HOTĂRÎREA nr. 684 din 29 noiembrie 1993
cu privire la indexarea salariului mediu brut de calcul pe baza căruia se stabileşte fondul de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar în cazul societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi al regiilor autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, precum şi a salariilor pentru personalul din instituţiile publice, cu începere de la 1 decembrie 1993
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 8 decembrie 1993  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Începând cu data de 1 decembrie 1993, ca urmare a recalcularii creşterii prognozate a preţurilor de consum pentru perioada octombrie-decembrie 1993, valoarea indexării medii pe salariat, calculată pe baza salariului mediu brut la nivelul economiei de 16.245 lei lunar brut, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 588/1993, se majorează cu 4.800 lei lunar.


  Articolul 2

  Salariul mediu brut de calcul pentru stabilirea fondului de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar în luna decembrie 1993 se va determina pe baza salariului mediu brut de calcul aferent lunii noiembrie 1993, determinat potrivit reglementărilor în vigoare, la care se va adauga majorarea de 4.800 lei lunar prevăzută la art. 1.


  Articolul 3

  (1) Consiliul de administraţie al fiecărei societăţi comerciale cu capital majoritar de stat sau regii autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, împreună cu sindicatele sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, stabilesc modul concret de indexare a salariilor, în limita fondului ce poate fi destinat plăţii salariilor, rezultat în raport cu producţia sau volumul de activitate realizat, fără ca prin aceasta unitatea sa înregistreze pierderi şi fără ca indexarea salariilor sa constituie temei pentru majorarea preţurilor şi tarifelor. La regiile autonome cărora li se acordă subvenţii, indexarea se va face şi cu încadrarea în subvenţiile aprobate potrivit legii.
  (2) La stabilirea nivelului individual al indexării, acolo unde va fi cazul, se va avea în vedere şi influenţa din creşterea de salarii determinata de majorarea salariului de baza minim brut pe ţara începând cu data de 1 decembrie 1993.


  Articolul 4

  Salariile de baza şi celelalte sporuri sau indemnizaţii acordate în suma fixa personalului din instituţiile publice se indexează, începând cu luna decembrie 1993, cu un coeficient de 6,5% . Cu acelaşi coeficient se indexează şi suma de 12.420 lei lunar brut acordat separat sub forma de compensaţie, fără a fi inclusă în salariul de baza.


  Articolul 5

  Prevederile art. 4 se aplică în mod corespunzător şi la regiile autonome cu specific deosebit, la care salariile sunt aprobate prin hotărâri ale Guvernului.


  Articolul 6

  Nivelurile noi ale salariilor pentru personalul instituţiilor publice, precum şi pentru personalul regiilor autonome cu specific deosebit vor fi calculate şi transmise acestora de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, rotunjite din 25 în 25 lei, în favoarea salariatului.


  Articolul 7

  (1) Pentru somerii aflaţi în plata la data de 30 noiembrie 1993, la care ajutorul de şomaj sau, după caz, alocaţia de sprijin a fost stabilită în funcţie de salariul de baza minim brut pe ţara valabil în luna noiembrie 1993, cuantumurile respective se vor recalcula începând cu 1 decembrie 1993, în raport cu noul salariu de baza minim brut pe ţara în vigoare de la 1 decembrie 1993.
  (2) Pentru somerii aflaţi în plata la data de 30 noiembrie 1993, la care ajutorul de şomaj a fost calculat pe baza salariilor de baza înscrise în carnetul de muncă, precum şi pentru persoanele cărora li se deschide dreptul la ajutorul de şomaj până la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, drepturile respective se acordă începând cu data de 1 decembrie 1993, indexate cu coeficientul de 5,0% fără ca prin aceasta noul cuantum rezultat să fie mai mic decît cel calculat în funcţie de vechimea în munca şi de salariul de baza minim brut pe ţara în vigoare de la 1 decembrie 1993.
  (3) Pentru persoanele cărora li se deschide dreptul la ajutorul de şomaj după data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, ajutorul de şomaj se calculează potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991, republicată, aplicindu-se în mod corespunzător şi prevederile alin. (1) şi (2).


  Articolul 8

  Noile transe de venituri lunare impozabile care se aplică începând cu drepturile salariale ale lunii decembrie 1993 sunt cele prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 9

  În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor pot emite precizări.


  Articolul 10

  Prevederile prezentei hotărâri, cu privire la indexarea salariilor la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, se recomanda să se aplice şi societăţilor comerciale cu capital majoritar privat, organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti, în scopul protecţiei sociale a salariaţilor.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministru de stat,
  ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Dan Mircea Popescu
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu


  Anexa
  TRANŞELE DE VENITURI IMPOZABILE ŞI COTELE DE IMPOZIT
  care se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna decembrie 1993
    Venit lunar impozabil - lei -Impozit lunar  - lei -
    până la 4.200 lei5%
    4.201 - 4.600 lei210 + 8% pentru ceea ce depăşeşte 4.200 lei
    4.601 - 6.200 lei242 + 14% pentru ceea ce depăşeşte 4.600 lei
    6.201 - 10.500 lei466 + 17% pentru ceea ce depăşeşte 6.200 lei
    10.501 - 17.100 lei1.197 + 18% pentru ceea ce depăşeşte 10.500 lei
    17.101 - 25.500 lei2.385 + 19% pentru ceea ce depăşeşte 17.100 lei
    25.501 - 43.200 lei3.981 + 20% pentru ceea ce depăşeşte 25.500 lei
    43.201 - 60.200 lei7.521 + 21% pentru ceea ce depăşeşte 43.200 lei
    60.201 - 85.500 lei11.091 + 22% pentru ceea ce depăşeşte 60.200 lei
    85.501 - 128.300 lei16.657 + 25% pentru ceea ce depăşeşte 85.500 lei
    128.301 - 171.400 lei27.357 + 28% pentru ceea ce depăşeşte 128.300 lei
    171.401 - 214.000 lei39.425 + 32% pentru ceea ce depăşeşte 171.400 lei
    214.001 - 245.100 lei53.057 + 36% pentru ceea ce depăşeşte 214.000 lei
    peste 245.100 lei64.253 + 40% pentru ceea ce depăşeşte 245.100 lei

  Nivelul sumei prevăzute la art. 6 lit. c) şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 29 iunie 1993 se stabileşte la 11.900 lei, iar suma prevăzută la art. 7 alin. 2 din legea sus-menţionată este de 467.600 lei.
  --------------------