HOTĂRÂRE nr. 568 din 5 iunie 2002
privind iodarea universala a sarii destinate consumului uman, hranei animalelor şi utilizării în industria alimentara
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 12 iunie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezenta hotărâre reglementează condiţiile referitoare la iodarea universala a sarii destinate consumului uman, hranei animalelor şi utilizării în industria alimentara, în scopul prevenirii tulburarilor prin carenta de iod.


  Articolul 2

  În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifica după cum urmează:
  a) tulburarile prin deficit de iod sunt starile patologice, manifeste sau fruste, apărute ca rezultat al disfunctiilor tiroidei cauzate printr-un aport insuficient de iod în organism;
  b) prevenirea tulburarilor prin deficit de iod este ansamblul de măsuri care au ca scop acoperirea nevoilor de iod ale organismului, consumul de sare iodata universal fiind mijlocul cel mai accesibil pentru realizarea acestui scop;
  c) iodarea universala a sarii reprezintă procesul de introducere a iodului în sare, pentru orice tip de consum: uman, animal, industrie alimentara;
  d) sarea pentru consum alimentar uman este un produs cristalin în a cărui compoziţie predomina clorura de sodiu (NaCl), obţinut prin extragere din depozitele naturale subterane sau din apa de mare, potrivit Codex Standard pentru sarea destinată consumului alimentar;
  e) sarea iodata este sarea destinată consumului uman, hranei animalelor şi utilizării în industria alimentara, la care s-a adăugat iod, sub forma de iodat sau iodura de potasiu.


  Capitolul 2 Condiţii de calitate şi de securitate


  Articolul 3

  În România, în alimentaţia oamenilor, hrana animalelor şi în industria alimentara se utilizează numai sarea iodata.


  Articolul 4

  (1) Condiţiile de calitate şi de securitate pentru sarea utilizata ca suport în vederea obţinerii sarii iodate trebuie să fie conforme cu SR 13 360/1996. Conţinutul de NaCl din sarea utilizata pentru iodare nu trebuie să fie mai mic de 97%.
  (2) Sarea iodata trebuie să conţină 20 ± 5 mg iod/kg de sare, respectiv 34 ± 8,5 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 26 ± 6,5 mg iodura de potasiu/kg de sare.


  Articolul 5

  Metoda de iodare a sarii, calitatea şi securitatea, concentraţia de iod, metodele de control aplicate în procesul de iodare şi păstrarea până în momentul consumului/utilizării a concentratiei de iod stabilite prin prezenta hotărâre trebuie să întrunească toate condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.


  Articolul 6

  (1) Procesele de producţie - purificare, recristalizare, iodare -, de ambalare şi etichetare, precum şi activităţile de transport, depozitare, comercializare a sarii trebuie să se desfăşoare cu respectarea stricta a normelor de igiena în vigoare privind siguranţa alimentelor, evitandu-se orice risc de contaminare.
  (2) Normele privind siguranţa alimentelor se aplică şi pentru sarea iodata importata.


  Articolul 7

  Pentru sarea iodata se folosesc ambalaje care menţin calitatea sarii şi concentraţia de iod stabilite, până la data de durabilitate minimala stabilită de producător.


  Articolul 8

  Autorităţile/instituţiile cu atribuţii de control în domeniul siguranţei alimentelor au obligaţia sa identifice/determine prezenta iodului/concentraţia de iod din sarea iodata.


  Articolul 9

  Etichetarea sarii iodate se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Denumirea sub care se vinde produsul este "Sare iodata".


  Articolul 10

  Pe teritoriul României sunt interzise: importul în vederea comercializării, precum şi producţia şi comercializarea de sare neiodata pentru utilizarea în alimentaţia omului, hrana animalelor şi în industria alimentara.


  Capitolul 3 Inspecţia şi controlul sarii iodate


  Articolul 11

  Inspecţia şi controlul sarii iodate sunt obligatorii şi se efectuează de către reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, conform atribuţiilor ce le revin.


  Capitolul 4 Sancţiuni


  Articolul 12

  (1) Următoarele fapte constituie contravenţii:
  a) livrarea de către producători sau importatori a sarii iodate pentru consumul uman, hrana animalelor şi pentru industria alimentara, cu un conţinut de iod sub cel stabilit de prezenta hotărâre;
  b) utilizarea în industria alimentara a sarii neiodate;
  c) comercializarea de sare iodata cu un conţinut de iod sub cel stabilit de prezenta hotărâre, ca urmare a nerespectării de către agentul economic a condiţiilor privind transportul, depozitarea şi comercializarea stabilite de producător.
  (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 100 milioane lei la 150 milioane lei, iar cea prevăzută la alin. (1) lit. c) se sancţionează cu amendă de la 50 milioane lei la 150 milioane lei.


  Articolul 13

  Săvârşirea faptelor prevăzute la art. 12 se sancţionează, pe lângă amenda, şi cu suspendarea activităţii agentului economic, potrivit reglementărilor specifice ale autorităţilor prevăzute la art. 11.


  Articolul 14

  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al autorităţilor competente prevăzute la art. 11.


  Articolul 15

  Contravenţiilor prevăzute la art. 12 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002.


  Capitolul 5 Dispoziţii finale


  Articolul 16

  Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor au obligaţia de a elabora planurile de măsuri pentru aplicarea prezentei hotărâri.


  Articolul 17

  Prevederile prezentei hotărâri se aplică, pentru sarea destinată consumului uman, începând cu data de 31 decembrie 2002, iar pentru sarea utilizata în industria alimentara şi pentru sarea utilizata pentru hrana animalelor, începând cu data de 31 decembrie 2003, cu excepţia prevederilor art. 16 care se aplică de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 18

  Pe data de 31 decembrie 2002 se abroga Hotărârea Guvernului nr. 779/1995 privind reglementarea consumului de sare iodata, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 10 octombrie 1995, şi lit. c) a pct. 16 din anexa nr. 1a) la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2002, precum şi orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul sănătăţii şi familiei,
  Radu Deac,
  secretar de stat
  Ministrul industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Ilie Sarbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Autoritatea Naţionala
  pentru Protecţia Consumatorilor
  Rovana Plumb,
  secretar de stat
  -----------