PROCEDURĂ din 11 decembrie 2020de emitere, utilizare și decontare a legitimațiilor de călătorie gratuită pentru transportul cu metroul al beneficiarilor Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR Nr. 2.131 din 11 decembrie 2020
 • SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAȘTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989 Nr. 151 din 8 decembrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 7 ianuarie 2021 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 2.131/151/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 13 din 7 ianuarie 2021.


  Articolul 1

  Conform art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 341/2004), beneficiarii Legii nr. 341/2004 au dreptul la transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun.


  Articolul 2
  (1) Pentru călătoria gratuită cu metroul a beneficiarilor Legii nr. 341/2004 se utilizează legitimații de călătorie, denumite în continuare cartele magnetice, acordate în baza art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004, al căror model este prevăzut în anexa nr. 1, care au valabilitate anuală.(2) Cartela magnetică este valabilă numai însoțită de actul de identitate și de legitimația de revoluționar, al cărei model este prevăzut în anexele nr. 4-6 la prezenta procedură.


  Articolul 3
  (1) Tipărirea cartelelor magnetice se va face de către Societatea Comercială „Metrorex“ - S.A., denumită în continuare Metrorex, pe baza comenzii numerice făcute de Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, denumit în continuare S.S.R.M.L.(2) Costul tipăririi cartelelor magnetice intră în prețul călătoriei.


  Articolul 4

  Obligațiile S.S.R.M.L. sunt următoarele:1. să transmită comanda de cartele magnetice pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004 cu aprobarea secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, cu avizul secretarului general/general adjunct și al șefului Serviciului pentru Revoluționari, până la data de 30 septembrie a anului în curs pentru anul următor, iar Metrorex va onora comanda, numeric, începând cu data de 1 decembrie;2. eventualele suplimentări ale numărului de cartele magnetice, comandate conform pct. 1, se pot face pe baza unei noi comenzi numerice făcute de către S.S.R.M.L. și va fi onorată de Metrorex în termen de 10 zile;3. să preia de la Metrorex cartelele magnetice, să le elibereze beneficiarilor Legii nr. 341/2004, care au domiciliul în municipiul București și județul Ilfov, la sediul S.S.R.M.L. din București, sectorul 1, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, parter, camera 16, personalizate prin înscrierea pe versoul cartelei magnetice a numelui, prenumelui, seriei și numărului certificatului de revoluționar al beneficiarului începând cu 1 ianuarie pentru anul în curs și să le înlocuiască pe cele demagnetizate (ale căror cod și valabilitate sunt vizibile). Cartelele magnetice se vor elibera numai personal beneficiarilor Legii nr. 341/2004, după prezentarea de către aceștia a cărții de identitate însoțite de certificatul sau legitimația de revoluționar în original și, după caz, cartela demagnetizată;4. să solicite Metrorex blocarea seriei cartelei demagnetizate după înlocuirea acesteia conform pct. 3;5. în cazul pierderii sau deteriorării cartelelor eliberate beneficiarilor Legii nr. 341/2004 care au domiciliul în municipiul București și județul Ilfov (ale căror cod și valabilitate nu sunt vizibile), să avizeze cererea beneficiarului în cauză. Avizul constă în confirmarea și menționarea codului cartelelor pierdute/deteriorate, în vederea blocării acestora de către Metrorex. Înlocuirea cartelelor pierdute sau deteriorate se va face numai de către Metrorex, în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea cererii avizate de către S.S.R.M.L., prin e-mail;6. să transmită, până pe data de 5 decembrie a anului în curs pentru anul următor, tabelul nominal cu beneficiarii Legii nr. 341/2004 care nu au domiciliul în municipiul București și județul Ilfov, tabel ce trebuie să cuprindă: numele și prenumele, CNP-ul, seria și numărul certificatului de revoluționar, precum și județul de domiciliu, urmând ca orice modificare care intervine în situația beneficiarilor să fie adusă la cunoștința Metrorex în scris de către S.S.R.M.L.


  Articolul 5

  Obligațiile S.C. Metrorex - S.A. sunt următoarele:1. să preia comanda transmisă de către S.S.R.M.L. conform art. 4pct. 1, împreună cu CD-ul care conține tabelul cu beneficiarii Legii nr. 341/2004 care nu au domiciliul în municipiul București și județul Ilfov, conform art. 4 pct. (6), în care sunt menționate numele și prenumele, CNP-ul, seria și numărul certificatului de revoluționar, precum și județul de domiciliu;2. să onoreze comanda transmisă până la 30 septembrie de către S.S.R.M.L., în luna decembrie a anului în curs pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004 care au domiciliul în municipiul București și județul Ilfov;3. să elibereze cartele magnetice personalizate prin înscrierea pe versoul cartelei a numelui, prenumelui, seriei și numărului certificatului de revoluționar și să înlocuiască cartelele demagnetizate (ale căror cod și valabilitate sunt vizibile) pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004 care nu au domiciliul în municipiul București și județul Ilfov. Eliberarea cartelelor se va face începând cu data de 1 ianuarie pentru anul în curs, de la punctul de lucru comunicat și postat pe site-ul Metrorex. Cartelele magnetice se vor elibera numai personal beneficiarilor Legii nr. 341/2004, după prezentarea de către aceștia a cărții de identitate însoțite de certificatul sau legitimația de revoluționar în original și, după caz, cartela demagnetizată;4. în cazul pierderii sau deteriorării cartelelor eliberate beneficiarilor Legii nr. 341/2004 care nu au domiciliul în municipiul București și județul Ilfov (ale căror cod și valabilitate nu sunt vizibile) să preia cererea beneficiarului și să procedeze la blocarea cartelei pierdute/deteriorate;5. înlocuirea cartelei se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii la Metrorex, de către beneficiar;6. să completeze pe versoul cartelei magnetice „numele și prenumele beneficiarului“, seria și numărul certificatului de revoluționar al beneficiarului;7. să întocmească lunar evidența cu cartelele magnetice eliberate beneficiarilor Legii nr. 341/2004 care nu au domiciliul în municipiul București și județul Ilfov, în care se vor menționa numele, prenumele, seria și numărul certificatului de revoluționar și seria cartelei magnetice eliberate;8. să transmită lunar către S.S.R.M.L. evidența prevăzută la pct. 7;9. să elibereze o nouă cartelă, în cazul demagnetizării cartelei magnetice, numai dacă beneficiarul prezintă cartea de identitate, certificatul sau legitimația de revoluționar în original și cartela demagnetizată, pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004 care nu au domiciliul în municipiul București și județul Ilfov;10. să blocheze seria cartelei demagnetizate după înlocuirea acesteia conform pct. 9.


  Articolul 6
  (1) Calculul contravalorii aferente gratuităților acordate pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004 se va face de către Metrorex, lunar, pe baza situației centralizatoare cuprinzând numărul de călători transportați pentru tipul de gratuitate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, și a centralizatorului de decont, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, conform tarifului pentru cartela cu o singură călătorie stabilit prin ordinul ministrului transporturilor pentru aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul.(2) Cheltuielile efectuate pentru transportul beneficiarilor Legii nr. 341/2004 cu metroul se finanțează din bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, de la capitolul 68.01 „Asigurări și asistență socială“, titlul 57 „Asistență socială“, în limita creditelor bugetare aprobate anual.(3) Decontarea călătoriilor gratuite ale beneficiarilor Legii nr. 341/2004 se va face lunar prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor - Direcția economică și ajutor de stat, pe baza situațiilor centralizatoare întocmite conform anexelor nr. 2 și 3, transmise până pe data de 15 ale lunii.


  Articolul 7

  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta procedură.


  Anexa nr. 1*)

  la procedură
  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


  Anexa nr. 2

  la procedură
  Societatea Comercială „Metrorex“ - S.A.
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a numărului de călători transportați
  Nr. crt.StațiaNumăr de călători transportați
  1

  2

  .....

  Total călători

  Director general,
  ................................
  Director economic,
  .............................
  Șeful Oficiului de calcul,
  .............................


  Anexa nr. 3

  la procedură
  Societatea Comercială „Metrorex“ - S.A.
  CENTRALIZATOR DE DECONT
  Număr de călători transportațiValoarea călătoriei simple - lei -Valoarea totală - lei -
  123 = 1 x 2  Director general,
  ................................
  Director economic,
  ..............................
  Șeful Oficiului de calcul,
  ..............................
  Viza C.F.P.
  ................


  Anexa nr. 4*)

  la procedură
  *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.


  Anexa nr. 5*)

  la procedură
  *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.


  Anexa nr. 6*)

  la procedură
  *) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

  ----