HOTĂRÂRE nr. 685 din 23 august 1999 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie, şi a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice
(actualizată până la data de 30 septembrie 1999*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • -----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 30 august 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 30 septembrie 1999, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRAREA nr. 804 din 30 septembrie 1999.
  În temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie, prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Regulamentul de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Începând cu data de 1 noiembrie 1999, se interzice utilizarea altor documente de compensare în afară celor prevăzute în regulamentul de compensare aprobat prin prezenta hotărâre.
  De la aceeaşi dată, pentru facturi cu valori mai mari de 100 milioane lei, compensarea datoriilor neplătite la termenele scadente se va realiza numai în conformitate cu prevederile regulamentului de compensare aprobat prin prezenta hotărâre, iar pentru suma reprezentând contravaloarea facturilor mai mici de 100 milioane lei, inclusiv compensarea reciprocă între contribuabili, persoane juridice, se poate efectua şi în afară cadrului instituţional creat de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 77/1999
  , dar pe baza aceloraşi formulare.
  ----------
  Art. 3 a fost modificat de art. unic din HOTĂRAREA nr. 804 din 30 septembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 septembrie 1999.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 5

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 135/1998 privind aprobarea Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale agenţilor economici din industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 23 aprilie 1998, şi Hotărârea Guvernului nr. 912/1998 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a datoriilor nerambursate la scadenta ale agenţilor economici la care statul este acţionar majoritar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 22 decembrie 1998.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul industriei
  şi comerţului,
  Nicolae Staiculescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes


  Anexa 1

  NORMA 23/08/1999


  Anexa 2

  REGULAMENT 23/08/1999