșeuri din metalurgia termica a zincului
  10 05 01 zguri de la topirea primara și secundară
  10 05 03* praf din gazul de ardere
  10 05 04 alte particule și praf
  10 05 05* deșeuri solide de la epurarea gazelor
  10 05 06* namoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor
  10 05 08* deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei
  10 05 09 deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele
  specificate la 10 05 08
  10 05 10* scorii și cruste care sunt inflamabile sau emit, în contactul cu
  apa, gaze inflamabile în cantități periculoase
  10 05 11 scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 05 10
  10 05 99 alte deșeuri nespecificate
  10 06 deșeuri din metalurgia termica a cuprului
  10 06 01 zguri de la topirea primara și secundară
  10 06 02 scorii și cruste de la topirea primara și secundară
  10 06 03* praf din gazul de ardere
  10 06 04 alte particule și praf
  10 06 06* deșeuri solide de la epurarea gazelor
  10 06 07* namoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor
  10 06 09* deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei
  10 06 10 deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele
  specificate la 10 06 09
  10 06 99 alte deșeuri nespecificate
  10 07 deșeuri din metalurgia termica a argintului, aurului și platinei
  10 07 01 zguri de la topirea primara și secundară
  10 07 02 scorii și cruste de la topirea primara și secundară
  10 07 03 deșeuri solide de la epurarea gazelor
  10 07 04 alte particule și praf
  10 07 05 namoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor
  10 07 07* deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei
  10 07 08 deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele
  specificate la 10 07 07
  10 07 99 alte deșeuri nespecificate
  10 08 deșeuri din metalurgia termica a altor neferoase
  10 08 04 particule și praf
  10 08 08* zgura salina de la topirea primara și secundară
  10 08 09 alte zguri
  10 08 10* scorii și cruste care sunt inflamabile sau care emit, în contact
  cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase
  10 08 11 scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10
  10 08 12* deșeuri cu conținut de gudron de la producerea anozilor
  10 08 13 deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele
  decât cele specificate la 10 08 12
  10 08 14 resturi de anozi
  10 08 15* praf din gazul de ardere cu conținut de substanțe periculoase
  10 08 16 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 08 15
  10 08 17* namoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu
  conținut de substanțe periculoase
  10 08 18 namoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere,
  altele decât cele menționate la 10 08 17
  10 08 19* deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei
  10 08 20 deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele
  menționate la 10 08 19
  10 08 99 alte deșeuri nespecificate
  10 09 deșeuri de la turnarea pieselor feroase
  10 09 03 zgura de topitorie
  10 09 05* miezuri și forme de turnare care nu au fost încă folosite la
  turnare cu conținut de substanțe periculoase
  10 09 06 miezuri și forme de turnare care nu au fost încă folosite la
  turnare, altele decât cele specificate la 10 09 05
  10 09 07* miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare cu
  conținut de substanțe periculoase
  10 09 08 miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare,
  altele decât cele specificate la 10 09 07
  10 09 09* praf din gazul de ardere cu conținut de substanțe periculoase
  10 09 10 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 09
  10 09 11* alte particule care conțin substanțe periculoase
  10 09 12 alte particule decât cele specificate la 10 09 11
  10 09 13* deșeuri de lianti cu conținut de substanțe periculoase
  10 09 14 deșeuri de lianti, altele decât cele specificate la 10 09 13
  10 09 15* deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, cu conținut de
  substanțe periculoase
  10 09 16 deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decât cele
  specificate la 10 09 15
  10 09 99 alte deșeuri nespecificate
  10 10 deșeuri de la turnarea pieselor neferoase
  10 10 03 zgura de topitorie
  10 10 05* miezuri și forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare
  cu conținut de substanțe periculoase
  10 10 06 miezuri și forme de turnare care nu au fost încă folosite la
  turnare, altele decât cele specificate la 10 10 05
  10 10 07* miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare cu
  conținut de substanțe periculoase
  10 10 08 miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare,
  altele decât cele specificate la 10 10 07
  10 10 09* praf din gazul de ardere cu conținut de substanțe periculoase
  10 10 10 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 10 09
  10 10 11* alte particule cu conținut de substanțe periculoase
  10 10 12 alte particule, decât cele specificate la 10 10 11
  10 10 13* deșeuri de lianti cu conținut de substanțe periculoase
  10 10 14 deșeuri de lianti, altele decât cele specificate la 10 10 13
  10 10 15* deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, cu conținut de
  substanțe periculoase
  10 10 16 deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decât cele
  specificate la 10 10 15
  10 10 99 alte deșeuri nespecificate
  10 11 deșeuri de la producerea sticlei și a produselor din sticlă
  10 11 03 deșeuri din fibre de sticlă
  10 11 05 particule și praf
  10 11 09* deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesarii termice,
  cu conținut de substanțe periculoase
  10 11 10 deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesarii termice,
  altele decât cele specificate la 10 11 09
  10 11 11* deșeuri de sticlă sub forma de particule fine și pudra de sticlă cu
  conținut de metale grele (de ex: de la tuburile catodice)
  10 11 12 deșeuri de sticlă, altele decât cele specificate la 10 11 11
  10 11 13* namoluri de la slefuirea și polizarea sticlei cu conținut de
  substanțe periculoase
  10 11 14 namoluri de la slefuirea și polizarea sticlei, altele decât cele
  specificate la 10 11 13
  10 11 15* deșeuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu conținut de
  substanțe periculoase
  10 11 16 deșeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele
  specificate la 10 11 15
  10 11 17* namoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu
  conținut de substanțe periculoase
  10 11 18 namoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere,
  altele decât cele specificate la 10 11 17
  10 11 19* deșeuri solide de la epurarea efluentilor proprii cu conținut de
  substanțe periculoase
  10 11 20 deșeuri solide de la epurarea efluentilor proprii, altele decît
  cele specificate la 10 11 19
  10 11 99 alte deșeuri nespecificate
  10 12 deșeuri de la fabricarea materialelor ceramice, caramizilor,
  tiglelor și materialelor de construcție
  10 12 01 deșeuri de la prepararea amestecurilor anterior procesarii termice
  10 12 03 particule și praf
  10 12 05 namoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor
  10 12 06 forme și mulaje uzate
  10 12 08 deșeuri ceramice, de caramizi, tigle sau materiale de construcție
  (după procesarea termica)
  10 12 09* deșeuri solide de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe
  periculoase
  10 12 10 deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate
  la 10 12 09
  10 12 11* deșeuri de la smaltuire cu conținut de metale grele
  10 12 12 deșeuri de la smaltuire, altele decât cele specificate la 10 12 11
  10 12 13 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
  10 12 99 alte deșeuri nespecificate
  10 13 deșeuri de la fabricarea cimentului, varului și gipsului, a
  articolelor și produselor derivate din ele
  10 13 01 deșeuri de la prepararea amestecului, anterior procesarii termice
  10 13 04 deșeuri de la calcinarea și hidratarea varului
  10 13 06 particule și praf (cu excepția 10 13 12 și 10 13 13)
  10 13 07 namoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor
  10 13 09* deșeuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu conținut de azbest
  10 13 10 deșeuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decât cele
  specificate la 10 13 09
  10 13 11 deșeuri de materiale compozite pe bază de ciment, altele decât cele
  specificate la 10 13 09 și 10 13 10
  10 13 12* deșeuri solide de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe
  periculoase
  10 13 13 deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate
  la 10 13 12
  10 13 14 deșeuri de beton și namoluri cu beton
  10 13 99 alte deșeuri nespecificate
  10 14 deșeuri de la crematorii
  10 14 01* deșeuri de la spalarea gazelor cu conținut de mercur
  11 DEȘEURI DE LA TRATAREA CHIMICA A SUPRAFEȚELOR ȘI ACOPERIREA
  METALELOR ȘI ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIE NEFEROASA
  11 01 deșeuri de la tratarea chimica de suprafața și acoperirea metalelor
  și altor materiale (de ex: procese galvanice, de zincare, de
  decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalina, de
  fabricare a anozilor)
  11 01 05* acizi de decapare
  11 01 06* acizi fără alta specificație
  11 01 07* baze de decapare
  11 01 08* namoluri cu conținut de fosfati
  11 01 09* namoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase
  11 01 10 namoluri și turte de filtrare, altele decât cele specificate
  la 11 01 09
  11 01 11* lichide apoase de clatire cu conținut de substanțe periculoase
  11 01 12 lichide apoase de clatire, altele decât cele specificate la 11 01 11
  11 01 13* deșeuri de degresare cu conținut de substanțe periculoase
  11 01 14 deșeuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13
  11 01 15* eluati și namoluri de la sistemele de membrane sau de schimbatori
  de ioni care conțin substanțe periculoase
  11 01 16* rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate
  11 01 98* alte deșeuri conținând substanțe periculoase
  11 01 99 alte deșeuri nespecificate
  11 02 deșeuri din procesele de hidrometalurgie neferoasa
  11 02 02* namoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit, goethit)
  11 02 03 deșeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliza
  în soluție
  11 02 05* deșeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu conținut
  de substanțe periculoase
  11 02 06 deșeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decât
  cele specificate la 11 02 05
  11 02 07* alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase
  11 02 99 alte deșeuri nespecificate
  11 03 namoluri și solide de la procesele de calire
  11 03 01* deșeuri cu conținut de cianuri
  11 03 02* alte deșeuri
  11 05 deșeuri de la procesele de galvanizare la cald
  11 05 01 zinc dur
  11 05 02 cenusa de zinc
  11 05 03* deșeuri solide de la epurarea gazelor
  11 05 04* baie uzata
  11 05 99 alte deșeuri nespecificate
  12 DEȘEURI DE LA MODELAREA, TRATAREA MECANICĂ ȘI FIZICA A SUPRAFEȚELOR
  METALELOR ȘI A MATERIALELOR PLASTICE
  12 01 deșeuri de la modelarea și tratamentul fizic și mecanic al
  suprafețelor metalelor și materialelor plastice
  12 01 01 pilitura și span feros
  12 01 02 praf și suspensii de metale feroase
  12 01 03 pilitura și span neferos
  12 01 04 praf și particule de metale neferoase
  12 01 05 pilitura și span de materiale plastice
  12 01 06* uleiuri minerale de ungere uzate cu conținut de halogeni
  (cu excepția emulsiilor și soluțiilor)
  12 01 07* uleiuri minerale de ungere uzate fără halogeni (cu excepția
  emulsiilor și soluțiilor)
  12 01 08* emulsii și soluții de ungere uzate cu conținut de halogeni
  12 01 09* emulsii și soluții de ungere uzate fără halogeni
  12 01 10* uleiuri sintetice de ungere uzate
  12 01 12* ceruri și grăsimi uzate
  12 01 13 deșeuri de la sudura
  12 01 14* namoluri de la mașini-unelte cu conținut de substanțe periculoase
  12 01 15 namoluri de la mașini-unelte, altele decât cele specificate
  la 12 01 14
  12 01 16* deșeuri de materiale de sablare cu conținut de substanțe periculoase
  12 01 17 deșeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate
  la 12 01 16
  12 01 18* namoluri metalice (de la maruntire, honuire, lepuire) cu conținut
  de ulei
  12 01 19* uleiuri de ungere ușor biodegradabile
  12 01 20* piese de polizare uzate maruntite și materiale de polizare maruntite
  cu conținut de substanțe periculoase
  12 01 21 piese vizate de polizare maruntite și materiale de polizare
  maruntite, altele decât cele specificate la 12 01 20
  12 01 99 alte deșeuri nespecificate
  12 03 deșeuri de la procesele de degresare cu apa sau abur (cu excepția 11)
  12 03 01* lichide apoase de spalare
  12 03 02* deșeuri de la degresarea cu abur
  13 DEȘEURI ULEIOASE ȘI DEȘEURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI (cu excepția
  uleiurilor comestibile și a celor din capitolele 05, 12 și 19)
  13 01 deșeuri de uleiuri hidraulice
  13 01 01* uleiuri hidraulice cu conținut de PCB*1)
  13 01 04* emulsii clorurate
  13 01 05* emulsii neclorurate
  13 01 09* uleiuri hidraulice minerale clorinate
  13 01 10* uleiuri minerale hidraulice neclorinate
  13 01 11* uleiuri hidraulice sintetice
  13 01 12* uleiuri hidraulice ușor biodegradabile
  13 01 13* alte uleiuri hidraulice
  -----------
  *1) Pentru scopul acestei liste de deșeuri PCB se va defini conform
  Hotărârii Guvernului 173/2000.
  13 02 uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere
  13 02 04* uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie și de ungere
  13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere
  13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere
  13 02 07* uleiuri de motor, de transmisie și de ungere ușor biodegradabile
  13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere
  13 03 deșeuri de uleiuri izolante și de transmitere a caldurii
  13 03 01* uleiuri izolante și de transmitere a caldurii cu conținut de PCB
  13 03 06* uleiuri minerale clorinate izolante și de transmitere a caldurii,
  altele decât cele specificate la 13 03 01
  13 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante și de transmitere a caldurii
  13 03 08* uleiuri sintetice izolante și de transmitere a caldurii
  13 03 09* uleiuri izolante și de transmitere a caldurii ușor biodegradabile
  13 03 10* alte uleiuri izolante și de transmitere a caldurii
  13 04 uleiuri de santina
  13 04 01* uleiuri de santina din navigația pe apele interioare
  13 04 02* uleiuri de santina din colectoarele de debarcader
  13 04 03* uleiuri de santina din alte tipuri de navigație
  13 05 deșeuri de la separarea ulei/apa
  13 05 01* solide din paturile de nisip și separatoarele ulei/apa
  13 05 02* namoluri de la separatoarele ulei/apa
  13 05 03* namoluri de interceptie
  13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apa
  13 05 07* ape uleioase de la separatoarele ulei/apa
  13 05 08* amestecuri de deșeuri de la paturile de nisip și separatoarele
  ulei/apa
  13 07 deșeuri de combustibili lichizi
  13 07 01* ulei combustibil și combustibil diesel
  13 07 02* benzina
  13 07 03* alți combustibili (inclusiv amestecuri)
  13 08 alte deșeuri uleioase nespecificate
  13 08 01* namoluri și emulsii de la desalinizare
  13 08 02* alte emulsii
  13 08 99* alte deșeuri nespecificate
  14 DEȘEURI DE SOLVENTI ORGANICI, AGENȚI DE RĂCIRE ȘI AGENȚI
  DE PROPULSARE (cu excepția 07 și OS)
  14 06 deșeuri de solventi organici, agenți de răcire și agenți de
  propulsare pentru formarea spumei și a aerosolilor
  14 06 01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC
  14 06 02* alți solventi halogenati și amestecuri de solventi
  14 06 03* alți solventi și amestecuri de solventi
  14 06 04* namoluri sau deșeuri solide cu conținut de solventi halogenati
  14 06 05* namoluri sau deșeuri solide cu conținut de alți solventi
  15 DEȘEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE,
  FILTRANTE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE, NESPECIFICATE ÎN ALTA PARTE
  15 01 ambalaje (inclusiv deșeurile de ambalaje municipale colectate separat)
  15 01 01 ambalaje de hârtie și carton
  15 01 02 ambalaje de materiale plastice
  15 01 03 ambalaje de lemn
  15 01 04 ambalaje metalice
  15 01 05 ambalaje de materiale compozite
  15 01 06 ambalaje amestecate
  15 01 07 ambalaje de sticlă
  15 01 09 ambalaje din materiale textile
  15 01 10* ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe
  periculoase
  15 01 11* ambalaje metalice care conțin o matrita poroasa formată din
  materiale periculoase (de ex. azbest), inclusiv containere goale
  pentru stocarea sub presiune
  15 02 absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire și
  echipamente de protecție
  15 02 02* absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta
  specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție
  contaminata cu substanțe periculoase
  15 02 03 absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire și
  îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02
  16 DEȘEURI NESPECIFICATE ÎN ALTA PARTE
  16 01 vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport
  (inclusiv vehicule pentru transport în afară drumurilor) și deșeuri
  de la dezmembrarea vehiculelor casate și întreținerea vehiculelor
  (cu excepția 13, 14, 16 06 și 16 08)
  16 01 03 anvelope scoase din uz
  16 01 04* vehicule scoase din uz
  16 01 06 vehicule scoase din uz, care nu conțin lichide sau alte componente
  periculoase
  16 01 07* filtre de ulei
  16 01 08* componente cu conținut de mercur
  16 01 09* componente cu conținut de PCB
  16 01 10* componente explozive (de ex. perne de protecție (air bags))
  16 01 11* plăcuțe de frana cu conținut de azbest
  16 01 12 plăcuțe de frana, altele decât cele specificate la 16 01 11
  16 01 13* lichide de frana
  16 01 14* fluide antigel cu conținut de substanțe periculoase
  16 01 15 fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14
  16 01 16 rezervoare pentru gaz lichefiat
  16 01 17 metale feroase
  16 01 18 metale neferoase
  16 01 19 materiale plastice
  16 01 20 sticlă
  16 01 21* componente periculoase, altele decât cele specificate de
  la 16 01 07 la 16 01 11 și 16 01 13 și 16 01 14
  16 01 22 componente fără alta specificație
  16 01 99 alte deșeuri nespecificate
  16 02 deșeuri de la echipamente electrice și electronice
  16 02 09* transformatori și condensatori conținând PCB
  16 02 10* echipamente casate cu conținut de PCB sau contaminate cu PCB,
  altele decât cele specificate la 16 02 09
  16 02 11* echipamente casate cu conținut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC
  16 02 12* echipamente casate cu conținut de azbest liber
  16 02 13* echipamente casate cu conținut de componente periculoase*2) altele
  decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12
  16 02 14 echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09
  la 16 02 13
  16 02 15* componente periculoase demontate din echipamente casate
  16 02 16 componente demontate din echipamente casate, altele decât cele
  specificate la 16 02 15
  -------------
  *2) Componentele periculoase de la echipamentele electrice și electronice
  pot include acumulatorii și bateriile menționate la 16 06 și marcate
  ca periculoase; comutatori cu mercur, sticle de la tuburile catodice
  și alte tipuri de sticle activate.
  16 03 grupe nespecificate și produse neobisnuite
  16 03 03* deșeuri anorganice cu conținut de substanțe periculoase
  16 03 04 deșeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03
  16 03 05* deșeuri organice cu conținut de substanțe periculoase
  16 03 06 deșeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05
  16 04 deșeuri de explozivi
  16 04 01* deșeuri de munitie
  16 04 02* deșeuri de artificii
  16 04 03* alte deșeuri de explozivi
  16 05 containere pentru gaze sub presiune și chimicale expirate
  16 05 04* butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu conținut
  de substanțe periculoase
  16 05 05 butelii de gaze sub presiune cu conținut de alte substanțe decât
  cele specificate la 16 05 04
  16 05 06* substanțe chimice de laborator constând din sau conținând substanțe
  periculoase inclusiv amestecurile de substanțe chimice de laborator
  16 05 07* substanțe chimice anorganice de laborator expirate constând din sau
  conținând substanțe periculoase
  16 05 08* substanțe chimice organice de laborator expirate, constând din sau
  conținând substanțe periculoase
  16 05 09 substanțe chimice expirate, altele decât cele menționate la 16 05 06,
  16 05 07 sau 16 05 08
  16 06 baterii și acumulatori
  16 06 01* baterii cu plumb
  16 06 02* baterii cu Ni-Cd
  16 06 03* baterii cu conținut de mercur
  16 06 04 baterii alcaline (cu excepția 16 06 03)
  16 06 05 alte baterii și acumulatori
  16 06 06* electroliti colectati separat din baterii și acumulatori
  16 07 deșeuri de la curatarea cisternelor de transport și de stocare
  (cu excepția 05 și 13)
  16 07 08* deșeuri cu conținut de țiței
  16 07 09* deșeuri conținând alte substanțe periculoase
  16 07 99 alte deșeuri nespecificate
  16 08 catalizatori uzati
  16 08 01 catalizatori uzati cu conținut de aur, argint, reniu, rodiu,
  paladiu, iridiu sau platina (cu excepția 16 08 07)
  16 08 02* catalizatori uzati cu conținut de metale tranzitionale periculoase*3)
  sau compuși ai metalelor tranzitionale periculoase
  16 08 03 catalizatori uzati cu conținut de metale tranzitionale sau compuși
  ai metalelor tranzitionale, fără alte specificații
  16 08 04 catalizatori uzati de la cracare catalitica (cu excepția 16 08 07)
  16 08 05* catalizatori uzati cu conținut de acid fosforic
  16 08 06* lichide uzate folosite drept catalizatori
  16 08 07* catalizatori uzati contaminati cu substanțe periculoase
  -------------
  *3) Pentru aceasta poziție materialele tranzitionale sunt: scandiu,
  vanadiu, mangan, cobalt, cupru, ytriu, niobiu, hafniu, wolfram, titan,
  crom, fier, nichel, zinc, zirconiu, molibden și tantal. Aceste metale
  și compusii lor sunt periculosi dacă sunt clasificati ca atare
  substanțe periculoase. Aceasta clasificare a substanțelor periculoase
  poate determina în ce măsura aceste metale tranzitionale și care
  dintre compusii lor reprezintă substanțe periculoase.
  16 09 substanțe oxidante
  16 09 01* permanganati, de ex. permanganat de potasiu
  16 09 02* cromati, de ex. cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau sodiu
  16 09 03* peroxizi, de ex. apa oxigenata
  16 09 04* substanțe oxidante, fără alte specificații
  16 10 deșeuri lichide apoase destinate tratarii în afară unității
  16 10 01* deșeuri lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase
  16 10 02 deșeuri lichide apoase, altele decât cele menționate la 16 10 01
  16 10 03* concentrate apoase cu conținut de substanțe periculoase
  16 10 04 concentrate apoase, altele decât cele specificate la 16 10 03
  16 11 deșeuri de captusire și refractare
  16 11 01* materiale de captusire și refractare pe bază de carbon din procesele
  metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase
  16 11 02 materiale de captusire și refractare pe bază de carbon din procesele
  metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 01
  16 11 03* alte materiale de captusire și refractare din procesele metalurgice,
  cu conținut de substanțe periculoase
  16 11 04 materiale de captusire și refractare din procesele metalurgice,
  altele decât cele menționate la 16 11 03
  16 11 05* materiale de captusire și refractare din procesele ne-metalurgice,
  cu conținut de substanțe periculoase
  16 11 06 materiale de captusire și refractare din procesele ne-metalurgice,
  altele decât cele specificate la 16 11 05
  17 DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN
  AMPLASAMENTE CONTAMINATE)
  17 01 beton, caramizi, tigle și materiale ceramice
  17 01 01 beton
  17 01 02 caramizi
  17 01 03 tigle și materiale ceramice
  17 01 06* amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle sau
  materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase
  17 01 07 amestecuri de beton, caramizi, tigle și materiale ceramice, altele
  decât cele specificate la 17 01 06
  17 02 lemn, sticlă și materiale plastice
  17 02 01 lemn
  17 02 02 sticlă
  17 02 03 materiale plastice
  17 02 04* sticlă, materiale plastice sau lemn cu conținut de sau contaminate
  cu substanțe periculoase
  17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huila și produse gudronate
  17 03 01* asfalturi cu conținut de gudron de huila
  17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01
  17 03 03* gudron de huila și produse gudronate
  17 04 metale (inclusiv aliajele lor)
  17 04 01 cupru, bronz, alama
  17 04 02 aluminiu
  17 04 03 plumb
  17 04 04 zinc
  17 04 05 fier și oțel
  17 04 06 staniu
  17 04 07 amestecuri metalice
  17 04 09* deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase
  17 04 10* cabluri cu conținut de ulei, gudron sau alte substanțe periculoase
  17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10
  17 05 pământ (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre și
  deșeuri de la dragare
  17 05 03* pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase
  17 05 04 pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03
  17 05 05* deșeuri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase
  17 05 06 deșeuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05
  17 05 07* resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase
  17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07
  17 06 materiale izolante și materiale de construcție cu conținut de azbest
  17 06 01* materiale izolante cu conținut de azbest
  17 06 03* alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe
  periculoase
  17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01
  și 17 06 03
  17 06 05* materiale de construcție cu conținut de azbest
  17 08 materiale de construcție pe bază de gips
  17 08 01* materiale de construcție pe bază de gips contaminate cu substanțe
  periculoase
  17 08 02 materiale de construcție pe bază de gips, altele decât cele
  specificate la 17 08 01
  17 09 alte deșeuri de la construcții și demolări
  17 09 01* deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur
  17 09 02* deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB
  (de ex: cleiuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rasini cu
  conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazura cu PCB, condensatori
  cu conținut de PCB)
  17 09 03* alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri
  de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase
  17 09 04 amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât
  cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03
  18 DEȘEURI REZULTATE DIN ACTIVITĂȚILE UNITĂȚILOR SANITARE ȘI DIN
  ACTIVITĂȚI VETERINARE ȘI/SAU CERCETĂRI CONEXE (cu excepția
  deșeurilor de la prepararea hranei în bucatarii sau restaurante,
  care nu au legătură directa cu activitatea sanitară)
  18 01 deșeuri rezultate din activitățile de prevenire, diagnostic și
  tratament desfășurate în unitățile sanitare
  18 01 01 obiecte ascutite (cu excepția 18 01 03)
  18 01 02 fragmente și organe umane, inclusiv recipienți de sânge și sânge
  conservat (cu excepția 18 01 03)
  18 01 03* deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri
  speciale privind prevenirea infectiilor
  18 01 04 deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri
  speciale privind prevenirea infectiilor (de ex: îmbrăcăminte,
  aparate gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte disponibilă, scutece)
  18 01 06* chimicale constând din sau conținând substanțe periculoase
  18 01 07 chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06
  18 01 08* medicamente citotoxice și citostatice
  18 01 09 medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08
  18 01 10* deșeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice
  18 02 deșeuri din unitățile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament
  și prevenire a bolilor
  18 02 01 obiecte ascutite (cu excepția 18 02 02)
  18 02 02* deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri
  speciale pentru prevenirea infectiilor
  18 02 03 deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri
  speciale pentru prevenirea infectiilor
  18 02 05* chimicale constând din sau conținând substanțe periculoase
  18 02 06 chimicale, altele decât cele specificate la 18 02 05
  18 02 07* medicamente citotoxice și citostatice
  18 02 08 medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07
  19 DEȘEURI DE LA INSTALAȚII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STAȚIILE
  DE EPURARE A APELOR UZATE ȘI DE LA TRATAREA APELOR PENTRU ALIMENTARE
  CU APA ȘI UZ INDUSTRIAL
  19 01 deșeuri de la incinerarea sau piroliza deșeurilor
  19 01 02 materiale feroase din cenusile de ardere
  19 01 05* turte de filtrare de la epurarea gazelor
  19 01 06* deșeuri lichide apoase de la epurarea gazelor și alte deșeuri lichide
  apoase
  19 01 07* deșeuri solide de la epurarea gazelor
  19 01 10* cărbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere
  19 01 11* cenusi de ardere și zguri cu conținut de substanțe periculoase
  19 01 12 cenusi de ardere și zguri, altele decât cele menționate la 19 01 11
  19 01 13* cenusi zburătoare cu conținut de substanțe periculoase
  19 01 14 cenusi zburătoare, altele decât cele menționate la 19 01 13
  19 01 15* praf de cazan cu conținut de substanțe periculoase
  19 01 16 praf de cazan, altul decât cel menționat la 19 01 15
  19 01 17* deșeuri de piroliza cu conținut de substanțe periculoase
  19 01 18 deșeuri de piroliza, altele decât cele menționate la 19 01 17
  19 01 19 nisipuri de la paturile fluidizate
  19 01 99 alte deșeuri nespecificate
  19 02 deșeuri de la tratarea fizico-chimica a deșeurilor (inclusiv
  decromare, decianurare, neutralizare)
  19 02 03 deșeuri preamestecate conținând numai deșeuri nepericuloase
  19 02 04* deșeuri preamestecate conținând cel puțin un deseu periculos
  19 02 05* namoluri de la tratarea fizico-chimica cu conținut de substanțe
  periculoase
  19 02 06 namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decât cele
  specificate la 19 02 05
  19 02 07* ulei și concentrate de la separare
  19 02 08* deșeuri lichide combustibile cu conținut de substanțe periculoase
  19 02 09* deșeuri solide combustibile cu conținut de substanțe periculoase
  19 02 10 deșeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08
  și 19 02 09
  19 02 11* alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase
  19 02 99 alte deșeuri nespecificate
  19 03 deșeuri stabilizate/solidificate*4)
  19 03 04* deșeuri încadrate ca periculoase, parțial*5) stabilizate
  19 03 05 deșeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04
  19 03 06* deșeuri încadrate ca periculoase, solidificate
  19 03 07 deșeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06
  -----------------
  *4) Procesele de stabilizare modifica periculozitatea componentelor
  deseului și astfel transforma un deseu periculos într-unul nepericulos.
  Procesele de solidificare schimba numai starea fizica a deseului (de
  exemplu, din lichid în solid) prin utilizarea de aditivi, fără a schimba
  proprietățile chimice ale deseului.
  *5) Un deseu este considerat parțial stabilizat dacă după procesul de
  stabilizare, componentii periculosi care nu au fost transformati complet
  în unii nepericulosi pot fi eliberați în mediu pe termen scurt, mediu și
  lung.
  19 04 deșeuri vitrificate și deșeuri de la vitrificare
  19 04 01 deșeuri vitrificate
  19 04 02* cenusa zburătoare sau alte deșeuri de la epurarea gazelor de ardere
  19 04 03* faza solida nevitrificata
  19 04 04 deșeuri lichide apoase de la vitrificarea deșeurilor
  19 05 deșeuri de la tratarea aeroba a deșeurilor solide
  19 05 01 fracțiunea necompostata din deșeurile municipale și asimilabile
  19 05 02 fracțiunea necompostata din deșeurile animaliere și vegetale
  19 05 03 compost fără specificarea provenientei
  19 05 99 alte deșeuri nespecificate
  19 06 deșeuri de la tratarea anaeroba a deșeurilor
  19 06 03 faza lichidă de la tratarea anaeroba a deșeurilor municipale
  19 06 04 faza fermentată de la tratarea anaeroba a deșeurilor municipale
  19 06 05 faza lichidă de la tratarea anaeroba a deșeurilor animale și vegetale
  19 06 06 faza fermentată de la tratarea anaeroba a deșeurilor animale și
  vegetale
  19 06 99 alte deșeuri nespecificate
  19 07 levigate din halde
  19 07 02* levigate din depozite de deșeuri cu conținut de substanțe periculoase
  19 07 03 levigate din depozite de deșeuri, altele decât cele specificate
  la 19 07 02
  19 08 deșeuri nespecificate de la stațiile de epurare a apelor reziduale
  19 08 01 deșeuri reținute pe site
  19 08 02 deșeuri de la deznisipatoare
  19 08 05 namoluri de la epurarea apelor uzate orășenești
  19 08 06* rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate
  19 08 07* soluții sau namoluri de la regenerarea rasinilor schimbatoare de ioni
  19 08 08* deșeuri ale sistemelor cu membrana cu conținut de metale grele
  19 08 09 amestecuri de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor
  apa/ulei din sectorul uleiurilor și grasimilor comestibile
  19 08 10* amestecuri de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor
  apa/ulei din alte sectoare decât cel specificat la 19 08 09
  19 08 11* namoluri cu conținut de substanțe periculoase de la epurarea
  biologica a apelor reziduale industriale
  19 08 12 namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale,
  altele decât cele specificate la 19 08 11
  19 08 13* namoluri cu conținut de substanțe periculoase provenite din alte
  procedee de epurare a apelor reziduale industriale
  19 08 14 namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale
  industriale decât cele specificate la 19 08 13
  19 08 99 alte deșeuri nespecificate
  19 09 deșeuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obținerea apei
  pentru uz industrial
  19 09 01 deșeuri solide de la filtrarea primara și separarea cu site
  19 09 02 namoluri de la limpezirea apei
  19 09 03 namoluri de la decarbonatare
  19 09 04 cărbune activ epuizat
  19 09 05 rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate
  19 09 06 soluții și namoluri de la regenerarea schimbatorilor de ioni
  19 09 99 alte deșeuri nespecificate
  19 10 deșeuri de la maruntirea deșeurilor cu conținut de metale
  19 10 01 deșeuri de fier și oțel
  19 10 02 deșeuri neferoase
  19 10 03* fractii de span ușor și praf conținând substanțe periculoase
  19 10 04 fractii de span ușor și praf, altele decât cele specificate
  la 19 10 03
  19 10 05* alte fractii cu conținut de substanțe periculoase
  19 10 06 alte fractii decât cele specificate la 19 10 05
  19 11 deșeuri de la regenerarea uleiurilor
  19 11 01* argile de filtrare epuizate
  19 11 02* gudroane acide
  19 11 03* deșeuri lichide apoase
  19 11 04* deșeuri de la spalarea combustibililor cu baze
  19 11 05* namoluri de la epurarea efluentilor proprii cu conținut de substanțe
  periculoase
  19 11 06 namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decât cele
  specificate la 19 11 05
  19 11 07* deșeuri de la spalarea gazelor de ardere
  19 11 99 alte deșeuri nespecificate
  19 12 deșeuri de la tratarea mecanică a deșeurilor (de ex. sortare,
  maruntire, compactare, granulare) nespecificate în alta poziție
  a catalogului
  19 12 01 hârtie și carton
  19 12 02 metale feroase
  19 12 03 metale neferoase
  19 12 04 materiale plastice și de cauciuc
  19 12 05 sticlă
  19 12 06* lemn cu conținut de substanțe periculoase
  19 12 07 lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06
  19 12 08 materiale textile
  19 12 09 minerale (de ex: nisip, pietre)
  19 12 10 deșeuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili)
  19 12 11* alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea
  mecanică a deșeurilor cu conținut de substanțe periculoase
  19 12 12 alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea
  mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11
  19 13 deșeuri de la lucrări de remediere a solului și apelor subterane
  19 13 01* deșeuri solide de la remedierea solului cu conținut de substanțe
  periculoase
  19 13 02 deșeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele
  specificate la 19 13 01
  19 13 03* namoluri de la remedierea solului cu conținut de substanțe
  periculoase
  19 13 04 namoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate
  la 19 13 03
  19 13 05* namoluri de la remedierea apelor subterane cu conținut de substanțe
  periculoase
  19 13 06 namoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele
  specificate la 19 13 05
  19 13 07* deșeuri lichide apoase și concentrate apoase de la remedierea
  apelor subterane cu conținut de substanțe periculoase
  19 13 08 deșeuri lichide apoase și concentrate apoase de la remedierea apelor
  subterane, altele decât cele specificate la 19 13 07
  20 DEȘEURI MUNICIPALE ȘI ASIMILABILE DIN COMERȚ, INDUSTRIE, INSTITUȚII,
  INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT
  20 01 fracțiuni colectate separat (cu excepția 15 01)
  20 01 01 hârtie și carton
  20 01 02 sticlă
  20 01 08 deșeuri biodegradabile de la bucatarii și cantine
  20 01 10 îmbrăcăminte
  20 01 11 textile
  20 01 13* solventi
  20 01 14* acizi
  20 01 15* baze
  20 01 17* substanțe chimice fotografice
  20 01 19* pesticide
  20 01 21* tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur
  20 01 23* echipamente abandonate cu conținut de CFC (clorofluorocarburi)
  20 01 25 uleiuri și grăsimi comestibile
  20 01 26* uleiuri și grăsimi, altele decât cele specificate la 20 01 25
  20 01 27* vopsele, cerneluri, adezivi și rasini conținând substanțe periculoase
  20 01 28 vopsele, cerneluri, adezivi și rasini, altele decât cele specificate
  la 20 01 27
  20 01 29* detergenti cu conținut de substanțe periculoase
  20 01 30 detergenti, alții decât cei specificati la 20 01 29
  20 01 31* medicamente citotoxice și citostatice
  20 01 32 medicamente, altele decât cele menționate la 20 01 31
  20 01 33* baterii și acumulatori incluși în 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03
  și baterii și acumulatori nesortati conținând aceste baterii
  20 01 34 baterii și acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 33
  20 01 35* echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele
  specificate la 20 01 21 și 20 01 23 cu conținut de componenți
  periculosi*6)
  20 01 36 echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele
  specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35
  20 01 37* lemn cu conținut de substanțe periculoase
  20 01 38 lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37
  20 01 39 materiale plastice
  20 01 40 metale
  20 01 41 deșeuri de la curatatul coșurilor
  20 01 99 alte fractii, nespecificate
  20 02 deșeuri din grădini și parcuri (incluzând deșeuri din cimitire)
  20 02 01 deșeuri biodegradabile
  20 02 02 pământ și pietre
  20 02 03 alte deșeuri nebiodegradabile
  20 03 alte deșeuri municipale
  20 03 01 deșeuri municipale amestecate
  20 03 02 deșeuri din piețe
  20 03 03 deșeuri stradale
  20 03 04 namoluri din fosele septice
  20 03 06 deșeuri de la curatarea canalizarii
  20 03 07 deșeuri voluminoase
  20 03 99 deșeuri municipale, fără alta specificație
  -----------
  *6) Componentele periculoase de la echipamentele electrice și electronice
  pot include acumulatorii și bateriile menționate la 16 06 și notate ca
  periculoase; comutatoare cu mercur; sticlă de la tuburile catodice sau
  alta sticlă activata.

  ---------